Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. VE TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ TARAFINDAN ÜRETİCİLERE KULLANDIRILAN VE SORUNLU HALE GELEN TARIMSAL KREDİLERİN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN KANUN

    T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. VE TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ TARAFINDAN ÜRETİCİLERE KULLANDIRILAN VE SORUNLU HALE GELEN TARIMSAL KREDİLERİN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN KANUN

    Kanun No : 4876

    Kabul Tarihi : 06/06/2003

    Resmi Gazete Tarihi: 12/06/2003

    Resmi Gazete Sayısı: 25136

    AMAÇ

    Madde 1 - Bu Kanunun amacı; T.C. Ziraat Bankası A. Ş. (Banka) kaynaklarından gerçek ve tüzel kişilere 31/01/2002 tarihinden önce, Tarım Kredi Kooperatifleri (TKK) tarafından ortaklarına 01/05/2003 tarihinden önce kullandırılan ve bu Kanunun yayımı tarihi itibarıyla takip hesaplarında kayıtlı bulunan tarımsal kredilerle, bu tarihlerden önce kullandırılmış ve bu Kanunun yayımı tarihinden önce takip hesaplarında iken ödeme planına bağlanmış olan tarımsal kredilerin, Banka tarafından kendi alacakları için % 100 oranında karşılık ayrılmak kaydıyla yeniden yapılandırılmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

    BORCUN HESAPLANMASI

    Madde 2 - Kredinin; kullandırıldığı tarihten itibaren 01/05/2003 tarihine kadar ilgili dönemde Bankaca tarımsal kredilere uygulanan getiri oranı veya Devlet İstatistik Enstitüsü (DİE) tarafından tespit edilen tarım sektörüne ilişkin toptan eşya fiyat endeksi (tarımsal TEFE) dikkate alınarak hesaplanan ekli listedeki yıllık ortalama artış oranlarından düşük olanı üzerinden basit usulde nemalandırılması suretiyle bulunan tutarın, bir yılın sonunda kullandırılan kredi miktarına eklenmesiyle bulunan meblağa, aynı şekilde basit usulde hesaplanan nema tutarı eklenerek ve yapılan tahsilat ve tediyeler de valör tarihleri itibarıyla dikkate alınarak, toplam borç miktarı tespit edilir.

    Bankanın TKK'ya kullandırdığı kredilerde kredi miktarına, kredinin kullandırıldığı tarihten (01/01/2000 tarihinden önce kullandırılan kredilerde 01/01/2000 tarihindeki cari hesap bakiyesine), 01/05/2003 tarihine kadar ilgili dönemde Bankaca tarımsal kredilere uygulanan getiri oranı veya DİE tarafından tespit edilen tarımsal TEFE dikkate alınarak hesaplanan ekli listedeki yıllık ortalama artış oranlarından düşük olanı üzerinden basit usulde hesaplanan nema tutarı eklenmek ve yapılan tahsilat ve tediyeler de valör tarihleri itibarıyla dikkate alınmak suretiyle, toplam borç miktarı tespit edilir.

    ÖDEME ESASLARI

    Madde 3 - Bu Kanunun 2 nci maddesinde belirtilen şekilde 01/05/2003 tarihi itibarıyla tespit edilen toplam borç miktarının % 10'u, Kanunun yayımı tarihinden itibaren altmış gün içinde peşin, kalanı 2003 yılı Ekim ayından başlamak üzere her yılın Ekim ayı sonuna kadar üç eşit taksitte tahsil edilir. Taksitlendirme süresince söz konusu alacağa herhangi bir değer artışı uygulanmaz. Bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren altmış gün içinde borcun tamamının peşin ödenmesi halinde, toplam borç miktarı üzerinden % 30 oranında indirim uygulanır.

    TKK'nın Bankaya olan borçlarının ödenmesinde 2 nci maddede belirtilen şekilde tespit edilen toplam borç miktarının % 30'u 2003 yılı Ekim ayı sonuna kadar, % 30'u 2004 yılı Ekim ayı sonuna kadar, % 40'ı ise 2005 yılı Ekim ayı sonuna kadar, taksitlendirme süresince söz konusu alacağa herhangi bir değer artışı uygulanmadan tahsil edilir.

    BAŞVURU SÜRESİ VE USULÜ

    Madde 4 - Taksitlendirme uygulamasından yararlanmak isteyen borçlular ve borçla ilgililer, bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren altmış gün içinde Bankaya veya TKK'ya dilekçe ile başvuruda bulunmak zorundadır.

    TAKİPLERİN DURMASI

    Madde 5 - Bu Kanun kapsamındaki tarımsal krediler hakkında başlatılmış bulunan idari veya kanuni takibat işlemleri, hangi aşamada olursa olsun kendiliğinden durur. Ancak, bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren altmış gün içinde peşinat tutarlarını (TKK'ya kullandırılan kredilerde 2003 yılı Ekim ayı sonuna kadar ilk taksit tutarını) ödemeyenler hakkında, bu tarihten itibaren takibata kalındığı aşamadan devam olunur.

    T.C. Ziraat Bankası A. Ş. ve Tarım Kredi Kooperatifleri Tarafından Üreticilere Kullandırılan ve Sorunlu Hale Gelen Tarımsal Kredilerin Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanundan yararlanmak üzere müracaatta bulunanlar hakkında, icra tetkik mahkemelerinde görülmekte olan ve borç ilişkisinden kaynaklanan mevcut ceza davalarının ve İcra ve İflas Kanununa göre verilen mahkumiyet kararlarının infazının, son taksit tarihine kadar durdurulmasına karar verilir.

    İnfazına başlanmış ilamların infazına ara verilerek hükümlü derhal tahliye edilir.

    Borçlunun kararlaştırılan tarihlerde borcunu düzenli ödememesi halinde bu Kanunun 6 ncı maddesinde belirtilen sürenin sonunda ceza davası kaldığı yerden devam eder. İlam infaz edilir.

    Ceza davasının ve ilamın infazının durdurulması dava ve zaman aşımını durdurur.

    ÖDEMEDE GECİKME

    Madde 6 - Bu Kanun kapsamında başvuru süresi içinde peşinatını (TKK'ya kullandırılan kredilerde 2003 yılı Ekim ayı sonuna kadar ilk taksit tutarını) eksiksiz yatırmak suretiyle borcu yeniden yapılandırılan borçluların ödemeleri gereken taksit tutarlarını vadesinde ödememeleri ya da eksik ödemeleri halinde, ödenmemiş olan tutarların vadeden sonraki doksan gün içinde, ilgili her ay için bir önceki ay DİE tarafından ilan edilen tarımsal TEFE artış oranlarının *1* yıllık beş puan fazlası ile ödenmesi durumunda bu Kanun hükümlerinden yararlanılmaya devam olunur. Aksi durumda yeniden yapılandırma iptal edilerek, Banka veya TKK mevzuatı doğrultusunda borcun tamamı muaccel olur.

    TEMİNATLARIN DURUMU

    Madde 7 - Bu Kanun kapsamında işlem yapılması, borcun mevcut maddi ve şahsi teminatlarının sükutunu icap ettirmediği gibi, borçlunun müşterek borçlu ve müteselsil kefillerine de kefaletten çekilme hakkını vermez.

    HAZİNE KAYNAKLI KREDİLER

    Madde 8 - Bu Kanun kapsamında yer alan uygulamalardan, 18/04/2001 tarihli ve 2001/2312 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı kapsamında Hazine kaynağına dönüştürülmüş tarımsal kredilerin borçluları da yararlanır.

    UYGULAMA

    Madde 9 - Bu Kanunda yer almayan hususlar hakkında Banka veya TKK mevzuatı uygulanır.

    Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce yapılan ödemeler için bu Kanun hükümlerine dayanılarak iade yapılmaz.

    Bu Kanunun 2 nci maddesinin uygulanmasında 2003 yılı için, ekli listede yer alan 2002 tarımsal TEFE yıllık ortalama artış oranı esas alınır.

    Bu Kanun çerçevesinde yapılan işlemler ve bu işlemlere ilişkin olarak 15/11/2000 tarihli ve 4603 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin (1) numaralı fıkrası hükümleri uygulanmaz.

    Banka ve TKK yönetim kurulları, bu Kanunda belirlenen başvuru ve peşinat ödeme sürelerini iki aya kadar uzatmaya yetkilidir.

    YÜRÜRLÜK

    Madde 10 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    YÜRÜTME

    Madde 11 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

    LİSTE

    TARIMSAL TEFE YILLIK ORTALAMA ARTIŞ ORANLARI

    Aylar          1994    1995    1996    1997    1998       1999       2000       2001       2002

    _________   _____   _____   _____   _____   ______   ______   ______   ______   ______

    Ocak          71,3    155,6    280,3    508,3    1.073,5    1.711,0    2.295,2    3.103,9    5.452,0

    Şubat          77,5    177,5    310,8    554,8    1.165,3    1.778,0    2.470,6    3.218,3    5.936,3

    Mart          84,5    196,3    339,2    625,6    1.242,3    1.855,9    2.582,7    3.431,8    6.092,9

    Nisan          89,5    214,5    374,8    689,1    1.311,1    1.967,8    2.704,1    3.635,3    6.154,9

    Mayıs          93,8    210,0    384,4    714,5    1.344,3    1.960,5    2.725,0    3.782,6    5.901,1

    Haziran          96,0    201,5    383,4    716,5    1.310,0    1.874,3    2.595,1    3.652,5    5.553,4

    Temmuz          98,1    198,9    381,1    702,6    1.309,2    1.825,3    2.566,6    3.664,9    5.395,0

    Ağustos          100,4    199,4    389,3    717,7    1.311,3    1.830,4    2.558,8    3.607,7    5.441,0

    Eylül          106,3    218,1    413,3    766,0    1.420,5    1.945,7    2.647,9    3.790,4    5.661,2

    Ekim          118,2    229,4    444,6    839,3    1.519,6    2.054,8    2.769,7    4.038,7    6.122,1

    Kasım          127,9    237,6    465,3    905,1    1.588,6    2.089,8    2.876,5    4.345,9    6.324,0

    Aralık          136,6    254,9    484,0    951,2    1.635,4    2.126,3    2.972,9    4.920,7    6.652,5

    ORTALAMA   100,0       207,8    387,5    724,2    1.352,6    1.918,3    2.647,1    3.766,1    5.890,5

    ARTIŞ (%)   97,8       107,8    86,5    86,9    86,8    41,8    38,0    42,3    56,4

   

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100