Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ KANUNU

    TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ KANUNU

    Kanun No : 4954

    Kabul Tarihi : 23/07/2003

    Resmi Gazete Tarihi: 31/07/2003

    Resmi Gazete Sayısı: 25185

    BİRİNCİ KISIM : AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR

    AMAÇ

    Madde 1 - Bu Kanunun amacı, Türkiye Adalet Akademisinin kuruluş ve görevleriyle ilgili esasları düzenlemektir.

    KAPSAM

    Madde 2 - Bu Kanun; Türkiye Adalet Akademisinin kuruluşunu, görevlerini, organlarını ve bunların işleyişini, görevlendirilenleri, Akademi hizmetlerinden yararlananları ve diğer personeli kapsar.

    TANIMLAR

    Madde 3 - Bu Kanunda geçen:

    a) Akademi: Türkiye Adalet Akademisini,

    b) Bakanlık: Adalet Bakanlığını,

    c) Bakan: Adalet Bakanını,

    d) Başkanlık: Türkiye Adalet Akademisi Başkanlığını,

    e) Başkan: Türkiye Adalet Akademisi Başkanını,

    f) Genel Sekreter: Türkiye Adalet Akademisi Genel Sekreterini,

    g) Genel Kurul: Türkiye Adalet Akademisi Genel Kurulunu,

    h) Yönetim Kurulu: Türkiye Adalet Akademisi Yönetim Kurulunu,

    ı) Denetim Kurulu: Türkiye Adalet Akademisi Denetim Kurulunu,

    i) Eğitim Merkezi: Türkiye Adalet Akademisi Eğitim Merkezini,

    İfade eder.

    İKİNCİ KISIM : KURULUŞ VE GÖREV

    KURULUŞ

    Madde 4 - Bu Kanunda yazılı görevleri yerine getirmek amacıyla tüzel kişiliğe sahip, bilimsel, idari ve mali özerkliği olan Türkiye Adalet Akademisi kurulmuştur.

    Akademinin ilgili olduğu Bakanlık, Adalet Bakanlığıdır.

    Akademi, bu Kanunda belirtilmeyen hallerde özel hukuk hükümlerine tabidir.

    Akademinin merkezi Ankara'dadır.

    GÖREV

    Madde 5 - Akademinin görevleri şunlardır:

    1. Eğitim:

    a) Adli, idari ve askeri yargı hakim, savcıları ve noterler ile adalet hizmetlerine yardımcı personelin ve talep halinde avukatların, meslek öncesi ve meslek içi eğitimi ve gelişmesi için kurslar açmak; belli alanlarda uzmanlık programları, seminer, sempozyum, konferans ve benzeri etkinlikler düzenlemek; sertifika ile değerlendirilecek eğitim ve öğretim programlarını uygulamak; hukuk ve adalet alanında ilgili kurum, kuruluş ve kurulların hazırlayacakları eğitim planlarının ve araştırma projelerinin yapılmasına ve yürütülmesine yardımcı olmak.

    b) Hukuk ve adalet alanını ilgilendiren eğitim ve öğretim çalışmaları hakkında ilgili kurum, kuruluş ve kurullara görüş bildirmek.

    2. Danışma ve yardım:

    Ulusal ve uluslararası hukuk ile adli ve mesleki konular hakkında danışmanlık hizmeti vermek ve görüş bildirmek.

    3. İnceleme, araştırma ve yayın:

    a) Toplum ihtiyaçlarına uygun olarak mevzuatın geliştirilmesi ve bu yönde çalışmaların yürütülmesi bakımından araştırmalar yapmak, araştırmalara dayanan önerilerde bulunmak, yayınlar yapmak, gerekirse taslaklar hazırlamak.

    b) Hukuk ve adalet alanını ilgilendiren konularda inceleme ve araştırmalar yapmak, yaptırmak; bu konularda seminer, sempozyum, konferans ve benzeri etkinlikler düzenlemek; yayınlar yapmak ve bu gibi çalışmaları desteklemek.

    c) Uluslararası kurum ve kuruluşların hukuk ve adalet alanındaki gelişmelerle ilgili yayınlarını takip etmek, gerekli görülenleri tercüme ettirerek yayımlamak; Türk hukuk ve adalet alanında faydalı olan yabancı eserler için hukuk fakülteleri, Türkiye Barolar Birliği, Türkiye Noterler Birliği ve diğer ilgili kurum, kuruluş ve kurullarla işbirliği yaparak çeviri planı hazırlamak ve bu planın gerçekleştirilmesine yönelik tedbirleri almak.

    4. Dokümantasyon:

    Türkiye ve diğer devletlerdeki hukuk ve adalet alanını ilgilendiren belgelerin, mevzuatın, mahkeme kararlarının ve yayınların ilgililerin faydalanmasına sunulmasını sağlamak üzere bir bilgi ve belge merkezi, bilgi bankası ve kütüphane kurmak; Türk hukuk ve adalet bibliyografyalarını hazırlamak, hazırlatmak ve bunları yayımlamak.

    5. Meslek öncesi eğitim ve staj:

    a) Adli ve idari yargı hakim ve savcılarının meslek öncesi eğitimlerinin hazırlık ve son dönemlerini bu Kanun ve yönetmelik hükümlerine göre yürütmek.

    b) Askeri yargı hakim ve savcıları ile noterlerin ve talep halinde avukatların stajlarında meslek öncesi eğitim programları düzenlemek.

    6. Diğer görevler:

    Kanunlarla verilen diğer görevleri yerine getirmek.

    Diğer kurum, kuruluş ve kurullara kanunlarla verilen görev ve yetkiler saklıdır.

    İŞBİRLİĞİ

    Madde 6 - Akademi, görevlerini yerine getirebilmek için Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, Askeri Yargıtay, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi, Uyuşmazlık Mahkemesi, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu, Yüksek Seçim Kurulu, hukuk fakülteleri, Türkiye Barolar Birliği, Türkiye Noterler Birliği ve görevin gerektirdiği diğer kurum, kuruluş ve kurullarla işbirliği yapar; bunlarla ortak çalışma, araştırma, eğitim programları uygulayabilir; danışma kurulları ve komisyonlar oluşturabilir.

    Yurt içindeki uzmanlardan faydalanabilir; ilgili uluslararası kurumlarla mesleki ve bilimsel ilişkiler kurabilir.

    ÜÇÜNCÜ KISIM : AKADEMİ TEŞKİLATI

    BİRİNCİ BÖLÜM : ORGANLAR

    ORGANLAR

    Madde 7 - Akademinin organları şunlardır:

    a) Başkanlık.

    b) Genel Kurul.

    c) Yönetim Kurulu.

    d) Denetim Kurulu.

    İKİNCİ BÖLÜM : BAŞKANLIK

    BAŞKANLIK

    Madde 8 - Başkanlık, Başkan ile iki başkan yardımcısı ve Genel Sekreterden oluşur.

    BAŞKAN VE BAŞKAN YARDIMCILARI

    Madde 9 - Başkan ve başkan yardımcıları, Yönetim Kurulunca ve en az beş üyenin olumlu oyu ile Yargıtay ve Danıştay üyeleri, birinci sınıf adli ve idari yargı hakim ve savcıları ile bu sınıftan sayılanlar, hukuk profesörleri, en az yirmi yıl fiilen mesleği icra etmiş avukatlar veya en az yirmi yıl fiilen mesleği icra etmiş birinci sınıf noterlerden kendilerinin muvafakatları alınarak ve her biri için gösterilen üçer aday arasından Bakanlar Kurulunca dört yıl süre ile seçilip görevlendirilir veya atanırlar. Süresi biten Başkan ve başkan yardımcıları, iki dönem daha aynı usulle yeniden seçilip görevlendirilebilir veya atanabilirler.

    Başkanın özürlü veya izinli olması ya da geçici olarak görevinden ayrılması durumunda, Başkana ait görev ve yetkiler, Yönetim Kurulunca görevlendirilen Başkan yardımcısı tarafından yerine getirilir.

    Süresinden önce boşalan başkan ve başkan yardımcılıklarına dört yıl için birinci fıkrada yazılı usullere göre yeniden görevlendirme veya atama yapılır.

    Başkan ve başkan yardımcılıklarına kamu kurum, kuruluş veya kurul mensupları arasından seçilenler, istekleri doğrultusunda bu görevlere atanır veya görevlendirilirler. Görevlendirilenler, Akademideki görevleri süresince aylıklı izinli sayılırlar; bunların kamu kurum, kuruluş ve kurullarındaki kadroları ile ilgileri kesilmez. Başkan ve başkan yardımcılıklarına kamu kurum, kuruluş veya kurul mensupları arasından seçilip atananlardan Akademideki görevleri sona erenler, görevlerinin sona erdiği tarihten itibaren otuz gün içinde kendi kurum, kuruluş veya kurullarına başvurduklarında, eski görevlerine veya kazanılmış hak aylık derecelerindeki başka bir göreve atanırlar. Avukatlık ve noterlikten Başkan ve başkan yardımcılığına atananlar, görevleri süresince asli görevlerini icra edemezler.

    BAŞKAN VE BAŞKAN YARDIMCILARININ GÖREVLERİ

    Madde 10 - a) Başkan, Teşkilatın en üst ve ita amiri olup, Akademiyi temsil eder.

    Başkan, Akademinin çalışma programını, çalışma raporunu hazırlayıp, Yönetim Kuruluna sunar; bu programın gerçekleştirilmesi için gereken işlemlerin yapılmasını sağlar; Yönetim Kurulu kararlarını uygular; Akademinin öğretim ve araştırma kadrosu için Yönetim Kuruluna tekliflerde bulunur.

    Başkan, Akademinin yönetiminden, eğitim ve araştırma faaliyetlerinin çalışma programına uygun olarak yürütülmesinden, Akademide görev alan yönetim, öğretim ve araştırma personelinin görevlerini gereği gibi yerine getirmesinden ve denetiminden sorumludur.

    b) Başkan yardımcıları, kanunlarla veya Başkan tarafından verilen görevleri yaparlar.

    GENEL SEKRETER

    Madde 11 - Genel Sekreter, dört yıllık yüksek öğretim mezunlarından, 14/07/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi görevlerde oniki yıl hizmeti bulunan ve aynı Kanunun 48 inci maddesinde aranan şartlara sahip olanlar arasından Başkan tarafından atanır. Genel Sekreter hakkında Devlet Memurları Kanunu hükümleri uygulanır.

    Genel Sekreter, Akademinin tahakkuk memurluğunu yapar; gerekli hesapların ve demirbaş kayıtlarının tutulmasını sağlar; Başkanın verdiği diğer görevleri yerine getirir. Genel Sekreter, idari işlerin teşkilatlandırılmasından, kayıt ve dosyaların tutulmasından, idari personelin çalışmasından sorumludur.

    Genel Sekreterin görevleri ve çalışma usul ve esasları yönetmelikle düzenlenir.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : KURULLAR

    GENEL KURUL

    Madde 12 - Genel Kurul; Bakan, Bakanlık Müsteşarı, Ceza İşleri Genel Müdürü, Hukuk İşleri Genel Müdürü, Kanunlar Genel Müdürü, Avrupa Birliği Genel Müdürü, Personel Genel Müdürü, Eğitim Dairesi Başkanı ile dört yıl için seçilen aşağıdaki üyelerden oluşur:

    a) Yargıtay Büyük Genel Kurulunun ikisi hukuk daireleri, ikisi ceza daireleri üyeleri arasından seçeceği dört üye.

    b) Danıştay Genel Kurulunun üyeleri arasından seçeceği üç üye.

    c) Askeri Yargıtay Genel Kurulunun kendi üyeleri arasından seçeceği bir üye.

    d) Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Genel Kurulunun hakim sınıfından olan kendi üyeleri arasından seçeceği bir üye.

    e) Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun kendi üyeleri arasından seçeceği bir üye.

    f) Yükseköğretim Kurulunun Türkiye'deki hukuk fakültelerinin öğretim üyeleri arasından seçeceği iki üye.

    g) Türkiye Barolar Birliğinin yönetim kurulunun en az onbeş yıl fiilen mesleği icra etmiş avukatlar arasından seçeceği bir üye.

    h) Türkiye Noterler Birliği Yönetim Kurulunun birinci sınıf noterler arasından seçeceği bir üye.

    ı) 22 ve 23 üncü maddeler ile 24 üncü maddenin ikinci fıkrası kapsamında olanların kendi aralarından seçeceği dört üye.

    Başkan ve Akademinin önceki başkanları, Genel Kurulun tabii üyeleridir.

    Kurum, kuruluş ve kurullarında görevleri sona ermiş üyeler, yerlerine yeni üye seçilinceye kadar görevlerine devam ederler.

    GENEL KURULUN TOPLANTI USUL VE ESASLARI

    Madde 13 - Genel Kurul, her yıl Nisan ayı içinde toplanır. Yönetim Kurulu veya Başkan gereken hallerde Genel Kurulu olağanüstü toplantıya çağırabilir. Genel Kurulun en az onbeş üyesinin görüşülecek konuyu da belirten yazılı istemi üzerine Başkan, Genel Kurulu olağanüstü toplantıya çağırır.

    Genel Kurul, o toplantı için üyeleri arasından seçilen başkanın başkanlığında toplanır.

    Genel Kurul, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır; çoğunluk sağlanamazsa ikinci toplantı katılan üyelerle yapılır. Kararlar, toplantıya katılan üyelerin çoğunluğu ile alınır.

    Genel Kurulun toplantı, çalışma usul ve esasları yönetmelikle düzenlenir.

    GENEL KURULUN GÖREVLERİ

    Madde 14 - Genel Kurulun görevleri şunlardır:

    a) Yönetim Kuruluna katılacak asıl ve yedek üyeleri seçmek.

    b) Yönetim Kurulu tarafından sunulan yıllık çalışma raporu ile Denetim Kurulu raporunu inceleyerek karara bağlamak.

    c) Yönetim Kurulu tarafından sunulan kısa ve uzun vadeli eğitim ve öğretim planı ile yıllık çalışma programını görüşerek karara bağlamak.

    d) Yönetim Kurulu tarafından teklif edilen yıllık bütçeyi ve personel ihtiyaçlarını inceleyerek karara bağlamak.

    e) Başkan ile Yönetim ve Denetim kurullarının ibrası hakkında karar vermek.

    f) Akademide verilen hizmetler karşılığında alınacak ücretler için Yönetim Kurulunca hazırlanan tarifeyi onaylamak.

    g) Kanunlarla verilen diğer görevleri yerine getirmek.

    YÖNETİM KURULU

    Madde 15 - Yönetim Kurulu, Başkan ile altısı asıl ve üçü yedek olmak üzere aşağıdaki üyelerden oluşur:

    a) Bakanlık Personel Genel Müdürü.

    b) Genel Kurulun kendi üyeleri veya 9 uncu maddenin birinci fıkrasında yazılı niteliklere sahip diğer kimseler arasından seçeceği beş asıl ve üç yedek üye.

    Seçimle gelen üyelerin görev süresi dört yıldır. Ancak Yönetim Kurulunun seçimle gelen asıl üyelerinden önce ikisi, sonra üçü sırayla her iki yılda bir yenilenir.

    Görev süresi sona eren üyeler yeniden seçilebilirler.

    Seçimle gelen üyelerin herhangi bir sebeple üyelikten ayrılması halinde yedek üyeler göreve çağrılır. Yedek üye, yerini aldığı üyenin süresini tamamlar. Bakanlık Personel Genel Müdürü bulunmadığı zaman kendisine vekalet eden yardımcısı, Yönetim Kuruluna katılır.

    YÖNETİM KURULUNUN TOPLANTI USUL VE ESASLARI

    Madde 16 - Başkan, Yönetim Kurulunun başkanıdır. Yönetim Kurulu, en az beş üye ile toplanır ve toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile karar verir.

    Yönetim Kurulunun toplantı, çalışma usul ve esasları yönetmelikle düzenlenir.

    YÖNETİM KURULUNUN GÖREVLERİ

    Madde 17 - Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

    a) Başkan ve başkan yardımcıları adaylarını belirlemek.

    b) Başkanlık tarafından hazırlanmış olan yıllık çalışma raporu ve programı ile yıllık bütçeyi ve personel ihtiyaçlarını inceleyip Genel Kurula sunmak.

    c) Başkanlık tarafından hazırlanmış olan yönetmelik ve benzeri düzenlemeleri incelemek ve kabul etmek.

    d) Kısa ve uzun vadeli eğitim ve öğretim planları hazırlamak, eğitim ve öğretim hizmetlerine ilişkin kararları almak.

    e) Akademinin görev alanına giren konularda taşınır ve taşınmaz mal satın almak, yaptırmak, satmak, kiralamak, rehin ve ipotek tesis etmek üzere gerekli işlemleri yerine getirmek.

    f) Akademice verilen hizmetler karşılığında alınacak ücretleri gösteren tarifeyi hazırlayıp Genel Kurulun onayına sunmak.

    g) Kanunlarla başka bir organ gösterilmeksizin Akademiye verilen yönetim görevlerini yerine getirmek.

    DENETİM KURULU

    Madde 18 - Denetim Kurulu, Genel Kurulun kendi üyeleri arasından seçtiği üç üyeden oluşur. Üyelerin görev süreleri iki yıldır. Gerektiği hallerde Denetim Kurulu, kamu kurum ve kuruluşlarının denetim elemanlarından yardım isteyebilir.

    DENETİM KURULUNUN GÖREVLERİ

    Madde 19 - Denetim Kurulu, Akademinin idari ve mali denetiminden sorumludur.

    Denetim Kurulu, yıl içinde gerekli gördüğü hallerde her zaman denetleme yapabilir. Her yılın sonunda yıllık denetim raporu düzenleyerek, birer örneğini Şubat ayının sonuna kadar Genel Kurula ve Bakanlığa sunar.

    DÖRDÜNCÜ KISIM : AKADEMİ GÖREVLİLERİ

    BİRİNCİ BÖLÜM : PERSONEL

    İDARİ PERSONEL

    Madde 20 - Akademinin idari personeli, naklen veya memuriyet sınavını kazananlar arasından Genel Sekreterin teklifi üzerine Başkan tarafından atanır. Bunlar hakkında Devlet Memurları Kanunu hükümleri uygulanır.

    UYGULANACAK ESASLAR

    Madde 21 - İdari personelin görevleri ile çalışma usul ve esasları yönetmelikle düzenlenir.

    İKİNCİ BÖLÜM : ÖĞRETİM ELEMANLARI, GÖREVLENDİRİLENLER VE DİĞER ÇALIŞANLAR

    ÖĞRETİM ELEMANLARI

    Madde 22 - a) Akademide yüksek öğretim kurumlarıyla işbirliği yapılarak, 04/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 38 inci maddesi hükümlerine göre geçici olarak öğretim elemanı görevlendirilebilir. Bunlar hakkında bu Kanun ile Yükseköğretim Kanunu hükümleri uygulanır.

    Akademide, 2547 sayılı Kanunun 34 üncü ve 11/10/1983 tarihli ve 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun 16 ncı maddeleri hükümlerine göre sözleşmeli olarak yabancı uyruklu öğretim elemanları çalıştırılabilir.

    b) Akademide, (a) bendinde belirtilenler dışında, Başkanın talebi üzerine yetkili kurul ve organlarınca uygun görülen yeteri kadar Yargıtay, Danıştay, Askeri Yargıtay ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesi üyesi, meslekte fiilen on yılını tamamlamış; adli, idari ve askeri yargı hakim ve savcıları, avukatlar, noterler ile alanında uzman kişiler ders vermekle görevlendirilebilirler. Bunlara 38 inci madde hükümlerine göre ders ücreti ödenir.

    GÖREVLENDİRİLENLER

    Madde 23 - Kamu kurum, kuruluş ve kurullarında çalışanlar, ilgili kurum, kuruluş ve kurulun uygun görmesi ve ilgilinin kabul etmesi şartı ile Yönetim Kurulu tarafından, yapılacak çalışmanın kapsamı ve süresi de dikkate alınarak en çok bir yıl süreyle görevlendirilebilirler. Süresi sona erenler, aynı usule göre yeniden görevlendirilebilir.

    Uygun görme kararı; Yargıtay üyeleri hakkında Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulu, Danıştay üyeleri hakkında Danıştay Başkanlık Kurulu, Askeri Yargıtay üyeleri hakkında Askeri Yargıtay Başkanlar Kurulu, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi üyeleri hakkında Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Başkanlar Kurulu, hakimler ve savcılar hakkında Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu, Adalet Bakanlığında çalışan hakimler hakkında Bakan, askeri hakim ve savcılar hakkında Milli Savunma Bakanlığı, noterler hakkında Türkiye Noterler Birliği Yönetim Kurulu tarafından verilir.

    Yukarıdaki hükümlere göre Akademide görevlendirilenler, kurumlarınca görev süresince aylıklı izinli sayılırlar. Bunların aylık, ek gösterge, tazminat ve diğer mali ve sosyal hak ve yardımları kendi kurum, kuruluş ve kurullarınca ödenir ve her türlü özlük hakları devam eder. Akademide çalıştıkları süreler terfi ve emekliliklerinde hesaba katılır, terfileri başkaca bir işleme gerek duyulmadan süresinde yapılır.

    DİĞER ÇALIŞANLAR

    Madde 24 - Akademide, yabancı uyruklular dahil sözleşmeli olarak araştırmacı ve danışman çalıştırılabilir.

    Emekli olan yüksek mahkeme üyeleri, üniversite öğretim üyeleri ve alanında uzman diğer kişiler Akademide sözleşmeli olarak çalıştırılabilirler. Bu şekilde çalıştırılacakların emekli aylıkları ve diğer ödemeleri kesilmez.

    ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

    Madde 25 - 22 ve 23 üncü madde hükümlerine göre görev alan veya çalışanların, çalışma usul ve esasları yönetmelikle düzenlenir.

    BEŞİNCİ KISIM : EĞİTİM VE ÖĞRETİM

    EĞİTİM VE ÖĞRETİM PLANI

    Madde 26 - Akademi; adli, idari ve askeri yargı hakim ve savcıların, avukat ve noterler ile adalet hizmetlerine yardımcı personelin, meslek öncesinde ve meslek içinde yetişmeleri için Bakanlık, Milli Savunma Bakanlığı, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu, Türkiye Barolar Birliği ve Türkiye Noterler Birliği ile işbirliği yaparak, kalkınma planlarında belirtilen genel esaslara uygun olarak, kısa ve uzun vadeli eğitim ve öğretim planları hazırlar.

    Bu planın hazırlanmasında Yargıtay, Danıştay, Askeri Yargıtay, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi ve hukuk fakültelerinin görüşü alınır.

    Eğitim ve öğretim planlarında, üniversitelerde veya yabancı ülkelerde hukuk alanında yüksek lisans ve doktora öğrenimi yapmak için izin verilecek hakim ve savcıların sayısı da belirlenir.

    Akademi, bu planların uygulanması için eğitim ve öğretim ile ilgili her çeşit tedbiri almak ve ilgili kurum, kuruluş ve kurullarla işbirliği yapmakla görevlidir.

    Bu planların uygulanması için gerekli harcamalar, ilgili kurum, kuruluş ve kurulların bütçesine konulan ödeneklerle karşılanır.

    EĞİTİM MERKEZİ

    Madde 27 - Adli, idari ve askeri yargı hakim ve savcıları, avukat ve noterler ile adalet hizmetlerine yardımcı personelin meslek öncesi ve meslek içi eğitimi ve gelişmesi için faaliyette bulunmak üzere Ankara'da Akademi bünyesinde Eğitim Merkezi kurulur.

    Eğitim Merkezi Müdürlüğü, Müdür ile iki müdür yardımcısı ve bir bürodan oluşur.

    Eğitim Merkezi Müdürlüğüne birinci sınıfa ayrılmış adli ve idari yargı hakim ve savcıları arasından; müdür yardımcılıklarına en az ikinci dereceye yükselmiş olmak şartıyla adli ve idari yargı hakim ve savcıları arasından muvafakatları alınarak Başkanın teklifi üzerine Bakan tarafından dört yıl için atama yapılır. Süresini dolduranlar yeniden atanabilirler.

    Büronun oluşumu, çalışma usul ve esasları ile görevleri yönetmelikle düzenlenir.

    ADLİ VE İDARİ YARGI HAKİM VE SAVCI ADAYLARININ MESLEK ÖNCESİ EĞİTİMLERİ

    Madde 28 - Adli ve idari yargıda hakim ve savcı adaylığına atananların meslek öncesi eğitim süresi iki yıldır. Bu süre, hazırlık eğitimi, staj dönemi ve son eğitim dönemi olmak üzere üç dönemi kapsar. Staj döneminin son altı ayında adaylar, yabancı dil eğitimi için yurt dışına gönderilebilirler. Bu dönemlerin süreleri, hazırlık eğitimi ve son eğitim döneminde adaylara öğretilecek konular, stajın yaptırılacağı yerler ve bunların süreleri, yabancı dil eğitimi için yurt dışına gönderilme usul ve esasları ile Yargıtay ve Danıştay'da yapılma şekli ve eğitimden sayılmayan sürelerin ne suretle tamamlatılacağına dair hususlar yönetmelikle düzenlenir.

    Hazırlık eğitimi ve son eğitim, Eğitim Merkezinde yapılır.

    Stajın Yargıtay ve Danıştay'da yapılma şekli ile bu maddenin uygulanmasına ilişkin diğer hususlar, Yargıtay, Danıştay ve Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun görüşleri alınmak suretiyle çıkarılacak yönetmelikle; il valiliklerinde yapılma şekli ile hangi illerde yapılacağı Adalet, İçişleri ve Maliye Bakanlıklarınca birlikte hazırlanacak yönetmelikle; yabancı dil eğitimi için yurt dışına gönderilme usul ve esasları ise Devlet Personel Başkanlığının görüşü alınmak suretiyle Adalet ve Maliye bakanlıklarınca birlikte hazırlanacak yönetmelikle düzenlenir.

    Eğitimde bir yılını tamamlamış olan adaylara yirmi gün yıllık izin verilir.

    İki yıllık eğitim süresinde yirmi günlük yıllık izin ile her yıl için onbeş güne kadar hastalık sebebiyle izinli geçirilen süreler eğitimden sayılır.

    Eğitime başladıktan sonra muvazzaf askerlik hizmetini yapmak üzere ayrılanlar, geri kalan sürelerini terhislerini izleyen bir ay içinde başvurmak kaydıyla tamamlarlar.

    Eğitim sonunda adaylar, eğitim süresi içinde kendilerine öğretilen konularla ilgili olarak yazılı sınava alınırlar.

    Eğitim sonunda yazılı sınavda başarı gösterenlerin mesleğe kabulleri ile atanmaları 24/02/1983 tarihli ve 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu hükümlerine göre yapılır. Eğitim sonunda yazılı sınavda başarı gösteremeyenlere iki ay içinde bir sınav hakkı daha tanınır; bu sınavda da başarılı olamayanlar, talepleri halinde Bakanlıkça merkez veya taşra teşkilatında genel idare hizmetleri sınıfında bir kadroya atanabilir, aksi halde bunların adaylığına Bakanlıkça son verilir.

    Yazılı sınava ilişkin hususlar yönetmelikle düzenlenir.

    Adli ve idari yargı hakim ve savcı adayları, meslek öncesi eğitim süresi kadar mecburi hizmetle yükümlüdürler. Bu konuda Devlet Memurları Kanunu hükümleri uygulanır.

    Adaylık ve staj dönemi konularında bu Kanunda hüküm bulunmayan hallerde Hakimler ve Savcılar Kanunu hükümleri uygulanır.

    ASKERİ YARGI HAKİM VE SAVCILARI İLE AVUKAT VE NOTERLERİN MESLEK ÖNCESİ EĞİTİMLERİ

    Madde 29 - Askeri yargı hakim ve savcıları ile avukat ve noterlerin stajları, tabi oldukları özel kanun hükümlerine göre yapılır. Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye Barolar Birliği, barolar veya Türkiye Noterler Birliğinin talebi halinde, Akademide bunlar için belli dönemlere ait olmak ve süresi üç ayı geçmemek üzere meslek öncesi eğitim programı düzenlenebilir. Bu süre staj süresine dahildir.

    Askeri yargı hakim ve savcıları ile avukat ve noterlerin meslek öncesi eğitimlerine ilişkin esas ve usuller, Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye Barolar Birliği ve Türkiye Noterler Birliğinin görüşleri alınarak Akademi tarafından çıkarılacak yönetmeliklerle düzenlenir.

    STAJ MAHKEMELERİ

    Madde 30 - Adli ve idari yargıda hakimlik ve savcılık ile avukatlık stajının hangi mahkemelerde yapılacağı ve esasları ile baroların görevleri; Yargıtay, Danıştay, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu, Türkiye Barolar Birliği ve Akademinin görüşü alındıktan sonra Bakanlık tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.

    Staj yaptırmakla görevli mahkemeler ile bu mahkemelerin staj işlerini gereği gibi yürütebilmeleri için, bir yargı çevresinde aynı işle görevli mahkemeler arasında işlerin dağıtımı, iş durumu göz önünde tutularak Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca belirlenir.

    MESLEK İÇİ EĞİTİM VE UZMANLIK

    Madde 31 - Akademi; adli, idari ve askeri yargı hakim ve savcılarının, avukatların ve noterlerin meslek içi eğitimi ile belli alanlarda uzmanlık kazanmaları için uzmanlık eğitim ve öğretimi yapar, seminer, sempozyum, konferans ve benzeri etkinlikler düzenler.

    Bu konuda çıkarılacak yönetmeliğe göre uzmanlık programına kaydolma hakkını kazanan adli, idari ve askeri yargı hakim ve savcılarına, kamu kurum, kuruluş veya kurullarında çalışan hukuk müşaviri veya avukatlara ve noterlere öğrenim süresince izin verilir.

    (Ek fıkra: 22/12/2005-5435 S.K./50.mad) Uzmanlık programlarında başarı ile geçirilen süreler, iki yılı aşmamak üzere, kademe ilerlemesi ve derece yükselmesi incelemesinde değerlendirilir.

    Kendi hükümetleri tarafından Akademinin uzmanlık programı veya diğer eğitim çalışmaları için adaylığı teklif edilecek yabancılar, yönetmelikle belirlenecek esaslar çerçevesinde öğrenci olarak kabul edilebilirler.

    DİĞER ÇALIŞMALAR VE İZİN

    Madde 32 - Akademinin açacağı kurs veya seminer, sertifika ve uzmanlık programlarına başvuracak adli, idari ve askeri yargı hakim ve savcılarına, kamu kurum, kuruluş veya kurullarında çalışan avukat veya hukuk müşavirlerine ve noterlere bu programlara devam edebilmeleri için verilecek iznin şartları ve süresi, 26 ncı maddeye göre hazırlanacak eğitim ve öğretim planları ve Akademinin bu programlara kabul şartları göz önüne alınarak ilgili kurum, kuruluş veya kurullar tarafından belirlenir.

    PERSONEL İÇİN MESLEKİ KURSLAR

    Madde 33 - Akademi; icra müdürleri, yazı işleri müdürleri, zabıt katipleri ve noter katipleri ile adalet hizmetlerine yardımcı diğer görevliler için hizmet öncesi ve hizmet içi çeşitli mesleki kurslar açar.

    MALİ, SOSYAL VE DİĞER ÖZLÜK HAKLARI

    Madde 34 - Akademinin uzmanlık eğitimine ve mesleki kurslarına bu Kanun hükümlerine ve ilgili yönetmeliklere göre katılan görevlilere aylık, ek gösterge, tazminat ve diğer mali ve sosyal hak ve yardımları kendi kurum, kuruluş ve kurullarınca ödenir ve bunların her türlü özlük hakları devam eder. Akademide geçirdikleri süreler terfi ve emekliliklerinde hesaba katılır, terfileri başkaca bir işleme gerek duyulmadan süresinde yapılır.

    ALTINCI KISIM : MALİ HÜKÜMLER

    BİRİNCİ BÖLÜM : AKADEMİNİN GELİRLERİ

    GELİR KAYNAKLARI

    Madde 35 - Akademinin gelir kaynakları şunlardır:

    a) Her yıl Bakanlık bütçesine konulacak ödenek.

    b) Akademiye yapılacak her türlü yardım, bağış ve vasiyetler.

    c) Akademi tarafından yapılacak araştırma, eğitim, öğretim, danışma ve diğer hizmetlerden alınacak ücretler.

    d) Yayın gelirleri.

    e) Akademiye ait taşınır veya taşınmaz malların gelirleri.

    f) Yukarıda sayılan gelirlerin nemalandırılması suretiyle elde edilecek gelirler.

    MALİ KOLAYLIKLAR

    Madde 36 - Akademiye yapılacak ayni, nakdi ve sair yardım, bağış ve vasiyetler, her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır. Yardım, bağış ve vasiyetlerin kullanılmasında, yardım, bağış ve vasiyeti yapanların istedikleri ve Yönetim Kurulunca da kabul edilen kayıt ve şartlara uyulur. Gelir veya kurumlar vergisine tabi mükellefler tarafından Akademiye makbuz karşılığında yapılacak nakdi bağışlar, yıllık beyanname ile bildirilecek gelirlerden ve kurum kazancından indirilir.

    Akademinin tesis, bina ve arazileri her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır.

    Akademi faaliyetlerinden elde edilecek kazançlar, kurumlar vergisine tabi değildir.

    İKİNCİ BÖLÜM : MALİ VE SOSYAL HAKLAR

    ÜCRET VE DİĞER MALİ HAKLAR

    Madde 37 - Akademi Başkanı ve başkan yardımcılığına atananlar, birinci sınıf hakim ve savcı için ilgili mevzuatında öngörülen tüm mali, sosyal ve emeklilik haklarından aynen yararlanırlar.

    Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinden uhdesinde kamu görevi bulunanlara ayda ikiden fazla olmamak üzere her toplantı günü için (2500), uhdesinde herhangi bir kamu görevi bulunmayanlara ise (3500) gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu bulunan miktar üzerinden toplantı ücreti ödenir.

    Akademi Başkan ve başkan yardımcılarına ve 22 nci maddenin (a) bendine göre görevlendirilenlere (5000), 23 üncü maddeye göre görevlendirilenlere (4000), Eğitim Merkezi Müdürüne (3000), Eğitim Merkezi müdür yardımcılarına (2500), Genel Sekretere (2250), diğer idari personele ( 2000 ) *1* gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu bulunan miktar üzerinden aylık ek ödeme yapılır. Ek ödeme, damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz. Ek ödemenin ödenmesinde aylıklara ilişkin hükümler uygulanır.

    DERS ÜCRETİ

    Madde 38 - Akademide ders vermekle görevlendirilen öğretim elemanlarından;

    a) Üniversite öğretim elemanlarına Yüksek Öğretim Personel Kanununa göre,

    b) Üniversite dışından görevlendirilenlere, birinci derecede olanlar için profesörlere, ikinci derecede olanlar için doçentlere, üç veya daha aşağı derecede olanlar ile kamu görevlisi olmayanlar için okutmanlara ödenen kadar,

    Ders ücreti ödenir.

    DENETİM KURULU ÜYELERİNE ÖDENECEK ÜCRET

    Madde 39 - Denetim Kurulu üyelerine denetim için yapacakları çalışma süresince yılda onbeş günü geçmemek üzere uhdesinde kamu görevi bulunanlara (500), uhdesinde herhangi bir kamu görevi bulunmayanlara (700) gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpılması sonucu bulunacak miktarda günlük ücret ödenir. Yapılacak ödeme, damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz.

    YATILI TESİSLER

    Madde 40 - Akademi hizmetlerinden faydalanacaklar için Akademi tarafından yatılı tesisler kurulur.

    HİZMET ÜCRETİ

    Madde 41 - Meslek öncesi eğitim programları hariç olmak üzere, Akademi hizmetleri ücretlidir. Bu ücretler, kamuda çalışanlar için çalıştığı kurum, kuruluş veya kurullar tarafından, diğerleri için bizzat kendileri tarafından ödenir.

    Akademi hizmetlerinden yararlanma ve ücretlere ilişkin usul ve esaslar yönetmelikte gösterilir.

    YEDİNCİ KISIM : CEZA, DİSİPLİN VE ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

    BİRİNCİ BÖLÜM : CEZA VE DİSİPLİN SORUŞTURMASI VE KOVUŞTURMASI

    CEZA SORUŞTURMASI VE KOVUŞTURMASI

    Madde 42 - 43 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydıyla, 02/12/1999 tarihli ve 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun uyarınca görev sebebiyle işlenen suçlar dolayısıyla soruşturma izni yetkisi, Başkan ve başkan yardımcıları hakkında Bakan, Akademinin diğer personeli hakkında Başkan, yokluklarında ise vekilleri tarafından kullanılır.

    Bu suçlar dolayısıyla 4483 sayılı Kanun uyarınca gerekli ön inceleme, Başkan ve başkan yardımcıları hakkında Genel Kurul üyeleri arasından Bakan tarafından, diğer personel hakkında Başkan tarafından görevlendirilen kişi veya kişilerce yapılır.

    Ön incelemeyle görevlendirilen kişi veya kişiler, 4483 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinde belirtilen yetkileri kullanmak suretiyle bir rapor hazırlayarak birinci fıkrada belirtilen soruşturma iznini vermeye yetkili merciye sunarlar. Yetkili merci bu rapor üzerine soruşturma izninin verilmesine veya verilmemesine karar verir.

    İzin verilmesine veya verilmemesine ilişkin karara karşı Başkan ve başkan yardımcıları için Danıştay ilgili dairesine, diğer personel için Ankara Bölge İdare Mahkemesine itiraz edilebilir.

    Başkan ve başkan yardımcıları hakkındaki hazırlık soruşturması, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı veya Başsavcıvekili; diğer personel hakkındaki hazırlık soruşturması, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılır.

    Başkan ve başkan yardımcıları hakkındaki dava, Yargıtay'ın ilgili ceza dairesinde; diğer personel hakkındaki dava, genel hükümlere göre yetkili ve görevli mahkemede görülür.

    Bu Kanunda hüküm bulunmayan hallerde 4483 sayılı Kanun hükümleri uygulanır.

    BAŞKAN, BAŞKAN YARDIMCILARI, EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRÜ VE MÜDÜR YARDIMCILARI, ÖĞRETİM ELEMANLARI VE GÖREVLENDİRİLENLERİN DURUMU

    Madde 43 - Başkan, başkan yardımcıları, Eğitim Merkezi Müdürü ve müdür yardımcıları ile 22 ve 23 üncü madde hükümlerine göre Akademide görev yapanlardan asli görevleriyle ilişkileri kesilmeyenlerin tabi oldukları özel kanun hükümleri saklıdır; bunların disiplin veya ceza soruşturmasını gerektiren fiilleri ilgili kurum, kuruluş veya kurula bildirilir. Bu durumda Yönetim Kurulu, gerekli görürse 22, 23 ve 24 üncü madde hükümlerine göre görev yapanlar hakkında geçici olarak çalıştırma veya görevlendirme kararını kaldırabilir ya da sözleşmeye son verebilir.

    DİSİPLİN

    Madde 44 - Akademide çalışanlardan 43 üncü maddede belirtilenler dışında kalanların disiplin işleri hakkında genel hükümler uygulanır.

    Akademi hizmetlerinden faydalananların her türlü disiplin işleri, Akademi tarafından çıkarılacak bir yönetmelikle düzenlenir. Bunların tabi oldukları özel kanun hükümleri saklıdır.

    İKİNCİ BÖLÜM : ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

    AKADEMİ MALLARI

    Madde 45 - Akademinin para, evrak ve her çeşit malları Devlet malı sayılır.

    KADROLAR

    Madde 46 - Ekli (1) ve (2) sayılı listelerde yer alan kadrolar ihdas edilerek 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye bağlı (I) sayılı cetvelin ilgili bölümüne eklenmiştir.

    UYGULANMAYACAK HÜKÜMLER

    Madde 47 - 26/05/1927 tarihli ve 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanunu ile 21/02/1967 tarihli ve 832 sayılı Sayıştay Kanununun vize ve tescil hükümleri Akademi hakkında uygulanmaz.

    Hesap ve sarf işlerinin yapılış usulü ve basılı evrakın şekil ve çeşitleri yönetmelikle düzenlenir.

    KALDIRILAN HÜKÜMLER

    Madde 48 - 06/06/1985 tarihli ve 3221 sayılı Hakim ve Savcı Adayları Eğitim Merkezi Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun yürürlükten kaldırılmıştır.

    GEÇİCİ MADDELER

    Geçici Madde 1 - Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren Akademi organlarının oluşturulmasına kadar geçecek süre içindeki tüm destek hizmetleri Bakanlık tarafından yürütülür.

    9 uncu maddede öngörülen usulle Başkan ve başkan yardımcıları görevlendirilinceye veya atanıncaya kadar bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki ay içinde, Bakan tarafından, birinci sınıf adli veya idari yargı hakim ve savcıları arasından geçici olarak Başkan ve başkan yardımcıları atanır. Bunlar, Başkan ve başkan yardımcıları için bu Kanunda öngörülen bütün hak ve yetkilere sahiptir.

    Geçici Madde 2 - 12 nci maddede yazılı kurum, kuruluş ve kurullar, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki ay içinde Akademi Genel Kurul üyelerini seçerek Bakanlığa bildirirler. Bu sürenin bitiminden itibaren iki ay içinde, Bakanın daveti üzerine 12 nci maddenin birinci fıkrasının (ı) bendinde belirtilenlerin dışındakilerin katılımıyla Genel Kurulun ilk toplantısı yapılır.

    Genel Kurulun ilk toplantısında, Yönetim Kurulunun beş asıl ve üç yedek üyesi seçilir; ayrıca, bu Kanunda öngörülen yönetmeliklerin yürürlüğe gireceği tarihe kadar yapılacak işlerle ilgili uygulama ilkeleri belirlenir.

    12 nci maddenin birinci fıkrasının (ı) bendine göre Akademinin öğretim elemanları, görevlendirilenler ve diğer çalışanlar tarafından seçilecek Genel Kurul üyeleri, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde seçilir ve bundan sonraki Genel Kurul toplantılarına katılırlar.

    Geçici Madde 3 - Genel Kurulun ilk toplantısının yapıldığı tarihten itibaren bir ay içinde Yönetim Kurulunun ilk toplantısı yapılır. Bu toplantıda, 9 uncu maddede öngörülen Başkan ve başkan yardımcıları için önerilecek üçer adayın seçimi yapılır; seçimin yapıldığı tarihten itibaren iki ay içinde adaylar arasından Başkan ve başkan yardımcılarının atanmaları veya görevlendirilmeleri işlemi gerçekleştirilir.

    Geçici Madde 4 - Yönetim Kurulunun seçimle gelen ilk asıl üyelerinden ikinci yılın sonunda ad çekme yoluyla belirlenen ikisinin, dördüncü yılın sonunda ise geri kalan üçünün görevleri sona erer. Genel Kurulda boşalan üyelikler için seçim yapılır.

    Geçici Madde 5 - Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içinde, 3221 sayılı Kanunla kurulan Hakim ve Savcı Adayları Eğitim Merkezi, Akademi bünyesinde ve 27 nci maddede düzenlenen Eğitim Merkezine dönüşür.

    Bu Kanuna göre atamalar yapılıncaya kadar 3221 sayılı Kanuna göre atanmış bulunan Eğitim Merkezi Başkanı ve başkan yardımcıları, başkaca bir işleme gerek kalmadan geçici olarak Eğitim Merkezi Müdürü ve müdür yardımcıları olarak görevlerine devam ederler; devir tarihinden itibaren bir ay içinde hizmet gerekleri de göz önünde tutularak yeniden bu görevlere veya durumlarına uygun başka görevlere atanırlar.

    3221 sayılı Kanunla kurulan Hakim ve Savcı Adayları Eğitim Merkezine tahsis edilen kadrolar Bakanlıkça ilgili birimlere mevzuatı uyarınca tahsis edilir. Bu Kanunun 20 nci maddesi uyarınca atamalar yapılıncaya kadar, 3221 sayılı Kanunun geçici 3 üncü maddesine göre Hakim ve Savcı Adayları Eğitim Merkezinde görevli personelin görevleri devam eder.

    Geçici Madde 6 - Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce adli veya idari yargıda hakim ve savcı adaylığına atananların meslek öncesi eğitimleri, 3221 sayılı Kanunun 8 inci maddesinde öngörülen sürelere uyulmak suretiyle yaptırılır. Bunlardan hazırlık eğitimi veya son eğitimlerini yapmamış olanların söz konusu eğitimleri ile eğitim sonu yazılı sınavları, Akademi bünyesindeki Eğitim Merkezi tarafından yapılır.

    28 inci maddenin birinci fıkrasında yer alan, yabancı dil eğitimi için yurt dışına gönderilmeye ilişkin hüküm, aynı maddenin üçüncü fıkrasında yazılı yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten sonra hakim ve savcı adaylığına atananlar hakkında uygulanır.

    Geçici Madde 7 - 26 ncı maddede öngörülen kısa ve uzun vadeli eğitim ve öğretim planlarının birincisi, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde hazırlanır.

    Geçici Madde 8 - Akademinin bina, yatılı tesis, araç ve sair ihtiyaçları, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç yıl içinde yapım, satın alma veya kiralama yoluyla sağlanır. Bu amaçla Bakanlık bütçesinden Akademi bütçesine yeteri kadar ödenek aktarılır. Ayrıca 06/08/1997 tarihli ve 4301 sayılı Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumunun Kuruluş ve İdaresine İlişkin Kanunla kurulan İşyurtları Kurumunun bütçesinden de harcama yapılabilir.

    Geçici Madde 9 - Bu Kanunda öngörülen yönetmelikler, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç bir yıl içinde çıkarılır. Yönetmelikler yürürlüğe girinceye kadar Genel Kurulun ilk toplantısında belirlenen uygulama ilkeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

    Geçici Madde 10 - (Ek madde: 22/12/2005-5435 S.K./51.mad)

    Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren beş yıl süreyle Bakanlığın teklifi ve Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun kararı ile bir yıllık staj süresini tamamlayan adlî ve idarî yargı hâkim ve savcı adayları, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca mesleğe kabul edilmeleri hâlinde, hâkimlik ve savcılık mesleğine atanabilirler.

    Bu Maddenin uygulanmasına ilişkin hususlar Akademinin görüşü alınarak hazırlanacak yönetmelikte gösterilir.

    YÜRÜRLÜK

    Madde 49 - Bu Kanun yayımını izleyen tarihten üç ay sonra yürürlüğe girer.

    YÜRÜTME

    Madde 50 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

    EKLER

    (1) SAYILI LİSTE

    KURUMU   : TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ

    TEŞKİLATI   : MERKEZ

    (I) SAYILI CETVEL

    İHDAS EDİLEN KADROLARIN

                         Serbest   Tutulan

                         Kadro   Kadro

    Sınıfı   Unvanı       Derecesi   Adedi    Adedi   Toplam

    _____   _______________   _____      _____   _____   ______

    GİH    Akademi Başkanı    1       1        1

    GİH    Başkan Yardımcısı    1       2        2

    GİH    Genel Sekreter       1       1        1

    GİH    Şube Müdürü       1       1        1

    GİH    Şube Müdürü       3       1        1

    GİH    Şube Müdürü       4       1        1

    GİH    Sivil Savunma Uzmanı    1       1        1

    GİH    Uzman          1       4        4

    GİH    Uzman          4       3        3

    GİH    Uzman          5       3        3

    GİH    Şef          4       1        1

    GİH    Şef          5       1        1

    GİH    Şef          6       1        1

    GİH    Memur          7              3

    GİH    Memur          8       3        3

    GİH    Memur          9       3        3

    GİH    Programcı       7       1        1

    GİH Veri Hazırlama ve

       Kontrol İşletmeni       6       1        1

    GİH Veri Hazırlama ve

       Kontrol İşletmeni       7       1        1

    GİH Veri Hazırlama ve

       Kontrol İşletmeni       8       1        1

    GİH Veri Hazırlama ve

       Kontrol İşletmeni       9       1        1

    GİH    Kütüphaneci       5       1      1

    GİH    Kütüphaneci       7       1       1

    GİH    Bilgisayar İşletmeni    8       1       1

    GİH    Bilgisayar İşletmeni    9       1       1

    GİH    Bilgisayar İşletmeni    10       1       1

    GİH    Sekreter       7       1       1

    GİH    Sekreter       8       1       1

    GİH    Sekreter       9       1       1

    GİH    Ayniyat Memuru    9       1       1

    GİH    Ambar Memuru       9       1       1

    GİH    Şoför          10       1       1

    GİH    Şoför          11       2       2

    GİH    Sayman       6       1       1

    THS    Teknisyen       7       1       1

    YHS    Hizmetli       9       1       1

    YHS    Hizmetli       10       2       2

    YHS    Bekçi          10       1       1

    YHS    Bekçi          11       2      2

                         ___      __

             TOPLAM          56        56

    (2) SAYILI LİSTE

    KURUMU   : TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ

    TEŞKİLATI   :MERKEZ

    (II) SAYILI CETVEL

    İHDAS EDİLEN KADROLARIN

                      Serbest   Tutulan

                      Kadro   Kadro

    Unvanı          Derecesi   Adedi   Adedi   Toplam

    _____________________ ______   ____   _____   ______

    Eğitim Merkezi Müdürü      1   1      1

    Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı   2   2      2

                      __      __

          TOPLAM         3      3

   

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100