Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

1580 SAYILI BELEDİYE KANUNUNUN 15 İNCİ MADDESİNİN 58 İNCİ BENDİNE TEVFİKAN BELEDİYELERCE KURULAN TOPTANCI HALLERİNİN SURETİ İDARESİ HAKKINDA KANUN

    1580 SAYILI BELEDİYE KANUNUNUN 15 İNCİ MADDESİNİN 58 İNCİ BENDİNE TEVFİKAN BELEDİYELERCE KURULAN TOPTANCI HALLERİNİN SURETİ İDARESİ HAKKINDA KANUN

    Kanun Numarası: 80

    Kabul Tarihi: 12/09/1960

    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 16/09/1960

    Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 10605

    Madde 1 - 1580 sayılı kanunun 15 inci Maddesinin 58 inci bendine göre tesis edilen toptancı hal'leri, amme emlakinden sayılıp kiraya verilemezler. Belediye hudutları içindeki toptan satışlar bu hal'lerde yapılır. Hal olarak kullanılmak üzere tahsis edilmiş yerler de bu kanun hükümlerine tabidir.

    Madde 2 - Hal'de toptan satışlar, kooperatif veya kooperatif birlikleri, müstahsiller ve komüsyoncular tarafından yapılabilir ve ancak bunlar, birbirlerinden mal alıp satamazlar.

    Madde 3 - Hal'deki yerlerin İkinci Maddedeki önceliklere tabi olarak kimlere ve ne suretle tahsis olunacağı, kendilerine tahsis yapılanlarla müstahdemlerinin ve diğer şahısların hangi hususlara riayet edeceği ve ne gibi vasıfları haiz olacakları, satış muamelelerinin ne şekilde cereyan edeceği, müstahsil ile hal'den mal alanların hak ve menfaatlerinin ne suretle korunacağı ve hal'in dahili emniyet ve inzibatı için ne gibi tedbirler alınacağı hususları belediye meclislerince kabul edilecek yönetmelikler ile tesbit edilir.

    Madde 4- (Değişik madde: 23/01/2008-5728 S.K./268.mad)

    Bu Kanun ile bu Kanuna istinaden yürürlüğe konulan yönetmelik esaslarına aykırı hareket edenler hakkında belediye encümenlerince;

    a) Bin Türk Lirasından onbin Türk Lirasına kadar idarî para cezasına,

    b) Üç seneye kadar hal dahilinde faaliyetten men'e,

    karar verilir.

    Hal dahilinde bir aydan fazla faaliyetten men edilenlerin hal'deki yerleri geri alınarak başkalarına tahsis edilebilir. Satış mevzuu malların ne suretle tasfiye edileceği yönetmeliklerde gösterilir.

    Madde 5 - Haklarında, hal'deki yerlerinin geri alınmasına karar verilenler bu yeri verilen mühlet içinde tahliye ile belediyeye teslim etmeye mecburdurlar. Aksi halde tahliye, herhangi bir hüküm istihsaline hacet kalmaksızın belediye zabıtasınca yerine getirilir.

    Hal'deki yerleri geri alınmıyanların, bu yerleri, kapalı kalacağı müddetçe ne şekilde kullanacağı yönetmelikte gösterilir.

    Madde 6 - Belediyece, hal'de kendilerine muayyen yer tahsis edilenler; işgal ettikleri yerler için, 1580 sayılı kanunun 70 inci Maddesinin 8 inci bendine göre belediyeye ücret öderler. Bundan başka hal'de satılan malların satış bedelinin %3'ünü tecavüz etmemek kayıt ve şartiyle belediye meclislerince düzenlenecek tarifeye göre resim alınır. Malların hal'e giriş ve çıkışı, belediye müstahdemleri tarafından temin edildiği takdirde, belediyeler ayrıca, gördükleri hizmete mukabil tarifesine göre taşıma ücreti almaya salahiyetlidir.

    Madde 7 - Hal'de icrayı faaliyet edecek komüsyoncuların, satış bedeli üzerinden alacakları komüsyon miktarı kabın komüsyoncu tarafından temini hali dahil %8'i tecavüz etmemek şartiyle belediye encümenince tayin olunur.

    Madde 8 - Bu kanunun uygulanmasında, belediye görevlileri tarafından işlenen suçlar hakkındaki cezalar iki kat olarak verilir.

    Madde 9 - Bu kanun yayımı tarihinden 1 ay sonra yürürlüğe girer.

    Madde 10 - Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.

    Geçici Madde 1 - Evvelce yapılmış olan kira akitleri bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte hükümsüzdür.

    Geçici Madde 2 - Bu kanunda yazılı yönetmelik ve tarifeler bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte uygulanmak üzere belediyelerce hazırlanır.

   

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100