Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

MERAKİBİ BAHRİYEDEN MAADA MAHALLERDE KULLANILAN MÜVELLİDİ BUHARLARLA, BUHAR HAZİNELERİ VE MOTÖRLER NİZAMNAMESİNE MUHALEFET EDENLER HAKKINDA KANUNU MUVAKKAT (OSMANLI KANUNU)

    MERAKİBİ BAHRİYEDEN MAADA MAHALLERDE KULLANILAN MÜVELLİDİ BUHARLARLA, BUHAR HAZİNELERİ VE MOTÖRLER NİZAMNAMESİNE MUHALEFET EDENLER HAKKINDA KANUNU MUVAKKAT (OSMANLI KANUNU)

    Kabul Tarihi : 16 Teşrinisani 1329; 29 Zilhicce 1331

    Yayımlandığı Takvimi Vakayi Tarihi: 4 Kanunuevvel 1329

    Yayımlandığı Takvimi Vakayi Sayısı: 1670

    BİRİNCİ FASIL: BUHAR ALATI VE MOTÖRLER FÜRUHTUNA DAİR

    Madde 1 - Buhar kazanlarını veyahut müvellidi buhar olan her nevi alatı nizamnamesi mahsusuna tevfikan tecrübeye tabi kılmaksızın füruht ve teslim eden fabrikatörlerden beş ... altından yirmibeş... altına kadar cezayi nakdi alınır.

    Bir kazanı veya müvellidi buhar olan her nevi alatı darüssınaasında ehemmiyetli olarak tadil veya tamir ile yeniden tecrübesini icra ettirmeksizin sahibine iade ve ita eden fabrikatörler hakkında dahi aynı veçhile mücazat tertip olunur.

    Madde 2 - Buhar hazinelerini nizamnamei mahsusuna tevfikan tecrübe ve muayene ettirmeksizin füruht ve teslim eden fabrikatörler iki... altından on... altına kadar cezayi nakdi ile mücazaat edilirler.

    İKİNCİ FASIL: BUHAR ALATİYLE MOTÖRLERİN SURETİ İSTİMALİNE DAİR

    Madde 3 - Nizamnamei mahsusuna tevfikan tecrübesi icra edildiğini müş'ir damgayı hamil olmıyan buhar kazan veya hazinelerini istimal edenlerden bir... altından on ...Osmanlı altına kadar cezayi nakdi alınır. Buhar kazan veya hazinelerine ehemmiyetli surette tadilat veya tamirat icra ettirdikten sonra bundan Nezareti aidesine veya hükümeti mahalliyyeye malümat vermeksizin veyahut alatı mezkureyi damgalarında muharrer tezkiye muadil bir tazyik tecrübesine tabi tutulması hakkında tarafı hükümetten verilen emri infaz etmeksizin alatı mezkureyi istimal edenler hakkında dahi aynı veçhile mücazaat tertip olunur.

    Madde 4 - Nizamnamei mahsusu mucibince beyanname ita etmeksizin kazan veya buhar hazinesi istimal edenlerden bir... altından on... altına kadar cezayi nakdi ahzolunur.

    Bu veçhile beyanname ita edilmeden kullanılan alat ikinci maddede muharrer damgayı dahi hamil olmadığı surette beş... altından yirmi beş... altına kadar cezayı nakdi alınır.

    Madde 5 - Usulüne tevfikan beyanname ita edildikten sonra nizamnamei mahsusunun alatı teminiye hakkındaki ahkamına muvafık olmıyarak kazan veya buhar kapları istimal edenlerden bir... altından beş... altına kadar cezayi nakdi alınır. Emniyet aletleri veya bunların vaziyeti mevkiyyeleri nizamnamei mahsusunda muayyen evsafta bulunmıyan kazan veya buhar hazinelerini kullananlar hakkında dahi aynı veçhile mücazat tertip olunur.

    Madde 6 - Buhar kazan veya hazinelerini damgalarında muharrer tazyikin fevkinde işleten veya buhar kazanlarının seddadelerini fazla tazyik tahtında tutan veya diğer emniyet alatını tahrif ve tağyir eyliyen ateşçi veya makinisten bir... altından beş... altına kadar cezayi nakdi alınır veya işbu cezayi nakdi ile beraber haklarında üç günden bir aya kadar hapis cezası da tertip olunur. Fabrika sahip veya müsteciri veyahut müdür veya vekili umuru kendileri tarafından verilen evamir neticesi olarak nizamnamei mahsusunda muharrer ahvali memnuaya sebep oldukları halde beş... altından yirmi... altına kadar cezayi nakdi alınır veyahut işbu cezayi nakdi ile beraber bir haftadan iki maha kadar hapisle mücazat olunur.

    Madde 7 - Şehir dahilinde mevzuu olup temelleriyle bulundukları mahallerin vüs'atleri nizamnamesi mahsusuna tevfikan inşa ve ihzar edilmiyen ve hakiki beş beygir kuvvetini mütecaviz olmaları hesabiyle mebanii mütecavireden duvar ve fasılai muayyene ile tefrik olunmıyan motörlerin sahiplerinden bir... altından on ...altına kadar cezayi nakdi alınır.

    Madde 8 - Şehir dahilinde nizamnamei mahsusuna tevfikan vazolunup fakat misket tabir olunan aleti hamil bulunmayan veyahut gaz borusu serbest havaya açılmış olmayan motörlerin sabiplerinden bir... altından üç... altına kadar cezayi nakdi alınır.

    ÜÇÜNCÜ FASIL: AHKAMI MÜTEFERRİKA

    Madde 9 - Mugayirı nizam ahvalden biriyle mahkum olduktan sonra bir sene zarfında tekrar mugayiri nizam ahvale cür'et edenler mükerrer addolunur.

    Madde 10 - İşbu kanunda muayyen olan mücazat mükerrerler hakkında iki kat olarak hükmolunur.

    Madde 11 - İşbu kanunun birinci ve ikinci fasıllarında beyan olan muhalifi nizam ahvalin vukuu mecburiyete sebebiyet verir ise mes'ulleri on günden on aya kadar hapis ve iki...altından yirmi... altına kadar cezayi nakdi ile mücazat edilirler.

    Nizamnamei mahsusa muhalif ahval mevte sebep olduğu halde mes'ulleri hakkında kanunu cezanın yüz seksen ikinci maddesi ahkamı icra olunur.

    Madde 12 - İşbu kanunda şerhedilen muhalifi nizam ahval Ticaret ve Ziraat Nezareti veya hükümeti mahalliye memurini fenniyesi tarafından teftiş ve tetkik edilir.

    Memurini fenniye tarafından muhalifi nizam ahval hakkında verilen resmi raporlar Nezaret veya mahalli hükümetine ita olunur ve hilafı sabit oluncaya kadar muteberdir.

    Madde 13 - İşbu kanunun icrasına Ticaret ve Ziraat Nezareti memurdur.

   

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100