Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

2839 SAYILI MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI VE XIX UNCU DÖNEM MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİNDE UYGULANACAK HÜKÜMLER HAKKINDA KANUN

    2839 SAYILI MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI VE XIX UNCU DÖNEM MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİNDE UYGULANACAK HÜKÜMLER HAKKINDA KANUN

    Kanun Numarası: 3757

    Kabul Tarihi: 24/08/1991

    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 26/08/1991

    Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 20972

    BİRİNCİ BÖLÜM : 2839 SAYILI MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPAN HÜKÜMLER

    Madde 1 - (10/06/1983 tarih ve 2839 sayılı Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesi ile ilgili olup, yerine işlenmiştir.)

    Madde 2 - (10/06/1983 tarih ve 2839 sayılı Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesi ile ilgili olup, yerine işlenmiştir.)

    Madde 3 - (10/06/1983 tarih ve 2839 sayılı Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesi ile ilgili olup, yerine işlenmiştir.)

    İKİNCİ BÖLÜM : XIX UNCU DÖNEM MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ İLE İLGİLİ ÖZEL HÜKÜMLER

    Madde 4 - XIX uncu Dönem Milletvekili Genel Seçiminde; aday olabilmek için kamu görevlilerinin istifaları ve bu istifaların kabulü, Siyasi Partilerin hangi seçim çevrelerinde hangi usul ve esaslarla aday tespiti yapacaklarının bildirilmesi ile gümrük kapılarında yapılacak oy verme işlemi ve bunlarla ilgili süreleri ve kanunlardaki seçimlerle ilgili diğer süreleri oy verme gününü esas alarak icabında kısaltmak suretiyle tespit ve ilana, yeni teşkil olunan ve bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar adli teşkilat kurulmamış bulunan ilçelerin seçim iş ve işlemlerinin hangi ilçe seçim kurullarınca yürütüleceğine ve kullanılacak oy pusulalarının gerektiğinde uygun göreceği il seçim kurulları vasıtasıyla bastırmaya ve sandık kurullarına gönderilecek oy pusulalarını ihtiyacı dikkate alarak uygun göreceği adetlerle paketlenmesine karar vermeye Yüksek Seçim Kurulu yetkilidir. Yüksek seçim kurulu; 298 Sayılı Kanunun 14 üncü maddesinin 2 nci bendinde sözü edilen özel boyanın, Hükümetçe de ithal veya imalinin sağlanması halinde, yine aynı Kanunun 93 üncü maddesinin 3 üncü fıkrasında öngörüldüğü şekilde uygulanması için gerekli tedbirleri alır.

    Madde 5 - XIX uncu Dönem Milletvekili Genel Seçiminde, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar bilgisayar desteğinde merkezden düzenlenen il ve ilçelere ait seçmen kütüğünden çıkarılan sandık bölgesi askı listeleri diğer il ve ilçelerde ise 26/03/1989 tarihinde yapılan mahalli idareler ile mahalle muhtarlıkları ve ihtiyar heyetleri seçimlerinde kullanılan sandık seçmen listeleri güncelleştirilmek suretiyle kullanılır.

    Madde 6 - XIX uncu Dönem Milletvekili Genel Seçiminde bağımsız adaylara birleşik oy pusulasında yer verilmez.

    Bağımsız adaylar oy pusulalarını Yüksek Seçim Kurulunun tayin edeceği ebat, şekil ve miktarda kendileri bastırarak ilan edilen süre içerisinde il seçim kurullarına teslim ederler.

    Madde 7 - XIX uncu Dönem Milletvekili Genel Seçiminde; iki, üç milletvekili çıkaracak seçim çevreleri ile kontenjan adayı gösterilen dört milletvekili çıkacak seçim çevrelerinde, 2839 Sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun 34 üncü maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen seçim çevresi barajı %25, kontenjan adayı gösterilen beş milletvekili çıkaracak seçim çevrelerinde çevre barajı %20 olarak uygulanır ve bu seçim çevrelerinde kullanılan geçerli oyların yukarıda bahsedilen oranlardan azını alan siyasi partilere ve bağımsız adaylara milletvekili tahsis edilmez.

    Madde 8 - XIX uncu Dönem Milletvekili Genel Seçiminde, 2839 Sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun 26 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde uygulanır.

    b) Birleşik oy pusulasının en üstüne "siyasi partiler" ibaresi yazılır.

    Bu ibarenin altına, seçime katılan siyasi parti temsilcileri huzurunda Yüksek Seçim Kurulu tarafından çekilen kura sırasına göre, en başta ve ortada partinin özel işareti, özel işaretinin altında kısaltılmış adı, onun altında da tam yazı halinde adı, belirli bir aralık veya çizgiden sonra çapı iki santimetre olan bir boş daire basılır ve bütün bunların altı çift çizgi ile çizilir. Bu çizginin altına o partinin kesinleşen aday listesinde yer alan adaylarının ad ve soyadları; aldıkları sıra numarasına göre yazılır ve her adayın adının üzerine yukarıda tarif edilen boş daire basılır, her adayın arası tek çizgi ile çizilir.

    Kontenjan adayı bulunan seçim çevrelerinde listenin altı çizildikten sonra "Kontenjan adayı" ibaresi, bunun da altına o partinin kontenjan adayının ad ve soyadı yazılır.

    Madde 9 - XIX uncu Dönem Milletvekili Genel Seçiminde, 2839 Sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun 28 inci maddesinin (b) bendi ile beş ve altıncı fıkraları aşağıdaki şekilde uygulanır.

    b) "Evet" mühürünü tercih ettiği bir siyasi partiye ait özel daire içine basmakla birlikte, bu partiye ait aday listesinden seçilmesini istediği sadece bir adayın, adı üzerindeki dairenin de bulunduğu adaya ait özel bölüme "Evet" mühürünü basmak.

    Seçmen oyunu yukarıdaki (b) bendinde belirtilen şekilde kullanmış ise, "Evet" mühürü bastığı siyasi parti adaylarından istediğinin adı üzerinde bulunan boş dairenin de bulunduğu bölüme mühür basarak tercihini kullanmış sayılır. Ancak, seçmen bu tercih hakkını bir aday için kullanmak zorundadır.

    Tercihin yukarıdaki hükümlere uyulmadan konulması halinde tercih o oy pusulasını geçersiz kılmaz. Ancak oy pusulası, yapılmış olan tercihler dikkate alınmaksızın ilgili parti lehine verilmiş bir oy sayılır.

    Madde 10 - XIX uncu Dönem Milletvekili Genel Seçiminde, 2839 Sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun 35 inci maddesinin (a) bendinin (2) numaralı fıkrası ile (b) ve (c) bentleri yerine aşağıdaki hükümler uygulanır:

    Listedeki adaylardan herhangi birinin aldığı geçerli tercih sayısı, siyasi partinin o seçim çevresinde aldığı tüm geçerli oyların %15 oranını aştığı takdirde; bu oranı aşanlar itibariyle en çok tercih sayısı alandan başlamak üzere, sırasıyla o partiden milletvekilliğine seçilenler tespit edilir. Bahse konu oranı aşanların sayısı partinin o seçim çevresinden çıkaracağı milletvekili sayısına ulaşmadığı takdirde, eksik kalan miktardaki aday parti listesindeki sıraya göre seçilmiş olur. O partinin son milletvekilliği için tercih sayılarının eşit olması halinde parti listesinde daha önde bulunan aday seçilmiş sayılır.

    Tercih kullanılmak suretiyle o siyasi partiye verilen geçerli tercihli oy pusulalarında herhangi bir adaya verilen tercih sayısının yukarıdaki fıkrada gösterilen oranı bulmaması halinde ise; tercih sayıları dikkate alınmayıp o partiden milletvekilliğine seçilenler parti listesindeki sıraya göre tesbit edilir.

    Madde 11 - XIX uncu Dönem Milletvekili Genel Seçiminde, seçimlerle ilgili kanunların bu Kanuna aykırı olmayan hükümleri uygulanır.

    Madde 12 - Seçmen kütüğünde kaydı ve sandık listesinde oy kullanma yeterliği bulunduğu halde XIX uncu Dönem Milletvekili Genel Seçimine hukuki veya fiili mazeretleri olmaksızın katılmayanlara, 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun 63 üncü maddesinde gösterilen para cezası ellibin lira olarak uygulanır.

    Madde 13 - Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 31/12/1991 tarihine kadar siyasi partilerin merkez karar ve yönetim kurulları gerekli gördükleri tüzük değişikliklerini yapmaya yetkilidir.

    Madde 14 - XIX uncu Dönem Milletvekili Genel Seçiminde Siyasi Partilerin yapacakları ön seçimlerde tespit edecekleri aday sayısında 2839 sayılı Kanunun 12 nci maddesi gözönüne alınır.

    Madde 15 - Türkiye Büyük Millet Meclisi XIX uncu Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oy verme günü 20 Ekim 1991 Pazar günüdür.

    Madde 16 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Madde 17 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

   

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100