Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

ASTSUBAY MESLEK YÜKSEK OKULLARI KANUNU

    ASTSUBAY MESLEK YÜKSEK OKULLARI KANUNU

    Kanun No: 4752

    Kabul Tarihi : 11/04/2002

    Resmi Gazete Tarihi: 24/04/2002

    Resmi Gazete Sayısı: 24735

    BİRİNCİ BÖLÜM : AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR

    AMAÇ

    Madde 1 - Bu Kanunun amacı, Türk Silahlı Kuvvetleri astsubay meslek yüksek okullarındaki yüksek öğretimle ilgili amaç ve ilkeleri belirlemek, astsubay meslek yüksek okullarının teşkilatlanmasını, görev ve sorumluluklarını, eğitim ve öğretim, araştırma, yayın, öğretim elemanları ve öğrencileriyle ilgili esasları düzenlemektir.

    KAPSAM

    Madde 2 - Bu Kanun, Türk Silahlı Kuvvetlerinin astsubay meslek yüksek okullarını ve bunlarla ilgili faaliyet ve esasları kapsar.

    TANIMLAR

    Madde 3 - Bu Kanunda geçen deyimlerden;

    a) Astsubay meslek yüksek okulu : Bilimsel özerkliğe sahip, Atatürk ilkelerine bağlı, askeri değerleri haiz, muvazzaf astsubay yetiştiren, ön lisans düzeyinde eğitim ve öğretim, bilimsel araştırma ve yayın yapan bir yüksek öğretim kurumunu,

    b) Bölüm: Genelkurmay Başkanlığı, ilgili kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının ihtiyaçlarına uygun olarak personel yetiştirilmek üzere kurulan eğitim ve öğretim birimini,

    c) Bölüm başkanı: Bölümde görevli rütbe ve kıdemce en büyük asker öğretim elemanını,

    d) Program: Bu Kanunda belirtilen özelliklere sahip muvazzaf astsubay yetiştirmek amacıyla, içeriği Genelkurmay Başkanlığı, ilgili kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının ihtiyaçları doğrultusunda belirlenen, branş veya ihtisasa yönelik eğitim konu, kapsam ve sürelerinin bütününü,

    e) Diğer kavram ve terimler : 04/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 3 üncü maddesinde tanımlanan ve bu Kanunun uygulanması ile ilgili olan diğer kavram ve terimleri, İfade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM : GENEL HÜKÜMLER

    KURULUŞ

    Madde 4 - Astsubay meslek yüksek okullarının kadro ve kuruluşları; ilgili kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından hazırlanır.

    Kuvvet komutanlıklarına bağlı astsubay meslek yüksek okullarının kadro ve kuruluşları, Genelkurmay Başkanlığınca; Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı astsubay meslek yüksek okullarının kadro ve kuruluşları, Genelkurmay Başkanlığının olumlu görüşü alınarak İçişleri Bakanlığınca onaylanır.

    Gülhane Askeri Tıp Akademisi bünyesinde kurulacak sağlık astsubay meslek yüksek okulunun kadro ve kuruluşuna ilişkin esaslar, Genelkurmay Başkanlığınca belirlenir.

    ANA İLKELER

    Madde 5 - Astsubay meslek yüksek okullarında eğitim ve öğretimin planlanmasında, programlanmasında ve uygulanmasında aşağıdaki ana ilkeler göz önünde bulundurulur:

    a) Öğrencilere, Atatürk ilke ve inkılapları doğrultusunda Atatürk milliyetçiliğine, demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti ilkelerine bağlı hizmet bilincinin ve mesleki değerlerin kazandırılması sağlanır.

    b) Milli kültürümüz, örf ve adetlerimize bağlı şekil ve özellikleri ile evrensel değerler içinde korunarak geliştirilir ve öğrencilere milli birlik ve beraberliği güçlendirici ruh ve irade gücü kazandırılır.

    c) Eğitim ve öğretim plan ve programları; çağdaş, bilimsel ve teknolojik esaslara uygun olarak Genelkurmay Başkanlığı, ilgili kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde hazırlanır. Kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca sürekli olarak geliştirilen bu plan ve programların koordinasyonu, Genelkurmay Başkanlığınca yapılır.

    d) Astsubay meslek yüksek okullarının verimliliklerinin artırılması, genişletilmesi ve öğretim elemanlarının yetiştirilmeleri, Genelkurmay Başkanlığının direktif ve prensipleri çerçevesinde kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca planlanır ve gerçekleştirilir.

    GÖREV

    Madde 6 - Astsubay meslek yüksek okullarının görevleri; bu Kanunun 5 inci maddesinde belirtilen ilkelere ve kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının görev ve sorumluluklarına uygun olarak, ön lisans düzeyinde bilgi ve beceriye sahip, ilerideki safhalarda meslek gelişim programlarında belirtilen eğitimleri takip edebilecek nitelikte muvazzaf astsubay yetiştirmektir.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : ORGANLAR VE GÖREVLER

    ORGANLAR

    Madde 7 - Astsubay meslek yüksek okullarının eğitim, öğretim ve yönetim işleri, aşağıda belirtilen organlar tarafından yürütülür:

    a) Meslek yüksek okulu komutanı.

    b) Yüksek okul kurulu.

    c)Öğretim başkanı.

    d) Bilimsel denetleme kurulu.

    e) Öğrenci alay veya tabur komutanı.

    f) Yüksek disiplin kurulu.

    ASTSUBAY MESLEK YÜKSEK OKULU KOMUTANI

    Madde 8 - Astsubay meslek yüksek okulu komutanı, astsubay meslek yüksek okulu ve bağlı birimlerinin bütün faaliyetlerinin yönetim, gözetim ve denetiminden sorumlu asker kişidir.

    YÜKSEK OKUL KURULU

    Madde 9 - Yüksek okul kurulu, astsubay meslek yüksek okulu komutanının başkanlığında; öğretim başkanı, öğrenci alay veya tabur komutanı ve bölüm başkanlarından oluşur. Astsubay meslek yüksek okulu komutanının bulunmadığı hallerde en kıdemli üye, kurula başkanlık eder. Yüksek okul kurulu, her eğitim ve öğretim yılı başında ve sonunda olmak üzere yılda en az iki defa toplanır. Ayrıca, astsubay meslek yüksek okulu komutanı, gerekli gördüğü hallerde de yüksek okul kurulunu toplantıya çağırabilir.

    Yüksek okul kurulu; Genelkurmay Başkanlığı, ilgili kuvvet komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca belirlenen temel esaslar doğrultusunda astsubay meslek yüksek okulunun eğitim ve öğretimi ile ilgili uygulama ve geliştirmeye yönelik usul ve esasları tespit eden, bilimsel araştırma ve yayın faaliyetleri hakkında kararlar alan, astsubay meslek yüksek okullarının bütününü ilgilendiren kanun, tüzük, yönetmelik ve yönerge ihtiyaçları ile mevcut mevzuatın uygulanmasından doğan hususları inceleyip bağlı olduğu komutanlığa görüş bildiren, yıllık eğitim ve öğretim programının uygunluğu hususunu ve eğitim ve öğretim programlarında ortaya çıkabilecek sorunları görüşüp karara bağlayan en yüksek eğitim ve öğretim organıdır.

    ÖĞRETİM BAŞKANI

    Madde 10 - Öğretim başkanı, astsubay meslek yüksek okullarındaki ön lisans düzeyinde eğitim ve öğretimin yürütülmesinden sorumlu asker kişidir.

    BİLİMSEL DENETLEME KURULU

    Madde 11 - Astsubay meslek yüksek okullarının öğretim faaliyetlerinin bilimsel yönden denetlenmesini sağlamak üzere ilgili kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından bilimsel denetleme kurulu oluşturulur.

    ÖĞRENCİ ALAY VEYA TABUR KOMUTANI

    Madde 12 - Öğrenci alay veya tabur komutanı; ilgili mevzuat doğrultusunda öğrencilerin eğitim, disiplin, yönetim ve diğer hizmetlerini yürütmekten sorumlu asker kişidir.

    YÜKSEK DİSİPLİN KURULU

    Madde 13 - Yüksek disiplin kurulu, astsubay meslek yüksek okulu komutanının başkanlığında; öğretim başkanı, öğrenci alay veya tabur komutanı ve disiplin subayından oluşur.

    Yüksek disiplin kurulu; kurula sevk edilen öğrencilerin disiplini ile ilgili safahatını ve yapılan işlemlerin ilgili mevzuata uygunluğunu inceleyerek, okuldan ilişiklerinin kesilmesine veya kesilmemesine karar verir. Okulla ilişiğin kesilmesi hakkındaki karar; ilgili kuvvet komutanı, Jandarma Genel Komutanı veya Sahil Güvenlik Komutanı yahut yetki verecekleri makamların onayı ile yürürlüğe girer. Sağlık astsubay meslek yüksek okulu için onay makamı, Genelkurmay İkinci Başkanı veya yetki vereceği makamdır.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : ÖĞRETİM ELEMANLARI

    ÖĞRETİM ELEMANLARININ GÖREVLERİ

    Madde 14 - Öğretim elemanlarının görevleri aşağıda belirtilmiştir :

    a) Astsubay meslek yüksek okullarında, bu Kanundaki amaç ve ilkelere uygun biçimde ön lisans düzeyinde eğitim, öğretim ve uygulamalı çalışmalar yapmak ve yaptırmak, proje hazırlıklarını ve seminerleri yönetmek.

    b) Projeleri yürütmek.

    c) Bilimsel çalışmalara katılmak, bilimsel araştırma ve yayın yapmak.

    d) Akademik danışmanlık ve rehberlik hizmetlerini yürütmek.

    e) Yetkili organlarca ve amirlerce verilecek diğer görevleri yerine getirmek.

    YARDIMCI DOÇENTLİĞE ATANMA

    Madde 15 - Astsubay meslek yüksek okulları komutanlıklarınca tespit edilen açık yardımcı doçentlik kadroları, isteklileri tespit etmek amacıyla her yıl ilgili kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından ilan edilir. Yardımcı doçentliğe yükselme ve atanma işlemleri, 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununa aykırı olmamak üzere, ilgili kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı; sağlık astsubay meslek yüksek okulu için Genelkurmay Başkanlığı tarafından yürütülür. Yardımcı doçentliğe önermede ve atamada askeri personele öncelik verilir. Yardımcı doçentler, ilgili kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından uygun görülmesi halinde, ilk üç yılı müteakip, birer yıllık sürelerle uzatılmak kaydıyla en fazla altı yıla kadar bu kadrolarda kalabilirler.

    Yardımcı doçentliğe atamada aranacak şartlar aşağıda belirtilmiştir:

    a) İlgili bilim dalında doktora yapmış olmak.

    b) Türk Silahlı Kuvvetleri kadrolarında görevli personel için hakkında müspet nitelik belgesi doldurulmuş olmak.

    c) Merkezi sistemle yapılacak yabancı dil sınavında yüz üzerinden altmış veya daha yukarısında not almış olmak.

    DOÇENTLİĞE ATANMA

    Madde 16 - Doçentliğe atanmak için; 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunundaki doçentliğe yükseltilme şartlarını yerine getirmek ve Türk Silahlı Kuvvetleri kadrolarında görevli personel için hakkında müspet nitelik belgesi doldurulmuş olmak gereklidir.

    Astsubay meslek yüksek okulları komutanlıklarınca tespit edilen açık doçentlik kadroları, isteklileri tespit etmek amacıyla her yıl; Genelkurmay Başkanlığı, ilgili kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından ilan edilir. Anılan komutanlıklarca adaylığı uygun görülen istekliler, astsubay meslek yüksek okulu komutanlığına bildirilir. Astsubay meslek yüksek okulu komutanı başkanlığında, ilgili bölüm başkanı ile okul içinden veya dışından ilgili ana bilim veya yan bilim dalından üç profesörden oluşan bir kurul teşkil edilir. Astsubay meslek yüksek okulu komutanı, bu kuruldan adayların her biri hakkında yazılı mütalaa ister ve kendi görüşünü de belirterek atanmanın sağlanması için ilgili kuvvet komutanlıklarına, Jandarma Genel Komutanlığına, Sahil Güvenlik Komutanlığına; sağlık astsubay meslek yüksek okulu için Genelkurmay Başkanlığına öneride bulunur. Genelkurmay Başkanlığı tarafından da atanması uygun bulunanların atanmaları, ilgili kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yapılır. Doçentlik kadrosuna önermede ve atamada askeri personele öncelik verilir.

    PROFESÖRLÜĞE YÜKSELME VE ATANMA

    Madde 17 - Profesörlüğe yükselebilmek için; 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunundaki profesörlüğe yükseltilme şartlarını yerine getirmek ve Türk Silahlı Kuvvetleri kadrolarında görevli personel için hakkında müspet nitelik belgesi doldurulmuş olmak gereklidir.

    Astsubay meslek yüksek okulları komutanlıklarınca tespit edilen açık profesörlük kadroları, isteklileri tespit etmek amacıyla her yıl; Genelkurmay Başkanlığı, ilgili kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından ilan edilir. Anılan komutanlıklarca adaylığı uygun görülen istekliler, astsubay meslek yüksek okulu komutanlığına bildirilir. Astsubay meslek yüksek okulu komutanı ile beş profesörden oluşan bir kurul teşkil edilir. Astsubay meslek yüksek okulu komutanı, oy hakkı bulunmaksızın bu kurula başkanlık eder. Profesörlerden üçü, üniversitelerden; ikisi ise, Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesindeki yüksek öğretim kurumlarından ilgili komutanlıklarca seçilir. Üniversitelerden seçilen profesörlerden birinin profesör kadrosunun açık olduğu bölümden, diğerinin o bölümün dışından, üçüncüsünün ise ilgili bilim dalından olması şartı aranır.

    Bu kurulun değerlendirme neticesi, ilgili Kuvvet Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından görüşü alınmak üzere, Yüksek Öğretim Kuruluna gönderilir. Atama; Yüksek Öğretim Kurulunun olumlu görüş bildirdiği ve Genelkurmay Başkanlığının da uygun bulduğu adaylar arasından, ilgili kuvvet komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yapılır. Profesörlük kadrosuna önermede ve atamada askeri personele öncelik verilir.

    EMEKLİLİK YAŞ HADDİ

    Madde 18 - Asker öğretim üyelerinin emeklilik yaş haddi, 08/06/1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 40 ıncı maddesinde belirtilen rütbelerin yaş haddidir. Sivil öğretim üyelerinin yaş haddi, 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 30 uncu maddesinde belirtilen yaş haddidir.

    ÖĞRETİM ELEMANLARININ ASTSUBAY MESLEK YÜKSEK OKULU DIŞINA ATANMALARI VE GÖREVLENDİRİLMELERİ

    Madde 19 - Astsubay meslek yüksek okullarında görevli öğretim elemanları, görev ve unvanlarına bakılmaksızın, disiplin, kıdem, kadro, kadrosuzluk veya diğer askeri ihtiyaçlar nedeniyle; Genelkurmay Başkanlığı, ilgili kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığınca astsubay meslek yüksek okulu komutanının teklifi üzerine veya doğrudan, astsubay meslek yüksek okulları dışındaki kıt'a, karargah ve kurumlara atanabilirler.

    Astsubay meslek yüksek okulu dışına atanan asker öğretim üyeleri için, bu Kanunun emeklilik yaş haddi ile ilgili hükümleri uygulanmaz.

    Astsubay meslek yüksek okullarında görevli öğretim elemanları; idarece uygun görülen hallerde, olağanüstü hal, sıkıyönetim, seferberlik ve savaş hallerinde; Genelkurmay Başkanlığı, ilgili kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığınca özlük hakları saklı kalmak kaydıyla astsubay meslek yüksek okulları dışında da görevlendirilebilirler.

    ÖĞRETİM GÖREVLİLERİ

    Madde 20 - Astsubay meslek yüksek okullarında bu Kanun uyarınca atanmış öğretim üyesi bulunmayan dersler veya herhangi bir dersin özel bilgi ve uzmanlık isteyen konularının eğitim, öğretim ve uygulamaları için kendi uzmanlık alanlarındaki çalışma ve eserleriyle tanınmış asker veya sivil kişiler görevlendirilebilirler. Asker öğretim görevlileri tayinle veya geçici görevle, sivil öğretim görevlileri ise atanacakları ilgili bölüm başkanlıklarının görüşü alınarak, astsubay meslek yüksek okulu komutanının önerisi üzerine; Genelkurmay Başkanlığı, ilgili kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığının izni ile boş öğretim görevlisi kadrolarına atanabilirler veya sözleşmeli olarak çalıştırılabilirler.

    OKUTMANLAR

    Madde 21 - Askeri okutmanlar tayinle veya geçici görevle, sivil okutmanlar ise süreli veya sürekli olarak atanacakları ilgili bölüm başkanlıklarının görüşü alınarak astsubay meslek yüksek okulu komutanının önerisi üzerine; Genelkurmay Başkanlığı, ilgili kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığının onayı ile atanırlar. Süreli olarak atanan sivil okutmanların atama süresi sonunda görevleri kendiliğinden sona erer. Bunların aynı yöntemle yeniden atanmaları mümkündür.

    ÖĞRETİM YARDIMCILARI

    Madde 22 - Astsubay meslek yüksek okullarının, uzman, çevirici, eğitim ve öğretim planlamacısı olarak ihtiyaç duyacağı öğretim yardımcılarından asker olanlar, Türk Silahlı Kuvvetlerinin atanmaya ilişkin esas ve usullerine uygun olarak atanırlar. Sivil olanlar ise, çalışacakları bölüm başkanlıklarının görüşü alınarak astsubay meslek yüksek okulu komutanının önerisi üzerine; Genelkurmay Başkanlığı, ilgili kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığının onayı ile en çok üç yıl süre ile atanırlar. Atama süresi sonunda görevleri kendiliğinden sona erer. Bunlar, aynı usulle yeniden atanabilirler.

    ÖĞRETİM ELEMANI YETİŞTİRME

    Madde 23 - Astsubay meslek yüksek okullarının ihtiyacı olan öğretim elemanları; Genelkurmay Başkanlığı, ilgili kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının uzman personel temin ve yetiştirme planları esaslarına göre yurt içinde ve yurt dışında yetiştirilir.

    BEŞİNCİ BÖLÜM : ÇALIŞMA VE DENETİM

    ÇALIŞMA ESASLARI

    Madde 24 - Astsubay meslek yüksek okullarındaki öğretim elemanlarının haftalık ve günlük çalışma şekli ve süresi konusunda; 27/07/1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 14/07/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 04/01/1961 tarihli ve 211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu hükümleri uygulanır.

    Öğretim üyelerinin haftalık ders yükü, en az on saattir. Öğretim üyelerinin yaptıkları ve yaptırdıkları uygulama, yönettikleri seminer çalışmalarının, ne ölçüde ders yükünden sayılacağı, yönetmelikte gösterilir. Astsubay meslek yüksek okullarında kadrolu öğretim görevlileri ile okutmanlar için haftalık ders yükü, on iki saatten az olamaz. Bölüm başkanları için haftalık ders yükü, öğretim üyeleri ders yükünün yarısı kadardır. Öğretim başkanı ile astsubay meslek yüksek okulundaki öğretim elemanı kadrosu dışındaki görevlerde çalışanlardan ders yükü verilenler için, haftalık ders yükü zorunluluğu aranmaz.

    KAMU KURULUŞLARINDA GÖREVLENDİRME

    Madde 25 - İlgili kurumların isteği, astsubay meslek yüksek okulu komutanlığının olumlu görüşü üzerine ilgili kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığının izni ve Genelkurmay Başkanlığının onayı ile ihtiyaç duyulan konularda, öğretim elemanları, diğer yüksek öğretim kurumlarıyla kamu kurum ve kuruluşlarında geçici olarak görevlendirilebilirler. Bu konuda 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 124 üncü maddesi hükümleri saklıdır.

    YURT İÇİNDE VE YURT DIŞINDA GÖREVLENDİRME

    Madde 26 - Öğretim elemanlarının yolluklu veya yolluk almaksızın yurt içinde

    kongre, konferans, seminer ve benzeri bilimsel toplantılar ile bilim ve meslekleriyle ilgili diğer toplantılara katılmaları, araştırma ve inceleme görevleri yapmaları, astsubay meslek yüksek okulu komutanının teklifine ve ilgili kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı veya yetki verecekleri makamın onayına tabidir. Sağlık astsubay meslek yüksek okulu için onay makamı, Genelkurmay İkinci Başkanı veya yetki vereceği makamdır.

    Yurt dışında yapılacak benzer çalışmalara katılma ve görevlendirme ile ilgili onay yetkisi, Genelkurmay Başkanlığına aittir.

    Yurt içi ve yurt dışında görevlendirilecek öğretim üyelerine verilecek yolluklar, yol masrafları ve gündelikler genel hükümler çerçevesinde ödenir.

    KURUMLARARASI YARDIMLAŞMA

    Madde 27 - Türk Silahlı Kuvvetlerine ait yüksek öğretim kurumlarında görevli öğretim elemanları, talep halinde; bağlı olduğu yüksek öğretim kurumu komutanlığının olumlu görüşü ve Genelkurmay Başkanlığı, ilgili kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı veya yetki verecekleri makamların onayı ile Türk Silahlı Kuvvetlerine ait diğer yüksek öğretim kurumlarında görevlendirilebilirler.

    Astsubay meslek yüksek okullarında görevli öğretim elemanları, talep halinde; astsubay meslek yüksek okulu komutanlığının olumlu görüşü ve ilgili kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı veya yetki verecekleri makamların onayı ile diğer astsubay meslek yüksek okullarında, harp okullarında veya yüksek öğretim kurumlarında ek ders vermek üzere görevlendirilebilirler.

    Astsubay meslek yüksek okulları; ihtiyacı olan öğretim elemanlarını ilgili yüksek öğretim kurumlarından, bir kurumda çalışmayanları ise kendileri ile koordine ederek talep edebilir. Yüksek öğretim kurumları dışındaki kurum ve kuruluşlardan yapılacak ilave öğretim elemanı talepleri; ilgili kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı veya yetki verecekleri makamlar kanalı ile yapılır.

    Astsubay meslek yüksek okullarında ek dersle görevlendirilecek öğretim elemanlarının sözleşmeleri; ilgili kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı veya yetki verecekleri makamlar tarafından onaylanır. Sağlık astsubay meslek yüksek okulu için onay makamı, Genelkurmay İkinci Başkanı veya yetki vereceği makamdır.

    Astsubay meslek yüksek okulu ile diğer yüksek öğretim kurumları arasında karşılıklı olarak ek ders vermekle görevlendirilen öğretim elemanlarına, 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 40 ve 41 inci maddeleri hükümlerine göre ek ödeme yapılır. Yüksek öğretim kurumları dışından ek ders vermek üzere temin edilecek öğretim elemanlarına yapılacak ek ders ücreti ödemesi için ders yükü zorunluluğu aranmaz.

    DENETİM

    Madde 28 - Astsubay meslek yüksek okullarının eğitim, öğretim, idari ve diğer faaliyetlerinin denetimi; Genelkurmay Başkanlığı, ilgili kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığınca yapılır.

    Astsubay meslek yüksek okullarının öğretim faaliyetlerinin bilimsel yönden denetlenmesi; yönetmelikte gösterilecek esaslara göre, ilgili kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından oluşturulacak bilimsel denetleme kurulu tarafından yapılır.

    Sağlık astsubay meslek yüksek okulunun bilimsel yönden denetlenmesi; doğrudan Gülhane Askeri Tıp Akademisi Komutanlığı tarafından 17/11/1983 tarihli ve 2955 sayılı Gülhane Askeri Tıp Akademisi Kanunu esaslarına göre yapılır.

    ALTINCI BÖLÜM : EĞİTİM, ÖĞRETİM VE ÖĞRENCİLER

    KAYNAK VE GİRİŞ ŞARTLARI

    Madde 29 - Astsubay meslek yüksek okullarının öğrenci kaynakları; astsubay hazırlama okulları mezunları ile astsubay meslek yüksek okullarının bağlı olduğu kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından belirlenen ve Genelkurmay Başkanlığı tarafından onaylanan sivil lise ve dengi okullar mezunlarıdır.

    Yabancı ülke öğrencilerinin astsubay meslek yüksek okullarına kabul edilmeleri, yapılacak anlaşmalar veya Bakanlar Kurulu kararına göre yürütülür.

    Astsubay meslek yüksek okullarına giriş koşulları, yabancı ülke öğrencilerinin seçimiyle ilgili esaslar ve kayıt kabul şartları ile ilgili hususlar yönetmelikle düzenlenir.

    ÖN LİSANS DÜZEYİNDE EĞİTİM VE ÖĞRETİM

    Madde 30 - Astsubay meslek yüksek okullarındaki eğitim ve öğretim, parasız yatılı olarak yapılır. Öğrencilerin yönetmelikte tespit edilecek ihtiyaçları, Devlet tarafından karşılanır. Astsubay meslek yüksek okullarındaki yüksek öğretim, bu Kanunda belirlenen amaç ve ana ilkelere göre aşağıdaki şekilde düzenlenir:

    a) Astsubay meslek yüksek okullarında eğitim ve öğretim süresi iki yıldır. Astsubay meslek yüksek okulu öğrencileri eğitim ve öğrenimi, sağlık nedenleri hariç olmak üzere üç yılda, sağlık nedenleri de dahil olmak üzere azami dört yılda tamamlamak zorundadırlar. Astsubay meslek yüksek okullarında öğrenciler askeri eğitim, beden eğitimi gibi tatbiki dersler dahil bütün derslere devam etmek zorundadır.

    b) Savaş ve olağanüstü hallerde Genelkurmay Başkanlığı tarafından eğitim ve öğretime ara verilebilir veya eğitim ve öğretimin süresi kısaltılabilir. Eksik öğretim görenlere daha sonra uygulanacak eğitimin ilke ve esasları Genelkurmay Başkanlığı tarafından belirlenir.

    c) Astsubay meslek yüksek okullarından mezun olanlar, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu hükümlerine göre muvazzaf astsubay çavuş olarak nasbedilirler.

    DİSİPLİN VE OKULDAN ÇIKARILMA

    Madde 31 - Astsubay meslek yüksek okullarına alınan her öğrenciye bir disiplin notu verilir. Disiplin notundan hangi cezalar için ne kadar not düşüleceği yürürlüğe konulacak yönetmelikte belirtilir.

    Astsubay meslek yüksek okullarında öğrenim gören öğrenciler aşağıdaki hallerde okuldan çıkarılırlar:

    a) Bu Kanun hükümlerine göre çıkarılacak yönetmelik gereğince verilen disiplin notunu kaybedenler.

    b) Yönetmelikte belirtilecek esaslar dahilinde öğrencilik niteliğini kaybettiklerine dair yüksek disiplin kurulunca hakkında karar verilenler.

    c) Bu Kanunun 30 uncu maddesinde belirtilen süreler içerisinde eğitim ve öğrenimlerini tamamlayamayanlar.

    d) Mahkeme kararı ile öğrencilik hukukunu kaybedenler.

    e) Sağlık kurullarınca verilecek raporlara dayalı olarak, sağlık yetenekleri bakımından astsubay meslek yüksek okulu öğrenimine devam imkanı kalmayanlar.

    f) Giriş koşullarını taşımadıkları öğrenim sırasında anlaşılanlar veya öğrenim süresi içinde bu niteliklerini kaybedenler.

    Sağlık durumu nedeniyle okuldan çıkarılanlar hariç olmak üzere diğer nedenlerle okuldan çıkarılanlara, kendileri için Devlet tarafından yapılan masraflar faizleri ile birlikte ödetilir.

    Bu öğrencilerin kimlikleri, bütün askeri yüksek öğretim kurumlarına, emniyet makamlarına ve ilgili askerlik şubelerine alınan çıkarma kararı ile birlikte bildirilir.

    Astsubay meslek yüksek okullarında okuyan öğrencilerden, bu maddede belirtilen nedenlerle okuldan çıkarılanlar ile 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 115 inci maddesi gereğince kendi isteğiyle okuldan çıkanlar, hiçbir şekilde diğer askeri yüksek öğretim kurumlarına alınmaz ve 21/06/1927 tarihli ve 1111 sayılı Askerlik Kanunu, 16/06/1927 tarihli ve 1076 sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askeri Memurlar Kanunu, 18/03/1986 tarihli ve 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu ve 28/05/1988 tarihli ve 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanunu hükümleri saklı olmak üzere Türk Silahlı Kuvvetlerinde istihdam edilmezler.

    YEDİNCİ BÖLÜM : ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

    ÖZLÜK HAKLARI

    Madde 32 - Astsubay meslek yüksek okullarında görevli askeri öğretim elemanlarının özlük haklarına ilişkin ödemelerde, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu hükümleri uygulanır.

    Asker öğretim elemanlarına, 11/10/1983 tarihli ve 2914 sayılı Yüksek Öğretim Personel Kanununun 12 nci maddesine göre hesaplanacak üniversite ödeneği ile 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun ek 17 nci maddesine göre ödenen Türk Silahlı Kuvvetleri hizmet tazminatından hangisi fazla ise o ödenir. Öğretim elemanlarından 28/02/1982 tarihli ve 2629 sayılı Uçuş, Paraşüt, Denizaltı, Dalgıç ve Kurbağa Adam Hizmetleri Tazminat Kanunundan istifade edenlerin, bu Kanuna göre ödenen tazminatlarının, Türk Silahlı Kuvvetleri hizmet tazminatı ile üniversite ödeneğinden fazla olması halinde, tazminat ödemeleri, 2629 sayılı Kanun hükümlerine göre yapılır. Ayrıca, astsubay meslek yüksek okulu komutanına, 2914 sayılı Yüksek Öğretim Personel Kanununun 13 üncü maddesine göre idari görev ödeneği ödenir. Astsubay meslek yüksek okulu komutanına verilecek idari görev ödeneği, meslek yüksek okulu müdürlerine ödenecek miktar kadardır.

    Astsubay meslek yüksek okullarında görevlendirilen sivil öğretim elemanlarının özlük hakları, 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu ile 2914 sayılı Yüksek Öğretim Personel Kanunu hükümlerine göre verilir.

    Haftalık okutulması mecburi ders yükü saati dışında, astsubay meslek yüksek okullarında görevli öğretim elemanlarına; Genelkurmay Başkanlığı, ilgili kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından belirlenecek esaslar çerçevesinde haftada en çok yirmi saate kadar verilecek dersler için, 2914 sayılı Yüksek Öğretim Personel Kanununun 11 inci maddesine uygun olarak ek ders ücreti ödenir.

    ASKER KİŞİLERİN ATAMASI

    Madde 33 - Astsubay meslek yüksek okulu komutanı, öğretim başkanı ile öğrenci alay veya tabur komutanının ataması, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu hükümlerine göre yapılır.

    YÖNETMELİK

    Madde 34 - Bu Kanunda esasları belirtilen ve aşağıda yazılı diğer hususlar, Milli Savunma Bakanlığı tarafından Kanunun yürürlüğe girmesini müteakip, altı ay içinde yürürlüğe konulacak yönetmelikle düzenlenir.

    a) Çalışma esasları, günlük çalışma saatleri ve haftalık ders yükü, öğretim elemanlarının yaptıkları ve yaptırdıkları uygulama, yönettikleri seminer çalışmalarının ne ölçüde ders yükünden sayılacağı ve ek ders ile ilgili hususlar.

    b) Ders kitaplarının teminine ilişkin esaslar ve telif hakları ile ilgili hususlar.

    c) Bilimsel denetleme kurulunun teşkili, görevleri ve çalışma esasları.

    d) Yapılacak bilimsel ve teknik araştırma, inceleme ve yayınlarla ilgili usul ve esaslar.

    e) Astsubay meslek yüksek okullarına giriş koşulları, yabancı ülke öğrencilerinin seçimiyle ilgili esaslar ve kayıt kabul şartları ile ilgili hususlar.

    f) Öğrencilerin hangi şartlarda o eğitim ve öğretim yılını kaybetmiş sayılacakları ve öğrenci niteliğinin kaybedilmesine ilişkin esaslar.

    g) Astsubay meslek yüksek okullarındaki sınav, değerlendirme ve sınıf geçme esasları ve astsubay meslek yüksek okullarının kuruluş yapısına ve ihtiyaçlarına göre yapılan eğitim ve öğretim ve buna dayalı olarak verilecek ön lisans diplomaları ile ilgili esaslar.

    h) Astsubay meslek yüksek okullarında savaş ve olağanüstü hallerde öğrenime ara verilmesine, kısaltılmasına, aday öğrencilerin eksik öğrenimlerini tamamlamalarına ve bu durumda verilecek olan diplomalara ilişkin hususlar.

    ı) Astsubay meslek yüksek okullarının Genelkurmay Başkanlığı, ilgili kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığınca denetlenmesine ilişkin usul ve esaslar.

    i) Yabancı öğrencilerin eğitim ve öğretimlerinde uygulanacak usul ve esaslar.

    j) Disiplin esasları ile ilgili öğrencilerin disiplin, başarısızlık, sağlık gibi diğer nedenlerle okuldan çıkmasında veya çıkarılmasında uygulanacak usul ve esaslar.

    k) Astsubay meslek yüksek okullarında bölümlere bağlı olarak açılacak programlar.

    l) Bu Kanunun uygulanmasıyla ilgili diğer hususlar.

    GEÇİCİ MADDE

    Geçici Madde 1 - Astsubay meslek yüksek okulu kadrolarında öğretim üyelerinin akademik kariyerlerinin yükseltilmesi maksadıyla oluşturulacak kurullarda yeterli doçent ve profesör istihdam edilinceye kadar, astsubay meslek yüksek okullarına ihtiyaç duyulacak doçent ve profesörler, ilgili kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı vasıtasıyla Yüksek Öğretim Kurulundan temin edilir.

    Geçici Madde 2 - Sahil Güvenlik Komutanlığı teşkilatında astsubay meslek yüksek okulu kuruluncaya kadar, bu Kanunla Sahil Güvenlik Komutanlığına verilen yetkiler, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından kullanılır.

    YÜRÜRLÜK

    Madde 35 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    YÜRÜTME

    Madde 36 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

   

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100