Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

GÜLHANE ASKERÎ TIP AKADEMİSİ KANUNUNUN BAZI MADDELERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜ HAKKINDA KANUN

    GÜLHANE ASKERÎ TIP AKADEMİSİ KANUNUNUN BAZI MADDELERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜ HAKKINDA KANUN

    Kanun Numarası : 5498

    Kanun Kabul Tarihi : 10/05/2006

    Resmi Gazete Tarihi : 17/05/2006

    Resmi Gazete Sayısı : 26171

    Madde 1 - 17/11/1983 tarihli ve 2955 sayılı Gülhane Askerî Tıp Akademisi Kanununun 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

    "Madde 2 - Bu Kanun; Gülhane Askerî Tıp Akademisi Komutanlığını, bu Komutanlığa bağlı eğitim ve öğretim kurumlarını ve bunlarla ilgili faaliyet ve esasları kapsar."

    Madde 2 - 2955 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine aşağıdaki (d) ve (e) bentleri eklenmiş ve mevcut (d) bendi (f) bendi olarak teselsül ettirilmiştir.

    "d) Komutan İdarî Yardımcısı: Gülhane Askerî Tıp Akademisinin idarî faaliyetlerinde Gülhane Askerî Tıp Akademisi Komutanına yardımcı olan, harp akademisi mezunu general veya amiraldir."

    "e) Yüksek Bilim Konseyi: Gülhane Askerî Tıp Akademisi Komutanı ve Gülhane Askerî Tıp Fakültesi dekanı ile Gülhane Askerî Tıp Akademisinde görevli ana bilim ve bilim dalı başkanlığı ile servis ve kısım şefliği görev süresini tamamlayan öğretim üyeleri ile Gülhane Askerî Tıp Akademisi Komutanı tarafından bir yıl için görevlendirilecek üç ana bilim dalı ve iki bilim dalı başkanından oluşan ve bu Kanunla kendisine verilen görevleri yerine getiren konseydir."

    Madde 3 - 2955 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve fıkraya aşağıdaki (k), (l) ve (m) bentleri eklenmiştir.

    "d) Sağlık astsubay sınıfının ve Türk Silâhlı Kuvvetlerinin ihtiyaç duyduğu diğer sağlık personelinin eğitim ve öğretimlerini sağlamak."

    "k) Diğer askerî hastahanelerin bilimsel yönden gelişmesine katkıda bulunmak.

    l) Diğer askerî hastahanelerin uzmanlık dallarındaki tabip ihtiyaçlarını gidermek maksadıyla, geçici görev veya rotasyon usûlü ile öğretim üyesi görevlendirmek.

    m) Genelkurmay Başkanlığı, Millî Savunma Bakanlığı, kuvvet komutanlıkları ile Jandarma Genel Komutanlığının sağlık hizmetlerinin yönetimi ve plânlanması ile ilgili karargâh çalışmalarına katılmak ve bu konuda personel görevlendirmek."

    Madde 4 - 2955 sayılı Kanunun 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

    "Madde 8 - Gülhane Askerî Tıp Akademisinin eğitim, öğretim ve yönetim işleri;

    a) Gülhane Askerî Tıp Akademisi Komutanı,

    b) Akademi Kurulu,

    c) Yönetim Kurulu,

    d) Komutan Bilimsel Yardımcısı (Dekan),

    e) Komutan İdarî Yardımcısı,

    f) Yüksek Bilim Konseyi,

    tarafından yürütülür."

    Madde 5 - 2955 sayılı Kanunun 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

    "Madde 9 - Gülhane Askerî Tıp Akademisi Komutanı; harp akademisi mezunu bir korgeneral veya koramiral olup, 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunundaki usûl ve esaslara göre atanır. Gülhane Askerî Tıp Akademisi Komutanı; Gülhane Askerî Tıp Akademisinin amiri ve Akademi Kurulunun, Yönetim Kurulunun, Yüksek Disiplin Kurulunun başkanıdır. Gülhane Askerî Tıp Akademisi Komutanı, akademinin bütün idarî faaliyetlerinin yürütülmesinden ve bilimsel faaliyetlerin koordinasyonundan sorumludur. Ayrıca, Genelkurmay Başkanlığınca kendisine verilen görevleri yerine getirir."

    Madde 6 - 2955 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin üçüncü fıkrasının (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

    "d) Kuruluş ve görevleri yönetmelikte belirtilen "Profesörler Sağlık Kurulu"nun üyelerini seçmek,"

    Madde 7 - 2955 sayılı Kanunun 11 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

    "Gülhane Askerî Tıp Akademisi Komutanının başkanlığında, Dekan, Komutan İdarî Yardımcısı, Komutanlık bünyesindeki enstitü, yüksekokul ve benzeri kuruluşların müdür veya komutanları, eğitim hastahanelerinin komutanları, Türk Silâhlı Kuvvetleri Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi Başkanı ile Akademi Kurulu tarafından Gülhane Askerî Tıp Akademisinde görevli profesörler arasından üç yıl için seçilecek üç profesör ile bölüm başkanlarından oluşur."

    Madde 8 - 2955 sayılı Kanunun 12 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

    "Gülhane Askerî Tıp Akademisi Komutanı Bilimsel Yardımcısı (Dekan):

    Madde 12 - Gülhane Askerî Tıp Akademisi Komutanı Bilimsel Yardımcısı tabip tümgeneral veya tümamiral olup, Askerî Tıp Fakültesi ile eğitim hastahanelerinde ve Sağlık Bilimleri Enstitüsünde bilfiil görev yapan askerî tabip profesörler arasından, 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunundaki usûl ve esaslara göre atanır.

    Gülhane Askerî Tıp Akademisi Komutanı Bilimsel Yardımcısı, aynı zamanda Askerî Tıp Fakültesi dekanı ve Tıp Fakültesi Eğitim Hastahanesinin baştabibi olup, Gülhane Askerî Tıp Akademisi Komutanına bilimsel faaliyetlerde yardım eder ve bu faaliyetlerin koordineli bir şekilde yürütülmesinden Gülhane Askerî Tıp Akademisi Komutanına karşı sorumludur. Dekan, Fakültenin eğitim ve öğretim faaliyetlerinin plânlanmasını, programlanmasını ve uygulanmasını sağlar. Dekana çalışmalarında yardımcı olmak üzere; Dekanın önerisi alınarak, Gülhane Askerî Tıp Akademisi Komutanının teklif edeceği dört öğretim üyesi arasından en çok iki dekan yardımcısı Genelkurmay Başkanlığınca atanır. Dekan yardımcılarından birisi, baştabip yardımcılığı görevini de yürütür.

    Dekanın görevleri şunlardır:

    a) Fakülte kuruluna başkanlık etmek, fakülte kurulunun kararlarını uygulamak ve fakültenin bilimsel faaliyetlerini koordine etmek ve yürütmek, birimleri arasında düzenli çalışmayı sağlamak.

    b) Her öğretim yılı sonunda ve istendiğinde Fakültenin genel durumu ve işleyişi hakkında Gülhane Askerî Tıp Akademisi Komutanına bilgi vermek.

    c) Fakültenin birimleri ile kadro ve kuruluşundaki personel üzerinde genel gözetim ve denetim görevini yapmak.

    d) Gülhane Askerî Tıp Akademisi Komutanının katılmadığı toplantılarda, Yüksek Bilim Konseyi Başkanlığı görevini yürütmek.

    e) Üniversitelerarası Kurul üyeliği yapmak.

    f) Bu Kanun ile kendisine verilen diğer görevleri yapmak."

    Madde 9 - 2955 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

    "Fakülte Kurulu, akademik bir organ olup görevleri şunlardır:

    a) Gülhane Askerî Tıp Akademisi Komutanlığınca verilecek direktiflere göre, eğitim ve öğretim, bilimsel araştırma ve bu faaliyetlerle ilgili esasları, plân, program ve öğretim takvimini hazırlamak.

    b) Dekanın eğitim ve öğretim ile ilgili Fakülte Kuruluna getireceği konularda kararlar almak.

    c) Öğrencilerin ders intibakları ile eğitim, öğretim ve sınavlara ait işlemleri hakkında karar vermek, eğitim ve öğretim, bilimsel araştırma ve yayın faaliyetlerinin esasları hakkında Akademi Kuruluna önerilerde bulunmak.

    d) Bilimsel gelişmelere paralel olarak, Gülhane Askerî Tıp Akademisinin veya Askerî Tıp Fakültesinin bütününü ilgilendiren kanun ve yönetmelik değişiklikleri hakkında, Akademi Kuruluna önerilerde bulunmak.

    e) Fakültedeki bölüm, ana bilim dalları ve bilim dallarının kurulması, kaldırılması veya birleştirilmesi ile ilgili olarak Akademi Kuruluna önerilerde bulunmak.

    f) Bu Kanunla verilen diğer görevleri yapmak."

    Madde 10 - 2955 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinin ikinci ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

    "Enstitü müdürü ve bir enstitü müdür yardımcısı, Gülhane Askerî Tıp Akademisi öğretim üyeleri arasından Genelkurmay Başkanlığınca atanır. Enstitü müdürünün görev süresi dört yıldır. General ve amiraller hariç, bu süre Yüksek Askerî Şûra kararıyla her yıl yeniden değerlendirilmek kaydıyla uzatılabilir. Enstitü müdürünün görev süresi toplam sekiz yılı geçemez. Görev süresi bitenler Yüksek Bilim Konseyindeki kadrolara atanırlar. General veya Amiral rütbesindeki Enstitü müdürleri rütbe bekleme süresini tamamladıktan sonra Genelkurmay Başkanının teklifi, Yüksek Askerî Şûranın üçte iki çoğunluğunun kararı ile her yıl yeniden değerlendirilmek kaydıyla rütbesinin yaş haddine kadar hizmete devam ettirilebilirler."

    "Enstitü Kurulu, enstitü müdürünün başkanlığında, enstitü müdür yardımcısı ve enstitüyü oluşturan merkez başkanları ile ana bilim dalı başkanlarından oluşur."

    Madde 11 - 2955 sayılı Kanunun 15 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

    "Yüksekokul müdürü, öncelikle yüksekokul kadrolarında görevli öğretim üyeleri arasından, yüksekokul kadrolarında görevli öğretim üyesi bulunmadığı takdirde Gülhane Askerî Tıp Akademisinde görevli öğretim üyelerinden Gülhane Askerî Tıp Akademisi Komutanı tarafından teklif edilecek dört öğretim üyesi arasından Genelkurmay Başkanlığınca dört yıl için atanır. Görev süresi bitimini müteakip Yüksek Askerî Şûra tarafından yapılacak değerlendirmelere göre birer yıllık süreler halinde en fazla dört defa uzatılabilir. Yüksekokul müdürünün görev süresi sekiz yılı geçemez. Yüksekokul müdürüne çalışmalarında yardımcı olmak üzere bir yüksekokul müdür yardımcısı da, aynı usûl ve esaslara göre seçilir ve atanır."

    Madde 12 - 2955 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinin ikinci fıkrası ve dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

    "Bölüm, bölüm başkanı tarafından yönetilir. Bölüm başkanı yönetmelikte gösterilecek esaslar dikkate alınarak; fakültede dekanın, enstitüde enstitü müdürünün, yüksekokulda yüksekokul müdürünün ve eğitim hastahanesinde hastahane komutanının teklifi üzerine Gülhane Askerî Tıp Akademisi Komutanı tarafından görevlendirilir."

    "Bölüm başkanı, bölümün her düzeyde eğitim, öğretim ve araştırmalarından ve bölüme ait her türlü faaliyetin düzenli ve verimli bir şekilde yürütülmesinden ve öğretim üyelerinin bilimsel gelişmesinden sorumludur."

    Madde 13 - 2955 sayılı Kanunun 19 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

    "Madde 19 - Gülhane Askerî Tıp Akademisinde açık bulunan yardımcı doçentlik kadroları, isteklilerin başvurması için Genelkurmay Başkanlığınca ilân edilir. Müracaat eden adayların durumları; Genelkurmay Başkanlığınca şahsî kayıtları, görevin icapları, istihbarî bilgi, belge ve kayıtlar ile temin ve yetiştirme plânlarına uygunluk bakımından değerlendirilerek, uygun görülenler sınavlarının yapılması için Gülhane Askerî Tıp Akademisi Komutanlığına bildirilir. Gülhane Askerî Tıp Akademisi Komutanı; fakültede fakülte dekanı, eğitim hastahanesinde eğitim hastahanesi komutanı, yüksekokulda yüksekokul müdürü ve enstitüde enstitü müdürünün de görüşlerini alarak biri o birimin yöneticisi, diğerleri o birimin dışından olmak üzere üç profesör veya doçent tespit ederek bunlardan, adayların her biri hakkında yazılı mütalaa ister. Gülhane Askerî Tıp Akademisi Komutanı; fakülte dekanı, eğitim hastahanesi komutanı, yüksekokul ve enstitü müdürünün görüşlerini de alarak atamanın yapılması için Genelkurmay Başkanlığına öneride bulunur. Önerilenlerden, kadro miktarı kadarının yardımcı doçentliğe atanmaları Genelkurmay Başkanlığınca yapılır.

    Yardımcı doçentliğe önermede ve atamada askerî personele öncelik verilir. Yardımcı doçentler her seferinde üç yıllık bir dönem için olmak üzere en çok iki defa atanabilirler. Genelkurmay Başkanlığınca, yan dal uzmanlık eğitimine müsaade edilen yardımcı doçentlerin, bu eğitimde geçen süreleri yardımcı doçentlikten sayılmaz. Yan dal uzmanlık eğitimi süresince öğretim üyeliği özlük haklarından yararlanılmaz.

    Yardımcı doçentlikte ilk üç yıllık görev süresini tamamlamadan yurt dışı daimi göreve seçilenlerin dönüşlerinde kalan sürelerini tamamlama hakları saklıdır. Bu personelin yurda dönüşlerinde boş kadrolardan hangisine atanacakları yönetmelikle düzenlenir.

    Yardımcı doçentliğe atamada aranacak şartlar şunlardır:

    a) Doktora yapmış veya tıpta uzmanlık unvanını almış olmak.

    b) Askerî personel için doktora veya tıpta uzmanlık unvanını aldıktan sonra fiilen en az iki yıl kıt'a hizmeti yapmış olmak.

    c) Merkezî sistemle yapılacak yabancı dil sınavında yüzde altmış veya daha yukarısında not almış olmak.

    d) Deneme dersinde başarılı olmak.

    e) Tutum ve davranışları ile yasadışı siyasî, yıkıcı, irticaî, bölücü, ideolojik görüşleri benimsememiş, bu gibi faaliyetlere karışmamış olmak.

    f) Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, 5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanunda belirtilen suçlar ile basit ve nitelikli zimmet, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, yalan yere tanıklık, yalan yere yemin, suç tasnii, ırza geçmek, sarkıntılık, kız, kadın ve erkek kaçırmak, fuhşiyata tahrik, gayri tabii mukarenet, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçlar ile kaçakçılık, resmi alım-satımlara fesat karıştırma suçlarından birisinden hükümlü olmamak.

    g) Firar, üste hakaret, emre itaatsizlikte ısrar, mukavemet, amir veya üste fiilen taarruz, fesat, isyan suçları ile 1632 sayılı Askerî Ceza Kanununun 148 inci maddesinde yazılı suçlardan biriyle hükümlü olmamak.

    h) Taksirli suçlar hariç olmak üzere yukarıdaki bentlerde sayılanların dışındaki suçlardan mahkemeler, disiplin mahkemeleri veya birden fazla disiplin amirince toplam olarak yirmibir gün ve daha fazla hapis veya oda hapsi cezası ile hükümlü olmamak veya cezalandırılmamak.

    Yardımcı doçentler; ilk üç yıllık dönem sonunda başvurularda aranacak şartları yitirmemiş olmaları halinde Akademi Kurulunun kararı, Gülhane Askerî Tıp Akademisi Komutanının önerisi üzerine, Genelkurmay Başkanlığınca ikinci üç yıllık dönem için atanabilirler."

    Madde 14 - 2955 sayılı Kanunun 20 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

    Madde 15 - 2955 sayılı Kanunun 21 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

    "Madde 21 - Gülhane Askerî Tıp Akademisinde açık bulunan doçentlik kadroları; isteklilerin başvurması için Genelkurmay Başkanlığınca ilân edilir. Genelkurmay Başkanlığı, biri Gülhane Askerî Tıp Akademisindeki doçentlik kadrolarının boş olduğu birimin yöneticisi, diğerleri o birimin dışından olmak üzere, üç profesör tespit ederek bunlardan, adayların her biri hakkında yazılı mütalaa ister. Gülhane Askerî Tıp Akademisi Komutanı, profesörlerin adaylar hakkındaki mütalaalarına fakülte dekanı, eğitim hastahanesi komutanı, yüksekokul müdürü ve enstitü müdürünün adaylar hakkındaki görüşlerini alarak hazırlayacağı kendi mütalaasını da ekleyerek, önerilen kadro miktarı kadarının atanması için Genelkurmay Başkanlığına teklifte bulunur. Genelkurmay Başkanlığı, yapacağı değerlendirmeyi müteakip, uygun olanları boş doçentlik kadrolarına atar. Doçent kadrosuna atamada askerî personele öncelik verilir.

    Doçentliğe atamada aranacak şartlar şunlardır:

    a) Doçentlik unvanını almış olmak.

    b) En az üç yıl yardımcı doçentlik kadrosunda çalışmış olmak.

    c) Bu Kanunun 19 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (e), (f), (g) ve (h) bentlerinde yazılı olan nitelikleri haiz olmak."

    Madde 16 - 2955 sayılı Kanunun 22 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

    "Madde 22 - Profesörlüğe yükselme ve atamada aranacak şartlar şunlardır:

    a) Profesörlüğe yükselebilmek için;

    1. Doçentlik unvanını aldıktan sonra en az iki yılı Gülhane Askerî Tıp Akademisinde olmak üzere beş yıl ilgili bilim alanında çalışmış olmak,

    2. Bu Kanunun 19 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (e), (f), (g) ve (h) bentlerinde yazılı olan nitelikleri haiz olmak,

    3. Birisi başlıca araştırma eseri olarak belirtilmiş olmak kaydıyla, ilgili bilim alanında uygulamaya yönelik çalışmalar ve uluslararası düzeyde orijinal yayınlar yapmış olmak,

    gerekir.

    Profesörlük kadrosuna atama yapılmadan profesörlüğe yükseltilme yapılmış sayılamaz.

    b) Profesörlük kadrosuna atama ile ilgili usûl ve esaslar şunlardır:

    1. Gülhane Askerî Tıp Akademisi profesörlük kadrosu boşaldığında Genelkurmay Başkanlığı; boş kadroları, bilim dallarını ve adaylarda aranan nitelikleri ilân eder.

    2. Birinci fıkranın (a) bendinde öngörülen şartları haiz adaylar Genelkurmay Başkanlığına başvurur.

    3. Genelkurmay Başkanlığı, müracaat eden doçentlerin bilimsel çalışmalarının; Gülhane Askerî Tıp Akademisi Komutanı, biri Dekan ve biri de ilgili bölüm başkanı tarafından seçilecek üç profesörden oluşan ve çalışma esasları yönetmelikte belirtilecek olan Ön Değerlendirme Komitesi tarafından incelenmesini Gülhane Askerî Tıp Akademisi Komutanlığından ister.

    4. Ön Değerlendirme Komitesi; adayın müracaat ettiği kadroya asgarî uygunluğunu, araştırma yönünü, ders verme deneyimini ve başarısını, akademik, idarî ve meslekî hizmetleri konularındaki yeterliliğini değerlendirerek ayrıntılı bir rapor hazırlar. Fakülte Dekanı, eğitim hastahanesi komutanı, yüksekokul müdürü ve enstitü müdürü Komite raporuna kendi görüşünü de ekleyerek Gülhane Askerî Tıp Akademisi Komutanına gönderir. Gülhane Askerî Tıp Akademisi Komutanı; bu görüşleri dikkate alarak kendi mütalaasını hazırlar ve bu mütalaası ile birlikte Komite raporunu Genelkurmay Başkanlığına gönderir.

    5. Genelkurmay Başkanlığı; başvuruda bulunan doçentlerin durumlarını incelemek üzere, biri profesör kadrosunun açık olduğu birimden, biri o birimin dışından, üçü de Yükseköğretim Kurulunca görevlendirilecek beş profesörü tespit eder ve adayların bilimsel araştırmalarını içeren dosyalarını göndererek yazılı mütalaa ister. Bu profesörler, adayların eserlerini bilimsel açıdan inceleyerek rapor yazar ve kadroya atanacak birden fazla aday varsa tercihlerini bildirirler.

    6. Genelkurmay Başkanlığı, bu profesörlerin adaylar hakkındaki mütalaalarını ve adayın bilimsel araştırmalarını içeren diğer dosyasını Yükseköğretim Kuruluna gönderir. Yükseköğretim Kurulunun olumlu görüşü üzerine atamayı yapar. Profesör kadrosuna atamada asker doçentlere öncelik verilir.

    7. Gülhane Askerî Tıp Akademisi ve bağlı birimlerindeki boş profesörlük kadrolarına, yönetmelikte belirtilen esaslar dahilinde, sivil profesörler de atanabilir."

    Madde 17 - 2955 sayılı Kanunun 26 ncı maddesinin ikinci fıkrasına üçüncü cümleden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir.

    "Ancak albay rütbesinde, ana bilim dalı başkanı, bilim dalı başkanı, servis şefi veya kısım şefi olarak geçecek süre toplam sekiz yılı geçemez."

    Madde 18 - 2955 sayılı Kanunun 34 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye ikinci fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

    "Gülhane Askerî Tıp Akademisinde görevli öğretim elemanları, Genelkurmay Başkanlığınca, görev unvanlarına bakılmaksızın;

    a) Eğitim maksadıyla, diğer eğitim hastahanelerinin kadrolarına,

    b) Askerî hastahanelerin bilimsel gelişmesine katkıda bulunmak maksadıyla, bir yılı geçmemek üzere diğer hastahanelerin uzmanlık kadrolarına,

    c) Sağlık hizmetlerinin yönetimi ve plânlanması maksadıyla; Genelkurmay Başkanlığı, Millî Savunma Bakanlığı, Kuvvet Komutanlıkları ve Jandarma Genel Komutanlığındaki sağlık şube müdürlüğü veya daire başkanlığı kadrolarına,

    d) Disiplin, kıdem, kadro, kadrosuzluk ile diğer askerî ihtiyaçlar nedeniyle; Gülhane Askerî Tıp Akademisindeki başka bir göreve ya da Gülhane Askerî Tıp Akademisi dışındaki karargâh ve kurumlara,

    atanabilir veya buralarda görevlendirilebilirler."

    "Yüksek Bilim Konseyinde görevli öğretim üyeleri, özlük hakları saklı kalmak kaydıyla, Türk Silâhlı Kuvvetlerinin sağlık ihtiyaçları nedeniyle diğer askerî hastahanelerde, Genelkurmay Başkanlığı, Millî Savunma Bakanlığı, Kuvvet Komutanlıkları ve Jandarma Genel Komutanlığındaki sağlık şube müdürlüğü veya daire başkanlığı kadrolarında görevlendirilebilirler. Bu personelin Gülhane Askerî Tıp Akademisinde verecekleri derslerin toplam süresi, diğer öğretim üyelerinin haftalık ders süresi kadardır."

    Madde 19 - 2955 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

    "Gülhane Askerî Tıp Akademisi Komutanlığı, Gülhane Askerî Tıp Akademisinin bir sonraki eğitim ve öğretim yılı için çeşitli dallardan ihtiyaç duyduğu öğretim üyesi miktarını tespit eder ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu hükümlerine göre görevlendirilecek öğretim elemanlarını, içinde bulunduğu eğitim ve öğretim yılının nisan ayı sonuna kadar Genelkurmay Başkanlığı ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına bildirir. Gülhane Askerî Tıp Akademisi Komutanlığı, ihtiyacın karşılanabilme şeklini tespit eder. Yükseköğretim Kurulu ile işbirliği yaparak, gerekli tedbirleri alır. Yükseköğretim Kurulunca görevlendirilen öğretim elemanları ile ilgili esaslar, bu Kanun ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu hükümlerine göre yürütülür."

    Madde 20 - 2955 sayılı Kanunun 37 nci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

    "Genelkurmay Başkanlığı ayrıca eğitim, öğretim ve diğer faaliyetlerin bu Kanunda belirtilen amaca ve ana ilkelere uygunluğunu, Gülhane Askerî Tıp Akademisi Yüksek Bilim Konseyinden yeteri kadar üye almak suretiyle de denetler."

    "Öğretim elemanlarının görevlerini yapmaları bölüm başkanları, enstitü ve yüksekokul müdürleri, eğitim hastahaneleri komutanları, Dekan ve Gülhane Askerî Tıp Akademisi Komutanı tarafından izlenir ve denetlenir."

    Madde 21 - 2955 sayılı Kanunun 38 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

    "Madde 38 - Öğretim elemanlarının bilimsel yönden denetlenmeleri Gülhane Askerî Tıp Akademisi Yüksek Bilim Konseyi tarafından, eğitim ve öğretim, bilimsel araştırma, yayın, seminer, klinik ve uygulama faaliyetleri ile diğer hususlar üzerinden yapılır.

    Her öğretim yılı sonunda bölüm başkanı, bölümündeki öğretim üyelerinin bilimsel gelişmelerini, bölümün geçmiş yıldaki eğitim, öğretim ve araştırma faaliyeti ile gelecek yıldaki çalışma plânını belirten raporu bağlı bulunduğu dekana, enstitü müdürüne, yüksekokul müdürüne veya eğitim hastahanesi komutanına sunar. Bunlar da raporlarını Gülhane Askerî Tıp Akademisi Komutanına gönderirler. Gülhane Askerî Tıp Akademisi Komutanı, bu rapora kendi kanaatini de ekleyerek Genelkurmay Başkanlığına sunar.

    Her öğretim elemanı; bilimsel araştırmalarının, yayınlarının ve girdiği dersler ile yönettiği seminerlerin ve uygulamaların listesini, yurt içinde ve yurt dışında yapılan bilimsel kongrelerdeki tebliğlerin birer örneğini bağlı bulunduğu yüksekokul müdürü, enstitü müdürü, fakülte dekanı ve eğitim hastahanesi komutanı aracılığı ile Gülhane Askerî Tıp Akademisi Komutanlığına sunmak zorundadır. Yayınlanmayan eserlerin birer kopyası verilir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun eser sahibine tanıdığı haklar saklıdır.

    Öğretim elemanlarının bilimsel yayınları için Gülhane Askerî Tıp Akademisinde özel arşiv tutulur.

    Gülhane Askerî Tıp Akademisi Yüksek Bilim Konseyi ve bölüm başkanlarının denetlemeler sonunda hazırlayacakları raporlar, ilgili öğretim üyesinden müteakip yıllarda yararlanma konusundaki değerlendirme çalışmalarında kullanılır."

    Madde 22 - 2955 sayılı Kanunun 49 uncu maddesinin ikinci ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

    "Uzmanlar hariç olmak üzere öğretim elemanları ile Yüksek Bilim Konseyinden diğer askerî hastahanelerde, Genelkurmay Başkanlığı, Millî Savunma Bakanlığı, Kuvvet Komutanlıkları ve Jandarma Genel Komutanlığındaki sağlık şube müdürlüğü veya daire başkanlığı kadrolarında görevlendirilebilen öğretim üyelerine, ayrıca 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun 12 nci maddesine göre üniversite ödeneği; idarî görevleri bulunanlara da, aynı Kanunun 13 üncü maddesine göre idarî görev ödeneği ödenir."

    "Yukarı fıkralardaki askerî personele, 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununda öngörülen iş güçlüğü, iş riski, temininde güçlük zammı ve malî sorumluluk tazminatı ödenmez. Yan ödemeden faydalanmayan bu statüdeki personelin çeşitli ödemelerle bir ayda aldıkları net tutarlar, bu maddede sayılmayan ve yan ödemelerden yararlanan personele çeşitli ödemelerle bir ayda verilen net tutarlardan az ise, aynı kıt'a ve karargâhtaki aynı rütbe ve kıdemdekiler arasında meydana gelen fark ayrıca tazminat olarak ödenir. Meslek ve sanatlarını serbest olarak icra eden profesör ve doçentlere döner sermayeden pay almamak kaydıyla üniversite ödeneği ödenir."

    Madde 23 - 2955 sayılı Kanunun 50 nci maddesinin (k) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

    "k) Gülhane Askerî Tıp Akademisi Yüksek Bilim Konseyinin kuruluşu ve işleyişi ile görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin esas ve usûller,"

    Madde 24 - 2955 sayılı Kanuna aşağıdaki ek maddeler eklenmiştir.

    "Gülhane Askerî Tıp Akademisi Komutanı İdarî Yardımcısı:

    EK Madde 1 - Gülhane Askerî Tıp Akademisi Komutanı İdarî Yardımcısı, harp akademisi mezunu bir general veya amiral olup, Gülhane Askerî Tıp Akademisi Komutanının atandığı usûllere göre atanır. Komutan İdarî Yardımcısı, her türlü idarî faaliyette Gülhane Askerî Tıp Akademisi Komutanına yardım eder.

    Yüksek Bilim Konseyi:

    EK Madde 2 - Yüksek Bilim Konseyi; Gülhane Askerî Tıp Akademisi Komutanı Bilimsel Yardımcısı (Dekan), Gülhane Askerî Tıp Akademisindeki ana bilim dalı ve bilim dalı başkanlığı ile servis ve kısım şefliği görev sürelerini tamamlayan öğretim üyeleri ve Gülhane Askerî Tıp Akademisi Komutanı tarafından bir yıl için görevlendirilecek üç ana bilim dalı ve iki bilim dalı başkanından oluşur.

    Bu öğretim üyeleri daha önce görev yaptıkları ana bilim dalı, bilim dalı ile servis ve kısımlarda bilimsel faaliyetlerine devam ederler.

    Yüksek Bilim Konseyinin kadroları her yıl yeniden düzenlenir ve Türk Silâhlı Kuvvetleri teşkilat ve kadrolarında gösterilir.

    Bu Konseyin kadroları içinde, yurt dışı sürekli göreve atanan öğretim üyesi sayısı kadar kadro ayrıca gösterilir.

    Yüksek Bilim Konseyi Dekanın başkanlığında toplanır. Gülhane Askerî Tıp Akademisi Komutanı Türk Silâhlı Kuvvetlerinin genel sağlık politikaları ile ilgili konularda Yüksek Bilim Konseyi toplantılarına katılır ve toplantıyı yönetir.

    Yüksek Bilim Konseyinin ve Konseyi oluşturan öğretim üyelerinin görevleri şunlardır:

    a) Gülhane Askerî Tıp Akademisinin eğitim ve öğretim plân ve programlarının çağdaş, bilimsel ve teknolojik esaslara uygun olması için araştırmalar yapmak.

    b) Gülhane Askerî Tıp Akademisini ilgilendiren kanun ve yönetmeliklerin taslaklarını hazırlamak, önerilerde bulunmak ve görüş bildirmek.

    c) Türk Silâhlı Kuvvetleri personelinin fizik ve moral gücünü en üst düzeyde muhafaza etmek üzere bedensel ve ruhsal gelişimi sağlayacak sportif faaliyetlerin bilimsel verilerini araştırmak, tespit etmek ve uygulamaya yönelik önerilerde bulunmak.

    d) Türk Silâhlı Kuvvetlerinde ortaya çıkacak salgın hastalıklarla mücadele etmek ve koruyucu önlemler alınmasını sağlamak maksadıyla önerilerde bulunmak.

    e) Sağlık bilimleri alanında, yüksek düzeyde bilimsel çalışma ve araştırma yapmak.

    f) Ulusal ve uluslararası kurumlarla bilimsel işbirliği yaparak, Gülhane Askerî Tıp Akademisinin bilimsel gelişimine ve verilen sağlık hizmetlerinin kalitesinin artırılmasına katkıda bulunacak araştırmalar yapmak ve önerilerde bulunmak.

    g) Gülhane Askerî Tıp Akademisi Komutanı tarafından görevlendirilecek en fazla on öğretim üyesi ile Akademi Kuruluna iştirak etmek.

    h) Genelkurmay Başkanlığının direktiflerine uygun olarak, Gülhane Askerî Tıp Akademisinin bilimsel denetimini yapmak.

    ı) Meslekî ve bilimsel yayın yapmak.

    j) Eğitim ile ilgili klinik, poliklinik ve laboratuvar çalışmaları yapmak.

    k) Diğer askerî hastahanelerin bilimsel yönden gelişmesine katkıda bulunmak.

    l) Genelkurmay Başkanlığı, Millî Savunma Bakanlığı, kuvvet komutanlıkları ve Jandarma Genel Komutanlığı karargâhlarında yürütülen sağlıkla ilgili plânlama ve çalışmalara iştirak etmek.

    m) Adlî tıp olaylarında görevlendirilmeleri halinde, bilirkişi olarak görev yapmak.

    n) Gülhane Askerî Tıp Akademisi Komutanlığınca yapılacak ulusal ve uluslararası kongre ve toplantıların tıbbî ve idarî sekreterliğini yürütmek.

    o) Bu Kanunla, Yüksek Bilim Konseyine ve öğretim üyelerine verilen diğer görevleri yapmak.

    Ana bilim dalı ve ana bilim dalı başkanı:

    EK Madde 3 - Ana bilim dalı, en az bir bilim dalını kapsayan eğitim, uygulama ve araştırma faaliyetlerinin yürütüldüğü akademik bir birimdir. Ana bilim dalları Gülhane Askerî Tıp Akademisi Komutanlığınca Yükseköğretim Kurulundan alınan görüş, Akademi Kurulunun kararı ve Gülhane Askerî Tıp Akademisi Komutanlığının önerisi üzerine Genelkurmay Başkanlığınca kurulur.

    Ana bilim dalı başkanı; ana bilim dalı içindeki en kıdemli asker profesör olup fakültede dekanın, enstitüde enstitü müdürünün veya yüksekokulda yüksekokul müdürünün görüşü alınarak Gülhane Askerî Tıp Akademisi Komutanının teklifi üzerine Genelkurmay Başkanlığınca atanır.

    Fakülte dışındaki diğer birimlerin öğretim üyesi bulunmayan ana bilim dallarının başkanları, Askerî Tıp Fakültesinde görevli öğretim üyeleri arasından Dekanın görüşü de alınarak Gülhane Askerî Tıp Akademisi Komutanı tarafından görevlendirilir. Bu şekilde yapılan görevlendirilmelerde geçen süre ana bilim dalı başkanlığı görev süresinden sayılmaz.

    Ana bilim dalı başkanlığı görev süresi dört yıldır. General ve amirallar hariç bu süre Yüksek Askerî Şûra kararıyla her yıl yeniden değerlendirilmek kaydıyla uzatılabilir. Ana bilim dalı başkanlığı görev süresi toplam sekiz yılı geçemez. Görev süresi bitenler Yüksek Bilim Konseyindeki kadrolara atanırlar. General ve amiral rütbesindeki ana bilim dalı başkanları rütbe bekleme süresini tamamladıktan sonra Genelkurmay Başkanının teklifi, Yüksek Askerî Şûranın üçte iki çoğunluğunun kararı ile her yıl yeniden değerlendirilmek kaydıyla rütbesinin yaş haddine kadar hizmete devam ettirilebilirler.

    Profesör bulunmayan ana bilim dallarında başkanlık görevini, doçentler vekâleten yürütürler. Ancak bu süreler görev süresinden sayılmaz.

    Ana bilim dalı başkanının görevi başında bulunmadığı hallerde, ana bilim dalı içindeki akademik kıdemi önde olan öğretim üyeleri arasından rütbe ve kıdemce en büyük öğretim üyesi ana bilim dalı başkanlığına vekâlet eder. Vekil tayini, bölüm başkanının da onayı alınarak ana bilim dalı başkanı tarafından yapılır.

    Ana bilim dalı için düzenlenen bu hususlar; eğitim hastahanelerindeki servisleri de kapsar.

    Bilim dalı ve bilim dalı başkanı:

    EK Madde 4 - Bilim dalı, ana bilim dalı içinde eğitim, öğretim, araştırma ve uygulama yapan akademik bir birimdir.

    Bilim dalı, ana bilim dalına bağlı olarak ilgili ana bilim dalı başkanı ve bölüm başkanının ortak önerileri, Akademi Kurulunun kararı ve Gülhane Askerî Tıp Akademisi Komutanının teklifi üzerine, Genelkurmay Başkanlığınca kurulur ve Yükseköğretim Kuruluna bilgi verilir.

    Bilim dalı başkanı; bilim dalı içindeki en kıdemli asker profesör olup fakültede dekanın, enstitüde enstitü müdürünün veya yüksekokulda yüksekokul müdürünün görüşü alınarak Gülhane Askerî Tıp Akademisi Komutanının teklifi üzerine Genelkurmay Başkanlığınca atanır.

    Fakülte dışındaki diğer birimlerin öğretim üyesi bulunmayan bilim dallarının başkanları Fakültede görevli öğretim üyeleri arasından Dekanın görüşü de alınarak Gülhane Askerî Tıp Akademisi Komutanı tarafından görevlendirilir. Bu şekilde yapılan görevlendirmelerde geçen süre bilim dalı başkanlığı görev süresinden sayılmaz.

    Bilim dalı başkanlığı görev süresi dört yıldır. General ve amiraller hariç bu süre Yüksek Askerî Şûra kararıyla her yıl yeniden değerlendirilmek kaydıyla uzatılabilir. Bilim dalı başkanlığı görev süresi toplam sekiz yılı geçemez. Görev süresi bitenler Yüksek Bilim Konseyindeki kadrolara atanırlar. General ve amiral rütbesindeki bilim dalı başkanları rütbe bekleme süresini tamamladıktan sonra Genelkurmay Başkanının teklifi üzerine Yüksek Askerî Şûranın üçte iki çoğunluğunun kararı ile her yıl yeniden değerlendirilmek kaydıyla rütbesinin yaş haddine kadar hizmete devam ettirilebilirler.

    Profesör bulunmayan bilim dallarında başkanlık görevini doçentler, doçent de yoksa yardımcı doçentler vekâleten yürütürler. Ancak bu süreler görev süresinden sayılmaz.

    Bilim dalı başkanının görevinin başında bulunmadığı hallerde, bilim dalı içindeki akademik kıdemi önde olan öğretim üyeleri arasından rütbe ve kıdemce en büyük öğretim üyesi, bilim dalı başkanlığına vekâlet eder. Vekil tayini, ana bilim dalı başkanının da onayı alınarak bilim dalı başkanı tarafından yapılır.

    Bilim dalı başkanı, bilim dalının her düzeydeki eğitim ve öğretim, uygulama, araştırma ve her türlü faaliyetlerinin düzenli ve verimli şekilde yürütülmesinden ana bilim dalı başkanına karşı sorumludur.

    Bilim dalı için düzenlenen bu hususlar, eğitim hastahanelerindeki kısımları da kapsar."

    Madde 25 - 2955 sayılı Kanunun geçici 8 inci ve geçici 9 uncu maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.

    Madde 26 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Madde 27 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

   

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100