Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

ADLİ TIP KURUMU KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN

    ADLİ TIP KURUMU KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN

    Kanun No : 4810

    Kabul Tarihi: 19/02/2003

    Resmi Gazete Tarihi: 25/02/2003

    Resmi Gazete Sayısı: 25031

    Madde 1 - 14/04/1982 tarihli ve 2659 sayılı Adli Tıp Kurumu Kanununun 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Adalet işlerinde bilirkişilik görevi yapmak," ibaresinden sonra gelmek üzere "adli tıp uzmanlığı ve yan dal uzmanlığı programları ile görev alanına giren konularda diğer adli bilimler alanlarında sempozyum, konferans ve benzeri etkinlikler düzenlemek ve bunlara ilişkin eğitim programları uygulamak" ibaresi eklenmiş, maddenin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

    Adalet Bakanlığınca Kuruma bağlı olarak Adli Tıp Kurumu grup başkanlıkları veya şube müdürlükleri kurulabilir. Adli Tıp Kurumu grup başkanlıkları bünyesinde bir veya daha çok adli tıp ihtisas dairesi bulunur.

    Madde 2 - Adli Tıp Kurumu Kanununun 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

    Madde 2 - Adli Tıp Kurumunun görevleri şunlardır:

    a) Mahkemeler ile hakimlikler ve savcılıklar tarafından gönderilen adli tıpla ilgili konularda bilimsel ve teknik görüş bildirmek,

    b) Adli tıp uzmanlığı ve yan dal uzmanlığı eğitimini Tıpta Uzmanlık Tüzüğü çerçevesinde vermek,

    c) Adli tıp ve adli bilimler alanlarında çalışmaları yürütmek üzere seminer, sempozyum, konferans ve benzeri etkinlikler düzenlemek, bunlara ilişkin eğitim programları uygulamak ve ilgili kurum, kuruluş ve kurulların hazırlayacakları adli tıpla ilgili eğitim programlarının yapılmasına ve yürütülmesine yardımcı olmak,

    d) Adli tıp hizmetlerinin görülmesi sırasında yapılması zorunlu sağlık hizmetlerini vermek.

    Madde 3 - Adli Tıp Kurumu Kanununun 3 üncü maddesinin (f) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

    f - Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlıkları;

    Madde 4 - Adli Tıp Kurumu Kanununun 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

    Madde 4 - Adli Tıp Kurumu Başkanlığı, adli tıp uzmanı bir Başkan ve en az birisi adli tıp uzmanı olmak üzere iki başkan yardımcısı ile hizmetin gerektirdiği yönetmelikte belirtilen birim ve müdürlüklerden oluşur.

    Madde 5 - Adli Tıp Kurumu Kanununun 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

    Madde 5 - Adli Tıp Başkanlar Kurulu, Adli Tıp Kurumu Başkanının başkanlığında, başkan yardımcıları, adli tıp ihtisas kurulları başkanları ve Kurum merkezinde bulunan adli tıp ihtisas daireleri başkanlarından oluşur. Ancak başkan yardımcıları ve adli tıp ihtisas daireleri başkanları oylamaya katılamaz.

    Madde 6 - Adli Tıp Kurumu Kanununun 6 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

    Adli Tıp Genel Kurulu, Adli Tıp Kurumu Başkanının başkanlığında, adli tıp ihtisas kurulları başkan ve üyelerinden oluşur.

    Madde 7 - Adli Tıp Kurumu Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

    Adli Tıp Kurumunda altı ihtisas kurulu bulunur. Aşağıdaki ihtisas kurulları, bir başkan ve adli tıp uzmanı iki üye ile;

    a) Birinci Adli Tıp İhtisas Kurulu birer;

    - Tıbbi patoloji,

    - İç Hastalıkları,

    - Kardiyoloji,

    - Genel Cerrahi,

    - Beyin ve Sinir Cerrahisi,

    - Anesteziyoloji ve Reanimasyon,

    - Kadın Hastalıkları ve Doğum,

    - Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları,

    b) İkinci Adli Tıp İhtisas Kurulu birer;

    - Radyoloji,

    - Göz,

    - Kulak Burun Boğaz Hastalıkları,

    - Genel Cerrahi,

    - Göğüs Cerrahi,

    -Kalp ve Damar Cerrahi,

    - Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi,

    - Nöroloji,

    - Ortopedi ve Travmatoloji,

    c) Üçüncü Adli Tıp İhtisas Kurulu birer;

    - Ortopedi ve Travmatoloji,

    - Genel Cerrahi,

    - Nöroloji,

    - İç Hastalıkları,

    - Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları,

    - Göğüs Hastalıkları,

    - Enfeksiyon Hastalıkları,

    d) Dördüncü Adli Tıp İhtisas Kurulu;

    - Ruh Sağlığı ve Hastalıkları için iki,

    - Çocuk psikiyatrisi için bir,

    - Nöroloji için bir,

    e) Beşinci Adli Tıp İhtisas Kurulu birer;

    - Tıbbi Mikrobiyoloji,

    -Tıbbi Farmakoloji,

    - Tıbbi Biyokimya,

    - Analitik Kimya,

    - Allerji Hastalıkları,

    - İmmünoloji,

    - Tıbbi Genetik,

    - Enfeksiyon Hastalıkları,

    - Halk Sağlığı,

    f) Altıncı Adli Tıp İhtisas Kurulu birer;

    - Kadın Hastalıkları ve Doğum,

    - Radyoloji,

    - Üroloji,

    - Ruh Sağlığı ve Hastalıkları,

    - Çocuk Psikiyatrisi,

    - Adli Antropoloji,

    - Çocuk Cerrahisi,

    Uzmanlarından oluşur.

    Madde 8 - Adli Tıp Kurumu Kanununun 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) ve (e) bentleri ile ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

    c - Kimya,

    e - Fizik,

    Her adli tıp ihtisas dairesinde konu ile ilgili uzman bir daire başkanı ile yeteri kadar uzman ve idari personel bulunur. Adli tıp ihtisas dairelerinin çalışma esas ve usulleri yönetmelikte gösterilir.

    Madde 9 - Adli Tıp Kurumu Kanununun 9 uncu maddesi kenar başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

    Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlıkları:

    Madde 9 - Adalet Bakanlığınca gerekli görülen yerlerde, bu Kanunun 1 inci maddesi gereğince Adli Tıp Kurumu grup başkanlıkları kurulur.

    Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığı, adli tıp uzmanı bir Başkan ile buna bağlı bürodan oluşur.

    Adli Tıp Kurumu grup başkanlıklarının görev, çalışma esas ve usulleri yönetmelikte gösterilir.

    Adli Tıp Kurumu grup başkanı, grup başkanlığındaki tüm görevlilerin özlük hakları itibarıyla ve bütçe ile verilmiş harcama kalemleri sarfiyatından ita amirliği görevini de yapar.

    Madde 10 - Adli Tıp Kurumu Kanununun 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

    Madde 10 - Adli Tıp Kurumu şube müdürlükleri, bu Kanunun 1 inci maddesi gereğince Adalet Bakanlığınca ağır ceza mahkemesi bulunan yerlerde kurulur. Ancak, ağır ceza mahkemesi bulunmayan ilçelerde de coğrafi durum ve iş yoğunluğu da göz önünde tutularak, adli tıp şube müdürlükleri kurulabilir. Adli Tıp Kurumu şube müdürlükleri, iş hacmine göre bir veya birden fazla adli tıp uzmanı ve diğer personelden oluşur.

    Adli Tıp Kurumu şube müdürlüğünde görevli personel, Adalet Bakanlığınca görev sınırları belirlenen yerlerde bulunan mahkemeler, hakimlikler ve savcılıklar tarafından adli tıpla ilgili olmak üzere gerekli görülecek otopsi, muayene ve keşifleri, gerekirse olay yerine de gitmek suretiyle yaparak bu hususta rapor vermek ve yapılan davet üzerine sözlü görüşlerini bildirmekle yükümlüdür. Adli Tıp Kurumu şube müdürlüğü bulunmayan yerlerde bu görevler adli tabip ve diğer personel tarafından yerine getirilir.

    Özel Kanun hükümleri saklıdır.

    Adli Tıp Kurumu şube müdürlüklerinin çalışma esas ve usulleri yönetmelikte gösterilir.

    Madde 11 - Adli Tıp Kurumu Kanununun 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine aşağıdaki ibare eklenmiştir.

    Başkanlar Kurulunun kararlarını uygulamak,

    Madde 12 - Adli Tıp Kurumu Kanununun 12 nci maddesinin kenar başlığı ile (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

    Başkan yardımcılarının görevleri:

    b - Kurum Başkanının yokluğunda kendisine görev verildiğinde ona vekillik etmek.

    Madde 13 - Adli Tıp Kurumu Kanununun 13 üncü maddesine (c) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (d) bendi eklenmiş, mevcut (d) bendi (e) bendi olarak teselsül ettirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra ikinci fıkra olarak eklenmiştir.

    d - Adli Tıp Kurumunun adli tıp alanında uzmanlık programları ile görev alanına giren konularda seminer, sempozyum, konferans ve benzeri etkinlikler ile bunlara ilişkin eğitim programlarını kararlaştırmak, Adli Tıp Başkanlar Kurulunun çalışma esas ve usulleri yönetmelikte gösterilir.

    Madde 14 - Adli Tıp Kurumu Kanununun 15 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

    Madde 15 - Adli Tıp Genel Kurulu;

    a) Adli tıp ihtisas kurulları ve ihtisas daireleri tarafından verilip de mahkemeler, hakimlikler ve savcılıklarca kapsamı itibarıyla yeterince kanaat verici nitelikte bulunmadığı, sebebi de belirtilmek suretiyle bildirilen işleri,

    b) Adli tıp ihtisas kurullarınca oybirliğiyle karara bağlanamamış olan işleri,

    c) Adli tıp ihtisas kurullarının verdiği rapor ve görüşleri arasında ortaya çıkan çelişkileri,

    d) Adli tıp ihtisas kurulları ile ihtisas dairelerinin rapor ve görüşleri arasında ortaya çıkan çelişkileri,

    e) Adli tıp ihtisas kurulları ile adli tıp ihtisas dairelerinin ve adli tıp şube müdürlüklerinin rapor ve görüşleri arasında ortaya çıkan çelişkileri,

    f) Adli tıp ihtisas kurulları ile Adli Tıp Kurumu dışındaki sağlık kuruluşlarının verdikleri rapor ve görüşler arasında ortaya çıkan çelişkileri,

    Konu ile ilgili uzman üyelerin katılımıyla inceler ve kesin karara bağlar.

    Madde 15 - Adli Tıp Kurumu Kanununun 16 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

    Madde 16 - I- Genel görevleri:

    Bu Kanun kapsamına giren işlerde;

    a) Bilirkişilerce,

    b) Fizik ve Trafik İhtisas Dairelerinin tıpla ilgili olmayan raporları hariç olmak üzere adli tıp ihtisas dairelerince,

    c) Adli tabip veya adli tıp uzmanlarınca,

    Verilip de mahkemeler, hakimlikler ve savcılıklar tarafından yeterince kanaat verici nitelikte bulunmayan ve aralarında çelişki olduğu belirlenen raporları inceleyip bilimsel ve teknik görüşlerini bildirmek.

    II- Özel görevleri:

    a) Birinci Adli Tıp İhtisas Kurulu:

    Ölümle ilgili işler ile diğer kurulların görevlerine girmeyen işler,

    b) İkinci Adli Tıp İhtisas Kurulu:

    Müessir fiiller,

    c) Üçüncü Adli Tıp İhtisas Kurulu:

    İkinci Adli Tıp İhtisas Kurulunun görevine girmeyen Sosyal Sigortalar ve İş Kanunları ile ilgili olaylar, maluliyetler, meslekte kazanma gücü kaybı, meslek hastalıkları ve mesleki kusurlar, hürriyeti bağlayıcı cezaların infazının ertelenmesi, sürekli hastalık, sakatlık ve kocama sebepleri ile belirli kişilerin cezalarının hafifletilmesi veya kaldırılmasına ilişkin işlemler,

    d) Dördüncü Adli Tıp İhtisas Kurulu:

    Türk Ceza Kanununun 53, 54, 55 ve 57 nci maddeleri ile 58 inci maddesinin bir, iki, dört, beş ve altıncı fıkraları hariç olmak üzere, cezai ehliyet veya bunu kaldıran veya hafifleten sebepler ile hukuki ehliyetin tespiti, Türk Ceza Kanununun 403 ve 404 üncü maddelerinde yazılı uyuşturucu maddeleri kullanan kimselerin alışkanlığı ile ilgili iptila derecesinin belirlenmesine ilişkin işlemler,

    e) Beşinci Adli Tıp İhtisas Kurulu:

    Zehirlenmeler ile allerji ve immünolojiye, ilaç kimyasına, alışkanlık yapan diğer maddelere ilişkin işler, nesebin belirlenmesine ilişkin işler, halkın sağlığına, yenecek ve içilecek şeylere ilişkin cürümler, uyutucu ve uyuşturucu maddeler, gıda ve ilaçlara ilişkin işler,

    f) Altıncı Adli Tıp İhtisas Kurulu:

    Genel ahlak ve aile düzeni aleyhine işlenen cürümler, nesep cürümleri, çocuk düşürme veya düşürtme cürümleri, Türk Ceza Kanununun 53, 54, 55 ve 57 nci maddeleri ile 58 inci maddesinin üçüncü fıkrasının dışındaki hususlar ve cinsel iktidar tespiti ile fiile karşı koyup koyamayacağı hususlarının tespitine ve yaş belirlemesine ilişkin işlemler,

    Hakkında bilimsel ve teknik görüşlerini bildirmek.

    Madde 16 - Adli Tıp Kurumu Kanununun 17 nci maddesi kenar başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

    Morg İhtisas Dairesinin görevleri:

    Madde 17 - Morg İhtisas Dairesi, mahkemeler ile hakimlikler ve savcılıklar tarafından gönderilen cesetler ve ceset kısımları ile canlılara ait doku ve biyolojik materyal üzerinde her türlü incelemeleri yapar ve sonucunu bir rapor ile tespit eder.

    Morg dairesine getirilen ve otopsinin sonuçlanması ile hüviyetinin tespitinden sonra morg dairesiyle ilgisi kalmayan ve yakınlarınca alınmayan veya araştırmalar sonucu kimsesiz olduğu anlaşılan ceset veya kısımları, adli tahkikatla ilgisi kalmamış olması ve aksine vasiyet bulunmaması şartıyla, en az altı ay süreyle muhafaza edilmek ve bilimsel araştırma için kullanılmak üzere ilgili yükseköğretim kurumlarına verilebilir. Ceset veya kısımlarının, bilimsel araştırma amacıyla yükseköğretim kurumlarına verilmesiyle ilgili işlemler yönetmelikle düzenlenir.

    Madde 17 - Adli Tıp Kurumu Kanununun 18 inci maddesinin kenar başlığı "Gözlem İhtisas Dairesinin görevleri:", 19 uncu maddesinin kenar başlığı "Kimya İhtisas Dairesinin görevleri:" şeklinde değiştirilmiştir.

    Madde 18 - Adli Tıp Kurumu Kanununun 20 nci maddesi kenar başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

    Biyoloji İhtisas Dairesinin görevleri:

    Madde 20 - Biyoloji İhtisas Dairesi, mahkemeler ile hakimlikler ve savcılıklar tarafından gönderilen her türlü biyolojik örnek ve biyolojik örnek taşıması muhtemel materyalin mikrobiyolojik, hematolojik, serolojik ve genetik yönden incelemelerini yapar ve sonucunu bir raporla tespit eder.

    Madde 19 - Adli Tıp Kurumu Kanununun 21 inci maddesinin kenar başlığı "Fizik İhtisas Dairesinin görevleri:", 22 nci maddesinin kenar başlığı "Trafik İhtisas Dairesinin görevleri:" şeklinde değiştirilmiş ve 21 inci maddesindeki "klimatolojik," ibaresinden sonra gelmek üzere "diğer fiziksel" ibaresi eklenmiştir.

    Madde 20 - Adli Tıp Kurumu Kanununun 23 üncü maddesinin (A) fıkrasının birinci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddenin sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

    Adli Tıp Genel Kurulu, Adli Tıp Kurumu Başkanının başkanlığında adli tıp ihtisas kurulları başkan ve üyeleri ile 6 ncı maddenin ikinci fıkrası uyarınca Genel Kurula katılması gereken adli tıp ihtisas dairesi başkan veya vekilinin iştiraki ile toplanır.

    Adli Tıp Genel Kurulu ve adli tıp ihtisas kurullarının çalışma esas ve usulleri yönetmelikte gösterilir.

    Madde 21 - Adli Tıp Kurumu Kanununun 24 üncü maddesi kenar başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

    Adli Tıp Kurumunda bilirkişi dinlenmesi ve toplantılara katılma:

    Madde 24 - I- Adli Tıp Genel Kurulu ve adli tıp ihtisas kurulları ile adli tıp ihtisas daireleri, inceledikleri konularla ilgili olarak Adli Tıp Kurumunda bulunmayan tıp ve diğer uzmanlık dallarında Adli Tıp Kurumu dışından uzmanların bilirkişi olarak davet edilmesine karar verebilirler. Uzman kişiler oy hakları olmamakla beraber görüşlerini bir raporla Adli Tıp Genel Kurulu, adli tıp ihtisas kurulu veya adli tıp ihtisas dairesi başkanlığına bildirirler.

    Bilirkişilere yönetmelikteki esaslara göre Adli Tıp Genel Kurulu, adli tıp ihtisas kurulu ve adli tıp ihtisas dairesi başkanlığınca yaptıkları çalışmaya uygun ücret takdir olunur.

    II- a) Adli Tıp Genel Kurulu, adli tıp ihtisas kurulları ile adli tıp ihtisas daireleri, inceledikleri konularla ilgili olarak kendi kurul veya dairelerinde bulunmayan, Adli Tıp Kurumundaki diğer kurul veya dairelerde bulunan uzmanların davet edilmesine karar verebilirler. Uzman kişiler, o olayla ilgili toplantıya katılır ve oy kullanırlar.

    b) Beşinci Adli Tıp İhtisas Kurulunun görev alanına giren işlerle ilgili ölüm olaylarında; Birinci Adli Tıp İhtisas Kurulu toplantısına, Birinci Adli Tıp İhtisas Kurulu Başkanının daveti üzerine Beşinci Adli Tıp İhtisas Kurulunun o olayla ilgili uzman üye veya üyeleri katılır ve oy kullanırlar.

    c) Gözlem İhtisas Dairesinde gözleme tabi kişiler hakkında, Dördüncü Adli Tıp İhtisas Kurulunca da karar verilmesi hallerinde; Gözlem İhtisas Dairesi Başkanı veya vekili Dördüncü Adli Tıp İhtisas Kurulu toplantısına katılır ve oy kullanır.

    Madde 22 - Adli Tıp Kurumu Kanununun 26 ncı maddesinin birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde ve maddenin son fıkrasında yer alan "Başkan Yardımcısı" ibaresi "başkan yardımcıları" olarak değiştirilmiştir.

    Adli Tıp Kurumu Başkanı, başkan yardımcıları, adli tıp ihtisas kurulları başkan ve üyeleri, Adalet Bakanının inhası üzerine uzman elemanlar veya üniversitelerin ilgili fakülte öğretim üyeleri veya yardımcıları arasından müşterek kararnameyle atanırlar.

    Adli Tıp Kurumu 1. Hukuk Müşaviri, hukuk müşavirleri, adli tıp ihtisas dairesi başkanları, adli tıp grup başkanları, adli tıp şube müdürleri, şube müdürleri, adli tıp uzmanları, uzmanlar, trafik uzmanları, sosyal hizmet uzmanları, raportörler, mühendisler, kimyagerler, fizikçiler, programcılar, psikologlar, pedagoglar, antropologlar, astronomlar, asistanlar, eczacılar, biyologlar, diş hekimleri, balistik, adli belge inceleme ve silah muayene uzmanları, Adli Tıp Kurumu Başkanının teklifi üzerine Adalet Bakanlığınca atanırlar.

    Birinci ve ikinci fıkra dışında kalan personelin atamaları Adli Tıp Kurumu Başkanınca yapılır.

    Birinci ve ikinci fıkrada belirtilenlerden, Adli Tıp Kurumu Başkanı dışındaki görevlere üniversitelerin ilgili fakültelerinin öğretim üyeleri ve yardımcıları, asıl görevleri ile ilişkileri kesilmemek şartıyla görevlendirilebilirler. Adli Tıp Kurumu Başkanı, başkan yardımcıları ve adli tıp ihtisas kurulları başkanları ile adli tıp ihtisas kurulları üyeleri, adli tıp grup başkanları ve adli tıp ihtisas daireleri başkanlarının görev süreleri dört yıldır. Görev süreleri sona erenler, aynı usule göre yeniden atanabilir veya görevlendirilebilirler. Yeni atanan veya görevlendirilenler göreve başlayıncaya kadar süresi dolanların görevi devam eder.

    Madde 23 - Adli Tıp Kurumu Kanununun 29 uncu maddesinin ikinci fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

    Döner sermayeli işletmeler için Adli Tıp Kurumuna yirmitrilyon lira döner sermaye tahsis edilmiştir.

    Madde 24 - Adli Tıp Kurumu Kanununun 30 uncu maddesinin birinci fıkrasına ikinci cümleden sonra gelmek üzere, aşağıdaki cümleler eklenmiştir.

    Ancak; ihtisas daireleri, ihtisas kurulları, hizmetin niteliği itibarıyla görevin zorluk ve risk derecesi yüksek personel ile otopsi görevlilerine Başkanlar Kurulu kararıyla % 50'sine kadar fazla ödeme yapılabilir. Bu şekilde yapılacak fazla ödemelerin oran, esas ve usulleri Başkanlar Kurulunca belirlenir.

    Madde 25 - Adli Tıp Kurumu Kanununun 32 nci maddesinin kenar başlığı "Adalet Bakanlığı hesabına burslu öğrenci okutma ve yurt dışında eğitim:" şeklinde değiştirilmiş ve maddenin sonuna aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

    Adli Tıp Kurumunda yararlanılmak üzere Kurum Başkanlığının teklifi, Adalet Bakanlığının onayı ile yurt dışına yolluklu ve yevmiyeli olarak eğitim almak için personel gönderilir.

    Bu personel 35 inci maddedeki mecburi hizmet yükümlülüğüne tabidir.

    Madde 26 - Adli Tıp Kurumu Kanununun 33 üncü maddesi kenar başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

    Adli Tıp Kurumunda uzmanlık eğitimi:

    Madde 33 - Adli Tıp Kurumunda adli tıp alanında uzmanlık ve yan dal uzmanlıkları ilgili kanun, tüzük ve yönetmelikler uyarınca yaptırılır.

    Madde 27 - Adli Tıp Kurumu merkez ve taşra teşkilatında kullanılmak üzere ekli (1) ve (2) sayılı listelerde yer alan kadrolar ihdas edilerek 13/12/1983 tarihli ve 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (I) sayılı cetvelin ilgili bölümlerine eklenmiştir.

    Madde 28 - Adli Tıp Kurumu Kanununa aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.

    Geçici Madde 3 - Bu Kanunun uygulanmasına ilişkin yönetmelikler bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içinde çıkarılır.

    Geçici Madde 4 - Bu Kanun yürürlüğe girdiği tarihte adli tıp ihtisas kurullarında başkan ve üye görevlerinde bulunanlar, bu Kanuna göre oluşturulacak adli tıp ihtisas kurullarında uzmanlık alanlarına göre görevlendirilirler.

    Görevlendirilemeyenlerden, ikinci görevliler dışında kalanlar, mali hakları saklı kalmak üzere durumlarına uygun kadrolara atanırlar.

    Yeni oluşan adli tıp ihtisas kurullarının başkan ve üyelerinin görev süreleri bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren başlar.

    Madde 29 - Bu Kanun yayımı tarihinden üç ay sonra yürürlüğe girer.

    Madde 30 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

    (1) SAYILI LİSTE

    KURUMU : ADLİ TIP KURUMU

    TEŞKİLATI: MERKEZ

    (I) SAYILI CETVEL

    İHDAS EDİLEN KADROLARIN

    SERBEST

    KADRO

    SINIFI UNVANI DERECESİ ADEDİ TOPLAM

    ______ ______________________ ________ _______ ______

    GİH Başkan Yardımcısı 1 1 1

    GİH 1. Hukuk Müşaviri 1 1 1

    GİH Hukuk Müşaviri 1 2 2

    GİH İnf.Kor.Başmemuru 5 1 1

    GİH Emanet Memuru 10 2 2

    GİH İnf.Kor.Memuru 10 3 3

    GİH İnf.Kor.Memuru 11 3 3

    GİH Veri Haz.Kont.İşl. 8 4 4

    GİH Veri Haz.Kont.İşl. 9 4 4

    GİH Veri Haz.Kont.İşl. 10 4 4

    GİH Veri Haz.Kont.İşl. 11 4 4

    SH İht.Kur.Başkanı 1 1 1

    SH İht.Kur.Üyesi 1 22 22

    SH Şube Müdürü 1 10 10

    SH Uzman 1 10 10

    SH Uzman 2 10 10

    SH Uzman 2 15 15

    SH Sosyal Hiz.Uzmanı 1 5 5

    SH Sosyal Hiz.Uzmanı 2 5 5

    SH Raportör 1 6 6

    SH Raportör 2 6 6

    SH Raportör 2 6 6

    SH Psikolog 4 2 2

    SH Psikolog 5 2 2

    SH Psikolog 6 1 1

    SH Eczacı 6 2 2

    SH Biyolog 5 2 2

    SH Biyolog 6 3 3

    SH Pedagog 5 2 2

    SH Pedagog 6 3 3

    SH Antropolog 5 2 2

    SH Antropolog 6 3 3

    SH Diş Hekimi 6 3 3

    SH Asistan 3 5 5

    SH Asistan 4 5 5

    SH Asistan 5 5 5

    SH Hemşire 9 5 5

    SH Hemşire 10 5 5

    SH Hemşire 11 5 5

    SH Laborant 9 4 4

    SH Laborant 10 4 4

    SH Laborant 11 4 4

    TH Şube Müdürü 1 4 4

    TH Şube Müdürü 2 3 3

    TH Uzman 1 7 7

    TH Uzman 2 7 7

    TH Uzman 3 7 7

    TH Raportör 1 3 3

    TH Raportör 2 3 3

    TH Mühendis 4 3 3

    TH Mühendis 5 3 3

    TH Mühendis 6 4 4

    TH Kimyager 5 2 2

    TH Kimyager 6 3 3

    TH Teknisyen 10 5 5

    YH Otopsi Teknisyen Yrd. 9 4 4

    YH Otopsi Teknisyen Yrd. 10 3 3

    YH Otopsi Teknisyen Yrd. 11 3 3

    _____ ____

    Toplam 256 256

    _______________________________________________

    (2) SAYILI LİSTE

    KURUMU : ADLİ TIP KURUMU

    TEŞKİLATI: TAŞRA

    (I) SAYILI CETVEL

    İHDAS EDİLEN KADROLARIN

    SERBEST

    KADRO

    SINIFI UNVANI DERECESİ ADEDİ TOPLAM

    ______ ______________________ ________ _______ ______

    GİH Şef 3 5 5

    GİH Şef 4 6 6

    GİH Şef 5 6 6

    GİH Ayniyat Memuru 8 8 8

    GİH Ayniyat Memuru 9 7 7

    GİH Ayniyat Memuru 10 7 7

    GİH Ambar Memuru 8 8 8

    GİH Ambar Memuru 9 7 7

    GİH Ambar Memuru 10 7 7

    GİH Emanet Memuru 8 6 6

    GİH Emanet Memuru 9 5 5

    GİH Emanet Memuru 10 6 6

    GİH Santral Memuru 7 6 6

    GİH Santral Memuru 8 6 6

    GİH Santral Memuru 9 6 6

    GİH Santral Memuru 10 3 3

    GİH Veri Haz.Kont.İşl. 7 25 25

    GİH Veri Haz.Kont.İşl. 8 25 25

    GİH Veri Haz.Kont.İşl. 9 25 25

    GİH Veri Haz.Kont.İşl. 10 51 51

    GİH Şoför 10 15 15

    SH Grup Başkanı 1 25 25

    SH Şube Müdürü 1 75 75

    SH Şube Müdürü 2 75 75

    SH Şube Müdürü 3 58 58

    SH İht. Dairesi Başkanı 1 29 29

    SH Uzman 1 75 75

    SH Uzman 2 75 75

    SH Uzman 3 75 75

    SH Uzman 4 75 75

    SH Sos.Hiz.Uzmanı 1 9 9

    SH Sos.Hiz.Uzmanı 2 8 8

    SH Sos.Hiz.Uzmanı 3 8 8

    SH Eczacı 6 3 3

    SH Biyolog 6 6 6

    SH Pedagog 6 5 5

    SH Diş Hekimi 6 3 3

    SH Hemşire 8 9 9

    SH Hemşire 9 8 8

    SH Hemşire 10 8 8

    SH Laborant 8 4 4

    SH Laborant 9 4 4

    SH Laborant 10 4 4

    TH Şube Müdürü 1 20 20

    TH Şube Müdürü 2 30 30

    TH Şube Müdürü 3 40 40

    TH Şube Müdürü 4 45 45

    TH Şube Müdürü 5 10 10

    TH İht.Dairesi Başkanı 1 29 29

    TH Uzman 1 20 20

    TH Uzman 2 30 30

    TH Uzman 3 35 35

    TH Uzman 4 45 45

    TH Uzman 5 45 45

    TH Uzman 6 55 55

    TH Mühendis 5 15 15

    TH Mühendis 6 14 14

    TH Kimyager 5 15 15

    TH Kimyager 6 8 8

    TH Teknisyen 8 8 8

    TH Teknisyen 9 8 8

    TH Teknisyen 10 5 5

    YH Otopsi Teknisyen Yrd. 9 9 9

    YH Otopsi Teknisyen Yrd. 10 8 8

    YH Otopsi Teknisyen Yrd. 10 8 8

    YH Hizmetli 10 30 30

    YH Hizmetli 11 30 30

    YH Hizmetli 12 50 50

    YH Kaloriferci 10 9 9

    YH Kaloriferci 11 8 8

    YH Kaloriferci 12 8 8

    YH Bekçi 10 7 7

    YH Bekçi 11 6 6

    YH Bekçi 12 6 6

    ______ ____

    Toplam 1537 1537

   

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100