Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor





DİSİPLİN MAHKEMELERİ KURULUŞU, YARGILAMA USULÜ VE DİSİPLİN SUÇ VE CEZALARI HAKKINDA KANUNUN BAZI MADDELERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

    DİSİPLİN MAHKEMELERİ KURULUŞU, YARGILAMA USULÜ VE DİSİPLİN SUÇ VE CEZALARI HAKKINDA KANUNUN BAZI MADDELERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

    Kanun No : 4895

    Kabul Tarihi : 12/06/2003

    Resmi Gazete Tarihi: 18/06/2003

    Resmi Gazete Sayısı: 25142

    Madde 1 - 16/06/1964 tarihli ve 477 sayılı Disiplin Mahkemeleri Kuruluşu, Yargılama Usulü ve Disiplin Suç ve Cezaları Hakkında Kanunun 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

    Madde 1 - Disiplin mahkemesi; tugay ve daha büyük (Deniz ve Hava Kuvvetleri ile Jandarma Genel ve Sahil Güvenlik Komutanlığında eşidi) kıt'a, karargah ve askeri kurumlar ile Milli Savunma Bakanlığı Müsteşarlığı teşkilatında kurulur. Sahil Güvenlik Komutanının, Jandarma Genel Komutanının, kuvvet komutanlarının ve Milli Savunma Bakanlığı Müsteşarının göstereceği lüzum üzerine veya doğrudan doğruya Genelkurmay Başkanlığınca, diğer komutanlıklar, karargahlar veya askeri kurum amirlikleri teşkilatında da disiplin mahkemesi kurulabilir.

    Aynı garnizonda; birden fazla disiplin mahkemesi kurulması gereken kıt'a komutanlığı, karargah ve askeri kurum amirlikleri bulunursa, Genelkurmay Başkanlığınca yeteri kadar disiplin mahkemesi kurulması ile yetinilebilir.

    Madde 2 - 477 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin birinci fıkrası ile üçüncü fıkrasının ilk cümlesi ve dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

    Teşkilatında disiplin mahkemesi kurulan komutanlıklar veya askeri kurum amirlikleri ile Milli Savunma Bakanlığı Müsteşarlığında; yardımcılığı kaldırılan askeri hakim sınıfına mensup subaylar arasından atanmış bir disiplin subayı bulunur. Askeri hakim sınıfına mensup disiplin subayları, komutanlık ve askeri kurum amirliklerinin aynı zamanda hukuk müşaviridirler.

    Askeri hakim sınıfına mensup subaylar arasından atanmış olan disiplin subayının veya bu görevi yapan adli müşavir veya yardımcısının bulunmaması yahut görevini yapmasını engelleyici sebeplerin var olması halinde disiplin subaylığı görevini diğer bir sınıf subayı yapabilir.

    Disiplin subaylıklarında ve disiplin mahkemelerinde tutanak katipliği yapmak üzere yeteri kadar asker kişi kullanılır. Kolordu ve daha büyük (Deniz ve Hava Kuvvetleri ile Jandarma Genel ve Sahil Güvenlik Komutanlığında eşidi) kıt'a, karargah ve askeri kurumlar ile Milli Savunma Bakanlığı Müsteşarlığı teşkilatında kurulan disiplin subaylıklarında birer yazı işleri müdürü görev yapar.

    Madde 3 - 477 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

    Tugay veya eşidi komutanlıkları veya askeri kurum amirlikleri teşkilatındaki disiplin mahkemeleri erden yüzbaşıya kadar (yüzbaşı dahil) askerler ile diğer asker kişileri,

    Madde 4 - 477 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinin 01/07/1982 tarihli ve 2688 sayılı Kanunla değişik birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

    Bu Kanunun 52 nci maddesinde yazılı disiplin suçlarından doğan ve ikiyüzellimilyon lirayı geçmeyen istirdat ve maddi tazminat davalarına da disiplin mahkemelerinde bakılır.

    Madde 5 - 477 sayılı Kanunun 15 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

    Subay ve astsubay dışındaki asker kişiler hakkında açılan disiplin hazırlık soruşturması sonunda, birinci fıkrada belirtilen işlemler ile ilgili olarak, askeri hakim sınıfına mensup disiplin subaylarına yazılı yetki verilebilir.

    Madde 6 - 477 sayılı Kanunun 17 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

    Subay ve astsubaylar dışındaki asker kişilerin davalarında, disiplin mahkemesini toplama yetkisi, askeri hakim sınıfından olan disiplin subaylarına yazılı olarak verilebilir.

    Madde 7 - 477 sayılı Kanunun 37 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

    Madde 37 - Disiplin mahkemelerince verilen hükümlerden süresi içinde itiraz olunmayan veya itiraz olunup da üst disiplin mahkemesince hakkındaki itiraz sonuçlanan hükümler kesinleşir. Bu hükümlerin yerine getirilmesi lüzumu, disiplin mahkemesi başkanı tarafından hüküm altına alınır ve imza edilir.

    Madde 8 - 477 sayılı Kanunun 38 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve (D) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

    A) Subaylar, astsubaylar, sivil personel, uzman jandarma ve uzman erbaşlar hakkında:

    I. Göz hapsi cezalarında:

    a) Resmi daire, kışla, eğitim alanları ile sair yerlerdeki hizmetlerine devam ederler.

    b) Hizmetin bitiminden sonra hiçbir yere gidemezler. Kışlada veya resmi odalarda kalırlar.

    c) Hizmete ilişkin olanlar dışında hiçbir ziyaret kabul edemezler.

    II. Oda hapsi cezalarında:

    a) Mümkün olduğu takdirde, cezayı tek başlarına belirli bir hapis odasında geçirirler.

    b) Emir veremezler.

    c) Genel hizmet yapamazlar.

    Madde 9 - 477 sayılı Kanunun 41 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

    Uzman jandarmalar ve uzman erbaşlar hakkında, rütbenin geri alınması hususunda, özel kanunlarının hükümleri uygulanır.

    Madde 10 - 477 sayılı Kanunun 46 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

    Madde 46 - Oda hapsi bütün asker kişilere; göz hapsi ise subaylara, astsubaylara, sivil personele, uzman jandarmalara ve uzman erbaşlara verilir.

    Madde 11 - 477 sayılı Kanunun 50 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

    Madde 50 - Kıt'asından veya görev yerinden kaçanlardan altı gün içinde kendiliğinden gelenler on günden bir aya kadar oda hapsi cezası ile cezalandırılır. Bu eylem görevli iken işlenmiş veya silah, mühimmat, donatım veya bir askeri taşıma aracı birlikte götürülmüş yahut mükerrer olarak işlenmiş ise yirmi günden iki aya kadar oda hapsi cezası verilir.

    İzin süresini özürsüz altı güne kadar geçirenler yedi günden bir aya kadar oda veya göz hapsi cezası ile cezalandırılır. Bu eylem mükerrer olarak işlenmiş ise yirmi günden iki aya kadar oda hapsi veya göz hapsi cezası verilir.

    Madde 12 - 477 sayılı Kanunun 01/07/1982 tarihli ve 2688 sayılı Kanunla değişik 52 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

    Madde 52 - Hizmete mahsus ve değeri ikiyüzellimilyon lirayı geçmeyen eşyayı özürsüz kaybedenler veya harap olmasına sebebiyet verenler, eşyanın değeri de göz önünde bulundurularak iki aya kadar oda veya göz hapsi cezası ile cezalandırılır.

    Madde 13 - 477 sayılı Kanunun 62 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer verilen ", askeri memur" ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.

    Madde 14 - Bu Kanun yayımı tarihinden iki ay sonra yürürlüğe girer.

    Madde 15 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

   

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam Alanı







Zirve100