Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

YAKIN VE ORTA - DOĞU ÇALIŞMA EĞİTİM MERKEZİ TEŞKİLAT KANUNU

    YAKIN VE ORTA - DOĞU ÇALIŞMA EĞİTİM MERKEZİ TEŞKİLAT KANUNU

    Kanun Numarası: 7460

    Kabul Tarihi: 27/02/1960

    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 29/02/1960

    Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 10444

    *1*

    16/07/2003 kabul tarihli, 24/07/2003 tarih ve 25178 sayılı R.G.de yayımlanan 4947 sayılı Kanunun 30. maddesi ile "Yakın ve Orta-Doğu Çalışma Eğitim Merkezi Teşkilat Kanunu" olan kanun adı, "Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi Teşkilat Kanunu" olarak değiştirilmiştir.

    Kanunda geçen

    "İcra Vekilleri Heyeti" ibaresi "Bakanlar Kurulu"

    "Çalışma Vekaleti" ibaresi "Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı"

    "Çalışma Vekili" ibaresi "Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı"

    "Yakın ve Orta-Doğu Çalışma Eğitim Merkezi" ibaresi "Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi"

    "Eğitim Merkezi" ibaresi "Eğitim ve Araştırma Merkezi"

    "Öğretmenler Kurulu" ibaresi "Danışma Kurulu"

    "Eğitim Merkezi Müdürü" ibaresi "Eğitim ve Araştırma Merkezi Başkanı"

    "Eğitim Merkezi Müdür Muavini" ibaresi "Eğitim ve Araştırma Merkezi Başkan Yardımcısı"

    olarak değiştirilmiştir.

    Madde 1 - (Değişik madde: 16/07/2003 - 4947 S.K./31. md.)

    Bu Kanunun amacı; çalışma hayatı ve sosyal güvenlik konularında, ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim, araştırma, inceleme, yayın, dokümantasyon ve danışmanlık faaliyetlerinde bulunmak amacıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bağlı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezinin kurulmasına, teşkilat, görev ve yetkilerine ilişkin esasları düzenlemektir.

    Madde 2 - Çalışma Eğitim ve Araştırma Merkezinin vazife ve gayeleri aşağıda gösterilmiştir:

    a) (Değişik bend: 16/07/2003 - 4947 S.K./32. md.) Bakanlık, bağlı kuruluşlar ile bağlı kuruluşun ilgili kuruluşlarının personeli ile özel veya kamu sektöründe faaliyet gösteren işyerlerindeki işçi, işveren veya yönetici personelin eğitimlerini sağlamak amacıyla; çalışma hayatı, sosyal güvenlik, işçi işveren ilişkileri, iş sağlığı ve güvenliği, işyeri hekimliği, toplam kalite yönetimi, iş teftişi, istihdam, verimlilik, iş piyasası etütleri, ergonomi, çevre, ilk yardım, iş istatistikleri ve benzeri konularda eğitim programları hazırlamak, seminerler düzenlemek ve bu konular ile ilgili araştırmalar yapmak;

    b) Yukarıdaki fıkrada bahsi geçen seminerlerden ayrı olarak, iş yerlerinde aynı mevzularda seminer ve konferanslar tertip etmek veya bu mevzularda tertiplenmiş konferans ve seminerlerin faaliyetine iştirak etmek;

    c) Çalışma meseleleri üzerinde Milli ve milletlerarası bölge seminerleri tertip etmek;

    d) Çalışma mevzuları ile ilgili araştırmalar ve incelemeler yapmak ve bu mevzularda vesaik toplamak;

    e) Alakalıların talebi veya muvafakati ile iş yerlerinin çalışma mevzuları ve iş verimi ile ilgili meselelerini inceliyerek istişare ve tavsiyelerde bulunmak;

    f) İmkanları nispetinde istatistikler hazırlamak;

    g) Türkçe ve yabancı dillerde gayesi ile alakalı derleme ve neşriyat yapmak.

    Madde 3 - Eğitim ve Araştırma Merkezi, bu kanunda yazılı vazife ve gayelerini tahakkuk ettirmek için memleket içinde ve dışındaki resmi ve hususi daire ve müesseselerle temas ve iş birliği mevzularında vekaletin muvafakatini istihsal etmek kaydiyle re'sen muhabere ve temaslarda bulunabilir.

    Madde 4 - (Mülga madde: 16/07/2003 - 4947 S.K./41. md.)

    Madde 5 - Eğitim ve Araştırma Merkezinin idare organları (...) ile Danışma Kurulundan müteşekkildir.

    Madde 6 - (...), Eğitim ve Araştırma Merkezinin amiri olup Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı tarafından tayin edilir. (...) aşağıda yazılı vazifeleri ifa eder:(4)

    a) Eğitim ve Araştırma Merkezinin işlerini bu kanunun hükümleri dairesinde yürütmek ve idari, mali ve diğer her türlü muamelatını tedvir etmek;

    b) Sekizinci maddede yazılı Danışma Kurulunu toplantıya davet etmek ve bu Kurul tarafından alınan kararlar hakkında gerekli muameleyi yapmak;

    c) (Mülga bend: 16/07/2003 - 4947 S.K./41. md.)

    d) (Mülga bend: 16/07/2003 - 4947 S.K./41. md.)

    Madde 7 - (...) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı tarafından tayin olunur. Müdürün gaybubetinde kendisine vekalet eder. Müdür tarafından verilen vazifeleri ifa eyler.

    Madde 8 - (Değişik madde: 16/07/2003 - 4947 S.K./33. md.)

    Danışma Kurulu, Bakanın görevlendireceği Müsteşar Yardımcısının başkanlığında; Başkan, Çalışma Genel Müdürlüğü, Dış İlişkiler ve Yurt Dışı İşçi Hizmetleri Genel Müdürlüğü, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğünden en az genel müdür yardımcısı düzeyinde birer temsilci, İş Teftiş Kurulu Başkanının görevlendireceği bir baş iş müfettişi, Bakanlık Personel Dairesi Başkanı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Koordinasyon Daire Başkanı, Sosyal Sigortalar Kurumu Sigorta İşleri Genel Müdür Yardımcısı, Sosyal Sigortalar Kurumu Sağlık İşleri Genel Müdür Yardımcısı, Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdür Yardımcısı, Türkiye İş Kurumu Genel Müdür Yardımcısı ile üniversitelerin iş hukuku, sosyal politika, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili dallarında çalışanlar arasından Yükseköğretim Kurulunca görevlendirilecek iki öğretim üyesinden oluşur.

    Danışma Kurulunun çalışma usul ve esasları Eğitim ve Araştırma Merkezinin teklifi ve Bakanlığın onayı ile çıkarılacak bir yönetmelikle belirlenir.

    Madde 9 - (Değişik madde: 16/07/2003 - 4947 S.K./34. md.)

    Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

    a) Eğitim ve Araştırma Merkezi ile ilgili yönetmelikler hakkında görüş bildirmek.

    b) Eğitim ve Araştırma Merkezinin eğitim, araştırma, danışmanlık, yayın ve diğer faaliyetlerini yönlendirmek.

    c) Eğitim ve Araştırma Merkezinin yıllık faaliyetlerini değerlendirmek.

    d) Eğitim ve Araştırma Merkezinin çalışmalarının etkinliğini artırıcı önerilerde bulunmak.

    Madde 10 - Danışma Kurulu üyelerinin ekseriyeti ile toplanır ve kararlar toplantıda hazır bulunan üyelerin ekseriyeti ile verilir.

    Reylerin müsavatı halinde kurul reisinin bulunduğu tarafın reyi muteberdir.

    Madde 11 - (...) ile Muavininin, (...) üniversite veya yüksek mektep mezunu olmaları, İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinden birini bilmeleri şarttır.

    (Mülga fıkra: 16/07/2003 - 4947 S.K./41. md.)

    Madde 12 - Eğitim ve Araştırma Merkezinin (...) idari ve teknik personeli, müdürün teklifi üzerine, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca tayin edilir.

    (Ek fıkra: 16/07/2003 - 4947 S.K./35. md.) Eğitim ve Araştırma Merkezinde çalışma ve sosyal güvenlik eğitim uzmanı çalıştırılabilir. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartlara sahip, merkezin ihtiyaç duyduğu alanlarda en az dört yıllık yüksek öğrenim görmüş ve sınavın açıldığı tarihte otuzbeş yaşından gün almamış olanlar arasında yapılacak özel yarışma sınavı sonucunda başarılı bulunanlar çalışma ve sosyal güvenlik eğitim uzman yardımcılığı kadrolarına atanırlar.

    (Ek fıkra: 16/07/2003 - 4947 S.K./35. md.) Çalışma ve sosyal güvenlik eğitim uzman yardımcılarında aranacak nitelikler, seçilme usul ve esasları ve diğer hususlar yönetmelikle belirlenir.

    Madde 13 - Eğitim ve Araştırma Merkezi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının muvafakati ile, Türk veya yabancı profesör, (...), konferansçı, mütehassıs ve teknik elemanlar istihdam edebilir.

    Madde 14 - İkinci maddede yazılı gayelerle tertip edilecek seminerler için, bu kanunun ikinci maddesinin (a) fıkrasında gösterilen yerler ile bunlara mümasil yabancı daire, müessese ve iş yerlerinden (...) lüzum görülen sayıda stajyer talep edilebilir.

    Madde 15 - Eğitim ve Araştırma Merkezi tarafından tertip edilen seminerlere iştirak etmiş olanlar seminer nihayetinde imtihana tabi tutulurlar. Muvaffak olanlara bir belge verilerek isimleri ilgilinin bağlı bulunduğu yere bildirilir. Keyfiyet alakalının siciline işlenir.

    Madde 16 - Eğitim ve Araştırma Merkezi haricinden getirtilecek yabancı profesör, mütehassıs, (...), konferansçı ve teknik elemanlara verilecek ücret, yevmiye ve yolluklar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca tasvip edilecek bir mukavele ile tesbit olunur.

    Eğitim ve Araştırma Merkezi haricinden muvakkat olarak tavzif edilecek Türk mütehassıs ve konferansçılara verilecek ücretler talimatname ile tesbit edilir. Üniversite ve yüksek okullar öğretim üyelerinin 3656 sayılı kanunun 4609 sayılı kanunla değiştirilen 18 inci maddesi hükümleri dahilinde Eğitim ve Araştırma Merkezinde bir vazife almış olmaları, mahsus kanunlar ile almakta oldukları tazminatlarına halel getirmez.

    Madde 17 - Türkiye'deki iş yerleri ile resmi daire ve müesseselerden seminerlere iştirak edecek stajyerlerin, staj müddetince çalıştıkları yerler ile olan alakaları devam eder ve bunların kanundan ve akitten doğan her türlü hakları mahfuz tutulur.

    Madde 18 - Eğitim ve Araştırma Merkezinde tertip edilecek seminerlere gönderilecek Türk tabiyetindeki stajyerlere yol parası ile zaruri masrafları ve Eğitim ve Araştırma Merkezinde kaldıkları müddete ait yevmiyeleri, muvakkat vazife ile gönderilen memurlar misillu, harcırah kanunu hükümleri dairesinde, ödenir.

    Madde 19 - Eğitim Merkezinin aylıklı kadroları ekli (1) sayılı cetvelde gösterilmiş ve bu kadrolar Çalışma Vekaleti kuruluş ve görevleri hakkındaki 4841 sayılı kanunun 6050 sayılı kanunla değiştirilen (1) sayılı cetvelinin vilayetler kuruluşu kısmına eklenmiştir.

    Madde 20 - Bu kanun 29/02/1960 tarihinde mer'iyete girer.

    Madde 21 - Bu kanunun hükümlerini icraya Bakanlar Kurulu memurdur.

    Geçici Madde 1 - 1960 mali yılı Çalışma Vekaleti bütçesinin 203 üncü ve 416 ncı tertiplerindeki tahsisattan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezinin maaş, ücret ve diğer masraflarını karşılamak üzere Çalışma Vekaletince lüzumlu görülecek miktarlarını mezkur bütçenin alakalı tertiplerine aktarmaya Maliye vekili mezundur.

    Geçici Madde 2 - Bu kanuna bağlı (2) sayılı cetvelde yazılı kadrolar 1960 mali yılı Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı (D) işaretli cetvelin ilgili kısımlarına eklenir.

    Geçici Madde 3 - (Ek madde: 04/10/2000 - KHK/618, md.35; İptal : Anayasa M. 31/10/2000 - E:2000/62, K:2000/35 S. K.)

    Geçici Madde 3 - (Ek madde: 16/07/2003 - 4947 S.K./36. md.)

    A) Yakın ve Orta-Doğu Çalışma ve Eğitim Merkezi Müdürü ile Yakın ve Orta-Doğu Çalışma ve Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı kadro unvanlı görevlerde bulunanların görevleri, bu Kanunun yayımı tarihinde sona erer. Bunlar en geç bir yıl içerisinde durumlarına uygun boş kadrolara atanırlar. Atama işlemi yapılıncaya kadar Kurumca ihtiyaç duyulan işlerde görevlendirilebilirler. Bunlar, yeni bir kadroya atanıncaya kadar, eski kadrolarına ait aylık, ek gösterge ve her türlü zam ve tazminatlar ile diğer mali haklarını almaya devam ederler. Söz konusu personelin, atandıkları yeni kadroların aylık, ek gösterge, her türlü zam ve tazminatlar ile diğer mali hakları toplamının net tutarı, eski kadrolarına bağlı olarak en son ayda almakta oldukları aylık, ek gösterge, her türlü zam ve tazminatları ile diğer mali hakları toplamı net tutarından az olması halinde, aradaki fark giderilinceye kadar atandıkları kadrolarda kaldıkları sürece herhangi bir kesintiye tabi tutulmaksızın tazminat olarak ödenir.

    B) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Yakın ve Orta-Doğu Çalışma Eğitim Merkezinde en az beş yıl fiili hizmeti bulunan ve eğitim durumları ile diğer koşulları uygun personel, Eğitim ve Araştırma Merkezince açılacak ilk çalışma ve sosyal güvenlik eğitim uzman yardımcılığı yarışma sınavlarına, sınavın açıldığı tarihte kırk yaşını doldurmamış olmaları kaydıyla girebilirler. Açılacak ilk yarışma sınavlarına başvurmayanlar veya başvurdukları halde her ne sebeple olursa olsun girmeyenler bu haklarını kaybederler.

    C) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte kadro ve görev unvanları değişmeyenler, yeni kadrolarına atanmış sayılırlar.

   

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100