Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI İSKAN İHTİYAÇLARI İÇİN SARFİYAT İCRASI VE BU BAKANLIKÇA KULLANILAN GAYRİMENKULLERİN LÜZUMU KALMIYANLARIN SATILMASINA SELAHİYET VERİLMESİ HAKKINDA KANUN

    MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI İSKAN İHTİYAÇLARI İÇİN SARFİYAT İCRASI VE BU BAKANLIKÇA KULLANILAN GAYRİMENKULLERİN LÜZUMU KALMIYANLARIN SATILMASINA SELAHİYET VERİLMESİ HAKKINDA KANUN

    Kanun Numarası: 189

    Kabul Tarihi: 28/12/1960

    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 02/01/1961

    Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 10696

    Madde 1 - Milli Savunma ihtiyaçları için bu kanunun neşri tarihine kadar gerek muhtelif kanunlara ve 3887 sayılı kanuna göre iktisabedilen, gerekse tahsisli ve tahsissiz olarak işgal edilmek suretiyle kullanılan Devlete ait gayrimenkullerden hizmet için lüzumu kalmıyanların Milli Savunma Bakanlığı ile mutabık kalınarak tahsislerini kaldırmaya ve muhasebei Umumiye Kanununun 24 üncü Maddesine bağlı olmaksızın satmaya Maliye Bakanı mezundur.

    Madde 2 - Bu gayrimenkuller, halihazır durumları ile veya parsellenmek, ifraz edilmek veya lüzumlu sair muamelelere tabi tutulmak suretiyle satılabilir.

    Mevzubahis gayrimenkuller hakkında 6188 ve 7367 sayılı kanunlarla 2490 sayılı kanunun 66 ncı Maddesi hükümleri tatbik olunmaz.

    Bu gayrimenkuller, Milli Savunma ve Maliye Bakanlıklarınca kurulacak müşterek komisyonun muvafakatı alınmak şartiyle sermayesinin en az yarısı Devlete ait müesseselerle bunların aynı nispette iştirakleri ile kurulan teşekküllere pazarlıkla ve taksitle de satılabilir.

    Madde 3 - (Değişik madde: 06/05/1976 - 1989/1 md.)

    (Değişik fıkra: 15/04/1987 - 3357/1 md.) Satışlardan elde edilecek gelirler her yıl gelir bütçesinde açılacak özel bir tertibe gelir kaydolunur. Bu suretle gelir kaydolunan satış bedellerinden Milli Savunma Bakanlığınca gerekli görülen miktarı, askeri garnizonlarla bu garnizonlar için lüzumlu müştemilat ve mütemmimat ile her türlü arsa, bina satınalınması veya kamulaştırılması, mevcutlarının esaslı onarımı, genişletilmesi ve iyileştirilmesi, acil silah ihtiyacının karşılanması ve 3238 sayılı kanunla kurulan Savunma Sanayii Destekleme Fonuna transfer edilmesi ile 2 nci Maddeye göre yapılacak işlerin gerektirdiği her türlü gider için harcama yapılmak üzere, Milli Savunma Bakanlığı Bütçesinde açılacak özel bir tertibe Maliye ve Gümrük Bakanlığınca ödenek kaydolunur.

    Sözü geçen ödenekten yılı içinde harcanmayan miktarlar ertesi yıllar bütçelerine aynı amaçlara harcanmak üzere devredilir.

    Madde 4 - Fiilen elde edilerek irat ve tahsisat kaydolunan mebaliğe istinaden gelecek yıllara sari taahhüde girmeye Milli Savunma Bakanı mezundur. Ancak, bu suretle bedeli gelecek yıllarda ödenmek üzere taahhüde bağlanacak hizmetlerin tamamının karşılığı taahhüdün yapıldığı yıl bütçesindeki tahsisattan mevkuf tutulur ve ertesi yıllarda ifa edilecek taahhüt bedelleri, mevkuf tutulan tahsisattan yılı içinde sarf edilmiyen miktarları üçüncü Maddenin son fıkrası gereğince ertesi yıllara devir suretiyle tediye olunur.

    İnşaat mütaahhidinin, ikinci Maddenin son fıkrası gereğince kendisine taksitle gayrimenkul satılmış bir müessese olması halinde; iradın fiilen elde edilmesi şartı aranmaksızın, tarafların muvafakatı ile ve taahhüt bedeli satış taksitlerinden mahsup edilmek üzere taksitle tahsil edilecek satış bedeli kadar da gelecek yıllara sari taahhüde girişilebilir.

    Madde 5 - Bu kanunun şümulüne giren inşaat işlerinde lüzumlu görülenleri, ikinci Maddenin son fıkrasında yazılı komisyonun muvafakatini almak şartiyle, aynı fıkrada yazılı müessese ve teşekküllere, 2490 sayılı Kanun hükümleri ile mukayyet olmaksızın yaptırmaya Milli Savunma Bakanı yetkilidir.

    Madde 6 - 6771 ve 7337 sayılı kanunlar yürürlükten kaldırılmıştır.

    Madde 7 - Bu kanun neşri tarihinde yürürlüğe girer.

    Madde 8 - Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.

   

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100