Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

ASKERÎ CEZA KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN

    ASKERÎ CEZA KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN

    Kanun Numarası : 4551

    Kanun Kabul Tarihi : 22/03/2000

    Resmi Gazete Tarihi : 26/03/2000

    Resmi Gazete Sayısı : 24001

    Madde 1 - 22.5.1930 tarihli ve 1632 sayılı Askerî Ceza Kanununun 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

    Madde 3 - Askerî şahıslar; Mareşalden asteğmene kadar subaylar, astsubaylar, Millî Savunma Bakanlığı ile Türk Silahlı Kuvvetleri kadro ve kuruluşunda çalışan sivil personel, uzman jandarma ve uzman erbaşlar, erbaş ve erler ile askerî öğrencilerdir.

    Milli Savunma Bakanlığı ile Türk Silahlı Kuvvetleri kadro ve kuruluşunda çalışan Devlet memurlarının asker kişi sıfatları, 4.1.1961 tarihli ve 211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun 115 inci maddesinde belirtilen yükümlülükleri ile sınırlıdır.

    Madde 2 - 1632 sayılı Kanunun 25.10.1963 tarihli ve 353 sayılı Kanunla yürürlükten kaldırılan 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

    Asker kişilerin yabancı ülkelerde işledikleri askerî suçlar

    Madde 5 - Asker kişilerin yabancı ülkelerde Türk askerî kıt'a, karargâh ve kurumlarında veya diğer resmî görevleri sırasında veya esir kamplarında işledikleri askerî suçlar, Türkiye'de işlenmiş sayılır. Bunlar hakkında yabancı ülkede hüküm verilmiş olsa bile, Millî Savunma Bakanının talebi üzerine Türkiye'de tekrar muhakeme olunurlar. Bu halde, yabancı ülkede verilip infaz edilen ceza, verilecek cezadan indirilir. Ceza nev'ileri farklı ise, mahkeme yapılacak indirmeyi tayin eder.

    Madde 3 - 1632 sayılı Kanunun 23 üncü maddesinin (B) ve (D) fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

    B) Subay, astsubay, Millî Savunma Bakanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetlerinde görevli Devlet memurları, uzman jandarma ve uzman erbaşlar hakkında:

    1. Dört haftaya kadar göz hapsi,

    2. Dört haftaya kadar oda hapsi,

    Cezaları verilebilir.

    D) Askerî öğrenciler hakkında: (Askerî orta ve lise ile eşidi okullar öğrencileri hariç) dört haftaya kadar oda hapsi cezası verilebilir.

    Madde 4 - 1632 sayılı Kanunun değişik 24 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

    Göz ve oda hapsi cezalarının mahiyeti, neticeleri ve yerine getirilmesi

    Madde 24 - Subay, astsubay, Millî Savunma Bakanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetlerinde görevli Devlet memurları, uzman jandarma ve uzman erbaşlar;

    A) Göz hapsi cezalarında;

    1. Resmî daire, kışla, eğitim alanları ile sair yerlerdeki hizmetlerine devam ederler.

    2. Hizmetin bitiminden sonra hiçbir yere gidemezler. Kışlada veya resmî odalarda kalırlar.

    3. Hizmete ilişkin olanlar dışında hiçbir ziyaret kabul edemezler.

    B) Oda hapsi cezalarında;

    1. Mümkün olduğu takdirde cezayı tek başlarına belirli bir hapis odasında geçirirler.

    2. Emir veremezler.

    3. Genel hizmet yapamazlar.

    Askerî öğrenciler, oda hapsi cezasını belirli hapis odalarında topluca geçirirler. Hapis odalarının kapısında bir nöbetçi bulundurulur.

    Madde 5 - 1632 sayılı Kanunun 29 uncu maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

    Fer'i askerî cezalar

    Madde 29 - Askerî şahıslar hakkında hükmolunacak fer'i askerî cezalar şunlardır:

    A) Türk Silahlı Kuvvetlerinden çıkarma.

    B) Rütbenin geri alınması.

    C) Askerî öğrencilik hukukunu kaybettirme.

    Madde 6 - 1632 sayılı Kanunun değişik 30 uncu maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

    Türk Silahlı Kuvvetlerinden çıkarma cezası

    Madde 30 - Aşağıda yazılı hallerde subay, astsubay, uzman jandarmalar ve özel kanunlarında bu cezanın uygulanacağı belirtilen asker kişiler hakkında, askerî mahkemeler veya adliye mahkemelerince asıl ceza ile birlikte, Türk Silahlı Kuvvetlerinden çıkarma cezası da verilir. Bu husus mahkeme hükmünde belirtilmemiş olsa dahi, Silahlı Kuvvetlerden çıkarmayı gerektirir.

    A) Taksirli suçlardan verilen cezalar hariç olmak üzere ölüm, ağır hapis, bir seneden fazla hapis cezası ile hükümlülük halinde,

    B) Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla basit ve nitelikli zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından biriyle hükümlülük halinde.

    Taksirli suçlardan verilen cezalar hariç olmak üzere, askerî mahkemelerce üç aydan fazla hapis cezası ile birlikte Türk Silahlı Kuvvetlerinden çıkarma cezası da verilebilir.

    Madde 7 - 1632 sayılı Kanunun 31 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

    Türk Silahlı Kuvvetlerinden çıkarma cezasının niteliği ve sonuçları

    Madde 31 - Türk Silahlı Kuvvetlerinden çıkarma cezasının niteliği, hükümlünün Silahlı Kuvvetlerle ilişiğinin kesilmesidir. Bu ceza, ayrıca bir hükme gerek kalmaksızın;

    A) Askerî rütbe ve memuriyetlerin kaybedilmesi,

    B) Subay, astsubay, uzman jandarma ve Devlet memuru olarak tekrar Türk Silahlı Kuvvetlerine kabul edilmeme,

    Sonuçlarını doğurur.

    Madde 8 - 1632 sayılı Kanunun 32 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

    Askerî öğrencilik hukukunu kaybettirme cezası, niteliği ve sonuçları

    Madde 32 - Aşağıda yazılı hallerde askerî öğrenciler hakkında, askerî mahkemeler veya adliye mahkemelerince; asıl ceza ile birlikte askerî öğrencilik hukukunu kaybettirme cezası da verilir. Bu husus mahkeme hükmünde belirtilmemiş olsa dahi, Silahlı Kuvvetlerden çıkarmayı gerektirir.

    A) Taksirli suçlardan verilen cezalar hariç olmak üzere ölüm, ağır hapis veya üç aydan fazla hapis cezasına hükümlülük halinde,

    B) 30 uncu maddenin birinci fıkrasının (B) bendinde yazılı hallerde.

    Taksirli suçlardan verilen cezalar hariç olmak üzere, askerî mahkemelerce üç ay veya daha az hapis cezası ile birlikte askerî öğrencilik hukukunu kaybettirme cezası da verilebilir.

    Bu ceza ayrıca bir hükme gerek kalmaksızın;

    A) Askerî öğrencilik sıfatının,

    B) Muvazzaf askerî personel yetiştiren askerî okullara girme hakkının,

    Kaybedilmesi sonuçlarını doğurur.

    Madde 9 - 1632 sayılı Kanunun değişik 34 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

    Asker kişiler hakkında memuriyetten mahrumiyet cezasının uygulanması

    Madde 34 - Subaylar, astsubaylar, Türk Silahlı Kuvvetlerinde görevli Devlet memurları, uzman jandarma ve uzman erbaşlar hakkında memuriyetten mahrumiyet cezası verildiği takdirde, bu fer'i cezaya karşılık o kadar süre açığa çıkarılmalarına hükmolunur. Bu süre kıdemden ve emeklilik süresinden indirilir.

    Yükümlü olan erbaş ve erler hakkında memuriyetten mahrumiyet cezası terhislerinden sonra yerine getirilir.

    Bir seneden fazla memuriyetten mahrumiyet cezasına hükümlülük halinde, bu Kanunun Türk Silahlı Kuvvetlerinden çıkarmaya ilişkin hükümleri uygulanır.

    Altı aydan fazla memuriyetten mahrumiyet cezası alan uzman jandarma ve uzman erbaşların Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilişikleri kesilir.

    Madde 10 - 1632 sayılı Kanunun değişik 35 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

    Rütbenin geri alınması cezası, niteliği, sonuçları ve yerine getirilmesi

    Madde 35 - Rütbenin geri alınması cezası 30 uncu maddede yazılı hallerde erbaşlar hakkında uygulanır. Bu husus mahkeme hükmünde belirtilmemiş olsa dahi, rütbenin geri alınması işlemi idarece re'sen uygulanır.

    Rütbenin geri alınması cezası, hükümlünün rütbesinin geri alınarak erliğe indirilmesi, askerî hizmetten doğan ve özel kanunda saklı tutulmayan bütün hakların kaybı sonuçlarını doğurur.

    Bu ceza, cezalının rütbesinin kıt'ası huzurunda sökülmesi suretiyle yerine getirilir.

    Madde 11 - 1632 sayılı Kanunun değişik 39 uncu maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

    Askerî mahkemelerce verilen tutuklama kararları ile asker kişiler hakkında verilen cezaların ve tutuklama kararlarının infaz yeri

    Madde 39 - Asker kişiler hakkında hükmolunan ve aşağıda gösterilen cezalar, 353 sayılı Askerî Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanununun beşinci kısmında yazılı esaslar dahilinde askerî cezaevlerinde infaz edilir.

    A) Subay, astsubay, Türk Silahlı Kuvvetlerinde görevli Devlet memurları, uzman jandarma ve uzman erbaşlar hakkında verilen ve Türk Silahlı Kuvvetlerinden veya Devlet memurluğundan çıkarmayı, ilişik kesmeyi veya sözleşmenin feshini gerektirmeyen hürriyeti bağlayıcı ceza hükümleri.

    B) Askerî öğrenciler hakkında verilen ve askerî öğrencilik hukukunun kaybettirilmesi sonucunu doğurmayan hürriyeti bağlayıcı ceza hükümleri.

    C) Erbaş ve erler hakkında, asker edildikten sonra işledikleri suçlardan verilen bir yıl veya daha az süreli hürriyeti bağlayıcı ceza hükümleri.

    Hürriyeti bağlayıcı diğer cezalar, genel cezaevlerinde çektirilir. İnfaz sırasında hükümlülerin üzerinden askerlik kıyafeti ve işaretleri kaldırılır.

    Genel cezaevlerinde ceza sürelerini tamamlayan askerlik yükümlüleri, geri kalan askerlik hizmetlerini tamamlamak üzere askerî makamlara teslim edilirler.

    Yargı organlarınca haklarında tutuklama kararı verilen asker kişiler, bu sıfatlarını korudukları sürece askerî tutukevine konulurlar.

    Savaş ve sıkıyönetim hallerinde askerî mahkemelerce tutuklanan sivil kişiler, askerî ceza ve tutukevlerine konulurlar. Bu hallerin bitiminde tutuklular, Adalet Bakanlığı ile Millî Savunma Bakanlığı arasında varılacak mutabakat üzerine sivil tutukevlerine nakledilirler.

    Madde 12 - 1632 sayılı Kanunun değişik 47 nci maddesinin başlığı ve (A) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

    Cezaların tecili ve hürriyeti bağlayıcı cezalar yerine uygulanabilecek ceza ve tedbirler

    A) Askerî mahkemelerden Askerî Ceza Kanununun Üçüncü Babının Dördüncü Faslında yazılı suçlardan dolayı verilen cezalar tecil edilemez ve para cezasına veya tedbirlerden birine de çevrilemez. Aynı Kanunun Üçüncü Babının Üçüncü Faslı ile 84 üncü maddesi hariç olmak üzere 5 inci ve 130 uncu maddesi hariç olmak üzere sekizinci fasıllarında yazılı suçlardan dolayı verilen cezalar tecil edilemez. Ancak fiili işlediği zaman onsekiz yaşını doldurmamış çocuklarla, hüküm zamanında yetmiş yaşına girmiş olanların mahkûm oldukları bir seneden az hapis cezaları tecil olunabilir.

    Madde 13 - 1632 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

    Şartla salıverilme

    Madde 53 - Askerî mahkemeler tarafından mahkûm edilen askerî şahıslar hakkında şartla salıverilme ve şartla salıverilme kararının geri alınması hususlarında 765 sayılı Türk Ceza Kanunu ve 647 sayılı Cezaların İnfazı Hakkında Kanunun ilgili hükümleri uygulanır.

    Gerek askerî mahkemelerden ve gerekse adliye mahkemelerinden şartla tahliye kararı alanların tamamlanacak askerî yükümlülükleri varsa, tahliyelerinde tamamlattırılır.

    Madde 14 - 1632 sayılı Kanunun 67 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

    Madde 67 - Aşağıda yazılı fiilleri işleyen asker kişiler, yabancı ülkeye kaçmış sayılarak üç seneden beş seneye kadar hapis cezası ile cezalandırılırlar.

    A) Herhangi bir nedenle izinli olsa dahi, yabancı ülkeye gitme müsaadesi bulunmaksızın ülke sınırları dışında üç günü geçirenler,

    B) Ülke sınırları dışındaki bir askerî birlik veya görev yerinden, deniz veya hava aracından kaçıp da bu durumda üç günü geçirenler,

    C) Ülke sınırları dışındaki bir askerî birlikten, deniz veya hava aracından herhangi bir nedenle ayrı düşüp de askerî veya sivil bir Türk resmî makamına veya müttefik devlet makamlarına özürsüz olarak müracaat etmeksizin üç günü geçirenler,

    D) Harp esiri iken serbest bırakılıp da askerî veya sivil bir Türk resmî makamına veya müttefik devlet makamlarına teslim olmak üzere harekete geçme imkânı doğduğu halde, özürsüz olarak hareketsiz kalan ve bu durumda üç günü geçirenler.

    Aşağıda yazılı hallerde beş seneden on seneye kadar hapis cezası verilir.

    A) Fail beraberinde silah , mühimmat, savaş araç veya gerecini götürmüş ise,

    B) Fail hizmet yaparken kaçmış ise,

    C) Fail mükerrir ise.

    Seferberlik ve savaş halinde, bu maddede yazılı mehil bir güne iner. Bu maddedeki suçu seferberlikte işleyenlere yedi seneden, savaş halinde işleyenlere ise on seneden aşağı olmamak üzere ağır hapis cezası verilir.

    Madde 15 - 1632 sayılı Kanunun 68 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

    Mehil içinde yakalananların cezası

    Madde 68 - 66 ve 67 nci maddelerde yazılı olan süreler içinde yakalananlara iki aydan altı aya kadar hapis cezası verilir.

    Aşağıda yazılı hallerde, gün unsuru aranmaz ve ceza artırılır.

    A) Fail beraberinde silah, mühimmat, savaş araç ve gerecini götürmüş ise,

    B) Fail hizmet yaparken kaçmış ise.

    Madde 16 - 1632 sayılı Kanunun 71 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

    Erbaşların rütbelerinin geri alınması

    Madde 71 - Firar ve izin tecavüzü cürümlerinden hüküm giyen erbaşların rütbelerinin geri alınmasına da hükmolunur.

    Madde 17 - 1632 sayılı Kanunun değişik 76 ncı maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

    Tutukevi veya cezaevinden kaçmak veya kaçmaya aracı olmak

    Madde 76 - Askerî tutukevi veya cezaevinden kaçmak veya kaçmaya aracı olmak suçlarını işleyen asker kişiler hakkında, Türk Ceza Kanununun İkinci Kitabının Dördüncü Bab Yedinci Faslında yer alan hükümler uygulanır.

    Ancak, askerî ceza ve tutukevlerinden altı gün veya daha fazla süre ile kaçan asker kişilere verilecek hapis cezası veya asıl cezaya ilave olunacak hürriyeti bağlayıcı ceza bir yıldan az olamaz.

    Madde 18 - 1632 sayılı Kanunun değişik 77 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

    Göz veya oda hapsi ceza yerinden kaçmak, infaz şartlarına uymamak, kaçmaya aracı olmak

    Madde 77 - Disiplin mahkemeleri ile disiplin amirleri tarafından verilen göz veya oda hapsi cezalarının çekildiği yeri terk edenlere veya cezanın diğer infaz şartlarını yerine getirmeyenlere, bir aydan altı aya kadar hapis cezası verilir.

    Göz veya oda hapsi ceza yerinden kaçanlara, aracı olanlara veya ihmal yahut kayıtsızlıkları ile kaçmalarına sebebiyet verenlere de aynı ceza uygulanır.

    Göz veya oda hapsini çekmekte olduğu yeri terk fiili, altı gün veya daha fazla devam etmiş ise, verilecek hapis cezası bir yıldan az olamaz.

    Madde 19 - 1632 sayılı Kanunun değişik 81 inci maddesinin (2) numaralı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

    2 - Yukarıdaki fıkrada yazılı cezalar suç ortaklarına da uygulanır. Az vahim hallerde altı aydan beş seneye kadar hapis cezası verilir.

    Madde 20 - 1632 sayılı Kanunun mülga 82 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

    Amir veya üste saygısızlık ve tehdit

    Madde 82 - Toplu asker karşısında veya silahlı iken hizmette veya hizmete ilişkin hallerde amire veya üste zorunlu olduğu saygıyı göstermeyen veya uyarmayı saygı duruşu ile kabul edip dinlemeyen asker kişiler, üç aydan bir seneye kadar hapis cezası ile cezalandırılırlar.

    Amir veya üstünü herhangi bir suretle tehdit edenlere, altı aydan iki seneye kadar hapis cezası verilir. Fiil toplu asker karşısında veya silahlı iken veya hizmet esnasında işlendiği takdirde, verilecek hapis cezası bir yıldan az olamaz.

    Madde 21 - 1632 sayılı Kanunun 85 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

    1. Bir amire veya üste hakaret eden üç aydan bir seneye kadar hapis cezası ile, hakaret hizmet esnasında yahut hizmete müteallik bir muameleden dolayı vuku bulursa altı aydan üç seneye kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

    Madde 22 - 1632 sayılı Kanunun 87 nci maddesinin (1) numaralı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

    1. Hizmete ilişkin emri hiç yapmayan asker kişiler bir aydan bir seneye kadar, emrin yerine getirilmesini söz veya fiili ile açıkça reddeden veya emir tekrar edildiği halde emri yerine getirmeyenler,üç aydan iki seneye kadar hapis cezası ile cezalandırılırlar.

    Madde 23 - 1632 sayılı Kanunun 88 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

    Madde 88 - 87 nci maddede yazılı itaatsizlik suçlarını; toplu asker karşısında yahut silah başı emrine karşı veya silahlı iken veya hizmetten kısmen veya tamamen sıyrılmak kastı ile yapanlar altı aydan beş seneye kadar hapis, seferberlikte beş seneye kadar ağır hapis ve düşman karşısında on seneden aşağı olmamak üzere ağır hapis cezası ile cezalandırılırlar.

    Madde 24 - 1632 sayılı Kanunun 89 uncu maddesinin (1) numaralı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

    1. Emre itaatsizlik sonucu bir insanın hayatını tehlikeye koyan, memleketin veya bir askerî birliğin güvenliğini veya savaş hazırlığını veya eğitimini önemli derecede ihlal eden veya büyük bir zarar meydana getiren yahut başkasının malına önemli bir zarar veren asker kişiler, bir seneden on seneye kadar hapis, seferberlikte iki seneden onbeş seneye kadar ağır hapis cezası ile cezalandırılırlar.

    Madde 25 - 1632 sayılı Kanunun 115 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

    Memuriyet nüfuzunun sair suretle kötüye kullanılması

    Madde 115 - Emir vermek yetkisini veya memuriyet nüfuzunu kötüye kullanarak mevzuatın tayin ettiği ahvalden başka bir suretle herhangi bir gerçek veya tüzel kişi yahut astı hakkında keyfi bir işlem yapan yahut yapılmasını emreden amir veya üst, bir aydan iki seneye kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

    Bu işlem, siyasî bir amaçla yahut kişisel bir çıkar sağlamak için yapılmış veya yapılması emredilmiş ise, fiil başka bir suç oluşturmadığı takdirde altı aydan aşağı olmamak üzere hapis cezası verilir.

    Madde 26 - 1632 sayılı Kanunun 130 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

    Madde 130 - Askerî eşyayı kasten terk veya kısmen yahut tamamen tahrip eden, özürsüz kaybeden veya harabolmasına sebebiyet veren veya özel menfaati için kullanan asker kişiler, eşyanın değeri, önemi, meydana gelen hasarın miktarı ve fiilin işleniş şekline göre üç aydan iki seneye kadar hapis cezası ile cezalandırılırlar.

    Suç konusu eşya; silah, mühimmat, savaş aracı veya gereci ise ceza artırılır.

    Kaybedilen, kasten terk veya kısmen yahut tamamen tahrip edilen veya harabolmasına sebebiyet verilen eşyanın ödettirilmesine de ayrıca hükmolunur.

    Madde 27 - 1632 sayılı Kanunun değişik 131 inci maddesinin (1) numaralı fıkrasının ikinci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

    Az vahim hallerde, altı aydan üç seneye kadar hapis cezası hükmolunabilir.

    Madde 28 - 1632 sayılı Kanunun 132 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

    Üstünün, astının veya arkadaşının bir şeyini çalanlar

    Madde 132 - Bir üstünün, arkadaşının veya astının bir şeyini çalan asker kişiler, altı aydan beş seneye kadar hapis cezası ile cezalandırılırlar.

    Madde 29 - 1632 sayılı Kanunun 143 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

    Şartnameye aykırı mal veya hizmet kabul etmek

    Madde 143 - Sözleşmeye bağlanmış yiyecek, giyecek, teçhizat veya diğer mal ve hizmetler ile her nevi imalat ve inşaatı, sözleşmeye ilişkin şartname ve numunelerine uymadıkları halde kabul eden veya ettirenler üç yıldan az olmamak üzere hapis cezası ile cezalandırılırlar.

    Fiil ceza kanunlarına göre daha ağır bir suç teşkil ediyorsa, ceza o kanuna göre tayin edilir.

    Kabul edilen veya ettirilen eşya; silah, mühimmat, savaş aracı veya gereci ise veya suç seferberlik veya savaş halinde işlenmişse ceza artırılır.

    Madde 30 - 1632 sayılı Kanunun değişik 148 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

    Siyasî faaliyetlerde bulunanlar

    Madde 148 - Askerî şahıslardan;

    A) Siyasî bir partiye üye olmak için müracaat eden veya herhangi bir suretle siyasî partilere girenler,

    B) Siyasî amaçla toplantı yapan veya aynı amaçla siyasî gösterilere katılanlar,

    C) Siyasî amaçla nutuk söyleyen, demeç veren, yazı yazan veya telkinde bulunanlar,

    D) Siyasî toplantılara resmî veya sivil kıyafetle katılanlar,

    E) Herhangi bir sebeple yalnız veya toplu olarak siyasî mahiyette beyanname hazırlayan, hazırlanmış beyannameyi imzalayan, imzalatan veya yayın organlarına ulaştıran veya dağıtanlar,

    Fiil daha ağır bir cezayı gerektirmediği takdirde, bir aydan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılırlar.

    Bu cürümler, seferberlikte işlenirse ceza iki misli olarak hükmolunur.

    Madde 31 - 1632 sayılı Kanunun değişik 153 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

    İffetsiz bir kimse ile evlenen veya böyle bir kimse ile yaşayanlar

    Madde 153 - İffetsizliği anlaşılmış olan bir kimse ile bilerek evlenen veya evlilik bağını devam ettirmekte veya böyle bir kimseyi yanında bulundurmakta veya karı koca gibi herhangi bir kimse ile nikâhsız olarak devamlı surette yaşamakta ısrar eden asker kişiler hakkında Türk Silahlı Kuvvetlerinden çıkarma cezasına, erbaşlar hakkında rütbenin geri alınmasına hükmolunur.

    Bir kimseyle gayrî tabiî mukarenette bulunan yahut bu fiili kendisine rızasıyla yaptıran asker kişiler hakkında, fiilleri başka bir suç oluştursa bile, ayrıca Türk Silahlı Kuvvetlerinden çıkarma cezası, erbaşlar için rütbenin geri alınması cezası verilir.

    Madde 32 - 1632 sayılı Kanunun 165 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

    Madde 165 - Askerî şahıslar hakkında verilebilecek disiplin cezaları şunlardır :

    A) Subaylar, astsubaylar, Millî Savunma Bakanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetlerinde görevli Devlet memurları, uzman jandarmalar ve uzman erbaşlar hakkında :

    1. Uyarı.

    2. Aylık Kesilmesi : Ek göstergeler dahil, cezalının brüt aylığından 1/30 - 1/8 arasında kesinti yapılmasıdır.

    3. Göz Hapsi : Dört haftaya kadar.

    4. Oda Hapsi : Dört haftaya kadar.

    Millî Savunma Bakanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetlerinde görevli Devlet memurlarına, sadece amire saygısızlık ve emre itaatsizlik suçlarından dolayı disiplin cezası verilebilir. Disiplin bozucu diğer eylemleri hakkında ilgili kanun hükümleri uygulanır.

    B) Askerî öğrenciler hakkında :

    1. Uyarı.

    2. İzinsizlik : Altı haftaya kadar.

    3. Oda Hapsi : Dört haftaya kadar.

    C) Erbaşlar ve erler hakkında :

    1. İzinsizlik : Sekiz haftaya kadar.

    2. Sıra Harici Hizmet : Dört haftaya kadar.

    3. Oda Hapsi : Dört haftaya kadar.

    4. Rütbenin geri alınması (Erbaşlar için).

    Madde 33 - 1632 sayılı Kanunun 166 ncı maddesinin (B) fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

    B) Aylık kesilmesi, tam lira üzerinden yapılır. Kesinti miktarı onmilyon liradan az olamaz. Hapis cezaları tam gün üzerinden tayin edilir. Bir günden aşağı hapis cezası olamaz.

    Madde 34 - 1632 sayılı Kanunun 171 inci maddesine bağlı cetvel, (EK-1) cetvelle değiştirilmiştir.

    Madde 35 - 1632 sayılı Kanunun 172 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

    Disiplin amirlerine vekâlet edenler

    Madde 172 - Disiplin amirleri vekil dahi olsalar, vekâlet ettikleri kadroda gösterilen rütbenin ceza verme yetkisini haizdirler.

    Madde 36 - 1632 sayılı Kanunun 185 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

    Uyarı, aylık kesilmesi, izinsizlik ve sıra harici hizmet cezalarının infazı

    Madde 185 - Uyarı, aylık kesilmesi, izinsizlik ve sıra harici hizmet cezaları aşağıdaki şekilde infaz edilir.

    A) Uyarı : Cezalının görevinde ve davranışında kusurlu sayıldığının yazı ile bildirilmesidir.

    B) Aylık Kesilmesi: Cezalının ek göstergeler dahil brüt aylığından, ceza kararında belirtilen oranda kesinti yapılmasıdır.

    C) İzinsizlik: Cezalının hafta tatilinden yararlanamamasıdır.

    D) Sıra Harici Hizmetler : Cezalının askerî hizmetlerde, sırası dışında ve fazla olarak dört haftaya kadar çalıştırılmasıdır.

    Madde 37 - 1632 sayılı Kanuna aşağıdaki madde eklenmiştir.

    Ek Madde 7 - Bu Kanunda ve diğer kanunlarda geçen;

    A) "Başgedikli", "Gedikli" ve "Küçük Zabit" ibareleri "Astsubay",

    B) "Toplu Efrat" ibaresi "Toplu Asker", "Efrat" ibaresi sadece "Erbaş ve Er", "Nefer" ibaresi "Er",

    C) "Tard, ihraç ve rütbenin geri alınması" fer'i cezaları (erbaşlar için öngörülen rütbenin geri alınması fer'i cezası hariç), "Türk Silahlı Kuvvetlerinden çıkarma" fer'i cezası,

    Olarak değiştirilmiştir.

    Madde 38 - 1632 sayılı Kanunda yer alan; katıksız hapis cezası ve bu cezanın uygulanmasına ilişkin hükümlerle aynı Kanunun 33, 36, 37, 83, 86, 149, 152, 154 üncü maddeleri ile 25 inci maddesinin (4) numaralı bendinin ilk cümlesi ve 134 üncü maddesinin (2) numaralı fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

    Madde 39 - Bu Kanun yayımı tarihinden iki ay sonra yürürlüğe girer.

    Madde 40 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

    Ek-1' html olarak görmek için fihristi kullanınız.

   

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100