Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ ARAZİSİNDEN (1.148.576) DEKARININ SATILMASI HAKKINDA KANUN

    ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ ARAZİSİNDEN (1.148.576) DEKARININ SATILMASI HAKKINDA KANUN

    Kanun Numarası: 6947

    Kabul Tarihi: 17/04/1957

    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 24/04/1957

    Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 9593

    Madde 1 - 5659 sayılı kanunun mer'iyete girdiği tarihte Atatürk Orman Çiftliği hudutları dahilinde bulunan araziden ceman (1 148 576) dekarının, aşağıdaki miktarlar esas tutulmak üzere, kadastroca tanzim

    edilecek ifraz haritalarına göre:

    a) Ankara-Konya-Eskişehir ve Adana Devlet yolu için lüzumlu 240 dekar kadar arazinin Karayolları Umum Müdürlüğüne;

    b) Bira Fabrikası batısında 175,1 dekar arazinin, inşa edilmekte olan yeni Fişek Fabrikası ihtiyacı için ilaveten Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Umum Müdürlüğüne;

    c) Kadastronun 2108 ve 2113 adalarında kain 125 dekar arazinin hububat silosu inşaat, tesisat ve müştemilatı için Toprak Mahsulleri Ofisi Umum Müdürlüğüne;

    d) Kadastronun 2107 adasında ve ayrıca Etimesğut Çakırlar bölgesinde ceman 2,8 dekar arazinin Sarıyar elektrik tesisleri enerji nakil hattı pilonları için Etibank Umum Müdürlüğüne ve bu bölgede münferit

    durumda kalmış bulunan 5 dekar arazinin de Sarıyar tesisleri vazifelilerinin mesken ihtiyacına;

    e) Kadastronun 2107 adasında 14 dekar arazinin kuşaklama kanalı tesisi için ve Çubuk çayı üzerinde en çok 8 dekar arazinin de üç regülatör muhafaza, bakım ve emniyet sahası olarak Devlet Su İşleri Umum

    Müdürlüğüne;

    f) Gazi İstasyonu bölgesinde PTT binasının işgal etmekte olduğu 0,876 dekar arazinin PTT Umum Müdürlüğüne ve yine bu civarda mevcut jandarma ve polis karakol binaları için de beherine 0,4 dekarı tecavüz etmemek üzere 0,8 dekar arsanın Hazineye;

    g) Çimento Fabrikası bölgesinde demiryoliyle Çubuk Çayı arasında kalan sahadan 110 dekarının, şehir havagazı ve elektrik tesisleriyle fabrika ve imalathaneler inşası için belediyeye veya Devlet müesseseleri,

    İktisadi Devlet Teşekkülleri yahut hususi sınai teşebbüs sahiplerine;

    h) Macun Köyü mıntakasında çiftlik ağılı ve civarı ile Balıklı mevkiinde iki parçada 90 ve Balgat Köyü mıntakasında münferit durumda 20 parçada 327 dekar araziden 30 dekarının lise binası ve müştemilatının inşası için Hazineye ve mütebaki kısmının ise mıntaka çiftçilerine veya diğer isteklilere;

    i) (Mülga bent: 29/05/1959 - 7310/3 md.)

    Satılmasına izin verilmiştir

    Yukarıki fıkralarda yazılı araziden Hazineye, mülhak ve hususi bütçeli Devlet dairelerine, İktisadi Devlet Teşekküllerine veya belediyeye satılacak olanlar, ilgili idarelerle Çiftlik Yönetim Kurulu arasında tesbit ve

    Ziraat Vekaletince tasvip olunacak bedellerle ve bunlar haricindeki hususi şahıs veya teşekküllere verilecek arazi ise, istekliler arasında yapılacak artırma ile taayyün edecek bedelle satılır.

    Madde 2 - Bu kanun neşri tarihinde mer'iyete girer.

    Madde 3 - Bu kanun hükmünü icraya İcra Vekilleri Heyeti memurdur.

   

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100