Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ PERSONEL KANUNU, UZMAN ERBAŞ KANUNU, UZMAN JANDARMA KANUNU, GÜLHANE ASKERİ TIP AKADEMİSİ KANUNU, TÜRKİYE CUMHURİYETİ EMEKLİ SANDIĞI KANUNU, TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ İÇ HİZMET KANUNU VE ASKERLİK KANUNUNUN BAZI MADDELERİNDE DEĞİŞİKLİK

    TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ PERSONEL KANUNU, UZMAN ERBAŞ KANUNU, UZMAN JANDARMA KANUNU, GÜLHANE ASKERİ TIP AKADEMİSİ KANUNU, TÜRKİYE CUMHURİYETİ EMEKLİ SANDIĞI KANUNU, TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ İÇ HİZMET KANUNU VE ASKERLİK KANUNUNUN BAZI MADDELERİNDE DEĞİŞİKLİK

    Kanun No : 4861

    Kabul Tarihi : 28/05/2003

    Resmi Gazete Tarihi: 06/06/2003

    Resmi Gazete Sayısı: 25130

    Madde 1 - 27/07/1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 07/07/1971 tarihli ve 1424 sayılı Kanunla değişik 67 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

    Madde 67 - Türk Silahlı Kuvvetleri için muvazzaf astsubay kaynakları;

    a) Astsubay meslek yüksek okulları,

    b) Fakülte, yüksek okul veya meslek yüksek okullarıdır.

    Madde 2 - 926 sayılı Kanunun 68 inci maddesi, başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

    II - Temin ve yetiştirme

    Madde 68 - Muvazzaf astsubay olabilmek için;

    a) Astsubay meslek yüksek okullarından mezun olmak veya,

    b) Genelkurmay Başkanlığı tarafından tespit edilecek fakülte, yüksek okul veya meslek yüksek okullarını kendi nam ve hesabına bitirmek; dört yıl veya daha fazla süreli yüksek öğretimi bitirenler için 28 yaşından, daha az süreli yüksek öğretimi bitirenler için 26 yaşından gün almamış olmak; yönetmelikte öngörülen sınavlarda başarılı olmak ve uygulanacak temel askerlik eğitimini başarı ile bitirmek gereklidir.

    Astsubay hazırlama okulları:

    a) Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından ihtiyaç duyulması halinde astsubay meslek yüksek okullarına kaynak oluşturacak astsubay hazırlama okulları açılabilir. Bu okullara en az ilköğretim okulu mezunu olanlar alınır. Astsubay hazırlama okullarının müfredat ve programları, Milli Eğitim Bakanlığının orta öğretim okullarına ait müfredat ve programları esas alınarak hazırlanır.

    b) Astsubay hazırlama okullarına girişte aranacak nitelikler ile bu okullarda verilecek eğitim ve öğrenimin süre ve şekilleri, öğrencilerin azami öğrenim süresiyle görev ve sorumlulukları ve ilgili diğer hususlar yönetmelikle düzenlenir.

    c) Astsubay hazırlama okulu öğrencilerinin ihtiyaçları Devlet tarafından karşılanır.

    d) Astsubay hazırlama okulu öğrencileri aşağıdaki hallerde öğrencilik niteliğini kaybederler :

    1) Bu Kanun hükümlerine göre çıkarılacak yönetmelikte tespit edilecek ahlak notunu kaybedenler.

    2) Yönetmelikte tespit edilecek esaslar dahilinde askeri öğrencilik niteliğini kaybettiklerine dair disiplin kurullarınca haklarında karar verilenler.

    3) Öğrenimlerini bu Kanun gereğince çıkarılacak yönetmelikte belirtilecek süre içinde tamamlayamayanlar.

    4) Sağlık kurulları tarafından verilecek raporlara göre askeri öğrenci olarak öğrenimine devam imkanı kalmayanlar.

    5) Mahkeme kararı ile öğrencilik hukukunu kaybedenler.

    6) Yönetmelikte tespit edilecek giriş koşullarına uymadıkları sonradan anlaşılanlar.

    e) (d) bendi gereğince öğrencilik niteliğini kaybedenlerin Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilişikleri kesilir. Sağlık sebebi dışında öğrencilikle ilişikleri kesilenlere Devlet tarafından yapılan masraf, faizi ile birlikte ödettirilir. Bu borçlar, askerlik hizmetleri süresince tehir edilir. Sağlık sebebi dışında öğrencilikle ilişkisi kesilenler, muvazzaf subay veya astsubay olarak tekrar Türk Silahlı Kuvvetleri hizmetine alınamazlar.

    f) Astsubay hazırlama okulu öğrencilerinin okulla ilişiklerinin kesilmesi ve ilişikleri kesilenler ile ilgili diğer hususlar yönetmelikle düzenlenir.

    Astsubay meslek yüksek okullarına veya kendi nam ve hesabına fakülte, yüksek okul veya meslek yüksek okullarını bitirenlerden astsubay nasbedilmek üzere temel askerlik eğitimine alınacaklarda aranacak şartlar, bunların tabi tutulacakları seçme sınavlarına ilişkin usul ve esaslar ile temel askerlik eğitimiyle ilgili esaslar yönetmelikte gösterilir.

    Uzman jandarmalardan astsubay nasbedilenler hariç olmak üzere kendi nam ve hesabına fakülte, yüksek okul veya meslek yüksek okullarını bitirenlerden bu madde hükümlerine göre astsubay nasbedilenler, astsubay nasbedilmelerini müteakip atandıkları görevlerde bir yıllık deneme (adaylık) süresine tabi tutulurlar. Bunlardan atandıkları görevde bir yıllık deneme süresi sonunda Türk Silahlı Kuvvetlerine uyum sağlayamayan veya astsubaylığa engel hali görülenler ile deneme süresinin bitimine kadar kendi istekleri ile ayrılmak isteyenlerin Türk Silahlı Kuvvetlerinden ilişikleri kesilir ve aldıkları aylıklar dışında Devlet tarafından bunlara yapılan masraflar, kanuni faizleriyle birlikte kendilerinden tahsil olunur.

    Bu şekilde ilişiği kesilenler başka askeri öğretim kurumlarına alınamazlar ve Türk Silahlı Kuvvetlerinde muvazzaf olarak istihdam edilemezler. 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanunu hükümleri saklıdır.

    Temel askerlik eğitiminden çeşitli nedenlerle ilişiği kesilenlerin temel eğitimde geçirdikleri süreler ile temel askerlik eğitimini müteakip astsubay nasbedilenlerden deneme süresinin bitimine kadar ayrılanların temel eğitimde ve muvazzaf astsubaylıkta geçen süreleri askerlik hizmetinden sayılır. Toplam hizmet süreleri askerlik yükümlülük sürelerini karşılayanlar askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılırlar. Eksik hizmeti olanların bu süreleri, 1076 sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askeri Memurlar Kanunu veya 1111 sayılı Askerlik Kanunu hükümlerine göre tamamlatılır.

    Madde 3 - 926 sayılı Kanunun 79 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

    Madde 79 - Savaşta ve milletlerarası taahhütler icabı savaşlara katılanlar için Genelkurmay Başkanının göstereceği lüzum üzerine Milli Savunma Bakanının teklifi ve Bakanlar Kurulu kararı ile normal bekleme süreleri yarısına kadar indirilebilir. Bu indirme sonucunda bir yıldan artan miktarlar, tam yıla çıkarılır.

    Üstün başarı kıdemi alan üstçavuş, kıdemli üstçavuşlar ile başçavuşların normal bekleme süreleri bir yıl eksiktir.

    Kendi nam ve hesabına Genelkurmay Başkanlığı tarafından tespit edilecek fakülte, yüksek okul veya meslek yüksek okullarını bitirdikten sonra muvazzaf astsubay olmak için başvuranlardan, temel askerlik eğitimini başarıyla bitirip muvazzaf astsubay nasbedilenlerin, hazırlık sınıfı ve sınıfta kalmalar hariç olmak üzere astsubay meslek yüksek okullarından yıl itibariyle fazla olan öğrenim süreleri, kıdemlerinden sayılır ve bunların hangi rütbelerde ne kadar eksik bekletilecekleri yönetmelikte gösterilir.

    Madde 4 - 926 sayılı Kanunun 03/07/1975 tarihli ve 1923 sayılı Kanun ile değişik 82 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

    Madde 82 - Astsubaylığa nasıp ve rütbe terfileri, ilgili kuvvet komutanı, Jandarma Genel Komutanı veya Sahil Güvenlik Komutanının teklifi ve Genelkurmay Başkanının lüzum göstermesi üzerine Milli Savunma Bakanı veya İçişleri Bakanının onayı ile yapılır.

    Astsubay meslek yüksek okullarını başarı ile bitirenler ve fakülte, yüksek okul veya meslek yüksek okulu mezunu olup da astsubay nasbedilmek üzere temel askerlik eğitimine tabi tutulanlardan başarılı olanlar, o yılın 30 Ağustos tarihinde astsubay çavuşluğa nasbedilirler.

    Astsubay nasbedilenlerin 1076 sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askeri Memurlar Kanunu veya 1111 sayılı Askerlik Kanununa göre yerine getirdikleri muvazzaf askerlik hizmetinde geçen hizmet süreleri kıdemlerinden sayılır ve nasıpları buna göre düzeltilir. Bu şekilde bulunacak nasıplarına göre terfi ve kademe ilerlemesine esas olacak nasıpları, nasıplarının götürüldüğü takvim yılının 30 Ağustos tarihidir. Nasıp düzeltmesinden dolayı maaş ve maaş farkları ödenmez ve diğer özlük hakları verilmez.

    Madde 5 - 926 sayılı Kanunun 84 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

    c) Aynı rütbe ve nasıplılar arasında kıdem sırası, her yıl tespit edilen yeterlilik derecesine göre saptanır. Aynı rütbe ve nasıplı olup, değişik kaynaklardan yetiştiğinden yeterlilik derecesi kıyaslanamayan astsubaylar arasındaki kıdem sırası aşağıda belirtilmiştir:

    1) Astsubay meslek yüksek okulu mezunları.

    2) Uzman jandarmalıktan astsubay olanlar.

    3) Uzman erbaşlıktan astsubay olanlar.

    4) Kıt'a erbaş ve erlerinden astsubay olanlar.

    5) Sözleşmeli astsubaylıktan muvazzaf astsubay olanlar.

    6) Sivil kaynaktan muvazzaf astsubay olanlar.

    7) Sözleşmeli astsubaylar.

    Madde 6 - 926 sayılı Kanunun 09/08/1993 tarihli ve 499 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değişik 110 uncu maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

    Ön lisans seviyesinde öğrenim almış astsubaylardan subay nasbedildikten sonra lisans tamamlayanlar veya en az dört yıl veya daha fazla süreli bir fakülte veya yüksek okulu bitirenlerin intibakı, personelin mezun olduğuna dair resmi belgeyi ibraz edip müracaatını yaptığı tarihteki derece ve kademelerine iki kademe ilave edilerek yapılır. Beş yıl ve üzerindeki öğrenimlerin dört yıldan fazlası için kademe verilmez. Birden fazla fakülte veya yüksek okul öğrenimi dikkate alınmaz.

    Madde 7 - 926 sayılı Kanunun 26/03/1982 tarihli ve 2642 sayılı Kanun ile değişik 112 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

    Durumları yukarıdaki fıkralara uyanlar ile Türk Silahlı Kuvvetlerinden her ne şekilde olursa olsun mecburi hizmet yükümlülüğünü tamamlamadan ayrılan veya ilişiği kesilen subay ve astsubaylar (Türk Silahlı Kuvvetlerinde görev yapamaz şeklinde sağlık raporu alanlar ile vazife malulü olarak Türk Silahlı Kuvvetlerinden ayrılanlar hariç), her yıl kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından belirlenen; askeri öğrenci, subay ve astsubay nasbedildikten sonra kendilerine yapılan öğrenim, eğitim ve yetiştirme masraflarını, yükümlülük sürelerinin eksik kalan kısmı ile orantılı olarak, ayrıldığı veya ilişiğinin kesildiği yıldaki masraf değerleri üzerinden tazminat olarak öderler. Öğrenim, eğitim ve yetiştirme masraflarının hangi unsurlardan oluşacağı ve tahsiline ilişkin usul ve esaslar; Milli Savunma, İçişleri ve Maliye bakanlıkları tarafından müştereken yürürlüğe konulacak yönetmelikte belirlenir.

    Madde 8 - 926 sayılı Kanunun 09/08/1993 tarihli ve 499 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değişik 115 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

    Madde 115 - Harp okulları, yurt içi ve yurt dışı fakülte ve yüksek okul askeri öğrencileri ile astsubay meslek yüksek okulu öğrencileri; yemin ettikten itibaren birinci yıl sonuna kadar okul masraflarını ödedikleri takdirde istifa edebilirler.

    Fakülte, yüksek okul veya meslek yüksek okulu mezunu olup da astsubay nasbedilmek üzere temel askerlik eğitimine alınanlar, yemin ettikten itibaren astsubay nasbedilinceye kadar geçecek süre içerisinde Devlet tarafından kendilerine yapılan masrafları ödemek kaydıyla istifa edebilirler.

    Madde 9 - 926 sayılı Kanunun 03/07/1975 tarihli ve 1923 sayılı Kanun ile değişik 137 nci maddesinin dördüncü fıkrasının 28/06/2001 tarihli ve 4699 sayılı Kanun ile değişik (c) bendinin sonuna aşağıdaki alt bentler eklenmiştir.

    Astsubay meslek yüksek okulu mezunları ve kendi nam ve hesabına fakülte, yüksek okul veya meslek yüksek okulunu bitirerek temel askerlik eğitiminde başarılı olup astsubay çavuşluğa nasbedilenler, EK-VIII/A sayılı cetvele göre 9 uncu derecenin birinci kademesinden göreve başlarlar. Bunlar görevde oldukları süre içerisinde lisans tamamlama eğitimi yaptıkları veya en az dört yıl ve daha fazla süreli bir fakülte veya yüksek okulu bitirdikleri takdirde, mezun olduklarına dair resmi belgeyi ibraz edip müracaatını yaptığı tarihteki derece ve kademelerine iki kademe ilave edilerek intibakları yapılır. Birden fazla fakülte veya yüksek okul öğrenimi dikkate alınmaz. Bu şekilde intibakı yapılan astsubayların sonraki rütbelerinin ilk kademeleri intibak yolu ile verilen kademe miktarı kadar fazladır.

    Uzman jandarma ve uzman erbaşlardan muvazzaf astsubaylığa nasbedilenlerden, nasbedildikleri astsubay çavuş rütbesinin aylığından fazla derece ve kademe aylığı alanlar; daha önce emsal oldukları uzman jandarma veya uzman erbaşların derece, kademe ve yükselecekleri yeni derece ve kademe aylıklarına göre aylık almaya devam ederler. Ancak, yükselecekleri astsubaylık rütbe ve rütbe kıdemliliğindeki derece ve kademe aylıkları, daha önce emsal oldukları uzman jandarma veya uzman erbaşların derece ve kademe aylıklarına eşit veya fazla hale gelince, emsali astsubaylar hakkındaki aylık derece ve kademelerine tabi tutulurlar.

    Madde 10 - 926 sayılı Kanunun 06/11/1996 tarihli ve 4205 sayılı Kanun ile değişik 143 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra ikinci fıkra olarak eklenmiştir.

    d) Astsubay hazırlama ve astsubay meslek yüksek okulu öğrencilerine, bu Kanuna ekli EK-VIII/A sayılı Cetvele göre hesaplanacak astsubay çavuş rütbesinin 1 inci kademe brüt aylığının;

    Hazırlama okulu birinci sınıfta       % 40'ı,

    Hazırlama okulu ikinci sınıfta       % 45'i,

    Hazırlama okulu üçüncü sınıfta       % 50'si,

    Meslek yüksek okulu birinci sınıfta       % 80'i,

    Meslek yüksek okulu ikinci sınıfta       % 85'i,

    Kendi nam ve hesabına fakülte, yüksek okul veya meslek yüksek okullarını bitirenlerden astsubay nasbedilmek üzere temel askerlik eğitimine alınanlara, bu Kanuna ekli EK-VIII/A sayılı Cetvele göre hesaplanacak astsubay çavuş rütbesinin birinci kademe brüt aylığının % 90'ı tutarında harçlık ödenir. 28/02/1982 tarihli ve 2629 sayılı Kanun hükümleri saklıdır.

    Madde 11 - 926 sayılı Kanuna ekli EK-VIII sayılı Cetvelden sonra gelmek üzere aşağıdaki EK - VIII/A sayılı Cetvel (Astsubay Meslek Yüksek Okulu Mezunu ve Fakülte, Yüksek Okul veya Meslek Yüksek Okulunu Bitirerek Temel Askerlik Eğitiminde Başarılı Olup Astsubay Çavuşluğa Nasbedilen Astsubaylar İçin Aylık Gösterge Tablosu) eklenmiştir.

    EK - VIII/A Sayılı Cetvel

    ASTSUBAY MESLEK YÜKSEK OKULU MEZUNU VE FAKÜLTE,

    YÜKSEK OKUL VEYA MESLEK YÜKSEK OKULUNU BİTİREREK

    TEMEL ASKERLİK EĞİTİMİNDE BAŞARILI OLUP ASTSUBAY

    ÇAVUŞLUĞA NASBEDİLEN ASTSUBAYLAR İÇİN AYLIK GÖSTERGE

    TABLOSU

    KADEMELER

    ---------

    Dereceler Rütbeler 1 2 3 4 5 6 7 8 9

    --------- ---------------------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------

    1 II.Kad.Kd.Bçvş. 1320 1380 1440 - - - - - -

    2 Kad.Kd.Bçvş. 1155 1210 1265 1320 1380 1440 - - -

    3 Kd.Bçvş. 1020 1065 1110 1155 1210 1265 1320 1380 -

    4 Kad.Bçvş. 915 950 985 1020 1065 1110 1155 1210 -

    5 Bçvş. 835 865 895 915 950 985 1020 1065 1110

    6 Kd.Üçvş. 760 785 810 835 865 895 915 950 985

    7 Üçvş. 705 720 740 760 785 810 835 865 895

    8 Kd.Çvş. 660 675 690 705 720 740 760 785 810

    9 Çvş. 620 630 645 660 675 690 705 720 740

    Madde 12 - 926 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

    Geçici Madde 29 - Astsubay meslek yüksek okulu mezunları ile fakülte, yüksek okul veya meslek yüksek okulu bitirerek temel askerlik eğitiminde başarılı olup astsubay nasbedilenlerden subay olanlar hariç olmak üzere diğer astsubaylardan subay nasbedildikten sonra fakülte, yüksek okul veya meslek yüksek okulunu bitirenlerin intibakı; personelin bu okulları bitirdiğine dair resmi belgeyi ibraz edip müracaatını yaptığı tarihteki derece ve kademelerine; iki yıl süreli yüksek öğretim için bir kademe; üç yıl süreli yüksek öğretim için iki kademe; dört yıl süreli yüksek öğretim için bir derece ilave edilerek yapılır. İki ve üç yıl süreli yüksek öğrenimi tamamlayarak intibakları yapılmış olanların daha sonra lisans öğrenimlerini tamamlamaları halinde, intibak işlemleri, bir defaya mahsus olmak üzere tekrar yapılır. Yüksek öğrenimden dolayı yapılan intibak işlemleri toplamı bir dereceden fazla olamaz. Beş yıl ve üzerindeki öğrenimlerin dört yıldan fazlası için kademe verilmez. Birden fazla fakülte veya yüksek okul öğrenimi dikkate alınmaz.

    Madde 13 - 18/03/1986 tarihli ve 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanununun 15 inci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

    Astsubaylığa geçirilme

    Madde 15 - Uzman erbaşların astsubaylığa geçirilmesi ile ilgili usul, esas ve şartlar aşağıda belirtilmiştir:

    a) Bu bentteki şartları sağlayan uzman erbaşlardan, kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığının ihtiyaç duyacağı miktar kadarı, astsubay çavuşluğa nasbedilirler.

    1) Kendi nam ve hesabına Genelkurmay Başkanlığı tarafından tespit edilecek fakülte, yüksek okul veya meslek yüksek okullarından mezun olmak,

    2) Muvazzaf astsubay olmaya istekli olmak,

    3) Başvuru tarihinde 28 yaşından gün almamış olmak,

    4) Yönetmelikte öngörülen sınavlarda başarılı olmak,

    5) 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda ve bu Kanuna göre yürürlüğe konulacak yönetmelikte belirtilen; ceza durumuna, sicil notuna, kişisel ve ahlaki niteliklere, disiplin durumuna, görevdeki başarısına, sağlık durumuna, mesleki yeterliliğe ve sahip olması gereken diğer niteliklere ilişkin şartları sağlamak,

    6) Tabi tutulacakları temel askerlik eğitiminde başarılı olmak.

    b) Bu bentteki şartları sağlayan uzman erbaşlardan; kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığının ihtiyaç duyacağı miktar kadarı, astsubay meslek yüksek okullarında verilecek öğrenim ve eğitimi müteakip astsubay çavuşluğa nasbedilirler.

    1) Astsubay meslek yüksek okullarının bağlı olduğu kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından belirlenen ve Genelkurmay Başkanlığı tarafından onaylanan sivil lise veya dengi okullardan mezun olmak,

    2) Uzman erbaş olarak en az bir yıl hizmet etmek,

    3) Sözleşme süresi içinde müracaatta bulunmak,

    4) Astsubay meslek yüksek okulu giriş sınavına başvuru tarihinde 26 yaşından gün almamış olmak,

    5) Astsubay meslek yüksek okulu giriş sınavında başarılı olmak,

    6) 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda, 4752 sayılı Astsubay Meslek Yüksek Okulları Kanununda ve bu kanunlara dayanılarak yürürlüğe konulacak yönetmeliklerde belirtilen; ceza durumuna, sicil notuna, kişisel ve ahlaki niteliklere, disiplin durumuna, görevdeki başarısına, sağlık durumuna, mesleki yeterliliğe ve sahip olması gereken diğer niteliklere ilişkin şartları sağlamak.

    Yukarıdaki fıkra hükümlerine göre; astsubay nasbedilecekler, astsubay meslek yüksek okullarındaki öğrenim ve eğitimin süre ve şekilleri bakımından, 4752 sayılı Astsubay Meslek Yüksek Okulları Kanununa tabi tutulurlar; astsubay nasbedilmek üzere temel askerlik eğitimine tabi tutulacakların temel askerlik eğitimi esnasındaki öğrenim ve eğitim süre ve şekilleri, bu konuda yürürlüğe konulacak yönetmelikte belirtilir. Uzman erbaşlardan astsubay nasbedileceklerin astsubay meslek yüksek okullarında veya tabi tutulacakları temel askerlik eğitimi esnasındaki öğrenim ve eğitimlerinde, özlük hakları yönünden uzman erbaşlık statüleri devam eder, evli ve nişanlı olmama durumu ile öğrenime ara vermeme şartı aranmaz. Bunların astsubay meslek yüksek okullarında yatılı olarak öğrenim görmeleri ile ilgili hususlar yönetmelikte düzenlenir. Bunlara okul ve temel askerlik eğitimi süresince 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 143 üncü maddesinde belirtilen öğrenci harçlıkları ödenmez. Bu süre içinde Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı iştirakçilikleri rütbe, derece ve kademelerine göre emsalleri gibi devam eder.

    Astsubay meslek yüksek okullarında veya tabi tutulacakları temel askerlik eğitiminde başarılı olamayanlar ile kendi isteği ile ayrılanlardan, istekli olan ve uzman erbaş olmak için gerekli olan şartları kaybetmemiş olanlar, bu Kanun hükümlerine göre uzman erbaş olarak hizmete devam ettirilirler.

    Bu madde hükümlerine göre uzman erbaşlardan astsubaylığa geçirilenler, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu hükümlerine tabi olurlar. Bunların uzman erbaşlıkta geçen hizmet süreleri, astsubay rütbe bekleme süresinden sayılmaz.

    Madde 14 - 3269 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

    Geçici Madde 1 - Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte uzman erbaş olarak en az bir yıl hizmet etmiş olan ve aşağıda belirtilen şartları sağlayan uzman erbaşlardan; kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığının ihtiyaç duyacağı miktar kadarı astsubay çavuşluğa nasbedilirler.

    a) Kendi nam ve hesabına Genelkurmay Başkanlığı tarafından tespit edilecek en az lise veya dengi okulları bitirmek,

    b) Muvazzaf astsubay olmaya istekli olmak,

    c) Başvuru tarihinde 28 yaşından gün almamış olmak,

    d) Yönetmelikte belirtilecek sınavlarda başarılı olmak,

    e) 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda ve bu Kanuna göre yürürlüğe konulacak yönetmelikte belirtilen; ceza durumuna, sicil notuna, kişisel ve ahlaki niteliklere, disiplin durumuna, görevdeki başarısına, sağlık durumuna, mesleki yeterliliğe ve sahip olması gereken diğer niteliklere ilişkin şartları sağlamak,

    f) Tabi tutulacakları temel askerlik eğitiminde başarılı olmak.

    Madde 15 - 28/05/1988 tarihli ve 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanununun 26/02/1992 tarihli ve 3777 sayılı Kanun ile değişik 18 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

    Madde 18 - Uzman jandarmaların astsubaylığa geçirilmesi ile ilgili usul, esas ve şartlar aşağıda belirtilmiştir :

    a) Bu bentteki şartları sağlayan uzman jandarmalardan, Jandarma Genel Komutanlığının ihtiyaç duyacağı miktar kadarı, Jandarma Genel Komutanlığı tarafından görülecek lüzum üzerine kendi sınıflarında veya öğrenimleri ile ilgili ihtiyaç duyulan sınıflarda astsubay çavuşluğa nasbedilirler.

    1. Kendi nam ve hesabına Genelkurmay Başkanlığı tarafından tespit edilecek fakülte, yüksek okul veya meslek yüksek okullarından mezun olmak,

    2. Muvazzaf astsubay olmaya istekli olmak,

    3. 28 yaşından gün almamış olmak,

    4. En az üç yıl uzman jandarma olarak görev yapmış olmak,

    5. Yönetmelikte öngörülen sınavlarda başarılı olmak,

    6. 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda ve ilgili yönetmelikte belirtilen; ceza durumuna, sicil notuna, kişisel ve ahlaki niteliklerine, disiplin durumuna, görevdeki başarısına, sağlık durumuna, mesleki yeterliliğine ve sahip olması gereken diğer niteliklere ilişkin şartları sağlamak,

    7. Tabi tutulacakları temel askerlik eğitiminde başarılı olmak.

    b) Bu bentteki şartları sağlayan uzman jandarmalardan, Jandarma Genel Komutanlığının ihtiyaç duyacağı miktar kadarı, astsubay meslek yüksek okullarında verilecek öğrenim ve eğitimi müteakip astsubay çavuşluğa nasbedilirler.

    1. Jandarma Genel Komutanlığı tarafından belirlenen ve Genelkurmay Başkanlığı tarafından onaylanan sivil lise veya dengi okullardan mezun olmak,

    2. Astsubay meslek yüksek okulu giriş sınavına başvuru tarihinde en az uzman jandarma birinci kademeli çavuş rütbesinde olmak,

    3. Uzman jandarma olarak üçüncü hizmet yılını tamamlamış, altıncı hizmet yılını bitirmemiş olmak,

    4. Astsubay meslek yüksek okulu giriş sınavına başvuru tarihinde 26 yaşından gün almamış olmak,

    5. Astsubay meslek yüksek okulu giriş sınavında başarılı olmak,

    6. 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda, 4752 sayılı Astsubay Meslek Yüksek Okulları Kanununda ve bu kanunlara dayanılarak yürürlüğe konulan yönetmelikler ile ilgili Yönetmelikte belirtilen; ceza durumuna, sicil notuna, kişisel ve ahlaki niteliklerine, disiplin durumuna, görevdeki başarısına, sağlık durumuna, mesleki yeterliliğine ve sahip olması gereken diğer niteliklere ilişkin şartları sağlamak.

    Yukarıdaki fıkra hükümlerine göre; astsubay nasbedilecekler, astsubay meslek yüksek okullarındaki öğrenim ve eğitimin süre ve şekilleri bakımından, 4752 sayılı Astsubay Meslek Yüksek Okulları Kanununa tabi tutulurlar; astsubay nasbedilmek üzere temel askerlik eğitimine tabi tutulacakların temel askerlik eğitimi esnasındaki öğrenim ve eğitim süre ve şekilleri, bu konuda yürürlüğe konulacak yönetmelikte belirtilir. Uzman jandarmalardan astsubay nasbedileceklerin astsubay meslek yüksek okullarında veya tabi tutulacakları temel askerlik eğitimi esnasındaki öğrenim ve eğitimlerinde, özlük hakları yönünden uzman jandarma statüleri devam eder, evli ve nişanlı olmama durumu ile öğrenime ara vermeme şartı aranmaz. Bunların astsubay meslek yüksek okullarında yatılı olarak öğrenim görmeleri ile ilgili hususlar yönetmelikte düzenlenir. Bunlara okul ve temel askerlik eğitimi süresince 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 143 üncü maddesinde belirtilen öğrenci harçlıkları ödenmez. Bu süre içinde Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı iştirakçilikleri rütbe, derece ve kademelerine göre emsalleri gibi devam eder.

    Bu madde hükümlerine göre uzman jandarmalardan astsubaylığa geçirilenler 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu hükümlerine tabi olurlar. Bunların uzman jandarmalıkta geçen hizmet süreleri, astsubay rütbe bekleme süresinden sayılmaz.

    Uzman jandarmalardan astsubaylığa geçirilenlerin mecburi hizmet süreleri, astsubay meslek yüksek okulunda geçen süreleri hariç tutulmak üzere, uzman jandarma çavuşluğa nasıp tarihinden itibaren onbeş yıldır.

    Astsubay meslek yüksekokullarından başarısızlık nedeniyle veya kendi isteği ile ayrılan uzman jandarmalar, görevlerine iade edilirler. Bunların rütbe bekleme süreleri, okulda geçen süre kadar uzatılır, okulda geçen süreler mecburi hizmetlerinden sayılmaz.

    Tabi tutulacakları temel askerlik eğitimini başarıyla tamamlayamayan uzman jandarmalar, görevlerine iade edilirler. Bunların bulundukları rütbede bekleme süreleri, bir yıl uzatılır.

    Madde 16 - 3466 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

    Geçici Madde 2 - Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte uzman jandarma çavuş olarak en az bir yıl hizmet etmiş olan ve aşağıda belirtilen şartları sağlayan uzman jandarmalardan; Jandarma Genel Komutanlığının ihtiyaç duyacağı miktar kadarı, kendi sınıflarında veya öğrenimleri ile ilgili ihtiyaç duyulan sınıflarda astsubay çavuşluğa nasbedilirler.

    1. Kendi nam ve hesabına Genelkurmay Başkanlığı tarafından tespit edilecek en az lise veya dengi okulları bitirmek,

    2. Muvazzaf astsubay olmaya istekli olmak,

    3. Başvuru tarihinde 28 yaşından gün almamış olmak,

    4. En az üç yıl uzman jandarma olarak görev yapmış olmak,

    5. Yönetmelikte öngörülen sınavlarda başarılı olmak,

    6. 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda ve ilgili Yönetmelikte belirtilen; ceza durumuna, sicil notuna, kişisel ve ahlaki niteliklerine, disiplin durumuna, görevdeki başarısına, sağlık durumuna, mesleki yeterliliğine ve sahip olması gereken diğer niteliklere ilişkin şartları sağlamak,

    7. Tabi tutulacakları temel askerlik eğitiminde başarılı olmak.

    Madde 17 - 17/11/1983 tarihli ve 2955 sayılı Gülhane Askeri Tıp Akademisi Kanununun 10 uncu maddesinin 06/07/2000 tarihli ve 604 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değişik birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

    Akademi Kurulu; Gülhane Askeri Tıp Akademisi Komutanının başkanlığında dekan, dekan yardımcıları, bölüm başkanları, ana bilim dalı başkanları, enstitü ve yüksek okul müdürleri, sağlık astsubay meslek yüksek okulu komutanı ile Gülhane Askeri Tıp Akademisi Komutanının yüksek bilim konseyi üyeleri arasından bir yıl süre ile görevlendireceği en fazla on öğretim üyesinden oluşur. Gülhane Askeri Tıp Akademisi Komutanının bulunmadığı hallerde dekan, Kurula başkanlık eder.

    Madde 18 - 04/01/1961 tarihli ve 211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun 92 nci maddesinin (b) fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

    b) Fakülte ve yüksek okul öğrencileri ile harp okulu öğrencilerine subaylar gibi; astsubay hazırlama ve astsubay meslek yüksek okulu öğrencileri ile astsubay nasbedilmek üzere temel askerlik eğitimine tabi tutulanlara astsubaylar gibi muamele olunur.

    Madde 19 - 211 sayılı Kanunun 113 üncü maddesinin (a) fıkrası ile 22/11/1990 tarihli ve 3683 sayılı Kanun ile değişik (b) fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

    a) Astsubay meslek yüksek okulları, fakülte ve yüksek okullar ile harp okullarında okuyan askeri öğrenciler ile astsubay nasbedilmek üzere temel askerlik eğitimine tabi tutulan adaylar, 1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu ve 353 sayılı Askeri Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanununun uygulaması bakımından askerlik yükümlülüğü altına girmiş sayılır ve diğer askerlere uygulanan hükümler bunlara da aynen uygulanır.

    b) Bütün askeri öğrenciler, subaylara; astsubay hazırlama ve astsubay meslek yüksek okulu öğrencileri ile astsubay nasbedilmek üzere temel askerlik eğitimine tabi tutulan adaylar, aynı zamanda astsubaylara karşı ast durumunda olup, askeri öğrencilerin, belirtilen hallerin dışında, gerek kendi aralarında gerekse erbaş ve erlere karşı astlık ve üstlük ilişkileri yoktur.

    Madde 20 - 08/06/1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 12 nci maddesinin (II) işaretli fıkrasının 29/06/1978 tarihli ve 2168 sayılı Kanun ile değişik (j) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

    j) Harp okulları, fakülte ve yüksek okullarda Türk Silahlı Kuvvetleri hesabına okuyan veya kendi hesabına okumakta iken askeri öğrenci olanlar ile astsubay meslek yüksek okulları ve astsubay nasbedilmek üzere temel askerlik eğitimine tabi tutulan adaylar;

    Fakülte veya yüksek okullar ile meslek yüksek okullarında kendi hesabına okuduktan sonra muvazzaf subay veya astsubay nasbedilen veya askerlik hizmetini müteakip muvazzaf subay veya astsubaylığa geçirilenler;

    Madde 21 - 5434 sayılı Kanunun 15 inci maddesinin 29/06/1978 tarihli ve 2168 sayılı Kanunla değişik (e) fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

    e) Harp okulları, fakülte ve yüksek okullarda Türk Silahlı Kuvvetleri hesabına okuyanlar ile astsubay meslek yüksek okulları ve astsubay nasbedilmek üzere temel askerlik eğitimine tabi tutulanların öğrenci harçlıkları ile teğmen veya astsubay çavuş aylıkları arasındaki farkın keseneği aynı esaslara göre öğrenciler adına kurumlarınca ödenir.

    Bunların 31 inci madde gereğince emeklilik müddetlerinden indirilen yılları takip eden yıla ait aylıklarından kesenek alınmaz.

    Fakülte, yüksek okul veya meslek yüksek okullarında kendi hesabına okuduktan sonra muvazzaf subay veya astsubay nasbedilen veya askerlik hizmetini takiben muvazzaf subay veya astsubaylığa geçirilen ve bir yıllık deneme süresini başarı ile tamamlayarak Türk Silahlı Kuvvetleri kadrolarına asil olarak atananların yüksek öğrenim süresinin fiili hizmetlerinden sayılması nedeniyle doğacak borçlanmaya ait borç miktarı, göreve başladıkları tarihteki rütbeleri aylığının emekli keseneğine ait unsurları ve borçlanmanın yapıldığı tarihteki katsayı rakamı esas alınarak hesaplanır. Borç miktarına ait kesenek ilgilinin aylığından kesilerek, karşılığı da kurumlarınca verilmek suretiyle, tebliğ tarihinden itibaren üç yıl içinde Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığına ödenir.

    Ancak, yüksek öğrenim süresinin fiili hizmetlerinden sayılması nedeniyle yapılacak borçlanma tahakkukunun bir yıllık deneme süresinin bitiminden itibaren altı ay içinde yapılması şarttır. Tahakkukun altı aylık sürenin bitiminden sonra yapılması durumunda, borç tahakkuku, tahakkukun yapıldığı tarihteki hükümler dikkate alınarak yukarıda belirtilen esaslar dahilinde yapılır. Deneme süresi içerisinde veya bitiminde, Türk Silahlı Kuvvetlerinden ilişiği kesilen kişiler, yüksek öğrenim süresini borçlanamaz.

    Madde 22 - 5434 sayılı Kanunun 31 inci maddesinin 28/06/2001 tarihli ve 4699 sayılı Kanunla değişik altıncı fıkrası ile yedinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

    Harp okulları, fakülte ve yüksek okullar ile astsubay meslek yüksek okullarında sınıfını geçemeyen Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu askeri öğrencilerin, fazla öğrenim yılları fiili hizmet müddetlerinden indirilir. Fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokullarında kendi hesabına okuduktan sonra muvazzaf subay veya astsubay nasbedilen veya askerlik hizmetini takiben muvazzaf subay veya astsubaylığa geçirilenlerin, normal süreyi aşan öğrenim süreleri fiili hizmet müddetinden sayılmaz.

    Bu okulları tamamlayamayarak ayrılanların ve fakülte, yüksek okul veya meslek yüksek okullarında kendi hesabına okuduktan sonra astsubay nasbedilmek üzere temel askerlik eğitimine tabi tutulanlardan bu eğitimi tamamlayamayarak ayrılanların buralarda geçen öğrenim ve eğitim müddetleri fiili hizmet müddeti sayılmaz.

    Madde 23 - 5434 sayılı Kanunun 87 nci maddesinin birinci fıkrasının (l) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

    l) Harp okulları ve astsubay meslek yüksek okullarındaki öğrenciler ile astsubay nasbedilmek üzere temel askerlik eğitimine tabi tutulanlardan eğitimlerini tamamlayamayarak ayrılanlar (Yalnız öğrenci aylıklarından kesilen miktarlar);

    Madde 24 - 21/06/1927 tarihli ve 1111 sayılı Askerlik Kanununun 20/11/1984 tarihli ve 3081 sayılı Kanun ile değişik 10 uncu maddesinin 21/05/1992 tarihli ve 3802 sayılı Kanunla değişik (13) numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

    13. Harp okulları, Gülhane Askeri Tıp Akademisi ve astsubay meslek yüksek okulları veya Türk Silahlı Kuvvetleri adına okudukları üniversite, fakülte veya yüksek okullardan ilişiği kesilenlerin, bu okullarda ay olarak okudukları sürenin üçte biri muvazzaflık hizmetinden sayılır. Bu yükümlüler mutlaka temel askerlik eğitimine tabi tutulur. Ancak, harp okullarında geçen sürenin muvazzaf askerlik hizmet süresini karşılaması halinde, bunlar, temel askerlik eğitimine tabi tutulmadan yedeğe geçirilirler.

    Geçici Madde 1 - 11/04/2002 tarihli ve 4752 sayılı Astsubay Meslek Yüksek Okulları Kanununa göre kurulacak astsubay meslek yüksek okullarının ilk mezunları astsubay nasıp edilinceye kadar geçecek süre içerisinde kuvvet komutanlıkları veya Jandarma Genel Komutanlığı tarafından ihtiyaç duyulacak astsubaylar, bu Kanunla yapılan değişikliklerden önceki mevzuat hükümlerine göre temin edilebilir.

    Madde 25 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Madde 26 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

   

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100