Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

ZİRAAT YÜKSEK MÜHENDİSLİĞİ HAKKINDA KANUN

    ZİRAAT YÜKSEK MÜHENDİSLİĞİ HAKKINDA KANUN

    Kanun Numarası: 7472

    Kanun Kabul Tarihi: 06/05/1960

    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 13/05/1960

    Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 10504

    Madde 1 - Türkiye'de Ziraat yüksek mühendisi unvanını taşımak ve ziraat yüksek mühendisliğine mütaallik hak ve salahiyetleri kullanarak mesleki faaliyetlerde bulunabilmek için:

    a) Türkiye ziraat fakültelerinden mezun olmuş bulunmak,

    b) Yabancı memleketlerin ziraat fakülteleriyle, yabancı memleketlerin yüksek ziraat mekteplerinden mezun olmak ve yüksek mühendislik vasfını haiz bulundukları Maarif Vekalatince tasdik edilmiş olmak.

    Madde 2 - Ziraat yüksek mühendisleri mesleki iştigal veya ihtısas sahaları dahilinde olmak üzere araştırma, ıslah, yetiştirme, toprak muhafaza, zirai mücadele, ziraat alet ve makinaları, bahçe mimarisi, toprak tasnifi, toprak, su, gıda, yem, kimyevi gübre, nebat tahlilleri, teknoloji, zootekni, zirai ekonomi gibi bilumum zirai hizmet ve faaliyetlerde bulunmaya, lisans aldıkları veya ihtısas yaptıkları sahalara ait keşif, plan ve projeleri hazırlamaya ve tatbik etmeye, bütün bu sahalarda gerekli kontrol, muayane, ekspertiz, ehlivukuf işlerini görmeye, raporlar tanzim etmeye, zirai danışma büroları ve laboratuvarları açmaya, hususi müessese ve işletmeler kurmaya ve idare etmeye veya bunların mesul müdürlüğünü ifaya salahiyetlidirler.

    Madde 3 - Umumi, mülhak ve hususi bütçeli idarelerle, belediyeler ve bunlara bağlı idare, müessese ve teşekküllerde ve iktisadi devlet teşekküllerinde ve sermayesinin yarısından fazlası devlete ait olan müesseselerde ve bu müesseselerin ve teşekküllerin iştiraklerinde vazife gören ziraat yüksek mühendisleri mesai saatleri haricinde tasdik ve murakabe ve muamelesi kendisine veya mensup olduğu daireye ait olmamak üzere iştigal ve ihtisasları ile alakalı her türlü faaliyetlerde bulunabilirler.

    Madde 4- (Değişik madde: 23/01/2008-5728 S.K./265.mad)

    Bu Kanunun 1 inci maddesinde yazılı evsaf ve şeraiti haiz olmadıkları halde ziraat yüksek mühendisi unvanını kullananlara mahallî mülkî amir tarafından beşyüz Türk Lirası idarî para cezası verilir.

    Madde 5 - Aşağıda yazılı haller; Ziraat yüksek mühendisliği meslekinin icrasına, cezanın veya mahkümiyetin mahiyetine göre muvakkat veya daimi surette mani teşkil eyler:

    a) Medeni haklarını kullanma ehliyetinden mahrum bulunmak,

    b) (Değişik bent: 23/01/2008-5728 S.K./266.mad) Mahkûmiyete bağlı hak yoksunluğu bulunmak,

    c) Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği hakkındaki 6235 sayılı kanun hükümleri dairesinde sanat icrasından men cezası almak.

    Madde 6 - Bu kanunun tatbik suretini ve ruhsatnamelerden alınacak harç miktarını göstermek üzere Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Ziraat Vekaleti ve Ziraat Mühendisleri Odası tarafından müştereken bir nizamname hazırlanır.

    Madde 7 - Bu kanun neşri tarihinden itibaren mer'iyete girer.

    Madde 8 - Bu kanunun hükümlerini icraya İcra Vekilleri Heyeti memurdur.

    Geçici Madde 1 - Bu kanunun yürürlüğe girmesinden evvel yurt içinde veya yurt dışında yüksek ziraat tahsili yapmış ve ziraat yüksek mühendisi haklarını iktisap etmiş olanlar bu kanundaki bilcümle hak ve salahiyetlerden istifade ederler.

   

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100