Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ KANUNU

    TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ KANUNU

    Kanun Numarası: 6023

    Kabul Tarihi: 23/01/1953

    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 31/01/1953

    Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 8323

    Madde 1 - (Değişik madde: 07/06/1985 - 3224/48 md.)

    Türkiye sınırları içerisinde meslek ve sanatlarını icraya yetkili olup da sanatını serbest olarak yapan veya meslek diplomasından istifade etmek suretiyle resmi veya özel görev yapan tabiplerin katıldığı Türk Tabipleri Birliği; tabipler arasında mesleki deontolojiyi ve dayanışmayı korumak, tabipliğin kamu ve kişi yararına uygulanıp geliştirilmesini sağlamak ve meslek mensuplarının hak ve yararlarını korumak amacıyla kurulmuş kamu kurumu niteliğinde mesleki bir kuruluştur.

    Madde 2 - Türk Tabipleri Birliği; Tabip odaları, Merkez Konseyi, Yüksek Haysiyet Divanı ve Büyük Kongreden ibaret teşekküllerin bütünüdür. Bu Birlik hükmi şahsiyeti haiz bir teşekküldür.

    Madde 3 - (Değişik madde: 08/01/1985-3144/2 md.)

    (Değişik fıkra: 18/06/1997 - 4276/9 md.) Türk Tabipler Birliği ve tabip odaları, kuruluş amaçları dışında faaliyette bulunamazlar.

    Birlik ve odalar protokol kurallarına göre resmi törenlere katılır, amacına uygun işlerde kullanılmak üzere taşınır ve taşınmaz mal edinebilir, lokal, misafirhane ve benzeri sosyal amaçlı tesisler açabilir.

    Madde 4 - Birlik, aşağıda yazılı hizmetleri yapmakla mükelleftir:

    a) Halk sağlığına ve hastalara fedakarlık ve feragatle hizmeti ideal bilen meslek geleneklerini muhafaza ve geliştirmeye çalışmak,

    b) Azalarının maddi ve manevi hak ve menfaatlerini korumak ve bunları halkın ve Devletin menfaati ile en iyi bir şekilde denkleştirmeye çalışmak,

    c) Halkın sağlığını korumaya, azalarını muayyen refah seviyesine ulaştıracak gerekli iş sahaları bulmaya, İş Kanunu ile sosyal kanunların ve bunlara bağlı nizamname ve talimatname hükümlerinin tatbikatında meslek ve meslektaşların hak ve menfaatlerini korumaya ve her türlü iş tevziinin adilane bir surette düzenlenmesine çalışmak,

    d) Halk sağlığı ve tıp meslekleri ile ilgili meseleler için resmi makamlarla karşılıklı işbirliği yapmak,

    e) Halk sağlığını ve tıp meslekini ilgilendiren işlerde resmi makamlardan yardım sağlamak.

    Madde 5 - (Değişik madde: 11/12/1957 - 6909/1 md.):

    (Değişik fıkra: 07/06/1985 - 3224/49 md.) Özel kurum ve işyeri tabipleri; çalıştıkları yerlerin sağlık hizmetlerinin başka bir yerde ikinci bir görev yapmalarına elverişli bulunduğu tabip odaları idare heyetince kabul edilmedikçe, her ne suretle olursa olsun, diğer bir kurum ve işyerinin tabipliğini alamazlar.

    (Değişik fıkra: 07/06/1985 - 3224/49 md.) Kamu kurum ve kuruluşları ile kamu iktisadi teşebbüslerine ait kadrolarda çalışan tabiplere kurumlarınca verilecek ikinci görevler bu hükmün dışındadır.

    Tabip odaları idare heyetleri; tayin hususunda vakı müracaatları, iş hacmi, vazifenin Tabipler arasında adilane bir surette tevzii, hizmetin iyi yapılması ve benzeri sebepler dairesinde tetkik eder ve esbabı mucibeli bir karara bağlar.

    (Değişik fıkra: 07/06/1985 - 3224/49 md.) Gerek tabipler ve gerekse bunları istihdam eden bilumum daire, müessese ve işyerleri, tayin, nakil, işten ayrılma ve sair suretlerle hasıl olan değişiklikleri en geç 15 gün zarfında mahalli tabip odalarına bildirmeye mecburdurlar.

    Madde 6 - (Değişik madde: 08/01/1985 - 3144/4 md.):

    (Değişik fıkra: 07/06/1985 - 3224/50 md.;Değişik fıkra: 23/03/2006-5477 S.K./1.mad) Hudutları içinde tabip odalarına kayıtlı en az yüz tabip bulunan her ilde tabip odası kurulur.

    (Değişik fıkra: 07/06/1985 - 3224/50 md.) Hudutları içinde oda kurmak için yeter sayıda tabip bulunmayan illerdeki tabiplerin hangi illerdeki tabiplerle birleştirilerek yeni bir oda kurulacağı ve merkezinin hangi il olacağı veya bu gibi illerdeki tabiplerin hangi il tabip odalarına bağlanacağı; memleketin coğrafi ve ulaşım durumları ile tabiplerin toplu olarak bulundukları iller gözönüne alınarak Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyinin önerisi üzerine Büyük Kongrece kararlaştırılır.

    Odalar, kuruluşlarını Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi aracılığı ile Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına bildirmekle tüzelkişilik kazanırlar. Yeni kurulan odalar en geç üç ay içinde organ seçimini yaparlar. Bu seçim, odanın kurulduğu yılın bu Kanunda yazılı ayında yapılmış sayılır ve kanuni süreler buna göre hesaplanır.

    Madde 7 - (Değişik madde: 08/01/1985 - 3144/5 md.)

    (Değişik fıkra: 07/06/1985 - 3224/51 md.) Bir tabip odası sınırları içinde sanatını serbest olarak icra eden tabipler bir ay içinde o il veya bölge tabip odasına üye olmak ve üyelik görevlerini yerine getirmekle yükümlüdürler.

    Mesleklerini serbest olarak icra etmeksizin kamu kurum ve kuruluşları ile kamu iktisadi teşebbüslerinde asli ve sürekli görevlerde çalışanlar ile herhangi bir sebeple mesleğini icra etmeyenler tabip odalarına üye olabilirler.

    Özel kanunlarında üye olamayacaklarına dair hüküm bulunanlardan mesleklerini serbest olarak da icra edenler; mesleki hak, yetki, disiplin ve sorumluluk bakımından bu Kanun hükümlerine tabidirler.

    Madde 8 - (Değişik madde: 08/01/1985 - 3144/6 md.;Değişik madde: 23/03/2006-5477 S.K./2.mad)

    Tabip odalarının gelirleri şunlardır:

    a) Odaya giriş ücretleri ve üye aidatları.

    b) Eğitim, kültürel ve sosyal faaliyetlerden elde edilecek gelirler.

    c) Disiplin kurullarınca verilip kesinleşen para cezaları.

    d) Basılı belgelerden ve yayınlardan elde edilecek gelirler.

    e) Görevleri içine giren onaylamalardan alınacak ücretler.

    f) Bağış ve yardımlar.

    g) Gerektiğinde Merkez Konseyince yapılacak yardımlar.

    h) Çeşitli gelirler.

    Odaya kayıt ücreti ve yıllık aidat miktarı, 30 YTL'den az, 150 YTL'den fazla olmamak kaydıyla, ödeneceği tarihle birlikte Büyük Kongrece tespit edilir.

    Bu miktarlar her yıl 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 298 inci Maddesi uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranına göre artırılır.

    Üyenin bir odadan başka bir odaya naklinde, odaya kayıt ücreti ve üye aidatı yeniden alınmaz.

    Eğitim, kültür, basılı belgeler ve onaylardan alınacak ücretlerin tarifeleri Büyük Kongrece belirlenir.

    Madde 9 - İdare Heyeti, hastalık, ihtiyarlık veya yoksulluk dolayısiyle aidatını veremiyecek durumda olan oda mensuplarından geçici veya sürekli olarak aidat almamıya karar verebilir.

    Madde 10 - (Değişik madde: 23/03/2006-5477 S.K./3.mad)

    Oda gelirleri tahsilatının % 10'u, Türk Tabipleri Birliğine harcanmak üzere, Merkez Konseyine gönderilir.

    TABİP ODALARI ORGANLARI

    Madde 11 - Tabip odaları; Umumi Heyet, İdare Heyeti ve Haysiyet Divanından teşekkül eder.

    UMUMİ HEYET

    Madde 12 - Umumi Heyet Odada kayıtlı azaların toplanması ile teşekkül eder.

    Madde 13 - (Değişik madde: 08/01/1985 - 3144/7 md.)

    Genel Kurul yılda bir defa Nisan ayında toplanır. Bu toplantılar üye tamsayısının salt çoğunluğunun katılmasıyla yapılır. Seçimle ilgili Genel Kurul toplantılarına oda üyelerinin katılmaları zorunlu olup, geçerli bir mazereti olmaksızın katılmayanlar ile oy kullanmayanlar o yılki en yüksek yıllık üye aidatı kadar para cezası ile cezalandırılırlar.

    Madde 14 - (Değişik madde: 08/01/1985 - 3144/8 md.)

    Oda idare heyetince üyeler; seçim yapılacak genel kurul toplantısına bir günlük gazetede onbeş gün önce ilan verilmek suretiyle ve ayrıca yazı ile çağrılırlar. Çağrı mektubunun toplantı gününden en az yirmi gün önce taahhütlü olarak postaya verilmiş veya üyeye tevdi edilmiş olması gereklidir. Seçimi gerektirmeyen olağan ve olağanüstü toplantılarda gazete ilanı yeterlidir. İlanda toplantının yeri, günü ve saati ile gündemi ve ilk toplantıda yeterli çoğunluk olmadığı takdirde yapılacak ikinci toplantının yeri, günü ve saati de yazılır.

    Madde 15 - Umumi Heyet toplantılarında evvelce bildirilen gündemdeki mevzular müzakere edilir. Şu kadar ki, azalardan bir veya bir kaçının imzası ile müzakeresi teklif edilen bir mevzu umumi heyetin ekseriyeti tarafından kabul edilirse gündeme eklenir.

    Madde 16 - Umumi Heyet toplantısını idare heyeti reisi açtıktan sonra bir reis, bir reisvekili ve iki katip seçilir. Umumi heyette kararlar ekseriyetle verilir.

    Madde 17 - Umumi Heyetin vazifeleri şunlardır:

    I - İdare Heyetinin yıllık çalışma raporunu ve murakıpların raporunu incelemek,

    II - İdare Heyetinin bilançosunu tetkik ve kabulü halinde ibra etmek,

    III - Bütçeyi tasdik etmek,

    IV - İdare Heyetince teklif edilen mevzuları müzakere etmek,

    V - İdare Heyeti azalarını seçmek,

    VI - Büyük kongreye gidecek asıl ve yedek temsilcileri seçmek,

    VII - Üç hesap murakıbını seçmek,

    VIII - Haysiyet Divanı azalarını seçmek.

    İDARE HEYETİ

    Madde 18 - (Değişik madde: 11/02/1957 - 6909/1 md.)

    (Değişik fıkra: 07/06/1985 - 3224/52 md.) Tabip odaları idare heyeti azası, odalara kayıtlı bulunan tabipler arasından umumi heyetçe gizli reyle seçilir.

    İdare heyeti seçiminde, asıl ve yedek azalık için yalnız bir namzet listesi kullanılır.

    Seçim neticesinde, en çok rey alanlardan 19 uncu maddeye tevfikan seçilmesi icabeden asıl aza adedi kadarı, aldıkları rey sırasına göre asıl azalığa ve geri kalanlardan yedek aza adedi kadarı da, yedek azalığa seçilmiş sayılırlar. Reylerde müsavat halinde namzetler arasında kur'a çekilir.

    (4, 5 ve 6 ncı fıkralar mülga: 08/01/1985 - 3144/14 md.)

    Madde 19 - Aza sayısı beş yüze kadar olan tabip odalarının idare heyeti beş asıl, beş yedek, beş yüzden fazla olanlarda yedi asıl, yedi yedek azadan teşekkül eder.

    (İkinci fıkra mülga: 07/06/1985 - 3224/53 md.)

    Madde 20 - İdare Heyetinin müddeti iki yıldır. İki devre üst üste seçilen azalar, aradan bir devre geçmedikçe yeniden seçilemezler.

    Bu devre içinde asıl azalıklardan açılan yerlere mesleke göre en çok rey alan yedek aza getirilir.

    Madde 21 - İdare Heyetine seçilebilmek için yurt içinde en az beş yıl meslekte çalışmış olmak şarttır.

    Madde 22 - Haklarında sanat icrasından muvakkaten meni kararı Yüksek Haysiyet Divanınca tasdik edilmiş olanlarla, mesleki veya haysiyeti ihlal edici bir suç dolayısiyle, mahkemelerce hürriyeti tahdit eden bir ceza veya sanatı icradan muvakkaten meni ile mahkum edilenler, hükmün katileşmesinden başlamak üzere iki yıl içinde idare heyetlerine aza seçilemezler ve bu seçimlere katılamazlar.

    Madde 23 - 22 nci maddede yazılı cezalara çarptırılmış olan idare heyeti azaları azalıktan düşerler ve hükmün katileştiği tarihten itibaren iki yıl içinde seçilemezler ve seçimlere katılamazlar.

    Madde 24 - İdare Heyeti azaları ilk toplantıda kendi aralarında gizli reyle bir reis, bir umumi katip, bir muhasip, bir de veznedar seçerler.

    Reisin bulunmadığı zamanlarda odayı, umumi katip temsil eder.

    Madde 25 - İdare Heyeti en az on beş günde bir toplanır. Üst üste üç belli toplantıya mazeretsiz olarak gelmiyen aza, istifa etmiş sayılır. İdare heyetinin müzakereye başlıyabilmesi için toplantıda azalardan yarıdan bir fazlasının bulunması şarttır. Reylerde müsavat halinde reisin katıldığı taraf çokluk sayılır.

    İDARE HEYETİNİN VAZİFELERİ

    Madde 26 - İdare Heyeti her yıl, odanın bilançosunu, bütçesini hazırlayıp, murakıp raporları ile birlikte Umumi Heyete sunar. Odanın umumi durumu ile muamele ve faaliyetleri hakkındaki raporunu Umumi Heyete okuyup ibrasını ister. İbra edilmiyen İdare Heyeti düşmüş sayılır ve yeni İdare Heyeti seçilir. Bu suretle düşen İdare Heyeti azaları aradan iki devre geçmedikçe İdare Heyetine tekrar seçilemezler.

    Madde 27 - İdare Heyeti yıllık çalışma raporunun bir örneğini hemen merkez konseyine gönderir.

    Madde 28 - İdare Heyetinin diğer vazifeleri şunlardır:

    I - Sanat icrası hakkındaki kanunların ve bunlarla ilgili mevzuatın gereği gibi uygulanmasına yardım etmek. Bu arada:

    a) Oda azaları ile hastalar arasında aracılık yapmayı meslek edinenlerle oda azalarının iş birliği yapmasını,

    b) Meslek mensupları arasında karşılıklı gayrimeşru menfaat sağlanmasını,

    c) Meslek adabına uymıyan ve tıp mesleklerinin icrasına dair kanunun kabul ettiği çerçeve dışında tabela kullanılmasını,

    d) Sinema, radyo, müstahdemler veya sair yazılı ve sözlü vasıtalarla reklam yapılmasını,

    Önlemek.

    II - (Değişik bent: 07/06/1985 - 3224/54 md.;Değişik paragraf: 23/03/2006-5477 S.K./4.mad) Tabip odalarının veya birlik teşekküllerinden herhangi birisinin göstereceği lüzum üzerine, muayene, ameliyat ve girişimsel işlem ücretlerinin miktarlarını gösteren rehber tarifeler düzenlemek. Bu tarifeler Merkez Konseyince tasdik edildikten sonra Sağlık Bakanlığına bildirilir.

    III - Oda azaları arasında, oda azaları ile iş verenler arasında, oda azaları ile hastalar ve hasta sahipleri arasında çıkabilecek ihtilafları uzlaştırmak veya icabında hakem usulüne müracaat etmek. Bu maksatla:

    a) Oda azaları arasında çıkacak mesleki ihtilafları, deontoloji bakımından halletmek,

    b) Oda azaları ile iş verenler arasında çıkabilecek ihtilafları uzlaştırmak, icabında hakem usulüne müracaat etmek.

    c) Oda azaları ile hasta veya hasta sahipleri arasında ücret veya tedavi ile ilgili çeşitli ihtilafları tıp topluluğunun şerefini esas tutarak, hastalığın önemine, tedavi ve hizmetin gerektirdiği çalışmaya, hastanın ve oda azasının vaziyetlerine göre uzlaştırma yolu ile halle çalışmak veya hakem usulüne baş vurmak,

    IV - Azaların daha yüksek bir meslek kültürüne erişmeleri için:

    a) Kütüphane açmaya çalışmak,

    b) Azaların mesleki tekamülleri için gerekli teşebbüslerde bulunmak ve bu hususun yerine getirilmesi için resmi ve hususi sağlık teşekküllerinden faydalanmaya çalışmak,

    V - Azaların memleketin sağlık meselelerini incelemeye ve bu hususta araştırmalar yapmaya teşvik etmek ve bunlardan çıkacak sonuçlara göre ilgili sağlık makamlarından dileklerde bulunmak,

    VI - Meslekin haysiyetini ve meslektaşların hukuk ve menfaatlerini diğer makamlar nezdinde savunmak,

    VII - Lüzum görülecek yerlerde belirtilecek salahiyetler dairesinde temsilciler tayin etmek.

    Madde 29 - İdare Heyeti meslektaşlar arasında vukuuna her hangi bir suretle ıttıla hasıl ettiği ihtilafları hal ve telife çalışır ve icabında tahkikatını tamamlıyarak evrakını Haysiyet Divanına verir.

    Madde 30 - 28 inci maddenin I ve III numaralı fıkralarının (a, b) ve (ç) bentleri şümulüne giren hareketler İdare Heyetince hal ve tesviye edilemediği takdirde meslek adabı ile bağdaşmıyan hallere kalkıştıkları görülen meslek mensuplarının deontolojiye veya amme hizmet veya selametine aykırı hareketleri, hadiseler ve delillerle tesbit olunarak müdafaaları istenir.

    Yapılan tebligata 15 gün içinde cevap vermiyen azaların evrakı doğrudan doğruya, cevap verenlerin ki müdafaanameleri ile birlikte Haysiyet Divanına tevdi olunur.

    HAYSİYET DİVANI

    Madde 31 - (Değişik madde: 07/06/1985 - 3224/55 md.)

    Her tabip odasında bir haysiyet divanı bulunur. Divan 5 tabipten teşekkül eder. Müddeti 2 yıldır.

    Haysiyet divanı azası odalara kayıtlı bulunan tabipler arasından 5 asıl ve 5 yedek olmak üzere 18 inci madde hükümlerine göre umumi heyet tarafından gizli reyle seçilir.

    Asıl azalıklardan açılan yerlere rey sırasına göre yedek aza getirilir.

    Madde 32 - Haysiyet Divanına seçilebilmek için yurt içinde en az 10 sene meslekte çalışmış olmak şarttır. Bu vasıftaki azalarla heyet tamamlanamazsa yurt içinde en az 5 sene hizmet etmiş bulunanlar da Haysiyet Divanına asıl ve yedek aza seçilebilirler.

    Madde 33 - İdare Heyeti azaları hakkında tatbik olunan 22 nci ve 23 üncü maddelerin hükümleri Haysiyet Divanı azaları için de caridir.

    Madde 34 - Haysiyet Divanı azaları ilk toplantıda kendi aralarında bir reis, bir reis vekili ve bir sözcü seçerler.

    Müzakere zabıt ve kararları gizli olup reisin mesuliyeti altında emin bir yerde muhafaza edilir.

    Madde 35 - Haysiyet Divanı toplanmasına lüzum görüldüğü zaman taahhütlü bir mektupla veya imza mukabilinde en az bir hafta evvel azalara yazılı olarak keyfiyet bildirilir. Toplantıya gelmiyecek azalar toplantıdan üç gün evvel reise yazı ile mazeretlerini bildirmeye mecburdurlar.

    Azaların mazereti halinde heyet yukardaki müddetle mukayyet olmamak üzere çağrılacak yedeklerle tamamlanır. Üç defa mazeretsiz olarak toplantıya gelmiyen aza istifa etmiş sayılır.

    Madde 36 - Haysiyet Divanı azaları bitaraflıklarını şüpheye düşürecek bir vaziyetin mevcudiyeti halinde reddolunabilir. Ret talebinde bulunan kimse iddiasını delilleri ile birlikte bildirmeye mecburdur. Bu takdirde reddolunan asıl azanın yerleri yedeklerle ikmal edilmek ve reis ile vekilinin birlikte reddi halinde gizli reyle geçici bir reis seçilmek suretiyle evvelemirde ret talebi incelenir.

    (Değişik fıkra: 23/03/2006-5477 S.K./5.mad) Ret kabule şayan görülürse esas mesele bu heyet tarafından tetkik edilerek karara bağlanır. Reddin asılsızlığı anlaşıldığı veya ret talebi kabule şayan görülmediği takdirde talebin reddine karar verilmekle beraber ayrıca o yılki en yüksek üye aidatının üç katından az, beş katından fazla olmamak üzere para cezası ödenmesine de karar verilebilir.

    Reddedilenlerin çokluğu dolayısiyle Haysiyet Divanının yedeklerle dahi teşkiline imkan görülemezse ret talebi en yakın Tabip Odası Haysiyet Divanında incelenir ve yukardaki hükümler bu takdirde dahi aynen tatbik olunur.

    Ret talebinin reddi hakkındaki kararlara ancak esas mesele ile birlikte Yüksek Haysiyet Divanına itiraz olunabilir.

    Madde 37 - Aşağıdaki vaziyette bulunan Haysiyet Divanı azaları heyete katılamazlar:

    I - İncelenen mesele ile alakası bulunanlar,

    II- Hakkında inceleme yapılan kimsenin usul veya füruundan olanlar,

    Ana baba bir veya baba bir yahut ana bir kardeşler, amca, dayı, hala ve teyzeler,

    III - Evlilik zail olmuş olsa bile karı ile koca ve bunların usul ve füruu,

    IV - Evlatlık ile evlat edinenler.

    HAYSİYET DİVANININ VAZİFE VE SALAHİYETLERİ

    Madde 38 - Haysiyet Divanı, odaya girmiyen veya kanunun kendisine tahmil ettiği diğer vecibeleri yerine getirmiyenler hakkında inzibati ceza verir.

    Madde 39 - Haysiyet Divanı, evrakı kendisine tevdi edilen azaların fiil ve hareketlerinin mahiyetine göre aşağıdaki inzibati cezaları verir:

    a) Yazılı ihtar,

    b) (Değişik bend: 23/03/2006-5477 S.K./6.mad) O yılki en yüksek yıllık üye aidatının üç katından az, beş katından fazla olmayan para cezası,

    c) 15 günden 6 aya kadar geçici olarak sanat icrasından meni,

    d) Bir mıntakada üç defa sanat icrasından meni cezası almış olanları o mıntakada çalışmaktan meni.

    Haysiyet divanları, bu cezaların verilmesinde sıra gözetmeksizin geniş takdir hakkını kullanırlar.

    Madde 40 - (Değişik madde: 19/06/1963 - 256/1 md.)

    Haysiyet divanları tarafından verilen disiplin cezaları aleyhine, kararın üyeye tebliğinden itibaren 15 gün zarfında yazılı olarak itiraz edilebilir. İtiraz dilekçesi, karar aleyhindeki belgelere dayanan savunma ile birlikte ve imza karşılığında (Yüksek Haysiyet Divanına gönderilmek üzere) Oda İdare Heyeti Başkanlığına verilir. Müddeti içinde itiraz edilmiyen disiplin cezalarından, yazılı ihtar ve para cezaları kesinleşir ve derhal tatbik edilir.

    Cezalandırma halinde karar aleyhinde itiraz vakı olmasa dahi geçici olarak sanattan veya bir bölgede çalışmaktan men kararları idare heyeti başkanlığınca yüksek haysiyet divanına gönderilir. Bu hususlara mütedair olan kararlar Yüksek Haysiyet Divanının tasdikiyle tekemmül eder.

    TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİNİN MERKEZ TEŞKİLATI

    Madde 41 - Türk Tabipleri Birliğinin merkez teşkilatı; Yüksek Haysiyet Divanı, Tabip Odaları, Merkez Konseyi ve Büyük Kongreden teşekkül eder.

    YÜKSEK HAYSİYET DİVANI

    Madde 42 - (Değişik madde: 08/01/1985 - 3144/9 md.)

    (Değişik bent: 07/06/1985 - 3224/56 md.) Yüksek Haysiyet Divanı Büyük Kongrece seçilen dokuz asıl ve dokuz yedek üyeden oluşur. Yüksek Haysiyet Divanına seçilebilmek için Türkiye'de en az onbeş yıl tabiplik yapmış olmak ve bu Kanunun 39 uncu maddesinde yazılı cezalardan herhangi birini almamış olmak gerekir.

    Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının Müsteşar veya yardımcısı, Teftiş Kurulu Başkanı veya yardımcısı ile Birinci Hukuk Müşaviri müşahit olarak Yüksek Haysiyet Divanı toplantılarına katılabilirler fakat oy kullanamazlar.

    Divan Ankara'da Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyinde olağan olarak Haziran ve Ekim aylarında olmak üzere yılda iki defa toplanır. Merkez Konseyi ya da son toplantının başkanının daveti üzerine divan daha sık toplanabilir.

    Divan her toplantıda gizli oyla bir başkan ve bir raportör seçer. Toplantıyı bir önceki toplantının başkanı, o yoksa en yaşlı üye açar.

    Yüksek Haysiyet Divanının verdiği kararlar ilgili haysiyet divanına bildirilir ve keyfiyet, hakkında disiplin işlemi yapılan kimseye tebliğ edilir. Kesinleşen kararlar Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca uygulanır.

    Madde 43 - İdare Heyeti azaları hakkında tatbik olunan 22 ve 23 üncü maddelerin hükümleri Büyük Kongrece seçilen Yüksek Haysiyet Divanı azaları için de caridir.

    Madde 44 - (Değişik madde: 07/06/1985 - 3224/57 md.)

    Yüksek Haysiyet Divanına seçilen asil ve yedek azaların müddeti 2 yıldır.

    Eski azalar yeniden seçilebilir. Açılan azalığa rey sırasına göre yedeği getirilir.

    Madde 45 - Yüksek Haysiyet Divanı, asıl azalarının üçte iki ekseriyeti ile toplanır ve mevcudun üçte iki ekseriyeti ile karar verir.

    Madde 46 - Mıntaka Haysiyet Divanı kararlarının Yüksek Haysiyet Divanında müzakeresi sırasında ilgililerin istekleri üzerine yazılı veya sözlü müdafaası alınır.

    Madde 47 - (Değişik madde: 19/06/1963 - 256/1 md.)

    Yüksek Haysiyet Divanı, oda haysiyet divanlarından gelecek kararları inceledikten sonra kararı uygun bulmazsa, bu husustaki mütalasiyle birlikte bahis konusu kararı ilgili haysiyet divanına iade eder.

    Oda Haysiyet Divanından gelecek ikinci karar üzerine Yüksek Haysiyet Divanının vereceği kararlar hakkında Danıştaya başvurma hakkı mahfuzdur.

    (Üçüncü fıkra mülga: 08/01/1985 - 3144/14 md.)

    Madde 48 - (Mülga madde: 08/01/1985 - 3144/14 md.)

    Madde 49 - Memur olsun, serbest olsun Yüksek Haysiyet Divanı kararı ile geçici olarak sanat icrasından menedilen azalar, hiçbir suretle sanatlarını icra edemiyecekleri gibi hasta kabul ettikleri yerler de kapatılır.

    Bu karar ilgililerce bilinmek üzere Sağlık vs Sosyal Yardım Vekaletince münasip görülecek yollarla ilan olunur ve tatbikı sağlanır.

    Sanat icrasından meni müddetince memur azaların memuriyetleri ile ilgili vazifelerine halel gelmez.

    Madde 50 - (Değişik madde: 23/03/2006-5477 S.K./7.mad)

    Yukarıdaki Madde hükmüne göre sanat icrasından men edilen tabipler kati karara rağmen sanatlarını yaparlarsa Haysiyet Divanınca ayrıca o yılki en yüksek üye aidatının on katından az, yirmi katından fazla olmamak üzere para cezasına çarptırılır.

    Madde 51 - (Değişik madde: 11/02/1957 - 6909/1 md.)

    Her türlü oda aidatı ile para cezalarını tebliğ tarihinden itibaren 30 gün zarfında ödemiyenler hakkında tabip odaları idare heyetleri tarafından verilecek kararlar, idare heyetinin bulunduğu mahal icra dairelerince ilamlar gibi infaz olunur.

    Madde 52 - Yüksek Haysiyet Divanı azalarının huzur hakları ve yollukları ve zaruri masrafları birlik bütçesinden ödenir. Bu huzur hakları ve yollukların miktarı merkez konseyince hazırlanacak bir talimatname ile tesbit edilir.

    TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ MERKEZ KONSEYİ

    Madde 53 - Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi meslek hayatının türlü halleri ile ilgili işlere bakmak ve bu kanunda derpiş edilen hükümleri uygulamak üzere kurulmuştur.

    Madde 54 - Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi, Türk Tabipleri Birliğini dahile ve harice karşı temsil eder.

    Madde 55 - (Değişik madde: 11/02/1957 - 6909/1 md.)

    (Değişik fıkra: 08/01/1985 - 3144/10 md.) Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyinin çalışma yeri Ankara'dır.

    (Değişik fıkra: 07/06/1985 - 3224/58 md.;(Değişik fıkra: 23/03/2006-5477 S.K./8.mad) Merkez Konseyi 18 inci Madde hükümlerine göre Büyük Kongrenin gizli oyla seçeceği 11 asıl 11 yedek üyeden teşekkül eder. Merkez Konseyinin görev süresi iki yıldır. İki devre üst üste seçilen azalar, aradan bir devre geçmedikçe yeniden seçilemezler.

    Büyük Kongre 18 inci madde hükümlerine göre gizli reyle ayrıca 3 asıl ve yedek denetçi seçer.

    Madde 56 - Konsey azaları kendi aralarından bir Reis, bir İkinci Reis, bir Umumi Katip, bir Muhasip ve bir de Veznedar seçerler ve haftada en az bir defa toplanırlar. Üst üste üç belli toplantıya mazeretsiz olarak gelmiyen azalar istifa etmiş sayılır. Umumi Katibe kongrece tesbit edilecek tazminat verilir.

    Madde 57 - (Değişik madde: 07/06/1985 - 3224/59 md.)

    Türk Tabipleri Merkez Konseyine seçilen üyelerin Ankara'da oturmaları şarttır. Seçimle ekseriyet kazandığı halde Ankara'da oturmak istemeyen veya Ankara'dan ayrılan üyelerin yerine yedeklerinden, oy sırası gözetilmek üzere Ankara'da oturmayı kabul eden üyeler getirilir.

    Madde 58 - Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyince çalıştırılacak memur ve müstahdemlerin sayı ve ücretleri kongrece tesbit edilir. Bu memurları Konsey tayin eder.

    Madde 59 - Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyinin vazifeleri şunlardır:

    a) Lüzumu halinde tabip odaları idare heyetlerini ilgili makamlar nezdinde temsil etmek,

    b) Birliğin tabip odaları ile ilgili işlerini takip etmek,

    c) Tabip odalarının çalışmalarını ve muamelelerini ahenkleştirmek, takip ve murakebe etmek,

    d) Yılda bir defa Büyük Kongreyi toplamak,

    e) Tabip odalarının dahili nizamnameleriyle diğer hususlar ve lüzum görülecek diğer işlere dair hazırlıyacağı nizamname ve talimatnameleri Kongrenin tasvibine arzetmek,

    f) Türk Tabipleri Birliği azalarını sosyal sigortaya teşvik ve isteklilerin bu husustaki işlerini teshil ve tanzim etmek,

    g) Meslektaşların birbiri ile ve hastaları ile münasebetlerini düzenliyen deontoloji nizamnameleri hazırlamak,

    h) Lüzum görülecek hallerde (61) inci madde hükümlerine uygun şekilde Büyük Kongreyi fevkalade toplantıya çağırmak.

    BÜYÜK KONGRE

    Madde 60 - (Değişik fıkra: 07/06/1985 - 3224/60 md.;Yeniden düzenlenen fıkra: 23/03/2006-5477 S.K./9.mad) Büyük Kongre, Tabip Odaları Genel Kurulunca gizli oyla seçilen delegelerden oluşur. Üyesi (200)'e kadar olanlar (3), (500)'e kadar olanlar (5), (1000)'e kadar olanlar (7), (1000)'den sonraki her (1000) kişi için birer delege ve aynı sayıda yedek seçerler. Tabip odaları başkanları Büyük Kongrenin tabiî delegeleridir.

    Temsilcilerin ilgili odanın azası olması şarttır. Kongreye gidecek temsilcilere mensup oldukları odalarca bütçelerinde gösterilen yol ve zaruri masrafları ödenir. Bu suretle Kongreye iştirak edecek asker ve sivil Devlet daire ve müessese memuru tabiplere Kongrenin devamı müddetince ilgili müessese, daire veya Vekaletce gerekli mezuniyet verilir.

    Madde 61 - (Değişik madde: 08/01/1985 - 3144/12 md.)

    Merkez Konseyince temsilciler seçim yapılacak Büyük Kongre toplantısına en az bir günlük gazetede onbeş gün önce ilan vermek suretiyle ve ayrıca yazı ile çağrılır. Çağrı mektubunun toplantı gününden en az yirmi gün önce taahhütlü olarak postaya verilmiş veya üyeye tevdi edilmiş olması gereklidir. Seçimi gerektirmeyen olağan ve olağanüstü toplantılarda gazete ilanı yeterlidir. İlanda toplantının yeri, günü ve saati ile gündemi ve ilk toplantıda yeterli çoğunluk olmadığı takdirde yapılacak ikinci toplantının yeri, günü ve saati de yazılır.

    Büyük Kongre temsilcilerin salt çoğunluğu ile toplanır. Toplantıda bu çoğunluk sağlanamazsa bir gün sonra mevcut temsilcilerin katılması ile toplantı yapılır. Büyük Kongre Konsey Başkanınca açıldıktan sonra bir kongre başkanı, bir başkanvekili ve iki katip seçer.

    Kararlar mevcut temsilcilerin oy çokluğu ile alınır.

    Seçimle ilgili Büyük Kongre toplantılarına temsilcilerin katılmaları ve oy kullanmaları zorunlu olup, geçerli bir mazereti olmaksızın katılmayanlar ile oy kullanmayanlar beş sene müddetle Büyük Kongre temsilciliğine seçilemezler.

    Madde 62 - Büyük Kongre her yıl Haziran'ın ikinci yarısında toplanır.

    Vazifeleri şunlardır:

    1 - Merkez Konseyinin yıllık çalışma raporunu ve murakıpların raporunu incelemek,

    2 - Merkez Konseyinin bilançosunu tetkik ve kabulü halinde ibra etmek,

    3 - Bütçeyi tasdik etmek,

    4 - Merkez Konseyince teklif edilen mevzuları müzakere etmek,

    5 - Merkez Konseyi azalarını seçmek,

    6 - Yüksek Haysiyet Divanı azalarını seçmek,

    7 - Üç murakıp seçmek,

    8 - Tabip odalarının ihtiyaçlarını tesbit etmek,

    9 - Tabip odalarının içişlerini müzakere etmek,

    10 - Tabip odalarının Merkez Konseyine gönderdikleri yıllık çalışma raporları hakkında bilgi edinmek,

    11 - Kongreye arzedilen dilekleri müzakere ve yapılması gereken işleri tesbit etmek.

    Madde 63 - Büyük Kongrede yapılacak seçimlerin rey pusla ve mazbataları sonraki seçimin yapılmasına kadar konseyce muhafaza edilir.

    TABİPLERE İŞ GETİRENLER

    Madde 64 - Ücret ve her hangi bir menfaat mukabilinde tabiplere iş getirenler veya delalet edenlere, üç aydan bir seneye kadar hapis cezası verilir.

    Bu suretle hareket edenler memur iseler ceza yarısına kadar artırılır.

    YÜRÜRLÜK VE YÜRÜTME

    Madde 65 - Bu Kanun neşri tarihinde yürürlüğe girer.

    Madde 66 - Bu Kanunun hükümlerini icraya Sağlık ve Sosyal Yardım ve Adalet Vekilleri memurdur.

    EK MADDELER

    Ek Madde 1 - (Ek madde: 11/02/1957 - 6909/2 md.; Değişik madde: 23/03/2006-5477 S.K./10.mad)

    5 inci Maddeye göre kayıtlı bulundukları tabip odaları idare heyetinin muvafakatini almadan ek bir tabiplik vazifesi kabul eden veya bu Kanunun yayımı tarihinde uhdesinde birden fazla tabiplik vazifesi olup da üç ay zarfında bir beyanname ile keyfiyeti tabip odalarına bildirmeyen veya gerçeğe aykırı beyanname veren veyahut bu beyanname üzerine idare heyetinin vereceği karara uymayarak vazifeye devam eden tabipler, Haysiyet Divanınca o yılki en yüksek yıllık üye aidatının beş katı ile on katı arasında değişen para cezasıyla cezalandırılırlar.

    Yukarıdaki fiillerden dolayı mahkûm olmasına rağmen, beyanname vermeyen veya hakikate uymayacak şekilde beyanname veren veyahut ek vazifeye devamda ısrar eyleyen veya bu vazifeyi bıraktığı halde idare heyetinin muvafakati olmadıkça başka bir ek vazife kabul eden tabipler hakkında Haysiyet Divanınca o yılki en yüksek yıllık üye aidatının on katı ile yirmi katı arasında değişen para cezasına hükmolunur.

    Ek Madde 2 - (Ek madde: 24/05/1983 - KHK/65; Değiştirilerek kabul: 08/01/1985 - 3144/13 md.)

    Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı, Türk Tabipleri Birliği ile Birliğin mahalli organları olan odalar üzerinde idari ve mali yönden denetim ve gözetim hakkına sahiptir.

    (Değişik fıkra: 18/06/1997 - 4276/10 md.) Amaçları dışında faaliyet gösteren Türk Tabipleri Birliğinin merkez ve tabip odalarındaki sorumlu organlarının görevlerine son verilmesine ve yerlerine yenilerinin seçilmesine, Sağlık Bakanlığının veya bulundukları yer Cumhuriyet Başsavcılığının istemi üzerine, o yerdeki asliye hukuk mahkemesince basit usule göre yargılama yapılarak karar verilir ve dava en geç üç ay içinde sonuçlandırılır.

    Mahkemece ikinci fıkrada yazılı organların görevlerine son verilmesi halinde kararda ayrıca, görevlerine son verilen organları bu Kanunda yazılı usullere göre seçecek organları toplamak üzere Merkez Konseyi için Büyük Kongre temsilcileri arasından, oda idare heyeti için umumi heyet azaları arasından beş kişiyi de görevlendirir. Seçim, görevlendirilen bu beş kişi tarafından bir ay içinde sonuçlandırılır ve görevlendirilen bu üyeler bu fıkrada yazılı süre içinde görevlerine son verilen organlar gibi görevli ve yetkili olup aynı şekilde sorumludurlar. Bu fıkra hükmüne göre seçilecek yeni organlar eski organların sürelerini tamamlarlar.

    Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının bu Kanun uyarınca Birlik organlarının karar ve işlemleri hakkındaki tasarruflarına Birliğin görevli organları tarafından uyulması zorunludur. Bakanlık tasarruflarını kanuni bir sebep olmaksızın yerine getirmeyen veya eski kararda direnme niteliğinde yeni bir karar veren ya da Kanunun zorunlu kıldığı işlemleri Bakanlığın uyarısına rağmen yerine getirmeyen Birlik organları hakkında da yukarıdaki fıkralar hükümleri uygulanır.

    Görevlerine son verilen organ üyelerinin Kanunda yazılı ceza sorumlulukları saklıdır. Bu organların yukarıdaki fıkra gereğince görevlerine son verilmesine neden olan tasarrufları hükümsüzdür.

    (Değişik fıkra: 18/06/1997 - 4276/10 md.) Ancak, milli güvenliğin, kamu düzeninin, suç işlenmesini veya suçun devamını önlemenin yahut yakalamanın gerektirdiği hallerde gecikmede sakınca varsa, Türk Tabipler Birliği ile tabip odaları, vali tarafından faaliyetten men edilebilir. Faaliyetten men kararı, yirmidört saat içinde görevli hakimin onayına sunulur. Hakim, kararını kırksekiz saat içinde açıklar; aksi halde, bu idari karar kendiliğinden yürürlükten kalkar.

    Ek Madde 3 - (Ek madde: 24/05/1983 - KHK/65; Değiştirilerek kabul: 08/01/1985-3144/13 md.)

    Türk Tabipleri Birliğinin merkez organları ile tabip odaları organlarının bu Kanunda belirtilen seçimleri gizli oyla yapılır ve seçimlere ilişkin işlemler aşağıdaki esaslara göre yargı gözetimi altında gerçekleştirilir.

    Seçim yapılacak kongre ve genel kurul toplantısından en az onbeş gün önce seçime katılacak üyeleri belirleyen listeler iki nüsha olarak o yer ilçe seçim kurulu başkanı olan hakime tevdi edilir. Ayrıca toplantının gündemi, yeri, günü, saati ile çoğunluk olmadığı takdirde yapılacak ikinci toplantıya ilişkin hususlar da belirtilir. Toplantı tarihlerinin, gündemde yer alan diğer konular gözönünde bulundurularak görüşmelerin bir cumartesi günü akşamına kadar sonuçlanması ve müteakip pazar gününün dokuz - onyedi saatleri arasında seçimlerin yapılmasını sağlayacak şekilde düzenlenmesi zorunludur. Bir yerde birden fazla ilçe seçim kurulu bulunan yerlerde görevli hakim Yüksek Seçim Kurulunca belirlenir.

    Hakim, gerektiğinde ilgili kayıt ve belgeleri de getirtip incelemek suretiyle varsa noksanları tamamlattırdıktan sonra seçime katılacak üyeleri belirleyen liste ile yukarıdaki belirtilen diğer hususları onaylar. Onaylanan liste ile toplantıya ilişkin diğer hususlar Adalet Dairesi ile Türk Tabipleri Birliği ve ilgili odanın ilan yerinde asılmak suretiyle üç gün süre ile ilan edilir.

    İlan süresi içinde listeye yapılacak itirazlar hakim tarafından incelenir ve en geç iki gün içinde kesin karara bağlanır.

    Bu suretle kesinleşen listeler ile toplantıya ilişkin diğer hususlar onaylanarak Türk Tabipleri Birliğine veya tabip odasına gönderilir.

    Hakim, kamu görevlileri veya aday olmayan üyeler arasından bir başkan ve iki üyeden oluşan bir seçim sandık kurulu atar. Aynı şekilde ayrıca üç yedek üye de belirler. Seçim sandık kurulu başkanının yokluğunda kurula yaşlı üye başkanlık eder.

    Seçim sandık kurulu, seçimlerin kanunun öngördüğü esaslara göre yürütülmesi, yönetimi ve oyların tasnifi ile görevli olup, bu görevleri seçim ve tasnif işleri bitinceye kadar aralıksız olarak devam eder.

    Dörtyüz kişiden fazla üyesi bulunan birlik ve odalarda her dörtyüz kişi için bir oy sandığı bulunur ve her seçim sandığı için ayrı bir kurul oluşturulur. Yüze kadar olan üye fazlalığı sandık sayısında nazara alınmaz.

    Seçimlerde kullanılacak araç ve gereçler, ilçe seçim kurulundan sağlanır ve sandıkların konacağı yerler hakim tarafından belirlenir.

    Seçim süresinin sonunda seçim sonuçları tutanakla tespit edilip, seçim sandık kurulu başkan ve üyeleri tarafından imzalanır. Tutanakların bir örneği seçim yerinde asılmak suretiyle geçici seçim sonuçları ilan edilir. Kullanılan oylar ve diğer belgeler tutanağın bir örneği ile birlikte üç ay süre ile saklanmak üzere ilçe seçim kurulu başkanlığına tevdi edilir.

    Seçimin devamı sırasında yapılan işlemler ile tutanakların düzenlenmesinden itibaren iki gün içinde seçim sonuçlarına yapılacak itirazlar, hakim tarafından aynı gün incelenir ve kesin olarak karara bağlanır. İtiraz süresinin geçmesi ve itirazların karara bağlanmasından hemen sonra hakim, yukarıdaki hükümlere göre kesin sonuçları ilan eder ve ilgili tabip odasına ve Türk Tabipleri Birliğine bildirir.

    Oy verme işlemi, gizli oy, açık tasnif esaslarına göre yapılır. Listede adı yazılı bulunmayan üye oy kullanamaz. Oylar, oy verenin kimliğinin tabip odası, Türk Tabipleri Birliği veya resmi kuruluşca verilen belge ile ispat edilmesinden ve listedeki isminin karşısındaki yerin imzalanmasından sonra kullanılır.

    Oylar, üzerinde ilçe seçim kurulu mühürü bulunan ve oy verme sırasında sandık kurulu başkanı tarafından her seçim için ayrı ayrı verilecek kağıtlara yazılmak ve mühürlü zarflara konulmak suretiyle kullanılır. Bunların dışındaki kağıtlara yazılan veya mühürsüz zarflara konulan oylar geçersiz sayılır.

    Hakim, seçim sonuçlarını etkileyecek ölçüde bir usulsüzlük veya kanuna aykırı uygulama nedeniyle seçimlerin iptaline karar verdiği takdirde, bir aydan az ve iki aydan fazla bir süre içinde olmamak üzere seçimin yenileneceği pazar gününü tespit ederek ilgili odaya veya Türk Tabipleri Birliğine bildirir. Belirlenen günde yalnız seçim yapılır ve seçim işlemleri bu madde ile kanunun öngördüğü diğer hükümlere uygun olarak yürütülür.

    İlçe seçim kurulu başkanı hakime ve seçim sandık kurulu başkanı ile üyelerine, "Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun" da belirtilen esaslara göre ücret ve diğer seçim giderleri, Türk Tabipleri Birliği ile ilgili tabip odalarının bütçesinden karşılanır.

    Seçimler sırasında sandık kurulu başkan ve üyelerine karşı işlenen suçlar, Devlet memurlarına karşı işlenmiş gibi cezalandırılır.

    Seçimlerin düzen içerisinde ve sağlıklı biçimde yürütülmesi amacıyla hakimin ve sandık kurulunun aldığı tedbirlere uymayanlara, eylemin ağırlığına göre bu Kanunda yazılı disiplin cezaları verilir.

    Ek Madde 4 - (Ek madde: 24/05/1983 - KHK 65/12 md.; Aynen kabul: 08/01/1985-3144/13 md.)

    Türk Tabipleri Birliği ve onun yerel organlarını temsil etmek üzere uluslararası kongre, konferans gibi toplantılara katılma, birliğin teklifi üzerine Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının iznine bağlıdır.

    Ek Madde 5 - (Ek madde: 23/03/2006-5477 S.K./11.mad)

    Her bir oda, her yıl ocak ayı içinde, kayıtlı üyelerinin isim ve vatandaşlık numaralarını Merkez Konseyi ve Sağlık Bakanlığına bildirir. Merkez Konseyi üyelik durumlarıyla ilgili son bilgileri müteakip bir ay içinde Bakanlığa iletir. 2006 yılı için bu bildirim bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren bir ay içerisinde yapılır.

    GEÇİCİ HÜKÜMLER

    Geçici Madde 1 - Bu Kanunun neşri tarihinde birden fazla müessese veya dairede vazifeli olan tabipler durumlarını 6 ay zarfında 5 inci madde hükmüne intibak ettirmek mecburiyetindedirler.

    Geçici Madde 2 - Bu Kanunun neşri tarihinde mevcut permili dişçiler hakkında da bu kanun hükümleri tatbik olunur.

    Geçici Madde 3 - Bu Kanunun neşri tarihinden itibaren bir ay içinde halen mevcut etibba odaları umumi heyetleri toplıyarak ilk Büyük Kongre için aralarından 15 tabip ve 5 diş tabibi temsilci seçerler.

    İlk Büyük Kongre kanunun neşri tarihinden sonra üç ay içinda Sağlık ve Sosyal Yardım Vekaletinin daveti ile Ankara'da toplanır ve Merkez Konseyi ile Yüksek Haysiyet Divanı azası ve murakıplarını seçer.

    Merkez Konseyi 15 gün içinde toplanarak yeniden kurulacak tabip odalarının merkez ve hudutlarını tesbit ve mıntaka teşkili ile ilgili işleri yapar.

    Kurulun tabip odaları kendilerine Konseyce yapılan tebligattan itibaren bir ay içinde umumi heyetlerini toplıyarak idare heyetlerini, Haysiyet Divanı azalarını, murakıplarını ve Büyük Kongreye gidecek temsilcilerini seçerler.

    Mütaakıp Büyük Kongrede bütün seçimler yenilenir.

    Geçici Madde 4 - Bu Kanunun neşrinden sonra mıntakalarda bulunan etibba odalarının menkul ve gayrimenkul mallarının mülkiyeti bütün hak ve vecibeleri ile birlikte bu kanunla mıntakada kurulacak tabip odasına intikal eder. Bu menkullerden Merkez Konseyince takdir edilecek bir miktarı mıntakadan ayrılarak yeniden kurulacak olan tabip odasına veya odalarına yardım olarak tahsis edilir.

    Geçici Madde 5 - Umumi ve mülhak bütçeli daireler, hususi idareler, belediyeler, 3659 sayılı kanuna tabi teşekküllerle bunlara bağlı idare, müessese ve kurumlar ve sermayesinin yarısından fazlası Devlete ait sair teşekküller ve diğer bilümum cemiyet, hususi müessese ve iş yeri sahip, müdür veya mümessilleri halen istihdam etmekte veya hastalarını muayene ve tedavi ettirmekte oldukları tabip ve diş tabiplerinin isim, maaş, ücret veya yevmiyelerini ve hangi tarihten beri bu vazifeyi görmekte olduklarını bu muvakkat madde hükmünün tabip odalarınca mahalli gazetelerden birinde ilanı tarihinden itibaren 3 ay içinde mahalli tabip odalarına bildirmeye mecburdurlar.

    Bu mecburiyetlere riayet etmiyenler hakkında 500 liradan 1000 liraya kadar adli para cezası hükmolunur.

   

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100