Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE YAPILACAK BÖLÜNMÜŞ YOL İNŞASINDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA KANUN

    KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE YAPILACAK BÖLÜNMÜŞ YOL İNŞASINDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA KANUN

    Kanun No : 5003

    Kabul Tarihi : 19/11/2003

    Resmi Gazete Tarihi: 22/11/2003

    Resmi Gazete Sayısı: 25297

    AMAÇ VE KAPSAM

    Madde 1 - Bu Kanunun amacı; ülkemizin ihtiyacı olan bölünmüş yol yapımının seri ve etkin bir şekilde gerçekleştirilmesidir.

    Bu Kanun; bölünmüş yol yapımı ile ilgili hizmetlerin görülmesini hızlandırmak üzere, Karayolları Genel Müdürlüğünce ihtiyaç duyulacak her türlü makine ve ekipmanın tahsisi, bunların giderleri ve bölünmüş yol yapımı hizmetlerinde çalıştırılacak personelin temini, mali ve sosyal hakları ve bazı taşınmazların satışından elde edilecek gelirlerin yol yapım işlerinde kullanılabilmesi ile ilgili usul ve esasları kapsar.

    TANIMLAR

    Madde 2 - Bu Kanunda geçen;

    a) Genel Müdürlük: Karayolları Genel Müdürlüğünü,

    b) Personel: Kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak çalışan memurlar ile 4857 sayılı İş Kanununa tabi olarak çalışan işçileri,

    c) Kamu kurum ve kuruluşu: Genel bütçeli daireler ve katma bütçeli idareler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşları ve il özel idareleri ile belediyeleri,

    d) Bölünmüş yol: Geliş ve gidiş trafiği ayırıcı bir engel ile birbirinden ayrılmış olan ve en az iki gidiş ve iki geliş şeridi bulunan karayolunu,

    İfade eder.

    MAKİNE VE EKİPMAN TAHSİSİ

    Madde 3 - Bölünmüş yol yapımında Genel Müdürlükçe ihtiyaç duyulan her türlü makine ve ekipman, Genel Müdürlüğün ihtiyaç göstermesi ve Bayındırlık ve İskan Bakanlığının yazılı talebi üzerine kamu kurum ve kuruluşlarınca bedelsiz olarak Genel Müdürlük emrine geçici olarak tahsis edilir.

    Makine ve ekipmanların hangi kamu kurum ve kuruluşlarından ne miktarda temin edileceği, ne kadar süre ile tahsislerinin sağlanacağı ve tahsis süresinin sonunda geri verilmesi ile ilgili usul ve esaslar, bölünmüş yolun yapılacağı illerin valilerinin koordinasyonunda ilgili kurum ve kuruluşlarla yapılacak protokoller ile düzenlenir.

    Kamu kurum ve kuruluşları tarafından Genel Müdürlük emrine geçici olarak tahsis edilen makine ve ekipmanlar, Genel Müdürlüğe ait işyerlerine intikal ettiği tarihten itibaren Genel Müdürlüğün araçları gibi değerlendirilir, geçici olarak Genel Müdürlük kayıtlarına alınır ve bunların her türlü ikmal, bakım ve onarımları, Genel Müdürlük tarafından yapılır veya yaptırılır.

    Ancak, ihtiyaç duyulan hallerde, bunların akaryakıt, yedek parça ve diğer malzeme ihtiyaçları ile tamir ve bakımları, Genel Müdürlükten herhangi bir bedel alınmaksızın il özel idareleri tarafından karşılanabilir ve bu hususlarda ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının mevcut stoklarından ve imkanlarından da bedelsiz olarak faydalanılabilir.

    PERSONEL GÖREVLENDİRİLMESİ

    Madde 4 - Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personel, Genel Müdürlüğün ihtiyaç göstermesi ve Bayındırlık ve İskan Bakanlığının yazılı talebi üzerine, bölünmüş yol yapımı uygulama programı çerçevesinde geçici olarak Genel Müdürlük emrinde görevlendirilir.

    GEÇİCİ GÖREVLENDİRMENİN ŞARTLARI

    Madde 5 - Bu Kanunun öngördüğü bölünmüş yol yapımı işleri için Genel Müdürlük emrinde geçici olarak yapılacak görevlendirmeler hakkında aşağıdaki esaslar uygulanır:

    a) İhtiyaç duyulan personelin nitelikleri, sayıları ve görevlendirilme süreleri Genel Müdürlükçe hazırlanan listede gösterilir ve 4 üncü maddedeki usule göre yapılan görevlendirme talebine istinaden, ilgili kamu kurum ve kuruluşunun asli hizmetlerinde aksamaya yol açılmaması da gözetilerek, geçici olarak görevlendirilecek personelin atamaya yetkili amirlerinin onayı ile görevlendirme işlemi yapılır.

    b) Görevlendirme, personelin görevlendirildiği işin süresini geçemez. Ancak, bölünmüş yol yapımı işinin programda öngörülen süre içinde tamamlanamaması halinde, personelin görevlendirilme süresi aynı usule göre uzatılabilir.

    c) Personel, mensubu bulunduğu kamu kurum ve kuruluşundaki asli görevi veya kariyeri dışındaki bir pozisyonda geçici olarak görevlendirilemez ve geçici olarak görevlendirildiği işin dışında da çalıştırılamaz.

    d) Görevlendirilen personel, Genel Müdürlüğün işle ilgili emir ve talimatlarına uymak zorundadır.

    e) Görevlendirilen personelin, işin gerektirdiği nitelikleri taşımadığı veya beklenen faydayı sağlamadığının anlaşılması halinde Genel Müdürlükteki görevlendirilmesi kaldırılır ve durum ilgili kamu kurum ve kuruluşuna bildirilir.

    PERSONELİN ÖZLÜK HAKLARI VE FAZLA ÇALIŞMA

    Madde 6 - Bu Kanun hükümlerine göre görevlendirilen personelin aylık, ücret ve diğer her türlü mali ve sosyal hakları, aslen görevli bulundukları kamu kurum ve kuruluşunca ödenir. Bunların sağlık yardımından faydalanmaları için gerekli olan hasta sevki işlemleri, Genel Müdürlük teşkilatınca yapılır.

    Bu Kanun çerçevesinde gerçekleştirilecek işlerde geçici olarak görevlendirilen ve fiilen fazla çalışma yapan 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi personele, fiilen geçici görev yaptıkları yılın bütçe kanununda belirtilen fazla çalışma ücretinin iki katını geçmemek üzere fazla çalışma ücreti ödenir. Bu şekilde görevlendirilenlere, diğer mevzuatta fazla çalışma ücreti ödenmeyeceğine yönelik hükümler uygulanmaz. Bunların sicilleri hakkında ise 657 sayılı Kanunun ek 8 ve ek 9 uncu maddeleri uyarınca geçici süreli olarak görevlendirilenlere ilişkin hükümler uygulanır.

    Karayolları Genel Müdürlüğünde 657 sayılı Kanuna tabi olarak görev yapan ve bölünmüş yol yapım işlerinde fiilen fazla çalışma yapan personele de aynı şekilde fazla çalışma ücreti ödenir.

    Fazla çalışmanın uygulama süreleri, hangi görevler ve dereceler için ne miktarda fazla çalışma ücreti ödeneceği ile ilgili her türlü düzenlemeyi yapmaya Devlet Personel Başkanlığının görüşü ve Maliye Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulu yetkilidir.

    Bölünmüş yol yapımı işi için bu Kanuna göre görevlendirilen işçiler, vardiya usulü ile çalıştırılabilirler. İhtiyaç duyulması halinde fazla çalışma yaptırılabilir ve fazla çalışma ücretleri, Genel Müdürlük işyerlerinde uygulanan toplu iş sözleşmesi hükümlerine göre il özel idarelerince karşılanır.

    KİRA VE KULLANIM BEDELLERİ

    Madde 7 - (Mülga madde: 14/07/2004 - 5217 S.K./31.mad) *1* *2*

    GEÇİCİ MADDELER

    Geçici Madde 1 - Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce başlanmış ve halen devam etmekte olan bölünmüş yol yapımı ile ilgili iş ve işlemler hakkında da bu Kanun hükümleri uygulanır.

    Geçici Madde 2 - (Mülga madde: 14/07/2004 - 5217 S.K./31.mad) *1* *2*

    YÜRÜRLÜK

    Madde 8 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    YÜRÜTME

    Madde 9 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

   

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100