Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

2003 MALİ YILI GENEL VE KATMA BÜTÇELERİ KANUNLAŞINCAYA KADAR DEVLET HARCAMALARININ YAPILMASINA VE DEVLET GELİRLERİNİN TAHSİLİNE YETKİ VERİLMESİNE DAİR KANUN

    2003 MALİ YILI GENEL VE KATMA BÜTÇELERİ KANUNLAŞINCAYA KADAR DEVLET HARCAMALARININ YAPILMASINA VE DEVLET GELİRLERİNİN TAHSİLİNE YETKİ VERİLMESİNE DAİR KANUN

    Kanun No: 4776

    Kabul Tarihi: 26/12/2002

    Resmi Gazete Tarihi: 28/12/2002

    Resmi Gazete Sayısı: 24977

    Madde 1 - Genel bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli idareler, 01/01/2003 tarihinden 31/03/2003 tarihine kadar geçecek dönemde, 2002 Mali Yılı Bütçe Kanunları "A" işaretli cetvellerine dahil başlangıç ödenekleri dikkate alınmak sureti ile her ay için;

    a) - (1) ödenek türü altında yer alan personel ödenekleri içerisinde; işçilik giderleri için tertiplenen ödeneklerin %7.1'i, tedavi ve ilaç giderleri için tertiplenen ödeneklerin %4.2'si ve diğer personel giderleri için tertiplenen ödeneklerin %12.6'sı,

    - (3) ödenek türü altında yer alan personel ödeneklerinin %12'si,

    b) Diğer cari ödeneklerinin;

    - Milli Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı için %10'u,

    - Diğer kuruluşlar için %8'i,

    c) Yatırım ödenekleri içerisinde dış proje kredileri için %20'si ve diğerleri için %3.1'i,

    d) Vizeli kamulaştırma ödeneklerinin %5.5'i,

    e) Maliye Bakanlığı ve Hazine Müsteşarlığı dışındaki tüm kuruluşların transfer ödeneklerinin %3.8'i,

    f) Maliye Bakanlığı bütçesinin;

    - 930 programının 01 ve 28 alt programlarında yer alan ödeneklerin %13.3'ü,

    - 930.08.3.351.900 tertibinde yer alan ödeneğin %4'ü,

    - 930.08.3.353.900 tertibinde yer alan ödeneğin %3.3'ü,

    - 930.08.3.356.900 tertibinde yer alan ödeneğin (Parantez içerisinde yer alan ödenek dağılımı dikkate alınmayacaktır.) %28'i,

    - 940.01.3.401.900, 940.01.3.402.900 ve 940.01.3.405.900 tertiplerinde yer alan ödeneklerin %14.2'si,

    - 940.03.3.425.900 tertibinde yer alan ödeneğin %50'si,

    - 950.05.3.528.900 tertibinde yer alan ödeneğin %1.3'ü,

    - 950.06.3.534.900 tertibinde yer alan ödeneğin %13.3'ü,

    - Diğer red ve iade tertiplerindeki ödeneklerin %5.7'si,

    - 920.01.3.103.900, 940.02.3.417.900 ve 940.03.3.423.900 tertiplerinde yer alan ödeneklerin %15.2'si,

    - 930.03.3.306.900, 930.08.3.355.900 ve 940.03.3.424.900 tertipleri için birer milyar lira,

    - Diğer transfer tertiplerinde yer alan ödeneklerin %2.8'i,

    g) Hazine Müsteşarlığı bütçesinin;

    - 910.01.3.001.900 tertibinde yer alan ödeneğin %6.5'i,

    - 920.03.3.122.900 tertibinde yer alan ödeneğin %25'i,

    - 920.05.3.143.900 tertibinde yer alan ödeneğin %20.3'ü,

    - 930.06.3.331.900 tertibinde yer alan ödeneğin %2.8'i,

    - 930.08.3.355.900, 930.08.3.358.900, 940.05.3.442.900 ve 940.07.3.481.900 tertiplerinde yer alan ödeneklerin %9.5'i,

    - 940.01.3.406.900 tertibinde yer alan ödeneğin %18.7'si, 940.01.3.407.900 tertibinde yer alan ödeneğin %16.7'si ve 940.01.3.410.900 tertibinde yer alan ödeneğin %4.6'sı,

    - 950.01.3.501.900, 950.01.3.502.900 ve 950.01.3.503.900 tertiplerinde yer alan ödeneğin %13.5'i, 950.01.3.505.900 ve 950.01.3.507.900 tertiplerinde yer alan ödeneğin %13.6'sı, 950 programının 02 alt programında yer alan ödeneklerin (950.02.3.516.900 tertibindeki ödenek hariç) %9.8'i,

    - 930.77.3.006.900 tertibinde yer alan ödeneğin %7.8'i,

    - Red ve iade tertiplerindeki ödeneklerin %5.7'si,

    - 910.03.3.021.900, 920.03.3.121.900, 920.03.3.124.900, 920.03.3.125.900, 920.03.3.126.900 ve 920.05.3.142.900 tertipleri için birer milyar lira,

    - Diğer transfer tertiplerinde yer alan ödeneklerin %2.8'i,

    Hesabı ile bulunacak miktara kadar harcama yapmaya yetkili kılınmıştır.

    2820 sayılı Siyasi Partiler Kanununun ek 1 inci ve geçici 16 ncı maddelerine göre siyasi partilere 2003 yılının tamamı için olmak üzere, yapılacak yardımın hesaplanmasında, 2002 Mali Yılı Bütçe Kanunundaki genel bütçe gelir tahmininin %24.4 fazlası esas alınır.

    2002 yılı sonu itibarıyla tamamlanmış proje ve faaliyetler için 2003 yılında harcama yapılmaz.

    İlgili kanun hükümleri uyarınca genel ve katma bütçe gelirlerinin yıllık olarak tarih, tahakkuk ve tahsiline devam olunur.

    Bu Kanuna göre yapılacak harcamalar ile tahsil olunacak gelirler 2003 Mali Yılı Bütçelerine maledilir.

    Madde 2 - 2002 ve daha önceki yıllarda taahhüde bağlanmış işlere ait ödemelere 1 inci madde ile belirlenen sınırlar dahilinde devam olunur. Derhal ihalesinde fayda ve zaruret görülen yatırımlar ve tabii afetler sonucu hasıl olabilecek hasarların telafisi amacıyla yeniden girişilecek işler için Bakanlar Kurulu daire ve idarelere taahhüde girme yetkisi verebilir. Genel bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli idarelerin 2002 Yılı Yatırım Programında ödenekleri toplu olarak verilmiş yıllık projelerinden makine-teçhizat, büyük onarım, idame-yenileme ve tamamlama projelerinin detay programları ile alt harcama kalemleri itibarıyla tadat edilen ve edilmeyen toplulaştırılmış projelerinin alt harcama kalemleriyle ilgili işlemlerde 2003 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Kararın ilgili hükümleri uygulanır.

    Madde 3 - a) Dönem içinde sağlanacak garantili imkan tutarı (500) milyon ABD Dolarını aşamaz.

    b) 28/03/2002 tarihli ve 4749 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi gereğince, Hazine garantileri kapsamında risk hesabına yapılacak ödemeler için Hazine Müsteşarlığı bütçesinde bu amaçla açılacak tertibe 326 trilyon liraya kadar ödenek eklemeye Maliye Bakanı yetkilidir.

    c) Yabancı ülke, banka ve kurumlarla veya uluslararası kuruluşlarla yapılmış ve yapılacak anlaşmalara göre genel bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli idarelere dönem içerisinde dış proje kredisi olarak kullandırılacak imkanları, gerektiğinde ilgili kuruluş bütçelerinde yer alan tertiplere ödenek ekleyerek bütçeleştirmeye Maliye Bakanı yetkilidir.

    d) Dış proje kredisi ve hibe kullanımlarından kaynaklanan Katma Değer Vergisi ile Özel Tüketim Vergilerinin karşılanmasında; dış kredi ve hibe gerçekleştiği halde, Katma Değer Vergisi ve Özel Tüketim Vergisi karşılığı iç kaynağın bulunamaması durumunda, Yatırım Programı ile ilişkilendirilmek sureti ile ilgili kuruluşların bütçelerinin mevcut ya da yeni açılacak tertiplerine söz konusu miktarlarda ödenek eklemeye Maliye Bakanı yetkilidir.

    e) (c) ve (d) bentlerindeki hükümler gereğince yapılacak ödenek eklemeleri 28/03/2002 tarihli ve 4749 sayılı Kanunun 5 inci maddesindeki borçlanma limitleri dahilinde Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığınca yapılacak proje revizeleri dikkate alınarak yapılır.

    f) 18/04/2001 tarihli ve 2001/2312 sayılı, 08/07/2002 tarihli ve 2002/4429 sayılı Bakanlar Kurulu kararları gereğince ödenmesi gereken tutarlar Hazine Müsteşarlığı bütçesinin 920.03.3.122.900 tertibinden karşılanır.

    g) 30/05/2002 tarihli ve 2002/4199 sayılı Bakanlar Kurulu kararı uyarınca, Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından 2001 - 2002 ve daha önceki kampanya dönemlerinde temin edilen ürünlerle ilgili doğmuş ve doğacak olan görev zararları ile 2002 - 2003 kampanya dönemine ilişkin görev zararları avans olarak Hazine Müsteşarlığı bütçesinin 920.03.3.121.900 tertibinden karşılanır.

    h) 2002 Mali Yılı Bütçe Kanununun 29 uncu maddesi hükümleri dikkate alınarak;

    - Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma İşletmeleri Genel Müdürlüğünün mal ve hizmet satışları gayri safi hasılatının %10'u,

    - Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının mal ve hizmet satışları gayri safi hasılatının %10'u,

    Kesilir.

    Madde 4 - a) 21/02/2001 tarihli ve 4629 sayılı Kanun ile 20/06/2001 tarihli ve 4684 sayılı Kanun hükümleri uyarınca özel gelir ve devren özel gelir kaydedilmesi gereken miktarları ilgisine göre 2002 veya 2003 yılları bütçelerine bütçe geliri olarak kaydetmeye, devren özel ödenek kaydedilmesi gereken miktarları gerektiğinde iptal etmeye Maliye Bakanı yetkilidir.

    b) 2002 yılı bütçesine ilişkin olarak;

    1. 2001 ve 2002 yıllarında, "Bütçeden Mahsup Edilecek Ödemeler Hesabına" borç yazılmak suretiyle ödenmiş bulunan sosyal güvenlik kuruluşlarına yapılan transferler karşılığı ile faiz ödemeleri için kurumların ilgili tertiplerine,

    2. Hazine Müsteşarlığı bütçesinin kamu iktisadi teşebbüslerine sermaye ve görev zararı nedeniyle yapılacak ödemelerle ilgili 910.01.3.001.900 tertibine 178 trilyon liraya, 920.03.3.121.900 tertibine 300 trilyon liraya, Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığına aktarılmak üzere 940.01.3.406.900 tertibine 403 trilyon liraya ve Bağ-Kur Genel Müdürlüğüne aktarılmak üzere 940.01.3.407.900 tertibine 8 trilyon liraya kadar,

    3. Ödenek yetersizliği nedeniyle gider kaydedilemeyen 100-Personel giderlerine ilişkin bütün tertiplere,

    Ödenek eklemeye Maliye Bakanı yetkilidir.

    c) 24/03/1988 tarihli ve 3418 sayılı Kanunun mülga 39 uncu maddesi ve 06/06/2002 tarihli ve 4760 sayılı Kanunun 17 nci maddesi gereğince 2002 yılında, Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ile Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü bütçelerine özel gelir ve özel ödenek kaydedilen miktarlardan 2002 yılında harcanmayan tutarlar devir suretiyle, 2002 yılına ait olup da özel gelir ve özel ödenek kaydı yapılamayan tutarlar, ilgili kurumların bütçelerine Maliye Bakanınca özel gelir ve özel ödenek kaydedilir. Bu hüküm gereğince kaydedilecek özel ödeneklerden yapılacak harcamalar, 04/01/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kanuna, 26/05/1927 tarihli ve 1050 sayılı Kanunun 64 üncü maddesi ile 21/02/1967 tarihli ve 832 sayılı Kanunun vize ve tescile ilişkin hükümlerine ve 13/12/1983 tarihli ve 180 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 32 nci maddesi hükümlerine tabi değildir.

    d) 07/02/2002 tarihli ve 4745 sayılı Kanunun 7 nci maddesi ile 10/08/1993 tarihli ve 491 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen ek 8 inci madde gereğince tahsil edilen ve saymanlık hesabına yatırılan payın yarısı Bütçenin (B) işaretli cetveline gelir kaydedilir.

    e) Genel bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli idareler, belediyeler, il özel idareleri, sosyal güvenlik kuruluşları, bütçe içi ve dışı fonlar, döner sermayeler ile bütçenin yatırım ve transfer tertibinden yardım alan kuruluşlar ile kamu tüzel kişiliğini haiz kurul, üst kurul ve diğer kurum ve kuruluşların (kamu iktisadi teşebbüsleri hariç) uygulayacakları yeni bütçe sınıflandırması ile muhasebe sistemi ve standartlarının belirlenmesine, bu sistem ve standartların geliştirilmesine, birlikte veya ayrı ayrı uygulatılmasına ilişkin her türlü çalışmayı yaptırmaya Maliye Bakanı yetkilidir.

    Madde 5 - a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 154 üncü maddesi uyarınca, aylık gösterge tablosunda yer alan rakamlar ile ek gösterge rakamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak aylık katsayısını, memuriyet taban aylığı göstergesine uygulanacak taban aylığı katsayısını yeniden belirlemeye; 29/12/1997 tarihli ve 97/10498 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki listelerdeki kurum ve kuruluşların hizmet sözleşmesi esaslarında yer alan taban ve tavan ücretleri ile 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye bağlı "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar"ın değişik 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan tavan ücretini ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (II) sayılı cetvele dahil pozisyonlarda sözleşmeli olarak çalıştırılan personelin sözleşme ücret tavanı ile sözleşme ücretlerini artırmaya; kanunlar, kanun hükmünde kararnameler ve yürürlükteki mevzuat uyarınca bütçe kanunları ve eki cetvellerde tespiti gereken diğer katsayı, miktar ve limitleri belirlemeye ve 2002 Mali Yılı Bütçe Kanunu ve eki cetvellerde yer alan kamu personelinin mali haklarına ilişkin miktar ve limitleri artırmaya; 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun uyarınca aylık ödemelerine esas alınan gösterge rakamı ile 1005 sayılı İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanun uyarınca aylık ödemelerine esas alınan gösterge rakamını ve vatani hizmet tertibinden bağlanmış aylıkların gösterge rakamlarını artırmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.

    09/10/1984 tarihli ve 3055 sayılı Kanun ile 26/10/1990 tarihli ve 3671 sayılı Kanuna göre ödenek ve yolluk alanların aylık, ücret ve diğer ödemeleri ile emeklilik keseneklerinin hesabında 31/12/2002 tarihinde geçerli olan katsayılar ile sözleşme ücreti esas alınır. Ancak, bunların emeklileri hakkında bu hüküm uygulanmaz.

    03/10/2002 tarihli ve 2002/4808 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen taban aylığı ile sözleşme ücretlerinden, 01/10/2002 - 31/12/2002 tarihleri arasında uygulanmayan tutarlar başka bir işleme gerek kalmaksızın 15/01/2003 tarihinde tahakkuk ettirilip ödenir.

    b) 01/01/2003 tarihinden geçerli olmak üzere, eğitim veya bilimsel araştırma kurum ve birimlerinde ilgili mevzuatı uyarınca emekli aylıkları kesilmeksizin çalıştırılanlar, her derece ve türdeki eğitim kurumları veya eğitim birimlerinde ders ücreti karşılığında ders görevi verilenler, 08/06/1949 tarihli ve 5434 sayılı Kanunun ek 11 inci maddesi uyarınca Bakanlar Kurulu Kararıyla emekli aylıkları kesilmeksizin çalıştırılanlar ile profesör unvanına sahip olanlardan 29/03/1984 tarihli ve 2992 sayılı Kanunun 34 üncü maddesine göre görevlendirilenler hakkında 08/06/1949 tarihli ve 5434 sayılı Kanunun ek 68 inci maddesinin dördüncü fıkrası hükümleri uygulanmaz.

    Söz konusu uygulama nedeniyle Maliye Bakanlığı, 2002 yılında vize edilmiş bulunan sözleşmeli personel pozisyonlarına ilişkin ücretleri dikkate alarak, 01/01/2003 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere uygulanacak ücretleri yeniden belirlemeye yetkilidir.

    c) 1- 19/11/1992 tarihli ve 3843 sayılı Kanun gereğince ikinci öğretim yapılmasına karar verilen yükseköğretim programlarında görev alan öğretim elemanlarına ödenecek ek ders ve sınav ücretleri ile personele ödenecek fazla çalışma ücretlerinin toplamı anılan Kanun kapsamında toplanan gelirlerin yüzde 70'ini aşamaz.

    2- 04/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Kanunun 45 inci maddesine 29/06/2001 tarihli ve 4702 sayılı Kanunun 2 nci maddesiyle eklenen (e) bendi hükmü uyarınca sınavsız geçme hakkı verilen meslek yüksekokullarında ikinci öğretim kapsamında yürütülecek eğitim-öğretim programlarındaki ders ve uygulamalarda bulunmak üzere 04/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Kanunun 31 inci maddesine göre "öğretim görevlisi" olarak görevlendirilen öğretmenlere, uzman kişilere, emekli öğretim elemanlarına ve emekli öğretmenlere, 2914 sayılı Kanunun 11 inci maddesinde belirtilen hükümler dikkate alınarak, 19/11/1992 tarihli ve 3843 sayılı Kanun ve buna ilişkin mevzuat hükümleri çerçevesinde ilgili üniversiteler tarafından ek ders ücreti ödenir.

    Milli Eğitim Bakanlığı öğretmenlerinin bu kapsamda fiilen verdikleri dersler, 02/12/1998 tarihli ve 98/12120 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen ve Yöneticilerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Esaslar"ın 25 inci maddesinin (b) bendindeki sınırlamada dikkate alınmaz.

    Bu çerçevede 04/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Kanunun 31 inci maddesine göre "öğretim görevlisi" olarak görevlendirilenlere ödenecek ek ders ücreti haftada 10 saati geçemez.

    3- 04/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Kanunun 45 inci maddesine 29/06/2001 tarihli ve 4702 sayılı Kanunun 2 nci maddesiyle eklenen (e) bendi hükmü uyarınca, mesleki ve teknik eğitim bölgesinde yer alan meslek yüksekokulları ile ilişkilendirilen mesleki ve teknik orta öğretim kurumlarında görev yapan Milli Eğitim Bakanlığı idari personeline (yardımcı hizmetler sınıfı personeli dahil) yasal çalışma saatinin bitiminden sonra fiilen yaptıkları fazla çalışma süreleri için ayda 100 saati geçmemek üzere saat başına 1,100,000 lira fazla çalışma ücreti ödenir.

    Madde 6 - a) 2002 Mali Yılı Bütçe Kanununun 8 inci maddesinin;

    - Birinci fıkrası;

    Genel bütçeye dahil daireler, katma bütçeli idareler, döner sermayeler, fonlar, belediyeler, il özel idareleri, sosyal güvenlik kurumları, bütçenin yatırım ve transfer tertibinden yardım alan kuruluşlar ile özel kanunla kurulmuş diğer kamu kurum, kurul ve kuruluşları (kamu iktisadi teşebbüsleri, bağlı ortaklıkları, müessese ve işletmeleri dahil, kamu bankaları hariç) kendi bütçeleri veya tasarrufları altında bulunan bütün kaynaklarını T.C. Merkez Bankası veya muhabiri olan T.C. Ziraat Bankası nezdinde kendi adlarına açtıracakları Türk Lirası cinsinden hesaplarda toplarlar.

    - Üçüncü fıkrası;

    İlgili kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri ile saymanlar yukarıda bahsi geçen hükümlerin yerine getirilmesinden bizzat sorumludurlar. Bu hükümlere uymayanlar şahsen ve müteselsilen sorumlu tutulurlar.

    - Dördüncü fıkrasında yer alan "kaynaklar ve kurumlar" ibaresi "kaynaklar, kurumlar ve bankalar",

    Şeklinde uygulanır.

    b) 2002 Mali Yılı Bütçe Kanununun 15 inci maddesinin birinci fıkrası, "ücretler" ibaresinden sonra gelen ibarelerin yerine "ile sağlık kurumlarınca verilen raporlar üzerine kullanılması gerekli görülen ortez, protez ve diğer iyileştirme araç bedellerinin, Sağlık Bakanlığının görüşü üzerine Maliye Bakanlığınca tespit edilecek miktarlara kadar olan kısmı kurumlarınca ödenir." ibaresi eklenerek uygulanır.

    c) 2002 Mali Yılı Bütçe Kanununun 46 ncı maddesinin (a) bendinin birinci paragrafı "Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri ve bu senetler yerine düzenlenen belgeler," şeklinde, bu bendin (1) numaralı alt bendi "2886 sayılı Kanuna göre yapılacak ihale ve sözleşmeler ile 6183 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin uygulanmasında teminat olarak," şeklinde, ikinci paragrafında yer alan "Tahvil ve bonolar" ibaresi "Devlet iç borçlanma senetleri ve bu senetler yerine düzenlenen belgeler" şeklinde ve 55 inci maddesi, birinci fıkrasında yer alan "2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 13 üncü" ibaresi ise "4734 sayılı Kanunun 6 ncı" şeklinde uygulanır.

    d) 2002 Mali Yılı Bütçe Kanununun 48 inci maddesindeki (375) bin liralık tutar (600) bin lira, 49 uncu maddesinde yer alan (10) bin liralık tutar ise (50) bin lira olarak uygulanır.

    e) 2002 Mali Yılı Katma Bütçeli İdareler Bütçe Kanununun 4 üncü maddesinin (d) bendi "her çeşit gelirlerin" ibaresinden sonra "ve bunların yapımı veya işletilmesi sırasında elde edilecek sigorta tazminat bedellerinin" ibaresi eklenerek uygulanır.

    f) 04/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Kanunun 58 inci maddesinin (a) bendine 20/06/2001 tarihli ve 4684 sayılı Kanunla eklenen beşinci fıkrada belirtilen %10 oranı %5 olarak uygulanır.

    g) 13/06/2001 tarihli ve 4680 sayılı Üretimini Likit Petrol Gazı ile Yapan Üreticilerin Zararlarının Karşılanması Hakkında Kanunun değişik 1 nci maddesinde yer alan ve 2002 Mali Yılı Bütçe Kanununun 61/g fıkrası ile "30/06/2002" olarak değiştirilen "31/12/2001" tarihi, "31/03/2003" olarak uygulanır. Ancak, bu çerçevede yapılacak ödemeler 31/12/2002 tarihine kadar olan kullanımları kapsar ve tutarı 15 trilyon lirayı geçemez.

    Madde 7 - Bu Kanunda yer alan hükümler saklı kalmak üzere ve madde metinlerinin içeriklerine göre tarihler güncelleştirilerek 2002 Mali Yılı Bütçe Kanunu hükümlerinin [6/f, 7 nci maddenin ikinci fıkrası, 11 inci maddenin (c) bendinin ikinci paragrafında yer alan "veya emanet" ibaresi, 18/e, 18/o, 31 (d bendi hariç), 32, 33 (b bendinin birinci paragrafı ve d bendi hariç), 34, 35, 36 (savunma ve güvenlik amaçlı hibe ve yardımlar için (c) bendi hariç), 39/b-2, 39/g, 40, 41/a, 46/b, 56/b, 57, 61/c, 61/g, 61/j, 61/k maddeleri hariç] ve 2002 Mali Yılı Katma Bütçeli İdareler Bütçe Kanunu hükümlerinin (6/b bendinde yer alan "emaneten" ibaresi hariç) uygulanmasına devam olunur.

    Bu Kanunun uygulanmasından doğan aksaklıkları gidermeye, hizmetlerin gerekli kıldığı tedbirleri almaya ve bütçe işlemlerini yapmaya Maliye Bakanı yetkilidir.

    Mülteci ve göçmen giderlerini karşılamak amacıyla ilgili kurum bütçelerinden yapılacak harcamaların, 04/01/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kanun hükümlerinden, 26/05/1927 tarihli ve 1050 sayılı Kanunun 64 üncü maddesinden, 21/02/1967 tarihli ve 832 sayılı Kanunun vize ve tescile ilişkin hükümlerinden ve 13/12/1983 tarihli ve 180 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 32 nci maddesi hükmünden istisna edilmesine Bakanlar Kurulu yetkilidir.

    Madde 8 - Bu Kanunun 3 üncü maddesinin (g) bendi 20/12/2002 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde, 4 üncü maddesinin (a), (b) ve (e) bentleri yayımı tarihinde, diğer hükümleri 01/01/2003 tarihinde yürürlüğe girer.

    Madde 9 - Bu Kanunun;

    a) Türkiye Büyük Millet Meclisi ile ilgili hükümlerini Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı,

    b) Cumhurbaşkanlığı ile ilgili hükümlerini Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri,

    c) Sayıştay Başkanlığı ile ilgili hükümlerini Sayıştay Birinci Başkanı,

    d) Diğer hükümlerini Maliye Bakanı,

    Yürütür.

   

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100