Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

BAZI FONLARIN TASFİYESİNE İLİŞKİN KANUN

    BAZI FONLARIN TASFİYESİNE İLİŞKİN KANUN

    Kanun Numarası: 4568

    Kabul Tarihi: 23/05/2000

    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 26/05/2000

    Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 24060

    Madde 1 - a) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte 29/02/1984 tarihli ve 2983 sayılı Tasarrufların Teşviki ve Kamu Yatırımlarının Hızlandırılması Hakkında Kanun gereğince Kamu Ortaklığı Fonundan finanse edilen ve ilgili kuruluşların projeleri arasında yer alan yatırım projelerinin finansmanı ve bunların işletme, bakım, onarım, idame ve benzeri her türlü masrafları genel ve/veya katma bütçeden ilgili kuruluşlar adına ayrılan ödenekten karşılanır.

    b) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce Kamu Ortaklığı Fonundan finanse edilen alt yapı tesislerinin işletilmesi ve işletme hakkı verilmesinden sağlanan gelirler, yatırımlarda ve alt yapının bakım, onarım ve

    işletme giderlerinde kullanılmak üzere ilgili kuruluşların gelirleri arasına alınmış sayılır.

    c) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce kalkınmada öncelikli yörelerde yer alan yatırımlara kullandırılan kredilerin anapara ve faizleri vade tarihlerinde Türkiye Kalkınma Bankası tarafından Hazine

    hesaplarına intikal ettirilir ve bütçeye gelir yazılır.

    d) Kamu Ortaklığı Fonu kapsamında dış proje kredisi temini yoluyla finanse edilen yatırımlar, kredilerin tabi olduğu koşullarda ilgili kuruluşlarca yürütülmeye devam edilir.

    e) Kamu Ortaklığı Fonunun Çalışanların Tasarruflarını Teşvik Hesabına ve Konut Edindirme Yardımı Hesabına olan tahvil borçları Hazine tarafından devralınır.

    f) Bu madde hükümlerinin uygulanmasıyla ilgili gerekli düzenlemeleri yapmaya ve gerekli tedbirleri almaya Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yetkilidir.

    Madde 2 - 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamalarının Düzenlenmesine ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 10 uncu maddesinin üçüncü fıkrasının değiştirilmesine ilişkin olup yerine işlenmiştir

    Madde 3 - 11/08/1941 tarihli ve 4109 sayılı Asker Ailelerinden Muhtaç Olanlara Yardım Hakkında Kanunun 8 inci maddesinin değiştirilmesine ilişkin olup yerine işlenmiştir.

    Madde 4 - 29/04/1959 tarihli ve 7258 sayılı Futbol Müsabakalarında Müşterek Bahisler Tertibi Hakkında Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasındaki "yüzde biri Türk Sporunu Teşvik Fonuna, bakiyesi" ibaresi "tamamı" şeklinde değiştirilmesine ilişkin olup yerine işlenmiştir.

    Madde 5 - a) 11/08/1941 tarihli ve 4109 sayılı Asker Ailelerinden Muhtaç Olanlara Yardım Hakkında Kanunun 7 nci maddesinin dördüncü fıkrası,

    b) 29/04/1959 tarihli ve 7258 sayılı Futbol Müsabakalarında Müşterek Bahisler Tertibi Hakkında Kanunun 4 üncü maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları,

    c) 29/02/1984 tarihli ve 2983 sayılı Tasarrufların Teşviki ve Kamu Yatırımlarının Hızlandırılması Hakkında Kanunun 4, 5, 6, 11 ve 15 inci maddeleri,

    d) 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamalarının Düzenlenmesine ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun geçici 6 ncı maddesinin son fıkrası ile geçici 8 inci maddesi,

    e) 09/03/1972 tarihli ve 1571 sayılı Bazı Tekel Maddeleri Fiyatlarına Yapılan Zamlardan Elde Edilen Hasılatın T.C. Merkez Bankasında Açılacak Bir Deprem Fonu Hesabında Toplanmasına Dair Kanun,

    f) 20/07/1966 tarihli ve 775 sayılı Gecekondu Kanununun 14 ve 15 inci maddeleri ile ek 3 üncü maddesinin birinci fıkrası,

    g) 07/05/1987 tarihli ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun geçici 4 üncü maddesi,

    h) 14/01/1982 tarihli ve 35 sayılı Ödeme Güçlüğü İçinde Bulunan Bankerlerin İşlemleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 31, ek 32 ve ek 33 üncü maddeleri,

    Yürürlükten kaldırılmıştır.

    Madde 6 - 5 inci maddenin (a), (e), (g) ve (h) fıkraları ile yürürlükten kaldırılan fonların gelirleri ve nakit bakiyeleri, bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren doğrudan bütçeye gelir kaydedilir ve varsa demirbaşları bağlı bulundukları Bakanlığa devredilir.

    5 inci maddenin (f) fıkrası ile yürürlükten kaldırılan 775 sayılı Gecekondu Kanununun 14 üncü maddesine göre Bayındırlık ve İskan Bakanlığı emrinde kurulmuş bulunan Fonun, bütün mal varlığı, nakit imkanları, hakları ve vecibeleri, alacakları ve borçları, gelirleri ile görevleri Toplu Konut İdaresine devredilmiştir.

    Belediyelerce yapılan veya yaptırılan gecekondu tasfiye, ıslah ve önleme bölgelerine ait projelere dayanılarak Toplu Konut İdaresince kamulaştırma, arazi ıslah ve düzenlemesi, alt yapı işletmeleri ve bina yapımı için karşılıklı veya karşılıksız olarak yardım yapılabilir. Bu yardımın şekil ve şartı yönetmelikle düzenlenir.

    Banka ve aracı kurumlar tarafından İMKB'de işlem gören veya İMKB kaydında olan menkul kıymetler ile ilgili olarak İMKB dışında yapılan alım satım işlemlerinin İMKB'nin belirlediği şartlarla İMKB'ye tescil ettirilmesi zorunludur.

    Bu Kanunla veya diğer şekillerde kaldırılan fonların tasfiyesine ilişkin olarak gerekli her türlü düzenlemeyi yapmaya Maliye Bakanı, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı ve Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanlar yetkilidir.

    Madde 7 - Bu Kanunun 1 ve 2 nci maddeleri ile 5 inci maddesinin (c) ve (d) fıkraları 01/01/2001 tarihinde, 5 inci maddesinin (f) fıkrası ile 6 ncı maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları 09/09/2000 tarihinde, diğer hükümleri ise yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Madde 8 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

   

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100