Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

    TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

    Kanun No : 5175

    Kabul Tarihi : 25/05/2004

    Resmi Gazete Tarihi: 10/06/2004

    Resmi Gazete Sayısı: 25488

    Madde 1 - 17/06/1992 tarihli ve 3813 sayılı Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 1 inci maddesinin ikinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

    İdari birimlerin görev yerleri Yönetim Kurulunca belirlenir.

    Madde 2 - 3813 sayılı Kanunun 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

    Madde 5 - Genel Kurul, çağrı tarihinde, aşağıdaki üyelerden oluşur:

    a) Türkiye profesyonel futbol en üst ligindeki kulüplerin başkanları ile yönetim kurullarınca belirlenecek dörder temsilci.

    b) Türkiye Profesyonel İkinci Ligi (A) kategorisindeki kulüplerin başkanları ile ilk on sırada yer alan kulüplerden birer temsilci.

    c) Türkiye Profesyonel İkinci Ligi (A) kategorisi dışında kalan diğer gruplardaki ilk altı sırada yer alan kulüplerin başkanları.

    d) Türkiye Profesyonel Üçüncü Liginde her gruptan ilk üç sırada olan kulüplerin başkanları.

    e) Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığını asaleten altı aydan fazla yapmış olanlar.

    f) Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı ile Yönetim Kurulunca belirlenecek üç temsilci.

    g) FIFA ve UEFA'nın icra kurullarında fiilen görev yapanlar ile komisyonlarında en az beş yıl görev yapan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ve büyükler kategorisinde olimpiyat, dünya, kıta futbol federasyonları şampiyonaları finalleri ile Avrupa şampiyonalarının en az yarı finallerinde maç yönetmiş faal olmayan hakemler.

    h) Bünyesinde futbol dalı bulunan federasyonların başkanları.

    ı) (A) Milli Takım teknik direktörlüğünü en az altı ay yapmış olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları.

    i) En az yetmişbeş defa (A) Milli olmuş ve Genel Kurul tarihinden en az altı ay önce faal sporculuğu bırakmış olanlar.

    j) Profesyonel Futbolcular Derneği Başkanı ile Yönetim Kurulunca belirlenecek bir temsilci.

    k) Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu Genel Başkanı ile Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek dört temsilci.

    l) Türkiye Futbol Adamları Derneği Başkanı ile Yönetim Kurulunca belirlenecek bir temsilci.

    m) Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği Başkanı ile Yönetim Kurulunca belirlenecek bir temsilci.

    n) Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Genel Başkanı ile Yönetim Kurulunca belirlenecek iki temsilci.

    o) Türkiye profesyonel futbol en üst liginde şampiyon olan kulüplerden her biri için ilave iki temsilci.

    Birinci fıkranın (b), (c) ve (d) bentlerinde belirtilen profesyonel liglerdeki kulüplerin puan ve averajlarının eşitliği halinde; grup sırasının tespitinde, UEFA kriterleri de dikkate alınarak, kulüpler, Genel Kurul temsilcilerini Federasyon gözetiminde ve kendi aralarında çekecekleri kur'a ile belirler. Takımların maç sayılarında eşitsizlik bulunması halinde ise o ligdeki puan sıralaması dikkate alınarak hangi kulübün Genel Kurulda temsil edileceğini belirlemeye Federasyon yetkilidir.

    Türkiye liglerinde statü değişiklikleri yapılması veya liglerdeki takım sayılarında azalma veya artış olması nedeniyle yeniden oluşturulacak lige dahil takımların temsilci sayısını, Genel Kurulda temsil edilen liglerin üye sayısının yüzde onunu geçmemek ve bir defaya mahsus olmak üzere, artırmaya veya azaltmaya Federasyon yetkilidir.

    Genel Kurul dört yılda bir futbol liglerinin tescili tarihinden itibaren en geç kırkbeş gün içinde, Mali Genel Kurul ise her yıl haziran ayında, Yönetim Kurulunun belirleyeceği tarihte olağan olarak toplanır. Toplantının gündemi ve tarihi en az onbeş gün önceden günlük ulusal iki gazetede ilan edilir ve Federasyonca, Genel Kurul üyelerine yazılı olarak bildirilir. Genel Kurul gerektiğinde, toplam üye sayısının yüzde kırkının noter kanalıyla yazılı müracaatı, Federasyon Yönetim Kurulunun kararı veya spordan sorumlu Bakanın çağrısı üzerine olağanüstü toplanır. Genel Kurulun olağanüstü toplantıya çağrılması halinde, çağrıda bulunanlar gündeme esas olacak toplantı sebebini de bildirmek zorundadırlar.

    Olağan ve olağanüstü toplantının yapılabilmesi için üye tam sayısının yarısından fazlasının katılımı gerekir. İlk toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde, ikinci toplantı ertesi gün üye tam sayısının üçte biri ile yapılır. İkinci toplantıda da çoğunluk sağlanamadığı takdirde üçüncü toplantı bir hafta sonra çoğunluk aranmaksızın yapılır. Kararlar toplantıda hazır bulunan üyelerin yarısından fazlasının oyu ile alınır.

    Olağan veya olağanüstü toplantıda Federasyon Başkanı, Yönetim Kurulu ve diğer kurulların seçimi yenilenebilir.

    Genel Kurulda birden fazla oy hakkı bulunan üyeler ancak bir oy kullanabilirler. Vekaleten oy kullanılamaz.

    Federasyonda ücretli veya sözleşmeli statü ile görev yapanlar, Genel Kurul üyesi olamazlar.

    Madde 3 - 3813 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

    b) Başkanı, Yönetim Kurulunun ondört üyesini, Tahkim, Merkez Hakem ve Denetleme kurullarını seçmek,

    Madde 4 - 3813 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

    Başkanın görev süresi dört yıldır. Başkanın seçimi, Genel Kurulda Yönetim Kurulunun ondört üyesinin seçiminden önce yapılır. Genel Kurulda Başkan adayı olabilmek için Genel Kurul üyelerinin beşte birinin yazılı teklifi gerekir. Başkanın yokluğunda görevlerini, Başkanın belirleyeceği başkanvekili yürütür. Başkan Genel Kurula katılan üyelerin oyçokluğu ile seçilir. Başkan en fazla üst üste iki dönem seçilebilir.

    Madde 5 - 3813 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

    Yönetim Kurulu; Federasyon Başkanı ile Genel Kurulun seçeceği ondört üye olmak üzere onbeş üyeden teşekkül eder.

    Madde 6 - 3813 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin (a) ve (f) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı maddeye (o) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bentler eklenmiş ve maddenin (ö) bendi (u) olarak teselsül ettirilmiştir.

    a) Futbol takımlarını kayıt ve tescil etmek, bunları liglere ve gruplara ayırmak, liglerin isimlerini belirlemek, ligleri düzenlemek, uygulanacak terfi ve tenzil statüsünü belirlemek,

    f) Federasyonun merkez, taşra ve yurt dışı görevlerinde çalışan personelin ücretleri ile sosyal haklarını ve gerekli görülen federasyon kurullarının huzur haklarını, tazminatlarını, yolculuk ve ikamet giderlerini ve yolluklarını tespit etmek,

    ö) İki başkanvekilini belirlemek,

    p) Ulusal ve uluslararası kuralların ve her türlü talimatın uygulanmasını sağlamak,

    r) Ülkemizde mevcut ise; akredite belgesine sahip olan Doping Kontrol Merkezinde, sporcuların anti doping kontrollerini yaptırmak, dopingli çıkan futbolcularla ilgili ulusal ve uluslararası kurulların kararlarını uygulamak,

    s) Yönetim Kurulunca her yıl belirlenecek limiti aşan harcamalar için, Başkan ile birlikte bir Yönetim Kurulu üyesine yetki vermek,

    t) Sporda şiddetin önlenmesi için gerekli tedbirleri almak ve aldırmak,

    Madde 7 - 3813 sayılı Kanunun 12 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

    Denetleme Kurulunun görev, yetki ve sorumlulukları

    Madde 12 - Denetleme Kurulu, Yönetim Kurulunca hazırlanan ve Genel Kurulca kabul edilen talimata uygun olarak Federasyonun mali işlemlerini Genel Kurul adına denetler. Her yıl hazırlayacağı yıllık denetleme raporunu Genel Kurulun onayına sunar.

    Denetleme raporunda; gelir-gider tabloları, bilançolar ve yıllık faaliyetleri esas alan mali tablolar yer alır. Ayrıca kaynakların etkin, ekonomik ve verimli kullanılıp kullanılmadığı, harcamaların sportif faaliyetler için yapılıp yapılmadığı ve mali işlemlere ilişkin karar ve tasarrufların amaç ve programlarına uygun olup olmadığı hususlarına da yer verilir. Denetleme Kurulu, raporunu Genel Kurul üyelerine bir ay önceden gönderir.

    Madde 8 - 3813 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

    Madde 13 - Tahkim Kurulu; iki asıl ve iki yedek üyesi üniversitelerin hukuk fakülteleri veya spor yüksekokullarında görev yapan öğretim üyelerinden olmak üzere beş asıl, beş yedek hukukçu üyeden oluşur. Tahkim Kurulu üyeleri dört yıl görev yapmak üzere Federasyon Genel Kurulunca seçilirler.

    Üyeler kendi aralarından bir Başkan seçerler.

    Kurul, görevinde bağımsızdır. Üyeler istifa etmedikçe veya çekilmiş sayılmadıkça yerlerine yenisi görevlendirilemez.

    Kurul beş üyenin katılımı ile toplanır, kararlar oy çokluğu ile alınır. Asıl üyenin katılmadığı toplantıya yedek üye iştirak eder. Tahkim Kurulunun kararları kesindir.

    Madde 9 - 3813 sayılı Kanunun 15 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

    Madde 15 - Merkez Hakem Kurulu Genel Kurulca seçilir ve biri Başkan olmak üzere toplam dokuz üyeden oluşur. Aynı sayıda ve aynı nitelikte yedek üye seçilir. Üyelerin yedisi faal olmayan hakemlerden, ikisi ise spor alanında en az on yıl mesleki deneyimi olan kişiler arasından belirlenir.

    Bu seçimde, Merkez Hakem Kurulu üyeleri aday listesinde Merkez Hakem Kurulu Başkanının kim olacağı ayrıca gösterilir.

    Kurul, görevinde bağımsızdır. Üyeler istifa etmedikçe veya çekilmiş sayılmadıkça yerlerine yenisi seçilemez.

    Madde 10 - 3813 sayılı Kanunun 21 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

    Federasyonun bütçesinden en az yüzde iki oranında Merkez Hakem Kuruluna verilecek pay bu Kurulun bütçesini oluşturur. Bütçe Genel Kurulda ibra edilir. Merkez Hakem Kurulunun bütçesi Yönetim Kurulunca belirlenecek esaslar dahilinde kullanılır.

    Madde 11 - 3813 sayılı Kanunun 22 nci maddesinin (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

    e) Sponsorluk gelirleri,

    Madde 12 - 3813 sayılı Kanunun 23 üncü maddesinin sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

    Türkiye futbol liglerinin isim haklarından elde edilen gelirlerin yüzde otuzbeşi üçüncü lig, yüzde yirmibeşi ikinci lig kulüplerine eşit olarak dağıtılır. Kalan yüzde kırklık kısım ise Federasyon payı kesildikten sonra en üst lige katılan kulüplere yine eşit olarak dağıtılır.

    Madde 13 - 3813 sayılı Kanunun 25 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

    Uygulanacak para cezası, beşyüzmilyar lirayı geçemez, bu miktar her yıl 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılır.

    Madde 14 - 3813 sayılı Kanunun 28 inci maddesine aşağıdaki fıkra ikinci fıkra olarak eklenmiştir.

    Milli müsabakalarda protokol tribünü Federasyon tarafından düzenlenir.

    Madde 15 - 3813 sayılı Kanunun 29 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

    Madde 29 - Futbol müsabakalarının televizyon, radyo ve her türlü teknik cihaz ve benzeri araçlarla yayınlanmasına, yayınların düzenlenmesine ve programlanmasına münhasıran Federasyon Yönetim Kurulu yetkilidir. Milli müsabakalar şifreli yayınlanamaz.

    Madde 16 - 3813 sayılı Kanuna aşağıdaki madde eklenmiştir.

    Başkan ve Yönetim Kurulu üyesi seçilme şartları

    Ek Madde 1 - Başkan ve Yönetim Kurulu üyesi seçilebilmek için aşağıdaki şartlar aranır:

    a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

    b) Seçim tarihinden önceki beş yıl içerisinde, bir defada bir yıl ve toplam iki yıl hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmamış olmak.

    c) Vergi ve sigorta borcu bulunmamak.

    d) Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar ve organize suçlardan, zimmet, nitelikli zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, emniyeti suiistimal, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hüküm giymemiş olmak.

    Madde 17 - 3813 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin (h) ve (ı) bentleri yürürlükten kaldırılmıştır.

    Madde 18 - 3813 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.

    Geçici Madde 5 - Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce en az kırk defa (A) Milli olmuş ve faal futbolculuğu bırakmış olanlar Türkiye Futbol Federasyonunun Genel Kurul üyesi olurlar.

    Geçici Madde 6 - Bu Kanunun 12 nci maddesinin ikinci fıkrasının son cümlesinde öngörülen bir aylık süre ilk Genel Kurul toplantısı için uygulanmaz.

    Geçici Madde 7 - Bu Kanunun yürürlük tarihine kadar hakkında mahkemelerce kapatma kararı verilen ya da davaları sürmekte olan amatör spor kulüpleri, üç ay içinde genel kurullarını toplamak şartıyla faaliyetlerini sürdürürler.

    Madde 19 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Madde 20 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

   

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100