Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI AKARYAKIT İKMAL VE NATO POL TESİSLERİ İŞLETME BAŞKANLIĞININ KURULUŞU VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN

    MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI AKARYAKIT İKMAL VE NATO POL TESİSLERİ İŞLETME BAŞKANLIĞININ KURULUŞU VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN

    Kanun No. 4636

    Kabul Tarihi : 05/04/2001

    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 13/04/2001

    Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 24372

    (Milli Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığının Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü ve Devlet Memurları Kanunu ile Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun)

    BİRİNCİ BÖLÜM : GENEL HÜKÜMLER

    AMAÇ VE KAPSAM

    Madde 1 - Bu Kanunun amacı; barışta ve savaşta Türk Silahlı Kuvvetlerinin ve dış takviye kuvvetlerinin akaryakıt ve madeni yağ stoklarını muhafaza etmek ve bunları akaryakıt boru hattı veya diğer nakliye araçları ile askeri birliklere ulaştırmak ve Türkiye NATO boru hattı ile akaryakıt tesislerinin işletme, bakım ve çalışır halde bulundurulmasını sağlamak üzere Milli Savunma Bakanlığına bağlı, kamu tüzel kişiliğini haiz, özel bütçeli Milli Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığının kurulması ve işletilmesine ilişkin esas ve usulleri belirlemektir.

    Bu Kanun, Milli Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığının; kuruluş, teşkilat, kadro, görev, yetki, gelir, gider, mal ve hakları, denetim ile personelin özlük ve sosyal haklarına ilişkin esas ve usulleri kapsar.

    TANIMLAR

    Madde 2 - Bu Kanunda geçen;

    Bakanlık : Milli Savunma Bakanlığını,

    Bakan : Milli Savunma Bakanını,

    Başkanlık : Milli Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığını,

    Başkan : Milli Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanını,

    Şirket : Petrol Ofisi Anonim Şirketi (POAŞ)'ni,

    NATO : Kuzey Atlantik Andlaşması Organizasyonunu,

    POL : Petrol, yakıt ve yağlayıcılarını,

    İfade eder.

    GÖREV VE YETKİLER

    Madde 3 - Başkanlığın görevleri aşağıda belirtilmiş olup, bu görevler Yönetim Kurulunun alacağı kararlar çerçevesinde yerine getirilir.

    a) NATO enfrastrüktür programı gereğince veya bütçeden askeri ihtiyaçlar için inşa edilmiş veya edilecek olan akaryakıt tesisleri ile boru hatlarını Türk Silahlı Kuvvetlerinin akaryakıt ihtiyacına cevap verecek şekilde işletmek.

    b) Akaryakıt tesisleri ile boru hatlarının her türlü bakım, onarım ve korunmasına dair tüm hizmetleri yürütmek, ihtiyaç duyulan ilave tesisleri kurmak veya kurdurmak.

    c) Hazarda ve seferde Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacı olan ve Bakanlıkça protokol ve sözleşmeye bağlanmış olan veya Bakanlık tarafından Başkanlığın temin ile görevlendirdiği akaryakıt ve madeni yağları, sözleşme veya protokolde belirtilen yerlerden teslim alarak depolamak ve dağıtımını sağlamak.

    d) Atıl kapasitenin Ülke ekonomisi yararına değerlendirilmesi amacıyla görevleri ile ilgili hizmet sunmak ve gelir sağlamak.

    e) Akaryakıt tesislerine ilişkin yapılacak veya planlanacak faaliyetler konusunda ilgili kurum ve kuruluşlarla bilgi alış verişinde bulunmak.

    f) Teşkil edeceği tanker filoları veya sivil nakliye ve petrol kuruluşları vasıtasıyla boru hattı dışındaki akaryakıt naklini sağlamak, gerektiğinde deniz aşırı nakliyatlar için deniz tankeri satın almak veya kiralamak.

    g) POL tesislerine ait haberleşme sisteminin işletme ve idamesini sağlamak.

    h) Başkanlık emrinde çalışan personele ilişkin idari, sosyal ve mali her türlü işlemleri yürütmek.

    ı) Diğer akaryakıt boru hattı işletmesiyle uğraşan kuruluşlara işletme ve bakım hizmetleri satışı yapmak.

    i) İşletme ve bakımın idamesi ile Başkanlığı harbe hazır durumda bulundurmak; akaryakıt, madeni yağ ve türevleri ile gerekli her türlü araç, gereç, teçhizat, demirbaş malzeme, yedek parçayı yurt içi ve yurt dışı kaynaklardan satın almak, kiralamak, depolamak ve dağıtımını yapmak, Başkanlık tesislerinin korunmasını Bakanlıkça tahsis edilen silahlarla sağlamak.

    j) NATO makamlarından sarf müsaadesi sağlanması mümkün görülmeyen projeler için hizmetin gerektirdiği bina ve buna bağlı olarak alt yapı inşaatını veya tadilat işlerini yaptırmak, kiralamak veya satın almak, ayni haklar tesis etmek, ettirmek ve kaldırmak.

    k) Başkanlığın mal ve hizmetlerinin fiyatlarını belirlemek.

    l) Bakan tarafından kendisine verilen diğer görevleri yerine getirmek.

    İKİNCİ BÖLÜM : TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ

    TEŞKİLAT

    Madde 4 - Başkanlık, Milli Savunma Bakanlığına bağlı, tüzel kişiliği haiz, özel bütçesi olan bir teşkilattır. Başkanlık, merkez teşkilatı ile taşra teşkilatından oluşur. Başkanlığın teşkilatı, Ek-1 sayılı cetvelde gösterilmiştir.

    Ek-1 sayılı cetvelde yer verilen birimlerin alt birimleri, Başkanlığın teklifi üzerine Yönetim Kurulunun kararı ve Bakanın onayı ile belirlenir.

    MERKEZ TEŞKİLATI VE GÖREVLERİ

    Madde 5 - Başkanlığın merkezi Ankara'dadır.

    Merkez teşkilatı; Yönetim Kurulu ve bu Kurula bağlı Başkan, Başkan Yardımcısı, Hukuk Müşavirliği, Savunma Uzmanlığı, Teftiş Kurulu Başkanlığı, daire başkanlıkları ile şube müdürlüklerinden oluşur.

    Merkez teşkilatının görevleri aşağıda belirtilmiştir:

    a) NATO boru hatlarının işletme ve bakımını yaptırmak, çalışır halde bulundurulmasını sağlamak ve projeleri yürütmek.

    b) NATO standardizasyon ve dokümantasyonu ile ilgili koordine ve çalışmaları yapmak.

    c) Bakanlıkça protokol ve sözleşmeye bağlanmış olan veya Bakanlık tarafından Başkanlığın temin ile görevlendirildiği akaryakıt ve madeni yağları, protokol veya sözleşmesinde belirtilen yerlerden teslim alarak, belli bir program dahilinde stoklanması ve ihtiyaç makamlarına dağıtım ve teslimatı için her türlü işlem ve uygulamaları yapmak.

    d) Başkanlığın ihtiyacı olan iç ve dış alımları yapmak.

    e) NATO boru hattı sistemini kiraya vermek ve buradan elde edilen gelirleri bütçesine gelir kaydetmek.

    f) Başkanlık faaliyetlerinin gerektirdiği sözleşme ve protokolleri yapmak.

    g) Bütçe, bilanço ve finansman işlemlerini yürütmek.

    h) Yönetim Kurulunca onaylanan plan, program ve bütçenin uygulamasını sağlamak.

    ı) Yönetim Kurulunun kararını gerektiren konularda Yönetim Kuruluna teklifte bulunmak.

    YÖNETİM KURULU, GÖREV VE YETKİLERİ

    Madde 6 - Yönetim Kurulu; Milli Savunma Bakanı tarafından belirlenecek Müsteşar Yardımcısı başkanlığında; Milli Savunma Bakanlığı NATO Enfrastrüktür Dairesi Başkanı ve Maliye Dairesi Başkanı ile Genelkurmay Başkanı tarafından Genelkurmay Lojistik Dairesi Başkanlığından, Milli Savunma Bakanı tarafından Milli Savunma Bakanlığından iki yıllık süre için seçilecek birer üyeden oluşur.

    Yönetim Kurulu, Başkanının daveti üzerine ayda en az bir defa toplanır. Toplantı yeter ve karar sayısı üçtür. Yönetim Kurulu Başkanının katılamadığı toplantılara, en kıdemli üye başkanlık eder. Yönetim Kurulunun sekretarya hizmetleri, Başkanlık tarafından yerine getirilir.

    Yönetim Kurulu üyelerine, Kamu İktisadi Teşebbüsleri Yönetim Kurulunun kamu görevlisi üyeleri için Yüksek Planlama Kurulunca belirlenen miktarın yarısı tutarında aylık ücret ödenir.

    Yönetim Kurulunun çalışma usul ve esasları ile diğer hususlar yönetmelikle düzenlenir.

    Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri aşağıda belirtilmiştir :

    a) Başkanlığın yıllık plan, program ve bütçesini onaylamak.

    b) Başkanlığın merkez ve taşra birimlerinin kurulması, kaldırılıp birleştirilmesi, ayrılması ve yetki alanlarının belirlenmesi ile teşkilat yapısındaki değişikliklere ilişkin teklifleri, Bakanın onayına sunmak ve onayı müteakip, uygulanmasını sağlamak.

    c) Başkanlığın mal ve hizmetlerinin fiyatlarını belirlemek.

    d) Başkanlığın idari, mali ve teknik yönden düzenli, verimli ve etkin faaliyette bulunabilmesi için gerekli kararları almak.

    e) Hazırlanan faaliyet raporu ve mali raporu görüşüp karara bağlamak.

    TAŞRA TEŞKİLATI VE GÖREVLERİ

    Madde 7 - Taşra teşkilatı, bölge müdürlüklerinden oluşur.

    Bölge müdürlükleri; sorumluluk sahasında her türlü akaryakıt ikmalini yapmak, boru hatlarını işletmek, bakımını ve hüsnü muhafazasını sağlamakla görevlidirler.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : MALİ HÜKÜMLER

    BAŞKANLIĞIN GELİR VE GİDERLERİ

    Madde 8 - A) Başkanlığın gelirleri aşağıda belirtilmiştir:

    a) NATO akaryakıt tesislerinin yurt içi petrol şirketleri ile askeri amaçlı olarak müttefik ülkelere kiralanmasından elde edilecek kira gelirleri.

    b) Barışta ve savaşta Türkiye'ye intikal edecek müttefik ülkelerin askeri kuvvetlerinin ihtiyacının tedariki neticesi alınan akaryakıt ve hizmet bedelleri.

    c) Akaryakıt ve madeni yağların dağıtım hizmeti ile sistemin işletme veya bakım hizmeti karşılığı Türk Silahlı Kuvvetlerine ait ödeneklerden alınacak bedel.

    d) Akaryakıt ile ilgili diğer kuruluşlara yapılan işletme ve bakım hizmetleri satışı karşılığında elde edilen bedeller.

    Başkanlığın gelirleri, Devlet bankaları nezdinde açılan Türk Lirası ve döviz hesaplarına kaydedilir. Açılan bu hesaplardan harcama yapılması, Başkanın bu bankalara vereceği ödeme talimatı ile gerçekleştirilir.

    B) Başkanlığın giderleri aşağıda belirtilmiştir :

    a) Personel ücretleri.

    b) Yedek parça alımı da dahil olmak üzere, NATO akaryakıt tesislerinin bakım ve onarım giderleri ile hizmetin gerektirdiği her türlü yatırım giderleri.

    c) Navlun giderleri.

    d) Mal ve hizmet alımlarına ilişkin giderler.

    e) Her türlü idari giderler.

    Gelirler ve giderlerin kaydı, giderlerin yapılması ve bunlara ilişkin muhasebe kayıtlarının tutulması ve muhafazası sorumluluğu Başkanlığa aittir.

    Bu Kanun hükümlerine göre yapılacak her türlü işlemlerde; Başkanlık açısından 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanunu, 832 sayılı Sayıştay Kanununun tescil ile ilgili hükümleri ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri uygulanmaz.

    Başkanlığın her türlü faaliyet ve gelirleri; katma değer vergisi hariç olmak üzere Hazineye, katma bütçeli idarelere, belediyelere ve özel idarelere ait her türlü vergi, resim, harç, fon, zam ve ardiye ücretlerinden muaftır.

    ÖDENEKLERİN KULLANILMASI

    Madde 9 - Bakanlığın ihtiyacı olan; petrol ve madeni yağ istihsalinde kullanılan kimyevi müstahzarlar ve katkı maddeleri de dahil olmak üzere, her türlü akaryakıt ve madeni yağ alımlarında 26/05/1927 tarihli ve 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanununun 50 nci maddesi hükümleri uygulanır.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : PERSONEL İLE İLGİLİ HÜKÜMLER

    PERSONEL REJİMİ

    Madde 10 - Başkanlık hizmetleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi Devlet memurları, sözleşmeli personel ve işçiler eliyle yürütülür. Başkan ve Başkanlığın her kademesindeki yöneticileri, sınırlarını açıkça ve yazılı olarak belirlemek şartıyla, yetkilerinin bir kısmını astlarına devredebilirler. Yetki devri, yetki devredenin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

    Başkan ve Başkan Yardımcısı, Yönetim Kurulunun teklifi ve Bakanın onayı ile; diğer personel, Başkanın teklifi üzerine Yönetim Kurulu kararı ile atanır.

    Başkan ile Başkan Yardımcısı, daire başkanları, bölge müdürleri, şube müdürleri ve işletme müdürlerinin atanmalarında yüksek öğrenim görmüş olmaları şartı aranır. Bu kadrolara atanacaklarda aranacak diğer nitelikler, yönetmelikle belirlenir.

    Başkanlıkta; özel bilgi ve ihtisas gerektiren konularda sözleşmeli personel çalıştırılabilir. Sözleşmeli personelin çalıştırılmasına ilişkin esas ve usuller ile ücretleri Bakanlar Kurulunca belirlenir. Bu fıkra hükümlerine göre çalıştırılacak olanlar, sosyal güvenlik açısından Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı veya Sosyal Sigortalar Kurumu ile ilgilendirilir.

    Başkanlıkta; Başkan, Başkan Yardımcısı, Daire Başkanı ile Bölge Müdürü kadroları karşılık gösterilmek kaydıyla, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ve diğer kanunların sözleşmeli personel çalıştırılması hakkındaki hükümlerine bağlı olmaksızın, sözleşmeli personel çalıştırılabilir. Bu suretle çalıştırılacakların sözleşme esas ve usulleri ile ücretleri, Bakanlar Kurulunca tespit edilir.

    Başkanlıkta çalışan Devlet memurlarına, 22/06/1978 tarihli ve 2155 sayılı Kanun esaslarına göre tayın bedeli ödenir.

    Mahkeme ve icra dairelerinde Başkanlık lehine hükmedilip, karşı taraftan tahsil olunan vekalet ücretlerinin dağıtımında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ilgili hükümleri uygulanır.

    Başkanlıkta çalışan personel ile sözleşmeli olarak çalıştırılan personel, Türk Ceza Kanununun 279 uncu maddesinde yazılı memurdan sayılırlar ve bu personelin ifa ettikleri görevlerinden doğan suçlardan dolayı haklarında Türk Ceza Kanununun İkinci Kitap Üçüncü ve Altıncı Bablarındaki hükümler uygulanır.

    Başkanlığa ait tesislerin koruma hizmeti 22/07/1981 tarihli ve 2495 sayılı Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması Hakkında Kanun hükümleri gereğince yerine getirilir.

    Başkanlık kadrolarının tespiti, ihdası ve iptali ile kadrolara ilişkin diğer hususlar 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre düzenlenir.

    BEŞİNCİ BÖLÜM : ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

    DENETİM

    Madde 11 - Başkanlığın idari, mali ve diğer her türlü işlemleri, Milli Savunma Bakanlığının denetimine tabidir. Bu denetim, Bakan tarafından en az iki yıl için seçilen ve beş kişiden teşekkül eden Denetim Kurulu tarafından yerine getirilir. Denetim Kurulu üyelerine, Yönetim Kurulu üyelerinin aldığı ücret ödenir.

    YÖNETMELİK

    Madde 12 - Başkanlığın faaliyet alanları ile idari, mali, bütçe ve denetim işlemlerinin yürütülme şekli, muhasebe usulleri, Yönetim Kurulunun çalışma esas ve usulleri ve bu Kanunun uygulanması ile ilgili diğer hususlar, bu Kanunun yayımı tarihini takip eden altı ay içinde Bakanlıkça çıkartılacak bir yönetmelikle düzenlenir.

    MENKUL VE GAYRİMENKULLER

    Madde 13 - Türkiye NATO Askeri Boru Hattı ve Akaryakıt Tesisleri (depolar, deniz terminalleri, tanker ve vagon dolum tesisleri, pompa istasyonları ve bunların müştemilatı olan diğer bütün unsurlar), Bakanlığın mülkiyetindedir.

    Başkanlığın malları ve her türlü mevcutları aleyhine işlenen suçlar, Devlet malı aleyhine işlenmiş sayılır. Bu eylemler hakkında, Türk Ceza Kanunu hükümleri uygulanır. Başkanlığın taşınır ve taşınmaz malları ile diğer ayni hak ve mali varlıkları haczedilemez.

    DEĞİŞTİRİLEN HÜKÜMLER

    Madde 14 - 14/07/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun;

    a) 36 ncı maddesinin "Ortak Hükümler" bölümünün (A) bendinin onbirinci fıkrasına "İçişleri Bakanlığı Planlama Uzman Yardımcıları" ibaresinden sonra gelmek üzere "Milli Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve

    NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı Müfettiş Yardımcıları" ibaresi,

    b) 213 üncü maddesinden sonra gelen "Zam ve Tazminatlar" başlıklı ek maddenin II nci bölümünün (A) bendinin (g) fıkrasına "Sigorta Müfettişi ve Sigorta Müfettiş Yardımcıları" ibaresinden sonra gelmek üzere

    "Milli Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı Müfettiş ve Müfettiş Yardımcıları" ibaresi,

    c) Ekli I sayılı ek gösterge cetvelinin "I- Genel İdare Hizmetleri Sınıfı" bölümünün (d) bendine "Türk Patent Enstitüsü Başkanı" ibaresinden sonra gelmek üzere "Milli Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO

    POL Tesisleri İşletme Başkanı" ibaresi ile aynı bölümün (g) bendine "Sosyal Sigortalar Kurumu Sigorta Müfettişleri" ibaresinden sonra gelmek üzere "Milli Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri

    İşletme Başkanlığı Müfettişleri" ibaresi,

    d) Ekli II sayılı ek gösterge cetvelinin "2- Yargı Kuruluşları, Bağlı ve İlgili Kuruluşlar ile Yükseköğretim Kuruluşları" bölümüne "Atatürk Kültür Merkezi Başkan Yardımcıları" ibaresinden sonra gelmek üzere "Milli

    Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkan Yardımcısı" ibaresi,

    e) Ekli IV sayılı makam tazminatı cetvelinin (3) numaralı sırasının sonuna "Milli Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanı" ibaresi, aynı cetvelin (5) numaralı sırasının (c) bendine

    "Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkan Yardımcısı" ibaresinden sonra gelmek üzere "Milli Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkan Yardımcısı" ibaresi ile anılan cetvelin (8) numaralı

    sırasının (a) bendine "Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Müfettişleri" ibaresinden sonra gelmek üzere "Milli Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı Müfettişleri" ibaresi,

    Eklenmiştir.

    GEÇİCİ MADDELER

    Geçici Madde 1 - A) Bakanlığa ait gayrimenkuller üzerinde Şirket tarafından inşa edilen ve ekonomik ömrünü tamamlamış bulunan Etimesgut deposu, bedelsiz olarak Bakanlığa devredilir.

    B) Bakanlık tarafından yapılan Merzifon tesislerinin kurulu bulunduğu 15.970 metrekare arsa, maliki olan Şirket tarafından rayiç değeri üzerinden bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içinde Bakanlığa devredilir.

    Geçici Madde 2 - Şirket uhdesinde bulunup, Askeri İkmal ve NATO Tesisleri hizmetlerinde kullanılan her türlü araç, malzeme, lojman, bina ve tüm demirbaşlardan;

    a) Bakanlık tarafından ton/km. adı altında bedelleri Şirkete ödenmiş olanlar bedelsiz olarak,

    b) Bakanlık tarafından ton/km. adı altında bedellerinin bir kısmı şirkete ödenmiş olanların ise bakiye borcu şirkete ödenmek suretiyle,

    Başkanlıkça kullanılmak üzere Bakanlığa devredilir ve kamu kurumları nezdinde gerekli tesciller yapılır.

    Geçici Madde 3 - A) Askeri İkmal ve NATO Tesisleri hizmetlerinin yürütülmesinde Şirket bünyesinde çalışan işçiler, kadro ve pozisyonları ile birlikte Başkanlığa nakledilir ve nakledilen kadro ve pozisyonlar genel hükümlere göre vize ettirilir. Nakledilen işçilerin her türlü ücret, ikramiye ile diğer özlük hakları, yeni sözleşme imzalanıncaya kadar devam eder.

    Başkanlıkta çalışan tüm personel için kıdem tazminatı karşılığı olarak ödenen meblağın tamamı, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde Şirket tarafından Başkanlığa aktarılır.

    B) Şirket bünyesindeki Askeri İkmal ve NATO Tesisleri hizmetlerinin yürütülmesinde çalışan sözleşmeli personel, Başkanlığa nakledilir. Nakledilen sözleşmeli personelin her türlü zam, tazminat ve sözleşmeden doğan ücret, ikramiye ile diğer özlük hakları, unvanlarına uygun yeni kadro veya görevlerine atanıncaya kadar şahıslarına bağlı olarak saklı tutulur. Bu personelden bir ay içinde diğer kamu kurum ve kuruluşlarına naklen atama isteyenler ile ilgili kamu kurum ve kuruluşların isteklerine, Başkanlıkça muvafakat verilir.

    Ancak, bunların atandıkları yeni kadrolarda kaldıkları sürece alacakları her türlü ödemeler dahil maaşın net tutarı, eski kadrolarında en son ayda almış oldukları maaşlarının veya sözleşme ücretlerinin net tutarından az olduğu takdirde, bu durum giderilinceye kadar aradaki fark, herhangi bir kesintiye tabi tutulmaksızın tazminat olarak ödenir.

    Geçici Madde 4 - Milli Savunma Bakanlığının 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi Devlet memuru kadrolarından 1405 adedi iptal edilmiştir. İptal edilen kadroların hangi unvan ve hangi dereceden olacağı, Milli Savunma Bakanı tarafından tespit edilir ve Maliye Bakanlığı ile Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığına bildirilir.

    Ekli Listelerde yer verilen kadrolar ihdas edilerek, 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki III sayılı cetvele "Milli Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı" bölümü olarak eklenmiştir.

    Geçici Madde 5 - Kanunun yayımı tarihinden itibaren bir yıl süre ile Yönetim Kurulu; Milli Savunma Bakanlığı Müsteşarı başkanlığında, Genelkurmay Başkanlığı Lojistik Dairesi Başkanı, Milli Savunma Bakanlığı Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanı, NATO Enfrastrüktür Dairesi Başkanı, İç Tedarik Dairesi Başkanı, Maliye Dairesi Başkanı ve Hukuk Müşavirliği ve Davalar Dairesi Başkanından oluşur.

    Yönetim Kurulu, Yönetim Kurulu Başkanının daveti üzerine ayda en az bir defa toplanır. Toplantı yeter ve karar sayısı dörttür. Yönetim Kurulu Başkanının katılamadığı toplantılara, en kıdemli üye başkanlık eder. Yönetim Kurulunun sekretarya hizmetleri, Başkanlık tarafından yerine getirilir.

    Yönetim Kurulu üyelerine, Kamu İktisadi Teşebbüsleri Yönetim Kurulunun kamu görevlisi üyeleri için Yüksek Planlama Kurulunca belirlenen miktarın yarısı tutarında aylık ücret ödenir.

    YÜRÜRLÜK

    Madde 15 - Bu Kanun 4 Ekim 2000 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    YÜRÜTME

    Madde 16 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

    EK - 1 SAYILI CETVEL

    MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI AKARYAKIT İKMAL VE NATO POL TESİSLERİ İŞLETME BAŞKANLIĞI

    Yönetim Kurulu    Başkanlık    Başkan Yardımcılığı    Merkez       Taşra

    -------------   --------   ---------------   ------------   ----------

    Yönetim Kurulu    ANT. Başkanı    ANT. Başkan Yrd.   1. İşletme ve Tek-    1.ANT.Batı

                 Teknik İşler Dairesi   Bölge Müdürlüğü

                Başkanlığı       2. ANT. Doğu

                2. İdari İşler ve       Bölge Müdürlüğü

                İkmal Dairesi

                Başkanlığı

                3. Hukuk Müşavirliği

                4. Savunma Uzmanlığı

                5. Teftiş Kurulu

                Başkanlığı

    _______________________________________________________

    (III) SAYILI CETVEL

    KURUMU : M.S.B. AKARYAKIT İKMAL VE NATO POL TESİSLERİ İŞLETME BAŞKANLIĞI

    TEŞKİLATI : MERKEZ

       İHDAS EDİLEN KADROLAR

                Kadro      Serbest Kadro

    Sınıfı   Unvanı         Derecesi      Adedi

    ----   ------------------   -------   -----------

    GİH   Başkan         1      1

    GİH    Başkan Yardımcısı   1      1

    GİH    Daire Başkanı      1      2

    GİH    Hukuk Müşaviri      1      1

    GİH   Teftiş Kurulu Başkanı   1      1

    GİH   Müfettiş         1      4

    GİH   Şube Müdürü      1      7

    GİH   Savunma Uzmanı      1      1

    GİH   Sivil Savunma Uzmanı   1      1

    GİH   Uzman         1      7

    GİH   Çözümleyici      3      1

    GİH   Programcı      3      2

    GİH   Mütercim      3      1

    GİH   Veznedar      5      1

    GİH   Tahsildar      5      1

    GİH   Şef         4      18

    GİH   Memur         5      38

    GİH   Bilgisayar İşletmeni   3      1

    GİH   Veri Hazırlama ve

       Kontrol İşletmeni      5      4

    GİH   Sekreter         5      3

    GİH   Santral Memuru      5      2

    TH   Başmühendis      2      10

    TH   Mühendis      3      14

    AH   Avukat         1      1

          TOPLAM         123

    KURUMU : M.S.B. AKARYAKIT İKMAL VE NATO POL TESİSLERİ İŞLETME BAŞKANLIĞI

    TEŞKİLATI : TAŞRA

       İHDAS EDİLEN KADROLAR

                Kadro      Serbest Kadro

    Sınıfı   Unvanı         Derecesi      Adedi

    ----   ------------------   -------   -----------

    GİH    Bölge Müdürü      1      2

    GİH   Şube Müdürü      1      10

    GİH    İşletme Müdürü      1      12

    GİH   Depo Müdürü      2      3

    GİH   Sivil Savunma Uzmanı   2      2

    GİH   Programcı      3      2

    GİH   Şef         4      44

    GİH   Veznedar      5      17

    GİH   Sekreter         5      2

    GİH   Bilgisayar İşletmeni   3      2

    GİH    Veri Hazırlama ve

       Kontrol İşletmeni      5      27

    GİH   Santral Memuru      5      2

    GİH   Memur         5      80

    GİH    Koruma ve Güvenlik Şefi    4      85

    GİH    Koruma ve Güvenlik

       Görevlisi         5      941

    TH   Mühendis      2      27

    AH   Avukat         1      2

             TOPLAM      1 260

   

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100