Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN

    ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN

    Kanun No : 4856

    Kabul Tarihi : 01/05/2003

    Resmi Gazete Tarihi: 08/05/2003

    Resmi Gazete Sayısı: 25102

    BİRİNCİ BÖLÜM : AMAÇ VE GÖREV

    AMAÇ

    Madde 1 - Bu Kanunun amacı, çevrenin korunması ve iyileştirilmesi, kırsal ve kentsel alanda arazinin ve doğal kaynakların en uygun ve verimli şekilde kullanılması ve korunması, ülkenin doğal bitki ve hayvan varlığı ile doğal zenginliklerinin korunması, geliştirilmesi ve her türlü çevre kirliliğinin önlenmesi ile ormanların korunması, geliştirilmesi ve orman alanlarının genişletilmesi, ormanların içinde ve bitişiğinde yaşayan köylülerin kalkındırılması ve bunun için gerekli tedbirlerin alınması, orman ürünlerine olan ihtiyacın karşılanması ve orman ürünleri sanayinin geliştirilmesi için Çevre ve Orman Bakanlığının kurulmasına, teşkilat ve görevlerine ilişkin esasları düzenlemektir.

    GÖREV

    Madde 2 - Çevre ve Orman Bakanlığının görevleri şunlardır:

    a) Çevrenin korunması, kirliliğinin önlenmesi ve iyileştirilmesi için prensip ve politikalar tespit etmek, programlar hazırlamak; bu çerçevede, araştırmalar ve projeler yapmak, yaptırmak, bunların uygulama esaslarını tespit etmek, uygulanmasını sağlayacak tedbirleri almak.

    b) Çevrenin korunması ve kirliliğinin önlenmesi amacıyla ülke şartlarına uygun olan teknolojiyi belirlemek, bu maksatla kurulacak tesislerin vasıflarını tespit etmek.

    c) Ülke şartlarına uygun olan çevre standartlarını Türk Standartları Enstitüsü ile birlikte belirlemek, uygulamak ve uygulanmasını sağlamak.

    d) Atık ve yakıtlar ile ekolojik dengeyi bozan, havada, suda ve toprakta kalıcı özellik gösteren kirleticilerin çevreye zarar vermeyecek şekilde bertaraf edilmesi için denetimler yapmak; ülke genelinde tüm uygulayıcı kurum ve kuruluşların bu konudaki taleplerini değerlendirerek sonuçlandırmak; ülkenin atık yönetimi politikasını belirlemek ve bu konuda gerekli tedbirleri almak; tehlikeli hallerde veya gerekli durumlarda faaliyetlerin durdurulması ile ilgili usul ve esasları yönetmelikle belirlemek.

    e) Çevrenin korunması ve kirliliğinin önlenmesi için çevre standartları ve ekolojik kriterler esas olmak üzere her türlü analizi, ölçüm ve kontrolleri gerçekleştirmek amacıyla laboratuvar kurmak, kurdurmak ve denetimlerini yapmak veya mevcut kamu kurum ve kuruluşlarının laboratuvarlarından yararlanmak.

    f) Ülkedeki kirlenme konuları ile kirlenmenin mevcut olduğu veya olması muhtemel bölgeleri ve sektörleri tespit etmek ve izlemek, bu problemlerin teknik, idari ve finansman bakımından çözümünü sağlayan kaynağın bulunmasıyla ilgili çalışmaları yönetmek veya yönlendirmek.

    g) Sürdürülebilir kalkınma ilkesi çerçevesinde, çevreye olumsuz etki yapabilecek her türlü plan, program ve projenin, fayda ve maliyetleriyle çevresel olguların ortak bir çerçeve içinde değerlendirilmesini gerçekleştirecek çevresel etki değerlendirmesi ve stratejik çevresel değerlendirme çalışmasının yapılmasını sağlamak, bu çalışmaları denetlemek ve izlemek.

    h) Dengeli ve sürekli kalkınma amacına uygun olarak ekonomik kararlarla ekolojik kararların birarada düşünülmesine imkan veren rasyonel doğal kaynak kullanımını sağlamak üzere, kalkınma planları ve bölge planları temel alınarak çevre düzeni planlarını hazırlamak veya hazırlatmak, onaylamak, uygulanmasını sağlamak.

    ı) Hayvanların korunmasına yönelik çalışmaları, ilgili bakanlık, kurum ve kuruluşların işbirliği ile yapmak, yaptırmak, bu konuda yürütülen faaliyetleri desteklemek, denetlemek ve denetlenmesini sağlamak.

    i) Çevre konusunda görev verilmiş olan özel kuruluşlar ile kamu kurum ve kuruluşları arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak; bu konuda faaliyette bulunan gönüllü kuruluşları yönlendirmek, desteklemek ve bakanlıklar arası işbirliği esaslarını yönetmelikle belirlemek.

    j) Çevreye olumsuz etkileri olan her türlü faaliyeti ülke bütününde izlemek ve denetlemek.

    k) Çevre uygulamalarına etkinlik kazandırmak için başta mahalli idareler olmak üzere, sürekli bir eğitim programı uygulamak, bu amaçla yapılan eğitim faaliyetlerini izlemek, desteklemek, yönlendirmek, çevre bilincini geliştirmek ve çevre problemleri konusunda kamuoyu araştırmaları yapmak.

    l) Çevre ve orman konularında uluslararası düzeyde sürdürülen çalışmaların izlenmesi ve bunlara katkıda bulunulması amacıyla ulusal düzeyde yapılan hazırlıkları ilgili kuruluşlarla işbirliği halinde yürütmek ve bu çalışmalara Türkiye'nin iştirakine ilişkin koordinasyonun sağlanmasına, uluslararası ilişkilerin yürütülmesi ile ilgili mevzuat çerçevesinde yardımcı olmak.

    m) Ormanların korunması, imarı ve ıslahı ile bakımını sağlamak.

    n) Orman sınırlandırılması ve kadastrosunu yapmak, vasıf tayini ile Devlet ormanlarına ilişkin kamu yararına irtifak hakkı tesisi ve iznine ait işleri yürütmek.

    o) Orman sınırları içerisinde ve yeniden orman rejimine alınacak yerlerde genel ağaçlandırma planı düzenlemek, bu planın gerektirdiği etüt ve proje işleri ile ağaçlandırmaları yapmak veya yaptırmak.

    ö) Erozyonu önleyici her türlü tedbiri almak.

    p) Devlet ormanları içindeki otlak, yaylak ve kışlakları özel mevzuatına göre ıslah etmek, otlatma amenajman planlarını yapmak veya yaptırmak.

    r) Ağaçlandırma yapmak, devamlı ve geçici fidanlıklar kurmak, özel ağaçlandırma yapmak ve fidanlık tesis etmek isteyen gerçek ve tüzel kişileri desteklemek.

    s) Devlet ormanları ile tüzel kişiliği haiz kamu kurumlarına ve özel ormanlara ait amenajman planlarını yapmak veya yaptırmak.

    ş) Devlet ormanları içinde ve bitişiğinde oturan köylülerin sosyal ve ekonomik gelişmelerini sağlamak maksadıyla bunları her türlü kredi ve yardım kaynaklarıyla desteklemek, orman-halk ilişkilerini geliştirmek ve bu konuda her türlü tedbiri almak.

    t) Başka yerlere nakledilecek orman köylülerinin bıraktıkları taşınmazların kamulaştırılmasını sağlamak ve buraları ağaçlandırmak.

    u) Yurt içi odun hammadde ihtiyacını karşılamak, odun ve odun dışı orman ürünlerinin ithalat ve ihracatına ilişkin esasları belirlemek, gerektiğinde tohum, fidan ve üretimle ilgili maddeleri ithal ve ihraç etmek.

    v) Milli parklar, tabiat parkları, tabiat anıtları, tabiatı koruma alanları ve orman içi mesire yerleri ile biyolojik çeşitliliğin, av ve yaban hayatı alanlarının tespiti, yönetimi, korunması, geliştirilmesi, işletilmesi ve işlettirilmesini sağlamak.

    y) Bakanlığın çalışma alanına giren hizmetlere ilişkin olarak, araştırma birimleri ve eğitim merkezleri açmak, yurt içinde ve dışında gerekli personeli yetiştirmek, her çeşit uygulamalı araştırmalarla eğitim, yayın ve yayım çalışmaları yapmak, yaptırmak, dokümantasyon ve tanıtma faaliyetlerinde bulunmak.

    İKİNCİ BÖLÜM : BAKANLIK TEŞKİLATI

    TEŞKİLAT

    Madde 3 - Bakanlık teşkilatı, merkez ve taşra teşkilatı ile bağlı kuruluşlardan meydana gelir.

    MERKEZ TEŞKİLATI

    Madde 4 - Bakanlık merkez teşkilatı, ana hizmet birimleri ile danışma ve denetim birimleri ve yardımcı hizmet birimlerinden meydana gelir.

    Bakanlık merkez teşkilatı ekli (I) sayılı cetvelde gösterilmiştir.

    BAKAN

    Madde 5 - Bakan, Bakanlık kuruluşunun en üst amiri olup, Bakanlık hizmetlerini mevzuata, Hükümetin genel siyasetine, milli güvenlik siyasetine, kalkınma planlarına ve yıllık programlara uygun olarak yürütmekle ve Bakanlığın faaliyet alanına giren konularda diğer bakanlıklarla işbirliği ve koordinasyonu sağlamakla görevli ve Başbakana karşı sorumludur.

    Bakan, emri altındakilerin faaliyet ve işlemlerinden ayrıca sorumlu olup, Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı ile bağlı kuruluşlarının faaliyetlerini, işlemlerini ve hesaplarını denetlemekle görevli ve yetkilidir.

    MÜSTEŞAR

    Madde 6 - Müsteşar, Bakanın emrinde ve onun yardımcısı olup, Bakanlık hizmetlerini Bakan adına ve Bakanın direktif ve emirleri yönünde, Bakanlığın amaç ve politikalarına, kalkınma planlarına ve yıllık programlara ve mevzuata uygun olarak düzenler ve yürütür. Bu amaçla, Bakanlık Teftiş Kurulu hariç, Bakanlık kuruluşlarına gereken emirleri verir ve bunların uygulanmasını gözetir ve sağlar.

    Müsteşar, yukarıda belirtilen hizmetlerin yürütülmesinden Bakana karşı sorumludur.

    MÜSTEŞAR YARDIMCILARI

    Madde 7 - Bakanlıkta Müsteşara yardımcı olmak üzere dört müsteşar yardımcısı atanabilir.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : ANA HİZMET BİRİMLERİ

    ANA HİZMET BİRİMLERİ

    Madde 8 - Bakanlığın ana hizmet birimleri şunlardır:

    a) Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü.

    b) Çevresel Etki Değerlendirmesi ve Planlama Genel Müdürlüğü.

    c) Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Genel Müdürlüğü.

    d) Orman-Köy İlişkileri Genel Müdürlüğü.

    e) Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü.

    f) Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı.

    g) Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Dairesi Başkanlığı.

    h) Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı.

    ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

    Madde 9 - Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

    a) Çevre kirliliği ile ilgili olarak ölçüm, tespit ve kalite kriterlerini belirlemek, uygulamak ve uygulanmasını sağlamak; çevreyle ilgili her türlü ölçüm-izleme, analiz ve kontroller yapacak laboratuvarlar kurmak, kurdurmak, bunların akreditasyon işlemlerini yapmak, hava, su ve toprak konusunda ölçüm yapacak kuruluşları belirlemek, kurulacak tesisler için, alıcı ortam özelliklerine göre çevre kirliliği yönünden görüş vermek, izlemek ve gerektiğinde müdahale etmek, mevcut ve kurulacak tesislere emisyon ön izni ve emisyon izni vermek, emisyonları ve arıtma sistemlerini izlemek ve denetlemek.

    b) Hava kalitesinin korunması, hava kirliliği, gürültü, titreşim ve iyonlaştırıcı olmayan radyasyonun kontrolü, azaltılması veya bertaraf edilmesi için hedef ve ilkeleri belirleyerek her türlü tedbiri almak ve uygulanmasını sağlamak, bu konuda yönetim ve acil müdahale planları yapmak, yaptırmak, konuyla ilgili kurum ve kuruluşlarla koordineli çalışmalar yaparak müdahale etmek, kriter ve standartları belirlemek, uygulamak, uygulanmasını sağlamak, ölçüm yaptırmak, verileri toplamak ve değerlendirmek.

    c) Yenilenebilir enerji kaynakları başta olmak üzere temiz enerji kullanımını desteklemek, yakıtların hava kirliliğine yol açmayacak şekilde kullanılabilmesi için gerekli önlemleri almak veya aldırmak, çevreye uygun teknolojileri belirlemek ve bu maksatla, kurulacak tesislerin vasıflarını saptamak.

    d) Serbest bölgeler de dahil olmak üzere, ülke genelinde çevreye olumsuz etkileri olan atık ve kimyasallar ile hava kirliliği, gürültü, titreşim ve iyonlaştırıcı olmayan radyasyon ile ilgili her türlü faaliyeti izlemek, yer üstü ve yer altı sularına, denizlere ve toprağa olumsuz etkileri olan her türlü faaliyeti belirlemek, denetlemek, tehlikeli hallerde veya gerekli durumlarda faaliyetleri durdurmak.

    e) Türkiye Atom Enerjisi Kurumu ile nükleer güvenlik konusunda işbirliği yapmak.

    f) Görev alanına giren konularda uluslararası çalışmaları izlemek ve ulusal düzeyde uygulanmasını sağlamak.

    g) Yasaklanacak ve kısıtlanacak atık ve kimyasalların ve bunlar ile çevre kirliliğine yol açabilecek maddelerin ithalat ve ihracatına ilişkin kriterleri belirlemek, bununla ilgili kontrol ve uygunluk belgesi taleplerini değerlendirmek ve sonuçlandırmak.

    h) Etkili bir çevre yönetimi ile atık ve kimyasalların çevre ile uyumlu yönetimi için gerekli ekonomik araçları belirlemek, uygulamak ve uygulanmasını sağlamak, görev alanı ile ilgili standartları ilgili kuruluşlarla işbirliği yaparak belirlemek.

    ı) Motorlu kara taşıtları işletenlerin, egzoz emisyonlarının yönetmelikle belirlenen standartlara uygunluğunu belgelemek üzere Bakanlığa ait ya da Bakanlıkça yetkili kılınacak egzoz ölçüm istasyonlarında ölçüm yaptırmalarını sağlamak, bu konuda idari, mali ve teknik esas ve usulleri belirlemek.

    j) Yer üstü ve yer altı sularının, denizlerin ve toprağın korunması, kirliliğin önlenmesi veya bertaraf edilmesi amacıyla; hedef ve ilkeleri, kirletici unsurları belirlemek, kirliliğin giderilmesi ve kontrolüne ilişkin usul ve esasları tespit etmek, uygulanmasını sağlamak, yer üstü ve yer altı su, deniz ve toprak kirliliğine karşı hazırlıklı olmak, müdahale ve mücadele kapasitesini artırmak için gerekli tedbirleri almak, aldırmak, acil müdahale planları yapmak, yaptırmak; çevrenin korunması ve yer üstü ve yer altı su, deniz ve toprak kirliliğinin önlenmesi amacıyla uygun teknolojileri belirlemek ve bu maksatla kurulacak tesislerin vasıflarını saptamak, bu çerçevede gerekli tedbirleri almak ve aldırmak.

    k) Su kaynakları için koruma ve kullanma planları yapmak, kıta içi su kaynakları ile toprak kaynaklarının havza bazında bütüncül yönetimini sağlamak için gerekli çalışmaları yapmak.

    l) Su kaynaklarının kalite sınıflarının belirlenmesi, su kalitesinin yükseltilmesi ve en uygun kullanımlarının sağlanması çalışmalarını yapmak ve yaptırmak.

    m) Tesislere deşarj izni vermek, deşarjları ve arıtma sistemlerini izlemek ve denetlemek, tesisler için kurulacak arıtım sistemlerinin projelerini onaylamak.

    n) Mahalli çevre kurullarının çalışmalarının yönlendirilmesi ve denetimini yapmak.

    o) Atık ve kimyasalların yönetimine ilişkin hedef ve politikaları belirlemek, uygulamak ve uygulanmasını sağlamak.

    p) Her türlü atık bertaraf tesislerine, yönetmeliklerle belirlenen usul ve esaslara göre lisans ve görüş vermek, bunları izlemek ve denetlemek, gerektiğinde lisansı iptal etmek.

    r) Atık bertaraf tesisleri ile kimya sınai tesisleri için acil müdahale planları yapmak, yaptırmak, uygulanmasını sağlamak.

    s) Atıkların kaynağında en aza indirilmesi, sınıflara ayrılması, toplanması, taşınması, geçici depolanması, geri kazanılması, bertaraf edilmesi, yeniden kullanılması, arıtılması, enerjiye dönüştürülmesi ve nihai depolanması konularında yürütülen faaliyetleri desteklemek, geri kazanımı artırıcı sistemleri kurmak, kurdurmak, denetlemek ve uygun teknolojileri belirlemek.

    t) Görev alanına giren konularla ilgili kriterleri belirlemek, tespitte bulunmak, ölçüm yaptırmak, verileri toplamak, değerlendirmek ve standartları ilgili kuruluşlarla belirlemek.

    u) Atık ve kimyasallarla kirlenmiş alanların mevcut kirlilik durumlarının tespiti, çevre ve insan sağlığına olabilecek risklere ve kirlenmiş alanların iyileştirilmesine ilişkin çalışmaları yapmak ve yaptırmak.

    v) İlgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde atık ve kimyasalların taşınması ile tehlikeli atık ve kimyasalların taşınma lisanslarına ilişkin esasları belirlemek, uygulanmasını sağlamak, izlemek ve denetlemek.

    y) Bakanlık Makamınca verilen benzeri görevleri yapmak.

    ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ VE PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

    Madde 10 - Çevresel Etki Değerlendirmesi ve Planlama Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

    a) Çevresel etki değerlendirmesi ve stratejik çevresel değerlendirme çalışmalarını yapmak.

    b) Çevre envanterini ve çevre durum raporlarını hazırlamak.

    c) Dengeli ve sürekli kalkınma amacına uygun olarak ekonomik kararlarla ekolojik kararların birarada düşünülmesine imkan veren rasyonel doğal kaynak kullanımını sağlamak üzere, kalkınma planları ve bölge planları temel alınarak çevre düzeni planlarını hazırlamak veya hazırlatmak, onaylamak, uygulanmasını sağlamak.

    d) Ulusal çevre stratejisi ve eylem planlarını yürütmek ve koordine etmek.

    e) Görev alanına giren faaliyetleri izlemek ve denetlemek, uluslararası çalışmaları izlemek ve ulusal düzeyde uygulanmasını sağlamak.

    f) Avrupa Çevre Ajansı ile ilişkileri yürütmek, gerekli çalışmaları yapmak.

    g) Bakanlık Makamınca verilen benzeri görevleri yapmak.

    AĞAÇLANDIRMA VE EROZYON KONTROLÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

    Madde 11 - Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

    a) Bozuk orman alanlarında ve gerektiğinde verimli orman alanlarında ağaçlandırma, erozyon kontrolü, orman içi mer

    a ıslahı, sosyal ormancılık faaliyetlerine ait plan ve projeler ile bu plan ve projelerin gerektirdiği her türlü çalışmayı yapmak ve yaptırmak.

    b) Orman rejimine alınacak yerlerde yeniden orman tesis etmek ve doğal dengeyi sağlayacak erozyon kontrolü tedbirlerini almak.

    c) Ormancılık çalışmaları için lüzumlu tohum ve fidanları üretmek, ürettirmek, gerektiğinde üretimle ilgili maddeleri ithal ve ihraç etmek, ağaç ve tohum ıslahını yapmak.

    d) Gerçek ve tüzel kişiler ile kamu kurum ve kuruluşlarının orman ve fidanlık tesis etmesi ve işletmesi çalışmalarını teşvik etmek ve desteklemek.

    e) Bakanlık Makamınca verilen benzeri görevleri yapmak.

    ORMAN-KÖY İLİŞKİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

    Madde 12 - Orman-Köy İlişkileri Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır :

    a) Ormanların korunması, geliştirilmesi ve genişletilmesini gerçekleştirmek, orman içinde veya bitişiğindeki köylülerin sosyal ve ekonomik gelişmelerini sağlamak maksadıyla; kalkınma havzalarında, etüt, araştırma, plan ve projeler hazırlamak ve bunları uygulamak, her türlü kredi ve yardım kaynaklarının bu hizmetlere yöneltilmesini temin etmek ve ilgili kuruluşlarla işbirliği yapmak.

    b) Orman köylülerinin kalkındırılmalarının desteklenmesi ile ilgili her türlü hizmetleri yapmak ve bu hizmetleri yürütmek.

    c) Orman köylülerinin sosyal ve ekonomik yönden kalkındırılması, ısınma ve ısıtmada kullanılan oduna alternatif enerji kaynaklarının kullanılmasının teşvik edilmesi ve buna yönelik teknolojilerin kullanılması ve yaygınlaştırılması konusundaki projeleri desteklemek.

    d) Ormancılık alanında faaliyet gösteren kooperatiflerin proje bazında desteklenmesi ile ürünlerin ulusal ve uluslararası pazarlarda değerlendirilmesi konularında araştırma ve danışmanlık hizmetleri vermek.

    e) Orman köylerinde odun ve odun dışı orman ürünlerinin üretilmesini desteklemek ve bunlara dayalı sanayinin geliştirilmesine katkıda bulunmak.

    f) Bulundukları yerden başka yerlere nakledilecek orman köylülerinin terk ettikleri taşınmaz mallarını kamulaştırmak.

    g) Bakanlık Makamınca verilen benzeri görevleri yapmak.

    DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

    Madde 13 - Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

    a) Milli parklar, tabiat parkları, tabiat anıtları, tabiatı koruma alanları ve yeterli mesire yerlerinin ayrılması, korunması, planlanması, düzenlenmesi, geliştirilmesi, tanıtılması, yönetilmesi, işletilmesi ve işlettirilmesi ile ilgili işleri yürütmek.

    b) 09/08/1983 tarihli ve 2873 sayılı Milli Parklar Kanunu ile verilen görevleri yapmak ve yaptırmak.

    c) Yaban hayatı ve kara av kaynakları ile orman içi su kaynakları, dere, göl, gölet ve sulak alanların ve hassas bölgelerin korunması, geliştirilmesi, kara avcılığının düzenlenmesi, av kaynaklarının işletilmesi ve kontrolü ile ilgili her türlü etüt, envanter, planlama, projelendirme, uygulama ve izlemeye ilişkin iş ve işlemleri yapmak ve yaptırmak, bu hizmetlerle ilgili tesisleri kurmak ve kurdurmak.

    d) Kara avcılığını düzenleyen mevzuat ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.

    e) Uluslararası koruma sözleşmeleri ile belirlenen yörelerdeki koruma ve kullanma esaslarını çevre mevzuatı dikkate alınarak tespit etmek ve yeni düzenlemeler yapmak.

    f) Uluslararası sözleşme ile koruma altına alınan, canlı türleri (flora, fauna) ile alanların korunması konusunda tedbirler almak, ilgili kuruluşlarla işbirliği yapmak.

    g) Hayvanların korunmasına yönelik çalışmaları, ilgili bakanlık, kurum ve kuruluşlar ile sivil toplum örgütleriyle işbirliği içinde yapmak, yaptırmak, bu konuda yürütülen faaliyetleri desteklemek, denetlemek ve denetlenmesini sağlamak.

    h) Ülkenin bitki ve hayvan türü genlerinin muhafazası ve iyileştirilmesi ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.

    ı) Çevrenin korunması ile ilgili hedef, ilke ve amaçlar ile stratejiler belirlemek, bunların uygulanmasını izlemek ve koordine etmek.

    j) Bakanlık Makamınca verilen benzeri görevleri yapmak.

    ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI

    Madde 14 - Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

    a) Bakanlığın çevre ve orman politikaları amaçlarına ve ulusal planlarda önerilen hedeflere ulaşmasına yardımcı olmak üzere ülkenin öncelikli çevre ve orman araştırma alanları ve araştırma programlarını belirlemek ve bu doğrultuda araştırma projelerinin satın alınmasını, yürütülmesini ve sonuçlandırılmasını sağlamak.

    b) Araştırma ve geliştirme çalışmaları ile ilgili olarak Bakanlık içi ve Bakanlık dışı kuruluşlarla gerekli koordinasyon ve işbirliğini sağlamak, araştırma faaliyetleri için gerekli finansmanın sağlanması konusunda çalışmalar yapmak.

    c) Yürütülen araştırma program ve proje faaliyetlerinin sonuçlarını değerlendirmek, uygulamaya aktarılmasına yönelik seminer, konferans, sempozyum ve benzeri düzenlemelerin, bildirilerin ve araştırma sonuç raporlarının yayımlanmasını sağlamak.

    d) Araştırma faaliyetlerini izlemek ve denetlemek.

    e) Bakanlık Makamınca verilen benzeri görevleri yapmak.

    DIŞ İLİŞKİLER VE AVRUPA BİRLİĞİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

    Madde 15 - Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

    a) Hükümetler arası anlaşmalar çerçevesinde Bakanlığı ilgilendiren konularda yürürlükte olan protokollerin uygulanmasında takipçi ve yönlendirici olmak, diğer ülkeler ile ilişkileri düzenlemek, gerekli irtibat ve eşgüdümü sağlamak, Makamca uygun bulunan yeni işbirliği alanlarında gerekli hazırlık çalışmalarını yapmak.

    b) Uluslararası alanda faaliyet gösteren kuruluşlarla Bakanlık iştigal alanına giren konularda uluslararası sözleşmeler de dahil olmak üzere ilişkileri düzenlemek, gerekli irtibat ve eşgüdümü sağlamak.

    c) Dış ülkelere görevli gidecek Bakanlık heyet ve elemanlarının seyahatleri ile ilgili gerekli işlemlerin yürütülmesini ve çeşitli dış kaynaklı burs, seminer, staj ve benzeri imkanlardan yararlanılmasını sağlamak.

    d) Bakanlığın görev alanı ile ilgili olarak ülkeye gelen yabancı uzman ve yetkililerin ziyaretlerinin programlanmasını temin etmek, uluslararası toplantı, konferans, seminer ve benzeri faaliyetlerin yurt içinde düzenlenmesi ile ilgili ön çalışmaları yapmak, eşgüdümü sağlamak, yurt dışında düzenlenecek bu gibi toplantı ve benzeri faaliyetleri takip etmek, ilgili kuruluşlara duyurmak ve gerekli seviyede iştiraki temin etmek.

    e) Avrupa Birliği ile ilişkilerde ve Avrupa Birliğine yönelik mevzuat ve uyum çalışmaları ile ekonomik ve teknik işbirliğine yönelik çalışmalarda Bakanlık hizmetlerinin süratli, düzenli, etkili ve verimli bir şekilde yürütülmesi için gerekli irtibat ve eşgüdümü sağlamak.

    f) Avrupa Birliği programları ve Avrupa Birliğinden sağlanan destekler çerçevesinde Bakanlığın faaliyet alanına giren konulardaki dış kaynaklı projelerin program, bütçe ve uygulanmasına ait iş ve işlemleri yürütmek, dış kaynaklı proje hazırlıklarını takip etmek, proje tekliflerini incelemek, Bakanlıkça uygun görülen projelerin yürütülmesi için gerekli tedbirleri almak, bu konularda Bakanlık birimleri ve Bakanlık ile diğer ulusal ve uluslararası kuruluşlar arasında işbirliğini düzenlemek, gerekli irtibat ve eşgüdümü sağlamak.

    g) Uluslararası kuruluşlardan ve/veya diğer ülkelerden doğrudan veya diğer kurum ve kuruluşlar kanalıyla Bakanlığa intikal eden dış kaynaklı proje öneri ve taslaklarını, Bakanlık politikaları doğrultusunda incelemek ve değerlendirmek.

    h) Bakanlığın faaliyet alanına giren konulardaki projeler için uluslararası kuruluşlardan ve/veya ülkelerden kaynak sağlanmasına yönelik girişimleri yapmak, proje önerisinde bulunarak dış kaynağın ülkemize girmesini sağlamak için Bakanlık birimlerini yönlendirmek ve eşgüdümü sağlamak.

    ı) Çevre problemlerinin finansman yönünden çözümünü sağlamak üzere ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği halinde dış kaynağın sağlanması ile ilgili çalışmalar yapmak,

    j) Bakanlık Makamınca verilen benzeri görevleri yapmak.

    EĞİTİM VE YAYIN DAİRESİ BAŞKANLIĞI

    Madde 16 - Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

    a) Çevre ve ormancılık konularında yazılı, işitsel ve görsel dokümanların basım ve yayımını desteklemek.

    b) Eğitim amacıyla çevre ve orman ile ilgili her türlü bilgi ve belgeyi toplamak, değerlendirmek, yayımlamak, arşiv, dokümantasyon ve kütüphane hizmetlerini yürütmek.

    c) Yukarıda belirtilen konuları tanıtmak ve benimsetmek amacıyla film, slayt, fotoğraf ve benzeri belgeleri hazırlamak, hazırlatmak.

    d) Kamu ve özel kuruluşlarla çevre ve ormanla ilgili yayın konusunda işbirliği yapmak.

    e) Çevre ve orman ile ilgili konularda plan ve programların hazırlanmasında, uygulanmasında ve halkın eğitilmesinde Milli Eğitim Bakanlığı ile bilimsel ve gönüllü kuruluşlarla işbirliği yapmak; yaygın ve örgün eğitim programlarında çevre ve orman konularının yer alması için Milli Eğitim Bakanlığı ile ortak çalışmalar yürütmek; çevre ve orman eğitiminde kullanılacak film, video, slayt ve benzeri eğitim malzeme ve araçlarının hazırlanması konusunda çalışmalar yapmak.

    f) Kamu kurum ve kuruluşlarıyla, üniversitelerin faaliyet ve araştırma programlarına çevre unsurlarını katmak için ortak çalışmalar yapmak; gerektiğinde ilgili kuruluşlarla işbirliği yapmak, bilgi, belge ve eğiticilerin mübadelesinin sağlanması çalışmalarını yürütmek.

    g) Ülkemizin çevre ve orman değerlerini ortaya çıkarmak ve tanıtmak amacıyla gerekli çalışmaları yapmak, çevre ve orman eğitimi konusunda; uluslararası kuruluşların program, proje ve faaliyetlerini izlemek, uluslararası ve kurumlar arası enformasyon hizmetlerini yerine getirmek.

    h) Bakanlık Makamınca verilen benzeri görevleri yapmak.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : DANIŞMA VE DENETİM BİRİMLERİ

    DANIŞMA VE DENETİM BİRİMLERİ

    Madde 17 - Bakanlığın merkez teşkilatındaki danışma ve denetim birimleri şunlardır:

    a) Teftiş Kurulu Başkanlığı.

    b) (Mülga bend: 22/12/2005-5436 S.K./17. mad)

    c) Hukuk Müşavirliği.

    d) Bakanlık Müşavirleri.

    e) Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği.

    TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI

    Madde 18 - Teftiş Kurulu Başkanlığı, Bakanın emri veya onayı üzerine Bakan adına aşağıdaki görevleri yapar:

    a) Bakanlık teşkilatı ile Bakanlığa bağlı kuruluşların her türlü faaliyet ve işlemleri ile ilgili olarak teftiş, inceleme ve soruşturma işlerini yürütmek.

    b) Bakanlığın amaçlarını daha iyi gerçekleştirmek, mevzuata, plan ve programlara uygun çalışmasını temin etmek amacıyla gerekli teklifleri hazırlamak ve Bakana sunmak.

    c) Özel kanunlarla ve Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.

    Müfettiş yardımcılarının işe alınma, yetiştirilme ve müfettişliğe atanmaları, müfettişlerin görev, yetki ve sorumlulukları ile Teftiş Kurulunun çalışma usul ve esasları yönetmelikle düzenlenir.

    ARAŞTIRMA, PLANLAMA VE KOORDİNASYON KURULU BAŞKANLIĞI

    Madde 19 - (Mülga madde: 22/12/2005-5436 S.K./17. mad)

    HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ

    Madde 20 - Hukuk Müşavirliğinin görevleri şunlardır:

    a) Bakanlığın diğer birimlerinden sorulan hukuki konular ile hukuki, mali ve cezai sonuçlar doğuracak işlemler hakkında görüş bildirmek.

    b) Bakanlığın menfaatlerini koruyucu, anlaşmazlıkları önleyici hukuki tedbirleri zamanında almak, anlaşma ve sözleşmelerin bu tedbirlere uygun olarak yapılmasına yardımcı olmak.

    c) 08/01/1943 tarihli ve 4353 sayılı Kanun hükümlerine göre adli ve idari davalarda gerekli bilgileri hazırlamak ve Hazineyi ilgilendirmeyen idari davalarda Bakanlığı temsil etmek.

    d) Bakanlığın amaçlarını gerçekleştirmek, mevzuata, plan ve programa uygun çalışmasını temin etmek amacıyla gerekli hukuki teklifleri hazırlamak ve Bakana sunmak.

    e) Bakanlık kuruluşları tarafından hazırlanan veya bakanlıklardan gönderilen kanun, tüzük ve yönetmelik tasarılarını hukuki açıdan inceleyerek görüşlerini bildirmek.

    BAKANLIK MÜŞAVİRLERİ

    Madde 21 - Bakanlıkta özel önem ve öncelik taşıyan konularda Bakana yardımcı olmak üzere otuz Bakanlık müşaviri atanabilir.

    Bakanlık müşavirleri Bakanlık Makamına bağlıdır.

    BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜŞAVİRLİĞİ

    Madde 22 - Bakanlıkta, basın ve halkla ilişkilerle ilgili faaliyetleri planlamak ve bu faaliyetlerin belirlenecek usul ve esaslara göre yürütülmesini sağlamak üzere, Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği teşkil edilir.

    BEŞİNCİ BÖLÜM : YARDIMCI HİZMET BİRİMLERİ

    YARDIMCI HİZMET BİRİMLERİ

    Madde 23 - Bakanlık merkez teşkilatının yardımcı hizmet birimleri şunlardır:

    a) Personel Dairesi Başkanlığı.

    b) İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı.

    c) Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı.

    d) Savunma Sekreterliği.

    e) Özel Kalem Müdürlüğü.

    PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

    Madde 24 - Personel Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

    a) Bakanlığın insan gücü planlaması ve personel politikası ile ilgili çalışmaları yapmak, personel sisteminin geliştirilmesi için tekliflerde bulunmak.

    b) Bakanlık personelinin atama, özlük, emeklilik ve benzeri işlemlerini yürütmek.

    c) Eğitim planlarını hazırlamak, hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim programlarını düzenlemek ve uygulamak.

    d) Bakanlık Makamınca verilen benzeri görevleri yapmak.

    İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

    Madde 25 - İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

    a) Bakanlık için gerekli araç, gereç ve malzemenin temini ile ilgili hizmetleri yürütmek.

    b) İhtiyaç duyulan bina ve arazinin kiralanması ve satın alma işlemlerini yürütmek.

    c) Bakanlığın mali işlerle ilgili hizmetlerini yürütmek.

    d) Temizlik, aydınlatma, ısıtma, bakım, onarım ve taşıma hizmetlerini yapmak.

    e) Sosyal tesislerin yönetimi ile ilgili hizmetleri düzenlemek ve yürütmek.

    f) Bakanlık personelinin ve ailelerinin sağlık hizmetlerinden yararlanmalarını sağlamak.

    g) Bakan ve Müsteşarın direktif ve emirlerini ilgililere duyurmak ve işlemlerini takip etmek, Bakanlığın iç ve dış protokol hizmetlerini yürütmek.

    h) Süreli evrakın zamanında işleme konulmasını sağlamak.

    ı) Bakanlığı ilgilendiren toplantı, brifing ve görüşmeleri düzenlemek, bunlara ait önemli not ve tutanakları tutmak.

    j) Genel evrak, arşiv ve haber merkezinin hizmet ve faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmek.

    k) Bakanlık Makamınca verilen benzeri görevleri yapmak.

    BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

    Madde 26 - Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

    a) Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatları ile bağlı kuruluşlarının bilgi işlem planlamasını yapmak ve uygulamak.

    b) Bakanlığın bağlı kuruluşlarına bilgi işlem alanında her türlü yazılım ve donanım desteği vermek, otomasyon sistemlerinin işletilmesini sağlamak.

    c) Bilgi işlem kaynaklarını gereken biçimde yönlendirerek kullanıcılara etkin ve yetkin hizmet sağlamak.

    d) Bakanlığın uygun gördüğü durumlarda uluslararası bilgi akışı ihtiyacını karşılamak için, Bakanlığın faaliyet alanına giren, çevre ve orman envanter ve yıllık uygulama sonuçlarına ait verilerin, uluslararası tanımlara ve sınıflandırmalara göre toplanması ve değerlendirilmesini sağlamak.

    e) Bakanlık Makamınca verilen benzeri görevleri yapmak.

    SAVUNMA SEKRETERLİĞİ

    Madde 27 - Savunma Sekreterliği, özel kanununda ve diğer kanunlarda gösterilen görevleri yapar.

    ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ

    Madde 28 - Özel Kalem Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

    a) Bakanın özel ve resmi yazışmalarını yürütmek.

    b) Bakanın her türlü protokol ve tören işlerini düzenlemek ve yürütmek.

    c) Bakanın ziyaret, davet, karşılama, uğurlama, ağırlama ve bayramlarla ilgili hizmetlerini düzenlemek ve yürütmek, diğer kuruluşlarla koordinasyonu sağlamak.

    d) Bakanca verilen benzeri görevleri yapmak.

    ALTINCI BÖLÜM : SÜREKLİ KURULLAR, TAŞRA TEŞKİLATI VE BAĞLI KURULUŞLAR

    SÜREKLİ KURULLAR

    Madde 29 - Bakanlığın sürekli kurulları şunlardır:

    a) Yüksek Çevre Kurulu.

    b) Mahalli Çevre Kurulları.

    c) Çevre ve Ormancılık Şurası.

    d) Merkez Av Komisyonu.

    Bu kurulların oluşumu, görevleri ile çalışma usul ve esasları yönetmelikle düzenlenir.

    TAŞRA TEŞKİLATI

    Madde 30 - Bakanlık, 27/09/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanun, 10/06/1949 tarihli ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu ve 13/12/1983 tarihli ve 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü illerde taşra teşkilatı kurmaya yetkilidir.

    BAĞLI KURULUŞLAR

    Madde 31 - Bakanlığın bağlı kuruluşları şunlardır:

    a) Orman Genel Müdürlüğü.

    b) Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü.

    c) Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı.

    YEDİNCİ BÖLÜM : SORUMLULUK, KOORDİNASYON VE YETKİ DEVRİ

    YÖNETİCİLERİN SORUMLULUKLARI

    Madde 32 - Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı ile bağlı kuruluşların her kademedeki yöneticileri, yapmakla yükümlü bulundukları hizmet veya görevleri, Bakanlık emir ve direktifleri yönünde, mevzuata, plan ve programlara uygun olarak düzenlemek ve yürütmekten bir üst kademeye karşı sorumludur.

    KOORDİNASYON VE İŞBİRLİĞİ

    Madde 33 - Bakanlık, görevleri ile ilgili konularda diğer bakanlıkların ve kamu kurum ve kuruluşlarının uyacakları esasları, mevzuata uygun olarak belirlemekle, kaynak israfını önleyecek ve koordinasyonu sağlayacak tedbirleri almakla görevli ve yetkilidir.

    Bakanlık, diğer bakanlıkların hizmet alanına giren konulara ilişkin faaliyetlerinde, Başbakanlıkça belirlenen esaslar çerçevesinde ilgili bakanlıklara danışmak ve gerekli işbirliği ve koordinasyonu sağlamaktan sorumludur.

    Bakanlık, hizmet alanına giren konularda mahalli idarelerle koordinasyonu sağlar.

    YETKİ DEVRİ

    Madde 34 - Bakan, Müsteşar ve her kademedeki Bakanlık ve kuruluş yöneticileri, gerektiğinde sınırlarını yazılı olarak açıkça belirlemek şartıyla yetkilerinden bir kısmını astlarına devredebilir. Ancak yetki devri, yetki devreden amirin sorumluluğunu kaldırmaz.

    SEKİZİNCİ BÖLÜM : ÇEŞİTLİ VE SON HÜKÜMLER

    ÇEVRE VE ORMAN UZMANI VE UZMAN YARDIMCILIĞINA ATANMA

    Madde 35 - Bakanlık, Çevre ve Orman Uzmanı ile Çevre ve Orman Uzman Yardımcısı istihdam eder. Çevre ve Orman Uzman Yardımcılığına atanabilmek için 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılanlara ek olarak; Çevre ve Orman Bakanlığının faaliyet alanına giren konularda en az dört yıllık eğitim veren fakülte ile yüksekokullardan veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilmiş yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak, sınavın yapıldığı ocak ayının ilk gününde otuzbeş yaşını doldurmamış olmak, yabancı dil ve mesleki bilgiyi içeren yarışma sınavında başarılı olmak şartları aranır.

    Çevre ve Orman Uzman Yardımcılığına atananlar, en az üç yıl çalışmak ve olumlu sicil almak kaydıyla, açılacak yeterlik sınavına girme hakkını kazanırlar. Sınavda başarılı olanlar Çevre ve Orman Uzmanı kadrolarına atanırlar. Üst üste iki defa yeterlik sınavında başarı göstermeyenler durumlarına uygun başka kadrolara nakledilirler. Çevre ve Orman Uzman Yardımcılığı yarışma ve yeterlik sınavlarının şekil ve uygulama esasları ile Çevre ve Orman Uzman ve Uzman Yardımcılarının çalışma usul ve esasları yönetmelikle düzenlenir.

    Bakanlıkta, Çevre ve Orman Uzmanı ile Çevre ve Orman Uzman Yardımcısı kadrolarında fiilen çalışan personele ayrıca, en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil), aşağıda belirtilen oranlarını geçmemek koşuluyla, Çevre ve Orman Bakanının belirleyeceği usul, esas ve miktarlar üzerinden her ay ek ödemede bulunulur. Bu ödemeden damga vergisi dışında herhangi bir vergi ve kesinti yapılamaz.

    Unvanı          Derecesi    Ek Ödeme Oranı

    __________________    _______   ____________

    Çevre ve Orman Uzmanı      1   % 90

    Çevre ve Orman Uzmanı      2   % 85

    Çevre ve Orman Uzmanı      3   % 80

    Çevre ve Orman Uzmanı      4   % 75

    Çevre ve Orman Uzmanı      5   % 70

    Çevre ve Orman Uzmanı      6   % 65

    Çevre ve Orman Uzmanı      7   % 60

    Çevre ve Orman Uzman Yrd.      -   % 50

    Ek ödemelerde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun aylıklara ilişkin hükümleri uygulanır.

    İHTİSAS KOMİSYONLARI

    Madde 36 - Çevre ve orman ile ilgili özel ihtisas gerektiren alanlarda yerli ve yabancı bilim, meslek ve mühendislik kuruluşlarıyla uzmanların iştirakini de sağlayacak şekilde araştırma, inceleme, geliştirme, bilimsel ve teknik koordinasyonu sağlama faaliyetlerinde bulunmak üzere Bakan onayı ile geçici özel ihtisas komisyonları, özel bilim ve mühendislik komisyonları kurulabilir.

    Bu komisyonların faaliyetlerine ilişkin olarak mevzuatı uyarınca yapılacak harcamalar Bakanlıkça karşılanır.

    Bu komisyonların oluşumu, çalışma usul ve esasları ile diğer hususlar yönetmelikle düzenlenir.

    SÖZLEŞME İLE ARAŞTIRMA ETÜT VE PROJE YAPTIRMA

    Madde 37 - Bakanlık, çevre kirliliğinin önlenmesi, çevrenin korunması, orman alanlarının korunması ve geliştirilmesiyle ilgili olarak sözleşme ile araştırma, etüt ve proje yaptırabilir. Buna ilişkin giderler Bakanlıkça karşılanır.

    ATAMA

    Madde 38 - 23/04/1981 tarihli ve 2451 sayılı Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda Atama Usulüne İlişkin Kanun hükümleri dışında kalan memurların atanmaları Bakan tarafından yapılır. Bakan bu yetkisini alt kademelere devredebilir. İl İdaresi Kanunu hükümleri ile Bakanlık bağlı kuruluşlarının kuruluş kanunlarındaki atamaya ilişkin özel hükümler saklıdır.

    KADROLAR

    Madde 39 - Kadroların tespiti, ihdası, kullanımı ve iptali ile kadrolara ilişkin diğer hususlar 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre düzenlenir.

    DÖNER SERMAYE

    Madde 40 - Bakanlık ihtiyaç duyduğu hallerde ve lüzum gördüğü merkezlerde Bakanın onayı ile, görev ve hizmetleriyle ilgili döner sermayeli işletmeler kurabilir. Döner sermaye miktarını belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkilidir.

    İşletmelerin görevleri, gelirleri, işleyişi ve denetimi ile diğer hususlar yönetmelikle düzenlenir.

    MUAFİYET

    Madde 41 - Çevre ve Orman Bakanlığı ile bağlı kuruluşları 05/04/1983 tarihli ve 2813 sayılı Telsiz Kanununa göre ödenecek telsiz ücretlerinden muaftır.

    DEĞİŞTİRİLEN HÜKÜMLER

   

    MADDE 42

    YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN HÜKÜMLER

    Madde 43 - 08/06/1984 tarihli ve 222 sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 29/10/1989 tarihli ve 389 sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 18/01/1990 tarihli ve 400 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 09/08/1991 tarihli ve 443 sayılı Çevre Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile 21/05/1992 tarihli ve 3800 sayılı Orman Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun yürürlükten kaldırılmıştır.

    GEÇİCİ MADDELER

    Geçici Madde 1 - Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Çevre Bakanlığı ve Orman Bakanlığı teşkilatlarına ait personel, taşınır ve taşınmaz mallar, araç, gereç, malzeme, demirbaş ve taşıtlar ile her türlü hak ve yükümlülükler hiçbir işleme gerek kalmaksızın Çevre ve Orman Bakanlığına devredilmiş sayılır.

    Orman Bakanlığının taşra teşkilatında yer alan bölge müdürlükleri kaldırılmıştır. Orman Bakanlığının bölge müdürlüklerine bağlı birimler ile doğrudan merkeze bağlı taşra teşkilatı faaliyetlerine devam eder. Bunların kaldırılması, kapatılması, birleştirilmesi veya bağlılıklarının değiştirilmesine ve personelinin nakline ilişkin düzenlemeleri, bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren üç ay içerisinde yapmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.

    Bu Kanun ile kurulan Çevre ve Orman Bakanlığı teşkilatlanıncaya kadar, Bakanlık merkez ve taşra teşkilatında değişen ve yeniden kurulan birimlere verilen görev ve hizmetler, Çevre Bakanlığı ile Orman Bakanlığının merkez ve taşra teşkilatları tarafından mevcut personel eliyle yürütülmeye devam olunur.

    657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre Çevre Bakanlığı ve Orman Bakanlığındaki vize edilmiş sözleşmeli personelin pozisyonları, başka bir işleme gerek kalmaksızın Çevre ve Orman Bakanlığı adına vize edilmiş sayılır.

    Çevre ve Orman Bakanlığının 2003 Mali Yılı harcamaları, 29/03/2003 tarihli ve 4833 sayılı 2003 Mali Yılı Bütçe Kanununun 18 inci maddesinin (a) fıkrasının (8) numaralı bendine göre Maliye Bakanlığınca yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar, Çevre Bakanlığı ve Orman Bakanlığının 2003 yılı bütçelerinde yer alan ödeneklerden karşılanır.

    Çevre Bakanlığına ve Orman Bakanlığına ait döner sermayeli işletmeler, her türlü menkul, gayrimenkul, araç, gereç, malzeme, demirbaş ve taşıtlar ile personel, hak ve yükümlülükleriyle birlikte Çevre ve Orman Bakanlığı döner sermayeli işletmeleri olarak faaliyetlerine devam ederler.

    Çevre Bakanlığı ve Orman Bakanlığının birleştirilmesi sebebiyle teşkilat, personel, kadro, demirbaş devri ve benzeri hususlarda ortaya çıkabilecek sorunları gidermeye Çevre ve Orman Bakanı yetkilidir.

    Geçici Madde 2 - Çevre Bakanlığı ile Orman Bakanlığına ait kadrolar iptal edilerek 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki cetvellerden çıkarılmış ve ekli (I) sayılı listede belirtilen kadrolar ihdas edilerek 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvele Çevre ve Orman Bakanlığı bölümü olarak eklenmiştir.

    Çevre Bakanlığı il müdürlükleri yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar Çevre ve Orman Bakanlığı İl Müdürlüğü adı altında faaliyete devam ederler. "İl Çevre Müdürü" kadro unvanı "İl Çevre ve Orman Müdürü" olarak değiştirilmiş, "İl Çevre Müdür Yardımcısı" ile "Bölge Müdürü" ve "Bölge Müdür Yardımcısı" kadro unvanları cetvelden çıkartılmıştır.

    Çevre Bakanlığı ve Orman Bakanlığında; Müsteşar, Teftiş Kurulu Başkanı, Müsteşar Yardımcısı, Genel Müdür, (...) , Genel Müdür Yardımcısı, 1 inci Hukuk Müşaviri, Personel Dairesi Başkanı, İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanı, Yayın Dairesi Başkanı, Çevre Eğitimi ve Yayın Dairesi Başkanı, Dış İlişkiler Dairesi Başkanı, Finansman Dairesi Başkanı, Daire Başkanı, Bakanlık Müşaviri, Özel Kalem Müdürü, Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri, Savunma Sekreteri, Bölge Müdürü, Bölge Müdür Yardımcısı, İl Çevre Müdürü ve İl Çevre Müdür Yardımcısı kadro unvanlı görevlerde bulunanların görevleri, bu Kanunun yayımı tarihinde sona erer. Bunlar en geç bir yıl içerisinde durumlarına uygun boş kadrolara atanırlar. Atama işlemi yapılıncaya kadar kurumca ihtiyaç duyulan işlerde görevlendirilebilirler. Bunlar, yeni bir kadroya atanıncaya kadar, eski kadrolarına ait aylık, ek gösterge ve her türlü zam ve tazminatlar ile diğer mali haklarını almaya devam ederler. Söz konusu personelin, atandıkları yeni kadroların aylık, ek gösterge, her türlü zam ve tazminatlar ile diğer mali hakları toplamının net tutarı, eski kadrolarına bağlı olarak en son ayda almakta oldukları aylık, ek gösterge, her türlü zam ve tazminatları ile diğer mali hakları toplamı net tutarından az olması halinde, aradaki fark giderilinceye kadar atandıkları kadrolarda kaldıkları sürece herhangi bir kesintiye tabi tutulmaksızın tazminat olarak ödenir.

    Bu Kanunun yayımı tarihinde Çevre Bakanlığı ve Orman Bakanlığına ait kadrolarda bulunanlardan, üçüncü fıkrada sayılanlar hariç kadro ve görev unvanı değişmeyenler Çevre ve Orman Bakanlığına ait aynı unvanlı kadrolara atanmış sayılırlar.

    Geçici Madde 3 - Bu Kanunun yayımlandığı tarihte, Çevre Uzman Yardımcılığı kadrosunda görev yapmakta olanlar Çevre ve Orman Uzman Yardımcılığına, Çevre Uzmanlığı kadrosunda görev yapmakta olanlar Çevre ve Orman Uzmanlığına atanmış sayılırlar.

    Çevre ve Orman Uzman Yardımcısı kadrosuna atananların, Çevre Uzman Yardımcısı kadrosunda geçirdikleri süreler, yeterlilik sınavına girebilmek için öngörülen asgari üç yıllık sürenin hesaplanmasına dahil edilir.

    Diğer mevzuatta Çevre Uzmanlığına ve Çevre Uzman Yardımcılığına yapılmış atıflar, ilgisine göre Çevre ve Orman Uzmanlığına ve Çevre ve Orman Uzman Yardımcılığına yapılmış sayılır.

    Geçici Madde 4 - Bu Kanunda öngörülen tüzük ve yönetmelikler yürürlüğe girinceye kadar, mevcut tüzük ve yönetmeliklerin bu Kanuna aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.

    Diğer mevzuatta Çevre Bakanlığı ve Orman Bakanlığına yapılmış olan atıflar Çevre ve Orman Bakanlığına yapılmış sayılır.

    Mevzuatta 3800 sayılı Orman Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile 443 sayılı Çevre Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye yapılmış olan atıflar bu Kanuna yapılmış sayılır.

    Geçici Madde 5 - 21/02/2001 tarihli ve 4629 sayılı Bazı Fonların Tasfiyesi Hakkında Kanun gereğince tasfiye edilen Çevre Bakanlığına ve Orman Bakanlığına ait fonlara ilişkin hizmetler, anılan Kanun hükümleri çerçevesinde Çevre ve Orman Bakanlığınca yürütülmeye devam olunur.

    Geçici Madde 6 - (Ek madde: 29/05/2003 - 4864 S.K./11. md.)

    2 nci maddenin (h) bendinde ve 10 uncu maddenin (c) bendinde belirtilen, kalkınma, bölge ve metropoliten imar planlarına uygun olarak yapılan 1/25.000 ölçekli çevre düzeni planları ve bunlara ait değişikliklerle ilgili olarak, 08/05/2003 tarihinden önce onaylanmak üzere Bayındırlık ve İskan Bakanlığına intikal ettirilmiş bulunan planlarla ilgili iş ve işlemler, Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca tamamlanarak onaylanır.

    YÜRÜRLÜK

    Madde 44 - Bu Kanunun;

    a) 42 inci maddesinin (d) bendi 21/10/2001 tarihinde,

    b) Diğer maddeleri ise,

    Yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    YÜRÜTME

    Madde 45 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

    (I) SAYILI CETVEL

    ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI MERKEZ TEŞKİLATI

             Müsteşar         Ana Hizmet         Danışma ve Denetim         Yardımcı Hizmet

    Müsteşar   Yardımcıları      Birimleri            Birimleri                  Birimleri

    _______   __________      _______________   ____________________   _______________

    Müsteşar   Müsteşar Yrd.   Çevre Yönetimi

                            Genel Müdürlüğü      Teftiş Kurulu Başkanlığı      Personel Dairesi

             Müsteşar Yrd.   Çevresel Etki                                  Başkanlığı

                            Değerlendirmesi ve    Araştırma, Planlama ve

                            Planlama Genel      Koordinasyon Kurulu      İdari ve Mali İşler

                            Müdürlüğü         Başkanlığı                  Dairesi Başkanlığı

             Müsteşar Yrd.   Ağaçlandırma ve

                            Erozyon Kontrolü    Hukuk Müşavirliği         Bilgi İşlem

                            Genel Müdürlüğü                              Dairesi Başkanlığı

             Müsteşar Yrd.   Orman-Köy İlişkileri

                            Genel Müdürlüğü      Bakanlık Müşavirleri         Savunma Sekreterliği

                            Doğa Koruma ve

                            Milli Parklar         Basın ve Halkla            Özel Kalem

                            Genel Müdürlüğü      İlişkiler Müşavirliği         Müdürlüğü

                            Araştırma ve

                            Geliştirme Dairesi

                            Başkanlığı

                            Dış İlişkiler ve

                            Avrupa Birliği

                            Dairesi Başkanlığı

                            Eğitim ve Yayın Dairesi

                            Başkanlığı

    ________________________________________________________

    (I) SAYILI LİSTE

    KURUMU    : ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI

    TEŞKİLATI   : MERKEZ

             İHDASI UYGUN GÖRÜLEN KADROLARIN    

                                                 SERBEST   TUTULU

    SINIFI                                    DERE-   KADRO      KADRO

          UNVANI                           CESİ   ADEDİ      ADEDİ   TOPLAMI

    ____   ____________________________   ____   _______      ______   _________

    GİH   MÜSTEŞAR                        1      1                        1

    GİH   MÜSTEŞAR YRD.                  1      4                        4

    GİH   BAKANLIK MÜŞAVİRİ               1      30                        30

    GİH   TEFT.KUR.BŞK.                     1      1                        1

    GİH   APK KURULU BAŞKANI            1      1                        1

    GİH   AĞAÇL. VE ERZ.KONT.GN.MD.      1      1                        1

    GİH   ORMAN-KÖY İLİŞ.GN.MD.            1      1                        1

    GİH   DOĞA KOR. VE MİL.PARK.GN.MD.   1      1                        1

    GİH   ÇEVRE YÖN.GN.MD.               1      1                        1

    GİH   ÇEV.ETKİ DEĞ. VE PLAN. GN.MD.      1      1                        1

    GİH   EĞİTİM VE YAYIN DAİ.BŞK.         1      1                        1

    GİH   ARAŞ. VE GELİŞ.DAİ.BŞK.            1      1                        1

    GİH   DIŞ İLİŞ. VE AB DAİ.BŞK.            1      1                        1

    GİH   GENEL MÜDÜR YARDIMCISI         1      15                        15

    GİH   BASIN VE HALKLA İL. MÜŞ.         1      1                        1

    GİH   1.HUKUK MÜŞAVİRİ               1      1                        1

    GİH   HUKUK MÜŞAVİRİ                  1      14                        14

    GİH   SAVUNMA SEKRETERİ            1      1                        1

    GİH   PERSONEL DAİRESİ BAŞKANI      1      1                        1

    GİH   İDARİ VE MALİ İŞ.DAİ.BŞK.         1      1                        1

    GİH   BİLGİ İŞLEM.DAİ.BŞK.               1      1                        1

    GİH   DAİRE BAŞKANI                  1      28                        28

    GİH   BAŞMÜFETTİŞ                     1      24                        24

    GİH   MÜFETTİŞ                        1      17                        17

    GİH   MÜFETTİŞ                        2      4                        4

    GİH   MÜFETTİŞ                        3      4                        4

    GİH   MÜFETTİŞ                        5      24                        24

    GİH   MÜFETTİŞ YRD.                     8      20                        20

    GİH   MÜFETTİŞ YRD.                     9      5                        5

    GİH   ÖZEL KALEM MÜDÜRÜ            1      1                        1

    GİH   ŞUBE MÜDÜRÜ                     1      160                        160

    GİH   UZMAN                           1      2                        2

    GİH   UZMAN                           2      2                        2

    GİH   UZMAN                           3      9                        9

    GİH   UZMAN                           5      9                        9

    GİH   UZMAN (ÖZELLEŞTİRME)            3      10                        10

    GİH   UZMAN (ÖZELLEŞTİRME)            5      10                        10

    GİH   ÇEVRE VE ORMAN UZMANI         1      13                        13

    GİH   ÇEVRE VE ORMAN UZMANI         2      8                        8

    GİH   ÇEVRE VE ORMAN UZMANI         3      11                        11

    GİH   ÇEVRE VE ORMAN UZMANI         4      2                        2

    GİH   ÇEVRE VE ORMAN UZMANI         5      4                        4

    GİH   ÇEVRE VE ORMAN UZMANI         6      4                        4

    GİH   APK UZMANI                     1      55                        55

    GİH   APK UZMANI                     2      3                        3

    GİH   APK UZMANI                     3      3                        3

    GİH   SAVUNMA UZMANI               1      2                        2

    GİH   SİVİL SAVUNMA UZMANI         1      4                        4

    GİH   ÇEVRE VE ORMAN UZMAN YRD.      8      21                        21

    GİH   KÜTÜPHANECİ                     6      1                        1

    GİH   ARAŞTIRMACI (Özelleştirme)         1      40                        40

    GİH   ARAŞTIRMACI (Özelleştirme)         2      10                        10

    GİH   ARAŞTIRMACI (Özelleştirme)         3      18                        18

    GİH   ARAŞTIRMACI (Özelleştirme)         4      10                        10

    GİH   TERCÜMAN (MÜTERCİM)            1      1                        1

    GİH   TERCÜMAN (MÜTERCİM)            3      1                        1

    GİH   TERCÜMAN (MÜTERCİM)            4      1                        1

    GİH   PROGRAMCI                        1      1                        1

    GİH   PROGRAMCI                        2      1                        1

    GİH   PROGRAMCI                        3      5                        5

    GİH   PROGRAMCI                        4      1                        1

    GİH   PROGRAMCI                        5      2                        2

    GİH   PROGRAMCI                        6      4                        4

    GİH   PROGRAMCI                        7      2                        2

    GİH   PROGRAMCI                        8      2                        2

    GİH   KORUMA VE GÜV. ŞEFİ            3      3                        3

    GİH   KORUMA VE GÜV. ŞEFİ            4      1                        1

    GİH   KORUMA VE GÜV. ŞEFİ            5      2                        2

    GİH   ŞEF (ÖZELLEŞTİRME)               3      31                        31

    GİH   ŞEF (ÖZELLEŞTİRME)               5      1                        1

    GİH   ŞEF                              3      66                        66

    GİH   ŞEF                              4      14                        14

    GİH   ŞEF                              5      23                        23

    GİH   ŞEF                              6      10                        10

    GİH   ŞEF                              7      3                        3

    GİH   SAYMAN                           3      1                        1

    GİH   AYNİYAT SAYMANI               1      3                        3

    GİH   MEMUR                           5      48                        48

    GİH   MEMUR                           6      10                        10

    GİH   MEMUR                           7      16                        16

    GİH   MEMUR                           8      10                        10

    GİH   MEMUR                           9      7                        7

    GİH   MEMUR                           10      13                        13

    GİH   MEMUR                           11      3                        3

    GİH   ANBAR MEMURU                  5      4                        4

    GİH   ANBAR MEMURU                  6      2                        2

    GİH   ANBAR MEMURU                  8      1                        1

    GİH   KORUMA VE GÜV. GÖREVLİSİ      5      10                        10

    GİH   KORUMA VE GÜV. GÖREVLİSİ      6      1                        1

    GİH   KORUMA VE GÜV. GÖREVLİSİ      7      10                        10

    GİH   KORUMA VE GÜV. GÖREVLİSİ      8      1                        1

    GİH   KORUMA VE GÜV. GÖREVLİSİ      9      5                        5

    GİH   KORUMA VE GÜV. GÖREVLİSİ      10      27                        27

    GİH   KORUMA VE GÜV. GÖREVLİSİ      11      47                        47

    GİH   SANTRAL MEMURU               5      1                        1

    GİH   SANTRAL MEMURU               10      2                        2

    GİH   MUTEMET                        5      2                        2

    GİH   DAKTİLOGRAF                     5      9                        9

    GİH   DAKTİLOGRAF                     6      1                        1

    GİH   DAKTİLOGRAF                     7      4                        4

    GİH   DAKTİLOGRAF                     9      2                        2

    GİH   DAKTİLOGRAF                     11      1                        1

    GİH   SEKRETER                        5      3                        3

    GİH   SEKRETER                        7      3                        3

    GİH   SEKRETER                        8      3                        3

    GİH   SEKRETER                        9      3                        3

    GİH   SEKRETER                        10      3                        3

    GİH   SEKRETER                        11      3                        3

    GİH   VEZNEDAR                        4      1                        1

    GİH   VEZNEDAR                        8      1                        1

    GİH   BİLGİSAYAR İŞLETMENİ            3      7                        7

    GİH   BİLGİSAYAR İŞLETMENİ            4      5                        5

    GİH   BİLGİSAYAR İŞLETMENİ            5      17                        17

    GİH   BİLGİSAYAR İŞLETMENİ            6      1                        1

    GİH   BİLGİSAYAR İŞLETMENİ            7      4                        4

    GİH   BİLGİSAYAR İŞLETMENİ            9      4                        4

    GİH   VERİ HAZ.VE KONT.İŞLETMENİ      3      9                        9

    GİH   VERİ HAZ.VE KONT.İŞLETMENİ      4      5                        5

    GİH   VERİ HAZ.VE KONT.İŞLETMENİ      5      27                        27

    GİH   VERİ HAZ.VE KONT.İŞLETMENİ      6      5                        5

    GİH   VERİ HAZ.VE KONT.İŞLETMENİ      7      20                        20

    GİH   VERİ HAZ.VE KONT.İŞLETMENİ      8      13                        13

    GİH   VERİ HAZ.VE KONT.İŞLETMENİ      9      13                        13

    GİH   VERİ HAZ.VE KONT.İŞLETMENİ      11      1                        1

    GİH   VERİ HAZ.VE KONT.İŞLETMENİ      12      1                        1

    GİH   ŞOFÖR                           5      12                        12

    GİH   ŞOFÖR                           7      11                        11

    GİH   ŞOFÖR                           8      6                        6

    GİH   ŞOFÖR                           9      7                        7

    GİH   ŞOFÖR                           10      4                        4

    GİH   ŞOFÖR                           11      4                        4

    GİH   ŞOFÖR                           13      5                        5

    SH      TABİP (DAİRE TABİBİ)               1      3                        3

    SH      TABİP (DAİRE TABİBİ)               3      1                        1

    SH      TABİP (DAİRE TABİBİ)               5      5                        5

    SH      DİŞ TABİBİ                        5      1                        1

    SH      VETERİNER                        1      1                        1

    SH      VETERİNER                        5      1                        1

    SH      BİYOLOG (BİOLOG)                  1      13                        13

    SH      BİYOLOG (BİOLOG)                  2      2                        2

    SH      BİYOLOG (BİOLOG)                  3      5                        5

    SH      BİYOLOG (BİOLOG)                  5      3                        3

    SH      BİYOLOG (BİOLOG)                  6      3                        3

    SH      HEMŞİRE                           1      3                        3

    SH      HEMŞİRE                           2      1                        1

    SH      HEMŞİRE                           3      1                        1

    SH      HEMŞİRE                           5      1                        1

    SH      SAĞLIK TEKNİKERİ                  3      1                        1

    TH      ARKEOLOG                        1      5                        5

    TH      MÜHENDİS                        1      98                        98

    TH      MÜHENDİS                        2      14                        14

    TH      MÜHENDİS                        3      34                        34

    TH      MÜHENDİS                        4      10                        10

    TH      MÜHENDİS                        5      40                        40

    TH      MÜHENDİS                        6      8                        8

    TH      MİMAR                           1      5                        5

    TH      MİMAR                           3      1                        1

    TH      MİMAR                           5      2                        2

    TH      ŞEHİR PLANCISI                     1      6                        6

    TH      ŞEHİR PLANCISI                     3      2                        2

    TH      ŞEHİR PLANCISI                     6      4                        4

    TH      KİMYAGER                        1      8                        8

    TH      KİMYAGER                        3      3                        3

    TH      KİMYAGER                        5      4                        4

    TH      KİMYAGER                        6      1                        1

    TH      FİZİKÇİ                           1      2                        2

    TH      FİZİKÇİ                           6      1                        1

    TH      EKONOMİST                        1      2                        2

    TH      EKONOMİST                        3      2                        2

    TH      JEOLOG                           3      1                        1

    TH      JEOMORFOLOG                     1      1                        1

    TH      JEOMORFOLOG                     3      1                        1

    TH      JEOMORFOLOG                     4      1                        1

    TH      TEKNİKER                        1      5                        5

    TH      TEKNİKER                        2      1                        1

    TH      TEKNİKER                        3      2                        2

    TH      TEKNİKER                        6      1                        1

    TH      TEKNİSYEN                        3      13                        13

    TH      TEKNİSYEN                        4      3                        3

    TH      TEKNİSYEN                        5      12                        12

    TH      TEKNİSYEN                        6      1                        1

    TH      TEKNİSYEN                        7      6                        6

    TH      TEKNİSYEN                        8      1                        1

    YH   TEKNİSYEN YRD.                     7      1                        1

    YH   HİZMETLİ                           5      5                        5

    YH   HİZMETLİ                           6      1                        1

    YH   HİZMETLİ                           7      5                        5

    YH   HİZMETLİ                           10      2                        2

    YH   HİZMETLİ                           11      3                        3

    YH   AŞÇI                                 5      1                        1

    YH   BEKÇİ                                 5      2                        2

    YH   BEKÇİ                                 7      1                        1

    YH   DAĞITICI                              10      2                        2

                               TOPLAM      1604                        1604

    ______________________________________________________

    (I) SAYILI LİSTE

    KURUMU   : ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI

    TEŞKİLATI   : TAŞRA

             İHDASI UYGUN GÖRÜLEN KADROLARIN    

                                                 SERBEST   TUTULU

    SINIFI                                    DERE-   KADRO      KADRO

          UNVANI                           CESİ   ADEDİ      ADEDİ   TOPLAMI

    ____   _____________________________   ____   _______      ______   _________

    GİH   İL ÇEVRE VE ORM.MÜD.            1         81                     81

    GİH   ŞUBE MÜDÜRÜ                     1         129                     129

    GİH   ŞUBE MÜDÜRÜ                     2         12                     12

    GİH   ŞUBE MÜDÜRÜ                     4         1                     1

    GİH   ARAŞT.ENST.MÜDÜRÜ            1         2                     2

    GİH   ARAŞTIRMA MÜDÜRÜ            1         10                     10

    GİH   FİDANLIK MÜDÜRÜ               1         46                     46

    GİH   MİLLİ PARK MÜDÜRÜ               1         8                     8

    GİH   LABORATUVAR MÜDÜRÜ         1         6                     6

    GİH   ARAŞT.ENST.MÜD.YARD.            1         2                     2

    GİH   ARAŞTIRMA MÜD.YARD.            1         10                     10

    GİH   FİDANLIK MÜDÜR YARD.            1         46                     46

    GİH   MİLLİ PARK MÜDÜR YARD.         1         8                     8

    GİH   LABORATUVAR MÜD.YARD.         1         5                     5

    GİH   LABORATUVAR MÜD.YARD.         2         1                     1

    GİH   SAYMAN                           1         2                     2

    GİH   AYNİYAT SAYMANI               1         37                     37

    GİH   AYNİYAT SAYMANI               2         3                     3

    GİH   AYNİYAT SAYMANI               3         22                     22

    GİH   AYNİYAT SAYMANI               4         4                     4

    GİH   ŞEF                              3         183                     183

    GİH   ŞEF                              4         43                     43

    GİH   ŞEF                              5         69                     69

    GİH   ŞEF                              6         12                     12

    GİH   ŞEF                              7         11                     11

    GİH   ŞEF (ÖZELLEŞTİRME)               3         9                     9

    GİH   ŞEF (ÖZELLEŞTİRME)               5         24                     24

    GİH   ANBAR MEMURU                  5         57                     57

    GİH   ANBAR MEMURU                  6         1                     1

    GİH   ANBAR MEMURU                  7         11                     11

    GİH   ANBAR MEMURU                  8         3                     3

    GİH   ANBAR MEMURU                  9         1                     1

    GİH   DAKTİLOGRAF                     5         81                     81

    GİH   DAKTİLOGRAF                     6         3                     3

    GİH   DAKTİLOGRAF                     7         21                     21

    GİH   DAKTİLOGRAF                     8         4                     4

    GİH   DAKTİLOGRAF                     9         4                     4

    GİH   DAKTİLOGRAF                     10         1                     1

    GİH   DAKTİLOGRAF                     11         16                     16

    GİH   MEMUR                           5         178                     178

    GİH   MEMUR                           6         11                     11

    GİH   MEMUR                           7         43                     43

    GİH   MEMUR                           8         21                     21

    GİH   MEMUR                           9         19                     19

    GİH   MEMUR                           10         76                     76

    GİH   MEMUR                           11         14                     14

    GİH   MUTEMET                        5         170                     170

    GİH   MUTEMET                        6         3                     3

    GİH   MUTEMET                        7         30                     30

    GİH   MUTEMET                        8         2                     2

    GİH   MUTEMET                        9         13                     13

    GİH   MUTEMET                        10         48                     48

    GİH   MUTEMET                        11         18                     18

    GİH   BİLGİSAYAR İŞLETMENİ            3         19                     19

    GİH   BİLGİSAYAR İŞLETMENİ            4         6                     6

    GİH   BİLGİSAYAR İŞLETMENİ            5         53                     53

    GİH   BİLGİSAYAR İŞLETMENİ            7         18                     18

    GİH   BİLGİSAYAR İŞLETMENİ            9         1                     1

    GİH   BİLGİSAYAR İŞLETMENİ            10         15                     15

    GİH   VERİ HAZ.KONT.İŞLT.               3         13                     13

    GİH   VERİ HAZ.KONT.İŞLT.               4         2                     2

    GİH   VERİ HAZ.KONT.İŞLT.               5         27                     27

    GİH   VERİ HAZ.KONT.İŞLT.               6         1                     1

    GİH   VERİ HAZ.KONT.İŞLT.               7         20                     20

    GİH   VERİ HAZ.KONT.İŞLT.               8         3                     3

    GİH   VERİ HAZ.KONT.İŞLT.               9         2                     2

    GİH   VERİ HAZ.KONT.İŞLT.               10         15                     15

    GİH   VERİ HAZ.KONT.İŞLT.               11         1                     1

    GİH   KÜTÜPHANECİ                     7         1                     1

    GİH   REHBER                           5         2                     2

    GİH   TERCÜMAN                        7         1                     1

    GİH   SANTRAL MEMURU               5         2                     2

    GİH   SANTRAL MEMURU               7         1                     1

    GİH   ORMAN MUHAFAZA MEM.         3         180                     180

    GİH   ORMAN MUHAFAZA MEM.         4         147                     147

    GİH   ORMAN MUHAFAZA MEM.         5         681                     681

    GİH   ORMAN MUHAFAZA MEM.         7         280                     280

    GİH   ORMAN MUHAFAZA MEM.         8         8                     8

    GİH   ORMAN MUHAFAZA MEM.         9         11                     11

    GİH   ORMAN MUHAFAZA MEM.         10         3                     3

    GİH   ORMAN MUHAFAZA MEM.         11         103                     103

    GİH   ŞOFÖR                           5         153                     153

    GİH   ŞOFÖR                           6         4                     4

    GİH   ŞOFÖR                           7         100                     100

    GİH   ŞOFÖR                           8         15                     15

    GİH   ŞOFÖR                           9         14                     14

    GİH   ŞOFÖR                           10         5                     5

    GİH   ŞOFÖR                           11         82                     82

    GİH   ŞOFÖR                           12         20                     20

    GİH   ŞOFÖR                           13         16                     16

    GİH   VEZNEDAR                        4         4                     4

    GİH   VEZNEDAR                        5         1                     1

    GİH   ARAŞTIRMACI (ÖZELLEŞTİRME)   1         17                     17

    GİH   ARAŞTIRMACI (ÖZELLEŞTİRME)   2         1                     1

    GİH   ARAŞTIRMACI (ÖZELLEŞTİRME)   3         7                     7

    GİH   ARAŞTIRMACI (ÖZELLEŞTİRME)   4         2                     2

    GİH   UZMAN (ÖZELLEŞTİRME)            3         1                     1

    GİH   UZMAN (ÖZELLEŞTİRME)            5         1                     1

    THS   BAŞMÜHENDİS                     1         231                     231

    THS   MÜHENDİS                        1         305                     305

    THS   MÜHENDİS                        2         82                     82

    THS   MÜHENDİS                        3         101                     101

    THS   MÜHENDİS                        4         82                     82

    THS   MÜHENDİS                        5         576                     576

    THS   MÜHENDİS                        6         16                     16

    THS   MÜHENDİS                        7         12                     12

    THS   MÜHENDİS                        8         12                     12

    THS   TEKNİKER                        1         119                     119

    THS   TEKNİKER                        2         3                     3

    THS   TEKNİKER                        3         4                     4

    THS   TEKNİKER                        4         2                     2

    THS   TEKNİKER                        5         1                     1

    THS   TEKNİSYEN                        3         100                     100

    THS   TEKNİSYEN                        4         20                     20

    THS   TEKNİSYEN                        5         49                     49

    THS   TEKNİSYEN                        6         3                     3

    THS   TEKNİSYEN                        7         5                     5

    THS   TEKNİSYEN                        8         18                     18

    THS   TEKNİSYEN                        9         17                     17

    THS   TEKNİSYEN                        10         16                     16

    THS   EKONOMİST                        1         12                     12

    THS   EKONOMİST                        2         4                     4

    THS   EKONOMİST                        3         1                     1

    THS   EKONOMİST                        5         1                     1

    THS   ARKEOLOG                        3         1                     1

    THS   ARKEOLOG                        5         3                     3

    THS   MİMAR                           1         2                     2

    THS   MİMAR                           3         2                     2

    THS   MİMAR                           5         3                     3

    THS   JEOMORFOLOG                     1         4                     4

    THS   JEOMORFOLOG                     4         1                     1

    THS   JEOMORFOLOG                     6         1                     1

    THS   KİMYAGER                        1         4                     4

    THS   KİMYAGER                        3         2                     2

    THS   KİMYAGER                        5         16                     16

    THS   KİMYAGER                        6         14                     14

    THS   KİMYAGER                        7         12                     12

    THS   KİMYAGER                        8         14                     14

    THS   LABORANT                        4         1                     1

    THS   LABORANT                        5         3                     3

    THS   LABORANT                        6         1                     1

    THS   LABORANT                        7         3                     3

    THS   LABORANT                        9         1                     1

    THS   ŞEHİR PLANCISI                     1         1                     1

    THS   ŞEHİR PLANCISI                     4         1                     1 THS   ŞEHİR PLANCISI                     5         24                     24

    THS   ŞEHİR PLANCISI                     6         10                     10

    THS   ŞEHİR PLANCISI                     7         8                     8

    THS   ŞEHİR PLANCISI                     8         9                     9

    SHS   TABİP                              5         9                     9

    SHS   HEMŞİRE                           5         9                     9

    SHS   VETERİNER                        3         1                     1

    SHS   VETERİNER                        5         3                     3

    SHS   VETERİNER                        6         12                     12

    SHS   VETERİNER                        8         11                     11

    SHS   BİOLOG                           1         27                     27

    SHS   BİOLOG                           2         4                     4

    SHS   BİOLOG                           3         12                     12

    SHS   BİOLOG                           5         22                     22

    SHS   BİOLOG                           6         19                     19

    SHS   BİOLOG                           7         13                     13

    SHS   BİOLOG                           8         14                     14

    SHS   SAĞLIK TEKNİSYENİ               3         5                     5

    SHS   SAĞLIK TEKNİSYENİ               5         3                     3

    YHS   HİZMETLİ                        5         38                     38

    YHS   HİZMETLİ                        6         1                     1

    YHS   HİZMETLİ                        7         47                     47

    YHS   HİZMETLİ                        8         9                     9

    YHS   HİZMETLİ                        9         6                     6

    YHS   HİZMETLİ                        10         5                     5

    YHS   HİZMETLİ                        11         38                     38

    YHS   HİZMETLİ                        12         8                     8

    YHS   BEKÇİ                              5         63                     63

    YHS   BEKÇİ                              6         1                     1

    YHS   BEKÇİ                              7         73                     73

    YHS   BEKÇİ                              8         7                     7

    YHS   BEKÇİ                              9         2                     2

    YHS   BEKÇİ                              11         31                     31

    YHS   BAHÇIVAN                        11         3                     3

    YHS   KALORİFERCİ                     5         4                     4

    YHS   KALORİFERCİ                     7         8                     8

    YHS   KALORİFERCİ                     8         1                     1

    YHS   AŞÇI                              5         1                     1

    YHS   AŞÇI                              7         1                     1

    YHS   AŞÇI                              8         1                     1

    YHS   TEKNİSYEN YARDIMCISI            5         1                     1

    YHS   TEKNİSYEN YARDIMCISI            7         3                     3

                                        __________________________________

                GENEL TOPLAM            6143                              6143

   

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100