Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

    TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

    Kanun Numarası : 5477

    Kanun Kabul Tarihi : 23/03/2006

    Resmi Gazete Tarihi : 30/03/2006

    Resmi Gazete Sayısı : 26124

    Madde 1 - 23/1/1953 tarihli ve 6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanununun 6 ncı Maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

    "Hudutları içinde tabip odalarına kayıtlı en az yüz tabip bulunan her ilde tabip odası kurulur."

    Madde 2 - 6023 sayılı Kanunun 8 inci Maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

    "Madde 8 - Tabip odalarının gelirleri şunlardır:

    a) Odaya giriş ücretleri ve üye aidatları.

    b) Eğitim, kültürel ve sosyal faaliyetlerden elde edilecek gelirler.

    c) Disiplin kurullarınca verilip kesinleşen para cezaları.

    d) Basılı belgelerden ve yayınlardan elde edilecek gelirler.

    e) Görevleri içine giren onaylamalardan alınacak ücretler.

    f) Bağış ve yardımlar.

    g) Gerektiğinde Merkez Konseyince yapılacak yardımlar.

    h) Çeşitli gelirler.

    Odaya kayıt ücreti ve yıllık aidat miktarı, 30 YTL'den az, 150 YTL'den fazla olmamak kaydıyla, ödeneceği tarihle birlikte Büyük Kongrece tespit edilir.

    Bu miktarlar her yıl 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 298 inci Maddesi uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranına göre artırılır.

    Üyenin bir odadan başka bir odaya naklinde, odaya kayıt ücreti ve üye aidatı yeniden alınmaz.

    Eğitim, kültür, basılı belgeler ve onaylardan alınacak ücretlerin tarifeleri Büyük Kongrece belirlenir."

    Madde 3 - 6023 sayılı Kanunun 10 uncu Maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

    "Madde 10 - Oda gelirleri tahsilatının % 10'u, Türk Tabipleri Birliğine harcanmak üzere, Merkez Konseyine gönderilir."

    Madde 4 - 6023 sayılı Kanunun 28 inci Maddesinin (II) numaralı bendinin birinci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

    "Tabip odalarının veya birlik teşekküllerinden herhangi birisinin göstereceği lüzum üzerine, muayene, ameliyat ve girişimsel işlem ücretlerinin miktarlarını gösteren rehber tarifeler düzenlemek. Bu tarifeler Merkez Konseyince tasdik edildikten sonra Sağlık Bakanlığına bildirilir."

    Madde 5 - 6023 sayılı Kanunun 36 ncı Maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

    "Ret kabule şayan görülürse esas mesele bu heyet tarafından tetkik edilerek karara bağlanır. Reddin asılsızlığı anlaşıldığı veya ret talebi kabule şayan görülmediği takdirde talebin reddine karar verilmekle beraber ayrıca o yılki en yüksek üye aidatının üç katından az, beş katından fazla olmamak üzere para cezası ödenmesine de karar verilebilir."

    Madde 6 - 6023 sayılı Kanunun 39 uncu Maddesinin (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

    "b) O yılki en yüksek yıllık üye aidatının üç katından az, beş katından fazla olmayan para cezası,"

    Madde 7 - 6023 sayılı Kanunun 50 nci Maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

    "Madde 50 - Yukarıdaki Madde hükmüne göre sanat icrasından men edilen tabipler kati karara rağmen sanatlarını yaparlarsa Haysiyet Divanınca ayrıca o yılki en yüksek üye aidatının on katından az, yirmi katından fazla olmamak üzere para cezasına çarptırılır."

    Madde 8 - 6023 sayılı Kanunun 55 inci Maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

    "Merkez Konseyi 18 inci Madde hükümlerine göre Büyük Kongrenin gizli oyla seçeceği 11 asıl 11 yedek üyeden teşekkül eder. Merkez Konseyinin görev süresi iki yıldır. İki devre üst üste seçilen azalar, aradan bir devre geçmedikçe yeniden seçilemezler."

    Madde 9 - 6023 sayılı Kanunun 60 ıncı Maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

    "Büyük Kongre, Tabip Odaları Genel Kurulunca gizli oyla seçilen delegelerden oluşur. Üyesi (200)'e kadar olanlar (3), (500)'e kadar olanlar (5), (1000)'e kadar olanlar (7), (1000)'den sonraki her (1000) kişi için birer delege ve aynı sayıda yedek seçerler. Tabip odaları başkanları Büyük Kongrenin tabiî delegeleridir."

    Madde 10 - 6023 sayılı Kanunun ek 1 inci Maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

    "EK Madde 1- 5 inci Maddeye göre kayıtlı bulundukları tabip odaları idare heyetinin muvafakatini almadan ek bir tabiplik vazifesi kabul eden veya bu Kanunun yayımı tarihinde uhdesinde birden fazla tabiplik vazifesi olup da üç ay zarfında bir beyanname ile keyfiyeti tabip odalarına bildirmeyen veya gerçeğe aykırı beyanname veren veyahut bu beyanname üzerine idare heyetinin vereceği karara uymayarak vazifeye devam eden tabipler, Haysiyet Divanınca o yılki en yüksek yıllık üye aidatının beş katı ile on katı arasında değişen para cezasıyla cezalandırılırlar.

    Yukarıdaki fiillerden dolayı mahkûm olmasına rağmen, beyanname vermeyen veya hakikate uymayacak şekilde beyanname veren veyahut ek vazifeye devamda ısrar eyleyen veya bu vazifeyi bıraktığı halde idare heyetinin muvafakati olmadıkça başka bir ek vazife kabul eden tabipler hakkında Haysiyet Divanınca o yılki en yüksek yıllık üye aidatının on katı ile yirmi katı arasında değişen para cezasına hükmolunur."

    Madde 11 - 6023 sayılı Kanuna aşağıdaki ek Madde eklenmiştir.

    "EK Madde 5 - Her bir oda, her yıl ocak ayı içinde, kayıtlı üyelerinin isim ve vatandaşlık numaralarını Merkez Konseyi ve Sağlık Bakanlığına bildirir. Merkez Konseyi üyelik durumlarıyla ilgili son bilgileri müteakip bir ay içinde Bakanlığa iletir. 2006 yılı için bu bildirim bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren bir ay içerisinde yapılır."

    Madde 12 - 6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanununun 57 nci Maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

    Madde 13 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Madde 14 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

   

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100