Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMELERİ İLE BÖLGE ADLİYE MAHKEMELERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE YETKİLERİ HAKKINDA KANUN

    ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMELERİ İLE BÖLGE ADLİYE MAHKEMELERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE YETKİLERİ HAKKINDA KANUN

    Kanun Numarası: 5235

    Kabul Tarihi: 26/09/2004

    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 07/10/2004

    Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 25606

    BİRİNCİ KISIM: GENEL HÜKÜMLER

    AMAÇ VE KAPSAM

    Made 1 - Bu Kanun, adli yargı ilk derece mahkemeleri ile bölge adliye mahkemelerinin kuruluş, görev ve yetkilerini düzenler.

    İLK DERECE MAHKEMELERİ

    Madde 2 - Adli yargı ilk derece mahkemeleri, hukuk ve ceza mahkemeleridir.

    BÖLGE ADLİYE MAHKEMELERİ

    Madde 3 - Adli yargı ikinci derece mahkemeleri, bölge adliye mahkemeleridir.

    İKİNCİ KISIM:ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMELERİ

    BİRİNCİ BÖLÜM:HUKUK MAHKEMELERİ

    HUKUK MAHKEMELERİ

    Madde 4 - Hukuk mahkemeleri, sulh hukuk ve asliye hukuk mahkemeleri ile özel kanunlarla kurulan diğer hukuk mahkemeleridir.

    HUKUK MAHKEMELERİNİN KURULUŞU

    Madde 5 - Hukuk mahkemeleri, her il merkezi ile bölgelerin coğrafi durumları ve iş yoğunluğu göz önünde tutularak belirlenen ilçelerde Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun olumlu görüşü alınarak Adalet Bakanlığınca kurulur.

    Sulh hukuk ve asliye hukuk mahkemeleri tek hâkimlidir.

    Asliye ticaret mahkemesi kurulan yerlerde bu mahkemede bir başkan ile yeteri kadar üye bulunur ve mahkeme bir başkan ve iki üye ile toplanır.

    Özel kanunlarla kurulan diğer hukuk mahkemelerinin kuruluşuna ilişkin hükümler saklıdır.

    İş durumunun gerekli kıldığı yerlerde hukuk mahkemelerinin birden fazla dairesi oluşturulabilir. Bu daireler numaralandırılır. Hukuk mahkemeleri arasında iş dağılımı yapılması ve iş dağılımına ilişkin esaslar Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca belirlenir.

    Hukuk mahkemeleri bulundukları il veya ilçenin adı ile anılır.

    HUKUK MAHKEMELERİNİN GÖREVLERİ

    Madde 6 - Sulh hukuk mahkemeleri, 18.6.1927 tarihli ve 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu ile diğer kanunlarda belirtilen görevleri yerine getirir.

    Asliye hukuk mahkemeleri, sulh hukuk mahkemelerinin görevleri dışında kalan ve özel hukuk ilişkilerinden doğan her türlü dava ve işler ile kanunların verdiği diğer dava ve işlere bakar.

    Özel kanunlarla kurulan hukuk mahkemelerinin görevleri saklıdır.

    HUKUK MAHKEMELERİNİN YARGI ÇEVRESİ

    Madde 7 - Hukuk mahkemelerinin yargı çevresi, bulundukları il merkezi ve ilçeler ile bunlara adli yönden bağlanan ilçelerin idari sınırlarıdır.

    Büyükşehir belediyesi bulunan illerde, büyükşehir belediyesi sınırları içindeki il ve ilçelerin adı ile anılan sulh veya asliye hukuk mahkemelerinin yargı çevresi, il ve ilçe sınırlarına bakılmaksızın Adalet Bakanlığının önerisi üzerine Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca belirlenir.

    Coğrafi durum ve iş yoğunluğu göz önünde tutularak bir hukuk mahkemesinin kaldırılmasına veya yargı çevresinin değiştirilmesine, özel kanunlarında yargı çevresi belirtilmemiş olan hukuk mahkemelerinin yargı çevresinin belirlenmesine, Adalet Bakanlığının önerisi üzerine Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca karar verilir.

    İKİNCİ BÖLÜM: CEZA MAHKEMELERİ

    CEZA MAHKEMELERİ

    Madde 8 - Ceza mahkemeleri, sulh ceza, asliye ceza ve ağır ceza mahkemeleri ile özel kanunlarla kurulan diğer ceza mahkemeleridir.

    CEZA MAHKEMELERİNİN KURULUŞU

    Madde 9 - Ceza mahkemeleri, her il merkezi ile bölgelerin coğrafi durumları ve iş yoğunluğu göz önünde tutularak belirlenen ilçelerde Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun olumlu görüşü alınarak Adalet Bakanlığınca kurulur.

    Sulh ceza ve asliye ceza mahkemeleri tek hâkimlidir.

    Ağır ceza mahkemesinde bir başkan ile yeteri kadar üye bulunur. Bu mahkeme bir başkan ve iki üye ile toplanır.

    Özel kanunlarla kurulan diğer ceza mahkemelerinin kuruluşuna ilişkin hükümler saklıdır.

    İş durumunun gerekli kıldığı yerlerde ceza mahkemelerinin birden fazla dairesi oluşturulabilir. Bu daireler numaralandırılır.

    Ceza mahkemeleri bulundukları il veya ilçenin adı ile anılır.

    SULH CEZA MAHKEMESİNİN GÖREVİ

    Madde 10 - Kanunların ayrıca görevli kıldığı hâller saklı kalmak üzere, iki yıla kadar (iki yıl dahil) hapis cezaları ve bunlara bağlı adli para cezaları ile bağımsız olarak hükmedilecek adli para cezalarına ve güvenlik tedbirlerine ilişkin hükümlerin uygulanması, sulh ceza mahkemelerinin görevi içindedir.

    ASLİYE CEZA MAHKEMESİNİN GÖREVİ

    Madde 11 - Kanunların ayrıca görevli kıldığı hâller saklı kalmak üzere, sulh ceza ve ağır ceza mahkemelerinin görevleri dışında kalan dava ve işlere asliye ceza mahkemelerince bakılır.

    AĞIR CEZA MAHKEMESİNİN GÖREVİ

    Madde 12 - (Değişik madde: 31/03/2005 - 5328 S.K./10.mad)

    Kanunların ayrıca görevli kıldığı haller saklı kalmak üzere, Türk Ceza Kanununda yer alan yağma (m.148), irtikap (m. 250/1 ve 2), resmi belgede sahtecilik (m.204/2) , nitelikli dolandırıcılık (m. 158), hileli iflas (m. 161) suçları ile ağırlaştırılmış müebbet hapis, müebbet hapis ve on yıldan fazla hapis cezalarını gerektiren suçlarla ilgili dava ve işlere bakmakla ağır ceza mahkemeleri görevlidir.

    DİĞER CEZA MAHKEMELERİNİN GÖREVLERİ

    Madde 13 - Diğer ceza mahkemeleri, özel kanunlarla belirlenen dava ve işleri görür.

    MAHKEMENİN GÖREVİNİN BELİRLENMESİ

    Madde 14 - Mahkemelerin görevlerinin belirlenmesinde ağırlaştırıcı veya hafifletici nedenler gözetilmeksizin kanunda yer alan suçun cezasının üst sınırı göz önünde bulundurulur.

    CEZA MAHKEMELERİNİN YARGI ÇEVRESİ

    Madde 15 - Ceza mahkemelerinin yargı çevresi, bulundukları il merkezi ve ilçeler ile bunlara adli yönden bağlanan ilçelerin idari sınırlarıdır.

    Ağır ceza mahkemeleri ile büyükşehir belediyesi bulunan illerde, büyükşehir belediyesi sınırları içerisindeki il ve ilçenin adı ile anılan sulh veya asliye ceza mahkemelerinin yargı çevresi, il veya ilçe sınırlarına bakılmaksızın Adalet Bakanlığının önerisi üzerine Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca belirlenir.

    Coğrafi durum ve iş yoğunluğu göz önünde tutularak bir ceza mahkemesinin kaldırılmasına veya yargı çevresinin değiştirilmesine, özel kanunlarında yargı çevresi belirtilmemiş olan diğer ceza mahkemelerinin yargı çevresinin belirlenmesine, Adalet Bakanlığının önerisi üzerine Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca karar verilir.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM:CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI

    CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞININ KURULUŞU

    Madde 16 - Mahkeme kuruluşu bulunan her il merkezi ve ilçede o il veya ilçenin adı ile anılan bir Cumhuriyet başsavcılığı kurulur.

    Cumhuriyet başsavcılığında, bir Cumhuriyet başsavcısı ve yeteri kadar Cumhuriyet savcısı bulunur. Gerekli görülen yerlerde Adalet Bakanlığının önerisi üzerine Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun kararıyla bir veya birden fazla Cumhuriyet başsavcıvekili atanır.

    CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞININ GÖREVLERİ

    Madde 17 - Cumhuriyet başsavcılığının görevleri şunlardır:

    1. Kamu davasının açılmasına yer olup olmadığına karar vermek üzere soruşturma yapmak veya yaptırmak,

    2. Kanun hükümlerine göre, yargılama faaliyetlerini kamu adına izlemek, bunlara katılmak ve gerektiğinde kanun yollarına başvurmak,

    3. Kesinleşen mahkeme kararlarının yerine getirilmesi ile ilgili işlemleri yapmak ve izlemek,

    4. Kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak.

    CUMHURİYET BAŞSAVCISININ GÖREVLERİ

    Madde 18 - Cumhuriyet başsavcısının görevleri şunlardır:

    1. Cumhuriyet başsavcılığını temsil etmek,

    2. Başsavcılığın verimli, uyumlu ve düzenli bir şekilde çalışmasını sağlamak, iş bölümünü yapmak,

    3. Gerektiğinde adli göreve ilişkin işlemleri yapmak, duruşmalara katılmak ve kanun yollarına başvurmak,

    4. Kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak.

    Ağır ceza mahkemesi Cumhuriyet başsavcısının; ağır ceza mahkemesinin yargı çevresinde görevli Cumhuriyet başsavcıları, Cumhuriyet başsavcıvekilleri, Cumhuriyet savcıları ile bağlı birimler üzerinde gözetim ve denetim yetkisi vardır.

    Asliye ceza mahkemesi Cumhuriyet başsavcısının o yer yargı çevresinde görevli Cumhuriyet savcıları ile bağlı birimler üzerinde gözetim ve denetim yetkisi vardır.

    CUMHURİYET BAŞSAVCIVEKİLİNİN GÖREVLERİ

    Madde 19 - Cumhuriyet başsavcıvekilinin görevleri şunlardır:

    1. Cumhuriyet başsavcısının verdiği görevleri yerine getirmek,

    2. Cumhuriyet savcılarının adli ve idari görevlerine ilişkin işlemlerini inceleyip Cumhuriyet başsavcısına bilgi vermek,

    3. Gerektiğinde adli göreve ilişkin işlemleri yapmak, duruşmalara katılmak ve kanun yollarına başvurmak,

    4. Cumhuriyet başsavcısının yokluğunda ona vekâlet etmek.

    Aynı yerde görev yapan birden çok Cumhuriyet başsavcıvekili bulunduğunda, Cumhuriyet başsavcısına vekâlet edecek olanı Cumhuriyet başsavcısı belirler.

    CUMHURİYET SAVCISININ GÖREVLERİ

    Madde 20 - Cumhuriyet savcısının görevleri şunlardır:

    1. Adli göreve ilişkin işlemleri yapmak, duruşmalara katılmak ve kanun yollarına başvurmak,

    2. Cumhuriyet başsavcısı tarafından verilen adli ve idari görevleri yerine getirmek,

    3. Gerektiğinde Cumhuriyet başsavcısına vekâlet etmek,   

    4. Kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak.

    Aynı yerde görev yapan Cumhuriyet başsavcıvekili bulunmadığında, Cumhuriyet başsavcısına vekâlet edecek olanı Cumhuriyet başsavcısı belirler.

    CUMHURİYET SAVCILARININ YETKİSİ

    Madde 21 - Cumhuriyet savcıları, bulundukları il merkezi veya ilçenin idari sınırları ile bunlara adli yönden bağlanan ilçelerin idari sınırları içerisinde yetkilidirler.

    Ağır ceza mahkemesi ile özel kanunlarla kurulan diğer ceza mahkemelerinin yargı çevresinde yer alan Cumhuriyet başsavcılıkları, yetki alanları içerisinde yürüttükleri bu mahkemelerin görevine giren suçlarla ilgili soruşturmaları yapar ve ivedi, zorunlu işlerin tamamlanmasından sonra düşünce yazısına soruşturma evrakını ekleyip ağır ceza mahkemesi veya özel kanunlarla kurulan diğer ceza mahkemelerinin Cumhuriyet başsavcılığına gönderirler.

    Büyükşehir belediye sınırları içerisinde bulunan Cumhuriyet başsavcıları, bu yer ceza mahkemelerinin yargı çevresinde yetkilidir. Ancak, büyükşehir belediye sınırları içerisinde yer alan ağır ceza mahkemeleri ile özel kanunlarla kurulan diğer ceza mahkemelerinin görevine giren işlerde yukarıdaki fıkra hükmü uygulanır.

    (Metinden çıkarılan fıkra:11/05/2005-5348 S.K./4.mad)

    Diğer kanunların Cumhuriyet savcılarının yetkisine ilişkin hükümleri saklıdır.

    DURUŞMALARDA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINI TEMSİL

    Madde 22 - Kanunlarda Cumhuriyet savcılığının görev yapacağı belirtilen mahkemelerdeki duruşmalara, Cumhuriyet başsavcısı, görevlendireceği Cumhuriyet başsavcıvekili veya Cumhuriyet savcısı katılır. Gerektiğinde duruşmalara birden çok Cumhuriyet savcısı katılabilir.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM:ORTAK HÜKÜMLER

    ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU

    Madde 23 - Ağır ceza mahkemelerinin bulunduğu yargı çevresinde görev yapmak üzere bir adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu kurulur. Bu komisyonun kuruluş şekli, görev ve yetkileri hakkında 24.2.1983 tarihli ve 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 113 ilâ 115 inci maddeleri uygulanır.

    MÜDÜRLÜKLER

    Madde 24 - Her mahkemede bir yazı işleri müdürlüğü kurulur.

    Her Cumhuriyet başsavcılığında, yazı işleri müdürlüğü ile Adalet Bakanlığınca gerekli görülen yerlerde ayrıca idari, mali ve teknik işlerle ilgili müdürlükler kurulur.

    Her müdürlükte bir müdür ile yeterli sayıda memur bulunur.

    ÜÇÜNCÜ KISIM:BÖLGE ADLİYE MAHKEMELERİ

    BİRİNCİ BÖLÜM:KURULUŞ

    KURULUŞ

    Madde 25 - Bölge adliye mahkemeleri, bölgelerin coğrafi durumları ve iş yoğunluğu göz önünde tutularak belirlenen yerlerde, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun olumlu görüşü alınarak Adalet Bakanlığınca kurulur.

    Bölge adliye mahkemelerinin yargı çevrelerinin belirlenmesine, değiştirilmesine veya bu mahkemelerin kaldırılmasına Adalet Bakanlığının önerisi üzerine Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca karar verilir.

    Birinci ve ikinci fıkra gereğince alınacak kararlar, Resmi Gazetede yayımlanır.

    BÖLGE ADLİYE MAHKEMELERİNİN OLUŞUMU

    Madde 26 - Bölge adliye mahkemeleri, başkanlık, başkanlar kurulu, daireler, bölge adliye mahkemesi Cumhuriyet başsavcılığı, bölge adliye mahkemesi adalet komisyonu ve müdürlüklerden oluşur.

    BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI

    Madde 27 - Her bölge adliye mahkemesinde bir başkan bulunur. Başkanlık, başkan ile yazı işleri müdürlüğünden oluşur.

    BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ BAŞKANLAR KURULU

    Madde 28 - Bölge adliye mahkemesi başkanlar kurulu, bölge adliye mahkemesi başkanı ile daire başkanlarından oluşur.

    Bölge adliye mahkemesi başkanının bulunmadığı hâllerde kurulun başkanlığını daire başkanlarından kıdemli olanı yerine getirir.

    Daire başkanının mazereti hâlinde, o dairenin kıdemli üyesi kurula katılır.

    BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ DAİRELERİ

    Madde 29 - Bölge adliye mahkemeleri, hukuk ve ceza dairelerinden oluşur. Her bölge adliye mahkemesinde en az üç hukuk ve en az iki ceza dairesi bulunur. Gerekli hâllerde dairelerin sayısı, Adalet Bakanlığının önerisi üzerine Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca artırılıp azaltılabilir.

    Dairelerde bir başkan ile yeteri kadar üye bulunur.

    BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI

    Madde 30 - Her bölge adliye mahkemesinde bir Cumhuriyet başsavcılığı bulunur. Bölge adliye mahkemesi Cumhuriyet başsavcılığı, Cumhuriyet başsavcısı ve yeteri kadar Cumhuriyet savcısından oluşur.

    En kıdemli Cumhuriyet savcısı, Cumhuriyet başsavcıvekili olarak görev yapar.

    BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU

    Madde 31 - Her bölge adliye mahkemesinde bir bölge adliye mahkemesi adalet komisyonu bulunur.

    Komisyon, bölge adliye mahkemesi başkanının başkanlığında, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca daire başkanları arasından belirlenen bir asıl üye ile bölge adliye mahkemesi Cumhuriyet başsavcısından oluşur. Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu ayrıca daire başkan veya üyeleri arasından bir yedek üye belirler. Başkanın yokluğunda en kıdemli daire başkanı, Cumhuriyet başsavcısının yokluğunda Cumhuriyet başsavcıvekili ve asıl üyenin yokluğunda yedek üye komisyona katılır.

    Komisyon eksiksiz toplanır ve çoğunlukla karar verir.

    MÜDÜRLÜKLER

    Madde 32 - Bölge adliye mahkemesi başkanlığında, dairelerinde, Cumhuriyet başsavcılığında ve adalet komisyonunda birer yazı işleri müdürlüğü, Cumhuriyet başsavcılığında ayrıca bir idari işler müdürlüğü ile ihtiyaç duyulan diğer müdürlükler kurulur.

    Her müdürlükte bir müdür ile yeterli sayıda memur bulunur.

    Müdürlüklerde çalışanların atama, disiplin ve diğer özlük işlerinde adli yargı ilk derece mahkemelerinde görevli personelin tâbi oldukları hükümler uygulanır.

    İKİNCİ BÖLÜM:GÖREVLER

    BÖLGE ADLİYE MAHKEMELERİNİN GÖREVLERİ

    Madde 33 - Bölge adliye mahkemelerinin görevleri şunlardır:

    1. Adli yargı ilk derece mahkemelerince verilen ve kesin olmayan hüküm ve kararlara karşı yapılacak başvuruları inceleyip karara bağlamak,

    2. Adli yargı ilk derece mahkemesi olarak yargı çevresi içerisindeki adli yargı ilk derece mahkemesi hâkimleri aleyhinde Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununa göre açılacak tazminat davalarına bakmak,

    3. Kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak.

    BAŞKANIN GÖREVLERİ

    Madde 34 - Bölge adliye mahkemesi başkanının görevleri şunlardır:

    1. Mahkemeyi temsil etmek,

    2. Bölge adliye mahkemesi başkanlar kuruluna ve adalet komisyonuna başkanlık etmek, başkanlar kurulu ile komisyon kararlarını yürütmek,

    3. Mahkemenin uyumlu, verimli ve düzenli çalışmasını sağlamak, genel yönetim işlerini yürütmek ve bu yolda uygun göreceği önlemleri almak,

    4. Bölge adliye mahkemesi memurlarını denetlemek veya denetletmek, personelden kendisine doğrudan bağlı olanlar hakkında ilgili kanunda belirtilen disiplin cezalarını uygulamak,

    5. Hükme bağlanan işlerde adli yargı ilk derece mahkeme hâkim ve savcılarına verilen not fişlerini mercilerine göndermek,

    6. Kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak.

    BAŞKANLAR KURULUNUN GÖREVLERİ

    Madde 35 - Bölge adliye mahkemesi başkanlar kurulunun görevleri şunlardır:

    1. Bölge adliye mahkemesi hukuk ve ceza dairelerinin numaralarını ve aralarındaki işbölümünü belirlemek, daireler arasında çıkan iş bölümü uyuşmazlıklarını karara bağlamak,

    2. Hukuki veya fiili nedenlerle bir dairenin kendi üyeleri ile toplanamadığı hâllerde ilgisine göre diğer dairelerden kıdem ve sıraya göre üye görevlendirmek,

    3. Re'sen veya bölge adliye mahkemesinin ilgili hukuk veya ceza dairesinin ya da Cumhuriyet başsavcısının, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu veya Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununa göre istinaf yoluna başvurma hakkı bulunanların, benzer olaylarda bölge adliye mahkemesi hukuk veya ceza dairelerince verilen kesin nitelikteki kararlar arasında ya da bu mahkeme ile başka bir bölge adliye mahkemesi hukuk veya ceza dairelerince verilen kesin nitelikteki kararlar arasında uyuşmazlık bulunması hâlinde bu uyuşmazlığın giderilmesini gerekçeli olarak istemeleri üzerine, kendi görüşlerini de ekleyerek Yargıtay Birinci Başkanlığından istemek,

    4. Kanunlarla verilen diğer görevleri yerine getirmek.

    (3) numaralı bende göre yapılacak istem hakkında 4.2.1983 tarihli ve 2797 sayılı Yargıtay Kanununun 45 inci maddesi kıyas yoluyla uygulanır.

    Başkanlar kurulu eksiksiz toplanır ve çoğunlukla karar verir.

    HUKUK DAİRELERİNİN GÖREVLERİ

    Madde 36 - Bölge adliye mahkemesi hukuk dairelerinin görevleri şunlardır:

    1. Adli yargı ilk derece hukuk mahkemelerinden verilen ve kesin olmayan hüküm ve kararlara karşı yapılan başvuruları inceleyip karara bağlamak,

    2. Adli yargı ilk derece mahkemesi olarak; yargı çevresi içerisindeki adli yargı ilk derece mahkemesi hâkimleri aleyhine Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununa göre açılan tazminat davalarına bakmak,

    3. Yargı çevresi içerisinde bulunan adli yargı ilk derece hukuk mahkemeleri arasındaki yetki ve görev uyuşmazlıklarını çözmek,

    4. Yargı çevresindeki yetkili adli yargı ilk derece hukuk mahkemesinin bir davaya bakmasına fiili veya hukuki bir engel çıktığı veya iki mahkemenin yargı sınırları kapsamının belirlenmesinde tereddüt edildiği takdirde, o davanın bölge adliye mahkemesi yargı çevresi içerisinde başka bir hukuk mahkemesine nakline veya yetkili mahkemenin tayinine karar vermek,

    5. Kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak.

    CEZA DAİRELERİNİN GÖREVLERİ

    Madde 37 - Bölge adliye mahkemesi ceza dairelerinin görevleri şunlardır:

    1. Adli yargı ilk derece ceza mahkemelerince verilen ve kesin olmayan hüküm ve kararlara karşı yapılacak başvuruları inceleyip karara bağlamak,

    2. Yargı çevresi içerisinde bulunan adli yargı ilk derece ceza mahkemeleri arasındaki yetki ve görev uyuşmazlıklarını çözmek,

    3. Yargı çevresindeki adli yargı ilk derece ceza mahkemeleri hâkimlerinin davayı görmeye hukuki veya fiili engellerinin çıkması hâlinde, o davanın bölge adliye mahkemesi yargı çevresi içerisinde başka bir adli yargı ilk derece ceza mahkemesine nakli hakkında karar vermek,

    4. Kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak.

    DAİRE BAŞKANLARININ GÖREVLERİ

    Madde 38 - Bölge adliye mahkemesi daire başkanlarının görevleri şunlardır:

    1. Dairelerinde uyumlu, verimli ve düzenli bir çalışmanın gerçekleşmesini ve işlerin makul süre içinde incelenmesini ve karara bağlanmasını sağlamak, dairenin kendi kararları arasında meydana gelen farklılık ve uyumsuzlukların giderilmesi için tedbirler almak, dosya hakkında rapor hazırlayacakları tespit etmek ve kararların yazılmasını sağlamak,

    2. Personelin sicil raporlarını düzenlemek, izin isteklerini düşünceleriyle birlikte adalet komisyonuna aktarmak,

    3. Dairede görevli yazı işleri müdürlüğünün işleyişini denetlemek ve personel hakkında ilgili kanunda belirtilen disiplin cezalarını uygulamak,

    4. Kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak.

    ÜYELERİN GÖREVLERİ

    Madde 39 - Bölge adliye mahkemesi üyelerinin görevleri şunlardır:

    1. Daire başkanı tarafından verilen dosyaları gerekli şekilde ve zamanında inceleyerek heyete sunmak, rapor hazırlamak ve kararlarını yazmak,

    2. Dairelerindeki duruşma ve müzakerelere katılmak,

    3. Dairenin uyumlu, verimli ve düzenli çalışmasının sağlanmasında ve işlerin makul süre içinde incelenip karara bağlanmasında daire başkanına yardım etmek,

    4. Bu Kanun uyarınca daire başkanı tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

    CUMHURİYET BAŞSAVCISININ GÖREVLERİ

    Madde 40 - Bölge adliye mahkemesi Cumhuriyet başsavcısının görevleri şunlardır:

    1. Bölge adliye mahkemesi Cumhuriyet başsavcılığını temsil etmek,

    2. Cumhuriyet başsavcılığının verimli, uyumlu ve düzenli bir şekilde çalışmasını sağlamak,

    3. Bölge adliye mahkemesinin genel yönetim işlerini yürütmek,

    4. Bölge adliye mahkemesine gelen ceza davalarına ilişkin hüküm ve kararlara ait dosyaların incelenerek yazılı düşünce ile birlikte ilgili daireye gönderilmelerini ve duruşmalara katılmayı sağlamak,

    5. Ceza dairelerinin kararlarına karşı gerektiğinde kanun yollarına başvurmak,

    6. Dairelerin benzer olaylarda kesin olarak verdikleri kararlar arasındaki uyuşmazlığın giderilmesi için başkanlar kuruluna başvurmak,

    7. Bölge adliye mahkemesi Cumhuriyet savcılarının ilerleme belgelerini düzenlemek,

    8. Bölge adliye mahkemesi Cumhuriyet savcıları üzerinde gözetim ve denetim yetkisini kullanmak,   

    9. Cumhuriyet başsavcılığı müdürlüklerini ve personelini denetlemek veya denetletmek,

    10. Cumhuriyet başsavcılığında görevli personel hakkında ilgili kanunda belirtilen disiplin cezalarını uygulamak,

    11. Kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak.

    CUMHURİYET SAVCILARININ GÖREVLERİ

    Madde 41 - Bölge adliye mahkemesi Cumhuriyet savcılarının görevleri şunlardır:

    1. Bölge adliye mahkemesine gelen ceza davalarına ilişkin hüküm ve kararlara ait dosyalardan kendilerine verilenleri inceleyerek yazılı düşüncesiyle birlikte ilgili daireye göndermek ve duruşmalara katılmak,

    2. Ceza daireleri kararlarına karşı gerektiğinde kanun yollarına başvurmak,

    3. Cumhuriyet başsavcısının vereceği diğer görevleri yapmak,

    4. Kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak.

    BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONUNUN GÖREVLERİ

    Madde 42 - Bölge adliye mahkemesi adalet komisyonunun görevleri şunlardır:

    1. Bölge adliye mahkemelerinin hâkim ve savcıları dışında kalan personeli hakkında, kanunlarla adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonuna verilen tüm görevleri yerine getirmek,

    2. Kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM:NİTELİK VE ATAMA

    BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ BAŞKANI, DAİRE BAŞKANLARI VE ÜYELERİN NİTELİKLERİ VE ATANMALARI

    Madde 43 - Bölge adliye mahkemesi başkanı birinci sınıf; daire başkanı birinci sınıfa ayrılmış ve Yargıtay üyeliğine seçilme hakkını yitirmemiş, daire üyeleri birinci sınıfa ayrılmış adli yargı hâkim ve savcıları arasından Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca atanır. Bunlar, dört yıldan önce başka bir yere veya göreve atanamazlar, ancak meşru mazeretleri durumunda muvafakatları alınarak veya haklarında yapılacak soruşturma sonunda görev yeri veya görevlerinin değiştirilmesine Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca karar verilebilir.

    CUMHURİYET BAŞSAVCISI VE SAVCILARININ NİTELİKLERİ VE ATANMALARI

    Madde 44 - Bölge adliye mahkemesi Cumhuriyet başsavcıları birinci sınıfa ayrılmış ve Yargıtay üyeliğine seçilme hakkını yitirmemiş; bölge adliye mahkemesi Cumhuriyet savcıları hâkimlik ve savcılık mesleğinde fiilen en az sekiz yıl görev yapmış ve üstün başarısı ile bölge adliye mahkemesinde yararlı olacağı anlaşılmış bulunan adli yargı hâkim ve savcıları arasından Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca atanır. Bunlar, dört yıldan önce başka bir yere veya göreve atanamazlar, ancak meşru mazeretleri durumunda muvafakatları alınarak veya haklarında yapılacak soruşturma sonunda görev yeri veya görevlerinin değiştirilmesine Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca karar verilebilir.

    İSTEK ÜZERİNE ATAMA

    Madde 45 - Yargıtay daire başkanı ve üyeleri, bu görevlerinden dolayı kazanılmış hakları ile üyelik hukukları saklı kalmak kaydıyla, istekleri üzerine Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca bölge adliye mahkemesi başkanlığına, daire başkanlıklarına veya Cumhuriyet başsavcılığına atanabilirler. Bu şekilde ataması yapılanların başka bir bölge adliye mahkemesine atanmasında da aynı usul uygulanır.

    Adli yargı hâkim sınıfından olan Adalet Bakanlığı yüksek müşavirleri, müsteşar yardımcıları, Teftiş Kurulu Başkanı ve genel müdürleri, bağımsız daire başkanları istekleri üzerine Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca bölge adliye mahkemesi başkanlığına, daire başkanlıklarına veya Cumhuriyet başsavcılığına atanabilirler.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM:ORTAK HÜKÜMLER

    TOPLANTI VE KARAR

    Madde 46 - Her daire, bir başkan ve iki üyenin katılmasıyla toplanır. Görüşmeler gizli yapılır, kararlar çoğunlukla verilir.

    Hukuki veya fiili nedenlerle bir daire toplanamazsa, başkanlar kurulunun kararıyla diğer dairelerden, bu da mümkün olmazsa, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca diğer bölge adliye mahkemelerinden yetkili olarak görevlendirilen üyelerle eksiklik tamamlanır.

    Daire başkanının hukuki veya fiili nedenlerle bulunamaması halinde dairenin en kıdemli üyesi daireye başkanlık yapar.

    SORUŞTURMA VE KOVUŞTURMA USULÜ

    Madde 47 - Bölge adliye mahkemesi başkanı, daire başkanları, üyeleri, Cumhuriyet başsavcısı ve Cumhuriyet savcılarının görevden doğan veya görev sırasında işlenen suçları ile şahsi suçlarından, sıfat ve görevleri gereklerine uymayan tutum ve davranışlarından dolayı haklarında yapılacak soruşturma ve kovuşturmalarda özel kanunlarında yazılı hükümler uygulanır.

    Şu kadar ki, bunların görevden doğan veya görev sırasında işledikleri suçlar nedeniyle soruşturma ve kovuşturma mercii olarak kanunda yazılı ağır ceza mahkemesi ile bu mahkeme nezdindeki Cumhuriyet başsavcısına verilen görevler, en yakın bölge adliye mahkemesi ceza dairesinin suç türüne göre görevli ceza dairesi ile bu mahkeme nezdindeki Cumhuriyet başsavcısı tarafından yerine getirilir. Kovuşturma mercii Yargıtayın görevli ceza dairesidir.

    Bölge adliye mahkemesi başkan ve üyeleri ile Cumhuriyet başsavcısı ve Cumhuriyet savcılarının şahsi suçları hakkında genel hükümlere göre yapılacak soruşturma ve kovuşturma görevi, en yakın bölge adliye mahkemesi Cumhuriyet başsavcısı ile bu bölge adliye mahkemesi ceza dairesinin suç türüne göre görevli ceza dairesine aittir.

    DENETLEME

    Madde 48 - Bölge adliye mahkemeleri ve bölge adliye mahkemeleri Cumhuriyet başsavcılıkları ile bölge adliye mahkemeleri adalet komisyonlarının denetimleri, adalet başmüfettişlerince yapılır.

    DÖRDÜNCÜ KISIM:SON HÜKÜMLER

    DEĞİŞTİRİLEN HÜKÜMLER

    Madde 49. - 24.2.1983 tarihli ve 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 28 inci maddesinin kenar başlığı "Yargıtay, Danıştay ve bölge adliye mahkemesi notları" olarak, 113 ve 114 üncü maddelerde geçen "adli yargı adalet komisyonları" ibaresi "adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonları" olarak değiştirilmiş; 28 inci maddeye beşinci fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

    Bölge adliye mahkemesi daireleri, yaptıkları incelemeler sırasında kararı veren hâkimler ve Cumhuriyet savcıları hakkında bu madde hükümlerine göre not verirler. Doldurulan fişler Adalet Bakanlığına gönderilmek üzere bölge adliye mahkemesi başkanlığına verilir.

    Madde 50 - 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununa ekli (1) sayılı cetvelin "Birinci Sınıf" bölümüne "Bölge adliye mahkemesi başkanlığı", "Bölge adliye mahkemesi daire başkanlığı", "Bölge adliye mahkemesi üyeliği", "Bölge adliye mahkemesi Cumhuriyet başsavcılığı"; "Birinci Sınıfa ayrılmış" bölümüne "Bölge adliye mahkemesi daire başkanlığı", "Bölge adliye mahkemesi üyeliği", "Bölge adliye mahkemesi Cumhuriyet başsavcılığı", "Bölge adliye mahkemesi Cumhuriyet savcılığı" ile "2. Sınıf" bölümünün 1 ilâ 4 üncü derecelerine "Bölge adliye mahkemesi Cumhuriyet savcılığı" görev unvanları eklenmiştir.

    Madde 51. - 4.2.1983 tarihli ve 2797 sayılı Yargıtay Kanununun 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendine aşağıdaki (a) bendi eklenmiş, mevcut (a) ve (b) bentleri (b) ve (c) olarak teselsül ettirilmiştir.

    2. a) Aynı veya farklı yer bölge adliye mahkemelerinin kesin olarak verdikleri kararlar bakımından hukuk daireleri arasında veya ceza daireleri arasında uyuşmazlık bulunursa,

    Madde 52. - 2.7.1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı (1) sayılı tarifenin "(A) Mahkeme Harçları" başlıklı bölümünün "I- Başvurma harcı:" başlıklı bendinin (3) numaralı alt bendinin girişine, "III- Karar ve İlam harcı:" başlıklı bendinin nispi harçla ilgili (e) alt bendindeki "Yukarıdaki nispetler" ibaresinden sonra gelmek üzere ve maktu harçla ilgili (c) alt bendinin girişine "Bölge Adliye Mahkemeleri," ibaresi eklenmiştir.

    Madde 53 - Bu Kanunla kurulan bölge adliye mahkemelerinin ihtiyaçları için Adalet Bakanlığı taşra teşkilâtında kullanılmak üzere ekli (1) ve (2) sayılı listelerde yer alan kadrolar ihdas edilerek 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) ve (II) sayılı Cetvellerin ilgili bölümlerine eklenmiştir.

    KALDIRILAN HÜKÜMLER

    Madde 54. - 8.4.1924 tarihli ve 469 sayılı Mehakimi Şer'iyenin İlgasına ve Mehakimin Teşkilatına Ait Ahkâmı Muaddil Kanun, 11 Nisan 1329 tarihli Sulh Hâkimleri Hakkında Kanunu Muvakkat, 26.4.1926 tarihli ve 825 sayılı Ceza Kanununun Mevkii Mer'iyete Vaz'ına Müteallik Kanunun 25, 26, 27, 28 ve 29 uncu maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.

    Geçici Madde 1 - Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte görüşülmekte olan dava ve işlerde mahkemelerin görevinde bir değişikliğin söz konusu olduğu hallerde, üst görevli mahkemeler yargılamaya devam ederler, alt görevli mahkemeler görevsizlik kararı vererek dosyayı üst görevli mahkemeye gönderirler.

    Geçici Madde 2 - Adalet Bakanlığı, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç iki yıl içinde 25 inci maddede öngörülen bölge adliye mahkemelerini kurar. Bölge adliye mahkemelerinin kuruluşları, yargı çevreleri ve tüm yurtta göreve başlayacakları tarih, Resmi Gazetede ilân edilir.

    Bölge adliye mahkemeleri göreve başlamadan önce Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca bu mahkemelerin başkanları, daire başkanları ve üyeleri ile Cumhuriyet başsavcısı ve savcılarının atamaları yapılır. Bölge adliye mahkemelerinde görev yapacak diğer personelin atamaları da aynı süre içinde yapılır.

    Geçici Madde 3 - Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten başlayarak en geç iki yıl içinde bölge adliye mahkemeleri için ihtiyaç duyulan bina, araç ve gereçler, yapım, satın alma veya kiralama yoluyla sağlanır.

    Kurulacak mahkemelerin ihtiyaçlarını karşılamak amacı ile, Adalet Bakanlığı bütçesi içinde mevcut veya yeniden açılacak tertiplere Maliye Bakanlığı bütçesinin ilgili tertiplerinden aktarma ve bununla ilgili diğer işlemleri yapmaya Maliye Bakanlığı yetkilidir

    YÜRÜRLÜK

    Madde 55 - Bu Kanun 1 Haziran 2005 tarihinde yürürlüğe girer. *1*

    YÜRÜTME

    Madde 56 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

    (1) SAYILI LİSTE

    KURUMU   :   ADALET BAKANLIĞI

    TEŞKİLÂTI   :   TAŞRA

    (I) SAYILI CETVEL

    İHDASI UYGUN GÖRÜLEN KADROLARIN

             SERBEST   TUTULAN

             KADRO   KADRO

    SINIFI   UNVANI   DERECESİ   ADEDİ   ADEDİ   TOPLAM

    G.İ.H.    Yazı İşleri Müdürü   1    5       5

    G.İ.H.   Yazı İşleri Müdürü   2    5       5

    G.İ.H.   Yazı İşleri Müdürü   3   15      15

    G.İ.H   Yazı İşleri Müdürü   4   20      20

    G.İ.H.   Yazı İşleri Müdürü   5   57      57

    G.İ.H.   Yazı İşleri Müdürü   6   25      25

    G.İ.H.   Yazı İşleri Müdürü   7   25      25

    G.İ.H.   Yazı İşleri Müdürü   8   25      25

    G.İ.H.   İdari İşler Müdürü   1    5       5

    G.İ.H   İdari İşler Müdürü   2    5       5

    G.İ.H   İdari İşler Müdürü   3    5       5

    G.İ.H   İdari İşler Müdürü   4    5       5

    G.İ.H   İdari İşler Müdürü   5    5       5

    G.İ.H   İdari İşler Müdürü   6    5       5

    G.İ.H   İdari İşler Müdürü   7   10      10

    G.İ.H   Emanet Memuru   5    4       4

    G.İ.H   Emanet Memuru   6    4       4

    G.İ.H   Emanet Memuru   7    4       4

    G.İ.H   Emanet Memuru   8    4       4

    G.İ.H   Emanet Memuru   9    4       4

    G.İ.H   Tebligat Memuru   5    5       5

    G.İ.H   Tebligat Memuru   6    5       5

    G.İ.H   Tebligat Memuru   7    5       5

    G.İ.H   Tebligat Memuru   8    5       5

    G.İ.H   Tebligat Memuru   9 10       10

    G.İ.H   Tebligat Memuru   10    10       10

    G.İ.H   Zabıt Kâtibi   5    60       60

    G.İ.H   Zabıt Kâtibi   6    90       90

    G.İ.H   Zabıt Kâtibi   7   120      120

    G.İ.H   Zabıt Kâtibi   8   180      180

    G.İ.H   Zabıt Kâtibi   9   200      200

    G.İ.H   Zabıt Kâtibi   10   150      150

    G.İ.H   Veznedar   4    2       2

    G.İ.H   Veznedar   5    5       5

    G.İ.H   Veznedar   6    10       10

             SERBEST   TUTULAN

             KADRO   KADRO

    SINIFI   UNVANI   DERECESİ   ADEDİ   ADEDİ   TOPLAM

    G.İ.H   Veznedar    7    10      10

    G.İ.H   Veznedar    8    13      13

    G.İ.H   Şoför     5    5       5

    G.İ.H   Şoför    6    5       5

    G.İ.H   Şoför    7    5       5

    G.İ.H   Şoför    8    5       5

    G.İ.H   Şoför    9    10      10

    G.İ.H   Şoför   10    5       5

    G.İ.H   Şoför   11    5       5

    S.H   Daire Tabibi    1    3       3

    S.H   Daire Tabibi    2    3       3

    S.H   Daire Tabibi    3    4       4

    S.H   Daire Tabibi    4    5       5

    S.H   Daire Tabibi    5    5       5

    S.H   Hemşire    3    3       3

    S.H   Hemşire    4    3       3

    S.H   Hemşire    5    4       4

    T.H   Teknisyen    3    5       5

    T.H   Teknisyen    4    5       5

    T.H   Teknisyen    5    5       5

    T.H   Teknisyen    6    10      10

    T.H   Teknisyen    7    10      10

    T.H   Teknisyen    8    5       5

    Y.H   Hizmetli    5    10      10

    Y.H   Hizmetli    6    10      10

    Y.H   Hizmetli    7    10      10

    Y.H   Hizmetli    8    10      10

    Y.H   Hizmetli    9    10      10

    Y.H   Hizmetli   10    50      50

    Y.H   Hizmetli   11    50      50

    Y.H   Hizmetli   12    50      50

    Y.H   Mübaşir    5    5       5

    Y.H   Mübaşir    6    5       5

    Y.H   Mübaşir    7   10      10

    Y.H   Mübaşir    8   10      10

    Y.H   Mübaşir    9   10      10

    Y.H   Mübaşir   10   15      15

    Y.H   Mübaşir   11   25      25

    Y.H   Mübaşir   12 40      40

        TOPLAM 1547    1547

    (2) SAYILI LİSTE

    KURUMU   : ADALET BAKANLIĞI

    TEŞKİLÂTI   : TAŞRA

    (II) SAYILI CETVEL

    İHDASI UYGUN GÖRÜLEN KADROLARIN

             SERBEST   TUTULAN

             KADRO   KADRO

    SINIFI   UNVANI   DERECESİ   ADEDİ    ADEDİ   TOPLAM

       Hâkim ve Savcı   1   880      880

       Hâkim ve Savcı    2   20      20

       Hâkim ve Savcı   3   20      20

       Hâkim ve Savcı   4   30    30

        TOPLAM      950      950

   

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100