Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

   Baz İstasyonları (Danıştay Kararı)

T.C.

DANIŞTAY

İDARİ DAVA DAİRELERİ KURULU

 

Esas  No  : 2004/643

Karar No : 2007/851

 

Temyiz İşleminde Bulunan (Davalı) :Başbakanlık-ANKARA

 

Karşı Taraf (Davacı) :Tüketiciler Derneği İSTANBUL

 

İşlemin Özeti : Danıştay 10. Dairesinin 06.10.2003 günlü,  E:2001/968, K:200/3791 kararının temyizen incelenerek bozulması davalı idare tarafından istenilmektedir.

 

Savunmanın Özeti : Danıştay 10. Dairesince verilen kararın usul ve hukuka uygun bulunduğu ve temyiz dilekçesinde öne sürülen nedenlerin kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte olmadığı belirtilerek temyiz işleminin reddi gerektiği savunulmaktadır.

 

                           Danıştay Tetkik Hakimi Yakup Bal?ın Düşüncesi :Temyiz İşleminin reddi ile Daire kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

                          

                           Danıştay Savcısı Emin Celalettin Özkan?ın  Düşüncesi : Danıştay dava dairelerince verilen kararın temyizen incelenerek bozulması için, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasında belirtilen nedenlerin bulunması gerekmektedir.

 

                           Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, söz konusu maddeye yazılı nedenlerden hiçbirisine uymadığından, işlemin reddi ile temyiz edilen Danıştay Onuncu Dairesince verilen kararın onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.

 

TÜRK MİLLETİ ADINA

 

               Hüküm veren Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunca gereği düşünüldü.

 

Dava, yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar. GSM İşletmecisi şirketlerle yapılmış olan imtiyaz sözleşmeleri ve ?Baz İstasyonlarının Kuruluş Yeri, Ölçümleri, İşletilmesi ve Denetlenmesi Hakkındaki Yönetmelik? hükümleri uyarınca, baz istasyonlarının montajı ve işletilmesine Ulaştırma Bakanlığının sorumluluğunda devam edileceğine ilişkin 08.02.2001 günlü, 2001/9 sayılı genelgenin iptali işlemiyle açılmıştır.

 

               Danıştay 10. Dairesi 06.10.2003 günlü E:2001/968, K:2003/3791 sayılı kararda Anayasanın 2 ve 138 inci maddeleri 2577 sayılı Yasanın 28 inci maddesinden bahsederek, 04.08.2000 günlü,  24130 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Mobil Telekomünikasyon Şebekelerine Ait Baz İstasyonlarının Kuruluş Yeri, Ölçümleri, İşletilmesi ve Denetlenmesi Hakkında Yönetmeliğin, Dairenin 15.01.2001 günlü, E:2005/5396 sayılı kararıyla yürütmesinin durdurulduğu, dava konusu 08.02.2001 günlü, 2001/9 sayılı genelgenin dairece yürütmesinin durdurulmasına karar verilmiş bulunan 04.08.2000 günlü yönetmelik hükümlerinin uygulanmasına devam edilmesini öngördüğü dolayısıyla yargı mercilerinin kararının yerine getirilmesini engelleyici ve geciktirici nitelik taşıyan bir düzenleme olduğu gerekçesiyle dava konusu genelgenin iptaline karar vermiştir.

               Davalı idare, verilen kararın yerinde olmadığını ileri sürerek temyizen incelenerek bozulmasını istemektedir.

               Temyiz edilen kararla ilgili dosyanın incelenmesinden; Danıştay Onuncu Dairesince verilen kararın usul ve hukuka uygun bulunduğu, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenlerinin kararı bozacak nitelikte olmadığı anlaşıldığından, davalı temyiz idare işleminin reddine, Danıştay 10 Dairesinin 06.10.2003 günlü, E:2001/968, K:2003/3791 sayılı kararın ONANMASINA, 03.05.2007 günü oybirliği ile karar verildi.

                             

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu

 


 

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100