Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

GİDER VERGİLERİ KANUNU

    GİDER VERGİLERİ KANUNU

    Kanun Numarası: 6802

    Kabul Tarihi: 13/07/1956

    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 23/07/1956

    Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 9362

    BİRİNCİ KISIM

    Madde 1 - (Mülga madde: 25/10/1984 - 3065/61 md.)

    Madde 2 - (Mülga madde: 25/10/1984 - 3065/61 md.)

    Madde 3 - (Mülga madde: 25/10/1984 - 3065/61 md.)

    Madde 4 - (Mülga madde: 25/10/1984 - 3065/61 md.)

    Madde 5 - (Mülga madde: 25/10/1984 - 3065/61 md.)

    Madde 6 - (Mülga madde: 25/10/1984 - 3065/61 md.)

    Madde 7 - (Mülga madde: 25/10/1984 - 3065/61 md.)

    Madde 8 - (Mülga madde: 25/10/1984 - 3065/61 md.)

    Madde 9 - (Mülga madde: 25/10/1984 - 3065/61 md.)

    Madde 10 - (Mülga madde: 25/10/1984 - 3065/61 md.)

    Madde 11 - (Mülga madde: 25/10/1984 - 3065/61 md.)

    Madde 12 - (Mülga madde: 25/10/1984 - 3065/61 md.)

    Madde 13 - (Mülga madde: 25/10/1984 - 3065/61 md.)

    Madde 14 - (Mülga madde: 25/10/1984 - 3065/61 md.)

    Madde 15 - (Mülga madde: 25/10/1984 - 3065/61 md.)

    Madde 16 - (Mülga madde: 25/10/1984 - 3065/61 md.)

    Madde 17 - (Mülga madde: 25/10/1984 - 3065/61 md.)

    Madde 18 - (Mülga madde: 25/10/1984 - 3065/61 md.)

    Madde 19 - (Mülga madde: 25/10/1984 - 3065/61 md.)

    Madde 20 - (Mülga madde: 25/10/1984 - 3065/61 md.)

    Madde 21 - (Mülga madde: 25/10/1984 - 3065/61 md.)

    Madde 22 - (Mülga madde: 25/10/1984 - 3065/61 md.)

    Madde 23 - (Mülga madde: 25/10/1984 - 3065/61 md.)

    Madde 24 - (Mülga madde: 25/10/1984 - 3065/61 md.)

    Madde 25 - (Mülga madde: 25/10/1984 - 3065/61 md.)

    Madde 26 - (Mülga madde: 25/10/1984 - 3065/61 md.)

    Madde 27 - (Mülga madde: 25/10/1984 - 3065/61 md.)

    İKİNCİ KISIM : HİZMET VERGİLERİ

    BİRİNCİ BÖLÜM : BANKA VE SİGORTA MUAMELELERİ VERGİSİ

    I - MEVZU, VERGİYİ DOĞURAN OLAY

    Madde 28 - (Değişik fıkra: 03/06/1986 - 3297/16 md.) Banka ve sigorta şirketlerinin 10/06/1985 tarihli ve 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanununa göre yaptıkları işlemler hariç olmak üzere, her ne şekilde olursa olsun yapmış oldukları bütün muameleler dolayısıyla kendi lehlerine her ne nam ile olursa olsun nakden veya hesaben aldıkları paralar banka ve sigorta muameleleri vergisine tabidir.

    (Değişik fıkra: 17/04/1981 - 2447/6 md.) Bankerlerin yapmış oldukları banka muamele ve hizmetleri dolayısıyla kendi lehlerine her ne nam ile olursa olsun nakden veya hesaben aldıkları paralar (kendileri veya başkaları hesabına menkul kıymet alıp satmayı, alım - satıma tavassut etmeyi veya alıp sattıkları menkul kıymet karşılığı borçları ödemeyi taahhüt etmeyi meslek haline getirenlerin bu faaliyetleri dolayısıyla lehlerine kalan paralar ile mevduat faizi vermek veya sair adlarla faiz ve benzeri menfaatler sağlamak üzere devamlı olarak para toplama işiyle uğraşanların topladıkları paralara sağladıkları gelir ve manfaatler üzerinden komisyon, ücret, hizmet karşılığı gibi adlarla aldıkları paralar dahil) da banka muameleleri vergisine tabidir.

    (Değişik fıkra: 17/04/1981 - 2447/6 md.) 2279 sayılı Kanuna göre ikraz işleriyle uğraşanlarla ikinci fıkrada belirtilen muamele ve hizmetlerden herhangi birini devamlı olarak yapanlar bu Kanunun uygulanmasında banker sayılırlar. Bir şahsın münhasıran altın alım ve satımı ile uğraşması banker sayılmasını gerektirmez.

    II - İSTİSNALAR

    Madde 29 - Aşağıda yazılı muameleler dolayısiyle alınan paralar banka ve sigorta muameleleri vergisinden müstesnadır:

    a) Merkezleri Türkiye'de bulunan bankaların kendi şube ve ajansları ile veya bu şube ve ajansların birbirleriyle yaptıkları muameleler dolayısiyle tahakkuk eden paralar,

    b) Merkezleri Türkiye dışında bulunan bankaların Türkiye'de mevcut şube ve ajanslarının birbirleriyle yaptıkları muameleler dolayısiyle tahakkuk eden paralar,

    c) Hususi kanunlarla her türlü vergiden istisna edilmiş olan esham ve tahvillerin, faiz, temettü ve ikramiyeleri ile Merkez Bankasınca ihraç edilen likidite senetlerinden elde edilen faiz gelirleri * ,

    d) Bankaların müşterileri nam ve hesabına başka şahıs ve müesseselere yaptırdıkları hizmetler mukabili olarak aldıkları ve aynen mezkur şahıs veya müesseselere ödedikleri paralar,

    e) (Değişik bent: 03/06/1986 - 3297/17 md.) Bankaların, bankerlerin ve sigorta şirketlerinin sermayelerinin tamamı kendilerine ait veya iştirakleri bulunan sınai işletmelerden sağladıkları karlar,

    f) (Değişik bent: 04/01/1961 210/4 md.) Bankaların, bankerlerin ve sigorta şirketlerinin sermayelerine iştirak ettikleri banka, banker ve sigorta şirketlerinin bu kanuna göre banka ve sigorta muameleleri vergisine tabi muamelelerden mütevellit karları,

    g) 5842 sayılı Denizcilik Bankası Türk Anonim Ortaklığı Kanununun 6, 7, 8, 9, 10 ve 11 inci maddeleri ile 12 nci maddesinin (b) ve (c) fıkralarında zikrolunan işler dolayısiyle Denizcilik Bankası Türk Anonim Ortaklığı lehine tahakkuk edecek paralarla aynı kanunun 2 nci ve 13 üncü maddeleri gereğince, bankanın veya kuracağı ortaklıkların, yukarda sayılan işlerin görülmesine veya tesislerin işletilmesine dair hakiki veya hükmi şahıslarla yaptıkları anlaşmalar dolayısiyle elde edecekleri paralar ve bankanın veya kuracağı ortaklıkların anlaşmalar yaptıkları hakiki ve hükmi şahıslar lehine aynı işler dolayısiyle tahakkuk edecek paralar,

    h) 6266 sayılı kanuna göre kurulan kan bankalarının mezkur kanunda yazılı işler dolayısiyle elde edecekleri paralar,

    i) (Değişik bend: 28/06/2001 - 4697 S.K./12. md.;Değişik bent: 21/02/2007-5582 S.K./30.mad.) Emeklilik sözleşmeleri, hayat sigortaları (hayat sigortalarında ferdi kaza, hastalık sonucu maluliyet ve tehlikeli hastalıklar teminatlarının da ek teminat olarak verildiği sözleşmeler dahil) ve sağlık sigortaları ile ihracata ait nakliyat sigortalarında ve 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 38/A maddesinin birinci fıkrasında tanımlanan konut finansmanı kapsamında yapılan sigortalarda sözleşme ve poliçe üzerinden alınan paralar,

    j) Mükerrer sigorta muameleleri ile retrosesyon muameleleri dolayısiyle alınan prim, komüsyon vesair paralar,

    k) (Ek bent: 25/06/1964 - 482/6 md.) Biçilmemiş veya toplanmamış her türlü tarım mahsulleri ile tarım hayvanları için akdolunan zirai sigortalar dolayısiyle alınan paralar,

    l) (Ek bent: 25/06/1964 - 482/6 md.) Nükleer rizikolara karşı yapılan sigortalar dolayısiyle alınan paralar,

    m) (Değişik bent: 22/07/1998 - 4369/63 md.) Türkiye Halk Bankasının, ihtisas kredileri kapsamında küçük ve orta ölçekli sanayi işletmelerine verdiği krediler ya da bu işletmelerin dış ticaret işletmelerine yaptığı aracılık hizmetleri dolayısıyla aldığı paralar ile Esnaf ve Sanatkarlar Kefalet Kooperatiflerinin kefaleti altında esnaf ve sanatkarlara verdiği krediler dolayısiyle alınan paralar ve bu kooperatiflerin ortaklarından masraf karşılığı adıyla aldığı paralar,

    n) (Ek bent: 17/04/1981 - 2447/7 md.) Mevduat toplamayan bankaların açmış oldukları yatırım kredileri dolayısıyla kendi lehlerine aldıkları paralar.

    o) (Ek bent: 24/06/1994 - 4008/35 md.) Bankaların, yetkili müesseselerin, özel finans kuruluşlarının ve PTT'nin Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkındaki Kararlar ve bu kararlara dayanılarak çıkarılan tebliğlere göre Merkez Bankasına yapacakları zorunlu, döviz ve efektif devirleri,

    p) (Ek bent: 24/06/1994 - 4008/35 md.) arbitraj muameleleri ve bu muameleler sonucu lehe alınan paralar.

    r) (Ek bent: 22/07/1998 - 4369/63. md.) Kooperatifler aracılığı ile Başbakanlık Toplu Konut İdaresi ve bankalar tarafından açılan konut kredileri dolayısıyla lehe alınan paralar.

    s) (Ek bend: 20/06/2001 - 4684 S.K./20. md.) Kurumlar Vergisi Kanununa göre yapılan birleşme, devir, bölünme ve hisse değişimi işlemlerinden doğan kazançlar.

    t) (Ek bend: 28/06/2001 - 4697 S.K./12. md.) Emeklilik yatırım fonlarının, sermaye piyasalarında yaptıkları işlemler nedeniyle elde ettikleri paralar,

    u) (Ek bend: 28/06/2001 - 4697 S.K./12. md.;Değişik bent: 21/02/2007-5582 S.K./30.mad.) Bankalar, sigorta şirketleri, emeklilik şirketleri ve ipotek finansmanı kuruluşlarının kuruluşlarında veya sermayelerini artırdıkları sırada çıkardıkları hisse senetlerinin itibarî değerlerinin üzerinde elden çıkarılması sonucu kendi lehlerine kalan paralar,

    v) (Ek bend : 30/12/2004 - 5281 S.K./39.mad) 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (12) numaralı bendi kapsamındaki işlemler dolayısıyla lehe alınan paralar,

    y) (Ek bent: 21/02/2007-5582 S.K./30.mad.) İpotek finansmanı kuruluşlarının, konut finansmanı kuruluşlarının ve konut finansmanı fonlarının, 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 38/A maddesinin birinci fıkrasında tanımlanan konut finansmanı kapsamında yaptıkları tüm işlemler dolayısıyla lehe alınan paralar.

    III - MÜKELLEF, MATRAH, NİSPET

    MÜKELLEF:

    Madde 30 - Banka ve sigorta muameleleri vergisini banka ve bankerlerle sigorta şirketleri öder.

    MATRAH:

    Madde 31 - Banka ve sigorta muameleleri vergisinin matrahı 28 inci maddede yazılı paraların tutarıdır.

    Kambiyo alım ve satım muamelelerinde kambiyo satışlarının tutarı vergiye matrah olur.

    Vergi matrahından gider ve vergi adı altında indirim yapılamaz. Bu kanunla alınan banka ve sigorta muameleleri vergisi matraha dahil edilmez.

    (Değişik fıkra: 28/03/2007-5615 S.K./17.mad) Kontrol Sigorta şirketleri, iptal ettikleri sigorta muamelelerine ilişkin vergileri (yalnızca iptal tarihinden sonraki döneme ait olan kısmı), iptalin gerçekleştiği dönemde hesaplanan banka ve sigorta muameleleri vergisinden indirebilirler. Bu dönemde indirilemeyen vergiler, sonraki dönem beyannamelerinde indirim konusu yapılabilir."

        (Ek fıkra: 28/03/2007-5615 S.K./17.mad) Maliye Bakanlığı, bu maddenin uygulanmasına ilişkin usûl ve esasları belirlemeye yetkilidir.

    YABANCI PARA İLE OLAN MUAMELELER:

    Madde 32 - Yabancı para üzerinden yapılmış olan muamelelere mütaallik vergi matrahlarının tayin edilmesinde Maliye Vekaletince her altı ayda bir tesbit edilecek kurlar nazara alınır.

    NİSPET:

    Madde 33 - (Değişik madde: 17/04/1981 - 2447/8 md.)

    Banka ve sigorta muameleleri vergisinin nispeti %15 (%1) dir. Kambiyo muamelelerinde nispet matrahın binde biridir.

    (Değişik fıkra: 12/06/2002 - 4761 S.K./5. md.) Bakanlar Kurulu, bu maddede belirtilen vergi oranını bankalar arası mevduat muameleleri, bankalar ile 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa göre kurulan aracı kurumlar arasındaki borsa para piyasası muameleleri ve diğer banka ve sigorta muameleleri için ayrı ayrı veya birlikte % 1'e, kambiyo muamelelerinde * ise sıfıra kadar indirmeye ve yukarıdaki oranları aşmayacak şekilde yeniden tespit etmeye yetkilidir.

    İKİNCİ BÖLÜM

    Madde 34 - (Mülga madde: 25/10/1984 - 3065/61 md.)

    Madde 35 - (Mülga madde: 25/10/1984 - 3065/61 md.)

    Madde 36 - (Mülga madde: 25/10/1984 - 3065/61 md.)

    Madde 37 - (Mülga madde: 25/10/1984 - 3065/61 md.)

    Madde 38 - (Mülga madde: 25/10/1984 - 3065/61 md.)

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ VE ŞANS OYUNLARI VERGİSİ

    ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ

    Madde 39 - (Mülga madde: 25/10/1984 - 3065/61 md.; Yeniden düzenlenen madde: 25/12/2003 - 5035 S.K./45. md.;Değişik madde: 16/07/2004 - 5228 S.K./38.mad)

    406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanunu uyarınca Telekomünikasyon Kurumuyla görev veya imtiyaz sözleşmesi imzalamak veya bu Kurumdan ruhsat veya genel izin almak suretiyle telekomünikasyon alt yapısı kurup işleten veya telekomünikasyon hizmeti sunan işletmecilerin (kablo tv altyapısı üzerinden teknik olarak verilebilecek her türlü hizmetleri dışında, görev sözleşmesi ile ulusal egemenlik kapsamındaki uydu yörünge pozisyonlarının hakları, yönetimi ve işletme yetkisine sahip olanlar hariç);

    a) Her nevi mobil telekomünikasyon işletmeciliği kapsamındaki (ön ödemeli kart satışları dahil) tesis, devir, nakil ve haberleşme hizmetleri % 25,

    b) Radyo ve televizyon yayınlarının uydu platformu ve kablo ortamından iletilmesine ilişkin hizmetleri % 15,

    c) (a) ve (b) bentleri kapsamına girmeyen diğer telekomünikasyon hizmetleri % 15,

    Oranında özel iletişim vergisine tâbidir.

    Bakanlar Kurulu, % 25 oranını % 10'a, % 15 oranlarını ise ayrı ayrı veya birlikte % 5'e kadar indirmeye ve bu oranları kanunî oranlarına kadar artırmaya yetkilidir.

    Mobil telefon aboneliğinin ilk tesisinde (operatör değişiklikleri hariç) yirmimilyon lira ayrıca özel iletişim vergisi alınır. Bu tutar, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanır. Hesaplanan tutarın yüzde beşini aşmayan kesirler dikkate alınmaz. Bakanlar Kurulu, bu şekilde tespit edilen tutarı % 50'sine kadar artırmaya veya yarısına kadar indirmeye yetkilidir.

    Verginin mükellefi; birinci fıkrada sayılan telekomünikasyon hizmetlerini sunan işletmecilerdir. Verginin matrahı, katma değer vergisi matrahını oluşturan unsurlardan teşekkül eder. Bir aya ait özel iletişim vergisi, izleyen ayın onbeşinci günü akşamına kadar beyan edilerek aynı süre içinde ödenir. Bu verginin beyan ve ödenmesine ilişkin olarak 47 ve 48 inci madde hükümleri uygulanmaz.

    Bu maddede hüküm bulunmayan hallerde, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu hükümleri uygulanır. Telekomünikasyon işletmecilerinin; imtiyaz veya görev sözleşmeleri, ruhsatlar veya genel izinler uyarınca Hazineye ödeyecekleri payın hesaplanmasında özel iletişim vergisi dikkate alınmaz. Özel iletişim vergisi, düzenlenecek faturalarda ayrıca gösterilir.

    Bu vergi, katma değer vergisi matrahına dahil edilmez, gelir ve kurumlar vergisi uygulamasında gider kaydedilmez ve hiçbir vergiden mahsup edilmez. Tahsil edilen vergiden, 2.2.1981 tarihli ve 2380 sayılı Kanun ile 10.7.2004 tarihli ve 5216 sayılı Kanuna göre mahalli idarelere pay verilmez.

    Bu vergiye ilişkin usul ve esaslar ile verilmesi gereken beyannamelerin şekil, muhteva ve eklerini belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.

    ŞANS OYUNLARI VERGİSİ

    Madde 40 - (Mülga madde: 25/10/1984 - 3065/61 md.; Yeniden düzenlenen madde: 25/12/2003 - 5035 S.K./45. md.;Değişik madde: 16/07/2004 - 5228 S.K./39.mad;Mülga madde : 14/03/2007-5602 S.K./11.mad) *1* *2*

    Madde 41 - (Mülga madde: 25/10/1984 - 3065/61 md.)

    Madde 42 - (Mülga madde: 25/10/1984 - 3065/61 md.)

    Madde 43 - (Mülga madde: 25/10/1984 - 3065/61 md.)

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

    Ek Madde 1 - (Ek madde: 17/04/1981 - 2447/10 md.; Mülga madde: 25/10/1984 - 3065/61 md.)

    Ek Madde 2 - (Ek madde: 17/04/1981 - 2447/10 md.; Mülga madde: 25/10/1984 - 3065/61 md.)

    Ek Madde 3 - (Ek madde: 17/04/1981 - 2447/10 md.; Mülga madde: 25/10/1984 - 3065/61 md.)

    Ek Madde 4 - (Ek madde: 17/04/1981 - 2447/10 md.; Mülga madde: 25/10/1984 - 3065/61 md.)

    Ek Madde 5 - (Ek madde: 17/04/1981 - 2447/10 md.; Mülga madde: 25/10/1984 -3065/61 md.)

    ÜÇÜNCÜ KISIM

    Ek Madde 1 - (Ek madde: 29/07/1970 - 1318/67 md,; Mülga madde: 21/01/1982 - 2589/5 md.)

    Ek Madde 2 - (Ek madde: 29/07/1970 - 1318/67 md,; Mülga madde: 21/01/1982 - 2589/5 md.)

    Ek Madde 3 - (Ek madde: 29/07/1970 - 1318/67 md,; Mülga madde: 21/01/1982 - 2589/5 md.)

    Ek Madde 4 - (Ek madde: 29/07/1970 - 1318/67 md,; Mülga madde: 21/01/1982 - 2589/5 md.)

    DÖRDÜNCÜ KISIM : KISIMLAR ARASINDA MÜŞTEREK HÜKÜMLER

    BİRİNCİ BÖLÜM : DAHİLDE ALINAN GİDER VERGİLERİNİN TARHI

    TEKLİF YERİ:

    Madde 44 - İthal sırasında alınan istihsal vergisi haricindeki gider vergileri, vergiye tabi olayların vukubulduğu yer vergi dairesince tarh olunur.

    Bu Kanunun, beyannamenin bir merkezden verilmesini tecviz ettiği hallerde vergi, beyannamenin verildiği yer vergi dairesince tarh olunur.

    (Üç, dört ve beşinci fıkralar mülga: 25/10/1984 - 3065/61 md.)

    BEYAN ESASI:

    Madde 45 - Dahilde alınan gider vergileri, mükelleflerin yazılı beyanı üzerine tarh olunur.

    (Son fıkra mülga: 25/10/1984 - 3065/61 md.)

    BEYANNAME:

    Madde 46 - Gider vergileri beyannamelerinde aşağıdaki bilgiler bulunur:

    A) Genel olarak:

    a) Mükellefin adı, soyadı veya unvanı,

    b) İkametgah adresi veya iş merkezi,

    c) İşi,

    d) İş yerinin adresi,

    e) Gider vergilerine ait hesap numarası,

    f) Gelir ve kurumlar vergileri bakımından bağlı bulunduğu vergi dairesi ve hesap numarası,

    g) Vergi matrahı (Tablo numaralarına, tablolardaki pozisyon sırasına ve hizmet nevilerine muvazi olarak),

    h) Matrahlar üzerinden hesabolunan vergiler ve tutarı (Madde veya hizmet nevilerine göre).

    B) (Mülga bent: 25/10/1984 - 3065/61 md.)

    BEYANNAME VERİLME ZAMANI VE YERİ:

    Madde 47 - a) Aşağıdaki (c) fıkrası hükmü mahfuz kalmak kaydı ile her mükellef, bir ay içindeki vergiye tabi muamelelerini bir beyanname ile ertesi ayın 15 inci günü akşamına kadar istihsal vergisinde (Aşağıdaki (b) fıkrasında yazılı olanlar hariç) istihsalin yapıldığı yer, nakliyat vergisinde taşıyanın iş yeri veya merkezinin bulunduğu mahal, PTT hizmetleri vergisinde PTT Genel Müdürlüğünün bulunduğu yer, banka ve sigorta hizmetleri vergisinde muamelelerin yapıldığı yer vergi dairesine bildirmek mecburiyetindedir.

    b) (Mülga bent: 25/10/1984 - 3065/61. md.)

    c) (Mülga bent: 25/10/1984 - 3065/61. md.)

    d) (Mülga fıkra: 25/12/2003 - 5035 S.K./49. md.)

    e) Her hangi bir vergi döneminde, vergiye tabi muameleleri bulunmıyan mükellefler de, keyfiyeti aynı müddetler içinde, vergi beyannamesi ile bildirmeye mecburdurlar.

    f) (Mülga bent: 25/10/1984 - 3065/61 md.)

    g) (Mülga bent: 21/01/1982 - 2589/5 md.)

    İKİNCİ BÖLÜM : DAHİLDE ALINAN GİDER VERGİLERİNİN ÖDENMESİ

    ÖDEME SÜRESİ:

    Madde 48 - Mükellefler, beyanname üzerinden tarh ve tahakkuk ettirilen vergileri, beyanname verme süresi içinde ödemeye mecburdurlar.

    Madde 49 - (Mülga madde: 25/10/1984 - 3065/61 md.)

    İŞİN DEVRİ:

    Madde 50 - İşin devri, devreden için işin terkini, devralan için işe başlamayı ifade eder.

    (Diğer hükümleri mülga: 25/10/1984 - 3065/61 md.)

    Madde 51 - (Mülga madde: 25/10/1984 - 3065/61 md.)

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

    Madde 52 - (Mülga madde: 25/10/1984 - 3065/61 md.)

    Madde 53 - (Mülga madde: 25/10/1984 - 3065/61 md.)

    Madde 54 - (Mülga madde: 25/10/1984 - 3065/61 md.)

    Madde 55 - (Mülga madde: 25/10/1984 - 3065/61 md.)

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

    Madde 56 - (Mülga madde: 25/10/1984 - 3065/61 md.)

    Madde 57 - (Mülga madde: 25/10/1984 - 3065/61 md.)

    Madde 58 - (Mülga madde: 25/10/1984 - 3065/61 md.)

    Madde 59 - ( Mülga madde: 25/10/1984 - 3065/61 md.)

    BEŞİNCİ BÖLÜM

    Madde 60 - (Mülga madde: 25/10/1984 - 3065/61 md.)

    Madde 61 - (Mülga madde: 25/10/1984 - 3065/61 md.)

    Madde 62 - (Mülga madde: 25/10/1984 - 3065/61 md.)

    Madde 63 - (Mülga madde: 25/10/1984 - 3065/61 md.)

    Madde 64 - (Mülga madde: 04/01/1961 - 213/415 md.)

    Madde 65 - (Mülga madde: 25/10/1984 - 3065/61 md.)

    Madde 66 - (Mülga madde: 25/10/1984 - 3065/61 md.)

    Madde 67 - (Mülga madde: 25/10/1984 - 3065/61 md.)

    MUVAKKAT VE SON HÜKÜMLER:

    MUVAKKAT MADDELER:

    Muvakkat Madde 1 - (Mülga madde: 04/01/1961 - 210/16 md.)

    Muvakkat Madde 2 - (Mülga madde: 25/10/1984 - 3065/61 md.)

    YÜRÜRLÜK TARİHİ:

    Madde 68 - Aşağıdaki hususlar müstesna olmak üzere bu kanun 01/03/1957 tarihinde mer'iyete girer.

    I - Pirinç imalatı bu Kanunun neşri tarihinden itibaren muamele vergisinden müstesnadır.

    II - Bu Kanunun 33 üncü maddesi ile banka ve sigorta muameleleri için kabul edilen nispetler, bu kanunun neşredildiği ayı takiben aybaşından itibaren banka, banker ve sigorta şirketlerinin 3843 sayılı kanuna göre ödedikleri muamele vergisi nispetleri yerine kaim olmak üzere aynen tatbik olunur.

    III - Bu Kanuna bağlı III işaretli cetvelin 1 inci pozisyonunda yazılı maddelere ait vergi haddi kahveden alınan istihlak vergisine mütaallik 4950 sayılı kanun hükümlerine göre bu kanunun neşri tarihinden itibaren uygulanır.

    Bu tarihte henüz gümrükten çekilmemiş kahveler için de bu hüküm tatbik olunur.

    İCRA SALAHİYETİ:

    Madde 69 - Bu Kanun hükümlerini icraya İcra Vekilleri Heyeti memurdur.

   

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100