Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

GÜMRÜK GİRİŞ TARİFE CETVELİ HAKKINDA KANUN

    GÜMRÜK GİRİŞ TARİFE CETVELİ HAKKINDA KANUN

    Kanun Numarası: 474

    Kabul Tarihi: 14/05/1964

    Yayımladığı Resmi Gazete Tarihi: 25/05/1964

    Yayımladığı Resmi Gazete Sayısı: 11711

    Madde 1 - (Değişik madde: 10/11/1988 - 3502/2 md.)

    Gümrük Giriş Tarife Cetveli, Armonize Sistem Nomanklatürü esas alınarak ilişikte gösterildiği şekilde yeniden düzenlenmiştir.

    Bu cetvelde yer alan eşyaların pozisyonlarını, alt tarife pozisyonlarını ve bunlara ait sayısal kodları, bölüm, fasıl ve alt tarife pozisyon notlarını ve Armonize Sistemin yorumuna ait genel kuralları genişletmeye, açmaya ve değiştirmeye Bakanlar Kurulu yetkilidir.

    Madde 2 - (Değişik madde: 25/06/1992 - 3824/15 md.)

    Bu Kanunun eki Gümrük Giriş Tarife Cetvelinde yer alan eşyaların gümrük vergisi had ve nispetleri, Bakanlar Kurulunca sıfıra kadar indirilebilir veya bu Cetveldeki had ve nispetlerin %50'sine kadar artırılabilir. Bakanlar Kurulu ayrıca, Tarifedeki notlarda gerekli değişiklikleri yapmaya, bu değişikliklerin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye de yetkilidir.

    Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası anlaşma hükümleri saklıdır.

    Madde 3 - a) 2 nci maddede yazılı Bakanlık ve teşekküllerce birlikte yapılacak inceleme sonunda yatırım maddesi sayılacak ve ithali uzun vadeli plan hedeflerine uygun görülecek eşyanın gümrük vergileri ile ithalde alınan istihsal vergisini ve belediyelere ait vergilerle rıhtım resmini Bakanlar Kurulu, bunların gümrük hattını aştıkları tarihten itibaren en çok beş yıllık bir devre içinde ve yıllık eşit taksitlerle tahsiline kararname ile müsaade etmeye yetkilidir.

    b) Yukarıdaki fıkra hükmünü, Türkiye'de imal ve istihsal olunan yatırım maddelerinin maliyetine giren vasıtalı vergiler hakkında da aynı maksatla uygulamaya, bunun için de bu türlü vergilerden yatırım maliyetlerinde teşhis ve tespiti mümkün olabilenlerin, beş yılda ve beş müsavi taksitte ödenmesini sağlamak üzere gerekli tedbirleri kararname ile almaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.

    c) Bu maddede bahis konusu yetkiler kamu sektörü ve özel sektör için eşit şekilde kullanılır.

    Madde 4 - Bu kanun hükümlerinin uygulanması ile ilgili usuller ve esaslar 2 nci maddede yazılı bakanlık ve teşekküller tarafından bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 2 ay içinde hazırlanacak ve Bakanlar Kurulunca yürürlüğe konulacak bir yönetmelikte gösterilir.

    Madde 5 - (Değişik fıkra: 04/07/1988 - KHK - 336/1 md.; Aynen Kabul: 07/02/1990 - 3612/49 md.) Yukarıdaki maddelerde gösterilen işlerin hazırlık çalışmaları ikinci maddede yazılı bakanlık ve teşekküllerin, en az daire başkanı, genel müdür yardımcısı seviyesindeki temsilcilerinden Başbakanlıkça kurulacak ve başkanı belli edilecek bir komisyon tarafından yapılır.

    Komisyon 15 günden az ve iki aydan çok olmıyan fasılalarla toplanarak gündemindeki konuları görüşür ve karara bağlıyarak Hükümete arzeder.

    Madde 6 - 02/01/1961 tarihli ve 197 sayılı kanun ile buna dayanılarak yürürlüğe konulan Bakanlar Kurulu kararları ve bunların onanmasına ilişkin kanunlar yürürlükten kaldırılmıştır.

    Madde 7 - Bu kanun neşri tarihinde yürürlüğe girer ve bu konuda 5383 sayılı Gümrük Kanununun 5 inci maddesi uygulanmaz.

    Madde 8 - Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.

    Geçici Madde 1 - Bu kanunun 5 inci maddesinde yazılı komisyonun 4 üncü maddede yazılı işleri ifa etmek maksadiyle kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 2 ay müddetle yapacağı toplantılar için 5 inci maddede yazılı tahdidi hüküm uygulanmaz.

   

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100