Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

ER VE ERBAŞ HARÇLIKLARI KANUNU

    ER VE ERBAŞ HARÇLIKLARI KANUNU

    Kanun Numarası: 257

    Kabul Tarihi: 23/02/1961

    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 27/02/1961

    Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 10744

    BÖLÜM 1 : KANUNUN ŞÜMULÜ

    Madde 1 - Milli Savunma Bakanlığı ve Jandarma Genel Kumandanlığı kuruluşlarına dahil er ve erbaşlara ödenecek harçlıklar bu Kanunun hükümlerine tabidir.

    BÖLÜM 2 : HARÇLIKLAR

    Madde 2 - (Değişik madde: 06/11/1996 - 4205/2 md.)

    Er ve erbaşlara, aşağıda hizalarında gösterilen gösterge rakamlarının,657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 154 üncü maddesine göre tespit olunan aylık katsayı ile çarpımı sonucunda bulunan miktarlarda aylık harçlık ödenir.

    Erbaş ve Erler   Gösterge

    __________   ______

    Çavuş      400

    Onbaşı      350

    Er         300

    Birinci ve ikinci derecede kalkınmada öncelikli yörelerde Genelkurmay Başkanlığınca tespit edilen birliklerde görevli erbaş ve erlere, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre hesap edilecek harçlıkların iki katı tutarında aylık harçlık verilir.

    Madde 3 - Erler askerlik hizmetine girdikleri tarihi, erbaşlar ise terfi tarihlerini takip eden ay başından itibaren, harçlığa müstahak olurlar.

    Madde 4 - Askerlik Kanununa göre askerlik hizmetinden sayılan günler için harçlık verilir. Terhisleri izinleri hitamında yapılmak üzere izinli bırakılanların harçlıkları kıtalarından ayrıldıkları tarihi takip eden aybaşından itibaren kesilir. 1111 sayılı Askerlik Kanununa ek 6794 sayılı kanun gereğince maden ocaklarında çalıştırılmak üzere birliklerinden ayrılan er ve erbaşlara ayrıldıkları tarihi takip eden aybaşından itibaren harçlık ödenmez.

    BÖLÜM 3 : MUNZAM HARÇLIKLAR

    Madde 5 - A) Gizliliği veya amele yokluğu gibi özel ve gerekli hallerde sürekli tahkimat işlerinde ve arazide bilfiil harita alma hizmetlerinde çalıştırılacak er ve erbaşların harçlıkları,

    B) Milli Savunma Bakanlığı Kara, Deniz, Hava, Harita Genel Komutanlığı ve Jandarma Genel Kumandanlıklarının kadrolarına dahil askeri sanatkarlar, memurlar ve sanatkar astsubaylarla sivil sanatkarlar kadrolarında çalıştırılacaklardan ehliyetleri tasvip olunacak er ve erbaşların harçlıkları,

    C) Milli Savunma Bakanlığına ait anatamir, ağırbakım, ordudonatım gibi tamir bölükleri kadrolarına dahil harb sanayii ve ordu donatım er ve erbaşlarından ehliyet gösteren er ve erbaşların harçlıkları,

    D) A, B, C fıkraları dışında kalan ve 8 inci maddede zikredilen talimatname ile tayin edilecek sanatkar ve meslek gruplarına mensup er ve erbaşların harçlıkları,

    Yaptıkları fazla iş, sağladıkları menfaat veya gösterdikleri ehliyet nispetinde bir misline kadar artırılabilir.

    Madde 6 - a) (Değişik fıkra: 17/04/1975 - 1890/2 md.) Genelkurmay Başkanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Kara, Deniz, Hava Kuvvetleri ve Jandarma Genel Komutanlıkları ile Harita Genel Komutanlığının kadrolarına dahil ücretli sivil şoförler ve operatörler yerinde kullanılacak şoför ve iş makineleri operatörü er ve erbaşlarına ayda 90 lirayı geçmemek üzere;

    b) (Değişik fıkra: 17/04/1975 - 1890/2 md.) Staj, kurs veya herhangi geçici bir görevin yapılması amacı ile yabancı ülkelere gönderilen er ve erbaşlara Türkiye dışında bulundukları sürece yiyecek, yatacak, giyecek, tedavi ve nakil masrafları karşılandıktan başka günde 30 lirayı geçmemek üzere;

    c) (Değişik fıkra: 17/04/1975 - 1890/2 md.) İnzibat (Askeri Polis) birlikleri kadrosuna dahil bulunan ve bilfiil askeri polis görevinde çalıştırılan er ve erbaşlardan Milli Savunma Bakanlığınca gerekli görülen kadrolu yerlerde görev yapanlara her ay 20 lira;

    d) Tank sınıfı (Zırhlı otomobil dahil) er ve erbaşlarına sınıfta görev yaptıkları süre içinde harçlıklarının azami bir misli nispetinde,

    Munzam harçlık ödenebilir.

    Madde 7 - Hizmetin fiilen görülmediği zamanlar için munzam harçlık ödenmez. 6 ncı maddenin (b) bendinde gösterilen er ve erbaşlara ödenen munzam harçlık birinci fıkra hükmünden müstesnadır.

    BÖLÜM 4 : ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

    Madde 8 - Bu kanunda bahsi geçen istihkakların tevzi şekilleri, takdir mevzuu olan miktarların ve ehliyetlerin tayin ve tesbiti ve bu kanunun tatbikı ile ilgili sair hususlar İçişleri ve Maliye ve Milli Savunma Bakanlıklarınca müştereken hazırlanacak bir talimatnamede gösterilir.

    Madde 9 - (Değişik madde: 01/03/2007-5592 S.K./1.md.)

    Er ve erbaş harçlıkları, maaş tertiplerinden ve ay sonunda ödenir. Harçlıkların ödenmesi bankacılık sistemi aracılığıyla da yapılabilir.

    Madde 10 - Bu kanuna göre ödenecek harçlıklar, yardım veya her hangi bir hizmet karşılığı olarak veya sair suretlerle hiçbir kesintiye tabi tutulamaz ve borç için haczedilemez.

    Madde 11 - Er ve erbaş harçlıkları mevzuu ile alakalı hükümler ancak bu kanuna ek olarak çıkarılacak kanunlarda yer alır.

    Madde 12 - Aşağıda yazılı kanunlarla bu kanuna muhalif olan diğer hükümler kaldırılmıştır:

    Tarihi    Numarası    Unvanı

    ____________   _____ __________________________

    19 Temmuz 1330   -   Erkan ve Ümera ve Zabitan ve Efradı Askeriye Muhasebatı hakkında Kanun

    9 Mart 1338   200   Tahsisatı Fevkalade Kanununa müzeyyel Kanun

    24 K.evvel 1937   3289   Askeri fabrikalar harb sanayii kıtaları erlerine verilecek yevmiye hakkında Kanun

    19 Temmuz 1943   4479   Milli Müdafaa Vekilliği kadrolarına dahil sivil sanatkar müstahdemler ve askeri sanatkar memurlar yerinde kullanılacak şoför ve sanatkar erlerle onbaşı ve çavuşlara verilecek ücret ve yevmiyeler hakkında Kanun

    2 Ağustos 1944   4636   Muvakkat bir vazife ile yabancı memleketlere gönderilecek erata harçlık verilmesine dair Kanun

    13 Haziran 1945   4754   Sürekli tahkimat işlerinde çalıştırılacak erlere verilecek gündelik hakkında Kanun

    4 Şubat 1946   4848   Bahriye Efrat ve Küçük Zabitaniyle Gedikli Zabitan hakkındaki 24 Şubat 1330 tarihli Kanunun 26 ncı maddesinde değişiklik yapılmasına dair Kanun

    Madde 13 - Aşağıda yazılı kanunların hizalarında gösterilen hüküm ve fıkraları kaldırılmıştır.

    24 Şubat 1330   -   Bahriye Efrat ve Küçük Zabitaniyle Gedikli Zabitan hakkındaki Kanunun 26 ncı maddesinin, nefer, ateşci nefer, onbaşı, ateşçi onbaşı, çavuş ve makina çavuşlarının maaşlarına taallük eden hükmü,

    22 Nisan 1341   648   Küçük Zabitan Maaşatı hakkındaki Kanunun 1 inci maddesinin çavuş maaşlarına dair hükmü,

    19 Temmuz 1931   1841   Gümrük Muhafaza Memurlarının Askeri Teşkilata Göre Tensikı hakkındaki Kanunun 17 nci maddesinin (c) fıkrasındaki çavuşların, onbaşıların ve neferlerin maaşlarına taallük eden hükmü,

    21 Temmuz 1931   1861   Jandarma Efradı Kanununun 6348 sayılı kanunla muaddel 12 nci maddesinin jandarma namzetlerine, jandarma muvazzaf askerlerine ve jandarma onbaşılarına verilecek maaşlar hakkındaki hükmü,

    9 Haziran 1936   3015   Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı Teşkilatındaki Deniz Kuruluşlarına Dahil Olan Erata Verilecek Maaşlar hakkındaki Kanunun 22 nci maddesinin er, onbaşı ve çavuşlara dair hükmü,

    25 Nisan 1941   4005   Jandarma Efradı hakkındaki 1861 sayılı Kanuna Ek Kanunun 1 inci maddesinin 2 nci fıkrasının jandarma kıta çavuşlarının maaşlarına mütaallik hükmü,

    28 K.sani 1942   4178   Memur ve Müstahdemlere Verilecek Fevkalade Zam hakkındaki Kanunun 1 inci maddesinin 5 inci fıkrasındaki erat aylıkları hakkındaki kısmı,

    30 Ocak 1946   4843   Tank (Zırhlı Otomobil Dahil) Sınıfı Eratının Aylık ve Gıdalarına yapılacak zam hakkındaki Kanunun 1 inci maddesi,

    12 Şubat 1954   6251   Askeri Polis Birlikleri Astsubay ve Eratının Aylık ve Gıdalarına yapılacak zam Kanunun 1 inci maddesinin erata taallük eden hükmü.

    SEFERBERLİK TATBİKATLARINA VEYA EĞİTİMLERİNE KATILAN YEDEK ERBAŞ VE ERLERE ÖDENECEK HARÇLIK

    Ek Madde 1 - (Ek madde: 26/02/2008-5741 S.K./1.mad)

    Seferberlik tatbikatlarına veya eğitimlerine katılan yedek erbaş ve erlere, tatbikat veya eğitim süresinin her günü için, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununa göre 16 yaşını doldurmuş bekar işçilere uygulanmakta olan aylık net asgari ücretin otuzda biri tutarında ödeme yapılır.

       Ancak ilgili mevzuat gereğince, seferberlik tatbikatı veya eğitimi süresince; görevli bulundukları kamu kurum veya kuruluşlarından, çalışmakta oldukları işyerlerinden veya tabi oldukları sosyal güvenlik kurumlarından maaş, ücret veya aylıklarını tam olarak almaya devam eden yedek erbaş ve erlere bu maddeye göre ayrıca harçlık ödenmez.

    Madde 14 - Bu kanun 1 Mart 1961 tarihinde yürürlüğe girer.

    Madde 15 - Bu kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

   

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100