Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

MİLLİ MÜDAFAA VEKALETİ İLMİ İSTİŞARE VE ARAŞTIRMA KURULU TEŞKİLİNE DAİR KANUN

    MİLLİ MÜDAFAA VEKALETİ İLMİ İSTİŞARE VE ARAŞTIRMA KURULU TEŞKİLİNE DAİR KANUN

    Kanun Numarası: 7279

    Kabul Tarihi: 18/05/1959

    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 26/05/1959

    Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 10214

    Madde 1 - Milli Müdafaa faaliyetlerini ilmin ve tekniğin yardımı ile geliştirmek ve rasyonelleştirmek için alınması muktazi tedbirler hususunda mezkur Vekaletçe istenilecek istişari mütalaaları vermek ve ayrıca lüzumlu göreceği teklif ve tavsiyelerde bulunmak üzere bir İlmi İstişare ve Araştırma Kurulu teşkil edilmiştir.

    Madde 2 - İlmi İstişare ve Araştırma Kurulunun teşekkülü ve faaliyete başlıyabilmesi için asgari beş azanın seçilmiş olması lazımdır. Aza adedi otuzu geçemez.

    Kurulun ilk teşekkülünde beş aza, Milli Müdafaa Vekaleti kadrolarında vazifeli bulunmıyan ve ilmi eser veya araştırmaları ile temayüz etmiş şahıslardan Milli Müdafaa Vekilinin inhası üzerine İcra Vekilleri Heyetince dört sene için seçilirler.

    Mütebaki azalar lüzum hasıl oldukça, Üniversite Senatolarının göstereceği namzetler de dahil olmak üzere ikinci fıkrada yazılı evsafı haiz şahıslardan İlmi İstişare ve Araştırma Kurulunun teklifi ve Milli Müdafaa Vekilinin inhası üzerine İcra Vekilleri Heyetince yine dört sene için seçilirler.

    Aza sayısı beşten aşağıya düştüğü veya diğer azalıklar inhilal ettiği takdirde ikinci ve üçüncü fıkralardaki usule ve şartlara tevfikan dört sene için yeniden aza seçilir.

    Müddeti dolan azanın yeniden seçilmesi caizdir.

    İlmi İstişare ve Araştırma Kuruluna seçilen azalar, Kurul azalıklarından ayrıldıkları takdirde (Milli Müdafaa Vekaleti İlmi İstişare ve Araştırma Kurulu Fahri Azası) unvanını hayatta oldukları müddetçe taşırlar.

    Azalardan vazifeleri ile telifi kabil olmıyan hareketleri görülenler müddetlerinin hitama ermesi beklenmeksizin Milli Müdafaa Vekilinin teklifi ve İcra Vekilleri Heyetinin kararı ile azalıktan affolunurlar. Bu suretle azalıktan affolunanlar fahri azalık unvanını ihraz edemezler.

    Madde 3 - Milli Müdafaa Vekili İlmi İstişare ve Araştırma Kurulunun tabii Reisidir.

    İlmi İstişare ve Araştırma Kurulunun azaları ayrıca gizli rey ile kendi aralarında bir reis ve bir reis vekili seçerler. Reis, Kurulu temsil, idari işlerin tedvirine nezaret ve Kurul toplantılarına riyaset eder. Reisvekili reisin yardımcısıdır. Reisin mazereti halinde kurulun toplantılarına Riyaset eder.

    Reis veya Reis vekilliği müddeti iki yıldır. Bu müddetin hitamında veya Riyasetin veya Reis vekilliğinin inhilali halinde inhilal eden makam için aynı usuller dahilinde yeniden seçim yapılır.

    Madde 4 - Erkanı Harbiyei Umumiye Reis ve İkinci Reisi, Milli Müdafaa Vekaleti Müsteşarı, Kuvvetler Kumandanları, Milli Müdafaa Vekaleti Araştırma ve Geliştirme Başkanı ve Milli Savunma Yüksek Kurulu Genel Sekreteri, Kurulun toplantılarına iştirak edebilirler.

    Milli Müdafaa Vekaletine bağlı teşekküllerdeki mütehassıs elemanlar da Kurulun istişare ve çalışma programlarının mevzularına göre Kurulu tenvir etmek ve müşahidi olmak üzere vazifelendirilebilirler.

    Madde 5 - Kurulun Genel Sekreterlik görevini Milli Müdafaa Vekaleti Araştırma ve Geliştirme Başkanı yapar.

    Madde 6 - Kurul Umumi Heyeti üç ayda asgari bir defa toplanır.

    İlmi İstişare ve Araştırma Kurulunun toplanabilmesi için mevcut aza adedinin üçte ikisinin hazır bulunması şarttır.

    Madde 7 - İlmi İstişare ve Araştırma Kurulu azalarına her sene yapılan toplantılarının devamı müddetince İcra Vekilleri Heyetinin tesbit edeceği miktarda hakkı huzur verilir.

    Kurulca görülecek lüzum üzerine istişare için Kurul dışında ve Milli Müdafaa Vekaleti mensubu olmıyan mütehassıslardan celbedilecek olanlara Kurulun teklifi üzerine Milli Müdafaa Vekilince tesbit edilecek miktarda bir ücret verilir.

    Toplantılara katılacaklara Harcırah Kanununa göre yol masrafları ile yolda geçen günlere ait yevmiyeleri ve tetkikatta bulunmak veya müşahitlik etmek üzere herhangi bir mahalle gönderilenlere harcırahları verilir.

    Madde 8 - Bu kanun gereğince İlmi Araştırma ve Geliştirme hizmetlerinin icabettirdiği umumi masraflar, Milli Müdafaa Vekaleti bütçesinde İlmi Araştırma ve Geliştirme namiyle yeniden açılacak bir fasla konacak tahsisat ile karşılanır.

    Madde 9 - Milli Müdafaa Vekaleti İlmi İstişare ve Araştırma Kurulunun faaliyeti, daimi veya muvakkat olarak teşkil edilecek komiteler ile bunlara bağlı grupların çalışma tarzları Kurul Genel Sekreterinin vazifeleri ve kurulun çalışması ile ilgili sair hususlar İcra Vekilleri Heyetince tanzim edilecek bir talimatname ile tanzim ve tesbit olunur.

    Madde 10 - Bu kanun neşri tarihinde mer'iyete girer.

    Madde 11 - Bu kanun hükümlerini icraya İcra Vekilleri Heyeti memurdur.

    Ek Madde 1 - 7279 sayılı kanunla tahmil edilen vazifelerin ifası için yabancı memleketlerden ithal olunacak veya memleket dahilinden satınalınacak malzeme ve teçhizatın veya yaptırılacak hizmetlerin bedeli olarak, bu mevzuda yabancı Devletler ile yapılmış veya yapılacak olan anlaşmalar gereğince bu Devletler veya onlar namına hareket edecek teşekküller tarafından bilahare ödenecek kısma tekabül eden miktarı karşılamak ve vürudunda irat kaydedilerek mahsubu yapılmak üzere Hazinece avans verilir.

    Bu kanunla verilecek avans ile yapılacak her türlü satınalma muamelelerinde 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanunu ile 2490 sayılı Artırma, Eksiltme ve İhale Kanunu hükümleri uygulanmaz.

   

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100