Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

SOSYAL SİGORTALAR KURUMU KANUNU

    SOSYAL SİGORTALAR KURUMU KANUNU

    Kanun No : 4958

    Kabul Tarihi : 29/07/2003

    Resmi Gazete Tarihi: 06/08/2003

    Resmi Gazete Sayısı: 25191

    BİRİNCİ KISIM : GENEL HÜKÜMLER

    BİRİNCİ BÖLÜM : KURULUŞ VE TANIMLAR

    KURULUŞ

    Madde 1 - (Mülga madde : 16/05/2006-5502 S.K./43. mad)

    TANIMLAR

    Madde 2 - (Mülga madde : 16/05/2006-5502 S.K./43. mad)

    İKİNCİ BÖLÜM : KURUMUN ORGANLARI

    ORGANLAR VE TEŞKİLAT

    Madde 3 - (Mülga madde : 16/05/2006-5502 S.K./43. mad)

    GENEL KURUL

    Madde 4 - (Mülga madde : 16/05/2006-5502 S.K./43. mad)

    GENEL KURULUN TOPLANMASI VE GÖREVLERİ

    Madde 5 - (Mülga madde : 16/05/2006-5502 S.K./43. mad)

    YÖNETİM KURULU

    Madde 6 - (Mülga madde : 16/05/2006-5502 S.K./43. mad)

    YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

    Madde 7 - (Mülga madde : 16/05/2006-5502 S.K./43. mad)

    BAŞKANLIK

    Madde 8 - (Mülga madde : 16/05/2006-5502 S.K./43. mad)

    DENETİM DANIŞMA VE DESTEK BİRİMLERİ

    Madde 9 - (Mülga madde : 16/05/2006-5502 S.K./43. mad)

    İKİNCİ KISIM : SOSYAL SİGORTALAR KURUMU SİGORTA VE SAĞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜKLERİ

    BİRİNCİ BÖLÜM : SOSYAL SİGORTALAR KURUMU SİGORTA İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

    TEŞKİLAT

    Madde 10 - (Mülga madde : 16/05/2006-5502 S.K./43. mad)

    ANA HİZMET BİRİMLERİ

    Madde 11 - (Mülga madde : 16/05/2006-5502 S.K./43. mad)

    YARDIMCI HİZMET BİRİMLERİ

    Madde 12 - (Mülga madde : 16/05/2006-5502 S.K./43. mad)

    İKİNCİ BÖLÜM : SOSYAL SİGORTALAR KURUMU SAĞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

    TEŞKİLAT

    Madde 13 -(Mülga madde : 16/05/2006-5502 S.K./43. mad)

    ANA HİZMET BİRİMLERİ

    Madde 14 - (Mülga madde : 16/05/2006-5502 S.K./43. mad)

    YARDIMCI HİZMET BİRİMLERİ

    Madde 15 - (Mülga madde : 16/05/2006-5502 S.K./43. mad)

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : TAŞRA TEŞKİLATI

    TAŞRA TEŞKİLATI

    Madde 16 - (Mülga madde : 16/05/2006-5502 S.K./43. mad)

    ÜÇÜNCÜ KISIM : PERSONEL, ATAMA USUL VE ŞARTLARI

    BİRİNCİ BÖLÜM : PERSONEL, KURUMUN KADROLARI, DİSİPLİN VE SİCİL İŞLEMLERİ

    PERSONEL STATÜSÜ

    Madde 17 - (Mülga madde : 16/05/2006-5502 S.K./43. mad)

    İKİNCİ BÖLÜM : ATANMA USUL VE ŞARTLARI

    ATANMA USUL VE ŞARTLARI

    Madde 18 - (Mülga madde : 16/05/2006-5502 S.K./43. mad)

    DÖRDÜNCÜ KISIM : GELİRLER, GİDERLER VE DEĞERLENDİRİLME

    KURUM GELİRLERİ, GİDERLERİ VE GELİRLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

    Madde 19 - (Mülga madde : 16/05/2006-5502 S.K./43. mad)

    BEŞİNCİ KISIM : ÇEŞİTLİ VE GEÇİCİ HÜKÜMLER

    BİRİNCİ BÖLÜM : ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

    KADROLAR VE KADRO CETVELLERİ

    Madde 20 - (Mülga madde : 16/05/2006-5502 S.K./43. mad)

    ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

    Madde 21 - (Mülga madde : 16/05/2006-5502 S.K./43. mad)

    GAYRİMENKULLERİN SATIŞI

    Madde 22 - (Mülga madde : 16/05/2006-5502 S.K./43. mad)

    MUAFİYETLER

    Madde 23 - (Mülga madde : 16/05/2006-5502 S.K./43. mad)

    YÖNETMELİKLER

    Madde 24 - (Mülga madde : 16/05/2006-5502 S.K./43. mad)

    İKİNCİ BÖLÜM : GEÇİCİ HÜKÜMLER

    Geçici Madde 1 - (Mülga madde : 16/05/2006-5502 S.K./43. mad)

    ALTINCI KISIM : İLGİLİ KANUNLARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

    Madde 25 - 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun değişik 2 nci maddesinin ikinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

    Ceza infaz kurumları ile tutukevleri bünyesinde oluşturulan tesis, atölye ve benzeri ünitelerde çalıştırılan hükümlü ve tutuklular hakkında yalnız iş kazası ile meslek hastalıkları, analık ve hastalık sigorta kolları uygulanır. Ancak bunlar istekleri halinde malullük, yaşlılık ve ölüm sigorta kolları bakımından bu Kanunun 85 inci maddesinde öngörülen şartları taşımaları kaydıyla isteğe bağlı sigortalı olabilirler. Bu şekilde çalıştırılanların işvereni Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İş Yurtları Kurumu, işveren vekilleri ceza infaz kurumları ile tutukevleri iş yurtlarının sorumlu müdür ve amirleridir.

    Madde 26 - 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 8 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "işçi çalıştırmaya başlayacağı tarihten önce" ibaresi, "en geç sigortalı çalıştırmaya başladığı tarihte" şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddenin dördüncü fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

    İş yerinin miras yolu ile intikali halinde, yeni işveren iş yeri bildirgesini ölüm tarihinden itibaren en geç üç ay içinde doğrudan Kuruma vermek veya iadeli taahhütlü olarak göndermekle yükümlüdür.

    Madde 27 - 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 18 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

    Meslek hastalığının tespiti

    Madde 18 - Meslek hastalığı halinde, bu Kanunda yazılı yardımlardan yararlanmak için, sigortalının çalıştığı işte veya iş yerinde meslek hastalığına tutulduğunun ilgili Sosyal Sigortalar Kurumu meslek hastalıkları hastanesince düzenlenecek usulüne uygun sağlık kurulu raporu ve dayanağı tıbbi belgelerle tespit edilmesi gereklidir.

    Meslek hastalığı; sigortalı olarak çalıştığı ve böyle bir hastalığa sebep olacak işten veya iş yerinden ayrıldıktan sonra meydana çıkmış ise sigortalının bu Kanunla sağlanan yardımlardan yararlanabilmesi için; eski işinden veya iş yerinden fiilen ayrılması ile hastalığın meydana çıkması arasında bu hastalık için; yönetmelikte belirtilen süreden daha uzun bir zamanın geçmemiş olması gerekir.

    Ancak, meslek hastalığının klinik ve laboratuvar bulgularıyla kesinleştiği ve meslek hastalığına yol açan etkenin, iş yeri incelemesi ile kanıtlandığı hallerde, yükümlülük süresi aşılmış olsa bile, söz konusu hastalık, Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulunun onayı ile meslek hastalığı sayılabilir.

    Madde 28 - 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 26 ncı maddesinin birinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

    İşçi ve işveren sorumluluğunun tespitinde kaçınılmazlık ilkesi dikkate alınır.

    Madde 29 - 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 32 nci maddesinin son fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

    Sigortalıların, bu maddenin (A), (B) ve (D) bentlerinde yazılı yardımlardan yararlanabilmeleri için, hastalığın anlaşıldığı tarihten önceki bir yıl içinde en az doksan gün hastalık sigortası primi ödemiş olmaları şarttır.

    Madde 30 - 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 43 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

    Kurumdan kendi çalışmalarından dolayı gelir veya aylık almakta olan kadın veya erkeğin sigortalı olmayan eşi, analık halinde yukarıdaki (A), (B), (C) ve (E) bentlerinde sayılan yardımlardan yararlanırlar.

    Madde 31 - 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 46 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

    44 ve 45 inci maddelerde gösterilen sağlık yardımlarının Kurumca veya 123 üncü madde gereğince sözleşme ya da protokol yapılmış sağlık tesislerinde doğrudan doğruya yapılmasına imkan görülmeyen yer ve hallerde, gebelik ve doğum sağlık yardımı yerine, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca onanacak ve önceden bildirilecek tarifeye göre maktu para yardımı yapılır. Birden fazla çocuk doğarsa, maktu doğum yardımı her çocuk sayısına göre artırılır.

    Madde 32 - 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 49 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve birinci fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

    Kendisi için doğumdan önceki bir yıl içinde en az 120 gün analık sigortası primi ödenmiş bulunan sigortalı kadının analığı halinde, doğumdan önceki ve sonraki sekizer haftalık sürede, çoğul gebelik halinde ise, doğumdan önceki sekiz haftaya iki haftalık süre ilave edilerek çalışmadığı her gün için geçici iş göremezlik ödeneği verilir.

    Kadın sigortalının isteği ve doktorun onayı ile doğuma üç hafta kalıncaya kadar çalışılması halinde, çalışılan süreler kadın sigortalının doğum sonrası sürelerine eklenir.

    Madde 33 - 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 53 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

    Kimlerin malul sayılacağı

    Madde 53 - A) 1- a) Kurum hastanelerince düzenlenecek usulüne uygun sağlık kurulu raporları ve dayanağı tıbbi belgelerin incelenmesi sonucu çalışma gücünün en az 2/3'ünü yitirdiği,

    b) 34 üncü madde gereğince yapılan tedavi sonunda Kurum sağlık tesisleri sağlık kurullarınca düzenlenecek usulüne uygun rapor ve dayanağı tıbbi belgelerin incelenmesi sonucu çalışma gücünün en az 2/3'ünü yitirdiği,

    c) İş kazası ve meslek hastalığı sonucu meslekte kazanma gücünün en az % 60'ını yitirdiği,

    Kurumca tespit edilen sigortalı malullük sigortası bakımından malul sayılır.

    2- Meslek hastalığı sonucu, meslekte kazanma gücü azalma oranının tespiti Kurumun meslek hastalıkları hastanelerince yapılır.

    B ) Bu Kanun kapsamında ilk defa çalışmaya başladıkları tarihte mevcut hastalık veya arızası bulunanlar bu hastalık veya arızasının malul sayılmayı gerektirecek düzeyde olmadığını Kurum veya Kurum dışındaki hastanelerden işe girmeden önce alınmış, usulüne uygun sağlık raporu ve dayanağı tıbbi belgelerle kanıtlamakla yükümlüdürler. Sigortalı olarak ilk defa çalışmaya başladığı tarihte, malul sayılmayı gerektirecek derecede hastalık ve arızalarının bulunduğu önceden veya sonradan tespit edilen sigortalılar bu hastalık veya arızaları nedeni ile malullük sigortası yardımlarından yararlanamazlar.

    Bu gibi sigortalılara malullük sigortasından evvelce ödenmiş bulunan aylıklar geri alınır.

    C ) Bu maddenin uygulama hükümleri çıkarılacak yönetmeliklerle düzenlenir.

    Madde 34 - 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun değişik 60 ıncı maddesinin (C) bendinin (a) ve (b) alt bentleri ile (F) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

    a) Sigortalı olarak ilk defa çalışmaya başladığı tarihten önce bu Kanunun 53 üncü maddesine göre malul sayılmayı gerektirecek derecede hastalık veya arızası bulunan ve bu nedenle malullük aylığından yararlanamayan sigortalılar, yaşları ne olursa olsun en az 15 yıldan beri sigortalı bulunmak ve en az 3600 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemiş olmak şartıyla yaşlılık aylığından yararlanırlar.

    b) Sakatlığı nedeniyle vergi indiriminden yararlanmaya hak kazanmış durumda olan sigortalılardan; ilgili mevzuatı uyarınca, I. derece sakatlığı olanlar yaşları ne olursa olsun en az onbeş yıldan beri sigortalı bulunmak ve en az 3600 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemiş olmak, II. derece sakatlığı olanlar yaşları ne olursa olsun en az onsekiz yıldan beri sigortalı olmak ve en az 4000 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemiş olmak, III. derece sakatlığı olanlar yaşları ne olursa olsun en az yirmi yıldan beri sigortalı olmak ve en az 4400 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemiş olmaları şartıyla yaşlılık aylığından yararlanırlar. Sakatlığı nedeniyle vergi indiriminden yararlanması dolayısıyla yaşlılık aylığına hak kazanarak yaşlılık aylığı alanlar Kurumca kontrol muayenesine tabi tutulabilir.

    F) Bu Kanuna göre sigortalı olarak tescil edilmiş bulunanların, er olarak silah altında veya yedek subay okulunda geçen sürelerinin tamamını veya bir kısmını, kendilerinin veya hak sahiplerinin yazılı talepte bulunmaları halinde ve bu Kanunun 78 inci maddesi ile belirlenen prime esas kazancın alt sınırının talep tarihindeki tutarı üzerinden hesaplanacak malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primlerini tebliğ tarihinden itibaren altı ay içinde ödemeleri şartı ile borçlandırılır, altı ay içinde primi ödenmeyen borçlanma süreleri hizmetten sayılmaz.

    Ancak Kanunla kurulmuş bulunan diğer sosyal güvenlik kuruluşları mevzuatına göre sigortalı veya iştirakçi olanlar hakkında yukarıdaki fıkra hükmü uygulanmaz.

    Sigortalıların grev ve lokavtta geçen süreleri, grev ve lokavtın sona ermesinden itibaren altı ay içinde kendilerinin veya hak sahiplerinin yazılı talepte bulunmaları halinde ve bu Kanunun 78 inci maddesi ile belirlenen prime esas kazancın alt ve üst sınırları arasında olmak suretiyle, talep tarihindeki tutarı üzerinden hesaplanacak malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi, tebliğ tarihinden itibaren altı ay içinde ödemeleri şartıyla borçlandırılır.

    Borçlandırılan sürenin karşılığı olan gün sayısı sigortalının prim ödeme gün sayısına katılır. Bu Kanuna göre tespit edilen sigortalılığın başlangıç tarihinden önceki süreler için borçlandırılma halinde, sigortalılığın başlangıç tarihi, borçlandırılan gün sayısı kadar geriye götürülür.

    Aylık bağlanmasına askerlik, grev ve lokavt borçlanması ile hak kazanılması durumunda kendilerine, borcun ödendiği tarihi takip eden aybaşından itibaren aylık bağlanır.

    Madde 35 - 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 23 üncü maddesinin VII. numaralı bendi ile 68 inci maddesinin VI. numaralı bendindeki "çalışmaya" kelimesinden sonra gelmek üzere "buralardan gelir veya aylık almaya" ibaresi eklenmiş, 24 üncü maddesinin birinci fıkrası ile 71 inci maddesinin IV. numaralı bendindeki "geçimi sigortalı tarafından sağlandığı belgelenen" ibareleri ile 69 uncu maddesinin birinci fıkrasındaki "geçiminin sigortalı tarafından sağlandığı belgelenen" ibaresi "sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi çalışmayan veya 2022 sayılı Kanuna göre bağlanan aylık hariç olmak üzere buralardan her ne ad altında olursa olsun gelir veya aylık almayan" şeklinde değiştirilmiş, 68 inci maddenin (I) numaralı bendinin (C) alt bendinin (a) fıkrasında ve 71 inci maddesinin (I) numaralı bendinin (C) alt bendinde yer alan "erkek" ibareleri madde metninden çıkarılmıştır.

    Madde 36 - 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 77 nci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

    Şu kadar ki, ölüm, doğum ve evlenme yardımları, yolluklar, kıdem, ihbar ve kasa tazminatları, ayni yardımlar ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca miktarları yıllar itibariyle belirlenecek yemek, çocuk ve aile zamları, sigorta primlerinin hesabına esas tutulacak kazançların aylık tutarının tespitinde nazara alınmaz. Bunların dışında her ne ad altında ödeme yapılırsa yapılsın tüm ödemeler prime tabi tutulur.

    Her sigortalının prim hesabına esas tutulacak aylık kazanç toplamının bin liraya kadar olan lira kesri nazara alınmaz.

    Madde 37 - 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 79 uncu maddesinin birinci ve yedinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

    İşveren, bir ay içinde çalıştırdığı sigortalının sigorta primleri ve destek primi hesabına esas tutulan kazançlar toplamı ve prim ödeme gün sayıları ile bu primleri gösteren ve örneği yönetmelikle belirlenen asıl veya ek belgeleri ait olduğu ayı veya dönemi takip eden ayın sonuna kadar Kuruma vermekle ve Kurumca istenilmesi halinde iş yeri kayıtlarını ibraz etmekle veya sigortalı çalıştırmadığı takdirde, bu hususu sigortalı çalıştırmaya son verdiği tarihten itibaren bir ay içinde yazılı olarak Kuruma bildirmekle yükümlüdür. İşverenin, sigortalıyı, 4857 sayılı İş Kanununun 7 nci maddesine göre başka bir işverene iş görme edimini yerine getirmek üzere geçici olarak devretmesi halinde, sigortalıyı devir alan, geçici iş ilişkisi süresine ilişkin bu fıkrada belirtilen belgelerin aynı süre içinde işverene ait iş yerinden Kuruma verilmesinden işveren ile birlikte müteselsilen sorumludur.

    Fiilen veya iş yeri kayıtlarından tespit edilecek her türlü bilgiden ya da kamu kuruluşları tarafından düzenlenen belge veya alınan bilgilerden çalıştığı tespit edilen sigortalılara ait olup, bu Kanun uyarınca Kuruma verilmesi gereken belgelerin yapılan tebligata rağmen bir ay içinde verilmemesi veya noksan verilmesi halinde, bu belgeler Kurumca resen düzenlenir ve muhteviyatı sigorta primleri Kurumca tespit edilerek işverene tebliğ edilir.

    Bu Kanunun 83 üncü maddesinde belirtilen kurum ve kuruluşlar tarafından ihale yoluyla yaptırılan her türlü işler, gerçek veya tüzel kişilerce yapılan inşaatlardan dolayı yeterli işçilik bildirmiş olup olmadığı Kurumca araştırılır. Usul ve esasları yönetmelikle belirlenecek bu araştırma sonucunda yeterli işçiliğin bildirilmemiş olduğunun anlaşılması halinde, bildirilmemiş olan işçilik tutarı üzerinden hesaplanan prim tutarı, gecikme zammı ile birlikte sigorta müfettişince inceleme yapılması istenilmeksizin işveren tarafından ödendiği takdirde, iş yeri hakkında sigorta müfettişine inceleme yaptırılmayabilir.

    Sigorta müfettişi tarafından, Kuruma bildirilmediği tespit edilen asgari işçilik tutarı üzerinden Kurumca resen tahakkuk ettirilen sigorta primleri bu Kanunun 80 inci maddesi de nazara alınarak işverene tebliğ olunur. İşveren, tebliğ edilen prim borcuna karşı tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde Kuruma itiraz edebilir. İtiraz takibi durdurur. Kurumca itirazın reddi halinde, işveren, kararın tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde yetkili iş mahkemesine başvurabilir. Mahkemeye başvurulması prim borcunun takip ve tahsilini durdurmaz.

    Sigorta müfettişince Kuruma asgari işçilik tutarı bildirilmediği tespit edilen işyerleri hakkında ayrıca bu Kanunun 140 ıncı maddesine göre işlem yapılır.

    Kamu idare ve müesseseleri (kamu hizmeti ifa eden kurum ve kuruluşlar dahil) Kurumca yazı ile istenilecek bilgileri yazılı olarak en geç bir ay içinde vermeye mecburdurlar.

    Kuruma, yeterli işçilik bildirilmiş olup olmadığının araştırılmasına ilişkin yöntem, işin yürütümü için gerekli olan asgari işçilik miktarının tespitinde ve Kuruma yeterli işçilik bildirmiş olup olmadığının araştırılmasında dikkate alınacak asgari işçilik oranlarının saptanması ve asgari işçilik oranlarına vaki itirazların incelenerek karara bağlanması amacıyla Kurum bünyesinde; Kurum teknik elemanlarından beş kişi, Yönetim Kurulunda temsil edilen işçi ve işveren konfederasyonlarınca görevlendirilecek iki teknik eleman olmak üzere toplam yedi kişiden oluşan Asgari İşçilik Tespit Komisyonu kurulmuştur. Kurum Yönetim Kurulu kararı ile birden çok Asgari İşçilik Tespit Komisyonu kurulabilir. Asgari İşçilik Tespit Komisyonunun çalışma usul ve esasları ile işçi ve işveren konfederasyonlarınca görevlendirilecek teknik elemanlara, komisyona katılan Kurum teknik elemanlarının yararlandığı tutarda ek ödeme yapılmasıyla ilgili hususlar yönetmelikle belirlenir.

    Madde 38 - 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 80 inci maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

    Kurumun süresi içinde ödenmeyen prim ve diğer alacaklarının tahsilinde, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesi hariç, diğer maddeleri uygulanır. Kurum, söz konusu Kanunun uygulanmasında Maliye Bakanlığı, diğer kamu kurum ve kuruluşları ve mercilere verilen yetkileri kullanır. Şu kadar ki; Kurumun prim ve diğer alacakları süresi içinde ve tam olarak ödenmezse, ödenmeyen kısmı sürenin bittiği tarihte % 10 oranında artırılır. Bulunan bu tutara, ödeme süresinin bittiği tarihten başlamak üzere borç ödeninceye kadar, her ay için ayrı ayrı Hazine Müsteşarlığınca açıklanacak Türk Lirası cinsinden iskontolu ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetlerinin aylık ortalama faizi, bileşik bazda uygulanarak gecikme zammı hesaplanır. Ancak ödemenin yapıldığı ay için gecikme zammı günlük hesaplanır.

    Madde 39 - 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun değişik 85 inci maddesinin (E) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

    E- Bu maddenin (A) bendinin (a) alt bendinde belirtilen koşullar sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmayan ülkelerde iş üstlenen işverenlerin yurt dışındaki iş yerlerinde çalışmak üzere giden Türk işçileri için aranmaz. Bu maddenin (D) bendinin (a), (b) ve (c) alt bentlerine göre isteğe bağlı sigortalılığı sona eren sigortalının, yeniden isteğe bağlı sigortaya devam edebilmesi için tekrar yazılı müracaatta bulunması şarttır.

    Madde 40 - 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 86 ncı maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

    Malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına tabi olanların malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi, bu Kanunun 78 inci maddesine göre belirlenen prime esas kazanç alt ve üst sınırı arasında olmak şartıyla kendilerinin belirleyeceği miktarın % 30'udur. Ait olduğu ayı takip eden ayın sonuna kadar ödenmeyen primler için bu tarihten başlanarak 80 inci madde hükmüne göre gecikme zammı uygulanır.

    Sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmayan ülkelerde iş üstlenen işverenlerin yurt dışındaki iş yerlerinde çalışmak üzere giden Türk işçilerine istekleri halinde 85 inci madde hükümleri uygulanır.

    Madde 41 - 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 93 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

    Sigortalı olan ana ve babalarının ölümlerinde her ikisinden de gelir veya aylık bağlanmasına hak kazanan çocuklara, ana veya babadan bağlanan gelir ve aylıklardan, önce bu Kanunun 92 nci maddesi dikkate alınarak yüksek olanın tümü, eksik olanın da yarısı bağlanır.

    Madde 42 - 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 95 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

    Değişen gelir ve aylıkların başlangıcı

    Madde 95 - Bu Kanuna göre gelir veya aylık bağlanan sigortalı ile hak sahibi kimselerin durumlarında kendilerine veya başka hak sahiplerine bağlanmış bulunan gelir veya aylık miktarının değiştirilmesini gerektiren bir durum meydana gelirse, gelir veya aylık miktarları, değişikliğin meydana geldiği tarihten sonraki ödeme dönemi başından başlanarak yeni duruma göre değiştirilir. Bu Kanunun 25, 57 ve 101 inci maddeleri hükümleri saklıdır.

    Madde 43 - 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 96 ncı maddesine dördüncü fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

    Sigortalı veya hak sahibine bu Kanun hükümlerine göre bağlanan gelir veya aylıklardan, ilk hak edilen gelir veya aylık dışında sonradan bağlanacak gelir ve aylıklar için yukarıdaki fıkralardaki hükümler uygulanmaz. Aynı anda birden fazla gelir veya aylık hak edilirse, yüksek olanı ilk hak edilen gelir veya aylık olarak esas alınır.

    Madde 44 - 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 104 üncü maddesine aşağıdaki (D) bendi eklenmiş ve maddenin son fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

    D) Sigortalının greve iştirak etmesi veya işverenin lokavt yapması hallerinde geçen süre,

    Bu Kanunun 32, 35, 37, 48, 49 ve 51 inci maddelerinde belirtilen çalışma sürelerine girmediği gibi, iş göremezliğin başladığı veya hastalığın anlaşıldığı yahut doğumun olduğu tarihten önceki bir yılın ve onbeş ayın hesabında da nazara alınmaz.

    Madde 45 - 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 106 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

    a) Diğer sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi olarak çalışmayan ya da gelir veya aylık almayan eşi,

    Madde 46 - 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 110 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

    Sigortalının kastı ve suç sayılır hareketi

    Madde 110 - Kasdi bir hareketi yüzünden iş kazasına uğrayan, meslek hastalığına tutulan veya hastalanan sigortalıya geçici iş göremezlik ödeneği ve sürekli iş göremezlik geliri verilmez. Sigortalıya yalnız gerekli sağlık yardımları yapılır.

    Suç sayılır bir hareketi yüzünden iş kazasına uğrayan, meslek hastalığına tutulan veya hastalanan sigortalıya verilecek geçici iş göremezlik ödeneği ve sürekli iş göremezlik geliri, suça esas kusur derecesinin yarısına kadar indirilerek ödenebilir.

    Madde 47 - 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 121 inci maddesinin başlığı "Sigorta yardımlarının haczedilemeyeceği, yanlış ve yersiz ödemelerin tahsili" şeklinde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

    Ancak, yanlış ve yersiz ödendiği anlaşılan her türlü gelir, aylık ve sigorta yardımları 84 üncü maddenin son fıkrası saklı kalmak kaydıyla, ilgililerin sonraki her çeşit istihkaklarından kesilmek suretiyle geri alınır. Kurumun genel hükümlere göre takip hakkı saklıdır.

    Madde 48 - 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 129 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

    Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulu

    Madde 129 - Bu Kanunda yazılı olan görevleri yerine getirmek üzere öncelikle Ankara'daki tıp fakülteleri tarafından seçilecek bir halk sağlığı, bir göğüs hastalıkları ve bir psikiyatri profesörü, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca görevlendirilecek bir dahiliye uzmanı ile bir nöroşirurji uzmanı, Sağlık Bakanlığınca görevlendirilecek bir kalp damar cerrahisi uzmanı ile bir göğüs hastalıkları uzmanı, Sosyal Sigortalar Kurumunca görevlendirilecek maluliyet işlemlerinde deneyimli bir hekim ile bir ortopedi uzmanı, en fazla üyeye sahip işveren kuruluşu tarafından seçilecek bir kardiyoloji uzmanı ve en fazla üyeye sahip işçi kuruluşu tarafından seçilecek bir nöroloji uzmanından teşekkül eden Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulu kurulur. Ayrıca, Kurula üye sayısı kadar yedek üye seçilir.

    Profesörlükte kıdemli olan hekim Kurula başkanlık eder. Bu Kurulda görevlendirilecek olan hekimlerin hizmet süreleri üç yıl olup, yeniden görevlendirilebilirler. Bir takvim yılı içerisinde birbirini izleyen beş veya toplam on toplantıya mazeretsiz olarak katılmayanların görevleri kendiliğinden sona erer. Görevi sona eren hekimin yerine bir başka hekim, yerini aldığı hekimin görev süresini tamamlayacak şekilde aynı usulle görevlendirilir. Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kuruluna iştirak edenlere katıldıkları her toplantı günü için 4000 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpılarak bulunacak miktar üzerinden toplantı ücreti ödenir. Kurulun çalışmaları ile ilgili her türlü giderleri Kurumca karşılanır. Kurul, gerek gördüğü hallerde dışarıdan uzman kimselerin görüşüne başvurabilir.

    Kurul, Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığınca yürütülen inceleme ve soruşturma kapsamında, Teftiş Kurulu Başkanlığının talebi üzerine, Sağlık Bakanlığı bünyesindeki Yüksek Sağlık Şurasının görev alanına giren konular hariç olmak kaydıyla, mesleki bilgi ve tecrübeye dayalı konularda bilirkişi sıfatıyla gerekli incelemeleri yaparak görüş bildirir.

    Kurul, mahkemelerden intikal eden ve bilirkişi sıfatıyla rapor düzenlenmesi talep edilen dava dosyaları hakkında, bu Kanunun uygulanmasından kaynaklanan görevlerle sınırlı olmak kaydıyla gerekli incelemeleri yaparak görüş bildirir. Anılan mahkemeler, bahse konu dosyalar için Adalet Bakanlığınca belirlenen bilirkişi ücretini Kurul üyelerine iletilmek üzere Kurumun ilgili birimine gönderir.

    Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulunun görev, yetki, çalışma usul ve esasları yönetmelikle düzenlenir.

    Madde 49 - 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 130 uncu maddesinin birinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

    İşverenin Kuruma, emsaline, yapılan işin nitelik, kapsam ve kapasitesine göre işin yürütülmesi için gerekli olan sigortalı sayısının, çalışma süresinin veya prime esas kazanç tutarının altında bildirimde bulunduğunun Kurumca saptanması halinde, işin yürütülmesi için gerekli olan asgari işçilik miktarı, yapılan işin niteliği, bünyesinde kullanılan teknoloji, iş yerinin büyüklüğü, benzer işletmelerde çalıştırılan işçi sayısı, ilgili meslek veya kamu kuruluşlarının görüşü gibi unsurları dikkate alarak sigorta müfettişi tarafından tespit edilir.

    Sigorta müfettişlerince görevleri sırasında saptanan Kurum alacağını doğuran olay ve bu olaya ilişkin işlemler yemin hariç her türlü delille ispatlanabilir.

    Bu maddenin uygulamasında teftiş, kontrol ve denetleme yetkisine sahip olanlar tarafından düzenlenen tutanaklar aksi sabit oluncaya kadar muteberdir.

    İşverenler ve sigortalılar ile işle ilgili Kurum personeli, görevli sigorta müfettişleri tarafından bilgi vermek üzere çağrıldıkları zaman gelmek, gerekli olan belge ve delilleri getirip göstermek ve vermek, görevlerini yapmak için her türlü kolaylığı sağlamak ve bu yoldaki isteklerini geciktirmeksizin yerine getirmekle yükümlüdürler.

    Sigorta müfettişlerine bu görevleri yaparken, tüm kamu görevlileri gerekli kolaylığı gösterir ve yardımcı olurlar.

    Kurum, sigorta yoklama memurları vasıtasıyla iş yerlerinin mevcut durumları, faal olup olmadığı, sigortalı çalıştırılıp çalıştırılmadığı, çalıştırılıyorsa kimlerin, hangi sürede ve ücretle çalıştırıldıkları, prime esas kazanç ve prim ödeme gün sayılarıyla diğer bilgileri içeren ilgili belgelerin işyerlerinde asılı olup olmadığı ile bu hususların tutanağa kaydedilmesi, adres, mal varlığı ve sağlık yardımlarına müstahaklık ve kendilerine verilecek benzeri görevlerde inceleme, araştırma, tespit ve yoklama yaptırabilir.

    İhaleli işler ile özel bina inşaatı işyerleri işverenlerine, Kuruma prim borçlarının bulunmadığını gösteren ilişiksizlik belgesinin verilmesinde, 01/06/1989 tarihli ve 3568 sayılı Kanuna göre yetki verilmiş serbest muhasebeci mali müşavirler ile yeminli mali müşavirler tarafından iş yeri kayıtlarının incelenmesi sonucunda Kuruma bildirildiği tespit edilen işçilik tutarlarının uygunluğu, Kurumun denetim yetkisi saklı kalmak kaydıyla, esas alınabilir. Şu kadar ki, usul ve esasları Kurumca belirlenmiş hesaplama yöntemine uygun olarak serbest muhasebeci mali müşavir ve yeminli mali müşavirce düzenlenen rapor ile Kuruma yeterli işçilik bildirilmediği anlaşılan iş yeri ve işverenlerinin tespit edilen fark işçilik tutarı üzerinden hesaplanacak prim ve gecikme zammı tutarının bu Kanunun 140 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (c ) ve (d) bentleri uyarınca verilecek idari para cezaları ile birlikte ödemeleri kaydıyla ilişiksizlik belgesi verilebilir. Kurumca belirlenen usul ve esaslara aykırı hareket ederek, Kurum zararına sebebiyet verdiği anlaşılan meslek mensuplarınca düzenlenen raporlar dikkate alınmaz ve bunların daha sonra düzenleyecekleri raporlar hiçbir zaman Kurumca işleme konulmaz. Gerçeğe aykırı rapor düzenleyen meslek mensupları hakkında Kurumun genel hükümlerine göre takip hakkı saklıdır. Bu fıkranın uygulanmasıyla ilgili esas ve usuller Kurumca çıkarılacak bir yönetmelikle belirlenir.

    Madde 50 - 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 135 inci maddesinin (A) fıkrasının son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

    Kurumca hazırlanacak yönetmelikler ile

    Madde 51 - 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 140 ıncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

    Kurumca verilecek idari para cezaları,

    Madde 140 - Kurumca dayanağı belirtilmek suretiyle;

    a) Bu Kanunun 8 inci maddesinde belirtilen bildirgeyi Kanunda belirtilen tarihte Kuruma vermeyenlere;

    1-Bilanço esasına göre defter tutmak zorunda olanlar için üç aylık asgari ücret tutarında,

    2-Diğer defterleri tutmak zorunda olanlar için iki aylık asgari ücret tutarında,

    3- Defter tutmakla yükümlü olmayanlar için bir aylık asgari ücret tutarında,

    b) Bu Kanunun 9 uncu maddesinde belirtilen bildirgeyi yasal süresi içinde Kuruma vermeyenlere, her bir sigortalı için aylık asgari ücret tutarında, bildirilmeyen sigortalıların çalışma izninin olmaması durumunda asgari ücretin iki katı tutarında;

    c) Bu Kanunun 79 uncu maddesinin birinci fıkrası uyarınca verilmesi gereken belgeleri anılan fıkrada belirtilen sürede Kuruma vermeyenlere her bir fiil için aylık asgari ücretin üç katını geçmemek kaydıyla belgenin;

    1) Asıl nitelikte olması halinde belgede kayıtlı sigortalı sayısı başına aylık asgari ücretin 1/5'i tutarında,

    2) Ek belge niteliğinde olması durumunda sigortalı sayısına bakılmaksızın aylık asgari ücretin 1/8'i tutarında,

    3) Hiç belge vermeyenlere ise sigortalı sayısı üzerinde durulmaksızın her ay için aylık asgari ücretin üç katı tutarında,

    d) Defter ve belgeleri ibraz etme yükümlülüğünü Kurumca yapılan yazılı ihtara rağmen onbeş gün içinde mücbir sebep olmaksızın yerine getirmeyenlere;

    1) Bilanço esasına göre defter tutmakla yükümlü iseler aylık asgari ücretin oniki katı tutarında,

    2) Diğer defterleri tutmakla yükümlü iseler aylık asgari ücretin altı katı tutarında,

    3) Defter tutmakla yükümlü değil iseler aylık asgari ücretin üç katı tutarında,

    Defter ve belgelerinin tümünü bu bentte belirtilen süre içinde ibraz etmekle birlikte, yönetmelikte belirtilen usul ve esaslara uygun olarak düzenlemeyenlere, her bir geçersizlik hali için, ibraz edilmemesi üzerine uygulanan miktarları aşmamak kaydıyla aylık asgari ücretin yarısı tutarında,

    e) Bu Kanunun 79 uncu maddesinin dördüncü fıkrasında belirtilen yükümlülüğü yönetmelikle belirlenen sürede yerine getirmeyenlere aylık asgari ücretin iki katı tutarında,

    f) Bu Kanunun 90 ıncı maddesinde belirtilen yükümlülükleri Kurumca yapılan yazılı ihtara rağmen üç gün içinde yerine getirmeyenlere aylık asgari ücret tutarında,

    İdari para cezası verilir.

    Bu madde hükümlerinin uygulanması, bu Kanunun 8, 9 ve 79 uncu maddelerinde belirtilen belgelerin Kuruma verilmesi yükümlülüğünü kaldırmaz.

    Bu maddenin uygulanmasında 10/06/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun 39 uncu maddesine göre sanayi kesiminde çalışan onaltı yaşından büyük işçiler için fiilin oluştuğu tarihte uygulanan asgari ücret esas alınır.

    İdari para cezaları ilgiliye tebliğ edilmekle tahakkuk eder ve tebliğ tarihinden itibaren onbeş gün içinde Kuruma ödenir veya aynı süre içinde Kurumun ilgili ünitesine itiraz edilebilir. İtiraz takibi durdurur. Kurumca itirazı reddedilenler, kararın kendilerine tebliğ tarihinden itibaren altmış gün içinde idare mahkemesine başvurabilirler. Mahkemeye başvurulması cezanın takip ve tahsilini durdurmaz. Tebliğ tarihinden itibaren onbeş gün içinde Kuruma ödenmeyen idari para cezaları, bu Kanunun 80 inci maddesi hükmü gereğince hesaplanacak gecikme zammı ile birlikte tahsil edilir.

    Fiilin işlendiği günden itibaren beş yıl içinde tebliğ edilemeyen idari para cezaları zamanaşımına uğrar.

    Madde 52 - 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun ek 3 üncü maddesinin sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

    Kurum sağlık tesislerinde mesai saatleri dışında acil sağlık hizmetleri hariç olmak üzere yürütülen sağlık hizmetlerinden, bu Kanunun 32, 35, 36, 40 ve 42 nci maddeleri uyarınca yararlananlardan sadece yapılacak muayene ve ameliyatları için her yıl Maliye Bakanlığınca yayınlanan tedavi yardımlarıyla ilgili Bütçe Uygulama Talimatı ile belirlenen fiyatların yarısı tutarında katkı payı alınır.

    Madde 53 - 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa aşağıdaki ek maddeler eklenmiştir.

    Ek Madde 43 - Sigorta prim ve ödeneklerinin hesabında esas tutulacak ve 78 inci madde gereğince saptanacak günlük kazancın alt sınırlarında meydana gelecek yükselmelerde; iş kazaları ve meslek hastalıkları ile hastalık ve analık sigortalarından, yeniden tespit edilen alt sınırların altında bir günlük kazanç üzerinden ödenek almakta bulunanların veya almaya hak kazanmış yahut kazanacak olanların bu ödenekleri, günlük kazancın alt sınırındaki değişikliklerin yürürlüğe girdiği tarihten başlayarak yükseltilmiş günlük kazançların alt sınırına göre artırılır.

    Ek Madde 44 - Bu Kanunun 20 nci ve 23 üncü maddelerine göre hesaplanan yıllık gelirin 1/12'si, gelire esas günlük kazanç hesabına giren son takvim ayı ile gelir başlangıç tarihi arasında geçen her ay için Devlet İstatistik Enstitüsü tarafından açıklanan en son temel yıllı kentsel yerler tüketici fiyatları indeksindeki aylık artış oranları kadar artırılarak sigortalının bir aylık geliri belirlenir.

    Ek Madde 45 - Bu Kanunun 61 inci maddesinin ikinci fıkrasına göre belirlenecek ortalama yıllık kazancın hesaplanmasında, bu Kanunun geçici 82 nci maddesinin (a) bendinin ikinci alt bendine göre bulunacak aylığın artırılmasında esas alınan Devlet İstatistik Enstitüsü tarafından açıklanan en son temel yıllı kentsel yerler tüketici fiyatları indeksindeki artış oranı veya gayri safi yurt içi hasıla sabit fiyatlarla gelişme hızının eksi olması halinde, yine bu Kanunun ek 38 inci maddesinin uygulanmasında esas alınan aylık tüketici fiyat indeksinin artış oranının eksi olması halinde bu değer nazara alınmaz.

    Ek Madde 46 - Bu maddenin yürürlüğe girmesinden sonra ölen sigortalıların anne ve babalarına bağlanan gelir ve aylıklar sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi olarak çalışmaya başladıkları veya 01/07/1976 tarihli ve 2022 sayılı Kanuna göre bağlanan aylık hariç olmak üzere, bunlardan her ne ad altında olursa olsun gelir veya aylık almaya başladıkları tarihi takip eden ödeme dönemi başından itibaren kesilir.

    Ek Madde 47 - Bu Kanuna göre gelir veya aylık almakta olan kız çocuklarının sosyal güvenlik sözleşmesi akdedilmiş ülkelerdeki sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi çalışmaya başlamaları veya bu ülkelerin sosyal güvenlik kuruluşlarından gelir veya aylık almaya başlamaları halinde, bağlanan gelir ve aylıkları kesilir.

    Madde 54 - 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.

    Geçici Madde 86 - 08/09/1999 ile 31/12/1999 (dahil) tarihleri arasında işe alınan sigortalılar için en geç bir ay içinde Kuruma verilen veya iadeli taahhütlü olarak gönderilen iş yeri bildirgesi ile işe giriş bildirgeleri de süresi içinde verilmiş sayılır. Belirtilen süre içerisinde 8 inci maddenin birinci fıkrası ve 9 uncu maddedeki yükümlülükleri yerine getirmemeleri sebebiyle, yine bu Kanuna göre haklarında idari para cezası uygulanan işverenlerin ödedikleri idari para cezası ve gecikme zammı tutarı müteakip aylardaki prim borçlarından mahsup edilir.

    Geçici Madde 87 - 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 60 ıncı maddesinin (C) bendinin (b) alt bendinde yapılan değişikliğin uygulanmasında; bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte;

    a) 12 yıl ve daha fazla sigortalılık süresi bulunanlar hakkında sakatlık derecesi ne olursa olsun bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce yürürlükte bulunan hükümler uygulanır.

    b) 9 yıldan fazla 12 yıldan az sigortalılık süresi bulunup II. derece sakatlığı olanlar 15 yıl 8 ay sigortalılık süresi ve 3680 gün,

    9 yıldan fazla 12 yıldan az sigortalılık süresi bulunup III. derece sakatlığı olanlar 16 yıl sigortalılık süresi ve 3760 gün,

    c) 6 yıldan fazla 9 yıldan az sigortalılık süresi bulunup II. derece sakatlığı olanlar 16 yıl 4 ay sigortalılık süresi ve 3760 gün,

    6 yıldan fazla 9 yıldan az sigortalılık süresi bulunup III. derece sakatlığı olanlar 17 yıl sigortalılık süresi ve 3920 gün,

    d) 3 yıldan fazla 6 yıldan az sigortalılık süresi bulunup II. derece sakatlığı olanlar 17 yıl sigortalılık süresi ve 3840 gün,

    3 yıldan fazla 6 yıldan az sigortalılık süresi bulunup III. derece sakatlığı olanlar 18 yıl sigortalılık süresi ve 4080 gün,

    e) 3 yıldan az sigortalılık süresi bulunup II. derece sakatlığı olanlar 17 yıl 8 ay sigortalılık süresi ve 3920 gün,

    3 yıldan az sigortalılık süresi bulunup III. derece sakatlığı olanlar 19 yıl sigortalılık süresi ve 4240 gün,

    Malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemiş olmak şartıyla yaşlılık aylığından yararlanırlar.

    Madde 55 - 24/05/1983 tarihli ve 2829 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumlarına Tabi Olarak Geçen Hizmetlerin Birleştirilmesi Hakkında Kanunun 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (2) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

    2. Malullük veya ölüm, 60 yaşın doldurulması, T.C. Emekli Sandığına tabi görevlerden kurumlarınca resen veya yaş haddinden emekliye sevk edilme nedenleriyle görevleri ile ilgileri kesilenlerin görevlerinden ayrıldıkları tarihten itibaren altı ay içinde, kendileri veya hak sahipleri tarafından, aldıkları kuruma o kurumun kendi mevzuatına göre hesaplanan tutarını

    Madde 56 - 08/05/1985 tarihli ve 3201 sayılı Yurt Dışında Bulunan Türk Vatandaşlarının Yurt Dışında Geçen Sürelerinin Sosyal Güvenlikleri Bakımından Değerlendirilmesi Hakkında Kanunun 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

    Başvurulacak kuruluşlar

    Madde 3 - 1) Halen yurt dışında bulunanlar;

    a) Yurt dışına çıkmadan önce Türkiye'de herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna tabi çalışması olmayanlar Sosyal Sigortalar Kurumuna,

    b) Yurt dışına çıkmadan önce Türkiye'de son defa prim, kesenek ve karşılık ödenen sosyal güvenlik kuruluşuna,

    c) Ev kadınları Bağ-Kur'a,

    Yazılı olarak müracaat etmek suretiyle borçlanabilirler.

    2) Türkiye'ye döndükten sonra yurtdışında geçen hizmetlerini borçlanmak isteyenler;

    a) Herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna tabi olmayanlar, Sosyal Sigortalar Kurumuna,

    b) Müracaat tarihinde çalışmakta olanlar tabi oldukları sosyal güvenlik kuruluşuna,

    c) Başvuru tarihinde herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna tabi olmamakla birlikte yurda dönüş tarihinden sonraki çalışmalarından dolayı son defa tabi oldukları sosyal güvenlik kuruluşuna,

    d) Hizmetlerinden bir kısmı yurt dışında iken borçlananlardan kalan hizmetlerini yurda dönüş yaptıktan sonra borçlanmak isteyenler ilk borçlanmayı yapan sosyal güvenlik kuruluşuna,

    e) Ev kadınları Bağ-Kur'a,

    Yazılı olarak müracaat etmek suretiyle borçlanabilirler.

    3) Hak sahiplerinin borçlanması, yurt dışında çalışmakta iken veya yurda dönüş yaptıktan sonra ölenlerin hak sahipleri ilgili sosyal güvenlik kuruluşuna müracaat etmek suretiyle bu Kanunla getirilen haklardan yararlanırlar.

    YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN HÜKÜMLER

    Madde 57 - 4792 sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun geçici 7 nci maddesi hariç, diğer maddeleri ile 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 3 üncü maddesinin (I) numaralı fıkrasının (I) ve (L) bendi ve (II) numaralı fıkrasının (A) ve (D) bentleri, 130 uncu maddesinin ikinci fıkrası, ek 15 inci maddesi ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun 59 uncu maddesinin ikinci fıkrası bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte yürürlükten kaldırılmıştır.

    YÜRÜRLÜK

    Madde 58 - Bu Kanunun;

    a) 25 inci ve 36 ncı maddeleri 01/01/2004 tarihinden itibaren, 38 inci maddesi yayımını izleyen ayın sonundan itibaren, 40 ıncı maddesi Kanunun yayımını takip eden aybaşından itibaren, 43 üncü maddesi Kanunun yayımı tarihinden altı ay sonra,

    b) Diğer maddeleri ise yayımı tarihinden itibaren,

    Yürürlüğe girer.

    YÜRÜTME

    Madde 59 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

    EKLER

    EKLİ (I) SAYILI LİSTE

    KURUMU   : SOSYAL SİGORTALAR KURUMU BAŞKANLIĞI

    TEŞKİLATI   : MERKEZ

    İHDAS EDİLEN KADROLARIN

                               SERBEST

                               KADRO

    SINIFI   UNVANI            DERECESİ   ADEDİ      TOPLAMI

    ____   _____________________________   _________   _____      _______

    GİH   SSK BAŞKANI                  1   1      1

    GİH   YÖNETİM KURULU ÜYESİ            1   5      5

    GİH   TEFTİŞ KURULU BAŞKANI            1   1      1

    GİH   SİGORTA TEFTİŞ KURULU BAŞKANI         1   1      1

    GİH   I. HUKUK MÜŞAVİRİ               1   1      1

    GİH   FİNANSMAN AKTÜERYA VE

       PLANLAMA DAİ.BAŞKANI            1   1      1

    GİH   MUHASEBE VE MALİ İŞLER DAİRE BŞK.      1   1      1

    GİH   BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANI            1   1      1

    GİH   SAVUNMA UZMANI               1   1      1

    GİH   SİVİL SAVUNMA UZMANI            1   3      3

    GİH   ŞUBE MÜDÜRÜ               1   26      26

    GİH   SOSYAL SİGORTA UZMANI            6   10      10

    GİH   SOSYAL SİGORTA UZMAN YRD.         8   10      10

    GİH   BAŞMÜFETTİŞ                  1   49      49

    GİH   BAŞMÜFETTİŞ                  2   3      3

    GİH   SİGORTA BAŞMÜFETTİŞİ            1   90      90

    GİH   HUKUK MÜŞAVİRİ               1   5      5

    GİH   MÜFETTİŞ                  2   2      2

    GİH   MÜFETTİŞ                  3   13      13

    GİH   MÜFETTİŞ                  4   11      11

    GİH   MÜFETTİŞ                  5   44      44

    GİH   SİGORTA MÜFETTİŞİ               1   107      107

    GİH   SİGORTA MÜFETTİŞİ               2   7      7

    GİH   SİGORTA MÜFETTİŞİ               3   35      35

    GİH   SİGORTA MÜFETTİŞİ               4   25      25

    GİH   SİGORTA MÜFETTİŞİ               5   170      170

    GİH   SİGORTA MÜFETTİŞİ               6   50      50

    GİH   SİGORTA MÜFETTİŞİ               7   10      10

    GİH   APK UZMANI                  1   40      40

    GİH   APK UZMANI                  2   10      10

    GİH   APK UZMANI                  3   15      15

    GİH   UZMAN                     1   4      4

    GİH   MÜFETTİŞ YARDIMCISI               7   17      17

    GİH   MÜFETTİŞ YARDIMCISI               8   13      13

    GİH   SİGORTA MÜFETTİŞ YARDIMCISI         7   20      20

    GİH   SİGORTA MÜFETTİŞ YARDIMCISI         8   100      100

    GİH   SİGORTA MÜFETTİŞ YARDIMCISI         9   65      65

    GİH   ŞEF                     3   31      31

    GİH   ŞEF                     4   3      3

    GİH   ŞEF                     5   18      18

    GİH   MEMUR                  5   68      68

    GİH   MEMUR                  6   27      27

    GİH   MEMUR                  7   19      19

    GİH   MEMUR                  8   13      13

    GİH   MEMUR                  9   12      12

    GİH   MEMUR                  10   17      17

    GİH   DAVA TAKİP MEMURU               5   1      1

    GİH   DAVA TAKİP MEMURU               7   2      2

    GİH   ÇÖZÜMLEYİCİ                  1   4      4

    GİH   ÇÖZÜMLEYİCİ                  4   5      5

    GİH   ÇÖZÜMLEYİCİ                  5   7      7

    GİH   PROGRAMCI                  1   3      3

    GİH   PROGRAMCI                  2   1      1

    GİH   PROGRAMCI                  3   10      10

    GİH   PROGRAMCI                  4   8      8

    GİH   PROGRAMCI                  5   5      5

    GİH   PROGRAMCI                  7   4      4

    GİH   BİLGİSAYAR İŞLETMENİ            3   2      2

    GİH   BİLGİSAYAR İŞLETMENİ            4   1      1

    GİH   BİLGİSAYAR İŞLETMENİ            5   7      7

    GİH   BİLGİSAYAR İŞLETMENİ            6   2      2

    GİH   BİLGİSAYAR İŞLETMENİ            10   1      1

    GİH   BİLGİSAYAR MÜHENDİSİ            5   15      15

    GİH   VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ      3   50      50

    GİH   VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ      4   22      22

    GİH   VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ      5   23      23

    GİH   VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ      6   10      10

    GİH   VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ      7   7      7

    GİH   VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ      8   14      14

    GİH   VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ      9   13      13

    GİH   VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ      10   8      8

    GİH   VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ      11   1      1

    GİH   DAKTİLOĞRAF                  5   8      8

    GİH   DAKTİLOĞRAF                  6   3      3

    GİH   DAKTİLOĞRAF                  7   8      8

    GİH   DAKTİLOĞRAF                  8   4      4

    GİH   DAKTİLOĞRAF                  9   6      6

    GİH   DAKTİLOĞRAF                  10   9      9

    GİH   KORUMA VE GÜVENLİK ŞEFİ            5   1      1

    GİH   KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ         10   30      30

    GİH   ARAŞTIRMACI                  1   15      15

    GİH   ARAŞTIRMACI                  2   5      5

    GİH   ARAŞTIRMACI                  3   7      7

    GİH   ARAŞTIRMACI                  4   3      3

    THS   MATEMATİKÇİ               1   1      1

    THS   İSTATİSTİKÇİ               1   1      1

    THS   İSTATİSTİKÇİ               2   1      1

    THS   İSTATİSTİKÇİ               3   3      3

    THS   İSTATİSTİKÇİ               4   1      1

    THS   İSTATİSTİKÇİ               5   3      3

    AHS   AVUKAT               1   16      16

    AHS   AVUKAT               2   2      2

    AHS   AVUKAT               3   4      4

    AHS   AVUKAT               4   5      5

    AHS   AVUKAT               5   4      4

    AHS   AVUKAT               6   10      10

    ________________________________________________________________

    GENEL TOPLAM                     1 551      1 551

    EKLİ ( I) SAYILI LİSTE

    KURUMU : SOSYAL SİGORTALAR KURUMU BAŞKANLIĞI

       SİGORTA İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

    TEŞKİLATI : MERKEZ

    İHDAS EDİLEN KADROLARIN

                            SERBEST

                            KADRO

    SINIFI   UNVANI            DERECESİ   ADEDİ   TOPLAMI

    ____   _____________________________   _________   _____   _______

    GİH   GENEL MÜDÜR               1      1   1

    GİH   GENEL MÜDÜR YARDIMCISI         1      2   2

    GİH   SİGORTA PRİMLERİ DAİRE BAŞKANI      1      1   1

    GİH   TAHSİSLER DAİRE BAŞKANI         1      1   1

    GİH   YURTDIŞI İŞÇİ HİZMETLERİ DAİRE BŞK.   1      1   1

    GİH   KISA VADELİ SİGORTALAR DAİRE BŞK.   1      1   1

    GİH   PERSONEL EĞİTİM VE SOSYAL İŞLE

    DAİRE BAŞKANI               1      1   1

    GİH   EMLAK DAİRE BAŞKANI         1      1   1

    GİH   DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANI      1      1   1

    GİH   ŞUBE MÜDÜRÜ            1      68   68

    GİH   UZMAN                  1      33   33

    GİH   UZMAN                  2      1   1

    GİH   UZMAN                  3         2

    GİH   ŞEF                  3      104   104

    GİH   ŞEF                  4      20   20

    GİH   ŞEF                  5      28   28

    GİH   MÜTERCİM               1      5   5

    GİH   MÜTERCİM               2      3   3

    GİH   MÜTERCİM               3      2   2

    GİH   MÜTERCİM               4      3   3

    GİH   MÜTERCİM               5      5   5

    GİH   MÜTERCİM               6      5   5

    GİH   MEMUR               5      241   241

    GİH   MEMUR               6      127   127

    GİH   MEMUR               7      101   101

    GİH   MEMUR               8      47   47

    GİH   MEMUR               9      69   69

    GİH   MEMUR               10      85   85

    GİH   MEMUR               11      3   3

    GİH   VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ   3      75   75

    GİH   VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ   4      52   52

    GİH   VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ   5      95   95

    GİH   VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ   6      43   43

    GİH   VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ   7      21   21

    GİH   VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ   8      8   8

    GİH   VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ   9      8   8

    GİH   VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ   10      1   1

    GİH   DAKTİLOĞRAF               5      48   48

    GİH   DAKTİLOĞRAF               6      21   21

    GİH   DAKTİLOĞRAF               7      19   19

    GİH   DAKTİLOĞRAF               8      14   14

    GİH   DAKTİLOĞRAF               9      14   14

    GİH   DAKTİLOĞRAF               10      19   19

    GİH   SANTRAL MEMURU            5      6   6

    GİH   SANTRAL MEMURU            7      1   1

    GİH   ŞOFÖR                  5      10   10

    GİH   ŞOFÖR                  6      2   2

    GİH   ŞOFÖR                  7      2   2

    GİH   ŞOFÖR                  8      1   1

    GİH   ŞOFÖR                  9      1   1

    GİH   ŞOFÖR                  10      2   2

    THS   MÜHENDİS            1      34   34

    THS   MÜHENDİS            2      9   9

    THS   MÜHENDİS            3      4   4

    THS   MÜHENDİS            4      3   3

    THS   MÜHENDİS            5      11   11

    THS   MİMAR               1      16   16

    THS   MİMAR               2      1   1

    THS   MİMAR               4      1   1

    THS   MİMAR               5      6   6

    THS   TEKNİKER            1      13   13

    THS   TEKNİKER            2      1   1

    THS   TEKNİKER            3      2   2

    THS   TEKNİKER            4      1   1

    THS   TEKNİKER            5      2   2

    THS   TEKNİSYEN            3      24   24

    THS   TEKNİSYEN            4      6   6

    THS   TEKNİSYEN            5      11   11

    THS   TEKNİSYEN            6      5   5

    THS   TEKNİSYEN            7      1   1

    THS   TEKNİSYEN            8      2   2

    THS   TEKNİSYEN            9      4   4

    THS   TEKNİSYEN            10      1   1

    THS   TEKNİK RESSAM         3      1   1

    THS   TEKNİK RESSAM         4      1   1

    THS   TEKNİK RESSAM         6      1   1

    THS   TEKNİK RESSAM         7      1   1

    THS   TEKNİK RESSAM         9      1   1

    THS   TOPOĞRAF            1      1   1

    YHS   TEKNİSYEN YARDIMCISI      5      6   6

    YHS   TEKNİSYEN YARDIMCISI      6      1   1

    YHS   TEKNİSYEN YARDIMCISI      7      1   1

    YHS   TEKNİSYEN YARDIMCISI      8      2   2

    YHS   TEKNİSYEN YARDIMCISI      9      1   1

    YHS   DAĞITICI            5      20   20

    YHS   DAĞITICI            6      3   3

    YHS   DAĞITICI            7      9   9

    YHS   DAĞITICI            8      5   5

    YHS   DAĞITICI            9      2   2

    YHS   DAĞITICI            10      3   3

    YHS   BEKÇİ               5      9   9

    YHS   BEKÇİ               7      3   3

    YHS   BEKÇİ               8      6   6

    YHS   BEKÇİ               9      5   5

    YHS   BEKÇİ               10      3   3

    YHS   BEKÇİ               11      4   4

    YHS   BEKÇİ               12      6   6

    YHS   AŞÇI               5      2   2

    YHS   AŞÇI               6      1   1

    YHS   AŞÇI               7      7   7

    YHS   AŞÇI               8      4   4

    YHS   AŞÇI               9      1   1

    YHS   AŞÇI               10      1   1

    YHS   AŞÇI               11      1   1

    YHS   AŞÇI               12      1   1

    YHS   BERBER            10      1   1

    YHS   MATBAACI            5      1   1

    YHS   MATBAACI            12      1   1

    YHS   HİZMETLİ            5      19   19

    YHS   HİZMETLİ            6      15   15

    YHS   HİZMETLİ            7      17   17

    YHS   HİZMETLİ            8      32   32

    YHS   HİZMETLİ            9      7   7

    YHS   HİZMETLİ            0      6   6

    YHS   HİZMETLİ            11      7   7

    YHS   HİZMETLİ            12      51   51

    _________________________________________________________________

             GENEL TOPLAM             1 853   1 853

    EKLİ (I) SAYILI LİSTE

    KURUMU : SOSYAL SİGORTALAR KURUMU BAŞKANLIĞI

       SAĞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

    TEŞKİLATI : MERKEZ

    İHDAS EDİLEN KADROLARIN

                            SERBEST

                            KADRO

    SINIFI   UNVANI               DERECESİ   ADEDİ   TOPLAMI

    ____   _____________________________   _________   _____   _______

    GİH   GENEL MÜDÜR                  1   1   1

    GİH   GENEL MÜDÜR YARDIMCISI            1   3   3

    GİH   TEDAVİ HİZMETLERİ VE MALULİYET

       DAİRE BAŞKANI               1   1   1

    GİH   SAĞLIK HİZMETLERİ SATINALMA

       DAİRE BAŞKANI               1   1   1

    GİH   İLAÇ VE ECZACILIK DAİRE BAŞKANI         1   1   1

    GİH   MALZEME SATINALMA VE İDARİ İŞLER

       DAİRE BAŞKANI               1   1   1

    GİH   PERSONEL EĞİTİM VE SOSYAL İŞLER

       DAİRE BAŞKANI               1   1   1

    GİH   İNŞAAT DAİRE BAŞKANI            1   1   1

    GİH   ŞUBE MÜDÜRÜ               1   33   33

    GİH   UZMAN                     1   6   6

    GİH   UZMAN                     2   2   2

    GİH   ŞEF                     3   42   42

    GİH   ŞEF                     4   4   4

    GİH   ŞEF                     5   1   1

    GİH   MEMUR                  5   91   91

    GİH   MEMUR                  6   36   36

    GİH   MEMUR                  7   26   26

    GİH   MEMUR                  8   19   19

    GİH   MEMUR                  9   28   28

    GİH   MEMUR                  10   13   13

    GİH   VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ      3   22   22

    GİH   VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ      4   10   10

    GİH   VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ      5   7   7

    GİH   VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ      6   5   5

    GİH   VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ      7   7   7

    GİH   VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ      8   1   1

    GİH   VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ      9   4   4

    GİH   DAKTİLOĞRAF                  5   20   20

    GİH   DAKTİLOĞRAF                  6   8   8

    GİH   DAKTİLOĞRAF                  7   11   11

    GİH   DAKTİLOĞRAF                  8   3   3

    GİH   DAKTİLOĞRAF                  9   10   10

    GİH   DAKTİLOĞRAF                  10   7   7

    GİH   DAKTİLOĞRAF                  11   3   3

    GİH   SANTRAL MEMURU               5   3   3

    GİH   SANTRAL MEMURU               7   2   2

    GİH   ŞOFÖR                     5   7   7

    GİH   ŞOFÖR                     6   6   6

    GİH   ŞOFÖR                     7   1   1

    GİH   ŞOFÖR                     9   2   2

    GİH   ŞOFÖR                     10   1   1

    GİH   ŞOFÖR                     11   1   1

    SHS   UZMAN TABİP               1   10   10

    SHS   TABİP                  1   3   3

    SHS   TABİP                  3   3   3

    SHS   TABİP                  4   2   2

    SHS   TABİP                  5   2   2

    SHS   DİŞTABİBİ               1   2   2

    SHS   ECZACI                  1   12   12

    SHS   ECZACI                  2   2   2

    SHS   ECZACI                  3   2   2

    SHS   ECZACI                  4   1   1

    THS   MÜHENDİS               1   48   48

    THS   MÜHENDİS               2   8   8

    THS   MÜHENDİS               3   10   10

    THS   MÜHENDİS               4   6   6

    THS   MÜHENDİS               5   26   26

    THS   MİMAR                  1   15   15

    THS   MİMAR                  2   1   1

    THS   MİMAR                  4   2   2

    THS   MİMAR                  5   7   7

    THS   TEKNİKER               1   18   18

    THS   TEKNİKER               2   3   3

    THS   TEKNİKER               3   3   3

    THS   TEKNİKER               4   2   2

    THS   TEKNİKER               5   3   3

    THS   TEKNİKER               6   4   4

    THS   TEKNİSYEN               3   20   20

    THS   TEKNİSYEN               4   15   15

    THS   TEKNİSYEN               5   12   12

    THS   TEKNİSYEN               6   12   12

    THS   TEKNİSYEN               7   8   8

    THS   TEKNİSYEN               8   8   8

    THS   TEKNİSYEN               9   7   7

    THS   TEKNİK RESSAM            3   1   1

    THS   TEKNİK RESSAM            6   1   1

    THS   TEKNİK RESSAM            1   1   1

    THS   TEKNİK RESSAM            9   1   1

    YHS   DAĞITICI               5   6   6

    YHS   DAĞITICI               6   5   5

    YHS   DAĞITICI               7   8   8

    YHS   DAĞITICI               8   8   8

    YHS   DAĞITICI               9   6   6

    YHS   DAĞITICI               10   3   3

    YHS   BEKÇİ                  5   2   2

    YHS   BEKÇİ                  6   3   3

    YHS   BEKÇİ                  7   7   7

    YHS   BEKÇİ                  8   3   3

    YHS   BEKÇİ                  9   2   2

    YHS   BEKÇİ                  10   2   2

    YHS   BEKÇİ                  11   2   2

    YHS   BEKÇİ                  12   7   7

    YHS   AŞÇI                  6   6   6

    YHS   AŞÇI                  7   1   1

    YHS   AŞÇI                  8   1   1

    YHS   AŞÇI                  9   1   1

    YHS   AŞÇI                  12   1   1

    YHS   TEKNİSYEN YARDIMCISI         5   6   6

    YHS   TEKNİSYEN YARDIMCISI         6   4   4

    YHS   TEKNİSYEN YARDIMCISI         7   3   3

    YHS   TEKNİSYEN YARDIMCISI         8   1   1

    YHS   TEKNİSYEN YARDIMCISI         9   2   2

    YHS   TEKNİSYEN YARDIMCISI         10   1   1

    YHS   HİZMETLİ               5   5   5

    YHS   HİZMETLİ               6   7   7

    YHS   HİZMETLİ               7   17   17

    YHS   HİZMETLİ               8   22   22

    YHS   HİZMETLİ               9   19   19

    YHS   HİZMETLİ               10   18   18

    YHS   HİZMETLİ               11   11   11

    YHS   HİZMETLİ               12   53   53

    _______________________________________________________________

                GENEL TOPLAM         976   976

    EKLİ ( I) SAYILI LİSTE

    KURUMU      : SOSYAL SİGORTALAR KURUMU BAŞKANLIĞI

            (SİGORTA İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ)

    TEŞKİLATI    : TAŞRA

    İHDAS EDİLEN KADROLARIN

                               SERBEST

                               KADRO

    SINIFI   UNVANI            DERECESİ   ADEDİ   TOPLAMI

    ____   _____________________________   _________   _____   _______

    GİH   SİGORTA İL MÜDÜRÜ               1   81   81

    GİH   SİGORTA İL MÜDÜR YARDIMCISI         1   197   197

    GİH   SİGORTA İL MÜDÜR YARDIMCISI         2   14   14

    GİH   SİGORTA İL MÜDÜR YARDIMCISI         3   5   5

    GİH   SİGORTA MÜDÜRÜ               1   29   29

    GİH   SİGORTA MÜDÜR YARDIMCISI            1   72   72

    GİH   SİGORTA MÜDÜR YARDIMCISI            2   1   1

    GİH   SİGORTA MÜDÜR YARDIMCISI            3   8   8

    GİH   ŞUBE MÜDÜRÜ               1   4   4

    AHS   AVUKAT               1   110   110

    AHS   AVUKAT               2   18   18

    AHS   AVUKAT               3   24   24

    AHS   AVUKAT               4   45   45

    AHS   AVUKAT               5   57   57

    AHS   AVUKAT               6   107   107

    AHS   AVUKAT               8   1   1

    GİH   MUHASEBECİ                  1   30   30

    GİH   MUHASEBECİ                  2   13   13

    GİH   MUHASEBECİ                  3   30   30

    GİH   MUHASEBECİ                  4   6   6

    GİH   MUHASEBECİ                  5   15   15

    GİH   MUHASEBECİ                  6   4   4

    GİH   ŞEF                     3   747   747

    GİH   ŞEF                     4   106   106

    GİH   ŞEF                     5   211   211

    GİH   ŞEF                     6   15   15

    GİH   MEMUR                  5   2348   2348

    GİH   MEMUR                  6   849   849

    GİH   MEMUR                  7   727   727

    GİH   MEMUR                  8   637   637

    GİH   MEMUR                  9   1265   1265

    GİH   MEMUR                  10   1339   1339

    GİH   MEMUR                  11   119   119

    GİH   MEMUR                  12   12   12

    GİH   KORUMA VE GÜVENLİK ŞEFİ            5   14   14

    GİH   KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ         10   300   300

    GİH   SİGORTA YOKLAMA MEMURU            5   200   200

    GİH   SİGORTA YOKLAMA MEMURU            6   100   100

    GİH   SİGORTA YOKLAMA MEMURU            7   100   100

    GİH   AMBAR MEMURU               5   11   11

    GİH   AMBAR MEMURU               6   2   2

    GİH   AMBAR MEMURU               7   4   4

    GİH   AMBAR MEMURU               8   3   3

    GİH   AMBAR MEMURU               10   8   8

    GİH   DAVA TAKİP MEMURU               5   104   104

    GİH   DAVA TAKİP MEMURU               6   15   15

    GİH   DAVA TAKİP MEMURU               7   13   13

    GİH   DAVA TAKİP MEMURU               8   6   6

    GİH   DAVA TAKİP MEMURU               9   8   8

    GİH   İCRA MEMURU                  5   78   78

    GİH   İCRA MEMURU                  6   26   26

    GİH   İCRA MEMURU                  7   26   26

    GİH   İCRA MEMURU                  8   276   276

    GİH   İCRA MEMURU                  9   242   242

    GİH   SANTRAL MEMURU               5   19   19

    GİH   SANTRAL MEMURU               6   8   8

    GİH   SANTRAL MEMURU               7   19   19

    GİH   SANTRAL MEMURU               8   12   12

    GİH   SANTRAL MEMURU               9   17   17

    GİH   SANTRAL MEMURU               10   41   41

    GİH   SANTRAL MEMURU               11   11   11

    GİH   SANTRAL MEMURU               12   5   5

    GİH   DAKTİLOGRAF                  5   181   181

    GİH   DAKTİLOGRAF                  6   128   128

    GİH   DAKTİLOGRAF                  7   121   121

    GİH   DAKTİLOGRAF                  8   130   130

    GİH   DAKTİLOGRAF                  9   155   155

    GİH   DAKTİLOGRAF                  10   194   194

    GİH   DAKTİLOGRAF                  11   20   20

    GİH   DAKTİLOGRAF                  12   5   5

    GİH   VEZNEDAR                  4   109   109

    GİH   VEZNEDAR                  5   69   69

    GİH   VEZNEDAR                  6   46   46

    GİH   VEZNEDAR                  7   38   38

    GİH   VEZNEDAR                  8   26   26

    GİH   VEZNEDAR                  9   45   45

    GİH   VEZNEDAR                  10   96   96

    GİH   VEZNEDAR                  11   6   6

    GİH   VEZNEDAR                  12   3   3

    GİH   VERİ HAZIRLAMA ve KONTROL İŞLETMENİ      3   15   15

    GİH   VERİ HAZIRLAMA ve KONTROL İŞLETMENİ      4   4   4

    GİH   VERİ HAZIRLAMA ve KONTROL İŞLETMENİ      5   412   412

    GİH   VERİ HAZIRLAMA ve KONTROL İŞLETMENİ      6   25   25

    GİH   VERİ HAZIRLAMA ve KONTROL İŞLETMENİ      7   83   83

    GİH   VERİ HAZIRLAMA ve KONTROL İŞLETMENİ      8   82   82

    GİH   VERİ HAZIRLAMA ve KONTROL İŞLETMENİ      9   13   13

    GİH   VERİ HAZIRLAMA ve KONTROL İŞLETMENİ      10   9   9

    GİH   ŞOFÖR                     5   14   14

    GİH   ŞOFÖR                     6   16   16

    GİH   ŞOFÖR                     7   17   17

    GİH   ŞOFÖR                     8   31   31

    GİH   ŞOFÖR                     9   28   28

    GİH   ŞOFÖR                     10   22   22

    GİH   ŞOFÖR                     11   23   23

    GİH   ŞOFÖR                     12   70   70

    THS   MÜHENDİS               1   41   41

    THS   MÜHENDİS               2   4   4

    THS   MÜHENDİS               3   21   21

    THS   MÜHENDİS               4   3   3

    THS   MÜHENDİS               5   13   13

    THS   MİMAR                  1   14   14

    THS   MİMAR                  3   1   1

    THS   MİMAR                  4   1   1

    THS   MİMAR                  5   2   2

    THS   TEKNİKER               1   13   13

    THS   TEKNİKER               2   3   3

    THS   TEKNİKER               3   1   1

    THS   TEKNİKER               4   1   1

    THS   TEKNİSYEN               3   14   14

    THS   TEKNİSYEN               4   19   19

    THS   TEKNİSYEN               5   14   14

    THS   TEKNİSYEN               6   8   8

    THS   TEKNİSYEN               7   16   16

    THS   TEKNİSYEN               8   4   4

    THS   TEKNİSYEN               9   34   34

    SHS   ECZACI                  2   2   2

    SHS   ECZACI                  5   2   2

    SHS   SOSYAL ÇALIŞMACI            3   3   3

    SHS   SOSYAL ÇALIŞMACI            5   1   1

    SHS   DİYETİSYEN               3   2   2

    SHS   DİYETİSYEN               5   4   4

    SHS   PSİKOLOG               2   1   1

    SHS   PSİKOLOG               4   2   2

    SHS   PSİKOLOG               5   2   2

    SHS   HEMŞİRE               1   1   1

    SHS   HEMŞİRE               3   2   2

    SHS   HEMŞİRE               4   2   2

    SHS   HEMŞİRE               5   1   1

    SHS   HEMŞİRE               9   1   1

    SHS   ÇOCUK GELİŞİMCİSİ            1   1   1

    SHS   ÇOCUK GELİŞİMCİSİ            2   3   3

    SHS   ÇOCUK GELİŞİMCİSİ            3   10   10

    SHS   ÇOCUK GELİŞİMCİSİ            4   2   2

    SHS   ÇOCUK GELİŞİMCİSİ            5   4   4

    SHS   ÇOCUK GELİŞİMCİSİ            6   2   2

    SHS   ÇOCUK GELİŞİMCİSİ            7   3   3

    SHS   ÇOCUK GELİŞİMCİSİ            8   3   3

    SHS   ÇOCUK GELİŞİMCİSİ            9   8   8

    YHS   TEKNİSYEN YARDIMCISI         5   3   3

    YHS   TEKNİSYEN YARDIMCISI         7   3   3

    YHS   TEKNİSYEN YARDIMCISI         12   6   6

    YHS   AŞÇI                  6   8   8

    YHS   AŞÇI                  7   9   9

    YHS   AŞÇI                  8   13   13

    YHS   AŞÇI                  9   15   15

    YHS   AŞÇI                  10   27   27

    YHS   AŞÇI                  11   21   21

    YHS   AŞÇI                  12   98   98

    YHS   BEKÇİ                  5   17   17

    YHS   BEKÇİ                  6   23   23

    YHS   BEKÇİ                  7   88   88

    YHS   BEKÇİ                  8   49   49

    YHS   BEKÇİ                  9   37   37

    YHS   BEKÇİ                  10   28   28

    YHS   BEKÇİ                  11   23   23

    YHS   BEKÇİ                  12   124   124

    YHS   BEKÇİ                  13   1   1

    YHS   TERZİ                  8   1   1

    YHS   DAĞITICI               5   25   25

    YHS   DAĞITICI               6   21   21

    YHS   DAĞITICI               7   20   20

    YHS   DAĞITICI               8   16   16

    YHS   DAĞITICI               9   11   11

    YHS   DAĞITICI               10   3   3

    YHS   DAĞITICI               11   4   4

    YHS   DAĞITICI               12   5   5

    YHS   HİZMETLİ               5   51   51

    YHS   HİZMETLİ               6   55   55

    YHS   HİZMETLİ               7   152   152

    YHS   HİZMETLİ               8   181   181

    YHS   HİZMETLİ               9   210   210

    YHS   HİZMETLİ               10   210   210

    YHS   HİZMETLİ               11   130   130

    YHS   HİZMETLİ               12   468   468

    YHS   HİZMETLİ               13   30   30

    _________________________________________________________________

             TOPLAM               15 625   15 625

    EKLİ ( I) SAYILI LİSTE

    KURUMU    : SOSYAL SİGORTALAR KURUMU BAŞKANLIĞI

            (SAĞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ)

    TEŞKİLATI    : TAŞRA

    İHDAS EDİLEN KADROLARIN

                         SERBEST

                         KADRO

    SINIFI   UNVANI             DERECESİ   ADEDİ   TOPLAMI

    ____   ___________________________ _________   _____   _______

    GİH   HASTANE MÜDÜRÜ         1   132   132

    GİH   HASTANE MÜDÜRÜ         2   10   10

    GİH   HASTANE MÜDÜRÜ         3   4   4

    GİH   HASTANE MÜDÜRÜ         4   6   6

    GİH   HASTANE MÜDÜRÜ         5   1   1

    GİH   HUZUREVİ MÜDÜRÜ         1   1   1

    GİH   SAĞLIK İŞLERİ İL MÜDÜRÜ      1   3   3

    GİH   SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜR İL YARDIMCISI   1   11   11

    GİH   SAĞLIK MESLEK LİSESİ MÜDÜRÜ      1   1   1

    GİH   HASTANE MÜDÜR YARDIMCISI      1   79   79

    GİH   HASTANE MÜDÜR YARDIMCISI      2   32   32

    GİH   HASTANE MÜDÜR YARDIMCISI      3   62   62

    GİH   HASTANE MÜDÜR YARDIMCISI      4   34   34

    GİH   HASTANE MÜDÜR YARDIMCISI      5   25   25

    GİH   HASTANE MÜDÜR YARDIMCISI      6   2   2

    GİH   HUZUREVİ MÜDÜR YARDIMCISI      1   1   1

    GİH   ŞUBE MÜDÜRÜ            1   2   2

    EÖH   ÖĞRETMEN            3   1   1

    EÖH   ÖĞRETMEN            4   1   1

    EÖH   ÖĞRETMEN            5   1   1

    GİH   SİVİL SAVUNMA UZMANI         1   22   22

    GİH   SİVİL SAVUNMA UZMANI         2   3   3

    GİH   SİVİL SAVUNMA UZMANI         3   4   4

    GİH   MUHASEBECİ            1   53   53

    GİH   MUHASEBECİ            2   20   20

    GİH   MUHASEBECİ            3   37   37

    GİH   MUHASEBECİ            4   32   32

    GİH   MUHASEBECİ            5   49   49

    GİH   MUHASEBECİ            6   1   1

    GİH   ŞEF               3   385   385

    GİH   ŞEF               4   125   125

    GİH   ŞEF               5   174   174

    GİH   ŞEF               6   9   9

    GİH   MEMUR               5   1352   1352

    GİH   MEMUR               6   411   411

    GİH   MEMUR               7   437   437

    GİH   MEMUR               8   371   371

    GİH   MEMUR               9   634   634

    GİH   MEMUR               10   653   653

    GİH   MEMUR               11   56   56

    GİH   MEMUR               12   7   7

    GİH   KORUMA VE GÜVENLİK ŞEFİ      5   58   58

    GİH   KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ   10   700   700

    GİH   AMBAR MEMURU            5   64   64

    GİH   AMBAR MEMURU            6   13   13

    GİH   AMBAR MEMURU            7   21   21

    GİH   AMBAR MEMURU            8   6   6

    GİH   AMBAR MEMURU            9   10   10

    GİH   AMBAR MEMURU            10   68   68

    GİH   AMBAR MEMURU            11   2   2

    GİH   SANTRAL MEMURU         5   37   37

    GİH   SANTRAL MEMURU         6   31   31

    GİH   SANTRAL MEMURU         7   51   51

    GİH   SANTRAL MEMURU         8   34   34

    GİH   SANTRAL MEMURU         9   31   31

    GİH   SANTRAL MEMURU         10   290   290

    GİH   SANTRAL MEMURU         11   25   25

    GİH   SANTRAL MEMURU         12   3   3

    GİH   DAKTİLOGRAF            5   96   96

    GİH   DAKTİLOGRAF            6   81   81

    GİH   DAKTİLOGRAF            7   66   66

    GİH   DAKTİLOGRAF            8   71   71

    GİH   DAKTİLOGRAF            9   92   92

    GİH   DAKTİLOGRAF            10   307   307

    GİH   DAKTİLOGRAF            11   15   15

    GİH   DAKTİLOGRAF            12   5   5

    GİH   VEZNEDAR            4   115   115

    GİH   VEZNEDAR            5   115   115

    GİH   VEZNEDAR            6   77   77

    GİH   VEZNEDAR            7   55   55

    GİH   VEZNEDAR            8   42   42

    GİH   VEZNEDAR            9   61   61

    GİH   VEZNEDAR            10   124   124

    GİH   VEZNEDAR            11   8   8

    GİH   VEZNEDAR            12   9   9

    GİH   ŞOFÖR               5   24   24

    GİH   ŞOFÖR               6   41   41

    GİH   ŞOFÖR               7   144   144

    GİH   ŞOFÖR               8   80   80

    GİH   ŞOFÖR               9   128   128

    GİH   ŞOFÖR               10   65   65

    GİH   ŞOFÖR               11   47   47

    GİH   ŞOFÖR               12   304   304

    SHS   BAŞASİSTAN            1   177   177

    SHS   BAŞASİSTAN            2   61   61

    SHS   BAŞASİSTAN            3   27   27

    SHS   BAŞASİSTAN            4   12   12

    SHS   BAŞASİSTAN            5   6   6

    SHS   ASİSTAN            5   1807   1807

    SHS   SOSYAL ÇALIŞMACI         1   8   8

    SHS   SOSYAL ÇALIŞMACI         3   5   5

    SHS   SOSYAL ÇALIŞMACI         4   1   1

    SHS   SOSYAL ÇALIŞMACI         5   6   6

    SHS   KLİNİK ŞEFİ            1   238   238

    SHS   KLİNİK ŞEF YARDIMCISI      1   201   201

    SHS   KLİNİK ŞEF YARDIMCISI      2   16   16

    SHS   KLİNİK ŞEF YARDIMCISI      3   23   23

    SHS   BAŞTABİP            1   154   154

    SHS   BAŞTABİP            2   7   7

    SHS   BAŞTABİP            3   4   4

    SHS   BAŞTABİP            4   1   1

    SHS   BAŞTABİP YARDIMCISI         1   223   223

    SHS   BAŞTABİP YARDIMCISI         2   55   55

    SHS   BAŞTABİP YARDIMCISI         3   11   11

    SHS   BAŞTABİP YARDIMCISI         4   3   3

    SHS   UZMAN (TUTG)            1   71   71

    SHS   UZMAN (TUTG)            2   5   5

    SHS   UZMAN (TUTG)            3   2   2

    SHS   UZMAN (TUTG)            4   1   1

    SHS   UZMAN (TUTG)            5   1   1

    SHS   UZMAN TABİP            1   2716   2716

    SHS   UZMAN TABİP            2   456   456

    SHS   UZMAN TABİP            3   783   783

    SHS   UZMAN TABİP            4   825   825

    SHS   UZMAN TABİP            5   3704   3704

    SHS   TABİP               1   387   387

    SHS   TABİP               2   203   203

    SHS   TABİP               3   347   347

    SHS   TABİP               4   377   377

    SHS   TABİP               5   1988   1988

    SHS   DİŞ TABİBİ            1   171   171

    SHS   DİŞ TABİBİ            2   81   81

    SHS   DİŞ TABİBİ            3   74   74

    SHS   DİŞ TABİBİ            4   40   40

    SHS   DİŞ TABİBİ            5   421   421

    SHS   BİYOLOG            1   27   27

    SHS   BİYOLOG            2   79   79

    SHS   BİYOLOG            3   116   116

    SHS   BİYOLOG            4   149   149

    SHS   BİYOLOG            5   128   128

    SHS   BİYOLOG            6   1   1

    SHS   ODYOLOG            1   1   1

    SHS   ODYOLOG            6   10   10

    SHS   PSİKOLOG            1   22   22

    SHS   PSİKOLOG            2   10   10

    SHS   PSİKOLOG            3   15   15

    SHS   PSİKOLOG            4   6   6

    SHS   PSİKOLOG            5   46   46

    SHS   FİZYOTERAPİST            1   31   31

    SHS   FİZYOTERAPİST            2   13   13

    SHS   FİZYOTERAPİST            3   13   13

    SHS   FİZYOTERAPİST            4   7   7

    SHS   FİZYOTERAPİST            5   137   137

    SHS   ECZACI               1   204   204

    SHS   ECZACI               2   109   109

    SHS   ECZACI               3   103   103

    SHS   ECZACI               4   125   125

    SHS   ECZACI               5   1819   1819

    SHS   DİYETİSYEN            1   26   26

    SHS   DİYETİSYEN            2   10   10

    SHS   DİYETİSYEN            3   10   10

    SHS   DİYETİSYEN            4   4   4

    SHS   DİYETİSYEN            5   105   105

    SHS   DİYETİSYEN            6   1   1

    SHS   ÇOCUK GELİŞİMCİSİ         1   3   3

    SHS   ÇOCUK GELİŞİMCİSİ         2   3   3

    SHS   ÇOCUK GELİŞİMCİSİ         3   5   5

    SHS   ÇOCUK GELİŞİMCİSİ         4   6   6

    SHS   ÇOCUK GELİŞİMCİSİ         5   12   12

    SHS   ÇOCUK GELİŞİMCİSİ         6   3   3

    SHS   ÇOCUK GELİŞİMCİSİ         7   5   5

    SHS   ÇOCUK GELİŞİMCİSİ         8   3   3

    SHS   ÇOCUK GELİŞİMCİSİ         9   12   12

    SHS   BAŞHEMŞİRE            1   43   43

    SHS   BAŞHEMŞİRE            2   19   19

    SHS   BAŞHEMŞİRE            3   27   27

    SHS   BAŞHEMŞİRE            4   16   16

    SHS   BAŞHEMŞİRE            5   51   51

    SHS   BAŞHEMŞİRE            6   7   7

    SHS   BAŞHEMŞİRE            7   4   4

    SHS   HEMŞİRE            1   274   274

    SHS   HEMŞİRE            2   391   391

    SHS   HEMŞİRE            3   808   808

    SHS   HEMŞİRE            4   846   846

    SHS   HEMŞİRE            5   821   821

    SHS   HEMŞİRE            6   853   853

    SHS   HEMŞİRE            7   804   804

    SHS   HEMŞİRE            8   1546   1546

    SHS   HEMŞİRE            9   7624   7624

    SHS   HEMŞİRE            10   531   531

    SHS   EBE               1   34   34

    SHS   EBE               2   27   27

    SHS   EBE               3   98   98

    SHS   EBE               4   68   68

    SHS   EBE               5   105   105

    SHS   EBE               6   165   165

    SHS   EBE               7   194   194

    SHS   EBE               8   173   173

    SHS   EBE               9   1329   1329

    SHS   EBE               10   139   139

    SHS   SAĞLIK MEMURU            1   40   40

    SHS   SAĞLIK MEMURU            2   5   5

    SHS   SAĞLIK MEMURU            3   31   31

    SHS   SAĞLIK MEMURU            4   4   4

    SHS   SAĞLIK MEMURU            5   2   2

    SHS   SAĞLIK MEMURU            6   1   1

    SHS   SAĞLIK MEMURU            7   1   1

    SHS   SAĞLIK MEMURU            9   2   2

    SHS   SAĞLIK TEKNİKERİ         2   3   3

    SHS   SAĞLIK TEKNİKERİ         8   20   20

    SHS   SAĞLIK TEKNİSYENİ         3   184   184

    SHS   SAĞLIK TEKNİSYENİ         4   66   66

    SHS   SAĞLIK TEKNİSYENİ         5   127   127

    SHS   SAĞLIK TEKNİSYENİ         6   170   170

    SHS   SAĞLIK TEKNİSYENİ         7   525   525

    SHS   SAĞLIK TEKNİSYENİ         8   580   580

    SHS   SAĞLIK TEKNİSYENİ         9   1098   1098

    SHS   SAĞLIK TEKNİSYENİ         10   4   4

    SHS   SAĞLIK TEKNİSYENİ         11   1   1

    SHS   LABORANT            3   266   266

    SHS   LABORANT            4   233   233

    SHS   LABORANT            5   176   176

    SHS   LABORANT            6   187   187

    SHS   LABORANT            7   243   243

    SHS   LABORANT            8   262   262

    SHS   LABORANT            9   654   654

    SHS   LABORANT            10   2   2

    SHS   LABORANT            11   1   1

    THS   MÜHENDİS            1   14   14

    THS   MÜHENDİS            2   2   2

    THS   MÜHENDİS            3   4   4

    THS   MÜHENDİS            4   1   1

    THS   KİMYAGER            1   4   4

    THS   KİMYAGER            2   1   1

    THS   KİMYAGER            3   1   1

    THS   KİMYAGER            4   1   1

    THS   KİMYAGER            5   1   1

    THS   FİZİKÇİ            1   1   1

    THS   FİZİKÇİ            2   2   2

    THS   FİZİKÇİ            3   3   3

    THS   FİZİKÇİ            5   2   2

    THS   TEKNİKER            1   6   6

    THS   TEKNİKER            2   7   7

    THS   TEKNİKER            3   1   1

    THS   TEKNİKER            5   3   3

    THS   TEKNİKER            8   10   10

    THS   TEKNİSYEN            3   134   134

    THS   TEKNİSYEN            4   32   32

    THS   TEKNİSYEN            5   154   154

    THS   TEKNİSYEN            6   130   130

    THS   TEKNİSYEN            7   65   65

    THS   TEKNİSYEN            8   64   64

    THS   TEKNİSYEN            9   432   432

    YHS   TEKNİSYEN YARDIMCISI         5   18   18

    YHS   TEKNİSYEN YARDIMCISI         6   10   10

    YHS   TEKNİSYEN YARDIMCISI         7   27   27

    YHS   TEKNİSYEN YARDIMCISI         8   68   68

    YHS   TEKNİSYEN YARDIMCISI         9   32   32

    YHS   TEKNİSYEN YARDIMCISI         10   75   75

    YHS   TEKNİSYEN YARDIMCISI         11   21   21

    YHS   TEKNİSYEN YARDIMCISI         12   127   127

    YHS   TEKNİSYEN YARDIMCISI         13   1   1

    YHS   AŞÇI               5   2   2

    YHS   AŞÇI               6   18   18

    YHS   AŞÇI               7   41   41

    YHS   AŞÇI               8   152   152

    YHS   AŞÇI               9   48   48

    YHS   AŞÇI               10   126   126

    YHS   AŞÇI               11   40   40

    YHS   AŞÇI               12   329   329

    YHS   TERZİ               5   3   3

    YHS   TERZİ               6   9   9

    YHS   TERZİ               7   17   17

    YHS   TERZİ               8   31   31

    YHS   TERZİ               9   19   19

    YHS   TERZİ               10   21   21

    YHS   TERZİ               11   11   11

    YHS   TERZİ               12   146   146

    YHS   TERZİ               13   1   1

    YHS   BERBER               5   2   2

    YHS   BERBER               6   1   1

    YHS   BERBER               7   8   8

    YHS   BERBER               8   12   12

    YHS   BERBER               9   5   5

    YHS   BERBER               10   11   11

    YHS   BERBER               11   5   5

    YHS   BERBER               12   73   73

    YHS   BEKÇİ               5   20   20

    YHS   BEKÇİ               6   34   34

    YHS   BEKÇİ               7   114   114

    YHS   BEKÇİ               8   161   161

    YHS   BEKÇİ               9   129   129

    YHS   BEKÇİ               10   111   111

    YHS   BEKÇİ               11   61   61

    YHS   BEKÇİ               12   428   428

    YHS   GASSAL               5   7   7

    YHS   GASSAL               6   2   2

    YHS   GASSAL               7   8   8

    YHS   GASSAL               8   5   5

    YHS   GASSAL               9   12   12

    YHS   GASSAL               10   9   9

    YHS   GASSAL               11   9   9

    YHS   GASSAL               12   36   36

    YHS   GASSAL               13   1   1

    YHS   DAĞITICI            5   3   3

    YHS   DAĞITICI            6   2   2

    YHS   DAĞITICI            7   6   6

    YHS   DAĞITICI            8   1   1

    YHS   DAĞITICI            10   1   1

    YHS   DAĞITICI            12   2   2

    YHS   HİZMETLİ            5   238   238

    YHS   HİZMETLİ            6   269   269

    YHS   HİZMETLİ            7   1436   1436

    YHS   HİZMETLİ            8   1162   1162

    YHS   HİZMETLİ            9   1647   1647

    YHS   HİZMETLİ            10   1691   1691

    YHS   HİZMETLİ            11   616   616

    YHS   HİZMETLİ            12   5214   5214

    YHS   HİZMETLİ            13   33   33

    ________________________________________________________

             TOPLAM         65 876   65 876

    EKLİ (II) SAYILI LİSTE

    KURUMU    : SOSYAL SİGORTALAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

    TEŞKİLATI    : TAŞRA

    İPTAL EDİLEN KADROLARIN

                            SERBEST

                            KADRO

    SINIFI   UNVANI               DERECESİ   ADEDİ   TOPLAMI

    ____   _____________________________   _________   _____   _______

    GİH   BÖLGE MÜDÜRÜ               1   15   15

    GİH   BÖLGE MÜDÜR YARDIMCISI         1   35   35

    GİH   BÖLGE MÜDÜR YARDIMCISI         2   15   15

    GİH   SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRÜ            1   3   3

    GİH   SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜR YARDIMCISI      1   11   11

    GİH   HASTANE MÜDÜRÜ            1   132   132

    GİH   HASTANE MÜDÜRÜ            2   10   10

    GİH   HASTANE MÜDÜRÜ            3   4   4

    GİH   HASTANE MÜDÜRÜ            4   6   6

    GİH   HASTANE MÜDÜRÜ            5   1   1

    GİH   HUZUREVİ MÜDÜRÜ            1   1   1

    GİH   SAĞLIK MESLEK LİSESİ MÜDÜRÜ         1   1   1

    GİH   SİGORTA MÜDÜRÜ            1   110   110

    GİH   HASTANE MÜDÜR YARDIMCISI         1   79   79

    GİH   HASTANE MÜDÜR YARDIMCISI         2   32   32

    GİH   HASTANE MÜDÜR YARDIMCISI         3   62   62

    GİH   HASTANE MÜDÜR YARDIMCISI         4   34   34

    GİH   HASTANE MÜDÜR YARDIMCISI         5   25   25

    GİH   HASTANE MÜDÜR YARDIMCISI         6   2   2

    GİH   HUZUREVİ MÜDÜR YARDIMCISI         1   1   1

    GİH   SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜR YARDIMCISI      1   2   2

    GİH   SİGORTA MÜDÜR YARDIMCISI         1   269   269

    GİH   SİGORTA MÜDÜR YARDIMCISI         2   15   15

    GİH   SİGORTA MÜDÜR YARDIMCISI         3   13   13

    GİH   ŞUBE MÜDÜRÜ               1   6   6

    EÖH   ÖĞRETMEN               3   1   1

    EÖH   ÖĞRETMEN               4   1   1

    EÖH   ÖĞRETMEN               5   1   1

    AHS   AVUKAT                  1   110   110

    AHS   AVUKAT                  2   18   18

    AHS   AVUKAT                  3   24   24

    AHS   AVUKAT                  4   45   45

    AHS   AVUKAT                  5   57   57

    AHS   AVUKAT                  6   107   107

    AHS   AVUKAT                  8   1   1

    GİH   SİVİL SAVUNMA UZMANI            1   22   22

    GİH   SİVİL SAVUNMA UZMANI            2   3   3

    GİH   SİVİL SAVUNMA UZMANI            3   4   4

    GİH   MUHASEBECİ               1   83   83

    GİH   MUHASEBECİ               2   33   33

    GİH   MUHASEBECİ               3   67   67

    GİH   MUHASEBECİ               4   38   38

    GİH   MUHASEBECİ               5   64   64

    GİH   MUHASEBECİ               6   5   5

    GİH   ŞEF                  3   1132   1132

    GİH   ŞEF                  4   231   231

    GİH   ŞEF                  5   385   385

    GİH   ŞEF                  6   24   24

    GİH   MEMUR                  5   3700   3700

    GİH   MEMUR                  6   1260   1260

    GİH   MEMUR                  7   1163   1163

    GİH   MEMUR                  8   1008   1008

    GİH   MEMUR                  9   1834   1834

    GİH   MEMUR                  10   1601   1601

    GİH   MEMUR                  11   175   175

    GİH   MEMUR                  12   19   19

    GİH   AMBAR MEMURU               5   75   75

    GİH   AMBAR MEMURU               6   15   15

    GİH   AMBAR MEMURU               7   25   25

    GİH   AMBAR MEMURU               8   9   9

    GİH   AMBAR MEMURU               9   10   10

    GİH   AMBAR MEMURU               10   76   76

    GİH   AMBAR MEMURU               11   2   2

    GİH   DAVA TAKİP MEMURU            5   104   104

    GİH   DAVA TAKİP MEMURU            6   15   15

    GİH   DAVA TAKİP MEMURU            7   13   13

    GİH   DAVA TAKİP MEMURU            8   6   6

    GİH   DAVA TAKİP MEMURU            9   8   8

    GİH   İCRA MEMURU               5   78   78

    GİH   İCRA MEMURU               6   26   26

    GİH   İCRA MEMURU               7   26   26

    GİH   İCRA MEMURU               8   276   276

    GİH   İCRA MEMURU               9   242   242

    GİH   SANTRAL MEMURU            5   56   56

    GİH   SANTRAL MEMURU            6   39   39

    GİH   SANTRAL MEMURU            7   70   70

    GİH   SANTRAL MEMURU            8   46   46

    GİH   SANTRAL MEMURU            9   48   48

    GİH   SANTRAL MEMURU            10   331   331

    GİH   SANTRAL MEMURU            11   36   36

    GİH   SANTRAL MEMURU            12   8   8

    GİH   DAKTİLOGRAF               5   277   277

    GİH   DAKTİLOGRAF               6   209   209

    GİH   DAKTİLOGRAF               7   187   187

    GİH   DAKTİLOGRAF               8   201   201

    GİH   DAKTİLOGRAF               9   247   247

    GİH   DAKTİLOGRAF               10   501   501

    GİH   DAKTİLOGRAF               11   35   35

    GİH   DAKTİLOGRAF               12   10   10

    GİH   VEZNEDAR               4   224   224

    GİH   VEZNEDAR               5   184   184

    GİH   VEZNEDAR               6   123   123

    GİH   VEZNEDAR               7   93   93

    GİH   VEZNEDAR               8   68   68

    GİH   VEZNEDAR               9   106   106

    GİH   VEZNEDAR               10   220   220

    GİH   VEZNEDAR               11   14   14

    GİH   VEZNEDAR               12   12   12

    GİH   VERİ HAZIRLAMA ve KONTROL İŞLETMENİ   3   15   15

    GİH   VERİ HAZIRLAMA ve KONTROL İŞLETMENİ   4   4   4

    GİH   VERİ HAZIRLAMA ve KONTROL İŞLETMENİ   5   412   412

    GİH   VERİ HAZIRLAMA ve KONTROL İŞLETMENİ   6   25   25

    GİH   VERİ HAZIRLAMA ve KONTROL İŞLETMENİ   7   83   83

    GİH   VERİ HAZIRLAMA ve KONTROL İŞLETMENİ   8   82   82

    GİH   VERİ HAZIRLAMA ve KONTROL İŞLETMENİ   9   13   13

    GİH   VERİ HAZIRLAMA ve KONTROL İŞLETMENİ   10   9   9

    GİH   ŞOFÖR                  5   38   38

    GİH   ŞOFÖR                  6   57   57

    GİH   ŞOFÖR                  7   161   161

    GİH   ŞOFÖR                  8   111   111

    GİH   ŞOFÖR                  9   156   156

    GİH   ŞOFÖR                  10   87   87

    GİH   ŞOFÖR                  11   70   70

    GİH   ŞOFÖR                  12   374   374

    SHS   BAŞASİSTAN               1   177   177

    SHS   BAŞASİSTAN               2   61   61

    SHS   BAŞASİSTAN               3   27   27

    SHS   BAŞASİSTAN               4   12   12

    SHS   BAŞASİSTAN               5   6   6

    SHS   ASİSTAN               5   1587   1587

    SHS   SOSYAL ÇALIŞMACI            1   8   8

    SHS   SOSYAL ÇALIŞMACI            3   8   8

    SHS   SOSYAL ÇALIŞMACI            4   1   1

    SHS   SOSYAL ÇALIŞMACI            5   7   7

    SHS   KLİNİK ŞEFİ               1   238   238

    SHS   KLİNİK ŞEF YARDIMCISI         1   201   201

    SHS   KLİNİK ŞEF YARDIMCISI         2   16   16

    SHS   KLİNİK ŞEF YARDIMCISI         3   23   23

    SHS   BAŞTABİP               1   154   154

    SHS   BAŞTABİP               2   7   7

    SHS   BAŞTABİP               3   4   4

    SHS   BAŞTABİP               4   1   1

    SHS   BAŞTABİP YARDIMCISI            1   223   223

    SHS   BAŞTABİP YARDIMCISI            2   55   55

    SHS   BAŞTABİP YARDIMCISI            3   11   11

    SHS   BAŞTABİP YARDIMCISI            4   3   3

    SHS   UZMAN (TUTG)               1   71   71

    SHS   UZMAN (TUTG)               2   5   5

    SHS   UZMAN (TUTG)               3   2   2

    SHS   UZMAN (TUTG)               4   1   1

    SHS   UZMAN (TUTG)               5   1   1

    SHS   UZMAN TABİP               1   2716   2716

    SHS   UZMAN TABİP               2   456   456

    SHS   UZMAN TABİP               3   783   783

    SHS   UZMAN TABİP               4   825   825

    SHS   UZMAN TABİP               5   1342   1342

    SHS   TABİP                  1   387   387

    SHS   TABİP                  2   203   203

    SHS   TABİP                  3   347   347

    SHS   TABİP                  4   377   377

    SHS   TABİP                  5   1588   1588

    SHS   DİŞ TABİBİ               1   171   171

    SHS   DİŞ TABİBİ               2   81   81

    SHS   DİŞ TABİBİ               3   74   74

    SHS   DİŞ TABİBİ               4   40   40

    SHS   DİŞ TABİBİ               5   321   321

    SHS   BİYOLOG               1   27   27

    SHS   BİYOLOG               2   79   79

    SHS   BİYOLOG               3   116   116

    SHS   BİYOLOG               4   149   149

    SHS   BİYOLOG               5   97   97

    SHS   BİYOLOG               6   1   1

    SHS   ODYOLOG               1   1   1

    SHS   PSİKOLOG               1   22   22

    SHS   PSİKOLOG               2   11   11

    SHS   PSİKOLOG               3   15   15

    SHS   PSİKOLOG               4   8   8

    SHS   PSİKOLOG               5   33   33

    SHS   FİZYOTERAPİST               1   31   31

    SHS   FİZYOTERAPİST               2   13   13

    SHS   FİZYOTERAPİST               3   13   13

    SHS   FİZYOTERAPİST               4   7   7

    SHS   FİZYOTERAPİST               5   87   87

    SHS   ECZACI                  1   204   204

    SHS   ECZACI                  2   111   111

    SHS   ECZACI                  3   103   103

    SHS   ECZACI                  4   125   125

    SHS   ECZACI                  5   1021   1021

    SHS   DİYETİSYEN               1   26   26

    SHS   DİYETİSYEN               2   10   10

    SHS   DİYETİSYEN               3   12   12

    SHS   DİYETİSYEN               4   4   4

    SHS   DİYETİSYEN               5   87   87

    SHS   DİYETİSYEN               6   1   1

    SHS   ÇOCUK GELİŞİMCİSİ            1   4   4

    SHS   ÇOCUK GELİŞİMCİSİ            2   6   6

    SHS   ÇOCUK GELİŞİMCİSİ            3   15   15

    SHS   ÇOCUK GELİŞİMCİSİ            4   8   8

    SHS   ÇOCUK GELİŞİMCİSİ            5   16   16

    SHS   ÇOCUK GELİŞİMCİSİ            6   5   5

    SHS   ÇOCUK GELİŞİMCİSİ            7   8   8

    SHS   ÇOCUK GELİŞİMCİSİ            8   6   6

    SHS   ÇOCUK GELİŞİMCİSİ            9   20   20

    SHS   BAŞHEMŞİRE               1   43   43

    SHS   BAŞHEMŞİRE               2   19   19

    SHS   BAŞHEMŞİRE               3   27   27

    SHS   BAŞHEMŞİRE               4   15   15

    SHS   BAŞHEMŞİRE               5   51   51

    SHS   BAŞHEMŞİRE               6   7   7

    SHS   BAŞHEMŞİRE               7   4   4

    SHS   HEMŞİRE               1   275   275

    SHS   HEMŞİRE               2   391   391

    SHS   HEMŞİRE               3   810   810

    SHS   HEMŞİRE               4   848   848

    SHS   HEMŞİRE               5   822   822

    SHS   HEMŞİRE               6   853   853

    SHS   HEMŞİRE               7   804   804

    SHS   HEMŞİRE               8   1546   1546

    SHS   HEMŞİRE               9   5582   5582

    SHS   HEMŞİRE               10   531   531

    SHS   EBE                  1   34   34

    SHS   EBE                  2   27   27

    SHS   EBE                  3   98   98

    SHS   EBE                  4   68   68

    SHS   EBE                  5   105   105

    SHS   EBE                  6   165   165

    SHS   EBE                  7   194   194

    SHS   EBE                  8   173   173

    SHS   EBE                  9   879   879

    SHS   EBE                  10   139   139

    SHS   SAĞLIK MEMURU               1   40   40

    SHS   SAĞLIK MEMURU               2   5   5

    SHS   SAĞLIK MEMURU               3   31   31

    SHS   SAĞLIK MEMURU               4   4   4

    SHS   SAĞLIK MEMURU               5   2   2

    SHS   SAĞLIK MEMURU               6   1   1

    SHS   SAĞLIK MEMURU               7   1   1

    SHS   SAĞLIK TEKNİKERİ            2   3   3

    SHS   SAĞLIK TEKNİSYENİ            3   184   184

    SHS   SAĞLIK TEKNİSYENİ            4   66   66

    SHS   SAĞLIK TEKNİSYENİ            5   127   127

    SHS   SAĞLIK TEKNİSYENİ            6   170   170

    SHS   SAĞLIK TEKNİSYENİ            7   525   525

    SHS   SAĞLIK TEKNİSYENİ            8   580   580

    SHS   SAĞLIK TEKNİSYENİ            9   807   807

    SHS   SAĞLIK TEKNİSYENİ            10   4   4

    SHS   SAĞLIK TEKNİSYENİ            11   1   1

    SHS   LABORANT               3   266   266

    SHS   LABORANT               4   233   233

    SHS   LABORANT               5   176   176

    SHS   LABORANT               6   187   187

    SHS   LABORANT               7   243   243

    SHS   LABORANT               8   262   262

    SHS   LABORANT               9   344   344

    SHS   LABORANT               10   2   2

    SHS   LABORANT               11   1   1

    THS   MÜHENDİS               1   55   55

    THS   MÜHENDİS               2   6   6

    THS   MÜHENDİS               3   25   25

    THS   MÜHENDİS               4   4   4

    THS   MÜHENDİS               5   13   13

    THS   MİMAR                  1   14   14

    THS   MİMAR                  3   1   1

    THS   MİMAR                  4   1   1

    THS   MİMAR                  5   2   2

    THS   KİMYAGER               1   4   4

    THS   KİMYAGER               2   1   1

    THS   KİMYAGER               3   1   1

    THS   KİMYAGER               4   1   1

    THS   KİMYAGER               5   1   1

    THS   FİZİKÇİ               1   1   1

    THS   FİZİKÇİ               2   2   2

    THS   FİZİKÇİ               3   3   3

    THS   FİZİKÇİ               5   2   2

    THS   TEKNİKER               1   19   19

    THS   TEKNİKER               2   10   10

    THS   TEKNİKER               3   2   2

    THS   TEKNİKER               4   1   1

    THS   TEKNİKER               5   3   3

    THS   TEKNİSYEN               3   147   147

    THS   TEKNİSYEN               4   51   51

    THS   TEKNİSYEN               5   168   168

    THS   TEKNİSYEN               6   138   138

    THS   TEKNİSYEN               7   81   81

    THS   TEKNİSYEN               8   68   68

    THS   TEKNİSYEN               9   416   416

    YHS   TEKNİSYEN YARDIMCISI            5   21   21

    YHS   TEKNİSYEN YARDIMCISI            6   10   10

    YHS   TEKNİSYEN YARDIMCISI            7   30   30

    YHS   TEKNİSYEN YARDIMCISI            8   68   68

    YHS   TEKNİSYEN YARDIMCISI            9   32   32

    YHS   TEKNİSYEN YARDIMCISI            10   75   75

    YHS   TEKNİSYEN YARDIMCISI            11   21   21

    YHS   TEKNİSYEN YARDIMCISI            12   133   133

    YHS   TEKNİSYEN YARDIMCISI            13   1   1

    YHS   AŞÇI                  5   2   2

    YHS   AŞÇI                  6   26   26

    YHS   AŞÇI                  7   50   50

    YHS   AŞÇI                  8   165   165

    YHS   AŞÇI                  9   63   63

    YHS   AŞÇI                  10   153   153

    YHS   AŞÇI                  11   61   61

    YHS   AŞÇI                  12   427   427

    YHS   TERZİ                  5   3   3

    YHS   TERZİ                  6   9   9

    YHS   TERZİ                  7   17   17

    YHS   TERZİ                  8   32   32

    YHS   TERZİ                  9   19   19

    YHS   TERZİ                  10   21   21

    YHS   TERZİ                  11   11   11

    YHS   TERZİ                  12   146   146

    YHS   TERZİ                  13   1   1

    YHS   BERBER                  5   2   2

    YHS   BERBER                  6   1   1

    YHS   BERBER                  7   8   8

    YHS   BERBER                  8   12   12

    YHS   BERBER                  9   5   5

    YHS   BERBER                  10   11   11

    YHS   BERBER                  11   5   5

    YHS   BERBER                  12   73   73

    YHS   BEKÇİ                  5   37   37

    YHS   BEKÇİ                  6   57   57

    YHS   BEKÇİ                  7   202   202

    YHS   BEKÇİ                  8   210   210

    YHS   BEKÇİ                  9   166   166

    YHS   BEKÇİ                  10   139   139

    YHS   BEKÇİ                  11   84   84

    YHS   BEKÇİ                  12   553   553

    YHS   BEKÇİ                  13   1   1

    YHS   GASSAL                  5   7   7

    YHS   GASSAL                  6   2   2

    YHS   GASSAL                  7   8   8

    YHS   GASSAL                  8   5   5

    YHS   GASSAL                  9   12   12

    YHS   GASSAL                  10   9   9

    YHS   GASSAL                  11   9   9

    YHS   GASSAL                  12   36   36

    YHS   GASSAL                  13   1   1

    YHS   DAĞITICI               5   28   28

    YHS   DAĞITICI               6   23   23

    YHS   DAĞITICI               7   26   26

    YHS   DAĞITICI               8   17   17

    YHS   DAĞITICI               9   11   11

    YHS   DAĞITICI               10   4   4

    YHS   DAĞITICI               11   4   4

    YHS   DAĞITICI               12   7   7

    YHS   HİZMETLİ               5   289   289

    YHS   HİZMETLİ               6   324   324

    YHS   HİZMETLİ               7   1588   1588

    YHS   HİZMETLİ               8   1343   1343

    YHS   HİZMETLİ               9   1857   1857

    YHS   HİZMETLİ               10   1903   1903

    YHS   HİZMETLİ               11   746   746

    YHS   HİZMETLİ               12   5688   5688

    YHS   HİZMETLİ               13   63   63

    ___________________________________________________________________

                   TOPLAM         72 460   72 460

   

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100