Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

EURO’NUN HUKUKİ ARAÇLARA ETKİSİ İLE AKARYAKIT TÜKETİM VERGİSİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN

    EURO’NUN HUKUKİ ARAÇLARA ETKİSİ İLE AKARYAKIT TÜKETİM VERGİSİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN

    Kanun Numarası : 4538

    Kabul Tarihi : 24/02/2000

    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi : 27/02/2000

    Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı : 23977

    AMAÇ

    Madde 1 - Bu Kanunun amacı, "Avrupa Birliğini Kuran Antlaşma" uyarınca tek para sistemine dahil olan Avrupa Birliğine üye devletlerin ulusal paralarına veya ECU'ya gönderme yapan hukuki araçların, EURO'nun kullanıma girmesi nedeniyle ortaya çıkabilecek sonuçlar bakımından tabi olacağı esas ve usulleri belirlemektir.

    KAPSAM

    Madde 2 - Bu Kanun, EURO'nun kullanıma girmesinin tek para sistemine dahil olan devletlerin ulusal paralarına veya ECU'ya gönderme yapan hukuki araçlar üzerindeki etkilerini kapsar.

    TANIMLAR

    Madde 3 - Bu Kanunda yer alan;

    a) EURO: Avrupa Birliğini Kuran Antlaşma uyarınca tek para sistemine dahil olan Avrupa Birliğine üye devletlerin parasını,

    b) ECU veya Avrupa Para Birimi: Avrupa Birliği Konseyinin 22/12/1994 tarihli ve 3320/94 sayılı EC Tüzüğü ile tanımlanan Avrupa Birliğinin hesap birimi olarak da kullanılan ve 01/01/1999 tarihinden itibaren yürürlükten kalkmış olan kur sepetini,

    c) Ulusal para birimleri: Tek para sistemine dahil olan üye devletlerin kendi para birimlerini,

    d) EURO'nun kullanıma girdiği tarih: Tek para sisteminin başlangıç tarihi olan 01/01/1999 tarihini,

    e) Hukuki araçlar: Hukuki ilişkileri kuran veya düzenleyen veya etkileyen kanun ve diğer mevzuat hükümlerini, yargı kararlarını, idari işlemleri, tek taraflı hukuki işlemleri, sözleşmeleri, sermaye piyasası araçlarını, kıymetli evrakı, ödeme sistemleri araçlarını, diğer ödeme araçlarını ve hukuki sonuç doğuran diğer her türlü işlemleri, ifade eder.

    ULUSAL PARA BİRİMİNE VE ECU’YA YAPILAN GÖNDERMELER

    Madde 4 - Kanunlarda ve diğer mevzuatta ulusal para birimlerine yapılan bütün göndermeler, ulusal paraların tedavülden kaldırıldıkları tarihten itibaren, Avrupa Birliği tarafından geri dönülmez şekilde sabitlenerek belirlenen ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından da ilan edilen değişim oranı uygulanarak EURO'ya yapılmış olarak kabul edilir.

    EURO'nun kullanıma girmesiyle, hukuki araçlarda ECU'nun 3 üncü maddenin (b) bendinde yapılan tanımına gönderme yapıldığı takdirde, ECU bire bir oranında EURO'ya dönüşür. Hukuki araçlarda ECU'ya yapılan göndermeler, taraflarca aksi kararlaştırılmadığı takdirde, Avrupa Birliğinde hesap birimi olarak da kullanılan kur sepetine gönderme olarak kabul edilir.

    SÖZLEŞMELERİN VE DİĞER HUKUKİ İŞLEMLERİN DEVAMLILIĞI

    Madde 5 - EURO'nun kullanıma girmesi veya ulusal para birimlerinin tedavülden kaldırılarak tek para sistemine dahil Avrupa Birliğine üye devletlerde EURO'nun tek para birimi olma niteliğini kazanması veya ulusal para birimi ya da ECU için belirlenen faiz oranının veya oran belirleme yönteminin değişmesi, mevcut sözleşmenin veya diğer hukuki işlemlerin taraflarından birine, sözleşmeyi veya hukuki işlemi tek taraflı olarak değiştirme veya fesih hakkını vermez.

    KANUNLAR İHTİLAFI

    Madde 6 - Ulusal paranın tanımı, o parayı ihraç eden devletin hukukuna tabidir. EURO'nun tanımı Avrupa Birliği hukukuna tabidir.

    Paranın borcun kapsamı üzerinde meydana getireceği etkiler, borç ilişkisine uygulanacak hukuk tarafından belirlenir.

    Ödemenin hangi parayla yapılması gerektiği ödeme yeri hukukuyla belirlenir.

    VERGİ VE HARÇ İSTİSNALARI

    Madde 7 - Bu Kanun kapsamında;

    a) Ulusal para birimlerinin EURO'ya dönüştürülmesine ilişkin işlemler ile bu işlemlerin yapılması sırasında her ne nam altında olursa olsun lehe alınan paralar hakkında 13/07/1956 tarihli ve 6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu hükümleri,

    b) EURO'nun kullanıma girdiği tarihten önce veya sonraki dönemde ulusal para birimi cinsinden akdedilmiş sözleşmeler ile gerçekleştirilmiş diğer hukuki işlemlerde ulusal para birimine, komisyon, faiz ve diğer masraflara gönderme yapan hükümlerin EURO cinsinden değiştirilmesi için düzenlenecek kağıtlar hakkında 01/07/1964 tarihli ve 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu ile 02/07/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanunu hükümleri,Uygulanmaz.

    Madde 8 - 07/11/1984 tarihli ve 3074 sayılı Akaryakıt Tüketim Vergisi Kanununun 7 nci maddesinin sonuna bir fıkra eklenmesi ile ilgili olup yerine işlenmiştir.

    YETKİ

    Madde 9 - Kanunlar ve diğer mevzuatla kendilerine verilen görev ve yetkiler kapsamında Maliye Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı ve/veya Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, bu Kanun hükümlerinin uygulanması ve işleyişiyle ilgili tedbirleri almaya ve çıkarılacak tebliğler ile gerekli düzenlemeleri yapmaya yetkilidir.

    Madde 10 - Bu Kanunun;

    a) 7 nci maddesi yayımı tarihinde,

    b) 8 inci maddesi 01/02/2000 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,

    c) Diğer maddeleri 01/01/1999 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde, Yürürlüğe girer.

    Madde 11 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

   

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100