Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

2003 MALİ YILI BÜTÇE KANUNU İLE BAĞLI CETVELLERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

    2003 MALİ YILI BÜTÇE KANUNU İLE BAĞLI CETVELLERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

    Kanun No : 5004

    Kabul Tarihi : 19/11/2003

    Resmi Gazete Tarihi: 22/11/2003

    Resmi Gazete Sayısı: 25297

    Madde 1 - 29/03/2003 tarihli ve 4833 sayılı 2003 Mali Yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelin ilişik (I) sayılı cetvelde yazılı tertiplerine toplam 4 521 000 000 000 000 liralık ek ödenek verilmiştir.

    Madde 2 - a) 4833 sayılı Kanuna bağlı (A) işaretli cetvelin ilişik (II) sayılı cetvelde yazılı tertiplerindeki ödeneklerden toplam 6 917 510 000 000 000 lirası iptal edilmiştir.

    b) 4833 sayılı Kanuna bağlı (A) işaretli cetvelde, (1) ödenek türü altında yer alan tertiplerden 500 000 000 000 000 liraya, (2) ödenek türü altında yer alan tertiplerden 1 500 000 000 000 000 liraya kadar tutarları iptal etmeye Maliye Bakanı yetkilidir.

    c) Bu iptallerle ilgili bütçe işlemlerini gerçekleştirmeye ve bu işlemler sonucu doğacak Hazine yardımı fazlalarını iptal etmeye Maliye Bakanı yetkilidir.

    Madde 3 - 4833 sayılı Kanuna ekli (T) işaretli cetvele, ilişik (III) sayılı cetvelde yazılı kuruluş ve taşıtlar eklenmiştir.

    4833 ile 4835 sayılı kanunlara ekli (T) işaretli cetvellerde ilişik (IV) sayılı cetvelde gösterilen değişiklik yapılmıştır.

    Madde 4 - 4833 sayılı Kanuna bağlı (A) işaretli cetvelde yer alan ödeneklerden, mali yıl sonu itibarıyla harcanmayacağı anlaşılan kısımları Maliye Bakanlığının (930-08-3-356-900) tertibine aktarmaya Maliye Bakanı yetkilidir.Yedek ödenek tertibinden yapılacak aktarmalar ile kurum bütçeleri içinde yapılacak aktarmalarda, 4833 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinin (d) bendi, 18 inci maddesinin (c), (d) ve (e) bentleri ile 26/05/1927 tarihli ve 1050 sayılı Kanunun 57 nci maddesinde yer alan sınırlamalar uygulanmaz.

    Madde 5 - 4833 sayılı Kanunun 18 inci maddesine aşağıdaki bent eklenmiştir.

    f) Hizmetin gerektirdiği hallerde, Hazine Müsteşarlığı bütçesinin (910) ve (920) numaralı programları arasında Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanın teklifi ile aktarma yapmaya Maliye Bakanı yetkilidir.

    Madde 6 - 4833 sayılı Kanunun 27 nci maddesine aşağıdaki bent eklenmiştir.

    c) Eti Holding A. Ş.'nin 2002 ve daha önceki yıllara ait kar paylarından Hazineye isabet eden tutarların, Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanın talebi üzerine bütçenin gelir ve gider kalemleri ile ilişkilendirmeksizin kuruluşun Eti Alüminyum A.Ş.'den olan alacaklarına mahsup edilmesine,

    Madde 7 - 4833 sayılı Kanunun 28 inci maddesinin (f) bendinde yer alan "% 1'ini" ibaresi "% 2'sini" şeklinde; (c) bendinin ilk cümlesi "20/06/2001 tarihli ve 4684 sayılı Kanunun 2 nci maddesi uyarınca Türkiye Emlak Bankası A.Ş.'nin, T. C. Ziraat Bankası A. Ş. ve Türkiye Halk Bankası A. Ş.'ye devredilmesine ilişkin anılan bankaların talepleri, Hazine Müsteşarlığı tarafından avans olarak özel tertip Devlet iç borçlanma senedi ihraç edilerek karşılanır.Avans ödemeleri Bankalar Yeminli Murakıplarınca yapılacak nihai inceleme sonuçlarına göre kesinleştirilir. İnceleme sonucunda Hazine aleyhine bir farkın doğması halinde, söz konusu fark Hazine Müsteşarlığı tarafından nakit ve/veya özel tertip Devlet iç borçlanma senedi ihraç edilerek ödenir." şeklinde değiştirilmiş ve (c) bendinin son paragrafından sonra gelmek üzere aşağıdaki paragraf eklenmiştir.

    Kaynak Kullanımını Destekleme Fonundan ihtisas kredilerine ödenmesi gereken destekleme primleri nedeniyle bankalara ödenmemiş, birikmiş ve 4684 sayılı Kanunun geçici 3 üncü maddesi uyarınca Hazinenin görev zararı borcu olarak kabul edilen borçlar, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası A. Ş. kayıtları ile sınırlı olarak herhangi bir ilave yapılmaksızın Hazine Müsteşarlığı tarafından özel tertip Devlet iç borçlanma senedi ihraç edilerek ödenir.

    Madde 8 - 08/01/2002 tarihli ve 4736 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi ile değiştirilen 3030 sayılı Büyük Şehir Belediyelerinin Yönetimi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun 18 inci maddesinin son fıkrasının uygulanmasına ilişkin olarak alınan yürütmeyi durdurma kararlarına binaen davacı büyük şehir belediyelerine gerekli ödemelerin yapılmasına Maliye Bakanı yetkilidir.

    Madde 9 - 29/03/2003 tarihli ve 4833 sayılı 2003 Mali Yılı Bütçe Kanununun 20 nci maddesinin (d) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

    Madde 10 - 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamalarının Düzenlenmesine ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanuna tabi, sermayesinin yarısından fazlası kamuya ait kuruluşlarda ve 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye tabi kamu iktisadi teşebbüslerinde iş kanunlarına tabi olarak istihdam edilen personelden; bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren onbeş gün içinde başvurarak bu maddenin yürürlük tarihi ile 31/12/2003 (bu tarih dahil) tarihi arasında kendi isteği ile işten ayrılanlara iş kanunları hükümlerine göre hesaplanacak kıdem tazminatı %20 fazlasıyla ödenir.

    01/10/2003 tarihinden bu Kanunun yayımı tarihi (bu tarih dahil) arasında işverence haklı nedenle derhal fesih hali hariç olmak üzere, herhangi bir sebeple iş sözleşmeleri feshedilen personel için kendi isteğiyle işten ayrılma şartı aranmaz. Bu fıkra kapsamındaki personele, bu madde hükümlerinden faydalanmaları halinde, 4857 sayılı İş Kanununun 20 ve 21 inci madde hükümleri uygulanmaz.

    Bu madde hükümlerinden yararlanabilmek için, Kanunun yayımı tarihinden itibaren onbeş gün içinde başvuruda bulunulması ve başvuru üzerine istihdam edilen kurum tarafından yapılacak işlemlerin 31/12/2003 (bu tarih dahil) tarihine kadar tamamlanması esastır.

    Bu madde çerçevesinde finansman durumu yeterli olmayan kuruluşlarca yapılacak ödemeler 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Kanuna tabi, sermayesinin yarısından fazlası kamuya ait kuruluşlar için Özelleştirme Fonundan, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi kamu iktisadi teşebbüsleri için 2003 yılı bütçesinde yer alan kamu iktisadi teşebbüsleri sermaye harcama kaleminden Hazinece karşılanır. Kamu iktisadi teşebbüslerinin sermayeleri kamu iktisadi teşebbüslerine bu amaçla aktarılan kaynak kadar artırılmış sayılır.

    Bu madde hükümleri çerçevesinde yapılacak ödemeler, damga vergisi hariç herhangi bir vergi veya kesintiye tabi tutulmaz.

    Bu madde hükümlerinden faydalanan personel, hiçbir surette birinci fıkrada belirtilen kuruluşlarda yeniden istihdam edilemez.

    Madde 11 - Bu Kanunun;

    a) 10 uncu maddesi 01/10/2003 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,

    b) Diğer maddeleri yayımı tarihinde,

    Yürürlüğe girer.

    Madde 12 - Bu Kanun hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

   

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100