Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE AİT ARAÇ, GEREÇ, MAL VE MALZEMENİN SATIŞ, HİBE, HEK VE HURDA DURUM VE İŞLEMLERİ İLE HİZMET SATIŞINA DAİR KANUN

    EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE AİT ARAÇ, GEREÇ, MAL VE MALZEMENİN SATIŞ, HİBE, HEK VE HURDA DURUM VE İŞLEMLERİ İLE HİZMET SATIŞINA DAİR KANUN

    Kanun No: 4645

    Kabul Tarihi : 12/04/2001

    Resmi Gazete Tarihi: 24/04/2001

    Resmi Gazete Sayısı: 24382

    AMAÇ VE KAPSAM

    Madde 1 - (Değişik fıkra: 08/02/2006-5455 S.K./1.mad) Bu Kanunun amacı, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından satın alınan veya çeşitli yollarla temin edilen taşıt, silah, mühimmat, makine ve teçhizat ile mal ve malzemeden ihtiyaç fazlası bulunanlar veya standart dışı durumuna düşenler ile HEK durumunda olan veya hurdaya ayrılanların tasfiyesi, değerlendirilmesi ve Kurumun asli görevlerini aksatmamak şartı ile hizmet verilmesine dair usul ve esasları belirlemektir.

    Bu Kanun, birinci fıkrada belirtilen mal, malzeme ve hizmetin;

    a) Türkiye'deki kamu kurum ve kuruluşlarına bedelsiz olarak devredilmesini, özel ve tüzel kişilere satılmasını, bunların ürettikleri veya sahip oldukları mal ve malzeme ile mübadele edilmesini,

    b) Türkiye Cumhuriyetinin dış siyasi tutum ve menfaatlerine aykırı olmadığının Dışişleri Bakanlığının mütalaasıyla belirlenmesi şartı ile dost veya müttefik devletlerin emniyet ve güvenlik hizmetlerinde kullanılmak üzere hibe edilmesini, değeri üzerinden veya değerinden daha az bedel karşılığında yardım olarak verilmesini,

    c) Kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlar ve şahıslara bedelli, dost veya müttefik devletlere bedelli veya gerektiğinde bedelsiz hizmet satışını,

    kapsar.

    TANIMLAR

    Madde 2 - Bu Kanunda geçen ifadelerden;

    Standart dışı: İmalat özellikleri itibarıyla, teknik ve teknolojinin gelişmesi karşısında tip, kapasite ve niteliğini kaybeden ve kullanımından vazgeçilen silah, mal ve malzeme, mühimmat, makine ve teçhizatı,

    Silah: Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde bulunan ateşli silahlar ile havan, roketatar, bomba ve benzerlerini,

    Mühimmat: Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde bulunan silahlara ait her türlü mermi ve cephaneyi,

    Makine ve teçhizat: Role, telsiz, bilgisayar gibi haberleşme ve yazılım cihazları ile kriminal laboratuvar malzemelerini ve bunların donanımlarını,

    HEK: (Değişik tanım: 08/02/2006-5455 S.K./2.mad) Hizmette kullanılabilme vasfını kaybeden veya arızalı hale geldiklerinde onarımları ekonomik olarak mahzurlu olan taşıt, silah, mühimmat, makine ve teçhizat ile mal ve malzemeyi,

    Hurda: (Değişik tanım: 08/02/2006-5455 S.K./2.mad) Hizmette uzun süre kullanılması veya giderilmesi mümkün olmayan arızalar ve geçirdiği kazalar dolayısıyla işe yaramaz hale gelen taşıt, silah, mühimmat, makine ve teçhizat ile mal ve malzemeyi,

    Hizmet: (Değişik tanım: 08/02/2006-5455 S.K./2.mad) Kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlar ve şahıslara, dost veya müttefik devletlere verilebilecek, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından üretilen eğitim, bilgi, belge, teknik inceleme ve analiz, tesis, bakım, onarım, modernizasyon, sağlık, test, bilişim ve yazılım, veriler ve sorgulamaları, basım, yayım, çekim, montaj, seslendirme, spikerlik, tercüme, güvenlik tertibatı, danışmanlık, havacılık ve benzeri hizmetler ile Emniyet Genel Müdürlüğüne ait taşıt, silah, mühimmat, makine ve teçhizat, mal ve malzeme ile bina, arazi ve tesislerinden istifade ettirmeyi,

    Taşıt: (Ek tanım: 08/02/2006-5455 S.K./2.mad) Emniyet Genel Müdürlüğüne ait her türlü motorlu veya motorsuz kara, deniz ve hava ulaştırma araçlarını,

    Mal ve malzeme: (Ek tanım: 08/02/2006-5455 S.K./2.mad) Emniyet Genel Müdürlüğünün donanımı ile bakım, onarım ve idamesi için zaruri olan araç, gereç, yedek parça, cihaz ve sağlık malzemeleri ile kırpıntı, döküntü malzeme atık ve parçalarını,

    İhtiyaç fazlası: (Ek tanım: 08/02/2006-5455 S.K./2.mad) Çeşitli yollardan temin edilerek kuvveye alınmış, ancak kullanılabilme özelliği olmakla birlikte çeşitli nedenlerle kullanılmaksızın kuvvede bulundurulan taşıt, silah, mühimmat, makine ve teçhizat ile mal ve malzemeyi,

    ifade eder.

    KOMİSYONLAR

    Madde 3 - (Değişik madde: 08/02/2006-5455 S.K./3.mad)

    Bu Kanun kapsamında yer alan taşıt, silah, mühimmat, makine ve teçhizat ile mal ve malzemelerin hurda, HEK, standart dışı veya ihtiyaç fazlalığının belirlenmesi ile satışı talep edilen hizmetlerin yapılıp yapılmamasına karar vermek üzere, konusunda uzman en az iki kişinin yer alacağı beş kişiden müteşekkil teknik komisyonlar oluşturulur. Bu komisyonlara gerektiğinde diğer kurum ve kuruluşlardan da temsilci alınır.

    Bu Kanuna göre verilecek hizmet ile satışı yapılacak taşıt, silah, mühimmat, makine ve teçhizat ile mal ve malzemelerin değer tespitini yapmak üzere Emniyet Genel Müdürlüğü personelinden en az üç kişiden oluşan değer tespit komisyonları oluşturulur. Bu komisyonlara meslekî bilgilerinden istifade etmek üzere diğer kurum ve kuruluşlardan temsilci dahil edilebilir.

    Satılmasına karar verilen hizmetler ile taşıt, silah, mühimmat, makine ve teçhizat ile mal ve malzemelerin satış işlemi Emniyet Genel Müdürlüğü personelinden en az üç kişiden oluşan ihale komisyonlarınca açık artırma usulü ile yapılır. Tarifeye dayalı olarak verilecek hizmetler bu kapsamın dışında olup yönetmelikle düzenlenir.

    Bu komisyonların teşkili ve kararları ita amirinin onayı ile yürürlüğe girer.

    UYGULAMAYA DAİR ESASLAR

    Madde 4 - Bu Kanuna göre yapılması gereken her türlü iş ve işlemler, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine tabi değildir.

    (Değişik fıkra: 14/07/2004 - 5217 S.K./15.mad) *1* *2* Satılan taşıtlar ile makine, teçhizat, silah ve hizmetten elde edilen gelirler bütçeye gelir kaydedilir.

    Bu Kanun hükümlerine göre sağlanacak ihtiyaçlar ve bunlarla ilgili muameleler katma değer vergisi ve damga vergisi hariç her türlü vergi, resim, harç ve resmi kuruluşlara ait ardiye ücretinden muaftır.

    Bu Kanunun uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar, Kanunun yayımı tarihinden itibaren altı ay içinde İçişleri Bakanlığınca teklif edilerek Bakanlar Kurulunca çıkarılacak bir yönetmelik ile düzenlenir.

    Ek Madde1 - (Ek madde: 08/02/2006-5455 S.K./4.mad)

    Mülkiyeti Hazineye ait olup İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğüne tahsisli taşınmazlardan gerekli görülenlerin, İçişleri Bakanlığı ile mutabık kalınarak tahsislerini kaldırmaya ve 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 46 ncı maddesine bağlı olmaksızın satmaya Maliye Bakanlığı yetkilidir.

    Satış bedelleri bütçeye gelir kaydedilir. Emniyet Genel Müdürlüğünün ihtiyacı olan bina ve tesislerin yapımı, onarımı ve donatımı ile asayiş, trafik ve güvenlik hizmetleri için gerekli mal ve hizmet alımında kullanılmak üzere Emniyet Genel Müdürlüğü bütçesine gerekli ödenek öngörülür.

    YÜRÜRLÜK

    Madde 5 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    YÜRÜTME

    Madde 6 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

   

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100