Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

2006 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU

    2006 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU

    Kanun Numarası : 5437

    Kanun Kabul Tarihi : 27/12/2005

    Resmi Gazete Tarihi : 31/12/2005

    Resmi Gazete Sayısı : 26040 Mükerrer

    - Cumhurbaşkanlığı

    - Türkiye Büyük Millet Meclisi

    - Anayasa Mahkemesi

    - Yargıtay

    - Danıştay

    - Sayıştay

    - Başbakanlık

    - Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı

    - Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği

    - Devlet Personel Başkanlığı

    - Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü

    - Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu

    - Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı

    - Hazine Müsteşarlığı

    - Dış Ticaret Müsteşarlığı

    - Gümrük Müsteşarlığı

    - Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı

    - Diyanet İşleri Başkanlığı

    - Özürlüler İdaresi Başkanlığı

    - Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü

    - Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü

    - Sosyal Hizmetler ve Ç.E.K. Genel Müdürlüğü

    - Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü

    - Avrupa Birliği Genel Sekreterliği

    - Adalet Bakanlığı

    - Milli Savunma Bakanlığı

    - İçişleri Bakanlığı

    - Jandarma Genel Komutanlığı

    - Emniyet Genel Müdürlüğü

    - Sahil Güvenlik Komutanlığı

    - Dışişleri Bakanlığı

    - Maliye Bakanlığı

    - Gelir İdaresi Başkanlığı

    - Milli Eğitim Bakanlığı

    - Bayındırlık ve İskan Bakanlığı

    - Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü

    - Karayolları Genel Müdürlüğü

    - Sağlık Bakanlığı

    - Ulaştırma Bakanlığı

    - Denizcilik Müsteşarlığı

    - Tarım ve Köyişleri Bakanlığı

    - Tarım Reformu Genel Müdürlüğü

    - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

    - Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı

    - Sanayi ve Ticaret Bakanlığı

    - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

    - Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü

    - Petrol İşleri Genel Müdürlüğü

    - Kültür ve Turizm Bakanlığı

    - Çevre ve Orman Bakanlığı

    - Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü

    - Orman Genel Müdürlüğü

    - Yüksek Öğretim Kurulu

    - Ankara Üniversitesi

    - Ortadoğu Teknik Üniversitesi

    - Hacettepe Üniversitesi

    - Gazi Üniversitesi

    - İstanbul Üniversitesi

    - İstanbul Teknik Üniversitesi

    - Boğaziçi Üniversitesi

    - Marmara Üniversitesi

    - Yıldız Teknik Üniversitesi

    - Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

    - Ege Üniversitesi

    - Dokuz Eylül Üniversitesi

    - Trakya Üniversitesi

    - Uludağ Üniversitesi

    - Anadolu Üniversitesi

    - Selçuk Üniversitesi

    - Akdeniz Üniversitesi

    - Erciyes Üniversitesi

    - Cumhuriyet Üniversitesi

    - Çukurova Üniversitesi

    - Ondokuz Mayıs Üniversitesi

    - Karadeniz Teknik Üniversitesi

    - Atatürk Üniversitesi

    - İnönü Üniversitesi

    - Fırat Üniversitesi

    - Dicle Üniversitesi

    - Yüzüncü Yıl Üniversitesi

    - Gaziantep Üniversitesi

    - İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü

    - Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü

    - Harran Üniversitesi

    - Süleyman Demirel Üniversitesi

    - Adnan Menderes Üniversitesi

    - Zonguldak Karaelmas Üniversitesi

    - Mersin Üniversitesi

    - Pamukkale Üniversitesi

    - Balıkesir Üniversitesi

    - Kocaeli Üniversitesi

    - Sakarya Üniversitesi

    - Celal Bayar Üniversitesi

    - Abant İzzet Baysal Üniversitesi

    - Mustafa Kemal Üniversitesi

    - Afyon Kocatepe Üniversitesi

    - Kafkas Üniversitesi

    - Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

    - Niğde Üniversitesi

    - Dumlupınar Üniversitesi

    - Gaziosmanpaşa Üniversitesi

    - Muğla Üniversitesi

    - Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

    - Kırıkkale Üniversitesi

    - Osmangazi Üniversitesi

    - Galatasaray Üniversitesi

    - Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi

    - Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanlığı

    - Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü

    - Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu

    - Türkiye Bilimler Akademisi Başkanlığı

    - Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü

    - Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü

    - Türkiye Adalet Akademisi Başkanlığı

    - Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü

    - Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü

    - Vakıflar Genel Müdürlüğü

    - Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü

    - Türk Akreditasyon Kurumu

    - Türk Standartları Enstitüsü

    - Milli Prodüktivite Merkezi

    - Türk Patent Enstitüsü

    - Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü

    - Türkiye Atom Enerjisi Kurumu

    - Savunma Sanayi Müsteşarlığı

    - Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı

    - İhracatı Geliştirme Etüt Merkezi

    - Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı

    - Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı

    - GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı

    - Özelleştirme İdaresi Başkanlığı

    - Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü

    - Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü

    - Ceza ve İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İş Yurtları Kurumu

    - Radyo ve Televizyon Üst Kurulu

    - Telekomünikasyon Kurumu

    - Sermaye Piyasası Kurulu

    - Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu

    - Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu

    - Kamu İhale Kurumu

    - Rekabet Kurumu

    - Tütün, Tütün Mamülleri ve Alkollü İçkiler Piyasası Düzenleme Kurumu

    BİRİNCİ KISIM : GENEL HÜKÜMLER

    BİRİNCİ BÖLÜM : GİDER, GELİR, FİNANSMAN VE DENGE

    GİDER

    Madde 1- Bu Kanuna bağlı (A) işaretli cetvellerde gösterildiği üzere, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kanuna ekli;

    a) (I) sayılı cetvelde yer alan genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerine 170.156.782.052 Yeni Türk Lirası,

    b) (II) sayılı cetvelde yer alan özel bütçeli idarelere 11.302.981.361 Yeni Türk Lirası,

    c) (III) sayılı cetvelde yer alan düzenleyici ve denetleyici kurumlara 1.150.574.838 Yeni Türk Lirası,

    ödenek verilmiştir.

    GELİR VE FİNANSMAN

    Madde 2- a) Gelirler:

    Bu Kanuna ekli (B) işaretli cetvellerde gösterildiği üzere, 5018 sayılı Kanuna ekli;

    1. (I) sayılı cetvelde yer alan genel bütçenin gelirleri 156.850.000.000 Yeni Türk Lirası,

    2. (II) sayılı cetvelde yer alan özel bütçeli idarelerin gelirleri 2.962.934.858 Yeni Türk Lirası öz gelir, 7.652.237.552 Yeni Türk Lirası Hazine yardımı olmak üzere toplam 10.615.172.410 Yeni Türk Lirası,

    3. (III) sayılı cetvelde yer alan düzenleyici ve denetleyici kurumların gelirleri 1.149.074.838 Yeni Türk Lirası,

    olarak tahmin edilmiştir.

    b) Finansman:

    Bu Kanuna ekli (F) işaretli cetvellerde gösterildiği üzere, 5018 sayılı Kanuna ekli;

    1. (II) sayılı cetvelde yer alan özel bütçeli idarelerin net finansmanı 696.313.951 Yeni Türk Lirası,

    2. (III) sayılı cetvelde yer alan düzenleyici ve denetleyici kurumların net finansmanı 1.500.000 Yeni Türk Lirası,

    olarak tahmin edilmiştir.

    DENGE

    Madde 3- Bu Kanunun 1 inci maddesinin (a) bendinde belirtilen ödenekler toplamı ile 2 nci maddesinin (a) fıkrasının (1) numaralı bendinde yer alan tahmini gelirler toplamı arasındaki fark, net borçlanma hasılatı ile karşılanacaktır.

    İKİNCİ BÖLÜM : BÜTÇE DÜZENİNE İLİŞKİN HÜKÜMLER

    BÖLÜM DÜZENİ VE DEYİMLER

    Madde 4- Gider cetvelinin bölümleri, analitik bütçe sınıflandırmasına uygun olarak fonksiyonlar şeklinde düzenlenir. Fonksiyonlar; birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü düzeyde alt fonksiyonlara ayrılır.

    Bu Kanunda ve diğer kanunlarda yer alan;

    a) "Fasıl ve bölüm" deyimleri, fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyini,

    b) "Kesim" deyimi, fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyini,

    c) "Madde" deyimi, fonksiyonel sınıflandırmanın üçüncü düzeyini,

    d) "Tertip" deyimi, kurumsal, fonksiyonel ve finansman tipi kodların bütün düzeyleri ile ekonomik sınıflandırmanın ilk iki düzeyini,

    e) Borç ödemeleri yönünden "ilgili hizmet tertibi" deyimi, borç konusu hizmetlerin yürütüldüğü ilgili tertipleri,

    ifade eder.

    Tahakkuk ettirilecek giderler Devlet muhasebesi kayıtlarında ekonomik sınıflandırmanın dördüncü düzeyini de kapsayacak şekilde gösterilir; kesinhesap kanunu tasarısı ise ikinci düzeyde hazırlanır.

    İlgili mevzuat hükümleriyle analitik bütçe sınıflandırması arasında gerekli uyumu sağlamaya ve ortaya çıkabilecek sorunları gidermeye yönelik düzenlemeler yapmaya Maliye Bakanı yetkilidir.

    BAĞLI CETVELLER

    Madde 5- a) Bu Kanunun 1 inci maddesi ile verilen ödeneğin dağılımı (A),

    b) Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri tarafından ilgili mevzuata göre tahsiline devam olunacak gelirler (B),

    c) Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri gelirlerine dayanak teşkil eden temel hükümler (C),

    d) Bazı ödeneklerin kullanımına ve harcamalara ilişkin esaslar (E),

    e) 5018 sayılı Kanuna ekli (II) ve (III) sayılı cetvellerde yer alan idare ve kurumların nakit imkânları ile bu imkânlardan harcanması öngörülen tutarlar (F),

    f) 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Kanun hükümleri uyarınca verilecek gündelik ve tazminat tutarları (H),

    g) Çeşitli kanunlara göre bütçe kanununda gösterilmesi gereken parasal sınırlar (İ),

    h) Ek ders, konferans ve fazla çalışma ücretleri ile diğer ücret ödemelerinin tutarları (K),

    i) 11/8/1982 tarihli ve 2698 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi gereğince Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yönetilen okul pansiyonları ile Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık okulları öğrencilerinden alınacak pansiyon ücretleri (M),

    j) 7/6/1939 tarihli ve 3634 sayılı Kanun uyarınca millî müdafaa mükellefiyeti yoluyla alınacak;

    1. Hayvanların alım değerleri (O),

    2. Motorlu taşıtların ortalama alım değerleri ile günlük kira bedelleri (P),

    k) 5018 sayılı Kanuna ekli (I) ve (II) sayılı cetvellerde yer alan kamu idarelerinin yıl içinde edinebilecekleri taşıtların cinsi, adedi, hangi hizmetlerde kullanılacağı ve azami satın alma bedelleri (T),

    l) Kanunlar ve kararnamelerle bağlanmış vatani hizmet aylıkları (V),

    işaretli cetvellerde gösterilmiştir.

    YENİ TERTİP, GİDER VE GELİR KALEMLERİ AÇILMASI

    Madde 6- İlgili mevzuatına göre, yılı içinde hizmetin gerektirdiği hallerde Maliye Bakanlığınca belirlenecek esas ve usûller çerçevesinde merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin ekli (A) işaretli cetvellerinde yeni tertipler, (B) işaretli cetvellerinde yeni gelir kodları ve (F) işaretli cetvellerinde yeni finansman kodları açılabilir.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : MALÎ POLİTİKAYA İLİŞKİN HÜKÜMLER

    GEREKTİĞİNDE KULLANILABİLECEK ÖDENEKLER

    Madde 7- a) Personel Giderlerini Karşılama Ödeneği:

    Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile özel bütçeli idarelerin bütçelerine konulan ödeneklerin yetmeyeceği anlaşıldığı takdirde, ilgili mevzuatının gerektirdiği giderler için "Personel Giderleri" ve "Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri" ile ilgili mevcut veya yeniden açılacak tertiplere, Maliye Bakanlığı bütçesinin 12.01.31.00-01.1.2.00-1-09.1 tertibinde yer alan ödenekten aktarma yapmaya,

    b) Yedek Ödenek:

    Maliye Bakanlığı bütçesinin 12.01.31.00-01.1.2.00-1-09.6 tertibinde yer alan ödenekten, genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile özel bütçeli idarelerin bütçelerinde mevcut veya yeniden açılacak (01), (02), (03), (05) ve (08) ekonomik sınıflandırma kodlarında yer alan tertipler ile çok acil ve zorunlu hallerde (06) ve (07) ekonomik sınıflandırma kodlarında yer alan tertiplere aktarma yapmaya,

    c) Yatırımları Hızlandırma Ödeneği:

    Maliye Bakanlığı bütçesinin 12.01.31.00-01.1.2.00-1-09.3 tertibinde yer alan ödenekten, 2006 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar hükümlerine uyularak, 2006 Yılı Yatırım Programının uygulama durumuna göre gerektiğinde öncelikli sektörlerde yer alan yatırımların hızlandırılması veya yılı içinde gelişen şartlara göre öncelikli sektör ve alt sektörlerde yer alan ve programa yeni alınması gereken projelere ödenek tahsisi veya ödeneklerinin artırılmasında kullanılmak üzere genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile özel bütçeli idarelerin projelerine ilişkin mevcut veya yeniden açılacak tertiplere aktarma yapmaya,

    d) Doğal Afet Giderlerini Karşılama Ödeneği:

    Maliye Bakanlığı bütçesinin 12.01.31.00-01.1.2.00-1-09.5 tertibinde yer alan bu ödeneği, yatırım nitelikli giderler açısından yılı yatırım programı ile ilişkilendirilmek kaydıyla genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile özel bütçeli idarelerin her türlü doğal afet giderlerini karşılamak amacıyla mevcut veya yeniden açılacak tertiplerine aktarmaya,

    e) Belediyelere Yardım Ödeneği:

    Maliye Bakanlığı bütçesinin 12.01.31.00-01.1.2.76-1-05.2 tertibinde yer alan bu ödeneği, belediyelere yardım olarak kullanmaya,

    Maliye Bakanı yetkilidir.

    ÖZEL BÜTÇELİ İDARELERE HAZİNE YARDIMI

    Madde 8- Özel bütçeli idarelere, 5018 sayılı Kanuna ekli (I) sayılı cetvelde yer alan kamu idarelerinin bütçelerinin ilgili tertiplerinden bu idarelerin nakit ihtiyaçları dikkate alınarak yapılacak Hazine yardımı tahakkukları, Hazine yardımı ödeneğinin bulunduğu kamu idarelerinin ödemelerini yapan merkez muhasebe birimlerince ödenir.

    YATIRIM HARCAMALARI

    Madde 9- a) 2006 Yılı Yatırım Programına ek yatırım cetvellerinde yer alan projeler dışında herhangi bir projeye harcama yapılamaz. Bu cetvellerde yer alan projeler ile ödeneği toplu olarak verilmiş projeler kapsamındaki yıllara sari işlere ((Değişik parantez içi hüküm : 01/07/2006 - 5538 S.K/31.mad) proje kredisi ile sağlanacak olan projelerden kurulu gücü 500 MW üzerinde olan baraj ve hidroelektrik santral projeleri ile Gebze-Haydarpaşa, Sirkeci-Halkalı Banliyö Hattının İyileştirilmesi ve Demiryolu Boğaz Tüp Geçişi inşaatı projesi kapsamındaki Demiryolu Aracı İmali işi hariç) 2006 yılında başlanabilmesi için proje veya işin 2006 yılı yatırım ödeneği, proje maliyetinin yüzde onundan az olamaz. Bu oranın altında kalan proje ve işler için gerektiğinde projeler 2006 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar hükümlerine uyulmak ve öncelikle kurumların yatırım ödenekleri içinde kalmak suretiyle revize edilebilir.

    Silahlı Kuvvetler bütçesinin programlarında (03) ekonomik sınıflandırma kodunda yer alan savunma sektörü, altyapı, inşa, iskân ve tesisleriyle NATO altyapı yatırımlarının gerektirdiği inşa ve tesisler ve bunlara ilişkin kamulaştırmalar ile stratejik hedef plânı içinde yer alan alım ve hizmetler Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığının vizesine bağlı olmayıp, 2006 Yılı Yatırım Programına ek yatırım cetvellerinde yer almaz.

    b) Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin yatırım programında ödenekleri toplu olarak verilmiş yıllık projelerinden makine-teçhizat, büyük onarım, idame-yenileme, tamamlama ile bilgisayar yazılımı ve donanımı projelerinin detay programları ile alt harcama kalemleri itibarıyla tadat edilen ve edilmeyen toplulaştırılmış projelerinin alt harcama kalemleriyle ilgili işlemlerde 2006 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar hükümleri uygulanır.

    c) 2006 Yılı Yatırım Programına ek yatırım cetvellerinde yer alan projelerden ilgili Bakanın onayı ile il özel idarelerince valinin yetki ve sorumluluğunda gerçekleştirilmesi uygun görülenlerin bedelleri, münhasıran proje ile ilgili harcamalarda kullanılmak üzere hizmetin ait olduğu il özel idaresine ödenir. Mahalli hizmet niteliği taşıyan işler, bu fıkrada belirtilen esaslar çerçevesinde program ve proje safhasında da valilerin yetki ve sorumluluğuna devredilebilir.

    Bu şekilde yürütülecek projelerin etüt, keşif ve kontrollük hizmetlerinin ilgili bakanlık ve genel müdürlüğün il teşkilatlarınca ihale edilmek suretiyle yaptırılması ve bedellerinin ödenmesi, valinin onayı ile il özel idarelerince gerçekleştirilir.

    d) 2006 Yılı Yatırım Programına ek yatırım cetvellerinde yıl içinde yapılması zorunlu değişiklikler için 2006 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Kararda yer alan usûllere uyulur.

    RESMÎ TAŞITLAR, DEMİRBAŞ EŞYA VE LEVAZIM

    Madde 10- a) 1. Bu Kanuna bağlı (T) işaretli cetvelde yer alan taşıtlar, ancak çok acil ve zorunlu hallere münhasır olmak kaydıyla ilgili bakanlığın teklifi üzerine Bakanlar Kurulu kararı ile edinilebilir.

    2. Vakıf, dernek, sandık, banka, birlik, firma, şahıs ve benzeri kuruluş veya kişilere ait olup 5/1/1961 tarihli ve 237 sayılı Kanun kapsamında bulunan kurumlar ile özel kanunla kurulmuş diğer kamu kurum, kurul, üst kurul ve kuruluşlarınca kullanılan taşıtların giderleri için kurum bütçelerinden hiçbir şekilde ödeme yapılamaz.

    3. (İptal bent: 2006/22 E., 2006/40 K. 22/03/2006 Ana. Mah.K.)

    4. Türk Silahlı Kuvvetleri (Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı dahil) ile Emniyet Genel Müdürlüğüne kurum, kuruluş, dernek ve vakıflarca hibe edilecek taşıtlar, (T) işaretli cetvelde gösterilmesine gerek bulunmaksızın Bakanlar Kurulu kararı ile edinilebilir.

    5. Emniyet Genel Müdürlüğüne ait taşıtlar, 12/4/2001 tarihli ve 4645 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde (T) işaretli cetvelde gösterilmesine gerek bulunmaksızın, cinsi ve adedi İçişleri Bakanının talebi ve Maliye Bakanlığının teklifi üzerine alınacak Bakanlar Kurulu kararında belirlenmek kaydıyla 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kanuna tâbi olmaksızın mübadele yoluyla yenileri ile değiştirilebilir. Aradaki fiyat farkı, Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı gelirlerinden karşılanır.

    Türk Silahlı Kuvvetlerine (Jandarma Genel Komutanlığı dahil) ait taşıtlar, 30/5/1985 tarihli ve 3212 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde (T) işaretli cetvelde gösterilmesine gerek bulunmaksızın, cinsi ve adedi Millî Savunma Bakanlığının (Jandarma Genel Komutanlığı için ise İçişleri Bakanlığının) talebi ve Maliye Bakanlığının teklifi üzerine alınacak Bakanlar Kurulu kararında belirlenmek kaydıyla 4734 sayılı Kanuna tâbi olmaksızın mübadele yoluyla yenileriyle değiştirilebilir. Aradaki fiyat farkı, kantin gelirlerinden veya bağış yoluyla (Jandarma Genel Komutanlığı için Jandarma Asayiş Vakfı gelirlerinden) karşılanır.

    b) (İptal fıkra: 2006/22 E., 2006/40 K. 22/03/2006 Ana. Mah.K.)

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : BÜTÇE UYGULAMASINA İLİŞKİN HÜKÜMLER

    AKTARMA VE EKLEME İŞLEMLERİ

    Madde 11- a) 1. Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile özel bütçeli idarelerin bütçelerinin "Personel giderleri" ile "Sosyal güvenlik kurumlarına Devlet primi giderleri" tertiplerinde yer alan ödenekleri, Maliye Bakanlığı bütçesinin "Personel Giderlerini Karşılama Ödeneği" tertibine; diğer ekonomik kodlara ilişkin tertiplerde yer alan ödenekleri ise Maliye Bakanlığı bütçesinin "Yedek Ödenek" tertibine aktarmaya,

    2. Genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinden, hizmeti yaptıracak olan kamu idaresinin isteği üzerine bütçesinden yıl içinde hizmeti yürütecek olan idarenin bütçesine, fonksiyonel sınıflandırma ayrımına bakılmaksızın ödenek aktarmaya ve bu konuda gerekli işlemleri yapmaya,

    3. Millî Savunma Bakanlığı ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı arasında carî yıl içinde yapılan hizmetlerin bedellerini karşılamak amacıyla varılacak mutabakat üzerine, ilgili bütçeler arasında karşılıklı aktarma yapmaya,

    4. (3) numaralı bentte belirtilen bütçelerde yer alan Silahlı Kuvvetlerin tek merkezden yönetilmesi gereken ikmal ve tedarik hizmetleri ile bir fonksiyona ait bir hizmetin diğer bir fonksiyon tarafından yürütülmesi halinde ilgili ödeneği, fonksiyonlar arasında karşılıklı olarak aktarmaya,

    5. Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri için 2006 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karara uygun olarak yılı yatırım programında değişiklik yapılması halinde değişiklik konusu projelere ait ödeneklerle ilgili kurumlararası aktarma yapmaya,

    6. Kamu idarelerinin yeniden teşkilatlanması sonucu, bütçe kanunlarının uygulanması ve kesinhesapların hazırlanması ile ilgili olarak gerekli görülen her türlü bütçe ve muhasebe işlemleri için gerekli düzenlemeleri yapmaya,

    Maliye Bakanı yetkilidir.

    b) (Değişik fıkra: 07/03/2006-5471 S.K./2.mad) Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile özel bütçeli idareler, aktarma yapılacak tertipteki ödeneğin yüzde yirmisine kadar kendi bütçeleri içinde ödenek aktarması yapabilirler. Bu idarelerin yüzde yirmiyi geçen diğer her türlü kurum içi aktarmalarını yapmaya Maliye Bakanı yetkilidir.

    c) Özel bütçeli idareler ile düzenleyici ve denetleyici kurumların (B) işaretli cetvellerinde belirtilen tahmini tutarlar üzerinde gerçekleşen gelirler ile (F) işaretli cetvellerinde belirtilen ödenekleştirilmeyen finansman karşılıklarını ve gerçekleşen finansman fazlalarını, idare ve kurumların bütçelerinin mevcut veya yeniden açılacak tertiplerine ödenek olarak eklemeye Maliye Bakanlığınca belirlenecek esas ve usûller çerçevesinde kamu idareleri yetkilidir.

    Sermaye ödenekleri, 2006 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar hükümlerine göre yılı yatırım programıyla ilişkilendirilir.

    d) Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri arasındaki kaynak transferleri ödenek aktarma suretiyle yapılır. Merkezi yönetim bütçesi kapsamındaki idareler ve kurumlar arasındaki diğer kaynak transferleri tahakkuk işlemleriyle gerçekleştirilir. Bu işlemler karşılığı tahsil edilen tutarlar, bir taraftan (B) işaretli cetvellere gelir, diğer taraftan (A) işaretli cetvellere ödenek olarak kaydedilir.

    e) Genel bütçenin (B) işaretli cetvelinde Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından yönetim ve denetimi devralınan kuruluşların kesinleşmiş vergi, harç, ceza, gecikme zammı ve faizi ile GSM Hazine payı borçlarına karşılık tahsil edilecek gelir tahminini aşan kısmın; 500.000.000 Yeni Türk Lirası Maliye Bakanlığı bütçesinin 12.01.31.00-01.1.2.00-1-09.6 tertibine, 200.000.000 Yeni Türk Lirası Maliye Bakanlığı bütçesinin 12.01.31.00-01.1.2.65-1-09.9 tertibine, 300.000.000 Yeni Türk Lirası Maliye Bakanlığı bütçesinin 12.01.31.00-06.1.0.07-1-07.1 tertibine, 1.100.000.000 Yeni Türk Lirası Maliye Bakanlığı bütçesinin 12.01.31.00-06.1.0.08-1-07.1 tertibine, 100.000.000 Yeni Türk Lirası Hazine Müsteşarlığı bütçesinin 07.82.31.00-04.2.1.05-1-05.2 tertibine ve 300.000.000 Yeni Türk Lirası ise 2006 Yılı Yatırım Programı ile ilişkilendirilmek suretiyle (130.000.000 Yeni Türk Lirasına kadarını Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü yatırımları kapsamında yer alan Yusufeli HES projesine, 170.000.000 Yeni Türk Lirasına kadarını Millî Eğitim Bakanlığı yatırımları kapsamında yer alan Temel Eğitim II. Faz projesine olmak üzere) Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ve Millî Eğitim Bakanlığı bütçesinin ilgili tertiplerine ödenek eklemeye Maliye Bakanı yetkilidir.

    Yusufeli HES ve Temel Eğitim II. Faz projelerine bu kapsamda ayrılacak ödeneklerin zaruri şartlar nedeniyle harcanamayacağı belirlenen tutarlarını Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ile Millî Eğitim Bakanlığının 2006 Yılı Yatırım Programında devam eden diğer öncelikli projelerde kullanılmak üzere 2006 Yılı Programının Uygulanması, İzlenmesi ve Koordinasyonuna Dair Kararda yer alan limitlere bağlı kalmaksızın revize etmeye Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı yetkilidir.

    f) (Ek fıkra: 07/03/2006-5471 S.K./2.mad) Hazine adına tescilli bulunan ve Karayolları Genel Müdürlüğünün mülkiyetinde iken 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun geçici 12 nci maddesi gereğince Hazine adına tescil edilmesi gereken taşınmazlar ile Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunup da tescil edilmeye elverişli olan taşınmazlardan Bayındırlık ve İskan Bakanlığının talebi, Maliye Bakanının teklifi ve Başbakanın onayı ile tespit edilenlerin satışından elde edilecek gelirleri; genel bütçenin (B) işaretli cetveline gelir, diğer taraftan bölünmüş yol veya Devlet ve il yolları yapım, bakım ve kamulaştırma hizmetlerinde kullanılmak üzere Karayolları Genel Müdürlüğü bütçesine ödenek kaydetmeye Maliye Bakanı yetkilidir. Sermaye ödenekleri, "2006 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar" hükümlerine göre yılı yatırım programıyla ilişkilendirilir.

    GEÇİCİ HİZMET KARŞILIĞI YAPILACAK ÖDEMELER

    Madde 12- 5018 sayılı Kanuna ekli (I) ve (II) sayılı cetvellerde yer alan kamu idareleri;

    a) Arızî nitelikteki işleriyle sınırlı kalmak koşuluyla yıl içinde bir ayı aşmayan sürelerle hizmet satın alınacak veya çalıştırılacak kişilere yapılacak ödemeleri,

    b) İlgili mevzuatı uyarınca kısmî zamanlı hizmet satın alınan kişilere yapılacak ödemeleri,

    c) 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Kanunun 25 inci maddesi gereğince aday, çırak ve işletmelerde meslek eğitimi gören öğrencilere yapılacak ödemeleri,

    d) 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (C) fıkrası gereğince çalıştırılan geçici personele yapılacak ödemeleri,

    bütçelerinin (01.4) ekonomik sınıflandırma kodunda yer alan ödenekleri aşmayacak şekilde yaparlar. Söz konusu ekonomik koda, bütçelerin başka tertiplerinden (bu ekonomik koda ilişkin tertiplerin kendi arasındaki aktarmalar hariç) ödenek aktarılamaz ve ödenek üstü harcama yapılamaz. Ancak, özelleştirme uygulamaları nedeniyle iş akitleri feshedilenlerden 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (C) fıkrası hükmü çerçevesinde 5018 sayılı Kanuna ekli (I) ve (II) sayılı cetvellerde yer alan kamu idarelerinde istihdam edilecek personel için gerekli olan tutarları ilgili tertiplere aktarmaya Maliye Bakanı yetkilidir.

    ÖDENEK DEVİR VE İPTAL İŞLEMLERİ

    Madde 13- a) Millî Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı bütçelerinin (özel ödenekler ve 03.9- Tedavi ve Cenaze Giderleri ekonomik kodunda yer alan tertipler hariç) mal ve hizmet alım giderleri ile ilgili tertiplerinde yer alan ödeneklerden yılı içinde harcanmayan kısımları, hizmetin devamlılığını sağlamak amacıyla ödeneklerinin yüzde otuzunu aşmamak üzere ertesi yıl bütçesine devren ödenek kaydetmeye,

    b) Kültür ve Turizm Bakanlığı bütçesinin tanıtmaya ilişkin 21.01.36.00 ve 21.01.36.63 kurumsal kodu altında bulunan (03) ekonomik koduna ilişkin tertiplerinde yer alan ödeneklerden 03.9-Tedavi ve Cenaze Giderleri ekonomik kodunda yer alan tertipler hariç harcanmayan tutarları ertesi yıl bütçesinin aynı tertiplerine devren ödenek kaydetmeye,

    c) Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu bütçesinin 40.08.33.00-01.4.1.00-2-07.1 tertibinde yer alan ödenekten harcanmayan kısımları ertesi yıl bütçesinin aynı tertibine devren ödenek kaydetmeye,

    d) (Mülga fıkra : 01/07/2006 - 5538 S.K/31.mad)

    Maliye Bakanı yetkilidir.

    Sermaye ödenekleri, 2006 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar hükümlerine göre yılı yatırım programıyla ilişkilendirilir.

    Yukarıda sayılan kanunların bu fıkraya aykırı hükümleri uygulanmaz.

    MAHALLİ İDARELERE YAPILACAK HAZİNE YARDIMLARI

    Madde 14- Maliye Bakanlığı bütçesinin;

    a) 12.01.31.00-06.1.0.07-1-05.2 tertibinde yer alan ödenek, 13/1/2005 tarihli ve 5286 sayılı Kanunun geçici 7 nci maddesi çerçevesinde, il özel idareleri ve büyükşehir belediyelerinin gelirlerine ilişkin yeni bir kanuni düzenleme yapılıncaya kadar bu idarelere devredilen personelin aylık ve diğer her türlü malî ve sosyal haklarına ilişkin ödemeler ile diğer carî giderleri için il özel idarelerine veya büyükşehir belediyelerine,

    b) 12.01.31.00-06.1.0.07-1-07.1 tertibinde yer alan ödenek, 5286 sayılı Kanun çerçevesinde, mülga Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünce il özel idarelerine ve büyükşehir belediyelerine devredilen projelerden devam edenlere ilişkin ödemeler ile diğer yatırım giderleri için il özel idarelerine veya büyükşehir belediyelerine,

    c) 12.01.31.00-06.1.0.08-1-07.1 tertibinde yer alan ödenek, Köylerin Altyapısının Desteklenmesi Projesi (KÖYDES) kapsamında il özel idareleri ve/veya köylere hizmet götürme birliklerine,

    tahakkuk ettirilmek suretiyle kullandırılır.

    Bu maddenin (b) ve (c) bentlerinde yer alan ödeneklerin, 2006 Yılı Yatırım Programında alt hizmet programları itibarıyla belirlenmesini müteakip il bazında dağılımı, kullandırılması, izlenmesi ve denetimine ilişkin esas ve usûller, Yüksek Planlama Kurulu tarafından karara bağlanır.

    TÜBİTAK VE YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI İLE İLGİLİ İŞLEMLER

    Madde 15- a) Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı bütçesinin 38.01.02.00-09.9.9.00-2-05.3 (Öğretim Üyesi Yetiştirme Projesi) tertibinde yer alan ödenek, bu proje kapsamında lisans-üstü eğitim veren yükseköğretim kurumlarına, mal ve hizmet alımlarında kullanılmak üzere, görevlendirilen öğrencilerin sayıları ve öğrenim alanları dikkate alınarak tahakkuk ettirilmek suretiyle ödenir. Ödenen bu tutar karşılığını bir yandan ilgili yükseköğretim kurumunun (B) işaretli cetveline öz gelir, diğer yandan (A) işaretli cetveline ödenek kaydetmeye ilgili yükseköğretim kurumu yetkilidir.

    b) 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Kanunun 46, 58, ek 25, ek 26 ve ek 27 nci maddeleri ile 19/11/1992 tarihli ve 3843 sayılı Kanunun 7 nci maddesi uyarınca tahsil edilen tutarlar ve diğer gelirler, ilgili yükseköğretim kurumu bütçesine öz gelir olarak kaydedilir. Kaydedilen bu tutarlar karşılığı olarak ilgili yükseköğretim kurumu bütçesine konulan ödenekler, gelir gerçekleşmelerine göre kullandırılır. (B) işaretli cetvelde gelir kodları itibarıyla tahmin edilen gelirleri aşan öz gelir tahsilatları karşılığı kadar (A) işaretli cetveline ödenek eklemeye Maliye Bakanlığınca belirlenecek esas ve usûller çerçevesinde yükseköğretim kurumları yetkilidir.

    Yükseköğretim kurumu bütçelerinde öz gelir karşılığı olarak ilgili yükseköğretim kurumu bütçesinin (A) işaretli cetvelinde fonksiyonel sınıflandırmanın dördüncü düzeyinde tertiplenen ödenekler arasında aktarma yapılamaz.

    Yıl içinde eklenen sermaye ödenekleri, 2006 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar hükümlerine göre yılı yatırım programıyla ilişkilendirilir.

    TÜBİTAK ve yükseköğretim kurumlarının bütçe ödeneklerinin kullanılması ve tertipler arasında aktarma yapılması konusunda esas ve usûller belirlemeye Maliye Bakanı yetkilidir.

    FONLARA İLİŞKİN İŞLEMLER

    Madde 16- a) (Mülga paragraf : 01/07/2006 - 5538 S.K/31.mad)

    (Mülga paragraf : 01/07/2006 - 5538 S.K/31.mad)

    (Mülga paragraf : 01/07/2006 - 5538 S.K/31.mad)

    (Mülga paragraf : 01/07/2006 - 5538 S.K/31.mad)

    (Mülga paragraf : 01/07/2006 - 5538 S.K/31.mad)

    (Mülga paragraf : 01/07/2006 - 5538 S.K/31.mad)

    (Mülga paragraf : 01/07/2006 - 5538 S.K/31.mad)

    (Mülga paragraf : 01/07/2006 - 5538 S.K/31.mad)

    1995 Malî Yılı Bütçe Kanununun 45 inci ve 1996 Malî Yılı Bütçe Kanununun 43 üncü maddesi uyarınca, Destekleme ve Fiyat İstikrarı Fonundan (DFİF) yapılan ödemelerle ilgili olarak, anılan Fona ikrazen verilen özel tertip Devlet tahvili ile ilgili açık bulunan hesabın kapatılmasına Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan, bu işlemleri anılan Müsteşarlığın teklifi üzerine gelir ve gider hesapları ile ilişkilendirmeksizin mahiyetlerine göre ilgili Devlet hesaplarına kaydetmeye Maliye Bakanı yetkilidir.

    b) 1. Türk Silahlı Kuvvetlerine stratejik hedef plânı uyarınca temini gerekli modern silah, araç ve gereçler ile gerçekleştirilecek savunma ve NATO altyapı yatırımları için yıl içinde yapılacak harcamalar; 7/11/1985 tarihli ve 3238 sayılı Kanunla kurulan Savunma Sanayii Destekleme Fonunun kaynakları, bu amaçla bütçeye konulan ödenekler ve diğer aynî ve nakdî imkânlar birlikte değerlendirilmek suretiyle Savunma Sanayii İcra Komitesince tespit edilecek esaslar çerçevesinde karşılanır.

    2. Millî Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığına bütçe ile tahsis edilen mevcut ödeneklerden bu fıkranın (1) numaralı bendi gereğince tespit edilecek tutarları; Emniyet Genel Müdürlüğüne bütçe ile tahsis edilen mevcut ödeneklerden helikopter ve uçak alımına ilişkin tutarları; Gümrük Müsteşarlığına (Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü) bütçe ile tahsis edilen mevcut ödeneklerden motorbot alımına yönelik tutarları; Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğüne bütçe ile tahsis edilen mevcut ödenekler ile bu Genel Müdürlük bütçesine kaydedilen ödeneklerden motorbot alımına yönelik tutarları Savunma Sanayii Destekleme Fonuna ödemeye Millî Savunma, İçişleri ve Sağlık bakanları ile Gümrük Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yetkilidir.

    3. Savunma Sanayii Destekleme Fonundan Hazineye yatırılacak paraları bir yandan genel bütçeye gelir, diğer yandan Millî Savunma Bakanlığı bütçesinin ilgili tertiplerine ödenek kaydetmeye ve geçen yıllar ödenek bakiyelerini devretmeye Maliye Bakanı yetkilidir.

    YABANCI ÜLKELERE YAPILACAK HİZMET KARŞILIKLARI

    Madde 17- Maliye Bakanı;

    a) Millî Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca yabancı ülkelere ve uluslararası kuruluşlara kiraya verilen veya bir hizmetin yerine getirilmesinde kullanılan kara, deniz ve hava taşıtlarından alınan kira veya ücret tutarlarını,

    b) Türk Silahlı Kuvvetlerinin öğrenim ve eğitim müesseselerinde okutulan ve eğitim gören yabancı uyruklu subay, astsubay veya erlere yapılan giderler karşılığında ilgili devletlerce ödenen tutarları,

    c) NATO makamlarınca yapılan anlaşma gereğince yedek havaalanlarının bakım ve onarımları için ödenecek tutarları,

    aynı amaçla kullanılmak üzere bir yandan genel bütçeye gelir, diğer yandan yukarıda yazılı kuruluş bütçelerinde açılacak özel tertiplere ödenek kaydetmeye ve bu suretle ödenek kaydedilen tutarlardan yılı içinde harcanmayan kısımları ertesi yıla devretmeye yetkilidir.

    BAĞIŞ, HİBE VE YARDIMLARA İLİŞKİN İŞLEMLER

    Madde 18- a) Yurt içi ve yurt dışı kaynaklardan hibe olarak yıl içinde elde edilecek imkânların Yeni Türk Lirası karşılıklarını Hazine Müsteşarlığının teklifi üzerine gereğine göre bütçeye gelir veya gelir-ödenek-gider kaydetmeye,

    b) Dış kaynaklardan veya uluslararası antlaşmalarla bağış ve kredi yoluyla gelecek her çeşit malzemenin navlun ve dışalımla ilgili vergi ve resimlerinin ödenmesi amacı ile bunların karşılığını, ilgili bütçelerinde mevcut veya yeniden açılacak tertiplere ödenek kaydetmeye ve gereken işlemleri yapmaya,

    c) 2006 yılı içinde Millî Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ihtiyaçları için yabancı devletlerden askeri yardım yoluyla veya diğer yollardan fiilen sağlanacak malzeme ve eşya bedellerini, bağlı (B) işaretli cetvelde açılacak tertiplere gelir ve karşılıklarını da bu bütçelerde açılacak özel tertiplere ödenek ve gider kaydetmeye,

    Maliye Bakanı yetkilidir.

    d) Türkiye-Avrupa Birliği malî işbirliği kapsamında sağlanacak malî imkânların karşılığı olarak ilgili idare bütçelerinde (05), (06) ve (07) ekonomik sınıflandırma kodlarında yer alan tutarların Ulusal Fona ödenmesine ilgili bakanlar yetkilidir. Bu ödenekler başka bir hizmet veya faaliyete tahsis edilemez. Ulusal Fona ödeme işlemi Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanın talebi üzerine ve projelerin finansman plânlamasına uygun olarak en geç otuz gün içinde gerçekleştirilir. Malî işbirliği kapsamındaki projelerin yürütülmesi esnasında kur farkları ve benzeri türden doğabilecek ilave ödenek ihtiyacı, Maliye Bakanlığı bütçesinde yer alan 12.01.31.00-01.1.2.00-1-09.6 tertibinden aktarma yapılmak suretiyle karşılanabilir. Ulusal Fona ödenen bu tutarlar, 30/1/2003 tarihli ve 4802 sayılı Kanun kapsamında onaylanan Mutabakat Zabıtlarında yer alan hükümler çerçevesinde kullanılır.

    MUHTELİF GELİRLERE İLİŞKİN HUSUSLAR

    Madde 19- a) Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünün yabancı ülkelere verdiği meteorolojik ürünlerin bedelleri ile yabancı ülke meteorolojik ürünlerinin diğer yabancı ülkelere veya yurt içindeki kişi ve kurumlara, yabancı ülkelerin de anılan Genel Müdürlüğün meteorolojik ürünlerini diğer ülke ve kişilere satışından yıl içinde elde edilecek döviz cinsinden tutarlar, T.C. Merkez Bankası nezdinde açılacak özel hesaba yatırılır. Bu tutarlardan ilgili anlaşmalar gereğince yurt dışı kuruluşlara ödenmesi gereken tutarlar, bu özel hesaptan Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünün talimatıyla T.C. Merkez Bankasınca transfer edilir. Geri kalan tutarlar, ilgili Genel Müdürlüğün talimatıyla T.C. Merkez Bankasınca döviz alış kuru üzerinden Yeni Türk Lirasına çevrilerek Genel Müdürlüğün ödemelerini yapan Merkez Saymanlık hesabına aktarılır. Saymanlık hesabına aktarılan bu tutarlar, genel bütçeye gelir kaydedilir.

    b) 5018 sayılı Kanunla genel bütçe kapsamına alınan ve 2006 yılından önce katma bütçeli olan idarelerin ilgili mevzuatında belirtilen kurum gelirleri, genel bütçe geliri olarak tahsil edilir.

    c) 4/12/1984 tarihli ve 3096 sayılı Kanun kapsamındaki tabii kaynakların ve tesislerin işletme haklarının devrinden elde edilen gelirlerin tamamı genel bütçeye gelir kaydedilir.

    İKİNCİ KISIM : DEVLET BORÇLARI VE KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİNE İLİŞKİN HÜKÜMLER

    HAZİNE GARANTİ LİMİTİ VE BORÇLANMAYA İLİŞKİN İŞLEMLER

    Madde 20- a) 2006 yılı içinde, 28/3/2002 tarihli ve 4749 sayılı Kanuna göre sağlanacak;

    1. Garantili imkân limiti 3 milyar ABD Dolarını,

    2. Hazine Müsteşarlığınca belirlenecek koşullar çerçevesinde ve elde edilecek kaynaklar Hazineye aktarılacak şekilde kamu kurum ve kuruluşlarınca ihraç edilecek sertifika, senet ve benzeri finansman enstrümanlarına sağlanacak garanti tutarı 2 milyar ABD Dolarını (Bu tutarı bir katına kadar artırmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.),

    aşamaz.

    b) Bu Kanunun 1 inci maddesi ile belirlenen başlangıç ödeneklerinin yüzde birine kadar ikrazen Özel Tertip Devlet İç Borçlanma Senedi ihraç edilebilir.

    GÖREV ZARARLARI

    Madde 21- Kamu iktisadi teşebbüslerinin, 8/6/1984 tarihli ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 35 inci maddesi uyarınca doğmuş ve doğacak görev zararı alacakları ile 12/12/2001 tarihli ve 2001/3372 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile önceki yıllar kararları kapsamında üretilen şekerin, Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.'nin özelleştirme programına alındığı tarih itibarıyla sözleşmesi ve bağlantısı yapılmış olan dahilde işleme rejimi kapsamındaki satışlarıyla ihracatından doğan ve/veya doğacak görev zararları ile Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünün (TMO) ilgili mevzuatında belirtilen esas ve usûllere göre doğmuş ve doğacak görev zararı alacakları, avans olarak (TMO'nun 2004-2005 kampanya döneminde dahilde işleme rejimi kapsamında doğan ve/veya doğacak görev zararları hariç) Hazine Müsteşarlığı bütçesinde bu amaçla öngörülen ödeneklerden karşılanır.

    Türk Eximbank A.Ş.'nin politik risk kapsamında yapacağı tahsilatlardan Hazinenin Bankaya olan politik risk yükümlülüğünü aşan kısmı ile Bankanın 2005 yılı faaliyet kârından Hazineye terettüp eden temettü tutarları, Bankanın ödenmemiş sermayesine mahsup edilebilir. Söz konusu mahsup işlemine Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan; mahsup işlemlerini Hazine Müsteşarlığının teklifi üzerine, bütçenin gelir ve gider hesaplarıyla ilişkilendirilmeksizin mahiyetine göre ilgili Devlet hesaplarına kaydetmeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.

    ÜÇÜNCÜ KISIM : KAMU PERSONELİNE İLİŞKİN HÜKÜMLER

    KATSAYILAR, YURT DIŞI AYLIKLARI, ÜCRET VE SÖZLEŞME ÜCRETİ

    Madde 22- a) 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Kanunun 154 üncü maddesi uyarınca, 1/1/2006-30/6/2006 döneminde aylık gösterge tablosunda yer alan rakamlar ile ek gösterge rakamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak aylık katsayısı (0,04265), memuriyet taban aylığı göstergesine uygulanacak taban aylığı katsayısı (0,53377), yan ödeme katsayısı (0,01353) olarak; 1/7/2006-31/12/2006 döneminde ise aylık katsayısı (0,04373), taban aylığı katsayısı (0,54711), yan ödeme katsayısı (0,01387) olarak uygulanır.

    b) 22/1/1990 tarihli ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesinin (c) bendi uyarınca çalıştırılan sözleşmeli personelin ücret tavanı; 1/1/2006-30/6/2006 döneminde 2.180 Yeni Türk Lirası, 1/7/2006-31/12/2006 döneminde ise 2.275 Yeni Türk Lirası olarak uygulanır.

    c) İdarelerin yurt dışı kuruluşlarına dahil kadrolarında görev yapan Devlet memurlarının yurt dışı aylıkları, yeni kurlar ve yeni emsaller tespit edilinceye kadar, 2/4/2004 tarihli ve 2004/7356 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile ek ve değişikliklerinde yer alan hükümlere göre ödenir.

    KADROLARIN KULLANIMINA İLİŞKİN HUSUSLAR

    Madde 23- a) (Mülga paragraf : 01/07/2006 - 5538 S.K/31.mad)

    (Mülga paragraf : 01/07/2006 - 5538 S.K/31.mad)

    (Mülga paragraf : 01/07/2006 - 5538 S.K/31.mad)

    (Mülga paragraf : 01/07/2006 - 5538 S.K/31.mad)

    (Mülga paragraf : 01/07/2006 - 5538 S.K/31.mad)

    Genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri, yapacakları açıktan veya naklen atamalarda ilgili mevzuat hükümlerine uymanın yanında, mevcut personelinin rasyonel dağılımı yoluyla daha verimli şekilde kullanımını sağlamak ve azami tasarruf anlayışı ile hareket etmek zorundadırlar. Öğretim üyeleri dışındaki öğretim elemanları, Kamu Personeli Seçme Sınavı sonuçlarına göre yapılacak atamalar hariç, göreve başladıkları yükseköğretim kurumunda en az üç yıl çalışmadıkça 657 sayılı Kanuna tâbi kadrolara naklen atanamazlar. *1*

    Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile özel bütçeli idareler, 5018 sayılı Kanuna ekli (III) ve (IV) sayılı cetvellerde yer alan kamu idareleri, döner sermayeler ve kefalet sandıkları, yıl içinde gerçekleştirdikleri açıktan ve naklen atamalara ilişkin bilgileri, emeklilik, istifa ve ölüm gibi nedenlerle serbest kadrolarında/pozisyonlarında meydana gelen değişiklikleri ve kadrolarının/pozisyonlarının dolu ve boş durumunu gösterir cetvelleri Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarının son günü itibarıyla doldurarak ilgili ayları izleyen ayın yirmisine kadar Maliye Bakanlığı ile Devlet Personel Başkanlığına gönderirler.

    b) (Mülga fıkra: 01/07/2006 - 5538 S.K/31.mad)

    c) (İptal bent: 2006/22 E., 2006/40 K. 22/03/2006 Ana. Mah.K.)

    Norm kadro çalışmalarını sonuçlandırmış olmakla birlikte 1/1/2006 tarihi itibarıyla 5393 sayılı Kanunun 49 uncu maddesinde belirtilen oranları aşmış olan belediyeler ve mahalli idare birlikleri ile bunların kurdukları müessese ve işletmelerin boş memur ve sürekli işçi kadrolarına yapılacak atamalar hakkında anılan Kanunun geçici 1 inci maddesi hükümleri uygulanır.

    Norm kadro çalışmalarını sonuçlandırmamış il özel idareleri, belediyeler ve mahalli idare birlikleri ile bunların kurdukları müessese ve işletmelerin, kendilerine tahsis edilmiş bulunan serbest memur kadroları ile sürekli işçi kadrolarından 31/12/2005 tarihi itibarıyla boş olanlar ile bu tarihten sonra boşalacak olanları açıktan atama amacıyla kullanabilmeleri İçişleri Bakanlığının iznine tâbidir. Belediyeler ve mahalli idare birlikleri ile bunların kurdukları müessese ve işletmeler adına bu fıkra gereğince İçişleri Bakanlığı tarafından verilecek izinlerde, 5393 sayılı Kanunun 49 uncu maddesinin sekizinci fıkrasında belirtilen oranların aşılmaması, bu oranların önceden aşılmış olması halinde ise anılan Kanunun geçici 1 inci maddesi hükümlerine uyulması zorunludur.

    SÖZLEŞMELİ PERSONELE İLİŞKİN ESASLAR

    Madde 24- 5018 sayılı Kanuna ekli (I), (II) ve (IV) sayılı cetvellerde yer alan kamu idareleri, döner sermayeler, belediyeler, il özel idareleri ve mahalli idare birlikleri ile bunların müessese ve işletmelerinde (Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurulmuş olanlar hariç) ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamı dışında kalan kuruluşlarda, sözleşmeyle çalıştırılacak personel hakkında 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile ek ve değişikliklerinin uygulanmasına devam olunur.

    Birinci fıkrada sayılan idareler ile kurum ve kuruluşlar için 2005 yılında vize edilmiş pozisyonlar ile tip sözleşme örnekleri, yeni bir vize yapılmasına gerek kalmaksızın 2006 yılında kullanılmaya devam olunur. Bu pozisyonlarda 2005 yılında istihdam edilen personelden, ilgili idare veya kurum tarafından 2006 yılında görevlerine devam etmeleri uygun görülenlerle 2005 yılına ilişkin sözleşme ücretlerine 2006 yılında yapılacak artışlar da dikkate alınmak suretiyle yeni sözleşme yapılabilir.

    Ancak, 2005 yılında vize edilen pozisyonlara ilave olarak aşağıdaki fıkrada belirtilen durumlar için yıl içinde ihtiyaç duyulacak pozisyonlar ile 2005 yılında vize edilmiş pozisyonlarda birim, nitelik, unvan, mevzuat uyarınca yapılması gerekenler hariç ücret değişiklikleri ve tip sözleşme değişiklikleri Maliye Bakanlığına vize ettirilir. Ayrıca isim bazında vizesi yapılan pozisyonlarda meydana gelecek değişiklikler de Maliye Bakanlığının vizesine tâbidir. İlgili mevzuat hükümlerine dayanarak istihdam edilecek yeni sözleşmeli personelin belirlenmesine yönelik herhangi bir işlem yapılmadan önce Maliye Bakanlığından izin alınması şarttır.

    İlgili mevzuatı uyarınca kadro karşılıksız veya 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile ek geçici 16 ncı maddesi çerçevesinde kanun, uluslararası anlaşma, Bakanlar Kurulu kararı veya yılı programıyla kurulması veya genişletilmesi öngörülen birimler ile hizmetin gerektirdiği zorunlu haller için ve yılı ödeneğini aşmamak kaydıyla yapılacak yeni vizeler dışında, 2005 yılında vize edilmiş olan sözleşmeli personel pozisyon sayıları hiçbir şekilde aşılamaz.

    5393 sayılı Kanunun 49 uncu maddesi çerçevesinde sözleşmeli personel çalıştırılması konusunda yukarıdaki ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkra hükümleri uygulanmaz. Belediyeler, il özel idareleri ve mahalli idare birlikleri ile bunların müessese ve işletmelerinde, anılan Kanunun 49 uncu maddesi çerçevesinde sözleşmeli personel istihdamı mümkün olan hizmetlerde (anılan maddenin dördüncü fıkrasında sayılan unvanların dışında olmak ve o hizmet için ihdas edilmiş kadro bulunmamak kaydıyla kısmî süreli olarak çalıştırılacak sözleşmeli personel hariç) 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre ayrıca sözleşmeli personel istihdam edilemez. Anılan madde çerçevesinde sözleşmeli personel çalıştıran belediyeler, il özel idareleri ve mahalli idare birlikleri ile bunların müessese ve işletmeleri, sözleşme yeniledikleri veya ilk defa istihdam etmeye başladıkları sözleşmeli personel ile imzaladıkları hizmet sözleşmelerinin birer örneğini ve kadrolarının sözleşmenin yapıldığı tarihteki dolu-boş durumunu gösteren cetveller ile hizmet sözleşmesinde belirtilen ücretin tespitine ilişkin yetkili organ kararının birer örneğini 30 gün içinde Maliye Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığına göndermek zorundadırlar.

    İŞÇİLİK ÖDENEKLERİ VE GEÇİCİ İŞ POZİSYONLARINA İLİŞKİN ESASLAR

    Madde 25- a) 5018 sayılı Kanuna ekli (I) ve (II) sayılı cetvellerde yer alan kamu idareleri, sürekli işçileri ile otuz iş gününden fazla süreyle çalıştıracakları geçici işçileri, bütçelerinin (01.3) ile (02.3) ekonomik kodlarında yer alan ödenekleri aşmayacak sayı ve/veya süreyle istihdam edebilirler.

    Toplu iş sözleşmelerinden doğacak yükümlülükler, ihbar ve kıdem tazminatı ödemeleri, asgari ücret ve sigorta prim artışı nedeniyle meydana gelecek ödenek noksanlıkları Maliye Bakanlığı bütçesinin "Personel Giderlerini Karşılama Ödeneği" ile "Yedek Ödenek" tertiplerinde yer alan ödeneklerden aktarma yapılmak suretiyle karşılanabilir. Yukarıda belirtilen ekonomik kodlara bu durumlar dışında (söz konusu ekonomik kodlar arasındaki aktarmalar ile bu kodlar için birimler arası aktarmalar hariç) hiçbir şekilde ödenek aktarması yapılamayacağı gibi bütçenin başka tertiplerinden işçi ücreti ve fazla süreli çalışma ve/veya fazla çalışma ücreti de ödenemez. Bu paragraftaki kısıtlamalar, kendi bütçe tertiplerinden aktarma yapılması koşuluyla TÜBİTAK için uygulanmaz.

    Kamu idarelerinin birim amirleri, fazla çalışma için öngörülen ödeneğe göre iş programlarını yapmak, bu ödeneği aşacak şekilde fazla süreli çalışma ve/veya fazla çalışma yaptırmamak ve ertesi yıla fazla süreli çalışma ve/veya fazla çalışmadan dolayı borç bıraktırmamakla yükümlüdürler. Deprem, yangın, su baskını, yer kayması, kaya düşmesi, çığ ve benzeri afetler nedeniyle yürürlüğe konulacak Bakanlar Kurulu kararları uyarınca yaptırılacak fazla çalışmalar ile fazla çalışma ücret ödemelerine ilişkin ilama bağlı borçlar için yapılacak aktarmalar hariç fazla süreli çalışma ve/veya fazla çalışma ücret ödemeleri için hiçbir şekilde ödenek aktarması yapılamaz.

    Kamu idareleri, bütçelerinin geçici işçiler için öngörülen ödenekleri ile sınırlı olmak üzere yıl içinde aylar itibarıyla çalıştıracakları geçici işçi pozisyon sayıları ile bunların çalıştırılacakları birimlere göre dağılımını (merkez teşkilatında birimler, taşra teşkilatında ise bölge ve il müdürlüğü olarak) gösteren cetvelleri, yapılan hesaplamalarla birlikte, vize edilmek üzere Ocak ayı sonuna kadar Maliye Bakanlığına göndermek zorundadırlar.

    Yukarıdaki hükümlere aykırı uygulamalardan ve ödenek üstü harcamadan gerçekleştirme görevlileri ile harcama yetkilileri sorumludur.

    b) Döner sermayeler, 5018 sayılı Kanuna ekli (IV) sayılı cetvelde yer alan kamu idareleri ile 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve mahalli idareler kapsamına girmeyen kuruluşlar, 1/1/2006 tarihinden itibaren otuz iş gününden fazla süre ile çalıştıracakları geçici işçi pozisyon sayıları ile aylar ve birimler itibarıyla dağılımını, ilgili bakanlığın onayı alınmak suretiyle, vize edilmek üzere Ocak ayı sonuna kadar Maliye Bakanlığına göndermek zorundadır.

    c) (a) ve (b) fıkraları kapsamındaki kamu idareleri ile kurumların, uluslararası anlaşmalar, Bakanlar Kurulu kararları veya yılı programı ile kurulması veya genişletilmesi öngörülen birimler ile hizmetin gerektirdiği zorunlu haller için yapılacak yeni vizeler dışında, 2005 yılında vize edilmiş toplam adam/ay sayılarını aşacak şekilde vize yapılamaz. Vize edilmiş bulunan geçici iş pozisyonlarında, yıl içinde kurumların ihtiyaç duyduğu pozisyon, yer, birim, aylık dağılım değişiklikleri ile pozisyon iptalleri Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine yapılabilir.

    d) Kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarının 1/1/2006 tarihinden itibaren otuz iş gününden fazla süre ile çalıştıracakları geçici işçilere ait geçici iş pozisyonları, ilgili bakanlığın ve Hazine Müsteşarlığının (özelleştirme programına alınanlar için Özelleştirme İdaresi Başkanlığının) onayı alınmak suretiyle 31/1/2006 tarihine kadar Devlet Personel Başkanlığına vize ettirilir. Vize edilen geçici iş pozisyonları Devlet Personel Başkanlığınca başka unvanlı geçici iş pozisyonları ile değiştirilebilir veya iptal edilebilir. Vize ettirilen cetvellerin bir örneği Başbakanlık Yüksek Denetleme Kuruluna gönderilir.

    e) Yukarıda yer alan fıkralara göre vize işlemleri yapılmaksızın geçici işçi çalıştırılamaz ve herhangi bir ödeme yapılamaz.

    f) İçişleri Bakanlığı ile Devlet Personel Başkanlığı tarafından müştereken belirlenen norm kadro ilke ve standartlarına uygun olarak norm kadro çalışmaları sonuçlandırılmamış belediyeler ve mahalli idare birlikleri ile bunların müessese ve işletmeleri tarafından çalıştırılacak geçici işçilere ait geçici iş pozisyonları adam/ay sayısı itibarıyla İçişleri Bakanlığının vizesine tâbidir. Vize edilmiş bulunan geçici iş pozisyonlarında; pozisyon, yer, birim ve aylık dağılım değişikliği ile pozisyon iptali İçişleri Bakanlığının uygun görüşü alınmak suretiyle yapılabilir. İçişleri Bakanlığına vize yaptırılmaksızın geçici işçi çalıştırılamaz ve bunlara herhangi bir ödeme yapılamaz. İçişleri Bakanlığı tarafından vize edilen geçici iş pozisyonlarına ait vize cetvellerinin ve bu cetvellerde yapılacak değişikliklerin bir örneği Devlet Personel Başkanlığına gönderilir.

    Norm kadro çalışmaları sonuçlandırılmış olmakla birlikte 1/1/2006 tarihi itibarıyla 5393 sayılı Kanunun 49 uncu maddesinde belirtilen oranları aşmış olan belediyeler ve mahalli idare birlikleri ile bunların kurdukları müessese ve işletmeler için, 2005 yılı için vize edilmiş geçici iş pozisyonu adam/ay sayısını aşacak şekilde vize işlemi yapılamaz. Yukarıda sayılan kurumlarda İçişleri Bakanlığına vize yaptırılmaksızın geçici işçi çalıştırılamaz ve bunlara herhangi bir ödeme yapılamaz.

    İl özel idareleri tarafından çalıştırılacak geçici işçilere ait geçici iş pozisyonları İçişleri Bakanlığının vizesine tâbidir. Vize edilmiş bulunan geçici iş pozisyonlarında; pozisyon, yer, birim ve aylık dağılım değişikliği ile pozisyon iptali İçişleri Bakanlığının uygun görüşü alınmak suretiyle yapılabilir. İçişleri Bakanlığına vize yaptırılmaksızın geçici işçi çalıştırılamaz ve bunlara herhangi bir ödeme yapılamaz. Norm kadro çalışmaları sonuçlandırılmamış il özel idareleri adına İçişleri Bakanlığı tarafından vize edilen geçici iş pozisyonlarına ait vize cetvellerinin ve bu cetvellerde yapılacak değişikliklerin bir örneği Devlet Personel Başkanlığına gönderilir.

    g) 5018 sayılı Kanuna ekli (I) sayılı cetvelde yer alan kamu idarelerinin Kamu İşverenleri Sendikalarına ödemeleri gereken 2006 yılına ait üyelik aidatları, Maliye Bakanlığı bütçesinde yer alan tertipten ödenir. Yapılacak ödemeler, tertibinde yer alan ödenek tutarıyla sınırlı olup, bu tertibe bütçenin diğer tertiplerinden hiçbir şekilde aktarma yapılamaz.

    DÖRDÜNCÜ KISIM : ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

    ULUSLARARASI KURULUŞLARA ÜYELİK

    Madde 26- a) (İptal fıkra: 2006/22 E., 2006/40 K. 22/03/2006 Ana. Mah.K.)

    b) Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlıklarının uluslararası anlaşmalar, kanun ve kararnamelerle Türkiye Cumhuriyeti adına üye olduğu uluslararası kuruluşlara ilişkin işlemlerine (katılma payı ödemeleri dahil) bu madde hükmü uygulanmaz.

    KAMU İDARELERİNCE İŞLETİLEN SOSYAL TESİSLER

    Madde 27- Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerince işletilen eğitim ve dinlenme tesisi, misafirhane, kreş, spor tesisi ve benzeri sosyal tesislerin giderleri, münhasıran bu tesislerin işletilmesinden elde edilen gelirlerden karşılanır. Bu yerlerde, merkezi yönetim bütçesi ile döner sermaye ve fonlardan ücret ödenmek üzere 2006 yılında ilk defa istihdam edilecek yeni personel görevlendirilmez.

    TEDAVİ HİZMETLERİNİN TEMİNİ

    Madde 28- (İptal madde: 2006/22 E., 2006/40 K. 22/03/2006 Ana. Mah.K.)

    TAŞINMAZ DEVRİ

    Madde 29- (İptal madde: 2006/22 E., 2006/40 K. 22/03/2006 Ana. Mah.K.)

    MUHASEBE KAYITLARINDAN ÇIKARILACAK TUTARLAR

    Madde 30- 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Kanun kapsamında izlenen alacakların dışında kalan ve muhasebe kayıtlarında bulunan Devlet alacaklarından tutarı 15 Yeni Türk Lirasına kadar olanların tahsili için yapılacak takibat giderlerinin asıl alacak tutarından fazla olacağının anlaşılması halinde, bu tutarların muhasebe kayıtlarından çıkarılmasına Maliye Bakanı yetkilidir.

    TAHSİL EDİLMEYECEK ALACAKLAR

    Madde 31- a) 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde emeklilik aylığı almakta iken, 21/4/2005 tarihli ve 5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin ikinci fıkrasında sayılan kamu kurum ve kuruluşlarında 1/1/2005 tarihinden önce yeniden çalışmaya başlayan ve bu nedenle 5434 sayılı Kanunun 99 veya ek 11 inci maddesi uyarınca T.C. Emekli Sandığı tarafından bağlanmış emekli aylıkları kesilen veya kesilmesi gerekenlerden yeniden çalışmaya başladıklarına dair kurumları tarafından zamanında Sandığa bildirim yapılmamış olanlara, 1/1/2005 tarihinden önceki dönem için borç çıkarılmaz; aynı dönem için çıkarılmış borçlar tahsil edilmez ve bu durumda olanlardan 1/1/2005 tarihinden sonra tahsil edilmiş tutarlar, bir yıl içinde talepleri halinde ilgililere faizsiz olarak iade edilir.

    b) 1/7/1976 tarihli ve 2022 sayılı Kanun hükümlerine göre aylık bağlanmış olanlardan bakmakla yükümlü olunan aile fertleri kapsamında muayene ve tedavileri yaptırılmış olanlar için, bu maddenin yürürlük tarihinden önceki muayene ve tedaviler nedeniyle sosyal güvenlik kurumları veya kamu kurum ve kuruluşları tarafından 1/1/2005 tarihinden sonra çıkarılmış veya çıkarılması gereken borçların ödenmemiş olan kısımları tahsil edilmez.

    c) Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı ve Bağ-Kur Genel Müdürlüğü ile 18/6/1992 tarihli ve 3816 sayılı Kanun kapsamında bulunanlar için Sağlık Bakanlığına bağlı tüm sağlık kurum ve kuruluşlarından 31/12/2005 tarihine kadar alınan tedavi hizmetlerinden bedeli ödenmemiş olanların tamamı, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla terkin edilmiştir. Bu konuyla ilgili gerekli düzenleyici işlemleri yapmaya Maliye Bakanı yetkilidir.

    d) 5018 sayılı Kanunla 1/1/2006 tarihinden itibaren genel veya özel bütçeli idarelere dönüştürülen katma bütçeli idarelerin, 31/12/2004 *1* tarihi itibarıyla T.C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğüne olan 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi, 28 inci, 89 uncu ve ek 68 inci maddeleri kapsamındaki borç anapara ve faizlerinin tamamı, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla terkin edilmiştir. Bu konuyla ilgili gerekli düzenleyici işlemleri yapmaya Maliye Bakanı yetkilidir.

    KISMEN VEYA TAMAMEN UYGULANMAYACAK HÜKÜMLER

    Madde 32- a) 1. 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Kanunun 46, 58, ek 25, ek 26, ek 27 ve 19/11/1992 tarihli ve 3843 sayılı Kanunun 7 nci maddelerinin özel gelir ve özel ödenek uygulaması ile devrine ilişkin hükümleri ve 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinin yedinci fıkrası,

    2. 12/3/1982 tarihli ve 2634 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin ikinci fıkrası,

    3. 24/5/1983 tarihli ve 2828 sayılı Kanunun 31 inci maddesinin ikinci fıkrasının birinci cümlesi,

    4. 31/10/1985 tarihli ve 3234 sayılı Kanunun 35 inci maddesinin son fıkrası,

    5. 28/5/1986 tarihli ve 3291 sayılı Kanunun 11 inci maddesi,

    6. (Mülga altbent: 01/07/2006 - 5538 S.K/31.mad)

    7. (İptal bent: 2006/22 E., 2006/40 K. 22/03/2006 Ana. Mah.K.)

    8. 21/4/2005 tarihli ve 5335 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun geçici 2 nci maddesi,

    9. 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 1 inci maddesinin (B) fıkrası (3 numaralı bendinde yer alan hükümler hariç),

    2006 yılında uygulanmaz.

    b) (İptal fıkra: 2006/22 E., 2006/40 K. 22/03/2006 Ana. Mah.K.)

    c) (İptal fıkra: 2006/22 E., 2006/40 K. 22/03/2006 Ana. Mah.K.)

    d) (Mülga fıkra: 07/03/2006-5471 S.K./4.mad) *2*

    e) 18/6/1992 tarihli ve 3816 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin (b) bendinde yer alan "diş çekimi" ibaresi 2006 yılında "diş tedavisi" şeklinde uygulanır.

    f) 1 (Mülga fıkra: 01/07/2006 - 5538 S.K/31.mad)

    g) 24/7/2003 tarihli ve 4956 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (d) bendi ile aynı Kanunun geçici 3 üncü maddesinde geçen "1.1.2005" tarihleri ve 22/1/2004 tarihli ve 5073 sayılı Kanunun 17 nci maddesinde geçen "1.1.2005" tarihi "1/1/2007" şeklinde uygulanır.

    17/10/1983 tarihli ve 2926 sayılı Kanuna tâbi sigortalılardan, 2006 yılı içinde aynı Kanunun 33 üncü maddesine göre belirlenen gelir basamaklarından ilk altı basamakta bulunanlardan altıncı basamak gösterge tutarının, yedi ve daha yukarı basamaklarda bulunanlardan ise bulundukları basamak gösterge tutarının yüzde 20'si oranında sağlık sigortası primi tahsil edilir.

    h) 17/7/1964 tarihli ve 506 sayılı Kanunun geçici 91 inci maddesinin yedinci fıkrasında geçen "31.12.2005" tarihi "31/12/2006" olarak uygulanır.

    i) 5217 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesinin uygulanmasına; birinci fıkrası, ikinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan "Bu şekilde kaydedilen ödeneklerden;" ibaresi ve ikinci fıkrasının son iki cümlesi hariç, 2005 yılında uygulanan oran, esas ve usûller çerçevesinde devam olunur. Anılan madde uyarınca yapılacak ödemeler Genel Müdürlüğe ait ödeneklerden karşılanır ve 4924 sayılı Kanun uyarınca sözleşmeli olarak istihdam edilen personel söz konusu ödemeden yararlandırılmaz.

    j) (İptal fıkra: 2006/22 E., 2006/40 K. 22/03/2006 Ana. Mah.K.)

    k) (İptal fıkra: 2006/22 E., 2006/40 K. 22/03/2006 Ana. Mah.K.)

    l) 10/11/2005 tarihli ve 5431 sayılı Kanunun 33 üncü maddesi ile 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kanunun eki (II) sayılı cetvele eklenen Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün harcamaları, mevcut mevzuat çerçevesinde özel bütçesi hazırlanıncaya kadar Ulaştırma Bakanlığı bütçesinde yer alan Sivil Havacılık Genel Müdürlüğüne ait ödeneklerden karşılanır.

    m) 12/10/2004 tarihinden önce inşaat ruhsatı alınmış ve yapılmış olup, kullanma izni verilmeyen ve alınmayan yapılara; yol, elektrik, su, telefon, kanalizasyon, doğal gaz gibi alt yapı hizmetlerinden birinin veya birkaçının götürüldüğünün belgelenmesi halinde, ilgili yönetmelikler doğrultusunda fenni gereklerin yerine getirilmiş olması ve bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren başvurulması üzerine, kullanma izni alınıncaya kadar geçici olarak su ve/veya elektrik bağlanabilir. Bu kapsamda su ve/veya elektrik bağlanması herhangi bir kazanılmış hak teşkil etmez. *1*

    YÜRÜRLÜK

    Madde 33- Bu Kanun 1/1/2006 tarihinde yürürlüğe girer.

    YÜRÜTME

    Madde 34- Bu Kanunun;

    a) Türkiye Büyük Millet Meclisi ile ilgili hükümlerini Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı,

    b) Cumhurbaşkanlığı ile ilgili hükümlerini Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri,

    c) Sayıştay Başkanlığı ile ilgili hükümlerini Sayıştay Birinci Başkanı,

    d) Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile ilgili hükümlerini ilgili bakanlar ve Maliye Bakanı,

    e) Özel bütçeli idarelere ilişkin hükümlerini idarelerin bağlı veya ilgili olduğu bakanlar ve Maliye Bakanı,

    f) Düzenleyici ve denetleyici kurumlara ilişkin hükümlerini kendi kurulları ve/veya kurum başkanları,

    g) Diğer hükümlerini Maliye Bakanı,

    yürütür.

   

    Cetveller 31/12/2005 Tarih 26040 mükerrer sayılı Resmî Gazete'nin basılı nüshasında yer almaktadır.

    Cetvellerde değişiklik yapan Kanunlar

    * 12/07/2006 tarih ve 26226 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 01/07/2006 tarih ve 5538 sayılı "Bütçe Kanunlarında Yer Alan Bazı Hükümlerin İlgili Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelere Eklenmesi Ve Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"

   

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100