Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

2004 MALİ YILI BÜTÇE KANUNU İLE BAĞLI CETVELLERİNDE VE 2004 MALİ YILI KATMA BÜTÇELİ İDARELER BÜTÇE KANUNUNA BAĞLI CETVELLERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

    2004 MALİ YILI BÜTÇE KANUNU İLE BAĞLI CETVELLERİNDE VE 2004 MALİ YILI KATMA BÜTÇELİ İDARELER BÜTÇE KANUNUNA BAĞLI CETVELLERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

    Kanun No:5103

    Kanun Kabul Tarihi:04/03/2004

    Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı:25399

    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi:11/03/2004

    Madde 1 - 24.12.2003 tarihli ve 5027 sayılı 2004 Mali Yılı Bütçe Kanununa ekli (A) işaretli cetvelde aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır.

    a) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bütçesinin (18.67.00.00-10.9.9.01-1-05.2) tertibine 3,047,000,000,000,000.- lira, (18.67.00.00-10.9.9.02-1-05.2) tertibine 423,000,000,000,000.- lira,

    b) Maliye Bakanlığı bütçesinin (12.01.31.00-01.1.2.00-1-09.6) tertibine 35,000,000,000,000.- lira,

    Ödenek eklenmiştir.

    Madde 2 - 5027 sayılı Kanunun 8 inci maddesine aşağıdaki (d) ve (e) bentleri eklenmiştir.

    d) 1. Bütçe Kanunlarına ekli (A) işaretli cetvellerde ekonomik sınıflandırmanın birinci düzeyindeki (01) Personel Giderleri ile (02) Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri kodlarında yer alan ödenekler,

    2. Maliye Bakanlığı bütçesinin ekonomik sınıflandırmanın birinci düzeyindeki (09) Yedek Ödenek kodunda yer alan ödenekler ile (12.01.31.00-10.9.9.03-1-05.1), (12.01.31.00- 10.9.9.04-1-05.2) (12.01.31.00-10.9.9.05-1-05.1) ve (12.01.31.00-01.1.2.77-1-05.4) tertiplerinde yer alan ödenekler,

    3. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bütçesinin (18.67.00.00-10.9.9.01-1-05.2) ve (18.67.00.00-10.9.9.02-1-05.2) tertiplerinde yer alan ödenekler,

    4. Hazine Müsteşarlığı bütçesinin ekonomik sınıflandırmanın birinci düzeyindeki (04) Faiz Giderleri kodunda yer alan ödenekler ile (07.82.30.00-01.5.0.00-1-08.1), (07.82.31.00-10.5.0.02-1-05.2), (07.82.30.00-04.1.1.00-1-05.6) ve (07.82.30.00-04-1.1.00- 1-07.2) tertiplerinde yer alan ödenekler,

    Hariç olmak üzere, Bütçe Kanunlarına ekli (A) işaretli cetvellerde yer alan ödeneklerin %13'ü iptal edilmiştir.

    Bu iptallerle ilgili bütçe işlemlerini gerçekleştirmeye ve bu işlemler sonucu doğacak Hazine yardımı fazlalarını iptal etmeye Maliye Bakanı yetkilidir.

    e) Ekonomik sınıflandırmanın birinci düzeyindeki (06) Sermaye Giderleri kodlarında yer alan ödeneklerden (d) bendine göre yapılacak iptaller, (c) bendinde belirtilen iptaller yapıldıktan sonra kalan ödenek üzerinden yapılır.

    Madde 3 - 5027 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin (c) bendinde yer alan "gizli hizmet giderleri," ibaresinden sonra gelmek üzere "tedavi ve cenaze giderleri" ibaresi ile maddeye aşağıdaki (g) bendi eklenmiştir.

    g) Hazine Müsteşarlığı bütçesinin (07.82.36.00-01.1.2.00-1-08.2), (07.82.30.00- 04.1.1.00-1-07.2), (07.82.30.00-04.1.1.00-1-05.6), (07.82.32.00-01.2.1.00-1-08.2) tertipleri arasında herhangi bir sınırlandırmaya tabi olmaksızın aktarma yapmaya veya bu tertiplerde yer alan ödenekleri Hazine Müsteşarlığı bütçesinde yeni açılacak bir tertibe aktarmaya Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan ile ilgili Devlet Bakanının teklifi üzerine Maliye Bakanı yetkilidir. Aktarılan bu ödeneklerin kullanımına ilişkin mevcut usul, esas ve şartları değiştirmeye ve yeni usul, esas ve şartları tespit etmeye Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan ile ilgili Devlet Bakanı yetkilidir.

    Madde 4 - 5027 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinden sonra gelen paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

    Bütçelerinin (01.4) ekonomik sınıflandırma kodunda yer alan ödenekleri aşmayacak şekilde yaparlar. Söz konusu ekonomik koda bütçelerin başka tertiplerinden ödenek aktarılamaz (2003/6402 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca İngilizce Dil Öğreticiliği ve Bilgisayar Öğreticiliği görevlerinde istihdam edilen kısmî zamanlı geçici personel ücretleri hariç); ödenek üstü harcama yapılamaz.

    Madde 5 - 5027 sayılı Kanunun 49 uncu maddesinin (i) bendinde yer alan "(tıbbi malzeme hasılatının %5'i)" ibaresi "( ilaç ve tıbbi sarf malzemesi hasılatının %5'i)" olarak değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki bentler eklenmiştir.

    u) 13.3.1913 tarihli İl Özel İdaresi Kanununun 78 inci maddesinin (16) numaralı bendinin ikinci fıkrası, 2004 yılı için "Yatırım nitelikli katkı tutarlarına ilişkin bilgiler Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığına gönderilir." şeklinde uygulanır.

    v) 4.11.1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 36 ncı maddesinin (a) fıkrasının (2) numaralı bendinin (a) alt bendi, 15.3.2004 tarihinden itibaren, "Tazminat, yan ödeme, ödenek, herhangi bir ek ücret ve döner sermaye gelirlerinden pay veya ücret alamazlar. Ancak, devamlı statüde görev yapan emsali profesör ve doçentlerin yararlandığı makam ve görev tazminatlarından 1/2 oranında yararlanırlar." şeklinde uygulanır.

    Madde 6- 5027 sayılı Kanuna bağlı (H) işaretli cetvelin (II) numaralı fıkrasının (B) bendinde 50 nci maddenin 3 üncü bendinde yer alan Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü personeline öngörülen gündelik miktarı (a) alt bendinde 5,500,000.- TL., (b) alt bendinde 5,500,000.- TL., (c) alt bendinde 5,000,000.- TL. olarak, (İ) İşaretli Cetvelin (d) bendinde yer alan 8.1.1943 tarihli ve 4353 sayılı Kanunun 30 uncu maddesi için öngörülen parasal sınır 1,000,000,000,000.- lira, 31 inci maddesi için öngörülen parasal sınır 500,000,000,000.- lira olarak değiştirilmiştir.

    Madde 7 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Madde 8 - Bu Kanun hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

   

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100