Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

   2008 yılı Yargı Harçları


I Sayılı Tarife

A) Mahkeme Harçları: Hukuk ve ticaret davalarıyla, idari davalarda ihtilafsız yargı konularında ve icra tetkik mercilerinde

I- Başvurma harcı: Dilekçe veya tutanakla dava açma veya davaya müdahale veya tevdi mahallinin tayini, ihtiyati tedbir, ihtiyati haciz, tespiti delail ile ilgili taleplerde,

1. Sulh mahkemelerinde,icra tetkik mercilerinde 6,60 YTL

2. Asliye mahkemelerinde, idare mahkemelerinde 14,00YTL

3. Bölge Adliye Mahkemeleri, Bölge İdare Mahkemeleri, Yargıtay, Danıştay ve
Askeri Yüksek İdare Mahkemesinde 21,40 YTL
(Mahkemenin yetkisizlik veya görevsizlik kararı vermesi sebebiyle yetkili veya görevli mahkemeye yeniden başvurması halinde bu harç alınmaz.)


II- Celse harcı: (Taraflar veya vekilleri tarafından ertelenmelerine sebebiyet verilen celselerden.)

1. Sulh mahkemeleri:
a) Konusu belli bir değerle ilgili davalarda dava konusu miktardan (8,10 YTL.) den aşağı olmamak üzere Binde 1,8

b) Belli bir değer bulunmayan davalarda 8,10 YTL


2. Asliye mahkemelerinde, idari yargı mercilerinde (14,00 YTL'den) az olmamak üzere Binde 1,8

III- Karar ve ilam harcı:

1. Nispi harç:
a)Konusu belli bir değerle ilgili bulunan davalarda esas hakkında karar verilmesi halinde hüküm altına alınan anlaşmazlık konusu değer üzerinden Binde 54

b)Bir gayrimenkulün hissedarlar arasında satış suretiyle şuyuun izalesine dair olan hükümler (Gayrimenkulün satış bedeli üzerinden) Binde 9

c)Gayrimenkulün hissedarlar arasında taksimine dair olan hükümler (taksim edilen gayrimenkul değeri üzerinden Binde 3,6

d)Nafaka verilmesine dair hükümler (Bir senelik nafaka bedeli üzerinden) Binde 9

e)Yukarıdaki nispetler Bölge Adliye Mahkemeleri, Bölge İdare Mahkemeleri, Danıştay, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi ve Yargıtayın tasdik veya işin esasını hükümaltına aldığı kararları için de aynen uygulanır.

f) (5582 say ıh Kanunun 32. maddesi ile eklenen hüküm Yürürlük:6/3/2007) Konusu belli bir değerle ilgili bulunan davalarda ve 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 38/A maddesinin birinci fıkrasında tanımlanan konut finansmanından kaynaklanan alacaklar ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığının rehinle temin edilmiş alacaklarının takibinde, ihalenin feshi talepleri ile ilgili olarak esas hakkında karar verilmesi halinde hüküm altına alınan anlaşmazlık konusu değer üzerinden (Binde 54)
Bakanlar Kurulu, dava çeşitleri itibarıyla birlikte veya ayrı ayrı olmak üzere bu alt bentte yazılı nispeti binde 10'a kadar indirmeye veya Kanunda yazılı nispete kadar çıkarmaya yetkilidir.
Nispi harçlar (14,00 YTL) liradan aşağı olamaz.

2. Maktu harç:
a) 1 inci fıkra dışında kalan davalarla, taraf teşkiline imkan bulunmayan davalarda verilen esas hakkındaki kararlarla, davanın reddi kararı ve icra tetkik mercilerinin 1 inci fıkra dışında kalan kararlarında 14,00 YTL

b) (a) fıkrasında yazılı davalarda esasa taalluk eden veya tashihi karar taleplerinin reddine dair Yargıtay, Danıştay ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesi kararlarına 28,90 YTL

c) (5035 sayılı Kanunun 34 üncü maddesi ile değişen bent.Yürürlük: 1/1/2004) Bölge Adliye Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri, Bölge İdare Mahkemeleri, Yargıtay, Danıştay ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesinin icranın tehiri kararlarında 22,90 YTL

d) Tespiti delail, ihtiyati haciz ve ihtiyati tedbir kararlarında 22,90 YTL

(Ek Bölüm 5766/11 R.G. No:26898 R.G.T. 06.06.2008)
IV. Temyiz ve itiraz harçları:
a) Yargıtay ve Danıştay?a yapılacak temyiz başvurularında 60,00 YTL
b) Yürütmenin durdurulmasına ilişkin itirazlar dahil olmak üzere Bölge Adliye ve Bölge İdare Mahkemelerine itirazen yapılacak başvurularda 40,00 YTL
c) Ağır Ceza Mahkemelerine itirazen yapılacak başvurularda 30,00 YTL


B) İcra ve iflas harçları:

I- İcra harçları:
1. İcraya başvurma harcı 14,00 YTL

2. Değeri belli olmayan icra takiplerinde, icranın yerine getirilmesi harcı 14,00
YTL

3. Değeri belli olan icra takiplerinde tahsil harcı, değer üzerinden:

a) Ödeme veya icra emrinin tebliği üzerine hacizden evvel ödenen paralardan
Yüzde 3,6

b) Hacizden sonra ve satıştan önce ödenen paralardan Yüzde 7,2

c) Haczedilen veya rehinli malların satılıp paraya çevrilmesi suretiyle tahsil olunan paralardan Yüzde 9

d) Resmi ve özel müesseseler memur ve hizmetlilerinin maaş, ücret, gündelik ve sair hizmet gelirlerinin haczi suretiyle tahsil olunan paralardan Yüzde 3,6

e) Takip talebi bulunmayan alacaklılara İcra veİflas Kanununun 125 inci maddesinin 3 üncü fıkrası gereğince ödenen paralardan Yüzde 1,8

f) Gayrimenkullerin ve gemilerin tahliye ve tesliminde:
aa) İcra emrinin tebliği üzerine tahliye olunduğu takdirde Yüzde 1,8
bb) Tahliye ve teslim icra marifetiyle olduğu takdirde Yüzde 3,6

g) Menkul tesliminde
aa) İcra emrinin tebliği üzerine teslim halinde Yüzde 1,8
bb) İcra marifetiyle teslim halinde Yüzde 3,6

4. İdare harçları: (Haczedilen gayrımenkullerin idaresi, kira mukaveleleri düzenlenmesi ve hesap tutulması için) 9,80 YTL

II. İflas harçları:
1. Maktu harç:
İflasın açılması veya konkordato isteği ve masaya katılma harcı 22,90 YTL
2. Konunun değeri üzerinden harç:
a) İflasta paylaşılan para üzerinden (Yüzde 3,6)
b) Konkordatoda alacaklılara verilmesi kararlaştırılan para üzerinden (Binde 9)

C) Ticaret sicili harçları:
I. Kayıt ve tescil harçları: (Ticari işletme rehni dahil)
1.Ticari işletmenin ve unvanının tescil ve ilanında:
a) Gerçek kişilere ve kooperatiflere ait işletmelerde 102,70 YTL
b) Şahıs şirketlerine ait işletmelerde 294,30 YTL
c) Sermaye şirketlerine ait işletmelerde 663,00 YTL
2.Temsile yetkili kılman kimselerin tescil ve ilanında (Her kişi için):
a) Gerçek kişilere ve kooperatiflere ait işletmelerde 51,00 YTL
b) Şahıs şirketlerine ait işletmelerde 73,10 YTL
c) Sermaye şirketlerine ait işletmelerde 161,50 YTL
3. Ticaret siciline tescil edilmiş olan vakalardaki değişikliklerin tescilinde:
(Ticari işletme rehni ile ilgili vakalar dahil)
(Muhteva ile ilgili bulunmayan düzeltmelerden harç alınmaz.)
a) Gerçek kişilere ve kooperatiflere ait işletmelerde 51,00 YTL
b) Şahıs şirketlerine ait işletmelerde 73,10 YTL

c) Sermaye şirketlerine ait işletmelerde 161,50 YTL
4.Kayıt silinmesinde: (Ticari işletme rehni kaydının silinmesi dahil)
a) Gerçek kişilere ve kooperatiflere ait işletmelerde 20,00 YTL
b) Şahıs şirketlerine ait işletmelerde 28,90 YTL
c) Sermaye şirketlerine ait işletmelerde 51,00 YTL
Şubelerin her biri (Yabancı müesseselerin Türkiye'deki şubeleri dahil) ayrıca aynı harca tabidir.
II. Kayıt ve belge suretleri ve tasdikname harçları:
1. Bir ticari işletmeye ait sicil esas defterindeki kayıtların tamamının veya bir kısmının veya memurlukta saklanan bütün belgelerin örneğinin beher sayfasından (Ticaret Sicili Tüzüğü Madde: 11/1) 5,20 YTL
2.Tasdiknamelerden (Ticaret Sicili Tüzüğü Madde: 11/2, 104, 105) 17,10 YTL
D) Diğer yargı harçları (Müşterek kısım):
I. Suret harçları:
a) İlamın her sayfasının suretinden (Tasdikli fotokopiler dahil) 1,00 YTL
b) Mahkeme ve merci zabıtnameleri ve diğer evrakın beher sayfasının suretlerinden
(Tasdikli fotokopiler dahil) 1,00 YTL
c) Avukatların tasdik ettiği vekaletname suretlerinden (Tasdikli fotokopiler dahil) 2,30 YTL
d) Sulh hakimi tarafından tasdik edilen vekaletname suretlerinden
(Tasdikli fotokopiler dahil) 2,30 YTL
Re'sen verilmesi icap eden suretler hariç olmak üzere ceza mahkemelerinden alınacak suretlerden de aynı harçlar alınır.
II. Muhafaza harçları:
Adliye veznelerine tevdi olunan kıymetli eşyanın kabul ve muhafazası için, muhafaza olunan değer üzerinden:
a) Bir yıla kadar (Binde 9)
b) Bir yılı geçen her yıl ve kesirler için (Binde 4,5)
III. Defter tutma harçları:
a) Alelumum, defter tutma ve tahrir işlerinde (8,10 YTL)'den az olmamak üzere deftere kaydolunan değer üzerinden (Binde 3,6)
b) Miras işlerinde defter tutulmasında:
aa) Mevcut ve alacak bakiyesi hasıl olmuş ise bu bakiye üzerinden (Binde 3,6)
bb) Borç bakiyesi hasıl olmuş veya mevcut ve alacaklar İle borçlar bakiyesi eşit ise 21,40 YTL
c) İflas dairesi tarafından tutulacak defterlerden 21,40 YTL
IV. Miras işlerine ait harçlar:
Terekenin tahrir ve tespiti, mirasın taksimi, tasfiyesi ve idaresinde, bunların konusunu teşkil eden değerler üzerinden (Binde 3,6)
(Miras idaresinde her sene ve kesirler için harç alınır.)
V. Vasiyetname tanzimine ait harçlar:
Medeni Kanunun 479'uncu maddesine göre sulh hakimi tarafından tanzim edilen resmi vasiyet senetleri:
a) Belli bir meblağı ihtiva edenler (Binde 0,90)
b) Belli bir meblağı ihtiva etmeyenler 28,90 YTL

3 SAYILI TARİFE (Değişik: 04/05/1994 - 3986/12 md.)
Vergi yargısı harçları:
Vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümler ile bunlara bağlı zam ve cezalara ilişkin uyuşmazlıklardan dolayı Vergi Mahkemelerinde, Bölge İdare Mahkemelerinde ve Danıştay'da açılan davalarda.
I - Başvurma harcı:
a) Vergi Mahkemeleri ile Bölge İdare Mahkemelerine başvurma : 14,00 YTL
b) Danıştaya başvurma : 28,90 YTL
(Eklenen fıkralar (c, d) 5766/11 R.G. No:26898 R.G.T. 06.06.2008)
c) Danıştaya Temyiz Başvurularında : 60,00 YTL
d) Bölge İdare Mahkemesine İtirazen Yapılan Başvurularda : 40,00 YTL

II- Nispi harçlar:
a) Vergi mahkemesi ile bölge idare mahkemesi kararlarında:
Tarhiyata ve ceza kesme işlemlerine karşı mükellefin dava açması üzerine vergi mahkemesinin nihai kararları ile bölge idare mahkemesinin kararlarında, karar altına alınan uyuşmazlık konusu vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümler ile bunlara bağlı zam ve cezaların toplam değeri üzerinden 60.000 (10.100.000) liradan az olmamak üzere : Binde 3.6
b) Danıştay kararlarında:
Karar altına alınan uyuşmazlık konusu vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümler ile bunlara bağlı zam ve cezaların toplam değeri üzerinden 121.600 (20.600.000) liradan az olmamak üzere Binde 7.2 (Bu miktardan evvelce ödenen nispi harç mahsup edilir)
III - Maktu harç:
Yukarıdaki pozisyonlarda gösterilen ve nispi harca tabi tutulmamış olan tahriyat veya ceza kesme ve diğer işlemlerle ilgili:
a) Vergi mahkemesi ve bölge idare mahkemesi kararlarında : 14,00 YTL
b) Danıştay kararlarında : 28,90 YTL
c) Bölge idare mahkemesi ve Danıştayın yürütmenin durdurulması kararlarında : 28,90 YTL
IV - Suret harçları:
Tarafların isteği üzerine verilecek karar suretleri için karar suretinin her sayfasından (Fotokopiler dahil) 0,80 YTL

 

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100