Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

    TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

    Kanun Numarası : 5719

    Kanun Kabul Tarihi : 29/11/2007

    Resmi Gazete Tarihi : 04/12/2007

    Resmi Gazete Sayısı : 26720

    Madde 1 - 17/6/1992 tarihli ve 3813 sayılı Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 1 inci maddesinin sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir.    

       "Türkiye Futbol Federasyonu, Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) ve Avrupa Futbol Federasyonları Birliğinin (UEFA) üyesidir."

    Madde 2 - 3813 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bentler eklenmiştir.

       "d) Fair-Play kurallarına uygun olarak bağlılık, dürüstlük ve sportmenlik prensiplerini gözetmek,

       e) Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB) tarafından hazırlanan oyun kurallarına ve FIFA Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan futsal oyun kurallarına uymak,

       f) FIFA ve UEFA'nın statüleri, talimatları ve kararlarına riayet etmek,

       g) FIFA ve UEFA statülerinde belirtilen tahkim kurulları ile uluslararası Spor Tahkim Mahkemesinin (CAS) yetkisini tanımak,

       h) Kulüplerin, futbolcuların, hakemlerin, yöneticilerin, teknik yönetici ve antrenörlerin, masörlerin, futbolcu temsilcileri ve müsabaka organizatörleri ile diğer tüm ilgililerin Federasyon tarafından konulan düzenleme ve talimatlara uymalarını sağlamak,

       ı) Irkçılık ve her türlü ayrımcılıkla mücadele etmek,

       i) Bünyesinde futbol branşı bulunan engelliler spor federasyonlarına her türlü aynî ve nakdî yardımda bulunmak."

    Madde 3 - 3813 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına (f) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bentler eklenmiş, mevcut (g) ve (h) bentleri (ı) ve (i) bentleri olarak teselsül ettirilmiş ve fıkranın sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

       "g) Uyuşmazlık Çözüm Kurulu,

       h) Disiplin Kurulları,"

    "(g), (h) ve (ı) bentlerinde belirtilen kurulların çalışma usul ve esasları Yönetim Kurulunca çıkarılacak talimatlarla belirlenir."

    Madde 4 - 3813 sayılı Kanunun 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

       "Madde 5- Genel Kurul, çağrı tarihinde, aşağıdaki üyelerden oluşur:

       a) Türkiye profesyonel futbol en üst ligindeki kulüplerin başkanları ile yönetim kurullarınca belirlenecek altışar temsilci.

       b) Türkiye Profesyonel Birinci Ligindeki kulüplerin başkanları ile yönetim kurullarınca belirlenecek birer temsilci.   

       c) Türkiye Profesyonel İkinci Ligindeki gruplarda yer alan kulüplerin başkanları.

       d) Türkiye Profesyonel Üçüncü Liginde her gruptan ilk beş sırada olan kulüplerin başkanları.

       e) Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığını asaleten iki yıldan fazla yapmış olanlar.

       f) Türkiye Millî Olimpiyat Komitesi Başkanı ile Yönetim Kurulunca belirlenecek bir temsilci.

       g) FIFA ve UEFA'nın icra kurullarında fiilen en az beş yıl görev yapmış ve yapmakta olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları.

       h) (A) Millî Takım teknik direktörlüğünü en az iki yıl yapmış olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları.

       ı) En az yetmişbeş defa (A) Millî olmuş ve Genel Kurul tarihinden en az altı ay önce faal sporculuğu bırakmış olanlar.

       i) Profesyonel Futbolcular Derneği Başkanı.

       j) Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu Genel Başkanı ile Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek dört temsilci.

       k) Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği Başkanı.

       l) Büyükler kategorisinde olimpiyat, dünya, kıta futbol federasyonları şampiyonaları finalleri ile Avrupa şampiyonalarının en az yarı finallerinde maç yönetmiş faal olmayan hakemler.

       m) Türkiye profesyonel futbol en üst liginde şampiyon olan kulüplerden her biri için ilave bir temsilci.

       n) Bünyesinde futbol dalı bulunan engelliler spor federasyonlarının başkanları.

       o) Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Genel Başkanı.

       Türkiye Profesyonel Üçüncü Ligindeki gruplarda yer alan kulüplerin puan ve averajlarının eşitliği hâlinde; grup sırasının tespitinde, UEFA kriterleri de dikkate alınarak, kulüpler, Genel Kurul temsilcilerini Federasyon gözetiminde ve kendi aralarında çekecekleri kur'a ile belirler. Takımların maç sayılarında eşitsizlik bulunması hâlinde ise o gruptaki puan sıralaması dikkate alınarak hangi kulübün Genel Kurulda temsil edileceğini belirlemeye Federasyon yetkilidir.

       Türkiye liglerinde statü değişiklikleri yapılması veya liglerdeki takım sayılarında azalma veya artış olması nedeniyle yeniden oluşturulacak lige dâhil takımların temsilci sayısını, Genel Kurulda temsil edilen liglerin üye sayısının yüzde onunu geçmemek ve bir defaya mahsus olmak üzere, artırmaya veya azaltmaya Federasyon yetkilidir.

       Genel Kurul her yıl Haziran ayında, seçim Genel Kurulu ise dört yılda bir, futbol liglerinin tescili tarihinden itibaren en geç kırkbeş gün içinde, Yönetim Kurulunun belirleyeceği tarihte olağan olarak toplanır. Toplantının gündemi ve tarihi en az onbeş gün önceden günlük ulusal iki gazetede ilan edilir ve Federasyonca, Genel Kurul üyelerine yazılı olarak bildirilir. Genel Kurul gerektiğinde, toplam üye sayısının yüzde kırkının noter onaylı yazılı müracaatı veya Federasyon Yönetim Kurulunun kararı üzerine en geç otuz gün içinde olağanüstü toplanır. Genel Kurulun olağanüstü toplantıya çağrılması hâlinde, çağrıda bulunanlar gündeme esas olacak toplantı sebebini de bildirmek zorundadır.

       Olağan ve olağanüstü toplantının yapılabilmesi için üye tam sayısının yarısından fazlasının katılımı gerekir. İlk toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde, ikinci toplantı ertesi gün üye tam sayısının üçte biri ile yapılır. İkinci toplantıda da çoğunluk sağlanamadığı takdirde, üçüncü toplantı bir hafta sonra çoğunluk aranmaksızın yapılır. Kararlar toplantıda hazır bulunan üyelerin yarısından fazlasının oyu ile alınır.

       Genel Kurul toplantısı Federasyon Başkanının veya görevlendireceği Başkanvekili veya Yönetim Kurulu üyesinin konuşmasıyla açılır. Daha sonra Genel Kurul Divanı oluşturulur. Genel Kurul Divanı bir Başkan, bir Başkanvekili ile iki sekreterden oluşur. Tek adayın bulunması hâlinde seçim açık oyla, birden fazla adayın bulunması hâlinde ad okunmak suretiyle veya gizli oyla yapılır. Bu durumda oylamanın nasıl yapılacağına Genel Kurul karar verir.

       Olağan veya olağanüstü toplantılarda Federasyon Başkanı, Yönetim Kurulu ve diğer kurulların seçimi yenilenebilir.

       Olağanüstü toplantıda seçilen Federasyon Başkanı, Yönetim Kurulu ve diğer kurullar seçimli olağan toplantı süresine kadar görev yaparlar.

       Genel Kurulda birden fazla oy hakkı bulunan üyeler, ancak bir oy kullanabilirler. Vekâleten oy kullanılamaz.

       Federasyonda ücretli veya sözleşmeli statüde görev yapanlar ile huzur hakkı alanlar, Genel Kurul üyesi olamazlar; bunların üyelik haklarını kullanabilmeleri için, yapılacak ilk olağan veya olağanüstü toplantıdan en az bir yıl öncesinde görevlerinden ayrılmış olmaları gerekir."

    Madde 5 - 3813 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

    "b) Başkanı, Yönetim Kurulunun ondört üyesini ve Denetleme Kurulunu seçmek,"

    Madde 6 - 3813 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

       "j) Tahkim Kurulu Başkan ve üyeleri ile Uyuşmazlık Çözüm Kurulu Başkanını Yönetim Kuruluna teklif etmek."

    Madde 7 - 3813 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

       "Yönetim Kurulu üyeleri; üyelikleri süresince Denetleme Kurulu, Tahkim Kurulu, Uyuşmazlık Çözüm Kurulu, Merkez Hakem Kurulu ve disiplin kurullarında görev alamazlar."

    Madde 8 - 3813 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (l) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

       "l) Uyuşmazlık Çözüm Kurulu ve disiplin kurullarının görev ve yetkileri dışında kalan hususlarda; kulüpler, futbolcular, teknik yönetici ve öğreticiler, hakemler, müsabaka görevlileri ile futbol alanında görevli diğer ilgililerin başvurularını karara bağlamak,"

       "v) Başkan tarafından teklif edilen Tahkim Kurulu Başkan ve üyeleri ile Uyuşmazlık Çözüm Kurulu Başkanını atamak."

    Madde 9 - 3813 sayılı Kanuna 12 nci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

       "Uyuşmazlık Çözüm Kurulu

       Madde 12/A- Uyuşmazlık Çözüm Kurulu; Federasyon Yönetim Kurulunun belirlediği Kurul Başkanı ile Kulüpler Birliği Vakfının, Profesyonel Futbolcular Derneğinin ve Türkiye Futbol Antrenörleri Derneğinin her birinin belirleyeceği beşer üye olmak üzere onbeş üyeden oluşur. Kurulun Başkan ve üyelerinin en az beş yıllık meslekî tecrübeye sahip hukukçu olması şarttır. Kurulun görev süresi, Federasyon Başkanının görev süresi kadardır.

       Kurul, beş kişilik heyetler hâlinde çalışır, kararlar oy çokluğu ile alınır.

       Heyetler, Kurulun Başkanı ile Kulüpler Birliği Vakfını temsilen iki üye ve uyuşmazlığın konusuna göre dernekleri temsilen iki üyeden oluşur.

       Kurul, görevinde bağımsızdır. Kurulun hiçbir üyesi Uyuşmazlık Çözüm Kurulu ve Tahkim Kurulu önünde herhangi bir tarafın vekili sıfatıyla görev yapamaz. Üyeler istifa etmedikçe veya istifa etmiş sayılmadıkça yerlerine yenisi atanamaz. İstifa eden veya istifa etmiş sayılan üyenin yerine, birinci fıkrada belirtilen Vakıf veya derneklerce yeni üye bildirilir.

       Uyuşmazlık Çözüm Kurulu;

       a) Kulüpler ile kulüpler,

       b) Kulüpler ile futbolcular, teknik direktörler, antrenörler, oyuncu temsilcileri, masörler ve müsabaka organizatörleri,

       c) Oyuncu temsilcileri ile futbolcular, teknik direktörler, antrenörler,

       arasında her türlü sözleşmeden doğan veya futbolla ilgili olan uyuşmazlıkları, taraflarının başvurusu üzerine münhasıran yetkili olarak inceler ve karara bağlar."

    Madde 10 - 3813 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

       "Madde 13- Tahkim Kurulu; Federasyon Başkanının teklifi ve Yönetim Kurulunun kararı ile en az beş yıllık meslekî tecrübeye sahip hukukçular arasından bir Başkan, altı asıl ve altı yedek üyeden oluşturulur. Üyelerin belirlenmesinde FIFA ve UEFA'nın kuralları esas alınır.

       Tahkim Kurulunun görev süresi, Federasyon Başkanının görev süresi kadardır. Üyeler kendi aralarından bir Başkanvekili ve bir Raportör seçer.    

       Özerk federasyonların veya spor kulüplerinin kurullarında görev alanlar ile ceza veya disiplin kurullarınca altı aydan fazla ceza alanlar, Tahkim Kurulu üyeliği yapamazlar.

       Kurul, görevinde bağımsızdır. Üyeler istifa etmedikçe veya istifa etmiş sayılmadıkça yerlerine yeni üye görevlendirilemez. Herhangi bir nedenle boşalan asıl üyeliğe, yedek üyeler sırasıyla görevlendirilmiş sayılır. Bu fıkra uyarınca seçilen yedek üyeler, kalan süre kadar görev yapar.   

       Kurulun toplantı yeter sayısı beştir. Kararlar toplantıda hazır bulunan üyelerin oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği hâlinde Başkanın oyu belirleyicidir."

    Madde 11 - 3813 sayılı Kanunun 14 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

       "Madde 14- Tahkim Kurulu,

       a) Federasyon ile kulüpler, hakemler, futbolcular, teknik direktörler, antrenörler, oyuncu temsilcileri ile diğer görevliler arasında çıkan ihtilaflar hakkında Yönetim Kurulu tarafından verilecek kararları,

       b) Amatör ve profesyonel disiplin kurulları kararlarını,

       c) Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararlarını,

       taraflarının itirazı üzerine inceleyerek kesin olarak karara bağlar.

       Sporcuların transfer, lisans ve sözleşmelerinden kaynaklanan ihtilaflar ile teknik direktörler ve antrenörlerin sözleşmelerinden kaynaklanan ihtilaflar hakkındaki Tahkim Kurulu kararlarına karşı, tarafların Spor Tahkim Mahkemesine başvurma hakkı saklıdır.

       Tahkim Kurulunun çalışma usul ve esasları talimatla belirlenir."

    Madde 12 - 3813 sayılı Kanunun 15 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

       "Madde 15- Merkez Hakem Kurulu, Başkanın teklifi ve yönetim kurulunun onayı ile faal hakemliğini Genel Kurul tarihinden bir yıl ve daha öncesinde bırakmış olanlar arasından, biri başkan olmak üzere dokuz asil ve dokuz yedek üyeden oluşur.

       Kurul görevinde bağımsızdır. Üyeler istifa etmedikçe veya çekilmiş sayılmadıkça yerlerine yenisi atanamaz."

    Madde 13 - 3813 sayılı Kanuna 16 ncı maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

       "Disiplin kurulları

       Madde 16/A- Disiplin kurulları, il disiplin kurulları, Amatör Futbol Disiplin Kurulu ve Profesyonel Futbol Disiplin Kurulundan oluşur.

       Amatör Futbol Disiplin Kurulu ile Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu; Federasyon Başkanının teklifi, Yönetim Kurulu kararı ile, il disiplin kurulları ise Amatör İşler Kurulunun teklifi ve Federasyon Başkanının onayı ile atanır. Amatör ve Profesyonel Disiplin Kurulu bir Başkan ve altışar üyeden, il disiplin kurulu ise bir başkan ve illerin sportif faaliyetlerine göre en az iki, en fazla dört üyeden oluşur. Kurullara asıl üye kadar yedek üye atanır. Disiplin kurulları, Başkanın görevde kaldığı süre ile sınırlı olarak görev yaparlar.   

       Atanacak asıl ve yedek üyelerin fakülte veya yüksek okul mezunu olmaları gerekir. Başkan, başkanvekili ve raportör olarak görev yapacak olanların hukuk fakültesi mezunu olması şarttır.

       Disiplin kurullarının çalışma usul ve esasları talimatla belirlenir."

    Madde 14 - 3813 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin ikinci fıkrasına (j) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (k) bendi eklenmiş ve mevcut (k) bendi (l) bendi olarak teselsül ettirilmiştir.

       "k) Hakem, Gözlemci ve Temsilci Eğitim Kurulu"

    Madde 15 - 3813 sayılı Kanunun 31 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

       "Denetim

       Madde 31- Federasyonun hesapları ve malî durumu, uluslararası spor sektöründe denetim tecrübesi bulunan bağımsız denetim kuruluşlarına denetletilir. Denetim raporları kamuoyuna duyurulur. Rapor, Genel Kurul tarihinden en az bir ay önce Genel Kurul üyelerine gönderilir ve ayrıca Genel Kurula sunulur.

       Aynı şirket aralıksız olarak beş yıldan fazla denetim görevi yapamaz."

    Madde 16 - 3813 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının son cümlesi ile 17 nci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

    Geçici Madde 1 - Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç otuz gün içinde 3813 sayılı Kanunun bu Kanunla değiştirilen 5 inci maddesinde belirtilen üyelerin katılımı ile Genel Kurul toplantısı yapılır. Bu toplantıda:

       a) Mevcut Ana Statü, bu Kanunla getirilen düzenlemelere uyumlu hâle getirilir ve Genel Kurulun onayına sunulur.

       b) Federasyon Başkanı, Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulunun seçimlerinin yenilenip yenilenmeyeceği, ad okunmak suretiyle veya gizli oylama ile yapılır. Oylamanın nasıl yapılacağına Genel Kurul karar verir.

       Genel Kurulca Federasyon Başkanı, Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulunun seçimlerinin yapılmasına karar verilmesi hâlinde, bu karardan itibaren en geç otuz gün içinde 3813 sayılı Kanunun bu Kanunla değiştirilen 5 inci maddesi hükümlerine göre seçimler yapılır. Bu seçimler sonucunda seçilecek Federasyon Başkanı, Yönetim Kurulu ile Denetleme Kurulunun görev süresi, olağanüstü toplantılarda seçim yapılması hâli hariç olmak üzere, 3813 sayılı Kanunun bu Kanunla değişik 5 inci maddesinin dördüncü fıkrasına göre 2011 yılında futbol liglerinin tescil tarihinden itibaren en geç kırkbeş gün içinde yapılacak seçimli Genel Kurul toplantısına kadar devam eder.

       Bu maddeye göre yapılacak Genel Kurul veya kurullarda oy kullanacak delegelerin belirlenmesi, yapılacak itirazlar, itirazların karara bağlanması, Genel Kurul ilanı ve çağrı gibi hazırlıklarla ilgili süreler bu maddede belirtilen otuz günlük süreyi aşmamak kaydıyla yönetim kurullarınca kısaltılabilir.

    Geçici Madde 2 - Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte görevde bulunan Tahkim Kurulu ile disiplin kurulları geçici 1 inci maddesi gereğince seçimlerin yenilenmesine karar verilmesi hâlinde, yeni seçilecek Federasyon Başkanı ile Yönetim Kurulu tarafından, seçimlerin yenilenmesinin reddedilmesi hâlinde ise ret kararından itibaren otuz gün içinde Federasyon Başkanının teklifi ve Yönetim Kurulu kararı ile kurullar oluşturulur. Bu kurullar oluşturulana kadar mevcut kurullar görevine devam eder.

       Uyuşmazlık Çözüm Kurulu, geçici 1 inci madde hükmüne göre seçimlerin yenilenmesine karar verilmesi hâlinde bu seçimlerden itibaren, seçimlerin yenilenmesinin reddedilmesi hâlinde ise ret kararından itibaren en geç otuz gün içinde oluşturulur.

       Merkez Hakem Kurulu atanıncaya kadar mevcut Kurul görevlerini yapmaya devam eder.

    Madde 17 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Madde 18 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

   

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100