Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

DENİZCİLİK MÜSTEŞARLIĞININ KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME, DEVLET MEMURLARI KANUNU, HARCIRAH KANUNU İLE GENEL KADRO VE USULÜ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

    DENİZCİLİK MÜSTEŞARLIĞININ KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME, DEVLET MEMURLARI KANUNU, HARCIRAH KANUNU İLE GENEL KADRO VE USULÜ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

    Kanun Numarası: 4745

    Kabul Tarihi : 07/02/2002

    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 21/02/2002

    Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 24678

    Madde 1 - 10/08/1993 tarihli ve 491 sayılı Denizcilik Müsteşarlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

    Madde 4 - Merkez teşkilatı, anahizmet birimleri ile danışma, denetim ve yardımcı hizmet birimlerinden meydana gelir.

    Merkez teşkilatı Ek-1 sayılı cetvelde gösterilmiştir.

    Madde 2 - 491 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

    Anahizmet Birimleri

    Madde 6 - Denizcilik Müsteşarlığının anahizmet birimleri şunlardır:

    a) Deniz Ulaştırması Genel Müdürlüğü.

    b) Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü.

    c) Gemi İnşa ve Tersaneler Genel Müdürlüğü.

    d) Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı.

    Madde 3 - 491 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

    Deniz Ulaştırması Genel Müdürlüğü

    Madde 7 - Deniz Ulaştırması Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

    a) Deniz ve içsular ulaştırmasını ülkenin genel ulaştırma ihtiyaçlarına göre düzenlemek, denetlemek ve gereken tedbirleri almak.

    b) Türk gemileri ile ulusal ve uluslararası sularda yapılacak ulaştırmaları ülkenin ihtiyaçlarına göre düzenlemek, bu maksatla kanun ve yönetmelik değişikliklerinin hazırlanmasına yardımcı olmak, gemilerin can ve mal güvenliği bakımından denetimini yapmak.

    c) Gemi adamlarının belgelendirme ve kütükleme faaliyetlerini düzenlemek.

    d) Gemilerin ve yatların haberleşme alanında denetimlerini yapmak, gemilerle yapılan sahil konuşmalarını kolaylaştırıcı tedbirler almak, deniz işletmelerinin, acentelerin ve benzerlerinin uyması gereken teknik ve idari hususları ilgili kuruluşlarla birlikte haberleşme kurallarına uygun olarak düzenlemek.

    e) Deniz ulaştırması ile liman ve iskelelerin çalışmaları ve boğazlardaki deniz trafiği hakkında istatistikler tutmak.

    f) Deniz ekolojisini bozacak ve deniz kirlenmesine neden olacak her türlü faaliyetin izlenmesini ve denetlenmesini yapmak, bu konuda diğer kuruluşlarla işbirliğinde bulunmak, gerekli tedbirleri almak.

    g) Liman tesislerinin ve ulaşım alt sistemlerinin çok noktalı taşıma sistemlerine uygunluğunu sağlamak için kara, hava ve deniz yolu ulaşım sistemlerine entegre olabilecek tesisleri planlamak, yapmak veya yaptırmak.

    h) Müsteşarlıkça verilen benzer görevleri yapmak.

    Madde 4 - 491 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye 7 nci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde ilave edilmiştir.

    Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü

    Madde 7/A - Deniz Ticareti Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

    a) Milli denizcilik politikasına uygun olarak deniz ticaret politikaları ve uygulama esaslarını belirlemek, Türk deniz ticaret filosunun, ülkenin ihtiyaçlarına ve milletlerarası şartlara göre gelişmesi, milletlerarası rekabet gücü kazanmasını teşvik edici tedbirleri almak.

    b) Dünyadaki ve ülkemizdeki deniz taşımacılığı ve ticaret filosu hakkındaki istatistikleri tutmak, gelişme eğilimlerini izleyerek raporlar, planlar hazırlamak ve uygulamak.

    c) Gemi kiralamalarında Türk ve yabancı bayrak çekilmesine ilişkin talepleri değerlendirmek ve ilgili mevzuatı uyarınca izin vermek.

    d) Düzenli gemi seferlerinin esas ve usullerini belirlemek ve uygulanmasını takip etmek, denetlemek.

    e) Deniz acente, brokerlik ve komisyonculuğu gibi işleri yapacak olan gerçek ve tüzel kişilerin yeterlilik, çalışma usul ve esaslarını tespit etmek, belgelendirmek ve denetlemek.

    f) Deniz sigortacılığı ile ilgili çalışmalar yapmak, bu çalışmaları diğer kuruluşlarla koordine etmek ve izlemek.

    g) Her türlü gemi sicillerini tutmak. Denizde hareket imkanı bulunan ve ticari bir gayeye tahsis edilmiş olan, ancak tahsis edildiği gaye denizde seyrüseferi gerektirmeyen deniz araçlarının, belirlenen deniz ticaret politikaları ve uygulama esasları doğrultusunda, Türk deniz filosunun gelişimi ve milletlerarası rekabetin sağlanması ve ülke ekonomisinin ihtiyaçlarına yönelik olarak gemi sicillerine kaydını yapmak.

    h) İthalat ve ihracat yüklerinin taşınmasında Türk deniz ticaret filosunun daha fazla pay almasını sağlamak için gerekli tedbirleri almak, bu hususta ilgili kurum ve kuruluşları koordine etmek.

    ı) Müsteşarlıkça verilecek diğer görevleri yapmak.

    Madde 5 - 491 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 10 uncu maddesi bölüm ve madde başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

    Danışma ve Denetim Birimleri

    Danışma ve denetim birimleri

    Madde 10 - Müsteşarlığın merkez kuruluşundaki danışma ve denetim birimleri şunlardır :

    a) Teftiş Kurulu Başkanlığı.

    b) Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığı.

    c) Hukuk Müşavirliği.

    d) Müsteşarlık Müşavirleri.

    Madde 6 - 491 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 23 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

    Madde 23 - 23/04/1981 tarihli ve 2451 sayılı Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda Atama Usulüne İlişkin Kanun hükümleri dışında kalan memurların atanmaları Başbakan tarafından yapılır. Başbakan bu yetkilerini gerekli gördüğü alt kademelere devredebilir.

    Ancak, Teftiş Kurulu Başkanı ile müfettiş unvanlarını taşıyan görevlere müşterek kararla atama yapılır.

    Madde 7 - 491 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki ek maddeler eklenmiştir.

    Teftiş Kurulu Başkanlığı

    EK MADDE 6 - Teftiş Kurulu, Müsteşarın yazılı olarak vereceği emri veya onayı üzerine, Müsteşar adına aşağıdaki görevleri yapar:

    a) Müsteşarlık teşkilatının her türlü faaliyet ve işlemleri ile ilgili olarak teftiş, inceleme ve soruşturma işlerini yürütmek.

    b) Müsteşarlığın amaçlarını daha iyi gerçekleştirmek, mevzuata, plan ve programa uygun çalışmalarını sağlamak üzere gerekli teklifleri hazırlamak ve Müsteşara sunmak.

    c) Müsteşar tarafından istenilen konularda araştırma, inceleme yapmak ve diğer hizmetleri yürütmek.

    d) Özel kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak.

    Teftiş Kurulu Müfettişlerinin görev, yetki ve sorumlulukları, çalışma esasları ile atanma ve yükselme usulleri, Müsteşarlık tarafından çıkarılacak bir yönetmelikle düzenlenir.

    Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığı

    EK MADDE 7 - Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

    a) Müsteşarlığa, kalkınma planları, yıllık programlar ve Bakanlar Kurulu kararları çerçevesinde verilen emir ve görevlerin yerine getirilmesi için çalışma esaslarını tespit etmek, bu esaslara uygun olarak Müsteşarlığın anahizmet politikasının ve planlarının hazırlanmasına yardımcı olmak.

    b) Uzun vadeli planlarla, kalkınma planlarında ve yıllık programlarda öncelikle yer alması gerekli görülen hizmet ve tedbirlerin ve bunlarla ilgili temel politikaların bilimsel araştırma esaslarına göre tespitini sağlamak, Müsteşarın onayını aldıktan sonra Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığına göndermek.

    c) Hizmet ve faaliyetlerin ekonomik ve etkin bir şekilde yerine getirilmesi için insan gücü ile finansman ve malzeme gibi mevcut kaynakların en uygun ve verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamak için Müsteşarlık bütçesini plan ve program esaslarına göre hazırlamak ve uygulanmasını takip etmek.

    d) Müsteşarlık yıllık çalışma programını hazırlamak, Müsteşarlık hizmetleriyle ilgili gerekli istatistikleri toplamak ve değerlendirmek.

    e) Planlama ve koordinasyon konularında verilen diğer görevleri yerine getirmek, yıllık çalışma programlarının yürütülmesini takip etmek.

    f) Kanun, tüzük ve yönetmelik tasarıları ile kanun teklifleri hakkında Müsteşarlık görüşünün tespitine yardımcı olmak.

    g) Denizciliğin tarihçesini hazırlamak.

    h) Müsteşar tarafından verilen konularda araştırma ve inceleme yapmak ve diğer hizmetleri yürütmek.

    ı) Müsteşar tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.

    Döner sermayeye aktarılacak paylar

    EK MADDE 8 - Kılavuzluk ve römorkörcülük hizmeti vermekte olan kamu kurum ve özel kuruluşların, elde ettikleri aylık gayrisafi hasılattan % 6,5 oranında pay alınır. Bu tutarın % 10'a kadar artırılmasına veya % 3'e kadar indirilmesine Bakanlar Kurulu yetkilidir. Bu pay, en geç tahsil edildiği ayı takip eden ay sonuna kadar ilgili saymanlığa yatırılır. Yatırılan miktarın yarısı Denizcilik Müsteşarlığının merkez ve taşra birimlerinin faaliyetlerinin gerektirdiği her türlü harcamada (personel harcamaları hariç) kullanılmak üzere Denizcilik Müsteşarlığı Döner Sermaye İşletmesi bütçesine aktarılır.

    Madde 8 - 491 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

    Geçici Madde 7 - Ekli (1) ve (2) sayılı listelerde yer alan kadrolar ihdas edilerek 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki cetvellerin Denizcilik Müsteşarlığına ait bölümüne eklenmiştir.

    Madde 9 - 14/07/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun;

    a) 36 ncı maddesinin "Ortak Hükümler" bölümünün A-11 numaralı bendine "Bakanlık" ibaresinden sonra gelmek üzere "Müsteşarlık" ibaresi,

    b) "Zam ve tazminatlar" başlıklı 152 nci maddesinin "II-Tazminatlar" bölümünün "A-Özel Hizmet Tazminatı" bendinin (g) alt bendine "Bakanlık" ibaresinden sonra gelmek üzere "Denizcilik Müsteşarlığı" ibaresi,

    c) (I) sayılı Ek Gösterge Cetvelinin (I/d) bölümüne "Gümrük Müsteşarlığı Teftiş Kurulu Başkanı" ibaresinden sonra gelmek üzere "Denizcilik Müsteşarlığı Teftiş Kurulu Başkanı" ibaresi, Eklenmiştir.

    Madde 10 - 10/02/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanununun değişik 33 üncü maddesinin (b) bendindeki "Bakanlık ve Bağımsız Genel Müdürlük Müfettiş ve Müfettiş Yardımcıları" ibaresi, "Bakanlık, Müsteşarlık ve Bağımsız Genel Müdürlük Müfettiş ve Müfettiş Yardımcıları" şeklinde değiştirilmiştir.

    Geçici Madde 1 - Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Bakanlık, Müsteşarlık veya Genel Müdürlük kadrolarında teftiş, inceleme ve tahkikat yetkilerini haiz olarak yardımcılıkta geçen süre dahil en az beş yıl görev yapmış olan denetim elemanlarından en geç üç ay içinde müracaat edenler, kurumlarının muvafakatı üzerine bu Kanunun yayımını takip eden altı ay içinde Denizcilik Müsteşarlığı Müfettişi olarak atanabilirler.

    Madde 11 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Madde 12 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

   

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100