Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞININ KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN

    DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞININ KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN

    Kanun Numarası: 633

    Kabul Tarihi: 22/06/1965

    Yayımladığı Resmi Gazete Tarihi: 02/07/1965

    Yayımladığı Resmi Gazete Sayısı: 12038

    BİRİNCİ BÖLÜM : KURULUŞ VE GÖREVLERİ

    GÖREV:

    Madde 1 - İslam Dininin inançları, ibadet ve ahlak esasları ile ilgili işleri yürütmek, din konusunda toplumu aydınlatmak ve ibadet yerlerini yönetmek üzere; Başbakanlığa bağlı Diyanet İşleri Başkanlığı kurulmuştur.

    KURULUŞ:

    Madde 2 - (Değişik madde: 26/04/1976-1982/1 md.; İptal: Anayasa Mahkemesinin 18/12/1979 tarihli ve E. 1979/25, K. 1979/46 sayılı kararı ile)

    A MERKEZ KURULUŞU:

    BAŞKAN:

    Madde 3 - Diyanet İşleri Başkanı, kuruluşun bütün çalışmalarını düzenlemek, yürütmek ve denetlemekle görevlidir.

    Başkanın bulunmadığı hallerde, Başkanın göstereceği, Başkan yardımcılarından birisi, Başkanın göstermediği hallerde Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı Diyanet İşleri Başkanına vekillik eder.

    BAŞKAN YARDIMCILARI:

    Madde 4 - Diyanet İşleri Başkan yardımcıları, Başkan tarafından verilen görevleri düzenler ve yürütür.

    DİN İŞLERİ YÜKSEK KURULU:

    Madde 5 - (Değişik madde: 09/04/1990 - KHK - 416/1 md.)

    Din İşleri Yüksek Kurulu, Diyanet İşleri Başkanlığının en yüksek karar ve danışma organıdır.

    Din İşleri Yüksek Kurulu;

    a) Aday Tesbit Kurulunun seçeceği yirmi dört aday arasından Diyanet İşleri Başkanının belirleyeceği on iki kişi,

    b) Yükseköğretim Kurumlarında öğretim üyesi olup, İslami ilimler sahasında temayüz etmiş kişiler arasından Diyanet İşleri Başkanının belirleyeceği dört kişi, olmak üzere on altı üyeden meydana gelir.

    Din İşleri Yüksek Kurulu Üyeleri Bakanlar Kurulu Kararı ile atanır.

    Diyanet İşleri Başkanı, Din İşleri Yüksek Kurulu çalışmalarına katıldığında Kurul'a Başkanlık eder.

    Kurul üyelerinin görev süresi yedi yıldır. Görev süresi biten üyeler yeniden seçilebilirler. Üye sayısı herhangi bir sebeple 3/4'ün altına düştüğü takdirde boş üyelikler için seçim yapılır. Seçilen bu üyeler, yerine seçildikleri üyelerin süresini tamamlarlar, Yeniden seçilemeyen üyeler kazanılmış hak aylıklarına uygun başka kadrolara atanırlar.

    Din İşleri Yüksek Kurulu, kendi üyeleri arasından gizli oyla ve üye tam sayısının salt çoğunluğu ile yedi yıl için bir başkan ve bir başkan vekili seçer. Süresi bitenler yeniden seçilebilirler.

    Kurul, dolu kadro sayısının ekseriyeti ile toplanır ve kararlarını mevcudun ekseriyeti ile alır.

    Din İşleri Yüksek Kurulu'nun görevleri şunlardır:

    a) Dini konularda inceleme ve araştırmalar yapmak, yaptırmak ve sonuçlarını Başkanlığa sunmak;

    b) Başkanlığın kısa ve uzun vadeli ana hizmet politikasını ve çalışma esaslarını tesbit etmek, bu konuda ilgili birimlerce hazırlanan teklifleri inceleyip görüş bildirmek;

    c) Dini eserleri te'lif ve tercüme etmek ve ettirmek; va'z ve hutbe örnekleri hazırlamak;

    d) Başkanlıkça yayınlanması istenen basılı, sesli ve görüntülü eserleri inceleyerek yayınlanıp yayınlanamayacağına karar vermek; (Başkan tarafından verilen süre içinde karara bağlanamayan eserlerin yayımı için Kurul kararı aranmaz.)

    e) Tetkiki istenen basılı, sesli ve görüntülü eserler hakkında mütalaa vermek;

    f) Dini soruları cevaplandırmak;

    g) Yurtiçindeki ve yurtdışındaki dini, ilmi faaliyetleri, neşriyatı ve dini propaganda mahiyetindeki çalışmaları takip etmek, bunları değerlendirmek ve sonucunu Başkanlığa sunmak;

    h) Başkanlık teşkilatının çalışmaları için gerekli olan ve ilgili birimlerce hazırlanan kanun tasarısı, tüzük, yönetmelik, plan ve programlar gibi metinlerden Başkanlıkça gerekli görülenleri inceleyerek görüş bildirmek;

    ı) Din şurası ile ilgili hazırlık çalışmaları yapmak, şuraya sunulacak raporları ve Başkanlık görüşünü hazırlamak; şura kararlarını Başkan'a sunmak;

    j) Başkan tarafından havale edilen diğer konuları tetkik etmek ve mütalaa vermek;

    Din İşleri Yüksek Kurulu'nun çalışma usul ve esasları yönetmelikle düzenlenir.

    DİNİ HİZMETLER VE DİN GÖREVLİLERİNİ OLGUNLAŞTIRMA DAİRESİ:

    Madde 6 - (Değişik madde: 26/04/1976 - 1982/1 md.; İptal: Anayasa Mahkemesinin 18/12/1979 tarihli ve E. 1979/25, K. 1979/46 sayılı kararı ile)

    OLGUNLAŞTIRMA MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREVLERİ:

    Madde 7 - (Değişik madde: 26/04/1976 - 1982/1 md.; İptal: Anayasa Mahkemesinin 18/12/1979 tarihli ve E. 1979/25, K. 1979/46 sayılı kararı ile)

    DERLEME VE YAYIN MÜDÜRLÜĞÜ:

    Madde 8 - (Değişik madde: 26/04/1976 - 1982/1 md.; İptal Anayasa Mahkemesinin 18/12/1979 tarihli ve E. 1979/25, K. 1979/46 sayılı kararı ile)

    TEFTİŞ KURULU:

    Madde 9 - Teftiş Kurulu, müfettiş sıfat ve niteliklerini taşıyan bir başkanın yönetimi altında müfettiş ve müfettiş yardımcılarından kurulmuştur. Müfettişler, kuruluşun bütün işlerini Başkan adına teftiş ederler, hizmeti ve hizmetlileri denetler, soruşturma yaparlar.

    Teftiş Kurulunun yetki ve çalışma usulleri bir tüzükle düzenlenir.

    HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ:

    Madde 10 - Hukuk Müşavirliğinin görevleri aşağıda gösterilmiştir:

    a) Başkanlığı ilgilendiren sözleşme ve anlaşma tasarılarını incelemek,

    b) Başkanlık kuruluşu ile gerçek ve tüzel kişiler arasındaki her türlü anlaşmazlıkları inceliyerek mütalaa bildirmek,

    c) Memurların vazifelerinden doğan kanuni soruşturmalara ilişkin işleri yapmak,

    d) Başkanlıkça açılan veya Başkanlığın muhatap olduğu idari ve adli davalar için gerekli bilgileri hazırlamak ve Hazineyi ilgilendirmiyen davalarda Başkanlığı temsil etmek,

    e) Başkanlıkça verilen diğer hukuki işler hakkında düşüncelerini bildirmek.

    PERSONEL DAİRESİ:

    Madde 11 - (Değişik madde: 26/04/1976 - 1982/1 md; İptal: Anayasa Mahkemesinin 18/12/1979 tarihli ve E. 1979/25, K. 1979/46 sayılı kararı ile)

    ÖZLÜK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREVLERİ:

    Madde 12 - (Değişik madde: 26/04/1976 - 1982/1 md.; İptal: Anayasa Mahkemesinin 18/12/1979 tarihli ve E. 1979/25, K. 1979/46 sayılı kararı ile)

    EVRAK VE İDARİ İŞLER MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREVLERİ:

    Madde 13 - (Değişik madde: 26/04/1976 - 1982/1 md.; İptal: Anayasa Mahkemesinin 18/12/1979 tarihli ve E. 1979/25, K. 1979/46 sayılı kararı ile)

    DONATIM MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREVLERİ:

    Madde 14 - Donatım Müdürlüğü:

    a) Cami, mescit ve müftülüklerle din hizmetinde kullanılan bilumum yerlerin ve buralardaki eşya ve demirbaşların bakımı ve korunması ile ilgili her türlü işleri düzenlemek;

    b) Din görevlilerinin vazife esnasında kullandıkları kıyafetleri düzenlemek ve camilerin tanzimini temin etmek;

    c) Hizmetle ilgili dilek ve şikayetleri karşılamak, özel ve tüzel kişilerce yaptırılması istenecek cami ve mescitlerin yer ve şekilleri hakkında istişari bilgiler vermek ve yardımda bulunmak;

    d) Kuruluşun demirbaş, kırtasiye, basılı kağıt, büro ve idari hizmetler levazımı ile sair ihtiyaçlarını karşılamak;

    e) Ayni ve nakdi bağışların kabulünü ve sarfını düzenlemek, bağışların özel bir fonda toplanmasını sağlamak, bağışların hiçbir suretle din hizmetinden başka yere sarf edilmemesini temin etmek, şartlı bağışlarda şarta riayeti sağlamak (Bu işler bir tüzükle düzenlenir);

    f) Mazbut ve mülhak vakıflarda bulunan cami ve mescitlerdeki teberrükat eşyasının tesbiti; numaralanması, değerlendirilmesi, korunması, yerlerinin değiştirilmesi, satışı ve satıştan elde edilecek paraların benzeri hizmetlere tahsisi, cetvellerin yapılması, muhasebesi, denetlenmesi ve sair hususları Diyanet İşleri Başkanlığı ile Vakıflar Genel Müdürlüğünce hazırlanacak bir yönetmeliğe göre düzenlemek;

    g) Ayniyat hesaplarını tutmak ve ayniyat kesin hesaplarını düzenlemek ile görevlidir.

    B İLLER KURULUŞLARI:

    İL KURULUŞLARI:

    Madde 15 - (Değişik madde: 26/04/1976 - 1982/1 md.; İptal: Anayasa Mahkemesinin 18/12/1979 tarihli ve E. 1979/25, K. 1979/46 sayılı kararı ile)

    İL VE İLÇE MÜFTÜLÜKLERİNİN GÖREVLERİ:

    Madde 16 - İl ve ilçe kuruluşlarının başında birer müftü bulunur. Bunlar bölgelerinde Diyanet İşleri Başkanlığını temsil eder. İl müftüleri doğrudan doğruya Diyanet İşleri Başkanlığına, ilçe müftüleri ise il müftülüklerine bağlıdır. İl ve ilçe müftüleri bölgelerindeki din hizmetlerini, dini müesseseleri yönetir ve din görevlilerinin hizmetlerini düzenleyip kontrol eder.

    İller İdaresi Kanunu hükümleri saklıdır.

    VAİZLERİN GÖREVLERİ:

    Madde 17 - Vaizler camilerde ve toplu ibadet yapılan yerlerde vaazetmek suretiyle ödev görürler.

    Vaizlerin görev alacakları mahal veya bölgeler Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından tesbit edilir.

    Vaizler, mıntıkaları dışında bulundukları takdirde mahallin müftüsünün müsaadesi ile vaazedebilirler.

    CAMİ GÖREVLİLERİ:

    Madde 18 - Cami görevlileri, görevlerini yönetmelikte belirtilecek esaslara göre yaparlar.

    C YURT DIŞI TEŞKİLÂTI

    Madde 18/A - Başkanlık, 189 sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Yurtdışı Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname esaslarına uygun olarak yurt dışı teşkilâtı kurmaya yetkilidir.

    Yurt dışı sürekli görev süresi üç yıldır, bu süre hizmetin gerektirdiği hallerde Başbakan veya ilgili bakanın onayı ile bir yıla kadar uzatılabilir. Bu hüküm müteakip yurt dışı atamalarında da uygulanır. Aynı unvanlı yurt dışı sürekli göreve en fazla iki kez atanılabilir.

    Başkanlık yurt dışı teşkilâtı kadrolarına sürekli görevle atanabilmek için; en az dört yıllık dinî yüksek öğrenim veren fakülte veya yüksek okul mezunu olmak, Başkanlık teşkilâtında vaizlik, uzmanlık, müdürlük ve üstü görevlerde veya ilahiyat fakültelerinde öğretim üyesi olarak en az üç yıl çalışmış olmak, öncelikle atanacağı ülkenin resmi dilinden veya İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinin birinden Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından en az (C) düzeyinde belgeye veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından bu düzeyde bir belgeye veya bunlara denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olmak zorunludur. Türkçe'nin ve Türk Lehçelerinin konuşulduğu ülkelere yapılacak atamalarda ise herhangi bir yabancı dil şartı aranmaz.

    Başkanlık teşkilâtında Başkan Yardımcısı, Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi, Birim Başkanı ve İl Müftüsü olanlar ile ilahiyat fakültelerinde profesör olanlar bu görevlerde toplam üç yıl çalışmış olmak şartıyla meslekî ehliyet sınavına tâbi tutulmazlar. Diyanet İşleri Başkan Yardımcıları ile Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı dışındakilerin yurt dışı temsil ve yeterliliği yapılacak mülakatla belirlenir. Sınav sonunda başarılı olanlardan öncelikle Başkanlık personelinin ataması yapılır.

    Bakanlıklar Arası Ortak Kültür Komisyonu tarafından yurt dışında ilk defa görevlendirilecek din görevlileri için Yabancı Dil Bilgisi Sınavı Başkanlıkça yapılır. Ancak ikinci görevlendirmede Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından en az elli, üçüncü görevlendirmede ise en az yetmiş puan alma şartı aranır. Bu kişilerin meslekî ehliyet sınavları Başkanlıkça yapılır. Bu personel yurt dışında en çok üç kez görevlendirilebilir.

    Yurt dışı teşkilâtına atanacak personelin seçim esaslarına dair diğer hususlar yönetmelikle belirlenir.

    İKİNCİ BÖLÜM : ÖZLÜK İŞLERİ

    DİN ŞURASI:

    Madde 19 - Din Şurası, Diyanet İşleri Başkanının yönetiminde, bilimsel yeterliği ve dini hizmeti ile tanınmış olan bilim ve din adamlarından kurulur.

    Şura kararları istişari mahiyettedir.

    Şuranın kuruluş, toplantı ve çalışma esasları bir tüzükle belirtilir.

    ADAY TESBİT KURULU:

    Madde 20 - (Değişik madde: 09/04/1990 - KHK - 416/1 md.)

    Din İşleri Yüksek Kurulu Üyeliklerine atanacaklardan yirmi dört adayı tesbit etmekle görevli bir Aday Tesbit Kurulu kurulur.

    Aday Tesbit Kurulu Diyanet İşleri Başkanı'nın Başkanlığında;

    a) Diyanet İşleri Başkan Yardımcıları, Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı, Mushafları İnceleme Kurulu Başkanı, Teftiş Kurulu Başkanı, I. Hukuk Müşaviri, Din Hizmetleri, Din Eğitimi, Hac, Dini Yayınlar, Dış İlişkiler ve Personel Dairesi Başkanları;

    b) Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürü;

    c) İlahiyat Fakültelerinin her birinin fakülte kurullarınca öğretim üyeleri arasından seçecekleri ikişer üye;

    d) Her il çevresi müftü ve vaizlerinin, il merkezinde toplanıp kendi aralarında seçecekleri il temsilcilerinin Diyanet İşleri Başkanlığınca tesbit edilecek 18 bölge merkezinde her bölge için seçecekleri birer temsilci;

    den teşekkül eder.

    Bu maddenin (c) ve (d) bentlerinde yazılı Aday Tesbit Kurulu Üyeleri birer yedeği ile birlikte seçilir.

    Aday Tesbit Kurulu, Din İşleri Yüksek Kurulu Üyeliği için müracaat etmeyenleri de aday olarak seçebilir.

    ATAMALAR:

    Madde 21 - (Değişik madde: 26/04/1976 - 1982/1 md.; İptal: Anayasa Mahkemesinin 18/12/1979 tarihli ve E. 1979/25, K. 1979/46 sayılı kararı ile)

    NİTELİKLER:

    Madde 22 - (Değişik madde: 26/04/1976 - 1982/1 md.; İptal: Anayasa Mahkemesinin 18/12/1979 tarihli ve E. 1979/25, K. 1979/46 sayılı kararı ile)

    DİSİPLİN KURULLARI:

    Madde 23 - (Değişik madde: 26/04/1976 - 1982/1 md.; İptal: Anayasa Mahkemesinin 18/12/1979 tarihli ve E. 1979/25, K. 1979/46 sayılı kararı ile)

    DİSİPLİN CEZALARI:

    Madde 24 - (Değişik madde: 26/04/1976 - 1982/1 md.; İptal: Anayasa Mahkemesinin 18/12/1979 tarihli ve E. 1979/25, K. 1979/46 sayılı kararı ile)

    SİYASETLE İLGİLENME:

    Madde 25 - Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluşunun her derecesinde görev alan personel, Memurin Kanununun hizmetliler için yasak ettiği siyasi faaliyetten başka, dini görevi içinde veya bu görevin dışında, her ne suretle olursa olsun, siyasi partilerden herhangi birini veya onların tutum ve davranışını övemez ve yeremez.

    Bu gibi hareketleri tahkikatla sabit olanların, ilgili ve yetkili mercilerce işine son verilir.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : MALİ HÜKÜMLER

    İSTİSNAİ GÖREVLER:

    Madde 26 - Diyanet İşleri Başkanlığına, Din İşleri Yüksek Kurulu Başkan ve üyeliklerine atanacaklar hakkında 3656 sayılı kanunun 6 ncı maddesi hükmü uygulanır. Şu kadar ki, Başbakanlık veya buna bağlı kuruluşlara mensubolanlar da bu görevlere atanabilirler.

    İKİ ÜST DERECE VERİLMESİ:

    Madde 27 - Yüksek öğrenim müesseselerinden mezun olanlar müftülük ve vaizliklere, 3656 sayılı kanunun 3 üncü maddesi hükümleri dahilinde tahsil durumlarına göre ilk defa girebilecekleri barem derecesinin iki üst derecesi ile atanabilirler.

    Bu takdirde müktesep hak dereceleri ile atandıkları derece arasındaki farkı tazminat olarak vermeye Başbakan yetkilidir.

    ÖDENEKLER:

    Madde 28 - Diyanet İşleri Başkanına 1000, Başkan Yardımcılariyle, Din İşleri Yüksek Kurulu Başkan ve üyelerine 600, Dini Hizmetler ve Din Görevlilerini Olgunlaştırma Dairesi Başkanına 300, il müftülerine 250 ve ilçe müftülerine 150 lira ödenek verilir.

    Bu ödeneğin verilmesinde 5027 sayılı kanunun ilgili hükümleri uygulanır.

    BUCAK VE KÖYLERE KADRO VERİLMESİ:

    Madde 29 - Bucak ve köy imam - hatipliklerine 22 nci maddenin (f) bendindeki şartları haiz imam - hatipler tayin edilebilir. Bunlara atanacak imam - hatipler için en az aylık 300 lira üzerinden bütçenin (D) cetvelinde Diyanet İşleri Başkanlığı kısmına konulacak kadrolar ihtiyaç karşılanıncaya kadar her yıl (2000) ikibin aded konulmak suretiyle artırılır.

    Kadroların dağıtım - esasları Bakanlar Kurulunca tesbit olunur.

    MAZBUT VAKIFLARA AİT CAMİ GİDERLERİ:

    Madde 30 - Mazbut vakıflar arasına alınmış ve alınacak cami ve mescitlerin aydınlatma, ısıtma ve bakım giderleri için her yıl Vakıflar Genel Müdürlüğü bütçesine konulacak ödenekler bir taraftan Hazinece irat ve diğer taraftan bu hizmetlere harcanmak üzere Diyanet İşleri Başkanlığı bütçesinin ilgili tertiplerine Maliye Bakanlığınca ödenek kaydedilir.

    DİNİ YAYINLAR DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ

    Madde 31 - (Değişik madde: 07/12/2001 - 4724 S.K./1. md.)

    Diyanet İşleri Başkanlığının, dini yayın işlerini yürütmek amacıyla kurulmuş olan Dini Yayınlar Döner Sermaye İşletmesinin sermayesi onikitrilyon liraya çıkarılmıştır. Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce Dini Yayınlar Döner Sermayesinin limitini aşan geçmiş yıl karlarının tamamı tahsis edilen sermayeye mahsup edilir. Bu miktar Maliye Bakanlığının görüşü alınarak, Bakanlar Kurulunca beş katına kadar artırılabilir. Döner sermayenin işletilmesinden doğan karlar, ödenmiş sermaye tahsis edilen sermaye tutarına ulaşıncaya kadar döner sermayeye eklenir.

    Ödenmiş sermaye tutarı, tahsis edilen sermaye tutarına ulaştıktan sonra kalan karlar, izleyen mali yılın Şubat ayı sonuna kadar genel bütçeye gelir kaydedilmek üzere ilgili saymanlığa yatırılır.

    Döner sermaye; ayni yardımlar, döner sermaye faaliyetlerinden elde edilecek karlar, bağış ve yardımlardan oluşur. Döner sermayeye verilecek ayni yardımların bedeli, tahsis edilen sermayeye mahsup edilir.

    Bağış ve yardımlar tahsis olunan sermaye ile sınırlı olmaksızın tahsis olunan sermayeye eklenir. Şartlı bağışlar şart kılınan yere harcanır.

    Döner sermaye işletmesinin faaliyet alanları, çalışma usul ve esasları ile hesap usulleri, Maliye Bakanlığından alınacak görüş üzerine düzenlenen yönetmelikte belirtilir.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

    VAZİFE VE AYLIKLARIN MAHFUZLUĞU:

    Madde 32 - Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten evvel tayinleri yapılmış müftü, müsevvit, vaiz, imam, hatip ve müezzinlerin maaş ve vazifeleri mahfuzdur.

    UZMANLARDAN FAYDALANMA:

    Madde 33 - Diyanet İşleri Başkanlığı kendi kuruluşu dışındaki dini kültür, tecrübe ve ihtisasları ile tanınmış kimselerden, Din İşleri Yüksek Kurulu çalışmalarında mütalaa almak, vaaz ve konferans verdirmek suretiyle faydalanabilir.

    Bu şekilde görevlendirileceklere Bakanlar Kurulunca tesbit edilecek esaslara göre ücret verilir. Bulundukları yer dışında geçici olarak görevlendirilenlere ayrıca 6245 sayılı Harcırah Kanununa göre yol masrafı ve yevmiye verilir.

    VAAZEDECEKLER:

    Madde 34 - Diyanet İşleri Başkanı, Din İşleri Yüksek Kurulu Başkan ve üyeleri, müftü ve vaizler, 33 üncü maddeye göre görevlendirilecekler ile yönetmelikte belirtilecek esaslara göre yetki verileceklerden başkası vaazedemez.

    CAMİLERİN İBADETE AÇILMASI VE YÖNETİMİ:

    Madde 35 - (Değişik madde: 31/07/1998 - 4379/1 md.)

    Cami ve mescitler Diyanet İşleri Başkanlığının izni ile ibadete açılır ve Başbakanlıkça yönetilir. Hakiki ve hükmi şahıslar tarafından yapıldığı halde izinli veya izinsiz olarak ibadete açkılmış bulunan cami ve mescitlerin yönetimi 3 ay içinde Diyanet İşleri Başkanlığına devredilir. Diyanet İşleri Başkanlığınca buralara imkanlar nispetinde kadro tespit edilir. Kadro tatsis edilinceye kadar buralarda görev yapanların mesleki ehliyetleri ile ilgili esas ve usüller yönetmelikle düzenlenir.

    VEKİL İMAM - HATİPLER:

    Madde 36 - (Değişik madde: 24/03/1977 - 2088/1 md.)

    Bu Kanunun 22 nci maddesi (f) bendinde yazılı nitelikte istekli bulunmadığı için açık kalan İmam - hatipliklere vekaleten atanmış olanlardan, bu kanunun neşri tarihinde görevi başında olanlar müktesep derece aylıkları ile aynı göreve asıl imam - hatip olarak atanmış sayılırlar.

    MÜLHAK VAKIFLAR GÖREVLİLERİNİN NİTELİKLERİ:

    Madde 37 - Ücretlerini Vakıflar Genel Müdürlüğünden alan mülhak vakıflara bağlı cami görevlilerinin atanmasında, vakfın şartlarından başka bu kanunda belirtilen nitelikler aranır.

    MAZBUT VAKIFLAR ARASINA ALINAN CAMİLERİN GÖREVLİLERİ:

    Madde 38 - Vakıflar Genel Müdürlüğünce mazbut vakıflar arasına alınan mülhak vakıflara bağlı cami ve mescitlerdeki imam - hatip ve müezzinler, ertesi bütçe yılı başından itibaren Diyanet İşleri Başkanlığı maaşlı veya ücretli kadrolarına geçirilirler.

    AYLIKLI KADROLAR:

    Madde 39 - Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve Teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvel ile ek ve tadillerinden Diyanet İşleri Başkanlığına ait olup bu kanuna bağlı(1) sayılı cetvelde yazılı kadrolar kaldırılmış ve yerine bu kanuna bağlı (2) sayılı cetvelde yazılı kadrolar eklenmiştir.

    ÜCRETLİ CAMİ GÖREVLİLERİ KADROLARI:

    Madde 40 - Cami görevlilerinden ücretli olan İmam - Hatip ve Müezzin-Kayyımların kadroları her yıl Bütçe Kanununa bağlı ayrı bir cetvelde gösterilir.

    KALDIRILAN HÜKÜMLER:

    Madde 41 - 3 Mart 1340 tarih ve 429 sayılı Kanunun Diyanet İşleri Başkanlığını ilgilendiren hükümleriyle 22/06/1935 tarih ve 2800 Sayılı 15/01/1937 tarih ve 3092 sayılı, 05/07/1939 tarih ve 3665 sayılı, 30/12/1940 tarih ve 3960 sayılı, 01/12/1941 tarih ve 4135 sayılı, 02/08/1944 tarih ve 4631 sayılı, 11/06/1947 tarih ve 5064 sayılı, 11/06/1947 tarih ve 5070 sayılı, 23/03/1950 tarih ve 5633 sayılı, 23/03/1950 tarih ve 5634 sayılı, 07/02/1951 tarih ve 5806 sayılı, 11/02/1955 tarih ve 6465 sayılı kanunlar yürürlükten kaldırılmıştır.

    EK MADDELER:

    Ek Madde 1 - (Ek madde: 29/05/1991 - 3745/1 md.)

    Diyanet İşleri Başkanlığı merkez teşkilatında; başkan (2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun değişik 38 inci maddesi ile görevlendirilen dahil), başkan yardımcısı, din işleri yüksek kurulu başkanı ve üyesi, mushafları inceleme kurulu başkanı ve üyesi, teftiş kurulu başkanı, hukuk müşaviri, daire başkanı, döner sermaye işletme müdürü, şube müdürü, din işleri yüksek kurulu uzmanı, bilgisayar programcısı ve bilgisayar çözümleyicisi kadroları karşılık gösterilmek suretiyle, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile diğer kanunların sözleşmeli personel çalıştırılması hakkındaki hükümlerine bağlı olmaksızın sözleşmeli personel çalıştırılabilir. Ancak, bu görevlerde çalıştırılacaklar için (Din işleri yüksek kurulu başkanı ve üyeleri hariç) yüksek öğrenim yanında, Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinde belirtilen şartlar aranır.

    Bu şekilde çalıştırılacakların sözleşme usul ve esasları ile ücret miktarı ve her çeşit ödemeleri Bakanlar Kurulunca tespit edilir.

    Sözleşme ile çalıştırılacak personel; istekleri üzerine T.C. Emekli Sandığı ile ilgilendirilir.

    Ek Madde 2 - (Ek madde: 29/05/1991 - 3745/1 md; Mülga madde: 05/07/1991 - KHK - 433/16 md.)

    Ek Madde 3 - (Ek madde: 22/07/1999 - 4415/1 md.)

    İlk ve ortaöğretim kurumlarında okutulan zorunlu din kültürü ve ahlak bilgisi dersleri dışında, Kur'an-ı Kerim ve mealini öğrenmek, hafızlık yapmak ve dini bilgiler almak isteyenlerden ilköğretimi bitirenler için, Diyanet İşleri Başkanlığınca Kur'an kursları açılır. Bu kurslardaki din eğitim ve öğretimi kişilerin kendi isteğine, küçüklerin de kanuni temsilcilerinin talebine bağlıdır. Ayrıca ilköğretimin 5 inci sınıfını bitirenler için tatillerde ve Milli Eğitim Bakanlığının denetim ve gözetiminde yaz Kur'an kursları açılır.

    Kur'an kurslarının açılış, eğitim-öğretim ve denetimleri ile bu kurslarda okuyan öğrencilerin barındığı yurt veya pansiyonların açılış ve çalışmalarına dair hususlar yönetmelikle düzenlenir.

    BEŞİNCİ BÖLÜM : GEÇİCİ HÜKÜMLER

    Geçici Madde 1 - Bu kanun yürürlüğe girdiği tarihte görevi başında olanların müktesep hakları saklı olup, bunlardan :

    a) Unvanlarında bu kanunla bir değişiklik yapılmamış olanlar, müktesep derece aylıkları ile aynı göreve atanmış sayılırlar.

    b) Unvanlarında değişiklik yapılmış veya hizmetleri kaldırılmış olanlar iki ay içerisinde müktesep derece aylıkları ile maaş derecelerine uygun görevlere, bu görevlere atanacaklarda aranılan niteliklere bakılmaksızın, bir defaya mahsus olmak üzere atanabilirler.

    c) 3656 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesine göre Bütçe kanunlarına bağlı (D) cetvelinde yer alan aylıklı vaizler bu kanuna bağlı iki sayılı cetveldeki vaizlik kadrolarına müktesep derece aylıkları ile alınırlar.

    d) Yukarıda a, b ve c fıkralarına göre atanmış sayılanlar ile yeniden atanacaklardan geçici görev, izin ve hastalık gibi kanuni sebeplerle görevi başında bulunamayanlar için işe başlama kaydı aranmaz.

    Geçici Madde 2 - 3656 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesine göre Bütçe kanunlarına bağlı (D) cetvelinde yer alan aylıklı dersiamların müktesep hakları saklıdır. Bu sınıfta münhal olduğunda, eski usul ve gelenek üzere teselsül ve terfileri yapılarak açık kalan kadrolar ertesi yıl bütçesine alınmaz.

    Geçici Madde 3 - Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte, Diyanet İşleri Başkanlığı İller kuruluşlarında (İmam - Hatip, İmam, Müezzin, Hatip ve Kur'an Kursu öğretmeni) olarak görevli bulunanlardan:

    a) Ortaokulu, dengi okulları ve daha yukarı dereceli okulları bitirmiş olanlarla, ilkokul öğrenimli olup da tekamül kurslarını başarı ile sonuçlandırmış olanlar, öğrenim durumlarına göre, ilk defa memuriyete girişte alabilecekleri barem dereceleri ile, aylıklı imam - hatip ve müezzin kadrolarına alınırlar. Bu gibilerin ücrette geçen hizmetlerinden üç yılı bir terfi süresi sayılarak intibakları yapılır. Ancak bu şekilde üç dereceden fazla terfi sağlanamaz.

    b) İlkokulu bitirmiş olup da tekamül kursu görmemiş olanlarını (a) bendine göre tayin ve intibakları yapılır. Ancak bunların beş yıl içinde, açılacak kursları, başarı ile geçirmeleri şarttır.

    c) İlk öğrenimini yapmamış olanların en geç beş yıl içinde bu öğrenimlerini tamamlamaları esastır.

    d) (b) ve (c) bentlerindeki şartları yerine getiremiyenler emekliye sevk edilir.

    e) Bu kanun yürürlüğe girmeden önce iller kuruluşunda maaşlı kadroya dahil edilenlerden, evvelce ücretli hizmeti olanların, ücrette geçen süreleri bu madde uyarınca terfilerine sayılır.

    f) Halen görevi başında bulunan Kur'an öğreticileri de yukarıdaki bendler dairesinde bu kanuna ekli 2 sayılı cetveldeki aylıklı Kur'an öğretici kadrolarına alınırlar.

    Emeklilik durumları için T.C.Emekli Sandığı Kanunu hükümleri saklıdır.

    Geçici Madde 4 - Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte görevli bulunan müftü, vaiz, imam - hatip, imam ve müezzinlerden beş yıl içinde lise, öğretmen okulu ve lise dengi (Din eğitimi yapan öğrenim müesseselerinden) bitirme diploması alanlara 1000 lira ikramiye verilir.

    Geçici Madde 5 - Bu kanunun yürürlüğe girmesi ile 5806 sayılı Kanunla kurulmuş olan (Dini yayınlar döner sermayesi) nin mevcutları, alacak ve borçları bu kanunun 31 inci maddesi ile kurulan (Dini yayınlar Döner Sermayesi) ne devrolunur.

    Geçici Madde 6 - Din İşleri Yüksek Kurulu için, bu kanunun 20 nci maddesi uyarınca, yapılacak ilk aday tesbit işlemi, kanunun yürürlüğe girdiği tarihten en geç altı ay sonra yapılır. İlk aday tesbit kurulu mezkur maddenin (b), (c) ve (d) fıkralarında sayılanlarla (e) fıkrasında adı geçen (İl temsilcileri) nden kurulur.

    Geçici Madde 7 - Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce yürürlükte bulunan kanun ve yorumlardaki "Hayrat hademesi" tabiri "Cami görevlileri" olarak ve " Müşavere ve Dini Eserler İnceleme Kurulu" tabiri de "Din İşleri Yüksek Kurulu" olarak adlandırılmıştır.

    Geçici Madde 8 - (Ek madde: 24/03/1977 - 2088/2 md.)

    Bu Kanunla asıl imam - hatipliğe atanmış sayılanların vekil imam - hatiplikte geçen hizmet süreleri öğrenim durumlarına göre kademe ilerlemesi ve derece yükselmesi sureti ile değerlendirilir.

    Geçici Madde 9 - (Ek madde: 24/03/1977 - 2088/2 md.)

    Bu Kanunun neşri tarihinde mülhak vakıflara ait cami ve mescitlerde görev yapan cami görevlileri, Diyanet İşleri Başkanlığı kadrolarına atanırlar. Mülhak vakıflarda geçen hizmet süreleri öğrenim durumlarına göre kademe ilerlemesi ve derece yükselmesi sureti ile değerlendirilir.

    Mülhak cami görevlilerinden bu kanunun neşrinden önce Diyanet İşleri Başkanlığı kadrolarına geçenlerin mülhak vakıflarda geçen hizmet süreleri de öğrenim durumlarına göre kademe ilerlemesi ve derece yükselmesi olarak değerlendirilir.

    Bu gibilere Vakıflar Genel Müdürlüğünce veya mütevellilerce ödenmesi gereken ücretler Vakıflar Genel Müdürlüğüne irad kaydedilir.

    Geçici Madde 10 - (Ek madde: 24/03/1977 - 2088/2 md.)

    Açık kalan imam - hatipliklere bu Kanunun 22 nci maddesinde yazılı nitelikte istekli bulunmadığı takdirde bu Kanunun neşri tarihinde görev başında olan Kur'an kursu öğretici ve müezzinlerden isteyenler asıl imam - hatip olarak naklen tayin edilirler.

    Aynı kadro için isteklilerin çokluğu halinde din bilgisinden aralarında açılan müsabaka imtihanında en çok puan alan atanır.

    Geçici Madde 11 - (Ek madde: 27/04/2005-5338 S.K/1.mad)

    İmam-hatip kadrolarına vekaleten atananlardan bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte görevli olanlar veya askerlik hizmeti nedeniyle söz konusu görevden ayrılmış olanlar Devlet Personel Başkanlığınca açılan kamu personeli seçme sınavlarının herhangi birinden, Diyanet İşleri Başkanlığınca belirlenecek yeterli puanı almış olmaları koşuluyla aynı göreve aday imam-hatip olarak atanmış sayılırlar. Bu kişilerden asaleti tasdik edilenlerin vekil imam-hatiplikte geçen hizmet süreleri, kazanılmış hak aylıklarında değerlendirilir.

    Geçici Madde 12 - Bu Kanunun yürürlük tarihinde kurulmuş ve faaliyette bulunan Diyanet İşleri Başkanlığı yurt dışı teşkilâtı, bu Kanuna göre kurulmuş sayılır ve halen görevde bulunan personel görev süreleri tamamlanıncaya kadar görevlerine devam ederler. Daha önce yurt dışı görevlerinde bulunmuş olanlar ile halen yurt dışı görevlerinde bulunanların görev süreleri, bu Kanunun 18/A maddesinin ikinci ve beşinci fıkralarındaki sürelerden mahsup edilir.

    YÜRÜRLÜK :

    Madde 42 - Bu kanun yayımını takip eden ayın 15 inde yürürlüğe girer.

    YÜRÜTME :

    Madde 43 - Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.

    Geçici Madde 12 - Bu Kanunun yürürlük tarihinde kurulmuş ve faaliyette bulunan Diyanet İşleri Başkanlığı yurt dışı teşkilâtı, bu Kanuna göre kurulmuş sayılır ve halen görevde bulunan personel görev süreleri tamamlanıncaya kadar görevlerine devam ederler. Daha önce yurt dışı görevlerinde bulunmuş olanlar ile halen yurt dışı görevlerinde bulunanların görev süreleri, bu Kanunun 18/A maddesinin ikinci ve beşinci fıkralarındaki sürelerden mahsup edilir.

    YÜRÜRLÜK :

    Madde 42 - Bu kanun yayımını takip eden ayın 15 inde yürürlüğe girer.

    YÜRÜTME :

    Madde 43 - Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.

    KANUNA İŞLENEMEYEN HÜKÜMLER :

    1 09/04/1990 TARİH VE 416 SAYILI KHK’NİN GEÇİCİ MADDESİ :

    Geçici Madde - Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yayımı tarihinde Din İşleri Yüksek Kurulu Üyeliğinde bulunanların müktesep hakları saklıdır. Yapılacak ilk seçim, münhal bulunan kurul üyelikleri için yapılır. Halen görevde bulunan kurul üyelerinin süresi, seçilen bu üyelerin süreleri ile birlikte sona erer.

   

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100