Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

TELGRAF VE TELEFON K, ULAŞTIRMA BAK TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HK K, TELSİZ K VE POSTA, TELGRAF VE TELEFON İDARESİNİN BİRİKTİRME VE YARDIM SANDIĞI HK K İLE GENEL KADRO VE USULÜ HK KHK’NİN EKİ CETVELLERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

    TELGRAF VE TELEFON K, ULAŞTIRMA BAK TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HK K, TELSİZ K VE POSTA, TELGRAF VE TELEFON İDARESİNİN BİRİKTİRME VE YARDIM SANDIĞI HK K İLE GENEL KADRO VE USULÜ HK KHK’NİN EKİ CETVELLERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

    Kanun No : 4502

    Resmi Gazete Tarihi : 29/01/2000

    Resmi Gazete Sayısı: 23948

    Kanunun Kabul Tarihi: 27/01/2000

    Madde 1 - 04/02/1924 tarihli ve 406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanununun 1 inci maddesiyle ilgili olup, yerine işlenmiştir.

    Madde 2 - 04/02/1924 tarihli ve 406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanununun 2 nci maddesiyle ilgili olup, yerine işlenmiştir.

    Madde 3 - 04/02/1924 tarihli ve 406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanununun 3 üncü maddesiyle ilgili olup, yerine işlenmiştir.

    Madde 4 - 04/02./924 tarihli ve 406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanununun 09/06/1937 tarihli ve 3222 sayılı Kanunla yürürlükten kaldırılan 4 üncü maddesiyle ilgili olup, yerine işlenmiştir.

    Madde 5 - 04/02/1924 tarihli ve 406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanununun 6 ncı maddesiyle ilgili olup, yerine işlenmiştir.

    Madde 6 - 04/02/1924 tarihli ve 406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanununun 10 uncu maddesiyle ilgili olup, yerine işlenmiştir.

    Madde 7 - 04/02/1924 tarihli ve 406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanununun 12 nci maddesiyle ilgili olup, yerine işlenmiştir.

    Madde 8 - 04/02/1924 tarihli ve 406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanununun 18 inci maddesiyle ilgili olup, yerine işlenmiştir.

    Madde 9 - 04/02/1924 tarihli ve 406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanununun 29 uncu maddesiyle ilgili olup, yerine işlenmiştir.

    Madde 10 - 04/02/1924 tarihli ve 406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanununun 30 uncu maddesiyle ilgili olup, yerine işlenmiştir.

    Madde 11 - 04/02/1924 tarihli ve 406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanununa, 03/05/1995 tarihli ve 4107 sayılı Kanunla eklenen, değişik ek 17 nci maddesiyle ilgili olup, yerine işlenmiştir.

    Madde 12 - 04/02/1924 tarihli ve 406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanununun ek 18 inci maddesiyle ilgili olup, yerine işlenmiştir.

    Madde 13 - 04/02/1924 tarihli ve 406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanununa ek maddeler eklenmesiyle ilgili olup, yerine işlenmiştir.

    Madde 14 - 05/04/1983 tarihli ve 2813 sayılı Telsiz Kanununun değişik 5 inci maddesiyle ilgili olup, yerine işlenmiştir.

    Madde 15 - 05/04/1983 tarihli ve 2813 sayılı Telsiz Kanununun 6 ncı maddesiyle ilgili olup, yerine işlenmiştir.

    Madde 16 - 05/04/1983 tarihli ve 2813 sayılı Telsiz Kanununun değişik 7 nci maddesiyle ilgili olup, yerine işlenmiştir.

    Madde 17 - 05/04/1983 tarihli ve 2813 sayılı Telsiz Kanununun 8 inci maddesiyle ilgili olup, yerine işlenmiştir.

    Madde 18 - 05/04/1983 tarihli ve 2813 sayılı Telsiz Kanununun 12 nci maddesiyle ilgili olup, yerine işlenmiştir.

    Madde 19 - 09/04/1987 tarihli ve 3348 sayılı Ulaştırma Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 2 nci maddesiyle ilgili olup, yerine işlenmiştir.

    Madde 20 - 09/04/1987 tarihli ve 3348 sayılı Ulaştırma Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun değişik 13 üncü maddesiyle ilgili olup, yerine işlenmiştir.

    Madde 21 - 09/04/1987 tarihli ve 3348 sayılı Ulaştırma Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 14 üncü maddesiyle ilgili olup, yerine işlenmiştir.

    Madde 22 - 09/04/1987 tarihli ve 3348 sayılı Ulaştırma Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanuna ek madde eklenmesiyle ilgili olup, yerine işlenmiştir.

    Madde 23 - 12/06/1936 tarihli ve 3054 sayılı İstanbul Telefon Tesisatının Tesellüm ve İşletme Muamelelerine Dair Kanun, 24/06/1938 tarihli ve 3488 sayılı İzmir Telefon Tesisatının Tesellüm ve İşletme Muamelelerine Dair Kanun ve 7 Kanunisani 1929 tarihli ve 1379 sayılı Ankara'dan Gayri Şehir ve Kasabalardaki Telefonlar Hakkında Kanun, 29 Rebiülevvel 1331 tarihli Teatii Muhaberata Hadim Hususi Elektrik Hututu Hakkında Kanunu Muvakkat ve bunların ek ve tadilleri ile kamu kurum ve kuruluşlarının özel kanunlarında bulunan telekomünikasyon hizmetlerinden ücretsiz veya indirimli tarife ile yararlanılmasına dair hükümler yürürlükten kaldırılmıştır.

    Madde 24 - 04/02/1924 tarihli ve 406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanunu ile değişikliklerinde ve diğer mevzuatta geçen "T.C. Posta İşletmesi Genel Müdürlüğü (P.İ.)" ibareleri "T.C. Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü (PTT)" olarak değiştirilmiştir.

    Madde 25 - 22/12/1941 tarihli ve 4157 sayılı Posta, Telgraf ve Telefon İdaresinin Biriktirme ve Yardım Sandığı Hakkında Kanunun 1 inci maddesiyle ilgili olup, yerine işlenmiştir.

    Madde 26 - 04/02/1924 tarihli ve 406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanununa, 10/06/1994 tarihli ve 4000 sayılı Kanunla eklenen değişik ek 18 inci madde, bu Kanun ile 406 sayılı Kanuna getirilen hükümler ile çelişmeyecek şekilde uygulanır ve ek 18 inci maddede geçen "Lisans" terimi, duruma göre, görev sözleşmesi, imtiyaz sözleşmesi ya da telekomünikasyon ruhsatı anlamına gelir. Ek 18 inci maddenin altıncı fıkrasında yer alan "sermaye şirketi" ibaresi, "işletmeci" olarak anlaşılır ve yedinci fıkrasında aranan "Türk Telekom'un önerisi", bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren aranmaz. Türk Telekom ve diğer işletmeciler ancak kendi abonelerine ilişkin rehber basımı hizmeti yürütebilirler.

    Geçici Madde 1 - Telsiz Genel Müdürlüğüne ait ekli (1) sayılı listede gösterilen kadrolar 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (1) sayılı cetvelin ilgili bölümünden çıkarılmıştır. Telekomünikasyon Kurumu için ekli (2) sayılı listede gösterilen kadrolar ihdas edilmiştir.

    Bu Kanun ile Telsiz Kanununda yapılan yeni düzenlemeler ve verilen yetki doğrultusunda Bakanlar Kurulunca yapılacak düzenlemeler ile kadro ve görev unvanları değişmeyenler aynı unvanlı yeni kadrolara atanmış sayılırlar.

    Kadro ve görev unvanı değişenler veya kaldırılanlar yeni bir kadroya atanıncaya kadar durumlarına uygun işlerde görevlendirilebilirler. Bunların atandıkları yeni kadrolarda alacakları aylık, ek gösterge, her türlü zam ve tazminatların toplamı, eski kadrolarında almakta olduğu aylık, ek gösterge ile zam ve tazminatlardan az olduğu takdirde, bu durum giderilinceye kadar aradaki fark herhangi bir vergi ve kesintiye tabi olmaksızın tazminat olarak ödenir.

    05/04/1983 tarihli ve 2813 sayılı Telsiz Kanununda Ulaştırma Bakanlığına yapılan atıflar hizmet alanları itibariyle Bakanlık veya Kurum'a yapılmış sayılır.

    Geçici Madde 2 - 05/04/1983 tarihli ve 2813 sayılı Telsiz Kanununun 8 inci maddesiyle ilgili olup, yerine işlenmiştir.

    Geçici Madde 3 - 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ekiyle ilgili olup, yerine işlenmiştir.

    Geçici Madde 4 - Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Türk Telekom'da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi olarak kadrolu veya sözleşmeli personel statüsünde çalışmakta olanlardan isteyenler iş mevzuatına tabi personel statüsüne geçirilir. İş mevzuatına tabi personel statüsüne geçmek istemeyenlerin mevcut statü, sosyal ve özlük haklarıyla istihdamlarına devam olunur.

    Bu kadro ve pozisyonlarda 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümleri çerçevesinde değişiklik yapılabilir. Kendi istekleri ile iş mevzuatına tabi personel statüsüne geçenler ile emeklilik, istifa, ölüm ve benzeri sebeplerle boşalan kadro ve pozisyonlar hiçbir işleme gerek kalmaksızın iptal edilmiş sayılır.

    Bu kadro ve pozisyonlarda bulunanlar istekleri halinde 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamalarının Düzenlenmesine ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 22 nci maddesi çerçevesinde diğer kamu kurum ve kuruluşlarına nakledilir. 4046 sayılı Kanunun 22 nci maddesi uyarınca Özelleştirme İdaresi tarafından yapılması gereken ödemeler bu madde kapsamındaki personel bakımından Türk Telekom tarafından yapılır.

    Geçici Madde 5 - Bu Kanunda öngörülen görev sözleşmesi bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren beş ay içinde hazırlanır. Söz konusu sözleşme imzalanıncaya kadar Türk Telekom herhangi bir değişiklik olmaksızın hizmetleri ve bütçesinde öngörülen yatırımları yürütmeye devam eder.

    Geçici Madde 6 - Telekomünikasyon Kurumunun ilk Kurul üyeleri aşağıdaki şekilde belirlenir.

    Telekomünikasyon Kurulu başkanı ve üyeleri için Ulaştırma Bakanı ikişer aday gösterir. Kurul başkanı ve üyesi olarak atanacak şahısların 2813 sayılı Telsiz Kanununun 8 inci maddesinde belirtilen yeterlik şartlarını taşıması gerekir. Bakanlar Kurulu, Kurul başkanı ve üyelerini bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç iki ay içinde atar. Kurumun faaliyete geçişine ilişkin olarak, Kurulun teşekkülünden itibaren üç ay içinde Resmi Gazete'de bir duyuru yayımlanır. Kurul başkan ve üyelerinin tümünün Bakanlar Kurulu tarafından atanıp, Telekomünikasyon Kurumunun faaliyete başladığının Resmi Gazete'de ilan edildiği tarihe kadar Telsiz Genel Müdürlüğü 2813 sayılı Telsiz Kanunu çerçevesinde görev ve faaliyetlerini yerine getirmeye devam eder.

    Ancak, ilk atanan Kurul üyelerinden kurayla belirlenecek iki üyenin görev süresi atanma tarihinden itibaren iki yıl, diğer iki üyenin görev süresi ise, atanma tarihinden itibaren dört yıldır.

    Geçici Madde 7.- Bu Kanuna göre gereken düzenlemeler yapılıp yürürlüğe konuluncaya kadar mevcut mevzuatın bu Kanuna aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.

    Geçici Madde 8.- Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce haczedilip, henüz satışı yapılmayan telefon ve diğer her türlü telekomünikasyon hizmetleri için aboneye bırakılan intifa hakları üzerindeki hacizler, ilgililerce bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay içinde kaldırılmadığı takdirde sözleşmeleri feshedilerek sıradakilere tahsis olunur.

    İcradaki satışlarını müteakip bunların bağlı oldukları santral sahasında boşalacak ilk devre ve numara alıcılarına tahsis edilir.

    Madde 27 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Madde 28 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

    EK I SAYILI LİSTE

    EK II SAYILI LİSTE

    KANUNA İŞLENEMEYEN HÜKÜMLER

    1 - 12/05/2001 TARİH VE 4673 SAYILI KANUNUN GEÇİCİ MADDELERİ

    Geçici Madde 5 - Türk Telekom hisselerinin satışı sonucu kamu payının % 50'nin altına düşmesi durumunda 04/02/1924 tarihli ve 406 sayılı Kanunun ek 29 uncu maddesinde belirtilen personelin nakli yapıldığında, anılan Kanunun ek 22 nci maddesi ve 4502 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesi yürürlükten kalkar. Ancak, söz konusu Kanunun ek 22 nci maddesinin (c) bendi uyarınca T.C. Emekli Sandığı ile irtibatları devam eden personelin herhangi bir işleme gerek kalmaksızın T.C. Emekli Sandığı ile ilgisi aynı esaslar dahilinde kesenekler ilgililerden, karşılıkları ise Türk Telekom tarafından ödenmek suretiyle devam ettirilir.

   

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100