Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE AİT ARAÇ, GEREÇ, MAL VE MALZEMENİN SATIŞ, HİBE, HEK VE HURDA DURUM VE İŞLEMLERİ İLE HİZMET SATIŞINA DAİR KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN

    EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE AİT ARAÇ, GEREÇ, MAL VE MALZEMENİN SATIŞ, HİBE, HEK VE HURDA DURUM VE İŞLEMLERİ İLE HİZMET SATIŞINA DAİR KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN

    Kanun Numarası : 5455

    Kanun Kabul Tarihi : 08/02/2006

    Resmi Gazete Tarihi : 15/02/2006

    Resmi Gazete Sayısı : 26081

    Madde 1 - 12/4/2001 tarihli ve 4645 sayılı Emniyet Genel Müdürlüğüne Ait Araç, Gereç, Mal ve Malzemenin Satış, Hibe, HEK ve Hurda Durum ve İşlemleri ile Hizmet Satışına Dair Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

    "Bu Kanunun amacı, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından satın alınan veya çeşitli yollarla temin edilen taşıt, silah, mühimmat, makine ve teçhizat ile mal ve malzemeden ihtiyaç fazlası bulunanlar veya standart dışı durumuna düşenler ile HEK durumunda olan veya hurdaya ayrılanların tasfiyesi, değerlendirilmesi ve Kurumun asli görevlerini aksatmamak şartı ile hizmet verilmesine dair usul ve esasları belirlemektir."

    Madde 2 - 4645 sayılı Kanunun 2 nci maddesinde yer alan "HEK", "Hurda" ve "Hizmet" tanımları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve bu maddeye "Taşıt", "Mal ve malzeme" ile "İhtiyaç fazlası" tanımları eklenmiştir.

    "HEK: Hizmette kullanılabilme vasfını kaybeden veya arızalı hale geldiklerinde onarımları ekonomik olarak mahzurlu olan taşıt, silah, mühimmat, makine ve teçhizat ile mal ve malzemeyi,

    Hurda: Hizmette uzun süre kullanılması veya giderilmesi mümkün olmayan arızalar ve geçirdiği kazalar dolayısıyla işe yaramaz hale gelen taşıt, silah, mühimmat, makine ve teçhizat ile mal ve malzemeyi,

    Hizmet: Kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlar ve şahıslara, dost veya müttefik devletlere verilebilecek, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından üretilen eğitim, bilgi, belge, teknik inceleme ve analiz, tesis, bakım, onarım, modernizasyon, sağlık, test, bilişim ve yazılım, veriler ve sorgulamaları, basım, yayım, çekim, montaj, seslendirme, spikerlik, tercüme, güvenlik tertibatı, danışmanlık, havacılık ve benzeri hizmetler ile Emniyet Genel Müdürlüğüne ait taşıt, silah, mühimmat, makine ve teçhizat, mal ve malzeme ile bina, arazi ve tesislerinden istifade ettirmeyi,

    Taşıt: Emniyet Genel Müdürlüğüne ait her türlü motorlu veya motorsuz kara, deniz ve hava ulaştırma araçlarını,

    Mal ve malzeme: Emniyet Genel Müdürlüğünün donanımı ile bakım, onarım ve idamesi için zaruri olan araç, gereç, yedek parça, cihaz ve sağlık malzemeleri ile kırpıntı, döküntü malzeme atık ve parçalarını,

    İhtiyaç fazlası: Çeşitli yollardan temin edilerek kuvveye alınmış, ancak kullanılabilme özelliği olmakla birlikte çeşitli nedenlerle kullanılmaksızın kuvvede bulundurulan taşıt, silah, mühimmat, makine ve teçhizat ile mal ve malzemeyi,"

    Madde 3 - 4645 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

    "Madde 3. - Bu Kanun kapsamında yer alan taşıt, silah, mühimmat, makine ve teçhizat ile mal ve malzemelerin hurda, HEK, standart dışı veya ihtiyaç fazlalığının belirlenmesi ile satışı talep edilen hizmetlerin yapılıp yapılmamasına karar vermek üzere, konusunda uzman en az iki kişinin yer alacağı beş kişiden müteşekkil teknik komisyonlar oluşturulur. Bu komisyonlara gerektiğinde diğer kurum ve kuruluşlardan da temsilci alınır.

    Bu Kanuna göre verilecek hizmet ile satışı yapılacak taşıt, silah, mühimmat, makine ve teçhizat ile mal ve malzemelerin değer tespitini yapmak üzere Emniyet Genel Müdürlüğü personelinden en az üç kişiden oluşan değer tespit komisyonları oluşturulur. Bu komisyonlara meslekî bilgilerinden istifade etmek üzere diğer kurum ve kuruluşlardan temsilci dahil edilebilir.

    Satılmasına karar verilen hizmetler ile taşıt, silah, mühimmat, makine ve teçhizat ile mal ve malzemelerin satış işlemi Emniyet Genel Müdürlüğü personelinden en az üç kişiden oluşan ihale komisyonlarınca açık artırma usulü ile yapılır. Tarifeye dayalı olarak verilecek hizmetler bu kapsamın dışında olup yönetmelikle düzenlenir.

    Bu komisyonların teşkili ve kararları ita amirinin onayı ile yürürlüğe girer."

    Madde 4 - 4645 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

    "EK Madde1. - Mülkiyeti Hazineye ait olup İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğüne tahsisli taşınmazlardan gerekli görülenlerin, İçişleri Bakanlığı ile mutabık kalınarak tahsislerini kaldırmaya ve 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 46 ncı maddesine bağlı olmaksızın satmaya Maliye Bakanlığı yetkilidir.

    Satış bedelleri bütçeye gelir kaydedilir. Emniyet Genel Müdürlüğünün ihtiyacı olan bina ve tesislerin yapımı, onarımı ve donatımı ile asayiş, trafik ve güvenlik hizmetleri için gerekli mal ve hizmet alımında kullanılmak üzere Emniyet Genel Müdürlüğü bütçesine gerekli ödenek öngörülür."

    Madde 5 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Madde 6 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

   

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100