Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

TÜRK İŞBİRLİĞİ VE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN

    TÜRK İŞBİRLİĞİ VE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN

    Kanun No. 4668

    Kabul Tarihi : 02/05/2001

    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 12/05/2001

    Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 24400

    Ekonomik, Kültürel, Eğitim ve Teknik İşbirliği Başkanlığı Kurulması, 206 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin İki Maddesinin Değiştirilmesi ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellere Bir İlave Yapılması Hakkında 480 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü ile Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

    AMAÇ

    Madde 1 - Bu Kanunun amacı, başta Türk dilinin konuşulduğu cumhuriyetler ve akraba toplulukları ile Türkiye'ye komşu ülkeler olmak üzere, kalkınma yolundaki ülkeler ve topluluklarla diğer ülkelerin kalkınmalarına yardımcı olmak, bu ülke ve topluluklarla ekonomik, ticari, teknik, sosyal, kültürel ve eğitim alanlarındaki işbirliğini projeler ve programlar aracılığı ile geliştirmek, yapılacak yardım ve işlemleri yürütmek üzere, Başbakanlığa bağlı ve tüzel kişiliği haiz Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığının kurulması ile teşkilat ve görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

    GÖREVLER

    Madde 2 - Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığının görevleri şunlardır:

    a) Kalkınma yolundaki ülke ve topluluklarla ekonomik, ticari, teknik, sosyal, kültürel ve eğitim işbirliğini, bu ülkelerin kalkınmalarına katkıda bulunacak projeler bazında geliştirmek.

    b) Kalkınma yolundaki ülke ve toplulukların kalkınma hedefleri ve ihtiyaçlarını da göz önüne alarak ekonomik, ticari, teknik, sosyal, kültürel ve eğitim işbirliği ve yardım konularını belirlemek ve bu amaçla gerekli proje ve programları hazırlamak veya özel kuruluşlara hazırlatmak.

    c) Kalkınma yolundaki ülke ve toplulukların bağımsız devlet yapılarının geliştirilmesi, mevzuatın hazırlanması, kamu görevlilerinin yetiştirilmesi, serbest piyasa ekonomisine geçiş sürecinde bankacılık, sigorta, dış ticaret, bütçe ve vergi sistemi gibi alanlarda ihtiyaç duyacakları yardımları sağlamak, bu ülkelere uzmanlar gönderilmesi, bu ülkelerden gelecek eleman ve öğrencilerin eğitim ve staj görmesi, bu kişilere burs tahsis edilmesi amacıyla gerekli düzenlemeleri ve koordinasyonu yapmak.

    d) Eğitim ve kültür alanlarındaki işbirliği programlarının, yurt dışında, gerektiğinde Türk Kültür Merkezleri ile de işbirliği yaparak yürütülmesi için gerekli düzenlemeleri yapmak.

    Başkanlıkça yürütülecek projelerin belirlenmesi, uygulanması ve sonuçlandırılması, gerekli koordinasyonlarla bu proje ve faaliyetlerin sponsorlar aracılığıyla yapılmasının sağlanması, Başkanlığın faaliyet ve amaçlarına uygun yayın yapılması ve bu yayınlarla ilgili olarak ödenecek ücretler ile bu alanda basın yayın organlarınca yapılacak yayınların desteklenmesine ilişkin usul ve esaslar yönetmeliklerle belirlenir.

    TEŞKİLAT

    Madde 3 - Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı Teşkilatı; Koordinasyon Kurulu, ana hizmet birimleri, danışma ve yardımcı birimlerden oluşur. Başkanlık teşkilatı ek (1) sayılı cetvelde gösterilmiştir.

    KOORDİNASYON KURULU VE GÖREVLERİ

    Madde 4 - Koordinasyon Kurulu; Dışişleri, Maliye, Milli Eğitim, Sanayi ve Ticaret, Enerji ve Tabii Kaynaklar ve Kültür Bakanlıkları ile Hazine, Dış Ticaret ve Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlıkları, Diyanet İşleri Başkanlığı ve TÜBİTAK Başkanlığı personelinden bağlı ya da ilgili bulundukları bakan tarafından görevlendirilen en az müsteşar yardımcısı veya başkan yardımcısı düzeyindeki temsilciler ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanlığı temsilcisinden oluşur. Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı ve Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanı Kurulun doğal üyesidir. Koordinasyon Kuruluna Başkanlığın bağlı olduğu bakan başkanlık eder.

    Koordinasyon Kurulunun görüşeceği konuların nitelik ve özelliklerinin gerektirmesi halinde diğer bakanlık, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri ile oy hakkı olmaksızın sivil toplum örgütleri ile gönüllü kuruluşların temsilcileri, Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı başkan yardımcıları ve ilgili daire başkanları Koordinasyon Kurulu Başkanınca toplantıya çağırılır.

    Koordinasyon Kurulu yılda en az bir defa olmak üzere Koordinasyon Kurulu Başkanının daveti üzerine toplanır. Koordinasyon Kurulunun sekretarya hizmetlerini Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı yürütür.

    Koordinasyon Kurulunun görevleri şunlardır:

    a) Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığının faaliyetleri ile ilgili genel ilke ve öncelikleri hükümetin siyaseti ve dış politika hedefleri doğrultusunda belirlemek.

    b) Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığının faaliyetleri kapsamında programa alınacak ülke ve topluluklarla bu ülke ve topluluklara yönelik işbirliği ve yardım projelerini, ilgili ülkelerin kalkınma ihtiyaçlarını da dikkate alarak belirlemek.

    c) Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığının faaliyetlerinin Koordinasyon Kurulu kararlarına, 05/05/1969 tarihli ve 1173 sayılı Kanun ile 24/06/1994 tarihli ve 4009 sayılı Kanuna uygunluğunu sağlamak ve bu konuda tüm kamu kurum ve kuruluşları arasındaki koordinasyonu ve işbirliğini gerçekleştirmek.

    BAŞKAN VE BAŞKAN YARDIMCILARI

    Madde 5 - Başkan, Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığının amiridir. Başkan, Başkanlık hizmetlerinin mevzuata, hükümetin genel siyaset ve dış politikasına, milli güvenlik siyasetine, Koordinasyon Kurulu kararlarına ve işbirliği programları kapsamındaki ülkelerin kalkınma ihtiyaçlarına uygun olarak yürütülmesini ve Başkanlığın faaliyet alanına giren konularda diğer kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği ve koordinasyonu sağlamakla görevlidir ve Başkanlığın bağlı olduğu bakana karşı sorumludur.

    Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı ana hizmet birimleri ile danışma ve yardımcı birimlerin yönetim ve koordinasyonunda Başkana yardımcı olmak üzere iki başkan yardımcısı görevlendirilir.

    ANA HİZMET BİRİMLERİ

    Madde 6 - Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığının ana hizmet birimleri şunlardır:

    a) Ekonomik, Ticari ve Teknik İşbirliği Daire Başkanlığı.

    b) Eğitim, Kültür ve Sosyal İşbirliği Daire Başkanlığı.

    EKONOMİK, TİCARİ VE TEKNİK İŞBİRLİĞİ DAİRE BAŞKANLIĞI

    Madde 7 - Ekonomik, Ticari ve Teknik İşbirliği Daire Başkanlığı, kalkınma yolundaki ülkelerin serbest piyasa ekonomisine geçiş süreci içinde ihtiyaç duyacakları programları hazırlamak, bankacılık, finansman, sigorta, dış ticaret, bütçe ve vergi sistemi konularında yardım temin etmek; ekonomik, ticari ve teknik alanlarda bu ülkelerin kalkınma hedef ve ihtiyaçlarına uygun işbirliği program ve projelerini hazırlamak veya özel kuruluşlara hazırlatmak üzere gerekli düzenlemeleri yapmak ve uygulanmasının koordinasyonunu sağlamakla görevlidir.

    EĞİTİM, KÜLTÜR VE SOSYAL İŞBİRLİĞİ DAİRE BAŞKANLIĞI

    Madde 8 - Eğitim, Kültür ve Sosyal İşbirliği Daire Başkanlığı, kalkınma yolundaki ülkelerle eğitim, kültür ve diğer sosyal alanlardaki işbirliğini güçlendirmek amacıyla programlar hazırlamak, bu ülkelerden eğitim ve staj amacıyla Türkiye'ye gönderilecek kamu görevlilerinin, diğer elemanların ve öğrencilerin yetiştirilmesi, kabul, yerleştirme ve burs tahsisi işlerinin yürütülmesi, Türkiye'den bu ülkelere uzmanlar gönderilmesi ve işbirliği programlarının, yurt dışında gerektiğinde Türk Kültür Merkezleri ile de işbirliği yaparak yürütülmesi için ihtiyaç duyulacak düzenlemeleri yapmak ve uygulanmasının koordinasyonunu sağlamakla görevlidir.

    YARDIMCI BİRİM VE GÖREVLERİ

    Madde 9 - Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığının yardımcı birimi Personel, İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığıdır.

    Personel, İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığının görevleri şunlardır:

    a) Başkanlığın insan gücü planlaması ve personel politikasıyla ilgili çalışmaları yapmak, personel sisteminin geliştirilmesi ile ilgili tekliflerde bulunmak.

    b) Başkanlık personelinin atama, özlük, emeklilik ve sağlık işleriyle ilgili işleri yapmak.

    c) Başkanlığın eğitim planını hazırlamak, hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim programlarını düzenlemek ve uygulamak.

    d) Başkanlık için gerekli araç, gereç ve malzemenin temini ile ilgili hizmetleri yürütmek.

    e) İhtiyaç duyulan bina ve arazinin kiralanma, satın alma işlerini yürütmek.

    f) Başkanlığın mali işlerle ilgili hizmetlerini yürütmek.

    g) Temizlik, aydınlatma, ısıtma, onarım ve taşıma hizmetlerini yapmak.

    h) Sosyal tesislerin kurulması ve yönetimi ile ilgili hizmetleri düzenlemek ve yürütmek.

    i) Başkanlık personelinin ve ailelerinin sağlık hizmetlerinden faydalanmasını sağlamak.

    j) Genel evrak ve arşiv hizmet ve faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmek.

    k) Başkanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak.

    DANIŞMA HİZMETLERİ

    Madde 10 - Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığının danışma birimi Hukuk Müşavirliğidir.

    Hukuk Müşavirliğinin görevleri şunlardır:

    a) Başkanlık birimleri tarafından sorulan hukuki konular ile mali ve cezai sonuçlar doğuracak işlemler hakkında görüş bildirmek.

    b) Başkanlığın menfaatlerini koruyan anlaşmazlıkları önleyici hukuki tedbirleri zamanında almak, anlaşma ve sözleşmelerin bu esaslara uygun olarak yapılmasına yardımcı olmak.

    c) Başkanlığın taraf olduğu davalarla ilgili gerekli bilgileri hazırlamak ve bu davalarda Başkanlığı temsil etmek.

    d) Hukuki konularda Başkan tarafından verilecek diğer görevleri yerine getirmek.

    YÖNETİCİLERİN SORUMLULUKLARI

    Madde 11 - Başkanlık teşkilatının her kademedeki yöneticileri, yapmakla yükümlü bulundukları hizmet veya görevleri, Başkanlık emir ve direktifleri yönünde mevzuata, plan ve programlara uygun olarak düzenlemek ve yürütmekten bir üst kademeye karşı sorumludur.

    KOORDİNASYON VE İŞBİRLİĞİ KONUSUNDA BAŞKANLIĞIN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUĞU

    Madde 12 - Başkanlık, ana hizmet ve görevleriyle ilgili konularda Başbakanlıkça belirlenen esaslar dahilinde diğer kamu kurum ve kuruluşları ve mahalli idareler ile gerekli işbirliği ve koordinasyonu sağlamakla görevlidir.

    DÜZENLEME GÖREV VE YETKİSİ

    Madde 13 - Başkanlık, kanunla yerine getirmekle yükümlü olduğu hizmetleri yönetmelik, tebliğ, genelge ve diğer emirlerle düzenlemekle görevli ve yetkilidir.

    YETKİ DEVRİ

    Madde 14 - Başkan ve her kademedeki Başkanlık yöneticileri, sınırlarını yazılı olarak açıkça belirtmek şartıyla yetkilerinden bir kısmını astlarına devredebilirler. Yetki devri, yetki devreden amirin sorumluluğunu kaldırmaz.

    KADROLAR

    Madde 15 - Kadroların tespiti, ihdası, kullanılması ile kadrolara ait diğer hususlar, 13/12/1983 tarihli ve 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre düzenlenir.

    BÜTÇE VE DENETİM

    Madde 16 - Başkanlığın bütçesi, aşağıdaki kaynaklardan oluşur:

    a) Genel Bütçeden bu amaçla Başbakanlık Bütçesine konulacak ödenek.

    b) Gerçek ve tüzel kişilerden sağlanan yardım ve bağışlar.

    c) Lüzumu halinde, Başbakan onayı ile diğer kaynaklardan yapılacak transferler.

    Başkanlığın her türlü hesap ve işlemleri, Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulunun denetimine tabidir.

    PERSONEL REJİMİ

    Madde 17 - Başkanlık personeli 14/07/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabidir.

    Teknik yardım uzman yardımcılığına atanabilmek için Devlet memurluğuna atanacaklarda aranan genel şartlara ek olarak aşağıdaki nitelikler aranır:

    a) En az dört yıllık yükseköğretim kurumlarından veya bunlara denkliği kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.

    b) Yapılacak yarışma ve yeterlik sınavında başarılı olmak.

    c) Sınavın yapıldığı tarihte otuz yaşını doldurmamış olmak.

    Yönetmelikte belirlenen yabancı dillerden en az birini, Kamu Personeli Dil Sınavında belirlenen (C) düzeyine eşdeğer derecede bilmek tercih nedeni olarak dikkate alınır. Teknik yardım uzman yardımcılığına atananlar en az üç yıl çalışmak ve her yıl olumlu sicil almak kaydıyla açılacak yeterlik sınavına girme hakkı kazanırlar. Bu sınavda başarılı olanlar teknik yardım uzmanı unvanını alırlar. Yeterlik sınavında iki defa başarısız olanlar teknik yardım uzman yardımcısı unvanını kaybederler ve durumlarına uygun diğer kadrolara atanırlar.

    Teknik yardım uzman ve uzman yardımcılığı yarışma ve yeterlik sınavı ile yetiştirilme ve çalışma usul ve esasları yönetmelikle düzenlenir.

    Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığında fiilen çalışan personel (sözleşmeli personel hariç), Başbakanlık merkez teşkilatında çalışan personelin yararlandığı fazla çalışma ücretinden aynı usul ve esaslarla yararlanır. Bu şekilde çalışan personele ayrıca, en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil);

    1. Başkan için % 90'ını,

    2. Başkan yardımcıları ve 1 inci Hukuk Müşaviri için % 70'ini,

    3. Daire başkanları için % 60'ını,

    4. Şube müdürleri, avukat, teknik yardım uzman ve uzman yardımcılarından;

    a) 1-4 üncü derecelerden aylık alanlar için % 50'sini,

    b) Diğer derecelerden aylık alanlar için % 45'ini,

    5. Diğer personelden;

    a) 1-3 üncü derecelerden aylık alanlar için % 35'ini,

    b) 4-6 ncı derecelerden aylık alanlar için % 30'unu,

    c) 7-10 uncu derecelerden aylık alanlar için % 25'ini,

    d) Diğer derecelerden aylık alanlar ile yardımcı hizmetler sınıfına dahil kadrolarda görev yapan personel için % 20'sini,

    Geçmemek üzere Başkanlığın bağlı olduğu bakan tarafından belirlenecek esas, usul ve oranlarda her ay tazminat ödenir.

    ATAMA

    Madde 18 - Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanı, başkan yardımcıları ve 1 inci Hukuk Müşaviri müşterek kararla atanır. 23/04/1981 tarihli ve 2451 sayılı Kanun kapsamı dışında kalan görevlere atamalar, Başkanın teklifi üzerine Başkanlığın bağlı olduğu bakan tarafından yapılır. Bakan bu yetkisini, gerekli gördüğü hallerde Başkana devredebilir.

    KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDAKİ PERSONELİN GÖREVLENDİRİLMESİ

    Madde 19 - Genel ve katma bütçeli daireler, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları ve bunlara bağlı kurum ve ortaklıklarda çalışanlar kurumlarının, Danıştay ve Sayıştay mensupları, hakimler ve savcılar için kendilerinin muvafakatı ile, Başkanlık teşkilatında görevlendirilebilir. Bu personel, kurumlarından maaşlı izinli sayılır ve aylık, ödenek, her türlü zam ve tazminatları ile diğer mali ve sosyal hak ve yardımları kurumlarınca ödenir. İzinli oldukları sürece memuriyetleri ile ilgili özlük hakları devam ettiği gibi, bu süreler terfi ve emekliliklerinde hesaba katılır. Terfileri başkaca bir işleme gerek duyulmadan süresinde yapılır.

    Üniversite öğretim elemanları, uzmanlıklarına uyan işler için, 04/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 38 inci maddesine göre Başkanlık teşkilatında görevlendirilebilir.

    SÖZLEŞMELİ PERSONEL ÇALIŞTIRILMASI

    Madde 20 - Başkanlık teşkilatında, Devlet Memurları Kanununun sözleşmeli personel çalıştırılması hakkındaki hükümlerine bağlı olmaksızın en az dört yıllık yükseköğretim kurumlarından mezun olan Türk ve yabancı elemanlar sözleşmeli olarak çalıştırılabilir. Bu şekilde istihdam edileceklerin çalıştırılma usul ve esasları ile Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) bendine göre çalıştırılan sözleşmeli personel için belirlenen tavan ücreti aşmamak kaydıyla sözleşme ücretleri Bakanlar Kurulunca tespit edilir.

    SÖZLEŞME İLE ARAŞTIRMA, ETÜT VE PROJE YAPTIRMA

    Madde 21 - Başkanlığın görevleri kapsamındaki faaliyetlerle ilgili olarak araştırma, etüt ve proje hazırlama ve diğer işler, hazırlanacak yönetmelikteki esaslar çerçevesinde sözleşme ile Türk ve yabancı gerçek ve tüzel kişilere yaptırılabilir.

    UYGULANMAYACAK HÜKÜMLER

    Madde 22 - Başkanlığın görevleri kapsamındaki işlemlerde, 26/05/1927 tarihli ve 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanunu, 21/02/1967 tarihli ve 832 sayılı Sayıştay Kanunu ve 08/09/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri uygulanmaz.

    KOORDİNASYON OFİSLERİ

    Madde 23 - Başkanlığın yurt dışında yürüteceği proje, program ve yardım işlemlerinin gerektirdiği koordinasyonun sağlanması için Başkanlıkta görevli personelden görevlendirilecekler ile bunlara yardımcı olmak üzere mahallinden temin edilecek ve ofis hizmetlerinde kullanılacak personelin niteliği, sayısı, görev süresi ve bunlara ödenecek ücretlerin belirlenmesi, personele yapılacak harcamalar dışında kalan harcamaların neler olacağı ile harcamaya ilişkin usul ve esaslar Başkanlığın önerisi ve Koordinasyon Kurulunun uygun görüşü üzerine Bakanlar Kurulunca belirlenir.

    KADRO İHDASI

    Madde 24 - 480 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ekinde yer alan (2) sayılı listedeki kadrolar iptal edilmiş ve 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (I) sayılı cetvelin ilgili bölümünden çıkarılmış, bu Kanuna ekli (1) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvele "Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı (TİKA)" bölümü olarak eklenmiştir.

    Madde 25 - Devlet Memurları Kanununun;

    a) 36 ncı maddesinin "Ortak Hükümler" başlıklı bölümünün A-11 numaralı bendine "Gümrük Uzman Yardımcıları" ibaresinden sonra gelmek üzere "Teknik Yardım Uzman Yardımcıları", "Gümrük Uzmanlığına" ibaresinden sonra gelmek üzere "Teknik Yardım Uzmanlığına",

    b) Mülga 213 üncü maddesinden sonra gelen "Zam ve tazminatlar" başlıklı ek maddesinin "II-Tazminatlar" bölümünün "A-Özel Hizmet Tazminatı" bendinin (i) alt bendine "Gümrük Uzmanları" ibaresinden sonra gelmek üzere "Teknik Yardım Uzmanları",

    c) (I) sayılı ek gösterge cetvelinin "I-Genel İdare Hizmetleri Sınıfı" bölümünün;

    1. (c) bendine "Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı", ibaresinden sonra gelmek üzere "Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanı",

    2. (f) bendine "GAP İdaresi Başkan Yardımcısı", ibaresinden sonra gelmek üzere "Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkan Yardımcısı",

    3. (h) bendine "Gümrük Uzmanları" ibaresinden sonra gelmek üzere "Teknik Yardım Uzmanları", İbareleri eklenmiştir.

    Madde 26 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Madde 27 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

    Geçici Madde 1 - Bu Kanun ile yapılan yeni düzenleme sebebi ile kadroları iptal edilen personel, başkaca bir işleme gerek kalmaksızın aynı unvanlı yeni kadrolarına atanmış sayılırlar.

    Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığında görevli personelden en az dört yıllık yükseköğretim kurumlarından veya bunlara denkliği kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olduktan sonra Başkanlıkta ihtisas gerektiren işlerde en az dört yıl çalışmış olanlar, bu Kanunun yayımlandığı tarihten itibaren bir yıl içinde açılacak en fazla iki yeterlik sınavında başarılı olmaları halinde teknik yardım uzmanı kadrolarına atanırlar. Bu şekilde çalışma süreleri dört yıldan az olanlardan, 31/12/2000 tarihi itibariyle Başkanlıkta kadrolu veya sözleşmeli olarak çalışan personelden, altı ay içerisinde yapılacak sınavda başarılı olanlar teknik yardım uzman yardımcısı kadrolarına atanırlar.

    Bu Kanunun yayımlandığı tarihte TİKA'da sözleşmeli olarak çalıştırılan personelden yukarıdaki fıkra dışında kalanlar, bu Kanunun yayımlandığı tarihten itibaren bir yıl içinde durumlarına uygun boş kadrolara atanabilir.

    Bu Kanun uyarınca memur kadrosuna ataması yapılan personelin Ekonomik, Kültürel, Eğitim ve Teknik İşbirliği Başkanlığında sözleşmeli statüde geçen hizmet süreleri, öğrenim durumu itibariyle yükselebilecekleri dereceyi aşmamak ve boş kadro bulunmak koşuluyla Devlet Memurları Kanununun ek geçici 1, 2 ve 3 üncü maddeleri ile mezkur Kanuna 22/09/1991 tarihli ve 458 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile eklenen ek geçici madde hükümleri dikkate alınarak kazanılmış hak aylık, derece ve kademelerinin tespitinde değerlendirilir.

    Bu suretle 08/06/1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ile ilişkilendirilen personelin kazanılmış hak aylık derecelerinde değerlendirilmeyen geçmiş hizmetleri yürürlükteki hükümlere göre emekli keseneğine esas aylıklarında değerlendirilir.

    Bu madde hükmüne göre ataması yapılan personelin bu Kanunun yayımlandığı tarihten önceki en son ayda almış oldukları net sözleşme ücretinin atandıkları kadroda kendilerine ödenecek olan aylık, ek gösterge, her türlü zam ve tazminatlar ile fazla mesainin toplam net tutarından fazla olması halinde aradaki fark kapanıncaya kadar damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın tazminat olarak ödenir.

    EKLER

    EK-I

    (1) SAYILI CETVEL

    TÜRK İŞBİRLİĞİ VE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI

    Koordinasyon Başkan Başkan Yardımcıları Ana Hizmet Birimleri Danışma Birimi Yardımcı Birim

    Kurulu

    ------------ ------ ------------------- ----------------------------- ----------------- -----------------------

    Koordinasyon Başkan Başkan Yardımcısı 1. Ekonomik, Ticari ve Teknik Hukuk Müşavirliği Personel, İdari ve Mali

    Kurulu Başkan Yardımcısı İşbirliği Daire Başkanlığı İşler Daire Başkanlığı

    2. Eğitim, Kültür ve Sosyal

    İşbirliği Daire Başkanlığı

    EK-II

    1 SAYILI LİSTE

    TÜRK İŞBİRLİĞİ VE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI

    TEŞKİLATI: MERKEZ

    İHDAS EDİLEN KADROLARIN

    SINIFI UNVANI DERECESİ ADEDİ

    ------ -------------------------------- -------- -----

    GİH Başkan 1 1

    GİH Başkan Yardımcısı 1 2

    GİH 1 inci Hukuk Müşaviri 1 1

    GİH Daire Başkanı 1 3

    GİH Şube Müdürü 1 4

    GİH Şube Müdürü 2 2

    GİH Şube Müdürü 3 3

    AH Avukat 7 1

    TH Teknik Yardım Uzmanı 4 3

    GİH Teknik Yardım Uzmanı 5 16

    TH Teknik Yardım Uzmanı 5 3

    GİH Teknik Yardım Uzmanı 6 17

    TH Teknik Yardım Uzmanı 6 3

    GİH Teknik Yardım Uzman Yardımcısı 9 8

    GİH Uzman 3 1

    GİH Uzman 5 2

    GİH Uzman 6 6

    GİH Uzman 7 2

    GİH Programcı 5 1

    GİH Bilgisayar İşletmeni 9 1

    GİH Mütercim 5 1

    GİH Mütercim 6 2

    GİH Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni 4 2

    GİH Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni 7 2

    GİH Ambar Memuru 6 1

    GİH Memur 5 2

    GİH Memur 6 3

    GİH Memur 7 3

    GİH Memur 8 1

    GİH Memur 9 2

    GİH Memur 11 1

    GİH Daktilograf 6 1

    GİH Daktilograf 8 1

    GİH Daktilograf 10 1

    GİH Sekreter 7 1

    GİH Sekreter 10 3

    GİH Sekreter 11 1

    GİH Santral Memuru 10 2

    THS Teknisyen 11 1

    GİH Şoför 8 3

    GİH Şoför 11 3

    GİH Şoför 12 2

    YH Bekçi 10 1

    YH Hizmetli 10 3

    YH Hizmetli 11 1

    YH Hizmetli 12 1

    ------

    Toplam: 125

   

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100