Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

BAZI KANUNLARDA VE 190 SAYILI GENEL KADRO VE USULÜ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

    BAZI KANUNLARDA VE 190 SAYILI GENEL KADRO VE USULÜ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

    Kanun No : 4970

    Kabul Tarihi : 31/07/2003

    Resmi Gazete Tarihi: 06/08/2003

    Resmi Gazete Sayısı: 25191

    Madde 1 - 14/02/1985 tarihli ve 3152 sayılı İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 8 inci maddesine aşağıdaki bent eklenmiştir.

    f) Dernekler Dairesi Başkanlığı.

    Madde 2 - 3152 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 13/A maddesi eklenmiştir.

    Dernekler Dairesi Başkanlığı

    Madde 13/A - Dernekler Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

    a) Dernekler ile 3335 sayılı Uluslararası Nitelikteki Teşekküllerin Kurulması Hakkında Kanun hükümlerine göre kurulan birliklerin kuruluş, iş ve işlemleri izlemek, kayıtlarını tutmak, dosyalamak ve arşivlemek.

    b) Derneklerin izne tabi faaliyetlerine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.

    c) Dernek ve birliklerin tüzel kişiliklerinin sona ermesi, tasfiyesi ve faaliyetten alıkonulması ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.

    d) Dernek ve birliklere kütük numarası verilmesi, kütükten silinmesi ile ilgili işlemleri yürütmek ve izlemek.

    e) Türk vatandaşları tarafından yurt dışında kurulan derneklerin kayıtlarını tutmak, kuruluş ve faaliyetlerini yurt içinde ve yurt dışında ilgili makamlar aracılığıyla izlemek, değerlendirmek ve bu derneklerle ilgili gerekli işlemlerin yapılmasını sağlamak.

    f) Dernek ve birliklerin yönetici veya üyelerinin yasalara aykırı faaliyetleri hakkında, ilgili kuruluşlarla işbirliği içinde çalışarak gerekli işlemleri yapmak.

    g) Derneklerin yurt dışından sağlayacağı ayni ve nakdi yardımlara ilişkin işlemleri yürütmek.

    h) Derneklerin 2860 sayılı Yardım Toplama Kanununa göre yürütecekleri yardım toplama faaliyet sonuçlarını izlemek.

    i) 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 115 inci maddesinde belirtilen işlemleri yürütmek.

    j) Dernek ve birlikler hakkındaki ihbar, şikayet ve denetim taleplerini incelemek ve değerlendirmek.

    k) Gerekli görülen hallerde, dernek ve birliklerin yönetim yerleri, müesseseleri ve her çeşit eklentileri ile defterleri, hesap iş ve işlemlerinin dernekler denetçileri tarafından denetlenmesini sağlamak.

    l) Görev alanına giren konularda mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.

    Madde 3 - 3152 sayılı Kanuna aşağıdaki ek maddeler eklenmiştir.

    Ek Madde 2 - İçişleri Bakanlığında dernekler denetçileri ve dernekler denetçi yardımcıları istihdam edilir.

    Dernekler denetçi yardımcılığına atanabilmek için, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan Devlet memurluğuna atanacaklarda aranılan genel şartlara ek olarak;

    a) En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt içi ve yurt dışındaki öğrenim kurumlarından birisini bitirmiş olmak,

    b) Yapılacak yarışma sınavında başarılı olmak,

    c) Sınavın yapıldığı tarihte otuz yaşını doldurmamış olmak,

    Şarttır.

    Dernekler denetçi yardımcılığına atananlar en az üç yıl fiilen çalışmak ve her yıl olumlu sicil almak kaydıyla açılacak mesleki yeterlik sınavına girme hakkını kazanırlar.

    Bu sınavda başarılı olanlar dernekler denetçisi unvanını alırlar. Yeterlik sınavında iki defa başarısız olanlar ile olumsuz sicil alanlar veya sınava girmeye hak kazandığı halde geçerli mazereti olmaksızın sınav hakkını kullanmayanlar Dernekler denetçi yardımcılığı unvanını kaybederler ve durumlarına uygun diğer kadrolara atanırlar.

    Dernekler denetçiliği ve dernekler denetçi yardımcılığı yarışma ve yeterlik sınavları ile yetiştirilme ve çalışma esas ve usulleri yönetmelikle düzenlenir.

    Ek Madde 3 - İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığının ihtiyacını karşılamak üzere ekli (1) sayılı listelerde yeralan kadrolar ihdas edilerek 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye ekli cetvellerin İçişleri Bakanlığı bölümüne eklenmiştir.

    Madde 4 - 3152 sayılı Kanuna ekli (1) sayılı cetvelin "Ana Hizmet Birimleri" bölümüne "6. Dernekler Dairesi Başkanlığı" ibaresi eklenmiştir.

    Madde 5 - 3152 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

    Geçici Madde 9 - Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Emniyet Genel Müdürlüğü dernek denetçisi unvanı ile görev yapanlar hiçbir işleme gerek kalmaksızın İçişleri Bakanlığı dernekler denetçisi kadrolarına naklen atanmış sayılırlar.

    Madde 6 - 04/06/1937 tarihli ve 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanununun ek 19 ve ek 20 nci maddeleri yürürlükten kaldırılmış olup, birinci sınıf emniyet müdürlerine 3201 sayılı Kanunun ek 20 nci maddesi uyarınca bu Kanunun yayımı tarihine kadar uygulanan ek göstergeler geçerli sayılır.

    Madde 7 - 14/07/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa ekli (IV) sayılı makam tazminatı cetvelinin (8-a) bendinin sonuna "İçişleri Bakanlığı Dernekler Denetçileri" ibaresi eklenmiş ve aynı Kanunun;

    a) 36 ncı maddesinin "Ortak Hükümler" bölümünün (A-11) numaralı bendinde yer alan "Emniyet Genel Müdürlüğü Dernek Denetçi Yardımcıları" ibaresi "İçişleri Bakanlığı Dernekler Denetçi Yardımcıları" ve "Dernek Denetçiliğine" ibaresi "İçişleri Bakanlığı Dernekler Denetçiliğine",

    b) Ekli (I) sayılı ek gösterge cetvelinin;

    1- "I-Genel İdare Hizmetleri Sınıfı" bölümünün "g" bendinde yer alan "Emniyet Genel Müdürlüğü Dernek Denetçileri" ibaresi "İçişleri Bakanlığı Dernekler Denetçileri",

    2- "VII-Emniyet Hizmetleri Sınıfı" bölümünün "c" bendinde yer alan "İl Emniyet Müdürleri" ibaresi, "Diğer Birinci Sınıf Emniyet Müdürleri",

    c) 152 nci maddesinin "II-Tazminatlar" bölümünün "A- Özel Hizmet Tazminatı" bendinin (g) alt bendinde yer alan "Emniyet Genel Müdürlüğü Dernek Denetçisi ve Dernek Denetçi Yardımcıları" ibaresi "İçişleri Bakanlığı Dernekler Denetçisi ve Dernekler Denetçi Yardımcıları",

    Olarak değiştirilmiştir.

    Madde 8 - 10/02/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanununun 33 üncü maddesinin (b) fıkrasında yer alan "Emniyet Genel Müdürlüğü Dernek Denetçisi ve Dernek Denetçi Yardımcıları" ibaresi "İçişleri Bakanlığı Dernekler Denetçisi ve Dernekler Denetçi Yardımcıları" olarak değiştirilmiştir.

    Madde 9 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Madde 10 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

    (1) SAYILI LİSTE

    İHDAS EDİLEN KADROLARIN

    KURUMU : İçişleri Bakanlığı

    TEŞKİLATI : Merkez

                               Serbest   Tutulan

                               Kadro   Kadro

    Sınıfı   Unvanı               Derecesi   Adedi   Adedi      Toplam

    _____   ________________________________   ________   _____   ______      ______

    MİAH   Dernekler Dairesi Başkanı      1      1         1

    MİAH   Şube Müdürü            1      2         2

    GİH   Şube Müdürü               3      2         2

    GİH   İçişleri B. Dernekler Denetçisi         1      12         12

    GİH   İçişleri B. Dernekler Denetçisi         5      20         20

    GİH   İçişleri B. Dernekler Denetçi Yrd.         8      20         20

    GİH   Şef                  3      5         5

    GİH   Şef                  4      5         5

    GİH   Veri Hazırlama Kontr. İşl.         5      5         5

    GİH   Veri Hazırlama Kontr. İşl.         6      5         5

    GİH   Veri Hazırlama Kontr. İşl.         7      5         5

    GİH   Veri Hazırlama Kontr. İşl.         8      5         5

    GİH   Veri Hazırlama Kontr. İşl.         9      5         5

    __________________________________________________________________________________

                Toplam               92         92

    (1) SAYILI LİSTE

    İHDAS EDİLEN KADROLARIN

    KURUMU : İçişleri Bakanlığı

    TEŞKİLATI : Taşra

                            Serbest   Tutulan

                            Kadro      Kadro

    Sınıfı   Unvanı               Derecesi   Adedi      Adedi   Toplam

    _____   ________________________________   ________   _____      ______   ______

    GİH   İl Dernekler Müdürü         1      81         81

    GİH   Şef               5      81         81

    GİH   Veri Hazırlama Kontr. İşl.      5      200         200

    GİH   Veri Hazırlama Kontr. İşl.      6      250         250

    GİH   Veri Hazırlama Kontr. İşl.      7      300         300

    GİH   Veri Hazırlama Kontr. İşl.      8      370         370

    __________________________________________________________________________________

       Toplam                     1282         1282

   

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100