Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI TÜRK ANONİM ŞİRKETİ KANUNU

    EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI TÜRK ANONİM ŞİRKETİ KANUNU

    Kanun Numarası: 7462

    Kabul Tarihi: 28/02/1960

    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 01/03/1960

    Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 10445

    KURULUŞ

    Madde 1 - Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları Türk Anonim Şirketi unvanı altında bu kanun ve hususi hukuk hükümlerine tabi olmak üzere bir Anonim Şirket kurulması için İcra Vekilleri Heyetine yetki verilmiştir.

    Şirket, bu kanun ve Türk Ticaret Kanununun bu kanuna mugayir olmıyan hükümlerine göre hazırlanacak esas mukavelenin imzalanmasını mütaakıp yapılacak tescil ve ilan ile hükmi şahsiyet iktisabeder.

    SERMAYE

    Madde 2 - (Değişik fıkra: 02/10/1981 - 2530/1 md.) Şirketin sermayesi 600 000 000 (Altıyüz milyon) liradır. Şirket sermayesi, şirket Genel Kurulunun kararı üzerine Bakanlar Kurulunca artırılabilir.

    Türk Ticaret Kanununun ani ve tedrici teşekküle ve ayni ve nakdi sermayesinin vaz'ına mütaallik hükümleri bu Şirkete tatbik edilmez. Bu hususlar Şirket Esas Mukavelenamesi ile tanzim olunur.

    TÜRK TİCARET KANUNU HÜKÜMLERİNDEN İSTİSNALAR

    Madde 3 - Türk Ticaret Kanununun 329,368 ve 422 nci maddeleri ile 374 üncü maddesinin 2 nci fıkrası hükümleri bu Şirket hakkında tatbik olunmaz. Bu hususlar Şirket Esas Mukavelenamesi ile tesbit olunur.

    HİSSE SENEDİNE ÇEVRİLECEK TAHVİL İHRACI

    Madde 4 - Şirket, çıkardığı tahvillere bilahara hisse senedi ile mübadele edilmek hakkı bahşedebilir.

    (Ek fıkra: 20/07/1961 - 335/2 md.) Hisse senedi iktisap hakkı, tahvil sahipleri tarafından müstakilen başkalarına devredilebilir.

    YABANCI SERMAYEYİ TEŞVİK KANUNUNDAN İSTİFADE

    Madde 5 - Şirketin yabancı sermaye yatıran hissedarları ile Türkiye haricinde sattığı tahvillerin hamilleri 6224 sayılı Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanununun bahşettiği haklardan istifade ederler. Birinci fıkradaki mezkur hissedarlar ve tahvil hamilleri namına Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanununun icabettirdiği her türlü muameleleri takip ve intaca Şirket yetkilidir.

    TEMETTÜ GARANTİSİ

    Madde 6 - Şirketin elde edeceği safi kar, hisse senetleri sahiplerine ödenmiş sermayelerinin senede %6'sı nispetinde kar dağıtılmasına müsait olmadığı takdirde, Maliye Vekaleti kar noksanını Şirketin kuruluş tarihinden itibaren beş yıl müddetle ikmal eder. Bu kar noksanları, mezkur Vekaletçe Şirkete avans olarak ödenir. Şirket bu avansları mütaakip senelerde kanuni ihtiyatlar ve ödenmiş sermayeye %10 temettü hissesi ayrıldıktan sonra kalacak kar bakiyelerinden Maliye Vekaletine iade eder.

    İSTİMLAK

    Madde 7 - (Değişik madde: 20/07/1961 - 335/3 md.)

    6830 sayılı kanuna istinaden Türkiye Demir ve Çelik İşletmeleri Umum Müdürlüğü tarafından yapılacak istimlaklerle iktisap edilmiş olan gayrimenkullerin bu şirkete devri halinde istimlak gayesi sakıt olmıyacağı gibi, gerek istimlak yoluyle gerek sair suretle edinilen gayrimenkullerin şirkete devir muamelesi de her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır.

    Demir ve Çelik tesisleriyle bunların müştemilatının, tamamlayıcı tesisler ve teferruatının ihtiyacı için gereken gayrimenkuller veya irtifak hakları, şirketin müracaatı üzerine Sanayi Bakanlığınca verilecek karara müsteniden umumi hükümler dairesinde istimlak veya tesis olunur.

    Bu madde hükümleri, Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları Türk Anonim Şirketinin sermayesinin yarıdan fazlasının Devlete ve diğer kamu tüzel kişilerine veya kamu iktisadi teşebbüslerine ait bulunduğu süre içinde uygulanır.

    ŞİRKETİN FAYDALANACAĞI VERGİ, RESİM,HARÇ VE ÜCRETLERLE İLGİLİ MUAFLIK VE İSTİSNALAR

    Madde 8 - a) Şirketin kuruluş safhasına ait iştirak taahhütnameleri, kurucular mukavelesi ile Esas Mukavelenamenin tanzim, tasdik, tescil ve ilanı, hisse senedi ve tahvilleri harç, damga resmi ve belediye ilan resmi ile şirket ticaret ve sanayi odaları kaydiye ücretlerinden muaftır.

    b) Şirketin kuracağı ve maden cevheri izabesinden başlıyarak ham demir ve mayi maden gibi yarı mamul istihsal ve bunlardan demir ve çelik mamulleri imal edecek olan entegre demir ve çelik tesisinin kuruluş ve tersi projelerinin tahakkuk ettirilmesi için ithal olunacak makina, teçhizat, malzeme ve bunların aksam ve teferruatı, projelerine uygunluğu ve ihtiyaca yeter derecede bulunduğu Maliye, Gümrük ve İnhisarlar ve Sanayi Vekaletlerince müştereken kabul ve tasdik edilmek şartiyle her türlü ithal vergi ve resimleri (Damga Resmi dahil) ile belediye hissesinden muaftır.

    c) 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 8 inci maddesinin 1 numaralı bendi hükmü, Şirketin Türk tabiiyetli ortakları hakkında mezkur bendin birinci fıkrasında yer alan iştirak nispeti ve zamanına mütaallik şartlar nazara alınmaksızın tatbik olunur.

    Şirketten elde edilen temettü hisseleri üzerinden, iştirakçi şirketler 5421 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 82 nci maddesine müsteniden ayrıca Gelir Vergisi tevkifatı yapmazlar.

    d) (Ek bent: 20/07/1961 - 335/4 md.) Demir ve Çelik Fabrikalarının projesinde beyan olunan birinci tesis kapasitesi kademesinin finansmanına ve kuruluşuna mütaallik olarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Amerika Birleşik Devletleri Kalkınma İkraz Fonu, Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları Türk Anonim Şirketi, Koppers Associates S. A., Koppers İnternational C. A. ve bunların kurucuları olan şirketler arasında akdedilmiş ve bundan böyle aynı birinci tesis kapasitesi kademesinin finansmanı ve kuruluşuna mütaallik olarak sair yabancı müessese ve firmalarla akdolunacak mukavele ve anlaşmalar, sair mutabakat ve bağlantılar ile bunlara müsteniden tanzim olunacak bonolar, senetler, diğer kıymetli evrak ve sair bilcümle vesaik her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır.

    ŞİRKETİN TABİ OLMIYACAĞI KANUNLAR

    Madde 9 - Şirket sermayesinde resmi sektörün hissesi ne nispette olursa olsun Şirket 1050,2490 ve 3460 sayılı kanunlarla ek ve tadillerine Divanı Muhasebatın vize ve murakabesine tabi olmadığı gibi memur ve müstahdemleri de 3656, 3659, 6245 ve 7244 sayılı kanunlarla ek ve tadilleri hükümlerine tabi değildir.

    EK MADDELER

    Ek Madde 1 - (Ek madde: 20/07/1961 - 335/5 md.)

    8 inci maddenin (b) fıkrasında bahis konusu edilen makina, teçhizat ve malzeme ile bunların aksam ve teferruatı, nakliyelerinde olduğu gibi, ithal limanına varışından tesisatın tamamının montajının ikmaline ve ticari işletmeye açılmasına kadar geçecek süre içinde her türlü rizikoya karşı yabancı sigorta şirketlerine de sigorta ettirilebilir. Hasar halinde tazminat olarak tahassul edecek dövizler, memlekete getirilmeksizin şirket tarafından ikame olunacak malzemenin bedeli karşılığında kullanılabilir.

    Ek Madde 2 - (Ek madde: 20/07/1961 - 335/5 md.)

    Şirketin Ereğli'deki fabrika sahasında kendi faaliyetine tahsis etmek üzere Bayındırlık Bakanlığınca tasdik olunacak projesine uygun surette inşa edeceği liman, bu bölgede müesses her hangi bir inhisarla mukayyet olmaksızın hizmet ve nakliyatını yapmaya mezundur.

    Ek Madde 3 - (Ek madde: 20/07/1961 - 335/5 md.)

    Şirket merkeziyle tesisler arasında sürekli haberleşmeyi sağlamak için şirkette 3222 sayılı Telsiz Kanununun 7035 sayılı kanunla değişen 5 inci maddesinin (a) fıkrasına göre verici telsiz kurma ve kullanma müsaadesi verilebilir.

    YÜRÜRLÜK VE YÜRÜTME

    Madde 10 - Bu kanun neşri tarihinde mer'iyete girer.

    Madde 11 - Bu kanunun hükümlerini icraya İcra Vekilleri Heyeti memurdur.

   

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100