Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

TÜRKİYE CUMHURİYETİ EMEKLİ SANDIĞI KANUNU

    TÜRKİYE CUMHURİYETİ EMEKLİ SANDIĞI KANUNU

    Kanun Numarası: 5434

    Kabul Tarihi: 08/06/1949

    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 17/06/1949

    Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 7235

    BİRİNCİ KISIM : KURULUŞ

    Madde 1 - (Mülga madde : 16/05/2006 - 5502 S.K/43.mad)

    Madde 2 - (Mülga madde : 16/05/2006 - 5502 S.K/43.mad)

    Madde 3 - (Mülga madde : 16/05/2006 - 5502 S.K/43.mad)

    Madde 4 - (Değişik madde: 03/03/1954 - 6311/2 md.; (Mülga madde: 21/04/2005 - 5335 S.K./29.mad)

    Madde 5 - (Mülga madde: 21/04/2005 - 5335 S.K./29.mad)

    Madde 6 - (Mülga madde : 16/05/2006 - 5502 S.K/43.mad)

    Madde 7 - (Mülga madde : 16/05/2006 - 5502 S.K/43.mad)

    Madde 8 - (Mülga madde : 16/05/2006 - 5502 S.K/43.mad)

    Madde 9 - (Mülga madde : 16/05/2006 - 5502 S.K/43.mad)

    Madde 10 - (Mülga madde : 16/05/2006 - 5502 S.K/43.mad)

    Madde 11 - (Mülga madde : 16/05/2006 - 5502 S.K/43.mad)

    İKİNCİ KISIM: SANDIKTAN FAYDALANACAKLAR

    Madde 12 - Bu kanunla tanınan haklardan aşağıda (I) işaretli fıkrada yazılı yerlerde çalışanlardan, Türk uyruğunda olmak ve 18 yaşını bitirmiş bulunmak şartiyle, (II) işaretli fıkrada gösterilenler faydalanırlar.

    I - Daire, kurum ve ortaklıklar:

    a) Genel bütçeye giren daireler;

    b) Katma bütçeli daireler;

    c) Özel idareler;

    ç) Belediyeler;

    d) 26/06/1938 tarihli ve 3460 sayılı kanunda yazılı Murakabe Heyeti ile kuruluş, idare ve murakabeleri aynı kanun hükümlerine tabi Devlet Ekonomi Kurumları ve bunlara bağlı müesseseler (Emniyet Sandığı dahil);

    e) Özel kanunlarla kurulmuş ve kurulacak tüzelkişiliği bulunan Devlet kurumları (Kefalet sandıkları dahil);

    f) 10/09/1337 tarihli ve 151 sayılı kanuna göre kurulan Ereğli Kömür Bölgesi Amele Birliği;

    g) Özel kanunlarla kurulmuş ve kurulacak bankalar;

    h) Genel bütçeye giren veya katma bütçeli dairelerle özel idare ve belediyelere bağlı idare ve müesseseler;

    i) (h) bendinde yazılı dairelerin döner sermayeli iş ve teşekküleri;

    j) Ödenmiş sermayesinin yarısından fazlası yukarda sayılan daire, idare, banka ve kurumlardan birine veya bir kaçına ait ortaklıklarla bunların kendi sermayeleri ile kuracakları diğer ortaklıklar;

    k) Ticaret ve sanayi odaları ile ticaret ve zahire borsaları;

    l) Bu kanunla kurulan Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı;

    Yukarıda yazılı yerlerin hepsine bu kanunda (Kurum) denilmiştir.

    II - Faydalanacaklar:

    a) Cumhurbaşkanları;

    b) (Değişik alt bent: 03/03/1954 - 6311/6 md.) Özel, Teadül ve Kuruluş kanunlarına göre daimi kadrolarda derece esası üzerinden aylık veya ücret alanlar;

    (Kurumların özel kanunlarına göre teşekkül etmiş idare meclislerinin reis ve azalariyle 788 sayılı kanunun 2919 sayılı kanunla değişik 64 üncü maddesinde yazılı stajyerler dahil)

    c) (Değişik alt bent: 03/03/1954 - 6311/6 md.) Daimi kadrolarda aylık ücretle çalışan her çeşit hizmetliler;

    (İş yerlerindeki kapıcı, bekçi, odacı ve benzeri hizmetliler dahil kurumların İş Kanunu tatbik olunan iş yerlerinde çalışan işçileriyle Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Umum Müdürlüğünün 17 Mayıs 1937 tarih ve 3173 sayılı kanuna bağlı (2) sayılı cetveldeki hizmetlileriyle aynı kanuna bağlı (3) sayılı cetvelde yazılı olanlardan işçi vasfını haiz olan amele, amele çavuşu, mütehassıs amele, hamal, hamalbaşı, tayfa, gemici,bahçıvan, lambacı, lavajcı, drezinör ve kurumların serbest ve mukaveleli avukatları hariç).

    ç) Genel bütçe kanunlarına bağlı (K) ve (N) işaretli cetvellerde gösterilen kadrolarda çalışan memur ve hizmetliler;

    d) Amele Birliği aylık, ücretli daimi memur ve hizmetlileri;

    e) İller daimi komisyon üyeleri ile seçilmiş veya tayin edilmiş belediye başkanları (Emeklilik hakkı tanınan bir vazifede evvelce bulunmuş olmaları şartiyle);

    f) Kuruluş kanunları gereğince aylıklı kadrolarda ücretle çalıştırılanlar;

    g) Ticaret ve sanayi odaları ile ticaret ve zahire borsalarının tayinleri Ticaret Bakanlığınca yapılan ve sürekli kadrolarda çalışan aylık ücretli daimi memurları;

    h) Astsubaylar ve Astsubay erbaşlar ve ordu uzman erbaşları;

    i) Hatbakıcı, hat başbakıcı, dağıtıcı ve başdağıtıcılarla vaizler, hayrat hademeleri ve dersiamlar;

    j) (Değişik bend: 28/05/2003 - 4861 S.K./20. md.) Harp okulları, fakülte ve yüksek okullarda Türk Silahlı Kuvvetleri hesabına okuyan veya kendi hesabına okumakta iken askeri öğrenci olanlar ile astsubay meslek yüksek okulları ve astsubay nasbedilmek üzere temel askerlik eğitimine tabi tutulan adaylar;

    Fakülte veya yüksek okullar ile meslek yüksek okullarında kendi hesabına okuduktan sonra muvazzaf subay veya astsubay nasbedilen veya askerlik hizmetini müteakip muvazzaf subay veya astsubaylığa geçirilenler;

    (Değişik paragraf: 28/06/2001 - 4699 S.K./23. md.) Fakülte ve yüksekokullarda kendi hesabına okuduktan sonra muvazzaf subay nasbedilen veya askerlik hizmetini takiben muvazzaf subay nasbedilenler ve astsubay sınıf okulu öğrencileri;

    k) Erler;(Vazife malüllükleri ile vazifeden doğma ölümleri halinde.)

    l) (Ek alt bent: 09/06/1952 - 5951/1 md.) Emeklilik hakkı tanınan vazifelerde bulunduktan sonra milletvekilliğine seçilenler;(seçimlerinden itibaren (6) ay içinde yazı ile Sandığa müracaat ettikleri)

    m) (Ek alt bent: 11/03/1954 - 6388/1 md.) 5441 sayılı kanun hükümlerine istinaden Devlet Tiyatrosunda mukavele ile çalışan sanatkarlar,

    n) (Ek alt bent: 01/03/1971 - 1377/1 md.;Değişik bend:07/12/2004 - 5272 S.K./85.mad;Değişik bend: 03/07/2005-5393 S.K/85.mad) Sosyal güvenlik kuruluşlarına tâbi görevlerde bulunmadan veya bu kuruluşlara tâbi olarak çalışmakta iken illerin daimi komisyon üyeliğine veya belediye başkanlığına seçilen ve atananlar ile Sandıktan veya diğer sosyal güvenlik kuruluşlarından emekli, yaşlılık veya malûllük aylığı almakta iken belediye başkanlığına seçilen ve atananlar, istekleri üzerine istek dilekçelerinin Sandık kayıtlarına geçtiği tarihi takip eden ay başından itibaren emekli kesenekleri kendilerince, karşılıkları kurumlarca ödenmek ve emekli aylıkları Sandıkla ilgilendirildikleri tarihten itibaren kesilmek suretiyle,

    o) (Ek alt bent: 27/09/1983 - 2899/1 md.) İstekleri halinde 30/09/1960 tarihli ve 91 sayılı Kanunun 17 nci, 28/07/1967 tarihli ve 933 sayılı Kanunun 4 ve 8 inci maddeleri hükümlerine göre Devlet Planlama Teşkilatında sözleşme ile çalışanlar,

    30/07/1981 tarihli ve 2499 sayılı Kanunun 26 ncı maddesi hükümlerine göre Sermaye Piyasası Kurulunda sözleşme ile çalışanlar,

    12/03/1964 tarihli ve 441 sayılı Kanunun 18 inci maddesi hükümlerine göre Devlet Yatırım Bankasında sözleşmeli çalışanlar,

    Yukarıda gösterilenlere (Cumhurbaşkanları ile erler hariç) bu kanunda "iştirakçi ve isteğe bağlı iştirakçi" denilmiştir, İştirakçi ve isteğe bağlı iştirakçi olanlar Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı ile isteklerine bakılmaksızın ilgilendirilirler ve haklarında ayrıca İş ve İşçi Sigortaları Kanunlarının hükümleri uygulanmaz. *1*

    Mahiyetleri daimi olan hizmetler için geçici kadro alınamaz.

    (Ek fıkra: 11/10/2001 - 4710 S.K./2. md.) Bu Kanunun uygulamasında en yüksek Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı iştirakçisi olarak en yüksek Devlet memuru esas alınır.

    (Ek paragraf: 17/09/2004 - 5234 S.K./3.mad) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tâbi olarak en az on yıl çalıştıktan sonra, memurluktan çıkarılmış olanlar ile aynı Kanunun 96 ncı maddesi kapsamına girenler ve anılan Kanunun 48 inci maddesinin (A) bendinin (5) numaralı alt bendinde aranan nitelikleri kaybedenler hariç olmak üzere herhangi bir nedenle memurluktan ayrılmış olanlar, memurluktan ayrıldıkları tarihten itibaren altı ay içinde yazılı olarak Sandığa başvurmaları ve emeklilik keseneği ve kurum karşılıklarını ait olduğu ay içinde Sandık hesabına yatırmaları şartıyla başvuru tarihini takip eden aybaşından itibaren Sandıkla ilgilendirilirler. Sandığın diğer iştirakçileri de 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tâbi olanlar ile aynı esaslar çerçevesinde bu uygulamadan yararlanabilirler. Bunların emeklilik keseneklerine, emeklilik keseneğine esas aylık, derece ve kademeleri ile ayrıldıkları göreve ilişkin ek göstergeleri esas alınır ve Sandığa emekli keseneği ödedikleri her yıl için bir kademe ilerlemesi ve eğitim durumları itibariyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre yükselebilecekleri dereceyi geçmemek şartıyla her üç yıl için bir derece yükselmesi uygulanır. Ancak, bu süreler, tekrar Sandığa tâbi bir göreve başlayanlar için de geçerli olmak üzere emeklilik ikramiyesinin süre ve miktar yönünden hesabı ile kazanılmış hak aylıklarının tespitinde dikkate alınmaz. Bu şekilde Sandıkla ilgilendirilenler bu Kanunun uygulanmasında isteğe bağlı iştirakçi olarak kabul edilirler.

    (Ek paragraf: 17/09/2004 - 5234 S.K./3.mad) Yukarıdaki paragrafta belirtilenlerden, toplu ya da fasılalı olarak toplam altı aydan daha fazla süreye ilişkin emekli kesenekleri ile kurum karşılıklarını süresinde ödemeyenlerin isteğe bağlı iştirakçilikleri sona erer. Sandıkla ilişkilendirilme isteğinden vazgeçtiğini yazılı olarak Sandığa bildirenlerin de isteğe bağlı iştirakçiliklerine başvuru tarihini takip eden ay başından itibaren son verilir. Diğer sosyal güvenlik kurumları ile zorunlu olarak ilgilendirilmelerini gerektirir görevlerde çalışmakta olan ya da çalışmaya başlayanlar ile diğer sosyal güvenlik kurumlarından veya Sandıktan kendi çalışmasından dolayı aylık bağlanmış olanlar isteğe bağlı iştirakçi olamazlar. Bunlardan diğer sosyal güvenlik kurumlarına tâbi olarak çalışmaya başlayıp bu görevleri sona erenler de altı ay içinde yazılı olarak isteğe bağlı iştirakçi olmak üzere başvuruda bulunabilirler.

    ÜÇÜNCÜ KISIM : BU KANUNLA TANINAN HAKLAR

    Madde 13 - Bu Kanunla tanınan haklar şunlardır:

    a) Emekli aylığı;

    b) Adi malüllük aylığı;

    c) Vazife malüllüğü aylığı;

    ç) (Mülga bend: 21/04/2005 - 5335 S.K./29.mad)

    d) Dul ve yetim aylığı;

    e) Harp malüllüğü zammı;

    f) Toptan ödeme;

    g) Emekli keseneklerinin geri verilmesi;

    h) (Mülga bent: 23/02/1965 - 545/4 md.)

    i) 65 inci maddede yazılı yardımların yapılması;

    j) İkramiyeler.

    DÖRDÜNCÜ KISIM : SANDIĞIN GELİRİ VE TAHSİL ŞEKİLLERİ

    Madde 14 - Sandığın gelirleri şunlardır:

    a) (Değişik bent: 07/05/1986 - 3284/3 md.) İştirakçilerin emeklilik keseneğine esas aylık tutarları üzerinden her ay kesilecek %16 emeklilik kesenekleri;

    Ay başlarından sonra vazifeye girenlerin o aya ait eksik aylık veya ücretlerinden kesenek alınmaz.Ay başlarından sonra vazifeden ayrılanların eksik aylık veya ücretlerinden tam kesenek alınır.

    b) Emeklilik hakkı tanınan bir vazifeye ilk defa girenlerin veya önceden emeklilik hakkı tanınan vazifelerde bulunmadan çalışmakta olduğu vazifesi emekliliğe tabi hale getirilenlerin (Bu vazifelerde çalışmakta olanlarla kesenekleri geri verilenlerden bunları iade etmek istemiyenler dahil) emekliliğe esas ilk tam aylık veya ücretlerinden kesilecek %25 giriş kesenekleri;

    Bu gibilerden o ay için ayrıca (a) fıkrasında yazılı %16 kesilmez.(5)

    c) Emekliliğe esas aylık veya ücretleri yükselme suretiyle artanların ilk aya ait artış farkları;

    Emekliliğe esas aylık veya ücretinden daha aşağı aylık veya ücretli bir vazifeye geçmiş olanların sonradan evvelki aylık derecesine yükselmeleri halinde artış farkı kesilmez.

    Aylık veya ücret tutarlarında kanunlarla yapılacak artırmalarla 15 inci maddenin (b) fıkrasında gösterildiği üzere ücretleri ilk derece ücretleri tutarından az olanların bu ücretlerine yapılacak zamlar yükselme sayılır.

    ç) Subay ve askeri memurlardan mahkeme kararı ile nasp ve rütbeleri düzeltilenlere ödenen aylık farklarından dolayı (a) ve (c) fıkralarına göre alınacak kesenek ve artış farkları;

    d) (Değişik bent: 07/05/1986 - 3284/3 md.) (a) fıkrasında yazılı %16 emeklilik keseneğine karşılık %20, (b, c ve ç) fıkralarında yazılı paralara eşit olarak kurumlarınca verilecek karşılıklar;(5)

    e) (Mülga bent: 07/02/1969 - 1101/2 md.)

    f) Değişik bent: 07/05/1986 - 3284/3 md.) 55 inci maddeye göre bağlanacak vazife malullüğü aylıkları ile 66 ncı maddenin (ç) fıkrasına göre bağlanacak dul ve yetim aylıkları için her yıl kurum bütçelerinin aylık veya ücret bölümlerindeki ödeneklerin %4'ü oranında verilecek ek karşılıklar; *1*

    g) İştirakçilerin aylık veya ücretlerinden kurumlarınca kesilen inzibati para cezaları;

    h) (Değişik bent: 07/05/1986 - 3284/3 md.) 17 nci madde gereğince alınacak paralar;

    i) Kurumlarda harç pulları dışında her çeşit pul, bilet ve yardım makbuzları satışlarından alınan satış aidatının yarısı;

    j) 15 inci maddenin (e) fıkrası ile 28, 34, 38, 39, 42, 56, 64, 65, 81 ve 89 uncu maddelere göre ödenecek paralar;

    k) Sandık gelirlerinin işletilmesinden elde edilecek her çeşit karlar;

    l) Bağışlar ve başka çeşitli gelirler.

    BEŞİNCİ KISIM: EMEKLİ KESENEĞİNE ESAS TUTULACAK AYLIK,ÜCRET VE ÖDENEKLER

    Madde 15 - Emeklilik keseneği, aşağıda yazılı aylık ve ücret tutarları ile ödeneklerden alınır:

    a) (Mülga bend: 21/04/2005 - 5335 S.K./29.mad)

    b) (Değişik bent: 11/03/1954 - 6388/2 md.;Mülga bend: 21/04/2005 - 5335 S.K./29.mad)

    c) (Mülga bend: 21/04/2005 - 5335 S.K./29.mad)

    ç) Emeklilik hakkı tanınan vazifelerde bulunduktan sonra illerin daimi komisyonu üyeliklerine seçilenlerle belediye başkanlığına seçilen veya tayin edilenlerin, kadro ödeneklerini geçmemek şartiyle son müktesep hak derecelerinin aylık veya ücret tutarları;

    Bu aylık veya ücret tutarları kadro ödeneklerinden fazla bulunur ve kadro ödenekleri de 30/06/1939 tarihli ve 3656 sayılı kanunun 28/12/1946 tarihli ve 4988 sayılı kanunla değiştirilen 1 inci maddesinde yazılı aylık tutarlarından birine uymazsa en yakın üst derece aylık veya ücret tutarları;

    Bunlar sözü geçen kanuna göre yükselme müddetlerini doldurdukça kesenekleri, kadro ödeneklerinin müsait olması şartiyle iktisap edecekleri üst derece aylık veya ücretlerinin tutarlarından alınır.Ancak bu muamele kendilerine bu kanun dışında, bir hak vermez.

    d) Vaiz ve dersiamların ve başdağıtıcı ve hat başbakıcılarla dağıtıcı ve hat bakıcıların bütçe kanunları ile kabul edilen aylıkları tutarları;

    e) (Değişik bend: 28/05/2003 - 4861 S.K./21. md.) Harp okulları, fakülte ve yüksek okullarda Türk Silahlı Kuvvetleri hesabına okuyanlar ile astsubay meslek yüksek okulları ve astsubay nasbedilmek üzere temel askerlik eğitimine tabi tutulanların öğrenci harçlıkları ile teğmen veya astsubay çavuş aylıkları arasındaki farkın keseneği aynı esaslara göre öğrenciler adına kurumlarınca ödenir.

    Bunların 31 inci madde gereğince emeklilik müddetlerinden indirilen yılları takip eden yıla ait aylıklarından kesenek alınmaz.

    Fakülte, yüksek okul veya meslek yüksek okullarında kendi hesabına okuduktan sonra muvazzaf subay veya astsubay nasbedilen veya askerlik hizmetini takiben muvazzaf subay veya astsubaylığa geçirilen ve bir yıllık deneme süresini başarı ile tamamlayarak Türk Silahlı Kuvvetleri kadrolarına asil olarak atananların yüksek öğrenim süresinin fiili hizmetlerinden sayılması nedeniyle doğacak borçlanmaya ait borç miktarı, göreve başladıkları tarihteki rütbeleri aylığının emekli keseneğine ait unsurları ve borçlanmanın yapıldığı tarihteki katsayı rakamı esas alınarak hesaplanır. Borç miktarına ait kesenek ilgilinin aylığından kesilerek, karşılığı da kurumlarınca verilmek suretiyle, tebliğ tarihinden itibaren üç yıl içinde Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığına ödenir.

    Ancak, yüksek öğrenim süresinin fiili hizmetlerinden sayılması nedeniyle yapılacak borçlanma tahakkukunun bir yıllık deneme süresinin bitiminden itibaren altı ay içinde yapılması şarttır. Tahakkukun altı aylık sürenin bitiminden sonra yapılması durumunda, borç tahakkuku, tahakkukun yapıldığı tarihteki hükümler dikkate alınarak yukarıda belirtilen esaslar dahilinde yapılır. Deneme süresi içerisinde veya bitiminde, Türk Silahlı Kuvvetlerinden ilişiği kesilen kişiler, yüksek öğrenim süresini borçlanamaz.

    f) Açıktan tayin edilen vekillerin, kanunlarına göre, aldıkları vekillik aylık veya ücretleri tutarları;

    Emeklilik hakkı tanınan vazifelerde önceden bulunanların vekil tayin edildikleri vazifelerin aylık veya ücretlerini geçmemek şartiyle müktesep hak dereceleri ve evvelki vazifelerde geçmiş müddet ile vekillik ettikleri vazifelerde geçecek müddetlere göre yükselme müdetlerini doldurdukça, bu kanun hükümleri dışında bir hak vermemek şartiyle bir üst derece aylık veya ücretleri tutarları;

    g) (Değişik bent: 17/05/1990 - 3650/1 md.) Görevden uzaklaştırılan, görevi ile ilgili olsun veya olmasın herhangi bir suçtan tutuklanan veya gözaltına alınanlardan kanunları gereğince tam veya eksik aylığa müstehak bulunanların emeklilik keseneğine esas aylık ücretlerinin yarısı;

    Kanunlarına göre bu müddetler için sonradan görevlerine iade edilerek tam aylığa hak kazananların ise emeklilik keseneğine esas aylık veya ücretlerinin tamamı.

    h) (Değişik bent: 13/11/1981 - 2559/2 md.) Kazanılmış hak aylık derecelerinden en çok üç aşağı dereceye kadar olan kadrolara atanan veya seçilenlerin, aylıkları genel hükümlere göre tespit edilmekle beraber emeklilik keseneklerine ve kurum karşılıklarına, kazanılmış hak aylık derece ve kademeleri esas alınır. Bunlar kesenek ödedikleri derecelerin son kademesine kadar kademe ilerlemesinden yararlanırlar. Ancak, atandıkları veya seçildikleri tarihlerdeki derece ve kademe ile ilerledikleri kademe tutarları arasındaki farklara ait artış farklarının, kesenek ve kurum karşılıklarının tamamı ilgililerin aylıklarından kesilir.

    i) (Ek bent: 09/06/1952-5951/3 md; Değişik bent: 08/02/1954 - 6244/2 md.) 12 nci maddenin II işaretli fıkrasının (1) bendinde yazılı olanların emekliliğe esas olan son aylık veya ücret tutarları;

    (Mülga paragraf: 21/04/2005 - 5335 S.K./29.mad)

    ALTINCI KISIM: EMEKLİ KESENEKLERİNİN KESİLME VE SANDIĞA GÖNDERİLME ŞEKLİ

    Madde 16 - Emeklilik kesenekleri kurumlarca aylık, ücret veya ödeneklerin bordrolarında gösterilir ve bunların hak sahiplerine ödenmesi sırasında kesilir.

    Aylık, ücret veya ödeneklerin emanet hesaplarına alınması hak sahiplerine ödeme sayılır. Bunların 15 inci maddenin (g) fıkrasında yazılı haller dışında kanun veya hüküm ile veyahut idari, inzibati sebeplerle eksik verilmesi emekli keseneğinin eksik hesaplanmasını icabettirmez.

    Talim ve manevra için rütbe ile silah altına alınan iştirakçilerden rütbeleri aylıkları, vazife aylık veya ücretlerinden fazla olanların istihkak farklarına ait emekli kesenekleri vazife aylık veya ücretlerinden kurumlarınca ve seferberlik ve harb için silah altına alınanlardan vazife aylık veya ücretleri rütbeleri aylıklarından fazla olanların istihkak farklarına ait emekli kesenekleri de, rütbeleri aylıklarını ödiyen kurumlarca kesilerek Sandığa gönderilir.

    Madde 17 - (Değişik madde: 07/05/1986 - 3284/4 md.)

    Kurumlar 14 üncü maddede yazılı Sandık gelirlerinden;

    a) (Değişik bent: 13/07/1993 - KHK - 486/20 md.) a, b, c, ç, d fıkralarında yazılı kesenek ve karşılıkları aylık, ücret veya tahsisatın tediyesi gününü takip eden günden başlamak üzere 7 gün içinde,

    b) (f) fıkrasında yazılı %4'lerin tamamını, bütçelerinin yetkili makamlarca tasdik edildiği tarihleri takip eden aybaşlarından itibaren en çok (6) ay içinde ve aylık eşit taksitlerle ve yıl içinde alınan ek tahsisatlara ait %4'lerin tamamının da o yılın son gününü geçmemek üzere bunların alındığı tarihleri takip eden 2 ay içinde,

    c) (Değişik bent: 13/07/1993 - KHK-486/20 md.) g, h, i fıkralarında yazılı olanları tahsilleri gününü takip eden günden başlamak üzere 7 gün içinde,

    ç) (j) fıkrasında yazılı olanları, ilgili maddelerinde gösterilen süreler içinde.

    Sandığa veya Sandık adına postaya veya bankaya yatırmaya mecburdurlar.

    Gelirlerin ve tahsilatın Sandığa veya Sandık adına postaya veya bankaya yatırılmasını müteakip, kurumlar,14 üncü maddenin (f, g, h, i, k, l) fıkralarında ve 28 inci maddede yazılı gelirler için gelirin cinsini, miktarını, makbuzun tarih ve sayısını ve hangi banka veya posta idaresine yatırıldığını gösterir muhtasar bordroyu Sandığa gönderirler.

    14 üncü maddenin (a, b, c, ç, d) fıkraları ile 34,38 ve 39 uncu maddelerde yazılı gelirler için, kurumlarca iştirakçilerin adı, soyadı ve emeklilik sicil numaraları ile her çeşit emeklilik kesenekleri, kurum karşılıkları, hizmet borçlanmasına ait tahsilat ve bu mahiyetteki paralar ait olduğu ay sütununda gösterilmek suretiyle her takvim yılı için iki nüsha "Şahıs Emeklilik Kesenekleri İcmal Bordrosu" düzenlenir.

    Bir ay içindeki fiili ve itibari hizmet süreleri tahakkuk ettirilerek sütununa yazılır ve yıl sonunda bu Kanunda yer alan maddelere göre bu hizmetlere ait paralar hesap edilerek ayrıca kaydolunur.

    Kurumlar bu bordroların, bağlı oldukları tediye merkezinin parasal mutabakatını aldıktan sonra, birinci nüshasını en geç müteakip yılın Ocak ayı sonuna kadar Sandığa veya Sandık adına postaya verirler. Bordoların ikinci nüshaları kurumlarca yıllar itibariyle arşivlenir.

    Tediye merkezleri her kurumun aylık ödeme bordrosundaki kesinti sütunlarında gösterilen Sandık gelirlerinin aylık toplamını, her sayfası bir kuruma tahsis edilecek bir deftere Sandık gelirinin cinsine göre ayrı ayrı göstermek suretiyle her ay kaydederler.

    Yıl sonlarında tediye merkezlerince, zımbalı olan bu defterin kurumlar itibariyle toplamları yapılır ve bundan da bir icmal bordrosu çıkarılır ve her yıl Ocak ayı sonuna kadar Sandığa veya Sandık adına postaya verilir.

    İcmal sütununun altında her ay gönderilen paralara ait banka veya posta makbuzlarının gün, sayı ve muhteviyatları da gösterilir.

    Sandık gelirlerini tahakkuk ettirmeyen, yukarıda yazılı süreler içinde kesmeyen veya göndermeyen kurumların ve tediye merkezlerinin tahakkuk ve ödemeyle ilgili memurları ile sorumlu muhasiplerinden bu paralar %10 fazlasıyla birlikte ve Sandığın talebi üzerine 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna göre mahalli maliye teşkilatınca tahsil olunur.

    Şu kadar ki, kendilerinden para cezası tahsil edilecek memur ve muhasiplerin kurumları tarafından, gecikmenin mücbir sebepler dolayısıyla vaki olduğu bildirildiği ve Sandık Yönetim Kurulunca bu husus haklı görüldüğü takdirde para cezasının tahsilinden vazgeçilir.

    (ç) fıkrasında yazılı süreler içerisinde yatırılmayan Sandık gelirleri ise, kurumlarından %30 faizi ile birlikte 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna göre tahsil olunur.

    Kurumların bütçelerindeki ödeneğin yetmemesi veya ödenek mevcut olduğu halde mahalline ödeme emri gönderilmemesi dolayısıyla Sandık gelirlerinin zamanında gönderilmemesi halinde bu paralar %20 gecikme zammıyla birlikte ilgili kurumdan alınır.

    Yukarıda yazılı defter ve icmal bordroları Sandıkça hazırlanır.

    Sandık Genel Müdürü, kurumların bu Kanunda yazılı konularda Sandığa karşı vecibelerini yerine getirip getirmediğini, mahalli en büyük amirin tefrik edeceği bir memurla birlikte müfettişleri eliyle münferiden veya yıllık çalışma programları çerçevesinde teftiş ettirebilir.

    Sandık müfettişlerinin bu görevlerini yerine getirmek için isteyecekleri defter, kayıt, hesap ve'sair belgelerin ibrazı zorunludur. Bunları vermeyenler hakkında 128 inci madde hükümleri tatbik olunur.

    Madde 18 - Ay başlarından sonra başka bir kurumda emeklilik hakkı tanınan bir vazifeye geçen iştirakçilerden aylık, ücret veya ödeneklerini peşin alanların emekli kesenekleri, ödemeyi yapan kurumlarca, aylık veya ücretlerini ay sonlarında alanların kesenekleri de geçtikleri kurumlarca tam olarak kesilip karşılıkları ile birlikte 17 nci maddede yazılı esaslara göre Sandığa ödenir.

    Madde 19 - Sandık gelirlerinin kurumlarca ödenecek kısımları için gerekli ödenekler her yıl bütçelerine tamam olarak konur. Tamam veya hiç konulmamış ödenekleri bütçeleri tasdik eden makamlar tamamlatmaya mecburdurlar.

    YEDİNCİ KISIM: SANDIĞIN MEVCUTLARI

    Madde 20 - (Mülga madde : 16/05/2006 - 5502 S.K/43.mad)

    Madde 21 - (Mülga madde : 16/05/2006 - 5502 S.K/43.mad)

    Madde 22 - (Mülga madde : 16/05/2006 - 5502 S.K/43.mad)

    Madde 23 - (Değişik madde: 07/05/1986 - 3284/6 md.)

    Sandığın her yıl; bütçesine konulacak ödenekten iki iştirakçinin kefaletiyle ve Sandığa tabi veya diğer sosyal güvenlik kurumlarına prim ödemek suretiyle geçen sürelerinin toplamı en az beş yıl olan istirakçilere, faiz haddi %5'ten aşağı olmamak üzere borç para verilebilir.

    Verilecek borcun miktarı iştirakçilerin aylık veya ücretlerinin 3 katını geçemez. Verilen borç para en çok iki yıl içinde geri alınır.

    Verilen borç para, iştirakçilerin mensup oldukları kurumlar tarafından, Sandıkça gönderilen ve bir kayıt sistemi ile borç bitinceye kadar muhafaza edilecek olan mektuplardaki miktarlara göre, ilgililerin borç aldıkları ayı takip eden aybaşından itibaren aylıklarından gerekli kesinti yapılarak ad ve soyadları ile emeklilik sicil numaraları da doğru ve tam olarak kaydolunmak suretiyle düzenlenecek tahsilat bordroları ile bağlı bulundukları saymanlıklar tarafından ilgili bankalar vasıtasıyla Sandığa gönderilir.

    (Değişik fıkra: 13/07/1993 - KHK-486/21 md.) Her ay başında yapılan borç para kesintileri toplamı saymanlıklar tarafından en geç 7 gün içinde tahsilat bordroları ile birlikte Sandık adına bankaya intikal ettirilir. Bankaca ekstrelerle birlikte Sandığa gönderilir. Kesilen borç para taksitlerini bu süre içinde ilgili bankalara intikal ettirmeyen saymanlıkların bu işle görevli memurlarından, Sandığın talebi üzerine, ilgili bankalara yatırılacak para miktarı üzerinden %30 faiz kurumlarca tahsil edilir ve Sandığa gönderilir. Bu faiz, ödemeyenlerden Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna göre mahalli maliye teşkilatınca tahsil edilir.

    Borcun tamamını ödemeden emekli, adi malul, vazife veya harp malulü ve er vazife malulü olanların kendilerine, ölenlerin dul ve yetimlerine veya kanuni mirasçılarına ödenecek emekli ikramiyesinden borç artıkları def'aten, ikramiyelerinin borç artıklarını karşılamaması halinde Sandıkça veya diğer sosyal güvenlik kuruluşlarınca bunlara ödenecek aylıklardan taksitler halinde veya yapılacak toptan ödeme veyahut sair adlarla ödenecek toplu paralardan def'aten tahsil edilir.

    Sandıktan borç para almış bulunanlara kefil olmuş iştirakçilerden borcun tahsili cihetine gidilmesi hallerinde de yukarıdaki hükümler uygulanır.

    Borç vermeye ait diğer hususlar yönetmelikte belirtilir.

    Madde 24 - (Mülga madde: 03/03/1954 - 6311/19 md.)

    Madde 25 - (Mülga madde : 16/05/2006 - 5502 S.K/43.mad)

    SEKİZİNCİ KISIM: HESAP İŞLERİ

    Madde 26 - (Mülga madde : 16/05/2006 - 5502 S.K/43.mad)

    Madde 27 - (Mülga madde : 16/05/2006 - 5502 S.K/43.mad)

    Madde 28 - (Mülga madde : 16/05/2006 - 5502 S.K/43.mad)

    Madde 29 - (Mülga madde : 16/05/2006 - 5502 S.K/43.mad)

    DOKUZUNCU KISIM: BU KANUNLA TANINAN HAKLARIN BAŞLANGICI

    Madde 30 - İştirakçilere bu kanunun 13 üncü maddesi ile tanınan haklar, durumlarına göre 14 üncü maddenin (a) veya (b) fıkraları gereğince ilk alınan keseneklerin ilgili bulunduğu ay başından başlar.

    ONUNCU KISIM: FİİLİ HİZMET MÜDDETİ

    Madde 31 - Fiili hizmet müddeti, iştirakçinin 30 uncu madde gereğince bu kanunla tanınan haklardan faydalanmıya başladığı tarihten itibaren tam kesenek vermek suretiyle geçirdiği müddettir.

    Ay başlarından sonra vazifeden ayrılanlar için ayrıldıkları ayın tamamı fiili hizmet müddeti sayılır.

    13/11/1943 tarihli ve 4489 sayılı kanun gereğince aylıksız geçen izin müddetlerinin fiili hizmet müddeti sayılması, bunlar için son aylık veya ücret, yükselme yapılmış ise, yükselen aylık veya ücret üzerinden 14 üncü maddenin (a) ve (c) fıkraları gereğince her aya ait keseneğin ilgililer tarafından 17 nci maddenin (a) fıkrasında yazılı müddet içinde Sandığa gönderilmesine bağlıdır.

    Bu takdirde bunların karşılıkları, Sandığın bildirimi üzerine, kurumlarca ödenir.

    Ancak sözü geçen kanunun 2 nci maddesinin (a) fıkrası gereğince bunlardan başarı ile dönemiyenlerin bu müddetleri fiili hizmet müddeti sayılmaz.

    (Değişik fıkra: 28/05/2003 - 4861 S.K./22. md.) Harp okulları, fakülte ve yüksek okullar ile astsubay meslek yüksek okullarında sınıfını geçemeyen Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu askeri öğrencilerin, fazla öğrenim yılları fiili hizmet müddetlerinden indirilir. Fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokullarında kendi hesabına okuduktan sonra muvazzaf subay veya astsubay nasbedilen veya askerlik hizmetini takiben muvazzaf subay veya astsubaylığa geçirilenlerin, normal süreyi aşan öğrenim süreleri fiili hizmet müddetinden sayılmaz.

    (Değişik fıkra: 28/05/2003 - 4861 S.K./22. md.) Bu okulları tamamlayamayarak ayrılanların ve fakülte, yüksek okul veya meslek yüksek okullarında kendi hesabına okuduktan sonra astsubay nasbedilmek üzere temel askerlik eğitimine tabi tutulanlardan bu eğitimi tamamlayamayarak ayrılanların buralarda geçen öğrenim ve eğitim müddetleri fiili hizmet müddeti sayılmaz.

    Er olarak silah altına alınan iştirakçilerin eksik aylık veya ücret almak suretiyle geçen müddetleri bu aylık veya ücretlerinin tamamı üzerinden kesenek ve karşılıkları alınmak suretiyle, fiili hizmet müddeti sayılır.

    (Değişik fıkra: 17/05/1990 - 3650/2 md.) 15 inci maddenin (g) fıkrasının birinci bendinde yazılı olanların fiili hizmet müddetleri yarım hesaplanır.

    Madde 32 - İştirakçilerin; bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra aşağıda yazılı vazifelerde geçen fiili hizmet müddetlerinin her yılı için hizalarında gösterilen müddetler eklenir:

                                     Eklenecek

                                     müddetler

          İştirakçiler            Hizmetin geçtiği yerler       Ay

    a) Muvazzaf, yedek ve Astsubaylarla          Cumhuriyet Ordusu kadrolarında

    askeri memur ve Astsubay erbaşların;                   3

    b) (Değişik: 04/04/1995 - 4104/1 md.) Asaleti onaylanmış

    olmak şartıyla Adaylıkta geçirilen süreler dahil polis,

    komiser yardımcısı, komiser, başkomiser, emniyet amiri,

    emniyet müdürleri ile bu ve daha yukarı maaş ve

    derecelerdeki emniyet mensuplarının       Emniyet ve polis mesleğinde      3

    c) Lokomotif, makinist ve ateşçilerinin;      Lokomotif üzerinde       6

    ç) Gemi ateşçi ve kömürcüleriyle dalgıçların;      Denizde       6

    d) Atelye, fabrika, havuz ve depolarda çalışanların;   I - Çelik demir ve pirinç döküm işlerinde; 6

                      II - Zehirli, boğucu gaz, asit, boya işleriyle gaz

                      maskesi ile çalışmayı gerektiren başka işlerde;

                 III- Patlayıcı maddeler yapılmasında;

                      IV - Lokomotif ve gemi kazanlarının onarılması

                      ve temizlenmesi işlerinde;

                      V - Gemilerin (Sintine) lerinde ve (Dabilbotom)

                      gibi kapalı sarnıçlar içindeki raspa ve boya işlerinde;

                      VI - Oksijen, elektrik kaynağı, keski, tabanca ile

                      perçin, takım sertleştirilmesi ve kum püskürtme

                      suretiyle raspa işlerinde;

    e) Maden istihsalinde çalışanların;         Toprak altında maden çıkartma işlerinde;    6

    f) (Ek bent:11/03/1954 - 6388/3 md.) Devlet       Devlet Tiyatrosu sanatkarlığında 3

    Tiyatrosu sanatkarlarının

    g) (Ek bent: 01/09/1956 - 6842/1 md; Değişik:       Zirai Mücadele ve zirai karantina teknik

    01/06/1967-875/1 md.) Tarım Bakanlığı Zirai       ve idari işleri ile salgın, bulaşıcı, paraziter

    Mücadele ve Karantina Teşkilatı ile Veteriner    hayvan hastalıklariyle mücadele işlerinde   2

    Teşkilatında vazife gören memur ve hizmetlilerin         

    h) (Ek bent: 19/09/1972 - 1621/1 md.) Mesleği olan    Mesleği icabı röntgen, radyum ve benzeri

    ve bu sebeple röntgen, radyum ve benzeri iyonizan    iyonizan radyasyon laboratuvarların da.   3 ay

    radyasyonlarla bilfiil çalışan tabip, teknisyen, sağlık   

    memuru, radyasyon fizikçisi ve teknisyeni ve iyonizan                  

    radyasyonla yine bilfiil çalışan bilumum personel ve

    yardımcıları.

    Yukardaki fıkra kapsamına giren iştirakçilerin fiili hizmetlerine eklenecek müddet,5434 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra görevde bulunup da, o zamandanberi iyonizan radyasyon laboratuvarlarında

    bilfiil çalışmış olanların emeklilik işlemlerinde uygulanır.

    İ) (Ek bent: 11/08/1977 - 2098/2 md.)

    I. Türkiye Radyo-Televizyon Kurumun-

    da haber hizmetini yapan ve yürüten

    Daire Başkanı, Müdür, Müdür Yardım-

    cısı, Şef, muhabir, redaktör spiker, re-

    daktör, mütercim, kameraman, fotoğ-

    rafçı, ışıkçı, sesci, teknisyen, teleks   Türkiye Radyo- TV Kuru-

    operatörü,            mu haber hizmetlerinde            3 ay

    Yukarıdaki fıkra kapsamına giren iştirakçilerin fiili hizmetlerine eklenecek süre,359 sayılı TRT Kanununun yürürlüğe girdiği tarihten sonra Kurumun haberhizmetlerinde bilfiil çalışmış olanların emeklilik işlemlerinde uygulanır.

    II. Basın kartı yönetmeliğine göre basın

    kartı sahibi olmak suretiyle gazeteci

    lik yapanlardan memurluğa girip de,

    meslekleriyle ilgili görevlerde istih-

    dam edilenler            Basın müşavirleri         3 ay

    Yukarki (c, ç, d, e) fıkralarında gösterilen vazifelerde bir yıl içindeki çalışma saatlerinin her sekiz saati bir gün hesaplanır.

    Yıllık çalışma saatleri toplamının ay kesirleri tam ay sayılır.

    (a) fıkrasında yazılı olanlardan mütaakıp fıkralarda gösterilen hizmetler de çalışanlar yalnız (a) fıkrasında yazılı fiili hizmet müddeti zamlarından faydalanırlar.

    Madde 33 - 32 nci maddede gösterilen vazifelere yıl başından sonra girenlerin fiili hizmet müddet zamları, girdikleri ay hariç olmak üzere, o yılın geri kalan ayları için ve yıl sonundan önce ayrılanların fiili hizmet müddeti zamları da, ayrıldıkları ay da dahil olmak üzere, yılın geçmiş ayları için hesaplanır.

    (Değişik fıkra: 08/07/1971 - 1425/4 md.) Fiili hizmet müddeti zamları, emeklilik muamelerinde fiili hizmet sayılır. Bu zamların toplamı 8 yılı geçemez. Lokomotif makinist ve ateşçileri 8 yıl kaydına tabi değildir.

    Madde 34 - Kurumlar, iştirakçilerin fiili hizmet müddeti zammı yapılmasını gerektiren vazifelerdeki yıllık çalışma müddetlerini ve yapılacak zamları gösteren izahlı cetvelleri, yıl sonlarından itibaren 3 ay içinde Sandığa göndermeye mecburdurlar.

    Bunlar için ilgililerden ayrıca kesenek alınmayıp o yıldaki son aylık veya ücretleri üzerinden eklenecek müddete ait istihkakları toplamının %10'u, yarısı kesenek ve yarısı karşılık sayılmak üzere; kurumlar tarafından yukarda yazılı cetvellerle birlikte Sandığa gönderilir.

    ON BİRİNCİ KISIM: İTİBARİ HİZMET MÜDDETİ

    Madde 35 - İtibari hizmet müddeti, bu kanun gereğince bağlanacak aylıklar ve yapılacak kesenek iadesi ve toptan ödemelerin hesabında fiili hizmet müddetlerine eklenen müddettir.

    Madde 36 - (Değişik madde: 18/01/1979 - 2177/1 md.)

    İştirakçilerin bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra aşağıda yazılı görevlerde geçen fiili hizmet sürelerinin (zamlar hariç) her yıl için fıkralarında gösterilen itibari hizmet süreleri eklenir;

    A) Muvazzaf ve yedek subay, astsubay, uzman jandarma çavuş ve uzman erbaşlardan:

    a) Harbi doğuran genel ve kısmi seferberliğe katılanların, harbin ilanından seferberliğin bitim tarihine,

    b) Seferberliği gerektiren iç tedip hareketlerine fiilen katılan birliklerde görevli olanların, çarpışmaların başlangıcından seferberliğin sona erdiği tarihe,

    c) Harp veya seferberlik ilan edilmeden, Anayasanın 66 ncı maddesi veya Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası andlaşmalar uyarınca, yabancı ülkelere gönderilen Türk Silahlı Kuvvetlerinde görev yapanların, çarpışma meydana gelmesi halinde çarpışmanın başlangıcından bitimine veya Türkiye'ye dönüş tarihine kadar geçen fiili hizmet sürelerinin (bu tarihlerden sonra devam eden tutsaklık süreleri dahil) bir katı;

    B) Kanunları gereğince aylıkları ödenmek suretiyle, kurumları ile ilgileri kesilmeyerek,(A)fıkrasının(a),(b),(c)bentlerinde yazılı hareketlerde sivil iştirakçi, er veya erbaş olarak katılanların, bu durumlarda geçen fiili hizmet sürelerinin (bu tarihlerden sonra devam eden tutsaklık süreleri dahil) bir katı;

    C) Harp halinde düşmana tutsak düşen veya düşman tarafından enterne edilen iştirakçilerden kanunları gereğince, aylıkları ödenmek suretiyle, kurumları ile ilgileri kesilmeyenlerin, bu durumlarda geçen fiili hizmet sürelerinin bir katı;

    Yukarıdaki yazılı itibari hizmet süreleri 3 aydan az ve toplamı 5 yıldan fazla olamaz.

    Madde 37 - (Değişik madde: 23/06/1983 - 2852/1 md)

    Pilot olan ve olmayan Türk Silahlı Kuvvetleri (Jandarma Genel Komutanlığı dahil) uçucuları ile Devlet Havayolları Genel Müdürlüğü uçucu personelinin uçucu olarak; denizaltıcı, dalgıç, kurbağa adam ve paraşütçü subay, yedek subay ve astsubayların denizaltıcı, dalgıç, kurbağa adam ve paraşütçü olarak görevlerinde geçirdikleri fiili hizmet müddetlerinin her yılı için 32 nci maddenin (a) fıkrası ile 36 ncı maddenin (a),(b) fıkralarında gösterilen fiili ve itibari hizmet müddetleri zamları dışında ayrıca 6 ay itibari hizmet müddeti eklenir.

    Madde 38 - Müddet tahdidine ait hükmü hariç olmak üzere 33 üncü madde ile 34 üncü maddenin hükümleri 36 ve 37 nci maddelerde yazılı itibari hizmet müddeti zamları hakkında da uygulanır.

    ON İKİNCİ KISIM: EMEKLİ AYLIĞI BAĞLANACAK HALLER

    Madde 39 - Emekli aylığı aşağıdaki hallerde bağlanır:

    a) Cumhurbaşkanlığında bulunanların bu yerlerden ayrılışlarında istekleri üzerine;

    b) (Değişik bent: 25/08/1999 - 4447/23 md.) 25 fiili hizmet yılını dolduran iştirakçilerden kadın ise 58, erkek ise 60 yaşını dolduranların istekleri üzerine,

    Seçilmiş belediye reisleri ve vilayetlerin daimi komisyon azaları hariç olmak üzere,30 hizmet yılını tamamlamış olanlar kurumlarınca lüzum görüldüğünde yaş kaydı aranmaksızın re'sen,

    (Mülga paragraf: 21/04/2005 - 5335 S.K./29.mad)

    Subay ve askeri memurlarla Astsubay ve Astsubay erbaşların harbe hazırlık devresinde istekleriyle emekliye ayrılma muameleleri, durumun aydınlanmasına ve tehlikenin geçmesine kadar geri bırakılabilir. Bu devrenin başladığı ve bittiği tarihler İcra Vekilleri Heyetince tesbit edilir.

    (Dördüncü fıkra mülga: 07/02/1969- 1101/2 md.)

    (Beşinci fıkra iptal: Anayasa Mahkemesi'nin 30/01/1963 tarih ve E.1962/262, K. 1963/21 Sayılı Kararı ile.)

    c) (Değişik bent: 25/08/1999 - 4447/23 md.) İştirakçilerden 40 ıncı madde gereğince haklarında yaş haddi hükümleri uygulanacak olanlar kurumlarınca re'sen veya (61) yaşını doldurduklarında istekleri üzerine,

    ç) (Değişik bent: 25/08/1999 - 4447/23 md.) 87 nci maddenin (a, b, c, d, e, g, h, i, j ve m) fıkralarında gösterilenlerden 25 fiili hizmet yılını dolduran iştirakçilerden kadın ise 58, erkek ise 60 yaşını dolduranların istekleri üzerine,

    d) (Değişik bent: 25/08/1999 - 4447/23 md.) 88 inci madde gereğince emekli kesenekleri geri verilmemiş olanların (61) yaşını doldurmalarında istekleri üzerine ve (b) fıkrasındaki durumda iseler re'sen,

    e) Subay ve askeri memurlarla, Astsubay ve Astsubay erbaşların ahlak noktasından hüküm ile veya yetersizlik veya disiplin sebeplerinden dolayı sicilleri üzerine veyahut askeri mahkemelerce verilecek kararlar üzerine kurumlarınca resen;

    f) (e) fıkrasında yazılı olanlar dışındakiler ahlak ve yetersizlik sebeblerinden dolayı yönetmeliğine göre sicilleri üzerine kurumlarınca resen;

    g) (Değişik bent: 09/07/1953 - 6122/1 md.) Belediye reisleri ile vilayetlerin daimi komisyonu azalarının bu yerlerde iken (b) fıkrasında yazılı duruma girmelerinde istekleri üzerine;

    h) (Ek bent: 03/07/1975 - 1922/1 md.; Mülga bent: 20/02/1992 - 3774/6 md.)

    i) (Ek bent: 03/07/1975 - 1922/1 md.; Mülga bent: 20/02/1992 - 3774/6 md.)

    j) (Ek bent: 13/11/1981 - 2559/3 md.;Değişik bend: 21/04/2005 - 5335 S.K./2.mad) Göreve girişlerinde, Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmeliğe uygun olarak alınmış ve raporda sakatlık oranı en az % 40 olanlardan fiili hizmeti 15 yıl olanların istekleri üzerine,

    k) (Ek bent: 13/06/1994 - KHK - 546/1 md.; İptal: Anayasa Mahkemesi'nin 21/07/1994 tarih ve E.1994/67, K.1994/64 -2 sayılı Kararı ile)

    (Değişik fıkra: 25/08/1999 - 4447/23 md.) Emekli aylığı bağlanabilmesi için yukarıdaki (c ve d) fıkralarında yazılı hallerde ilgililerin fiili hizmet müddetlerinin 15 yılı, (e ve f) fıkralarında yazılı hallerde de 25 yılı doldurmuş olmaları şarttır. (b) fıkrasının ikinci paragrafı ile (27/07/1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu gereğince kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edilenler hariç) (d, e ve f) fıkraları kapsamına girenlere 61 yaşını doldurmadan emekli aylığı bağlanmaz.

    (Mülga fıkra: 25/08/1999 - 4447/23 md.)

    (Mülga fıkra: 25/08/1999 - 4447/23 md.)

    (Ek fıkra: 23/09/1983 - 2898/2 md.; Mülga fıkra: 20/02/1992 - 3774/6 md.)

    (Ek fıkra: 25/08/1999 - 4447/23 md.) (b) ve (ç) fıkralarında gösterilenlerden 32 nci madde gereğince fiili hizmet sürelerine zam yapılanların yaş hadlerinden; eklenilen bu sürenin üç yıldan çok olmamak üzere yarısı indirilir.

    ON ÜÇÜNCÜ KISIM: YAŞ HADLERİ

    Madde 40 - (Değişik fıkra: 08/07/2003 - 4919 S.K./1. md.) (İptal: Anayasa Mahkemesi'nin 8/10/2003 tarih ve E.2003/67, K.2003/88 sayılı Kararı ile.) *1* (Yeniden düzenlenen fıkra: 21/04/2005 - 5335 S.K./3.mad) İştirakçilerin görevleri ile ilişiklerinin kesilmesini gerektiren yaş haddi 65 yaşını doldurdukları tarihtir. (...) ** (...) * (İptal bölüm: Anayasa Mah.nin 03/04/2007 tarihli ve E. 2005/52, K. 2007/35 sayılı Kararı ile.) Bu görevlere, 65 yaşını dolduranların açıktan veya naklen atamaları yapılamaz.

    a) (Mülga bend: 08/07/2003 - 4919 S.K./3. md.)

    b) (Değişik bend: 08/07/2003 - 4919 S.K./1. md.; Değişik fıkra: 21/04/2005 - 5335 S.K./3.mad) Üniversite öğretim üyelerinin görevleri ile ilişiklerinin kesilmesini gerektiren yaş haddi 67 yaşını doldurdukları tarihtir.

    c) (Mülga bent: 28/04/1982 - 2665/6 md.)

    d) (Değişik fıkra: 21/04/2005 - 5335 S.K./3.mad) (b) fıkrasında belirtilen görevlere 67 yaşını, (ç) fıkrasında belirtilen görevlere ise hizalarında gösterilen yaş hadlerini doldurmuş bulunanlar açıktan veya naklen atanamazlar.

    ç) (Değişik bent: 06/02/1959 - 7198/1 md.) Aşağıda yazılı olanların yaş hadleri, hizalarında gösterilen yaşları doldurdukları tarihlerdir:

    I - Subay ve askeri memur ve Astsubaylar:

       1 - Asteğmen, teğmen ve üstteğmenler               41

       2 - Yüzbaşı, kıdemli yüzbaşı ve önyüzbaşılar            46

       3 - Binbaşılar                        52

       4 - Yarbaylar                        55

       5 - Albaylar (Değişik: 12/12/1980-2358/1 md.)            60

       6 - Tuğ ve Tümgeneral ve amiraller (Değişik: 12/12/1980 - 2358/1 md.)   62

       7 - Kor ve organeraller ve amiraller               65

       8 - Mareşal ve büyük amiraller                  68

       9 - 6, 7 ve 8 inci sınıf askeri memurlarla memur yardımcıları ve askeri hastabakıcı hemşireler   55

       10 - Daha yukarı sınıflardaki askeri memurlar            60

       11 - Astsubay                        52

       12 - Astsubay çavuşlar (Astsubay çavuşlar)            43

       13 - Astsubay üstçavuşlar (Astsubay üstçavuşlar)            46

       14 - Astsubay başçavuşlar (Astsubay başçavuşlar)         49

       15 - Astsubaylar (Astsubay kıdemli başçavuşlar)            55

    II- Emniyet mensupları:

       1 - Her derecedeki emniyet müdürleri ve emniyet ve polis müfettişleri   60

       2 - Emniyet müfettiş yardımcıları ve emniyet amirleri         58

       3 - Başkomiser, komiser ve komiser yardımcıları            56

       4 - Polis memurları                     52

    III- Gümrük koruma mensupları:

       1 - Gümrük koruma memurları                  50

       2 - Gümrük koruma kısım amirleri               55

    IV - Posta, telgraf ve telefon hat başbakıcı ve başdağıtıcıları ile hat bakıcıları ve dağıtıcıları   55

    V - (Ek bent: 13/06/1994 - KHK-446/2 md.; İptal: Anayasa Mahkemesi'nin 21/07/1994 tarih ve E.1994/67, K.1994/64-2 sayılı Kararı ile; Yeniden düzenlenen bent : 16/02/1995 - 4069/1 md.) Milli İstihbarat Teşkilatı kadrolarındaki kadro karşılığı sözleşmeli çalıştırılanlar dahil memurlardan:

       1. Müsteşar Yardımcısı, Başkan, Hukuk Müşaviri, Öğretim Kurulu Başkanı, Başkan Yardımcısı, Hukuk Müşavir Başyardımcısı, Müşavir, Başmüfettiş, Öğretim Kurulu Üyesi, Başmüşavir       60

       2.Daire Başkanı, Hukuk Müşavir 1. Sınıf Yardımcısı, Başmüfettiş, Öğretim Üyesi, Müşavir   58

       3. 1 inci Sınıf İstihbarat Uzmanı,1 inci Sınıf Uzman, Hukuk Müşaviri 1 inci Sınıf Yardımcısı, Müfettiş, Öğretim Üyesi, Müşavir, Savunma Sekreteri, Daire Başkan Yardımcısı, Öğretim Üyesi Yardımcısı    56

       4. 2 nci Sınıf İstihbarat Uzmanı,2 nci Sınıf Uzman, Hukuk Müşavir 2 nci Sınıf Yardımcısı, Müfettiş Yardımcısı, Öğretim Üyesi Yardımcısı   54

       5. Diğer kadrodakiler      52

    (Değişik : 16/02/1995 - 4069/1 md.) Yukarıdaki (ç) fıkrasının (III) ve (IV) işaretli bendlerinde gösterilenlerden vazifelerinde kalmaları faydalı görülenlerin yaş hadleri, ilgili bakanlarca (V) işaretli bendinde gösterilenlerin yaş hadleri de atamaya yetkili amir tarafından birer yıllık müddetlerle beş yıl uzatılabilir.

    d) (Değişik bend: 08/07/2003 - 4919 S.K./1. md.) (b) fıkrasında belirtilen görevlere fıkrada belirtilen yaş hadlerini ve (ç) fıkrasında belirtilen görevlere hizalarında gösterilen yaş hadlerini doldurmuş bulunanlar açıktan ve naklen tayin edilemezler.

    e) (Değişik: 15/04/1987 - 3356/1 md.;Değişik fıkra: 26/02/2008-5743 S.K./3.mad) Seferin gereği olarak lüzum görüldüğü takdirde;

    I - Subaylardan;

    1 - Yarbay ve daha aşağı rütbelerdeki yardımcı sınıf subaylar 60 yaşını geçmemek kaydıyla bu Maddenin (ç) fıkrasında gösterilen yaş hadlerinden 10 yıl fazlasına kadar,

    2 - Muharip sınıf subaylar bu Maddenin (ç) fıkrasında gösterilen yaşlara kadar,

    3 - 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun hükümlerine göre astsubaylıktan subaylığa geçirilenler ise aynı kanunda belirtilen yaşlara kadar,

    II - Astsubaylardan;

    1 - Yardımcı sınıf astsubaylar 60 yaşını geçmemek kaydıyla bu Maddenin (ç) fıkrasında gösterilen yaş hadlerinden 10 yıl fazlasına kadar,

    2 - Muharip sınıf astsubaylar bu Maddenin (ç) fıkrasında gösterilen yaşlara kadar,

    sağlık durumlarının elverişli olması halinde en gençlerinden başlanarak orduya alınabilirler.

    f) (Ek alt bent: 08/06/1959 - 7333/1 md; Mülga alt bent: 27/07/1967 - 926/208 md.)

    ON DÖRDÜNCÜ KISIM: EMEKLİ AYLIĞI

    Madde 41 - (Değişik madde: 23/09/1983 - 2898/3 md.)

    a) Emekli, adi malullük ve vazife malullüğü aylıklarının hesaplanmasında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 43 üncü maddesinde yer alan gösterge tablosu ve personel kanunlarındaki ek göstergeler esas alınır.

    b) Emekli, adi malullük ve vazife malullüğü aylıkları,(a) fıkrasına göre tespit edilen rakamların her yıl Bütçe Kanununda tespit edilen katsayı ile çarpılması sonunda bulunacak tutarın fiili ve itibari hizmet toplamı 25 yıl olanlara %75'i, 25 yıldan az olanlara her tam yıl için %1 eksiği, fazla olanlara da her tam yıl için %1 fazlası üzerinden bağlanır.

    Fiili ve itibari hizmet toplamındaki ay kesirleri tam ay sayılır. Yıl kesirlerinin her ayı için emekli aylığı bağlanmasına esas aylık tutarının %1'inin 12' de biri emekli aylığına ayrıca eklenir.

    Bağlanacak aylıkların toplamı, emekli ve adi malullük aylıklarında emekli aylığı bağlanmasına esas aylıklarının %100'ünü geçemez. Vazife malullüğü aylıkları hakkında bu tahdit uygulanmaz.

    Madde 42 - (Değişik madde: 29/11/1984 - KHK 243/48 md.)

    Cumhurbaşkanlığında bulunduktan sonra herhangi bir sebep ve suretle ayrılanlara veya bu makamlarda iken 39 uncu maddenin (b) fıkrasında yazılı duruma girenlere, Cumhurbaşkanına ödenmekte olan aylık ödeneğin yüzde kırkı emekli aylığı olarak bağlanır. Bu aylıklar ödendikçe faturası karşılığında Hazineden alınır.

    Madde 43 - Emeklilik hakkı tanınan vazifelerde bulunduktan sonra belediye başkanlığına ve illerin daimi komisyonu üyeliklerine seçilmiş veya seçilecekler bu vazifelerde bulunmakta iken emekliye ayrılma hakkını kazandıklarında veya (61)(...) yaşını doldurduklarında emekliye ayrılma istekleri yerine getirilmekle beraber vazifelerinde bırakılırlar.

    ON BEŞİNCİ KISIM: MALÜLLÜK

    Madde 44 - Her ne sebep ve suretle olursa olsun vücutlarında hasıl olan arızalar veya düçar oldukları tedavisi imkansız hastalıklar yüzünden vazifelerini yapamıyacak duruma giren iştirakçilere (Malül) denir ve haklarında bu kanunun malüllüğe ait hükümleri uygulanır.

    (Değişik fıkra: 28/06/2001 - 4699 S.K./25. md.) Şu kadar ki, bunlar yazı ile istedikleri takdirde haklarında bu Kanun hükümleri uygulanmaksızın malullüklerinin mani olmadığı başka vazife ve sınıflara nakil suretiyle tayinleri yapılmak üzere istifa etmiş sayılırlar. Bunların, istifa etmiş sayıldıktan sonra dahi, bu Kanun hükümlerinin uygulanmasını istemek hakları mahfuzdur. Ancak, kurumlarında başka vazife ve sınıflara nakli mümkün olanlardan özel kanunlarına göre yükümlülük süresine tabi olanlar, bu yükümlülüklerini tamamlamadıkça veya maluliyetlerinin yeni vazifelerine de mani olduğuna dair 50 nci madde uyarınca yeniden rapor almadıkça bu haklarını kullanamazlar.

    (Değişik fıkra: 21/04/2005 - 5335 S.K./3.mad) İştirakçilerden; talim, manevra, seferberlik veya harp dolayısıyla vazifeleri ile ilgileri kesilmeksizin silah altına alındıkları dönemde malûl olup, bu malûllükleri asıl vazifelerini yapmaya mani olmayanlar ile Sandığa tâbi göreve atandıkları tarihten önce malûl sayılmayı gerektiren hastalık veya sakatlığı olduğu belirlenenler hakkında, bu hastalık veya sakatlıkları sebebiyle bu Kanunun malûllüğe ilişkin hükümleri uygulanmaz.

    Madde 45 - 44 üncü maddede yazılı malüllük;

    a) İştirakçilerin vazifelerini yaptıkları sırada vazifelerinden doğmuş olursa;

    b) Vazifeleri dışında kurumların verdiği her hangi bir kuruma ait başka işleri yaparken, bu işlerden doğmuş olursa;

    c) Kurumların menfaatini korumak maksadiyle bir iş yaparken o işten doğmuş olursa (Maksadın ilgili kurumlarca kabul edilmesi şartiyle);

    ç) Fabrika, atelye ve benzeri işyerlerinde, işe başlamadan evvel iş sırasında veya işi bitirdikten sonra, o işyerinde husule gelen ve yine o işyerinin mahiyetinden veya çalışma konusundan ileri gelen kazadan doğmuş olursa;

    Buna (Vazife malüllüğü) ve bunlara uğrıyanlara da (Vazife malülü) denir.

    Madde 46 - 44 üncü maddede yazılı malüllük 45 inci maddede gösterilenler dışında kalan sebep ve hallerden doğmuş olursa (Adi malüllük) ve bunlara uğrıyanlara da (Adi malül) denir.

    Madde 47 - Vazifelerini yapamıyacak derecede hastalığa uğrıyanlardan hastalıkları kanunlarında tayin edilen müddetlerden fazla devam edenler, hastalıklarının mahiyetlerine ve doğuş sebeplerine göre (Adi malül) veya (Vazife malülü) sayılırlar.

    Fiili hizmet müddetleri ne olursa olsun çeşitli hizmetliler için bu müddetler en çok (2) aydır.

    Kanunlarında yazılı müddetlerden evvel geçen hastalıkların en çok bir yıl içinde nüksetmeleri halinde yukarki hükümler eski ve yeni hastalık müddetleri toplamına göre uygulanır.

    Tedavisi imkansız olduğu raporla belirtilen hastalıklara uğrayanlar hastalıklarının mahiyet ve doğuş sebeplerine göre yukarki müddetlerin bitmesi beklenmeksizin rapor tarihinden itibaren (Adi malül) veya (Vazife malülü) sayılırlar.

    Madde 48 - Vazife malüllükleri:

    a) Keyif verici içki ve her çeşit maddeler kullanmaktan;

    b) Kanun, tüzük ve emir dışında hareket etmiş olmaktan;

    c) Yasak fiilleri yapmaktan;

    ç) İntihara teşebbüsten;

    d) Her ne suretle olursa olsun kendisine veya başkalarına menfaat sağlamak veya zarar yapmak maksadından; doğmuş olursa bunlara uğrıyanlar hakkında (Adi malullük) hükümleri uygulanır.

    Madde 49 - Vazife malüllükleri, doğdukları tarihlerden itibaren en çok bir yıl içinde, iştirakçiler veya bunların ana, baba, karı, koca, çocuk, kardeş veya kurumları tarafından yazı ile Sandığa bildirilir. Bildirilmediği takdirde bu malüllüklere uğrıyanlar hakkında (Adi malüllük) hükümleri uygulanır.

    Erler için bu müddet bir buçuk yıldır.

    Bu müddetler hastalıklarının sebep ve mahiyetleri dolayısiyle haklarında (Vazife malüllüğü) hükümleri uygulanacaklar için 47 nci maddede sözü geçen müddetlerin sonundan, hastalıklarının tedavisi imkansız olduğu anlaşılanlar için buna ait olarak verilen raporlarında yazılı tarihlerden, esirlik ve gaiplik hallerinde ise bu hallerin sona erdiği tarihlerden başlar.

    Haklarında adi malüllük muameleleri uygulananlar bu tarihten itibaren bir yıl içinde malüllüklerinin vazife malüllüğü olduğunu yazı ile Sandığa bildirerek muamelenin düzeltilmesini istiyebilir.

    (Ek fıkra: 01/04/1998 - 4354/1 md.) Yukarıdaki süreleri geçirenlerden, T.C. Emekli Sandığına yazı ile başvuranlara, vazife malullüklerini belgelemeleri ve müstahak olmaları şartıyla müracaat tarihlerini takip eden aybaşından itibaren vazife malullüğü aylığı bağlanır. Bunlara geçmiş süreler için aylık, aylık farkı ve emekli ikramiyesi veya farkı ödenmez.

    Madde 50 - (Değişik madde: 03/03/1954 - 6311/11 md.)

    İştirakçilerin her çeşit malüllükleri ve ihtisasa taallük eden hastalıklar kuruluşu tam olan hastanelerin sıhhi heyetlerinin raporu ile belirtilir. Şu kadarki, bu hastanelerin bulunmadığı yerlerde bu raporlar en az üç hekimi bulunan mahalli hastaneler tarafından da verilebilir.

    Bu kabil hastaneler de bulunmazsa iştirakçilerin her çeşit malüllükleri birisi malüllüğün taallük ettiği ihtisası haiz olmak üzere en az üç hekim tarafından birlikte verilecek raporlarla tesbit edilir.Bu hekimlerin ikisinin 12 nci maddenin 1 işaretli fıkrasında yazılı kurumların hekimleri olmaları ve bunlardan birisinin varsa iştirakçinin (54 ve 61 inci maddelerde yazılı olanlar hariç)bağlı bulunduğu kurumun hekimi olması şarttır.Bu hekimleri iştirakçinin bağlı olduğu kurumlar gösterir.

    Hastanın bulunduğu yerde yukardaki fıkralarda yazılı hastane veya aynı şartları haiz hekimler bulunmaz ve hastanın da en yakın kuruluşu tam olan hastanenin bulunduğu yere gidecek durumda olmadığı idari tahkikatla anlaşılırsa bu takdirde 12 nci maddenin I işaretli fıkrasında yazılı kurumların hekimi tarafından verilen rapor nazara alınır.Ancak, Sandık, mahallinde hastayı muayene ettirmek ve neticesine göre muamele yapmak hakkını muhafaza eder.Vazife malüllüklerinin harb veya iç tedip hareketlerinden doğması halinde bunların doğuşlarına sebep olan hadiselerden sonra iştirakçilerin gönderildikleri askeri hastanelerin raporlariyle tesbit edilir.

    Madde 51 - Vazife malüllüklerinin vazifeden doğmuş olduklarının raporla anlaşılamaması halinde bunların 45 inci maddedeki sebep ve şartlar altında doğduğu ve 48 inci maddedeki hallerin de bulunmadığı tüzükte gösterilecek usul ve belgelere göre belirtilir.

    Madde 52 - Vazife malüllükleri (6) derecedir.Bu malüllüklerin nevileriyle dereceleri tüzükle belirtilir.

    Tüzükte gösterilenler dışında görülecek malüllüklerin hangi dereceye girecekleri sağlık kurulunca tayin olunur.

    ON ALTINCI KISIM : ADİ MALÜLLÜK AYLIĞI

    Madde 53 - Adi malüllük aylığı, fiili hizmet müddetleri en az 10 yılı tamamlamış bulunan iştirakçilerin fiili ve itibari hizmet müddetleri toplamına göre ve malüllük dolayısiyle vazifeden ayrıldıkları tarihteki keseneğe esas aylık veya ücretleri ve 15 inci maddenin (g) fıkrasında yazılı olanların tam aylık veya ücretleri tutarları üzerinden aşağıda gösterilen nispetlerde bağlanır.

    Fiili ve itibari hizmet müddetleri toplamındaki ay kesirleri tam ay sayılır.Yıl kesirlerinin her ayı için adi malüllük aylığı bağlanmasında esas tutulan vazife aylık veya ücreti tutarlarının %1'inin 12 de biri adi malüllük aylığına ayrıca eklenir.

    Bağlanan aylıkların elli kuruştan aşağı kesirleri elli kuruşa elli kuruş ve daha fazla kesirleri liraya çıkarılır.

    (Ek fıkra: 22/06/1956 - 6741/1 md.) Asgari beş sene emekliliğe esas bir hizmette bulunmak şartiyle tedavisi gayrimümkün bir malüliyete duçar olup herhangi bir şekilde kazanç ve başkasının yardımı olmaksızın idamei hayat imkanı kalmıyan adi malüllere; "Mezkur kanunun 48 inci maddesinde yazılı hususlar nazarı dikkate alınmak suretiyle" 15 sene fiili hizmeti bulunan malüller gibi maaş tahsis olunur.

    (Ek fıkra: 22/06/1956 - 6741/1 md.) Ancak, bu maaşlar dul ve yetimlere intikal etmez.

    Madde 54 - 88 inci madde gereğince emekli kesenekleri geri verilmemiş olanlardan (61) (...) yaşını doldurmadan evvel adi malül durumuna girenlere 53 üncü madde esaslarına göre adi malüllük aylığı bağlanır.

    ON YEDİNCİ KISIM : VAZİFE MALÜLLÜĞÜ AYLIĞI

    Madde 55 - Vazife malüllüğü aylığı, vazife malüllerinden fiili ve itibari hizmet müddetleri toplamı:

    a) (30) yıla kadar olanlara (30) yıl üzerinden;

    b) (30) yıl ve daha yukarı olanlara fiili ve itibari hizmet müddetleri toplamı üzerinden;

    53 üncü maddeye göre hesaplanacak adi malüllük aylıklarına malüllük derecelerine göre aşağıda yazılı nispetlerde ayrıca zam yapılmak suretiyle bağlanır:

    Malüllük derecesi Zam nispeti

       1        %60

       2        %50

       3        %40

       4        %30

       5        %20

       6        %15

    Vazife malüllüğü aylıkları, buna esas tutulan vazife aylık veya ücretleri tutarlarının %90'ını geçemez.

    (Ek fıkra: 03/03/1954 - 6311/12 md.) Bağlanan aylıkların 50 kuruştan aşağı kesirleri 50 kuruşa, 50 kuruş ve daha fazla kesirleri liraya çıkarılır.Şu kadar ki 53 üncü maddeye göre hesaplanacak kesir o madde gereğince ayrıca nazara alınmaz.

    Madde 56 - (Değişik madde: 18/03/1976 - 1976/1 md.)

    Muvazzaf, yedek ve gönüllü erlerin silah altında bulundukları esnada veya celp ve terhislerinde (Serbest sevkler dahil) sevkleri sırasında, Yedek Subay okulu öğrencilerinin gerek okulda, gerek okuldan evvelki hazırlık kıtasında vazife malulü olmaları halinde, kendilerine, öğrenim durumlarına göre, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesinde tespit edilen giriş derece ve kademe tutarlarının, daha önce Devlet Memuriyetinde bulunmuş olanlardan kazanılmış hak aylıkları veya emekli keseneğine esas aylıkları, sözü edilen giriş derece ve kademe tutarının üzerinde olanlara bu aylıkları emeklilik gösterge tablosunda karşılığı olan derece ve kademe tutarının,%70'i üzerinden aylık bağlanır.

    Bu suretle bağlanacak aylıklarına, maluliyet derecelerine göre, 55 inci maddede gösterilen nispetlerde zam yapılır.

    Askerlik vazifesini veya yedek subaylık hizmetini başkasının yerine yaptığı anlaşılanlara aylık bağlanmaz.

    Madde 57 - Emekli veya adi malüllük aylığı alanlardan; emeklilik hakkı tanınan bir vazifeye alınanların bu vazifede iken adi malül olmaları dolayısiyle vazifelerinden ayrılmalarında eski aylıklarının 100 üncü madde gereğince son hizmet zammı eklenir.Şu kadar ki, eski aylık ile son hizmet zammı toplamı, eski aylığa veya son hizmet zammına esas olan vazife aylıklarından fazla olanının %70'ini geçemez.

    Madde 58 - Vazife malüllüğü aylığı alanlardan; emeklilik hakkı tanınan bir vazifeye girenlerin; tekrar vazife malülü olarak ayrılışlarında haklarında aşağıdaki hükümler uygulanır:

    a) Daha yüksek derecede vazife malülü olmuş iseler, eski aylıkları; bunlarda dahil bulunan 55 inci maddede yazılı zamlar çıkarılmak, kalan kısmına 100 üncü madde gereğince son hizmet zammı eklenmek ve bulunacak miktara yeni malüllük dereceleri üzerinden 55 inci maddeye göre zam yapılmak suretiyle yükseltilir.(4) b) Aynı veya daha aşağı derecede vazife malülü olmuş iseler, eski aylıklarına, 100 üncü madde gereğince son hizmet zammı ile yalnız bu zam üzerinden yeni malüllük derecesine ve bu derece için 55 inci maddede yazılı nispete göre hesaplanacak miktar eklenir.

    Şu kadar ki, eski aylık ile son hizmet zammı toplamı, eski aylığa veya son hizmet zammına esas olan vazife aylıklarından fazla olanının %90'ını geçemez.

    Madde 59 - Emekli veya adi malüllük aylığı alanlardan emeklilik hakkı tanınan bir vazifeye alınanların, vazife malülü olarak ayrılışlarında, emekli veya adi malüllük aylıklarına 100 üncü madde gereğince son hizmet zammı eklendikten sonra toplamına, malüllük dereceleri üzerinden 55 inci maddeye göre bulunacak zam da ayrıca eklenir.Şu kadar ki, eski aylık ile son hizmet zammı toplamı, eski aylığa veya son hizmet zammına esas olan vazife aylıklarından fazla olanın %90'ını geçemez.

    Madde 60 - Emekli, adi malüllük veya vazife malüllüğü aylığı alanlardan; her ne sebeple olursa olsun er olarak silah altına alınanların vazife malülü olmaları halinde kendilerine malüllük derecelerine göre 56 ncı madde gereğince ayrıca erlere mahsus vazife malüllüğü aylığı bağlanır.

    Emeklilik hakkı tanınan vazifelerde bulunmakta iken her ne suretle olursa olsun er olarak silah altına alınanlardan; kanunlarına göre vazifeleri ile ilgileri kesilmiyenlerin, silah altında iken vazife malülü olmalarında; haklarında aşağıda yazılı hükümler uygulanır:

    a) Malüllükleri, esas vazifelerini yapmaya mani olan iştirakçilere vazife malüllüğü aylığı, esas vazifelerinin aylık veya ücretleri tutarı ve fiili ve itibari hizmet müddetleri üzerinden 55 inci maddeye göre ve mani değilse 56 ncı maddeye göre bağlanır;

    Erler gibi aylık bağlanmış olanların bu aylıkları, ileride esas vazifelerinden dolayı emekli, adi malüllük veya vazife malüllüğü aylığı bağlanması halinde o aylıklarla birlikte ödeneceği gibi toptan ödemeye istihkak halinde de ona mani olmaz;

    b) (Mülga bent: 23/02/1965 - 545/4 md.)

    Madde 61 - Vazife malüllüğü aylığı bağlananların, malüllük derecelerinin belirtilmesi için 50 nci maddedeki esaslara göre ilk defa yapılan muayeneye ait raporun sağlık kurulunca tasdik edildiği tarihten itibaren üçer yıl sonlarında ve yine aynı madde esaslarına göre iki defa muayeneleri yapılır.

    Gerek vazife malüllüğü aylığının bağlanması için 50 nci maddeye göre yapılan ilk muayenede, gerek yukarki birinci fıkraya göre birinci ve ikinci (3) yıl sonlarında yapılan muayenelerde malüllük derecelerinin değişmiyeceği anlaşılanların başka muayeneleri yapılmaz ve bu durumları aylık kayıtlarına yazılır.

    Malüllüklerinin değişmiyeceği anlaşılanlar, malüllük derecelerinde yükseliş olduğu takdirde son raporlarının sağlık kurulunca tasdik edildiği tarihlerden itibaran (3) yıl içinde bir defaya mahsus olmak üzere yeniden muayene edilmelerini yazı ile Sandıktan istiyebilirler.

    Madde 62 - 61 inci madde gereğince malüllük derecelerinin değiştiği veya malüllüklerinin tamamiyle geçtiği sağlık kurulunca tasdik edilecek raporlariyle anlaşılanların aylıkları, bu raporların tasdik tarihlerini takibeden ay başlarından itibaren yeni derecelerine göre düzeltilir veya kesilir.

    Aylıkları kesilenler hakkında aşağıda yazılı esaslar uygulanır:

    a) (Değişik bent: 09/07/1953 - 6122/2 md.) Emeklilik hakkı tanınan bir vazifeye tayin edilmiyenlere isterlerse fiili hizmet müddetleri 5 yıldan fazla 10 yıldan az olmak şartiyle emekli kesenekleri geri verilerek sandıkla alakaları kesilir.

    İstemezlerse veya fiili hizmet müddetleri 10 yıl ve daha fazla ise 61(...) yaşını doldurdukları zaman fiili ve itibari hizmet müddetleri toplamına göre emekli aylığı bağlanır veya hizmeti 10 yıldan az ise 82 nci maddeye göre toptan ödeme yapılır.Şu kadar ki bunlardan fiili hizmet müddetleri 30 yılı doldurmuş bulunanlar emekli aylığı bağlanmasını her vakit istiyebilirler.

    b) Emeklilik hakkı tanınan bir vazifeye alınanların eski fiili ve itibari hizmet müddetleri yeni vazifelerinde geçecek fiili ve itibari hizmet müddetlerine eklenerek haklarında bu kanunun ilgili hükümleri uygulanır.

    c) Emeklilik hakkı tanınan bir vazifeye tayin edilmediği gibi emekli keseneğini istememiş, henüz emekli aylığı bağlanmamış veya toptan ödeme yapılmamış olanların eski malüllükleri, bunların tamamiyle geçtiği hakkındaki raporların sağlık kurulunca tasdikı tarihlerinden itibaren (3) yıl içinde yeniden meydana çıkarsa ilgililer bu tarihten itibaren en çok bir yıl içinde tekrar muayenelerini yazı ile Sandıktan istiyebilirler.

    Yapılacak muayenelerinde malüllükleri anlaşılanlara raporlarının tasdik tarihlerini takibeden ay başlarından itibaren belirtilen dereceleri üzerinden yeniden vazife malüllüğü aylığı bağlanır.

    Madde 63 - Vazife malüllüğü aylığı bağlananlardan; sonradan adi malül oldukları bağlama tarihinden itibaren (3) yıl içinde anlaşılanlar hakkında aşağıda yazılı esaslar uygulanır:

    a) Vazife malüllüğü aylıkları kesilir.

    b) Mevcut fiili ve itibari hizmet müddetleri üzerinden 53 üncü maddeye göre adi malüllük aylığı bağlanır veya 82 nci maddeye göre toptan ödeme yapılır.

    c) Adi malüllük aylığı bağlanacaklardan; bu aylık ile ödenen vazife malüllüğü aylıkları arasındaki farkların toplamı adlarına borç kaydedilerek yeni aylıklarının her ay 1/5 i kesilmek suretiyle geri alınır, ölümleri halinde borç bakiyeleri silinir.

    ç) Toptan ödeme yapılacak ise, bundan vazife malüllüğü aylığının ödendiği her ay için toptan ödemenin fiili ve itibari hizmet müddetlerine göre bir aya isabet eden miktarı kadar indirme yapılır.

    d) Adi malül iken vazife malüllüğü aylığı bağlanması, ilgilinin kötü niyet ve hareketlerinden ileri gelmiş ise, müddet kaydı ile mukayyet olmaksızın (c) fıkrasında yazılı geri alma yeni aylıklarının yarısı kesilmek suretiyle yapılır ve toptan ödeme yapılacak ise evvelce ödenen aylıkların tamamı mahsup edilir.Borcu kalırsa bu da hükümle tahsil olunur.

    ON SEKİZİNCİ KISIM : HARP MALÜLLÜĞÜ

    Madde 64 - (Değişik madde: 18/01/1979 - 2177/1 md.)

    Vazife malüllerinden bu malüllüklere;

    a) Harpte fiilen ateş altında,

    b) Harpte, harp bölgelerindeki harp harekat ve hizmetleri sırasında, bu harekat ve hizmetlerin sebep ve etkileriyle,

    c) Harpte veya harbe hazırlık devresinde her çeşit düşman silahlarının etkisiyle,

    ç) Askeri harekatı gerektiren iç tedip ve sınır hareketleri sırasında, bu hareketlerin sebep ve etkisiyle,

    d) Barışta ve olağanüstü hallerde, emir veya görev ile uçuş yapan uçucularla hangi meslek ve sınıftan olursa olsun emirle görevli olarak uçakta bulunanlardan uçuşun havadaki ve yerdeki sebepleriyle ve yine emir ve görev ile dalış yapan dalgıçlarla, hangi meslek ve sınıftan olursa olsun emirle görevli olarak denizaltı gemisinde veya dalgıç kıtasında bulunanlardan denizaltıcılığın veya dalgıçlığın çeşitli sebep ve tesirleriyle,

    e) Anayasanın 66 ncı maddesi veya Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası andlaşmalar uyarınca yabancı ülkelere Türk Silahlı Kuvvetleri gönderilmesini gerektiren durumlarda, birliklerin bulundukları yerlerden hareketlerinden itibaren yurt içinde, yurt dışında, yabancı ülkelerde veya yurda dönüş sırasında, uğramış olan muvvazzaf ve yedek subay, astsubay, uzman jandarma çavuş, uzman çavuş, erbaş ve erler (gönüllü erler dahil) ile Türk Silahlı Kuvvetlerince görevlendirilen sivil iştirakçilere ve T.C. Emekli Sandığına, Sosyal Sigortalar Kurumuna, Bağ - Kur'a ve çeşitli sandıklara tabi olmayan sivil görevlilere de ayrıca (Harp malülü) denir.

    Bunlardan uzman erbaşlara bulundukları kademenin üç ilerisindeki kademenin, uzman jandarma çavuşlara bulundukları rütbenin bir üst rütbesinin aynı kademesinin; astsubaylarla yarbay rütbesine kadar, (yarbay hariç) bir üst rütbenin aynı kademesinin, yarbaylara albay, albaylara kıdemli albay, kıdemli albay ile general ve amirallere bir üst rütbenin, sivil iştirakçilere ise bulundukları derecenin bir üst derecesindeki aynı kademesinin emekli aylığı bağlanmasına esas gösterge tablosunda karşılığı olan derece veya kademesi üzerinden vazife malüllüğü aylığı bağlanır.

    Bulundukları derecenin bir üst derecesi olmayanlar için o derecenin üç ilerisindeki kademe göstergesi, üç ilerisindeki kademe göstergesi olmayanlar için de o derecenin son kademe göstergesi esas alınır.

    Şu kadar ki, harp malülü olan erbaş ve erler ile Türk Silahlı Kuvvetlerince görevlendirilen sivil görevlilere öğrenim durumlarına göre 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesinde tespit edilen giriş derece ve kademesinin bir üst derecesindeki aynı kademesinden; bunlardan öğrenim görmemiş olanlara aynı malüliyet derecesinden vazife malülü olan ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa ekli gösterge tablosundaki ilkokulu bitiren iştirakçiye bağlanması icabeden derece ve kademesinin bir üst derecesindeki aynı kademesinden, yine bunlardan 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre devlet memuriyeti yapanların ise memuriyette kazanılmış hak olarak kendilerine uygulanan derece ve kademenin bir üst derecesindeki aynı kademesinden vazife malüllüğü aylığı bağlanır.

    İştirakçilerden harp malülü olanlara bağlanacak vazife malüllüğü aylığı, harp malülü erlere bağlanacak vazife malüllüğü aylığından az olamaz.

    Harp ve vazife malüllerinin, malüllük derecesine göre aşağıdaki yazılı ek göstergelerin yürürlükteki katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak miktar "Harp malüllüğü zammı" olarak aylıklarına ayrıca eklenir.

    (Değişik gösterge tablosu: 28/02/1995 - 4082/4 md.)

    Malüliyet İştirakçiler, erbaş ve erler

    Derecesi ile sivil görevliler için

    1 1100

    2 950

    3 800

    4 600

    5 500

    6 400

    Harp malülü sayılacak vazife malüllerinden bir harekatın başarıyla sonuçlanmasını şahsen sağladığı ve örnek tutulacak cesaret ve fedakarlık gösterdiği sıralarda bu malüllüğe uğradıkları usulüne göre sıralı üstlerince saptanan Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları ile, Türk Silahlı Kuvvetlerince görevlendirilen sivil görevlilere, Genelkurmay Başkanlığının uygun görmesi ve Milli Savunma Bakanının onayı ile harp malüllüğü zamları %25 fazlasıyla bağlanır.

    Türk Silahlı Kuvvetleri vazife malüllerine bağlanacak aylıkların hesabında; 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun bu kanunla değişik 64 üncü maddesi uyarınca, kendilerinin harp malülü olması halinde bağlanacak aylık ve harp malüllüğü zammı ile vazife malüllüğü aylığı arasındaki farkın %80'i vazife malüllüğü aylıklarına ayrıca eklenir.

    Madde 65 - Harb malüllerine aşağıda yazılı yardımlar yapılır:

    a) Eksilen vücut organları, son usullere göre yapılması mümkün sunileriyle tamamlattırılır ve gerekirse tamir ettirilir veya yenisi yaptırılır.

    b) Yurt içinde tedavileri mümkün olmadığı sağlık kurulunca tasdik olunacak raporla anlaşılanlar, yurt dışında parasız tedavi ettirilir.

    c) Kurumlarla yabancı ortaklıkların işlettikleri tarifeli her çeşit vasıtalarla yapacakları yolculuklarında askerlik şubelerinden tasdikli ve fotoğraflı hüviyet cüzdanına istinaden muvazzaf ordu mensupları gibi ücret alınır ve bilet ve yer temininde tercih edilirler.

    ç) Yaşamak için gerekli hareketleri kendi kendine yapmaktan aciz oldukları sağlık kurulunca tasdikli raporla anlaşılacak ve kimsesizlikleri 108 inci maddeye göre belirtilecek olanlar Sandıkça, kurulacak (Harb Malülleri Yurdu) nda parasız barındırılır ve tedavileri yaptırılır. Yedirilmeleri için harcanacak paralar, bunların aylık ve harb malüllüğü zamlarından kesilir.

    d) Çocuklarından biri okulunu bitirmiş veya bütünlemeye kalmaksızın bulunduğu sınıfa yükselmiş bulunmak şartiyle ve her yıl adedi yüzü geçmemek üzere Devlete ait yatılı orta öğrenim okul ve müesseselerinde parasız okutturulur.

    Savaşta ölenlerin çocukları da nazara alınır.

    (Değişik fıkra: 07/05/1986 - 3284/9 md.) Şu kadar ki, talip olanlar (100)'ü geçtiği takdirde Sandık Yönetim Kurulunca bu sayı yıllık bütçe imkanlarına göre artırılabilir.

    e) (Değişik bent: 07/05/1986 - 3284/9 md.) Ayakta veya meskende tedavileri halinde kullanılacak ilaç ve sağlık malzemesi hakkında, bu Kanuna 1425 sayılı Kanunla eklenen değişik Geçici 7 nci madde hükümleri uygulanır.

    f) (ç) fıkrası dışında kalanlar, müracaat edecekleri genel ve katma bütçeli dairelerle belediyelerin hastanelerinde parasız muayene ve tedavi edilirler.

    (a), (b), (ç) fıkralarında yazılı yardımlar için Sandıkça harcanacak paralar her yıl sonunda faturası karşılığında Hazineden alınır.

    ON DOKUZUNCU KISIM : DUL VE YETİM AYLIĞI BAĞLANACAK HALLER

    Madde 66 - Dul ve yetim aylıkları:

    a) Cumhurbaşkanı iken veya ayrıldıktan sonra ölenlerin,

    b) İştirakçilerden fiili hizmet müddetleri 10 yıl ve daha fazla olanlardan ölenlerin,

    c) Emekli, adi malüllük veya vazife malüllüğü aylığı alanlardan (Aylığa müstahak duruma girip te henüz bağlama yapılmamış olanlar dahil) ölenlerin,

    ç) İştirakçilerden 45 inci maddede yazılı vazifeden doğma sebeplerle ölenlerin veya aynı sebeplerden doğma kaza ve yaralanmaları üzerine tedavi sırasında veya ameliyat yüzünden ölenlerin;

    d) Erlerden 56 ncı maddede yazılı vazifeden doğma sebeplerle veya aynı sebeplerden doğma kaza ve yaralanmaları üzerine tedavi sırasında veya ameliyat yüzünden ölenlerin;

    e) Erlerden 56 ncı madde gereğince vazife malüllüğü aylığı alanlardan (Aylığa müstahak duruma girip te henüz bağlama yapılmamış olanlar dahil) ölenlerin,

    f) (Değişik bent: 09/07/1953 - 6122/3 md.) Fiili hizmet müddetleri 10 yıl ve daha fazla olupta kesenekleri geri verilmemiş durumda olanlardan 61(...) yaşını doldurmadan ölenlerin,

    g) Vazife malüllüğü geçtiğinden dolayı aylığı kesilmiş ve emeklilik hakkı tanınan bir vazifeye tayin edilmemiş ve fiili hizmet müddetleri de 10 yılı doldurmuş bulunanlardan ölenlerin,

    Ölüm tarihinde bu kanuna göre aylığa müstahak dul ve yetimlerine bağlanır.

    Madde 67 - 66 ncı maddede sözü geçen dul ve yetimler şunlardır:

    a) Karı;

    b) Koca;

    c) Çocuklar;

    ç) Ana;

    d) Baba.

    YİRMİNCİ KISIM : DUL VE YETİM AYLIKLARI

    Madde 68 - (Değişik madde: 15/06/1978 - 2149/1 md.)

    Dul ve yetim aylıkları:

    Ölenin bağlanmış veya bu Kanun hükümlerine göre hesaplanacak emekli, adi malüllük veya vazife malüllüğü aylıklarının;

    a) Dul karı ve koca için %50'si, aylık alan yetimi bulunmayanların dul eşlerine %75'i,

    b) Çocuklarla ana veya babanın her biri için %25'i, oranında bağlanır.

    Ölenin aylığa müstehak bir dul karı veya kocası ile bir yetimi bulunması halinde, dul karı veya kocaya %60, yetimine %30 oranı uygulanır.

    Ölenin önceki eşinden olan çocuklarıyla, hem anadan hem babadan yetim olan veya af kanunlarına göre tescil edilmiş bulunan çocuklarına %30 oranında aylık bağlanır. Sonradan hem anadan hem babadan yetim duruma giren çocukların aylıkları da %30 oranı uygulanmak suretiyle yükseltilir.

    (Değişik fıkra: 14/03/1985 - 3166/1 md.) Emekli, adi malüllük, vazife malüllüğü aylığı alan veya iştirakçi olan dul eşe %50 oranında dul aylığı bağlanarak ödenir.

    Yukarıda belirtilen oranlara göre bağlanacak dul ve yetim aylıkları toplamı, bunlara esas tutulan, emekli, adi malüllük veya vazife malüllüğü aylıklarından fazla olursa, fazlası, dul ve yetim aylıklarından mütenasiben indirilir.

    Ölen, dul karı veya koca bırakmazsa veya bıraktığı koca aylığa müstehak değilse, bunların payı çocuklarla ana babanın aylıklarına eşitlikle eklenir. Şu kadar ki, bu aylıkların toplamı yapılan eklemelerden sonra bağlamaya esas tutulan aylığın yetim bir kişi ise %50'sini, 2 kişi ise %80'ini, 3 kişi ise %100'ünü geçemez.

    Dul ve yetimlerin aylık oranlarının yükseltilmesini gerektiren durumların doğması, sonradan veya yeniden aylık ödenmesine hak kazanılması veyahut ödenmekte olan aylıkların kesilmesi hallerinde yukarıdaki hükümler gözönüne alınarak, ödenecek aylıklar yeniden hesaplanır.

    Madde 69 - Dul ve yetim aylıklarının bağlanmasında:

    a) İştirakçilerle 88 inci madde gereğince kesenekleri geri verilmemiş olanlardan veya vazife malüllüğü aylığı kesilmiş ve emeklilik hakkı tanınan bir vazifeye tayin edilmemiş durumda bulunanlardan ölenler için; bunların adi malül olmaları halinde kendilerine bağlanması gereken aylıklar,

    b) Emekli, adi malüllük veya vazife malüllüğü aylığı almakta olanlardan, (aylığa müstahak duruma girip te henüz bağlama yapılmamış olanlar dahil) ölenler için; bu aylıklar ile varsa son hizmet ve harb malüllüğü zamları toplamı,

    c) İştirakçilerle emekli, adi malüllük veya vazife malüllüğü aylığı bağlandıktan sonra tekrar emeklilik hakkı tanınan bir hizmete girenlerden vazifeden doğma sebeplerle ölenler ile aynı sebeplerden doğma kaza ve yaralanmaları üzerine tedavi sırasında veya ameliyat yüzünden ölenler için; kendilerinin birinci dereceden vazife malülü olmaları halinde bağlanacak vazife malüllüğü aylıkları;

    ç) Emekli, adi malüllük veya vazife malüllüğü aylığı alanlardan yedek er olarak silah altına alınanlardan (c) fıkrasında yazılı surette ölenler için; eski aylıkları ve 56 ncı maddeye göre birinci derece üzerinden hesaplanacak vazife malüllüğü aylıkları toplamı,

    d) (Değişik bent: 18/01/1979 - 2177/2 md.) Yukarıdaki (c) ve (ç) fıkralarında yazılı olanlar 64 üncü madde kapsamına girmekte iseler veya 64 üncü madde de yazılı hallerde şehit olmuşlarsa; (c) ve (ç) fıkralarında yazılı ve 64 üncü maddede öngörülen esaslara göre saptanacak aylıklar ile yine 64 üncü maddeye göre birinci malüliyet derecesi üzerinden hesaplanacak harp malüllüğü zammı toplamı,

    Esas tutulur.

    Madde 70 - Birden fazla karısı olan kocanın ölümünde 68 inci maddede yazılı nispette hesaplanacak dul aylığı, bunlar arasında paylaştırılmak suretiyle bağlanır. Bunlardan birinin ölümünde veya aylığının kesilmesini gerektiren bir duruma girmesinde aylığı en çok bir yıl içinde yazı ile Sandığa müracaat olunması şartiyle kalan dul bir ise onun aylığına ve birden fazla ise eşitlikle bunların aylıklarına eklenir. 77 nci maddenin (a) fıkrası hükümleri bunların birbirleri hakkında da uygulanır.

    Madde 71 - İştirakçi karı veya koca eşinden 30 yaş veya daha büyük ise ölümünde eşine yarı nispetinde aylık bağlanır. Ancak evlenme akdi en az 10 yıl evvel yapılmış veya çocukları olmuş ise bu indirme yapılmaz.

    (Ek fıkra: 03/03/1954 - 6311/13 md.) Emekli olduktan sonra evlenenler hakkında dahi aynı hükümler uygulanır.

    Madde 72 - (Değişik madde: 07/05/1986 - 3284/10 md.)

    Ölen iştirakçilerin, iştirakçi bulunmayan dul ve muhtaç anaları ile iştirakçi olmayan ve ölüm tarihinde muhtaç ve (65) yaşını doldurmuş bulunan babalarına Sandığa müracaat tarihini takip eden aybaşından itibaren aylık bağlanır. Muhtaç babalardan çalışarak geçimini sağlayamayacak derecede malül olanlar için yaş kaydı aranmaz.

    Muhtaç olması sebebiyle aylık bağlanan babanın ölümünde aylığı, muhtaç olması şartı ile Sandığa müracaat tarihini takip eden aybaşından itibaren öz anaya bağlanır.

    Şu kadar ki, ölüm tarihinde; evli bulunmaları dolayısıyla aylık bağlanmamış ve sonradan dul kalmış veya boşanmış muhtaç analar ile (65) yaşını doldurmamış malul ve muhtaç bulunmayan babaların, (65) yaşını doldurmaları veya malul duruma girmeleri halinde, muhtaç bulunmaları şartı ile (65) yaşını doldurmuş olmakla beraber muhtaç olmadıklarından dolayı aylık bağlanmamış bulunanların sonradan muhtaç duruma girmeleri halinde, Sandığa müracaatlarını takip eden aybaşından itibaren aylık bağlanır.

    (Değişik fıkra: 01/04/1998 - 4354/2 md.) Bu Kanunun 64 üncü maddesinin (a, b, c, ç, d ve e) fıkralarında açıklanan durumlardan dolayı veya 03/11/1980 tarih ve 2330 sayılı Kanun ile bu Kanuna ek 18/12/1981 tarihli ve 2566 sayılı Kanun kapsamında mütalaa edilen görevler nedeniyle hayatlarını kaybetmiş bulunan iştirakçilerle bunlardan aylık almakta iken ölenlerin, baba veya analarına, ölüm tarihini takip eden aybaşından geçerli olarak aylık bağlanır. Babaya bağlanan aylık, dul ve yetimlerin bulunması hali de dahil, ana ve babaya eşit olarak paylaştırılarak ödenir. Dul ve yetimlerle beraber baba veya anaya aylık bağlanması halinde, eş ve çocukların aylıkları baba veya ananın bulunmadığı durumlarda bağlanacak aylıktan az olamaz. 03/11/1980 tarihli ve 2330 sayılı Kanun ile bu Kanuna ek 18/12/1981 tarihli ve 2566 sayılı Kanun kapsamında mütalaa edilen görevler nedeniyle bağlanan aylıklar Bakanlar Kurulu Kararıyla iki katına kadar çıkartılabilir. Ödenecek aylığın Bakanlar Kurulunca artırılması halinde, bağlanan aylıkta meydana gelecek farklar ile dul ve yetimlerle beraber aylık bağlanması halinde, baba veya anaya bağlanan aylıklar da sosyal güvenlik kurumlarınca Hazineden tahsil edilir.

    Madde 73 - 67 nci maddede yazılı çocuklardan, Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre:

    a) Nesebi sahih;

    b) Nesebi tashih edilmiş;

    c) Evlat edinilmiş;

    ç) Nesebi sahih olmıyan; (Anadan aylığa müstahak olma halinde)

    d) Tanınmış;

    f) Babalık davası ile hükmen tanınmış; (Türk Medeni Kanununun 297 nci maddesi gereğince babanın yalnız para ödemesi için açılan davalar sonunda bu yolda hüküm alınması hariç.)

    çocuklar anlaşılır.

    Madde 74 - (Değişik madde: 07/05/1986 - 3284/11 md.)

    Ölüm tarihinde (18) yaşını, ortaöğrenim yapmakta ise (20) ve yükseköğrenim yapmakta ise (25) yaşını doldurmamış erkek çocuklara aylık bağlanır.

    Ölüm tarihinde (18) yaşını doldurmuş ve öğrenci olmamaları nedeniyle aylık bağlanmamış erkek çocuklara, öğrenim durumlarına göre yukarıdaki bentte belirtilen yaşları geçmemek şartıyla aylık bağlanır.

    Yetim aylığını almakta iken öğrenim durumlarına göre yukarıda belirtilen yaşları doldurmaları veya öğrencilik durumlarının sona ermesi nedeniyle aylıkları kesilen veyahut ortaöğrenimde (20) yaşını doldurmuş olmaları nedeniyle aylık bağlanmamış erkek çocuklardan, yukarıda belirtilen yaşları geçmemek şartıyla yeniden veya ilk defa öğrenci olanlara öğrenci oldukları tarihi takip eden aybaşından itibaren aylık bağlanır.

    Ortaöğrenimi bitirdikten sonra ve (20) yaşını doldurmadan önce ilk ders yılında yükseköğrenime başlayan erkek çocukların aylıkları aralıksız ödenir.

    Ortaöğrenimi bitirdikten sonra yükseköğrenime devam edebilmek için yurt dışında yabancı dil öğreniminde geçen sürenin en çok bir yılı ile master ve lisans üstü uzmanlık öğrenimlerinde geçen sürelerin tamamı yükseköğrenimden sayılır.

    Bir yükseköğrenimin bitirilmesinden sonra ikinci bir yükseköğrenimde geçen süreler ile doktora veya ikinci defa yapılan master veyahut lisans üstü uzmanlık öğreniminde geçen sürelerde aylık ödenmez.

    Ölüm tarihinde iyileştirilmesi olanaksız hastalıklarının veya sakatlıklarının çalışmalarına engel olduğu sağlık kurulunca onaylanacak raporla tesbit edilenlere muhtaç olmaları şartıyla, ölüm tarihindeki yaşları ne olursa olsun ölüm tarihini izleyen aybaşından, sonradan bu şekilde malul ve muhtaç duruma düştükleri anlaşılanlara kendileri veya veli veyahut vasileri tarafından Sandığa müracaat tarihlerini takip eden aybaşından itibaren aylık bağlanır.

    Aylık almakta iken yukarıdaki bent kapsamına girdikleri aynı şekilde anlaşılanların aylıkları, yaşları dolayısıyla aylıklarının kesilmesi gereken tarihte kesilmeyerek ödenmeye devam edilir.

    5 yıl ve daha fazla fiili hizmeti bulunanların aylık bağlanan kız ve erkek çocukları hakkında da (malüllük şartları hariç) bu madde hükümleri uygulanır.

    Madde 75 - (Değişik madde: 22/06/1956 - 6745/1 md.)

    Kendisinden aylık bağlanacak olanların ölümü tarihinde evli bulunmıyan kız çocuklarına aylık bağlanır.

    Evlenme dolayısiyle aylığı kesilmiş olanlardan sonradan boşanan veya dul kalanların da eski aylıkları bağlanarak ödenir.

    Ölüm tarihinde evli olmaları sebebiyle aylık bağlanmamış kız çocuklarından bilahare boşanan veya dul kalanlara da bu tarihleri takibeden ay başından itibaren aylık bağlanır. Bu takdirde evvelce 68 inci madde gereğince ölüm tarihinde müstahak dul ve yetimlere bağlanmış olan aylıklarda; bu kere aylık bağlanan çocuk da nazara alınmak suretiyle gerekirse düzeltme yapılır.

    Madde 76 - Ölüm tarihinde gebe olan karının sonra doğurduğu çoçuğa, doğum gününü takibeden ay başından itibaren aylık bağlanır. Ve evvelce 68 inci madde gereğince ölüm tarihinde müstahak dul ve yetimlere bağlanan aylıklarda, doğan çocuk ta nazara alınmak suretiyle, gerekirse, düzeltme yapılır.

    Ölümden sonra mahkemece babalığa hükmolunan çocuklar hakkında da aynı hükümler uygulanır.

    YİRMİ BİRİNCİ KISIM : DUL VE YETİM AYLIĞININ BAĞLANMIYACAĞI HALLER

    Madde 77 - Aşağıda yazılı hallerde dul ve yetimlere aylık bağlanmaz:

    a) Kendisinden aylık bağlanacak, iştirakçiyi veya emekli, adi malüllük, vazife malüllüğü aylığı alanı;

    Kasten ve haksız yere öldüren veya öldürmeye teşebbüs edenlere veya bu kanun gereğince adi malül sayılacak hale getirenlere;

    b) Kendisine aylık bağlatacak iştirakçiye, veya emekli, adi malüllük veya vazife malüllüğü aylığı alana veya ailesine karşı ağır bir cürüm işlediğinden veya bunlara karşı kanunen mükellef olduğu vazifeleri ifada büyük bir kusur irtikap eylediğinden dolayı ölüme bağlı bir tasarrufla mirastan ıskat edilenlere;

    c) Evli kız ve erkek çocuklarla anaya.

    Madde 78 - (Değişik madde: 02/04/1956 - 6711/1 md.)

    İştirakçilerle 88 inci maddeye göre kesenekleri geri verilmemiş veya 62 nci maddeye göre vazife malüllüğü aylığı kesilerek emeklilik hakkı tanınan bir vazifeye tayin edilmemiş durumda olup da mahkemece gaipliklerine hükmolunanlardan; fiili hizmet müddetleri 10 yıl ve daha fazla bulunanların dul ve yetimlerine hükmün kesinleştiği tarihten itibaren bir yıl içinde yazı ile Sandığa müracaat etmeleri şartiyle gaipliğin başladığına hükmolunan tarihi ve bir yıl geçtikten sonra yine yazı ile Sandığa müracaat edenlere de müracaatları tarihlerini takibeden ay başlarından itibaren 68 inci madde esaslarına göre aylık bağlanır ve gaipliklerinin geçmesi halinde bağlanan aylıklar gaipliğin geçtiğinin belirdiği tarihi takibeden ay başından itibaren kesilir.

    Gaiplikleri geçenlerden bir yıl içinde emeklilik hakkı tanınan bir vazifeye tayin olunanlar, iştirakçi durumlarını tekrar iktisap ederler ve gaiplikleri sırasında dul ve yetimlerine ödenmiş aylıkların veya toptan ödemenin toplamı adlarına borç kaydedilerek aylık veya ücretleri tutarından emekli, adi malüllük veya vazife malülü aylığı bağlanmasında bu aylıklarından ve ölümü halinde de dul ve yetimlerine bağlanacak aylıklardan yüzde on kesilmek suretiyle tahsil olunur.

    (Mülga fıkra: 21/04/2005 - 5335 S.K./29.mad)

    Yukarıki fıkrada yazılı müddet içinde emeklilik hakkı tanınan bir vazifeye tayin edilmeyenlerin Sandıkla ilgileri kesilir ve Sandıkta birikmiş keseneklerinin faizsiz toplamı dul ve yetimlere ödenen aylıkların veya 82 nci maddenin (d) fıkrasına göre yapılan toptan ödemenin toplamından fazla ise, fazlası toptan kendilerine ödenir. Noksan ise farkı aranmaz.

    Gaiplikleri geçenlerden; emekli, adi malüllük veya vazife malüllüğü aylığı bağlanmasına hak kazanmış durumda olanlar hakkında yukarıki fıkra hükmü tatbik edilmeyip istediklerinde kendilerine müstahak oldukları aylıklar bağlanır ve yukarda ikinci fıkrada gösterilen borçları bu aylıklarından kesilir.

    Emekli, adi malüllük veya vazife malüllüğü aylıklarından birini almakta iken gaipliklerine hükmolunanların dul ve yetimlerine aylık bağlanır. Gaiplikleri geçenlerin kendi aylıklarının ödenmesine başlanır ve gaiplikleri sırasında dul ve yetimlerine ödenen aylıkların toplamı, emekli aylıkları toplamından eksik ise farkı ayrıca kendisine toptan ödenir.

    5434 sayılı kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra harbde kaybolan iştirakçilerin dul ve yetimlerine gaipliğin hükme bağlandığı tarihi takibeden aybaşından itibaren vazife yüzünden ölmüş olanlar gibi ve durumlarına göre bu kanunun hükümleri gereğince aylık bağlanır. Gaiplikleri geçmesi halinde yukardaki fıkralar hükümleri kıyasen tatbik olunur. Bunlardan fiili hizmet müddetleri 10 yıldan az olduğundan dolayı dul ve yetimlerine toptan ödeme yapılmış ise ödenen para, bağlanan aylıkların müterakiminden indirilerek varsa artanı aylıklarının dörtte birinin kesilmesi suretiyle tahsil olunur.

    ( Değişik fıkra: 18/01/1979 - 2177/3 md.) 64 üncü maddede belirtilen zaman ve durumlarda gaip olanların dul ve yetimlerine gaiplik kararında gaipliğin başlangıcı olarak belirtilen tarihi izleyen aybaşından itibaren birinci derece harp malüllüğü aylığı üzerinden aylık bağlanır ve harp malüllüğü zammı ödenir.

    (Dokuzuncu fıkra mülga: 23/02/1965 - 545/4 md.)

    (Ek fıkra: 18/01/1979 - 2177/3 md.) Gaiplikleri nedeniyle dul ve yetimlerine aylık bağlananların, gaipliklerinin sona ermesi halinde dul ve yetimlerinin aylıkları, gaipliğin geçtiği tarihi izleyen aybaşından itibaren kesilir ve ödenmiş aylıklar geri alınmaz.

    (Ek fıkra: 18/01/1979 - 2177/3 md.) 64 üncü maddede öngörülen durumlarda gaip oldukları Genelkurmay Başkanlığınca bildirilenler hakkında mahkeme hükmü beklenmeksizin bu Kanunun gaipliğe ilişkin hükümleri uygulanır.

    Madde 79 - 64 üncü maddede yazılı hallerde şehit olduğu iddia olunanların aylığa müstahak dul ve yetimleri tarafından, aylık bağlanması isteği ile yapılacak müracaatlarda mahkemelerden aldıkları veraset vesikaları ile Sandık gıyabında yapılmış muhakeme sonunda aldıkları ilamlarda gösterilen şehitlikler, resmi kayıtlara göre hakikate uygun değilse Sandık, bu vesika veya ilamlardaki ölümün şehitlikle olduğu hakkındaki hüküm ve kararların bozulmasını ilgili mahkemeden istemeğe yetkilidir.

    Madde 80 - (Değişik madde: 30/05/1963 - 241/1 md.)

    92 nci madde gereğince emeklilik hakkı düşen iştirakçilerden fiili hizmet müddetleri 20 yıl ve daha fazla olanlarla 93 üncü madde gereğince aylıkları kesilen emekli, adi malül veya vazife malüllerinin yalnız Türkiye sınırları içinde Türk uyruğunda kalan, muhtaç dul ve yetimlerine, mezkur maddedeki durumlarının belli olduğu tarihlerden itibaren en çok bir yıl içinde yazı ile Sandığa müracaatlarını takibeden ay başından itibaren aylık bağlanır. Durumlarının zail olduğu tarihleri takip eden ay başından itibaren kesilerek ölümlerinde müstahak olanlara tekrar bağlanır.

    Madde 81 - (Mülga madde: 21/04/2005 - 5335 S.K./29.mad)

    YİRMİ İKİNCİ KISIM : TOPTAN ÖDEME

    Madde 82 - Toptan ödeme, aşağıda yazılı hallerde yapılır:

    a) Yaş haddinden dolayı emekliye ayrılanlardan veya (61) (...) yaşını doldurarak emekliye ayrılmalarını istiyenlerden, fiili hizmet müddetleri 15 (...) yıldan az olanlara;

    b) 39 uncu maddenin (e) ve (f) fıkralarında yazılı olanlardan; fiili hizmet müddetleri 25 yılı doldurmamış olanlara;

    c) Haklarında adi malüllük hükümleri tatbik edilen iştirakçilerden; fiili hizmet müddetleri 10 yıldan az olanlara;

    ç) Vazife malüllüğü geçtiğinden aylığı kesilmiş ve emeklilik hakkı tanınan bir vazifeye tayin edilmemiş durumda iken (61) (...) yaşını dolduranlardan; fiili hizmet müddetleri 10 yıldan az olanlara veya yine bu durumda iken ölen ve fiili hizmet müddetleri 15 (...) yıldan az olanların; dul ve yetimlerine;

    d) Mahkemece gaipliklerine hükmolunan iştirakçilerden fiili hizmet müddetleri 10 yıldan az olanların; hüküm tarihinden itibaren bir yıl içinde yazı ile Sandığa müracaat eden dul ve yetimlerine.

    Madde 83 - (Değişik madde: 07/05/1986 - 3284/12 md.)

    Toptan ödeme, ilgililerin, fiili ve itibari hizmet süreleri ile borçlandıkları hizmet süreleri için ödedikleri paralara tekabül eden süreler toplamının her tam yılı ile, görevlerinden ayrıldıkları tarihteki emekli keseneğine esas aylıklarının iki katının çarpımından oluşan miktarı ifade eder. Hizmet süresi toplamında bulunan yıl kesirleri tama iblağ edilir. Tahakkuk ettirilen toptan ödeme miktarı, bir yıllık hizmet için tahakkuk ettirilecek miktardan az olamaz.

    Madde 84 - 70,71 ve 72 nci maddelerle 74 üncü maddenin 1 inci fıkrası 75 ve 77 nci maddeler hükümleri, dul ve yetimlere yapılacak toptan ödemelerde de uygulanır.

    Ölüm tarihinde çalışmağa mani ve tedavisi imkansız hastalık veya malüllük sebepleriyle muhtaç oldukları sağlık kurulunca tasdik edilecek raporla anlaşılan erkek çocuklara da yaş kaydı aranmaksızın toptan ödeme yapılır.

    (Değişik fıkra: 03/03/1954 - 6311/14 md.) Ancak gerek bunların, gerek muhtaç ana, baba ve kocanın müstahak sayılabilmesi için ölüm tarihinden itibaren en çok iki yıl içinde yazı ile Sandığa müracaat olunması şarttır.

    İstihkak sahibi olanlardan hepsi müracaat etmemiş olduğu takdirde müracaat edenlerin hissesi ödenir ve müracaat etmiyenlerin hissesi ölüm tarihinden itibaren iki yıl müddetle mevkuf tutulur. Bu müddet içinde müracaat vakı olmadığı takdirde bunların hisseleri 83 üncü madde hükümleri mahfuz kalmak üzere diğerleri arasında taksim olunur.

    Madde 85 - Ölüm tarihinde dul karı gebe ise, gebelik dul karı tarafından ölüm tarihinden itibaren en çok 6 ay içinde yazı ile Sandığa bildirilmek şartiyle doğacak çocuk için de toptan ödeme tahakkuk ettirilerek Sandıkta saklı tutulur ve doğumda genel hükümlere göre ödenir.

    Doğum olmaz veya çocuk ölü doğarsa, bu para, 68 inci madde hükümlerine göre gerekiyorsa diğerlerinin hisselerine eklenir.

    Madde 86 - Ölümlerinde aylığa veya toptan ödemeye müstahak dul ve yetim bırakmıyanların kesenekleri Sandığa kalır.

    YİRMİ ÜÇÜNCÜ KISIM : EMEKLİ KESENEKLERİNİN GERİ VERİLMESİ

    Madde 87 - Aşağıda yazılı sebeplerle, emeklilik hakkı tanınan vazifelerden ayrılanların, Sandıkla ilgileri kesilir ve o tarihe kadar aylık ve ücretlerinden kesilerek Sandıkta birikmiş kesenekleri (34 ve 38 inci maddelerde yazılı kesenek ve karşılık toplamlarının kesenek itibar edilen kısımları dahil) faizsiz olarak kendilerine ödenir.

    a) (Değişik bent: 09/06/1952 - 5951/4 md.) İstifa edenler; (Milletvekilliğine seçilmek üzere seçim kanununda yazılı müddet içinde istifa etmiş olupta milletvekili seçilmiş bulunanlar hariç)

    b) İstifa etmiş sayılanlar;

    c) Emeklilik hakkı tanınmıyan kadrolara nakil suretiyle tayin edilenler;

    ç) ( Mülga bent: 09/06/1952 - 5951/4 md.)

    d) Belediye başkanlığından veya il daimi komisyonu üyeliğinden 39 uncu maddenin (b) fıkrasında yazılı duruma girmeden ayrılanlardan emeklilik hakkı tanınan bir vazifeye tayin edilmemiş veya 40 ıncı maddede yazılı yaş hadleri sebebiyle tayin edilememiş olanlar;

    e) İdareten veya cezaen vazifelerine son verilenler;

    f) Asillikleri tasdik olunmıyarak vazifelerine son verilen stajyerler ve adaylar;

    g) Bakanlık emrine alınanlardan, kurumlarca teklif edilen eski vazifelerine eşit veya bir aşağı derecedeki emeklilik hakkı tanınan vazifeleri kabul etmemek suretiyle ilgisi kesilerek aylıksız duruma geçenler;

    h) (Mülga bend: 21/04/2005 - 5335 S.K./29.mad)

    i) Kadro yüzünden açıkta kalanlardan aylıksız veya ücretsiz duruma girenler;

    j) Kadroları kurumlarınca geçici hale getirilenler;

    k) 92 nci madde gereğince emeklilik hakkı düşen iştirakçiler;

    l) (Değişik bend: 28/05/2003 - 4861 S.K./23. md.) Harp okulları ve astsubay meslek yüksek okullarındaki öğrenciler ile astsubay nasbedilmek üzere temel askerlik eğitimine tabi tutulanlardan eğitimlerini tamamlayamayarak ayrılanlar (Yalnız öğrenci aylıklarından kesilen miktarlar);

    m) Muvazzaflık hizmetini kısa veya tam olarak yapmak üzere vazifeleri ile ilgileri kesilmek suretiyle silah altına alınan iştirakçilerle, seferberlik, talim veya manevra için er olarak silah altına alınan ve vazifeleri ile ilgileri kesilen hizmetliler;

    Bu maddede yazılı olanlardan fiili hizmet müddetleri ile fiili hizmet zamları 5 yılı doldurmamış bulunanlara birşey verilmez. Ancak tekrar iştirakçi olanların hakları devam eder.

    Madde 88 - (Değişik madde: 09/07/1953 - 6122/4 md.)

    87 nci maddenin (a, b, c, d, e, g, h, i, j, m) fıkralarında yazılı olanlardan fiili hizmet müddetleri 10 yıl ve daha fazla bulunanların ayrılışlarında kesenekleri geri verilmez.

    YİRMİ DÖRDÜNCÜ KISIM : İKRAMİYE

    Madde 89 - (Değişik madde: 09/07/1953 - 6122/5 md.;Değişik madde: 21/04/2005 - 5335 S.K./3.mad)

    Emekli, adi malûllük veya vazife malûllüğü aylığı bağlanan veyahut toptan ödeme yapılan; asker, sivil tüm iştirakçilere, her tam fiili hizmet yılı için, aylık bağlamaya esas tutarların bir aylığı emekli ikramiyesi olarak verilir.

    Verilecek emekli ikramiyesinin hesabında, 30 fiili hizmet yılından fazla süreler nazara alınmaz.

    İştirakçilerden, kanunlarla belirlenen bekleme süreleri sonunda kadrosuzluk veya yaş haddi sebebiyle emekliye sevk edilenler ve vazife malûllüğü hükümlerine göre vazife malûllüğü aylığı bağlananlar ile ölüm sebebiyle haklarında emeklilik işlemi uygulananlara; bu Kanuna göre aylığa hak kazandıkları tarihi takip eden üç ay içinde emekli ikramiyesinin hesaplanmasına esas alınan katsayılarda meydana gelecek artış nedeniyle oluşacak ikramiye farkları ile ilk malî yılın birinci ayında katsayılar dışındaki diğer unsurlarda meydana gelecek artışa, bu tarihte yürürlükte olan katsayılar uygulanmak suretiyle bulunacak ikramiye farkları, emekli ikramiyesi ile ilgili hükümlere göre ayrıca ödenir. Ancak, aylığa hak kazandıkları tarihi takip eden üç ay içinde katsayılarda artış yapılmadığı takdirde, müteakiben katsayılarda altı ay içinde yapılacak ilk artıştan doğan ikramiye farkları da bunlara ayrıca ödenir.

    Emekli, adi malûllük veya vazife malûllüğü aylığı bağlanmadan veyahut toptan ödeme yapılmadan ölen iştirakçiler için yukarıdaki esaslara göre hesaplanacak ikramiyenin tamamı, aylığa veya toptan ödemeye hak kazanan dul ve yetimlere, bu Kanunun 68 inci maddesinde gösterilen hisseleriyle orantılı olarak ödenir.

    Emekli ikramiyesini aldıktan sonra yeniden iştirakçi durumuna girenlerin tekrar emekliye ayrılmalarında, sadece sonradan geçen hizmetlerine karşılık yukarıdaki esaslara göre emekli ikramiyesi ödenir. Şu kadar ki, evvelce verilmiş olan ikramiye ile sonradan geçen hizmetler için ayrıca tahakkuk ettirilecek ikramiyenin hesabına esas alınan fiili hizmet süreleri toplamı, 30 yıldan fazla olamaz ve evvelce 30 hizmet yılı için emekli ikramiyesi ödenmiş olanlara hiçbir şekilde ikramiye farkı ödenmez.

    Bu Kanunun 88 inci maddesi kapsamına girenlerin emeklilik ikramiyeleri hakkında da yukarıdaki hükümlere göre işlem yapılır.

    Sandıkça tahakkuk ettirilmiş veya ettirilecek emekli ikramiyelerini almadan ölenler ile ölüm tarihinde aylığa müstehak dul ve yetim bırakmadan ölen iştirakçilerin ikramiyeleri, kanunî mirasçılarına ödenir.

    Bu madde gereğince ödenecek emeklilik ikramiyesi ödendikçe onayı veren kurumca, Sayıştay ve Danıştay başkanlarının ise kendi kurumlarınca, yazı ile istenilmesi üzerine en çok iki ay içinde faturası karşılığında Sandığa ödenir.

    Ölenlerin hak sahiplerine ödenecek emeklilik ikramiyesinin tahsili hakkında da yukarıdaki fıkra hükmü uygulanır.

    Madde 90 - (Değişik madde: 14/03/1985 - 3166/3 md.)

    Evlenmeleri sebebiyle dul ve yetim aylığı kesilen eş ve kız çocuklarla anaya bir defaya mahsus olmak üzere almakta oldukları dul veya yetim aylıklarının oniki aylık (...) tutarı evlenme ikramiyesi olarak ödenir.

    Bunlardan evlenme tarihinden itibaren oniki aydan (...) önce boşananlarla evliliğin butlanına veya feshine karar verilenlere yeniden aylık bağlanması halinde, ödenmiş bulunan evlilik ikramiyesinin iki yıldan eksik süreye ait kısmı tahsil edilinceye kadar aylıkları ödenmez.

    YİRMİ BEŞİNCİ KISIM : AYLIKLARIN BAŞLANGICI

    Madde 91 - ( Değişik madde: 03/03/1954 - 6311/15 md.)

    Bu kanuna göre bağlanan çeşitli mahiyetteki aylıkların ödenmesi aşağıdaki fıkralarda yazılı tarihlerden başlar:

    a) 42 nci maddede yazılı olanlar için mezkur madde hükmü dairesinde yazı ile vakı isteme tarihini takip eden ay başından;

    b) Emeklilik hakkı tanınan bir vazifede iken bu kanunda yazılı çeşitli sebeplerle emekliye ayrılanların emekli, adi malüllük, vazife malüllüğü aylıklariyle ölenlerin dul ve yetimlerine bağlanacak aylıklar hizmet aylıklarının kesildiği tarihi takip eden ay başından; (Emekliliklerini kendileri istemiş olanlar bu istemelerinin kabul edildiği salahiyetli makamlarca kendilerine yazı ile bildirilmezse isteklerini yaptıkları tarihten itibaren bir aydan evvel olmamak üzere vazifelerini terkedebilirler. Bunların emeklilik isteklerinin kabul edildiğinin salahiyetli makamlarca yazı ile bildirilmesi tarihinden itibaren en çok bir ay içinde vazifelerinden ayrılmaları mecburidir. Erlerin vazife malüllüğü aylıklarının başlangıcı bu husustaki müracaatlarını takip eden ay başıdır.)

    c) Her ne suretle olursa olsun açıkta bulunanlardan emekli aylığına müstahak olanların veya ölenlerin emekli ve adi malüllük aylıklariyle dul ve yetimlerine bağlanacak aylıklar, son ayrıldıkları kurumlara kendileri veya dul ve yetimleri tarafından yazı ile yapılacak müracaat tarihlerini takip eden ay başından;

    ç) Emekli, adi malüllük ve vazife malüllüğü aylığı almakta iken ölenlerin dul ve yetimlerine bağlanacak aylıklar ölüm tarihini takip eden ay başından;

    (Şu kadar ki, dul ve yetim aylıklarının tahsisinde 72 nci madde hükmü mahfuz tutulur.) Emekliye ayrılanların ay sonuna kadar olan hizmet aylığı geri alınmaz.

    Hükümle veya sicilleri veyahut askeri mahkemelerce verilecek karar üzerine kurumlarınca re'sen emekliye sevk edilenlerin emekli aylıklarının başlangıç tarihlerinden ve yaş haddini dolduranların bu haddi doldurdukları tarihleri takip eden ay başından sonra her ne sebeple olursa olsun kurumlarınca vazifeleriyle ilgileri kesilmiyerek aylık veya ücretleri ödenenlerin bu suretle geçen müddetleri fiili hizmet müddeti sayılmaz ve bunlar için kesenek ve karşılık alınmışsa geri verilir.

    Şu kadar ki, bağlanan aylıklar vazifelerinden ayrılarak vazife aylığı veya ücretlerinin kesildiği tarihleri takip eden ay başlarına kadar ödenmez.

    YİRMİ ALTINCI KISIM : EMEKLİLİK HAKLARININ DÜŞMESİNİ VE BAĞLANAN AYLIKLARIN DEVAMLI OLARAK KESİLMESİNİ GEREKTİREN SEBEPLER

    Madde 92 - (Değişik madde: 07/05/1986 - 3284/13 md.)

    İştirakçilerden Türk vatandaşlığından çıkarılan, Türk vatandaşlığını bırakan, yabancı memleket uyruğuna girenlerin (Türk vatandaşlığını muhafaza edenler hariç) bu Kanunla tanınan her çeşit hakları düşer.

    Aylık almakta iken veya aylık bağlama hakkı doğmadan önce, tanınan her çeşit hakları bu madde uyarınca düşenler, bu durumlarının ortadan kalkması halinde, Sandığa yazılı olarak yapacakları müracaatları takip eden aybaşından itibaren ve bu Kanunda öngörülen diğer şartları da taşımaları kaydıyla bu haklardan yeniden yararlandırırlar.

    Yukarıdaki hükümler 88 inci madde kapsamına girenlerle, dul ve yetimleri hakkında da uygulanır.

    Madde 93 - (Değişik madde: 07/05/1986 - 3284/14 md.)

    Bu Kanuna göre bağlanan aylıkları alanlardan:

    a) 92 nci maddede yazılı durumlara girenlerin;

    b) Evlenen dul eşlerin, ana ve kız ile erkek çocukların (harp malülleriyle evlenen karılar hariç);

    c) Muhtaç durumdan çıkan ana ve babanın;

    ç) 74 üncü madde hükmü uygulanmak suretiyle (18) yaşını, ortaöğrenimde ise (20) yaşını, yükseköğrenim yapmakta ise (25) yaşını geçmemek üzere bu öğrenimlerini bitiren erkek çocukların;

    Aylıkları, bu durumlarının kati olarak belirtildiği tarihleri takip eden aybaşından itibaren kesilir.

    Bunların, bu Kanun uyarınca yeniden aylığa müstehak olmaları şartıyla tekrar aylıkları bağlanır.

    YİRMİ YEDİNCİ KISIM : İKİ CİHETTEN VEYA AYNI SIFATLA AYLIK VEYA TOPTAN ÖDEME’YE İSTİHKAK HALLERİ

    Madde 94 - (Değişik madde: 07/05/1986 - 3284/15 md.)

    Bu Kanunda belirtilen istisnalar dışında, iki yönden aylığa hak kazananların, tercih ettikleri aylıkları, Sandığa yazılı müracaatları takip eden aybaşından itibaren ödenir. Diğer aylıkları sürekli olarak kesilir.

    Ancak, iki yönden aylığa aynı zamanda hak kazananlara, müstehak oldukları tarihten itibaren fazla olan aylıkları ödenir.

    Tercih ettikleri aylıklarını alanlar, yeniden Sandığa yazılı olarak başvurdukları tarihi izleyen aybaşından itibaren bu isteklerinden dönebilirler.

    Emekli, adi malullük, vazife malullüğü, harp malullüğü veya er vazife malullüğü aylığı almakta iken dul veya yetim aylığını tercih edenlerin ölümlerinde, dul ve yetimlerine kendi emekli, adi malullük, vazife malullüğü, harp malullüğü, er vazife malullüğü aylıkları üzerinden aylık bağlanır.

    Dul ve yetim sıfatıyla toptan ödeme yapılanlara, gerek yine dul ve yetim sıfatıyla gerek kendi vazifelerinden dolayı müstehak oldukları toptan ödeme ayrıca yapılır.

    Evlendiğinden dolayı aylığı kesilenlerin, kocasının ölümü sebebiyle toptan ödemeye müstehak olması, yetim aylığının ödenmesine mani olmaz.

    İki cihetten aylık veya toptan ödemeye aynı zamanda müstehak duruma girenler hakkında da yukarıdaki hükümler uygulanır.

    Madde 95 - Dul ve yetim aylığı almakta iken emeklilik hakkı tanınan bir vazifeye giren karı ve çocukların; vazifelerinden dolayı vazife malüllüğü aylığına müstahak olmalarında, bu aylıkları bağlanır.

    Vazife malüllüklerinin geçmesinde de, müstahak iseler, eski dul ve yetim aylıklarının ödenmesine başlanır.

    Vazifelerinden dolayı (Toptan ödeme) ye müstahak duruma girmelerinde bu istihkakları verilmekle beraber müstahak iseler kesilen aylıklarının ödenmesine de başlanır.

    Madde 96 - Dul ve yetim aylığı almakta iken iştirakçi durumuna giren dul ana ile karı ve kızın sonradan kendi vazifelerinden dolayı aylığa müstahak duruma girmelerinde; tercih ederlerse bir ay içinde yazı ile Sandığa müracaat etmek ve müstahak olmak şartiyle, kesilen eski aylıklarının ödenmesine başlanır ve bu durumda iken ölümlerinde; yetimlerine emekliliğe esas olan vazife aylıkları üzerinden aylık bağlanır.

    Tercih etmezlerse veya ana muhtaç değilse eski aylıkları sürekli olarak kesilip vazifelerinden dolayı müstahak oldukları aylıkları bağlanır.

    Vazifelerinden dolayı (Toptan ödeme) ye hak kazanmışlarsa, bu istihkakları verilmekle beraber yine müstahak olmaları şartiyle, kesilen aylıklarının ödenmesine de başlanır.

    Madde 97 - Toptan ödeme yapılmış dul veya yetimlerin sonradan aynı sıfatların birinden dolayı aylığa müstahak duruma girmelerinde evvelce yapılan toptan ödeme nazara alınmaz.

    Dul ve yetim aylığı almakta iken aynı sıfatların birinden dolayı toptan ödemeye hak kazanılmasında da toptan ödeme ayrıca yapılır.

    Aylık ve toptan ödemeye istihkak; aynı zamanda doğmuş olursa yine bu hükümler uygulanır.

    YİRMİ SEKİZİNCİ KISIM : EMEKLİ, ADİ MALÜLLÜK, VAZİFE MALÜLLÜĞÜ, DUL VE YETİM AYLIĞI ALANLARDAN VEYA KESENEKLERİ GERİ VERİLENLERLE TOPTAN ÖDEME YAPILANLARDAN BİR VAZİFEYE TAYİN EDİLENLER

    Madde 98 - Emekli, adi malüllük ve vazife malüllüğü aylığı alanların; kurumlarda emeklilik hakkı tanınan vazifelere tayin edilebilmeleri için tayin edilecekleri vazifelere ait yaş hadlerini doldurmamış olmaları ve malüllerin, malüllüklerinin bu vazifeleri yapmağa mani olmadığının sağlık kurulunca tasdik edilecek raporla belirtilmesi şarttır.

    Madde 99 - Emekli, adi malüllük, vazife malüllüğü, dul veya yetim aylığı, son hizmet zammı alanlardan; hiçbir şarta bağlı olmaksızın emeklilik hakkı tanınan vazifelere tayin edilenlerin, aylıklarının tamamı, bu vazifelere tayinleri tarihini takibeden ay başından itibaren kesilir. Ancak hayrat hademesinin aylıkları kesilmez ve kendilerine bu hizmetlerinden dolayı son hizmet zammı da yapılmaz.

    Vazife malüllüğü aylığı alanların, varsa, harb malüllüğü zammı ile Harp Okulu öğrencilerinden yetim aylığı alanların bu aylıkları kesilmez.

    Bu vazifelerden ayrılanların kesilen aylıklarının ayrıldıkları tarihi takibeden ay başından itibaren müstahak olmaları şartiyle ödenmesine başlanır.

    Peşin ödenen aylıklardan yukarki fıkra gereğince istirdadı gereken ve tayin tarihlerini takibeden ay başlarından sonraya raslıyan kısımları, Sandığın bildirimi üzerine kurumlarınca ilgililerin istihkaklarından en geç (3) ay içinde ve (3) eşit taksitte kesilmesi suretiyle tahsil olunarak Sandığa gönderilir.

    (Ek fıkra: 23/05/1951 - 5773/1 md.) Bu maddenin hayrat hademesi hakkındaki hükümleri dersiamlara da şamildir.

    Madde 100 - (Değişik madde: 23/02/1965 - 545/2 md.)

    Emekli, adi malüllük veya vazife malüllüğü aylığı almakta iken (Erlerle emeklilik hakkı şarta bağlı olanlar hariç) emeklilik hakkı tanınan bir vazifeye tayin edilenlerin tekrar emekliye ayrılmalarını istemeleri veya emekliye sevk edilmeleri halinde kendilerine veya bölümlerinde dul ve yetimlerine eski ve yeni hizmetlerinin toplamı üzerinden ve bu kanun hükümleri dairesinde aylık bağlanır.

    Ancak, bu gibilere yeniden bağlanacak aylıklar eski aylıklarından az olamaz.

    Madde 101 - Vazife malüllüğü aylığı alan erlerden, sonradan emeklilik hakkı tanınan vazifelere tayin edilenlerin, çeşitli sebeplerle ayrılışlarında veya ölümlerinde bu vazifelerinden dolayı haklarında bu kanunun ilgili hükümleri ayrıca uygulanır.

    Madde 102 - (Değişik madde: 23/02/1965 - 545/3 md.)

    Sandıkta birikmiş emekli keseneklerini geri almış bulunanlarla, toptan ödeme yapılmış olanlardan, 98 inci maddenin vazifeye alınmaya ait hükümleri mahfuz kalmak üzere, emeklilik hakkı tanınan veya 130 uncu maddede gösterilen vazifelere, belediye başkanlığına, illerin daimi komisyon üyeliklerine geçenlerden, aldıkları paraları, aldıkları tarihlerden itibaren ödiyecekleri tarihe kadar hesaplanacak kanuni faizi ile birlikte toptan Sandığa geri verirlerse;

    Tayin veya seçilme tarihindeki yaşlarından, emeklilik hakkı tanınan vazifelerde evvelce geçen fiili hizmet müddetlerinin indirilmesinden sonra kalan yaş sayısı 35 i geçenlerden, 14 üncü maddenin (e) fıkrası uyarınca tamamlayıcı kesenek alınmak şartiyle, Sandıkla ilgilendirilirler ve eski fiili ve itibari hizmet müddetleri yenilerine eklenir.

    Ancak;

    a) İstekleri ile emekliye ayrılacak olanların bu paraları istek tarihlerinden en az 6 ay önce,

    b) Kurumlarınca re'sen (Malüllük, yaş haddi dahil) emekliye ayrılacak olanlarla ölenlerin, görevleri ile ilgilerinin kesildiği tarihlerden itibaren en geç 6 ay içinde,

    Kendileri veya dul yetimleri tarafından Sandığa ödenmiş olması şarttır.

    Aldıkları paraları, yukardaki süreler içinde geri vermiyenler ile paraları zamanaşımına uğramış bulunanlar emeklilik hakkı tanınan bir vazifeye ilk defa alınmış sayılırlar.

    Kesenek veya toptan ödemeleri zamanaşımına uğramış olanlardan, birinci fıkrada yazılı vazifelere geçenler zamanaşımına uğrıyan paralarını (Faizsiz olarak) yukardaki süreler içerisinde toptan Sandığa geri verirlerse haklarında o fıkra hükümleri gereğince işlem yapılır.

    Fiili hizmet müddetlerinin 5 yıldan az olması dolayısiyle 87 nci madde gereğince emekli kesenekleri geri verilmemiş veya tahakkuk ettirilen keseneklerini veyahut toptan ödemeyi henüz almamış olanlar ile alma hakları zamanaşımına uğramamış bulunanlardan, birinci fıkrada yazılı vazifelere geçenler hakkında da paranın iadesi kaydı hariç olmak üzere sözü geçen fıkra hükümleri uygulanır.

    Meydana çıkan gaiplerden 78 inci madde gereğince Sandıkla ilgileri kesilenler hakkında da keseneğin geri verilmesinde; gaipliklerinden dolayı dul ve yetimlerine aylık bağlanmış ise, gaiplikleri tarihine kadar Sandıkta birikmiş kesenekleri miktarında bir para, toptan ödeme yapılmış ise, bu para esas alınmak suretiyle yukarıki hükümler uygulanır.

    Madde 103 - Emekli, adi, malüllük veya vazife malüllüğü aylığı alanlardan; talim, manevra, seferberlik veya harb için silah altına alınanlar hakkında aşağıdaki hükümler uygulanır:

    a) (Değişik bent: 07/05/1986 - 3284/16 md.) Aylıkları, rütbe aylıklarından az ise aradaki fark ilgili kurumlarınca ödenerek, rütbeleri aylıklarından kesenek alınır.

    b) Aylıkları, rütbeleri aylıklarından çok ise farkları Sandıkça ödenerek kurumlarca yalnız rütbeleri aylıklarından kesenek alınır.

    c) Er olarak silah altına alınanların aylıkları kesilmez.

    (a) ve (b) fıkralarında yazılı olanların terhislerinde rütbeleri aylıkları üzerinden 100 üncü madde hükmü uygulanır.

    Madde 104 - 39 uncu maddenin yetersizlik ve disiplin sebepleri hariç olmak üzere (e) ve (f) fıkralariyle 92 nci maddede gösterilenler, kurumlarda emeklilik hakkı tanınan vazifelerde çalıştırılamazlar.

    YİRMİ DOKUZUNCU KISIM : YAŞ

    Madde 105 - Bu kanunun iştirakçilere ait çeşitli hükümlerinin tatbikında; emeklilik hakkı tanınan bir vazifeye ilk defa tayin sırasında kurumlara gösterilen nüfus hüviyet cüzdanlarında yazılı doğum tarihleri, eğer 18 yaşını tamamladıktan sonra yaş düzeltilmesi yapılmış ise 18 yaşının doldurulması tarihindeki doğum tarihleri, dul ve yetimler hakkındaki hükümlerinin uygulanmasında da, dul ve yetim aylıklarına veya (Toptan ödeme) ye hak kazanıldığı tarihlerde bunların kayıtlı bulundukları nüfus idarelerindeki doğum tarihleri esas tutulur.

    Nüfus hüviyet cüzdanlarındaki doğum tarihleri ile nüfus kayıtlarındaki doğum tarihleri arasında fark varsa, nüfus kayıtlarındaki tarih ve birden fazla nüfus kaydı bulunanların bu kayıtları arasında fark varsa, tarihi eski olan kayıt; sonraki kayıt idare veya kaza mercilerinden verilmiş bir karar ile yapılmış veya düzeltilmiş ise, kararlar nüfus kayıtlarına henüz geçirilmemiş olsa bile iştirakçiler için bu karar 18 yaşın doldurulmasından evvel alınmış olmak şartiyle bu kayıt esas olur.

    Ancak, doğum tarihlerinde, iştirakçiler için 18 yaşın doldurulmasından sonra, dul ve yetimler için de aylığa veya toptan ödemeye istihkak tarihlerinden geriye doğru bir yıl içinde yapılan düzeltmeler, nazara alınmaz.

    Doğum tarihlerinde ay gösterilmemiş ise, o yılın Temmuz ayının birinci günü, ay yazılı gün gösterilmemiş ise, o ayın birinci günü, doğum günü sayılır.

    (Ek fıkra: 15/07/1965 - 670/5 md; Değişik fıkra: 12/12/1980 - 2358/2 md.) Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarının bu Kanunun 40 ncı maddesinde gösterilen yaş hadleri sebebiyle emeklilik işlemleri; doğum tarihlerinde ay ve gün yazılı olmayanlar ile doğum günleri 1 Eylülden önce olanlar için 1 Eylül, doğum günleri 1 Eylül ve daha sonra olanlar için müteakip yılın 1 Eylül tarihinde yapılır.

    Madde 106 - Kurumlar kendilerine gösterilen nüfus hüviyet cüzdanlarının tasdikli bir örneğini, ilgililerin işe başlama tarihlerinden itibaren en çok bir ay içinde Sandığa göndermeğe mecburdurlar.

    Ancak, Sandık; gönderilen örnekleri nüfus idarelerindeki kayıtları ile karşılaştırabilir ve bunlar hakkında 105 inci maddeye göre muamele yapar.

    Madde 107 - Nüfus hüviyet cüzdanları ile nüfus kayıt örneklerinin; Sandığa bilerek yanlış bildirilmesinden doğan her çeşit zararlardan, ilgisine göre, kurumlar veya nüfus memurları ve doğru olmıyan nüfus hüviyet cüzdanlarının bilerek kurumlara gösterilmesinden doğan her çeşit zararlardan da bunları gösteren veya bunları bilerek kabul edip örneklerini Sandığa gönderenler malen sorumludurlar.

    OTUZUNCU KISIM : MUHTAÇLIK

    Madde 108 - (Değişik fıkra: 21/04/2005 - 5335 S.K./3.mad) 4857 sayılı İş Kanununun 39 uncu maddesi uyarınca 16 yaşından büyük işçiler için tespit edilen asgarî ücretin net tutarından daha az aylık geliri olup, kendisini ve Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre bakmaya mecbur olduğu ailesi fertlerini geçindirmeye yetecek kadar malı da (para veya o mahiyetteki kıymetler dahil) olmayanlar bu Kanunun uygulanmasında muhtaç sayılırlar.

    Muhtaçlık, dul ve yetimler tarafından tanzim ve imzaları ihtiyar heyetlerince tasdik edilecek beyan kağıtları üzerine daimi olarak oturdukları yerlerin bağlı bulundukları il veya ilçe idare heyetleri tarafından muhtaçlık sebepleri açıkça gösterilmek suretiyle verilecek mazbatalarla belirtilir.

    Bu mazbatalara karşı ilgili veya Sandık tarafından Danıştayda dava açılabilir. Sandıkça itirazda bulunulması halinde netice alınıncıya kadar aylığın yarısı ve toptan ödeme, kesenek iadesi ve ikramiye gibi ödemelerin tamamı emanet olarak Sandıkta alıkonulur.

    Madde 109 - Sandık Yönetim Kurulu, idare heyetlerinin soruşturma ve kararları dışında ilgililerin gelir, kazanç ve malları hakkında başka yerlerde de idare makamları vasıtasiyle ayrıca her çeşit soruşturma yaptırmaya, resmi ve özel idare, müessese ve ortaklıklardan ve şahıslardan bilgi istemeye yetkili ve bunlar da vermeye mecburdurlar.

    Madde 110 - Sonradan veraset, bağış, vasiyet yoliyle veya başka suretlerle para, menkul ve gayrimenkul mal ve gelir edinmiş veya kazanç sağlamış olanlar; bu durumlarını, bunları iktisap ettikleri tarihten itibaren bir ay içinde beyanname ile Sandığa bildirmeye mecburdurlar. Bu takdirde bu hallerin muhtaçlığını gidermiş olup olmadığı Sandık tarafından evvelce bu muhtaçlığı karara bağlıyan yerler idare heyetlerince yeniden karara bağlattırılır.

    Madde 111 - Sandık Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre bakmaya mecbur olanlar tarafından bakılmadığından veya bağlanan nafaka veya sağlanan menfatin azlığından dolayı muhtaç durumda olmaları hasebiyle aylık bağladığı dul ve yetimlerin bakmaya mecbur yakınları aleyhine gerekli nafakanın bağlanması veya bağlanan miktarın artırılması için doğrudan doğruya veya üçüncü şahıs sıfatiyle dava açmaya yetkilidir.

    OTUZ BİRİNCİ KISIM : AYLIK BAĞLANINCIYA, TOPTAN ÖDEME VE KESENEK İADESİ YAPILINCAYA KADAR VERİLECEK AVANSLAR

    Madde 112 - İlgililere bu kanun gereğince aylık bağlanıncıya kadar geçecek müddet için yazı ile Sandıktan istemelerinde aşağıdaki esaslara ve bu kanunun genel hükümlerine göre (Avans aylık) ödenir:

    a) Emeklilik hakkı tanınan vazifelere alınmış emekli, adi malül ve vazife malüllerinden emekliye ayrılanlara, kesilen aylıkları,

    b) Emekli, adi malüllük veya vazife malüllüğü aylığı bağlanacak veya aylık şeklinde son hizmet zammı yapılacaklara bu aylıklarının dul ve yetimlere de (68) inci maddeye göre bağlanması gereken aylıkların yarısı.

    Bağlanan aylıkların avans aylıklardan artanı toptan ödenir. Fazla ödendiği anlaşılan kısım, bağlanan aylığın dörtte birinin kesilmesi suretiyle geri alınır.

    Müstahak olmadıkları sonradan anlaşılanlara ödenmiş avans aylıklar genel hükümlere göre tahsil edilir.

    İlgililerin, aylık yerine (Toptan ödeme) ye müstahak bulundukları anlaşılırsa, ödenen avans aylıklar, toptan ödemelerden indirilir.

    Madde 113 - Bu kanun gereğince (Toptan ödeme) yapılıncaya kadar yazı ile istemeleri şartiyle, Sandıkta birikmiş kesenekler ilgililere veya (68) inci maddede yazılı nispetlere göre, dul ve yetimlerine avans olarak ödenir.

    Madde 114 - Bu Kanun gereğince kesenekleri geri verileceklere, ödeme yapılıncıya kadar, yazı ile istemeleri şartiyle, yarısı avans olarak verilir.

    Madde 115 - Yer sarsıntısından zarar gören bölgelerin, Bakanlar Kurulunca belirtilecek yerlerinde veya yangın, sel gibi önemli olaylara maruz kalan yerlerde, yardıma muhtaç olacak derecede malca veya bedence mühim zarara uğradıkları o yerlerin idare heyetleri tarafından tasdik olunan; emekli, adi malül, vazife malülü ve dul ve yetimlere, aylıklarının üç mislini geçmemek üzere Yönetim Kurulunca uygun görülecek miktarda avans verilir.

    Bu avanslar, ilgililerin aylıklarından eşit taksitlerle ve ödeme tarihlerinden itibaren iki yıl içinde geri alınır.

    Aylıkları henüz bağlanmamış olanlara bu ödemeler 112 nci maddede yazılı avans aylıklar uzerinden yapılır.

    Ölüm halinde tahsil edilmemiş kısımlar aranmaz.

    OTUZ İKİNCİ KISIM : ZAMANAŞIMI

    Madde 116 - Emekli, adi malüllük, vazife malüllüğü, dul ve yetim aylıklarını almak üzere, bu aylıkların tahakkuk ettirildiği tarihlerden itibaren aralıksız bir yıl sonuna kadar Sandığa müracaat etmiyenlerin aylıkları kesilir. Bunlardan kesilme tarihinden itibaren 5 yıl içinde yazı ile Sandığa müracaat edenlere kesilen aylıkları tekrar bağlanır ve geçmiş müddete ait aylıkları da toptan ödenir. Bu müddetten sonra müracaat edenlerin aylıkları, müracaat tarihlerini takibeden ay başından itibaren yeniden bağlanarak ödenir ve geçmiş müddet için bir şey verilmez.

    Bu kanunda ayrıca belirtilen haller dışında aylık bağlanmasına istihkak kesbedildiği tarihten itibaren beş yıl sonuna kadar yazı ile müracaat edilmezse bu aylıklar, müracaat tarihini takibeden ay başından itibaren bağlanır.

    Madde 117 - Bu kanun gereğince çeşitli adlarla ödenecek paralardan; istihkak kesbedildiği tarihlerden itibaren beş yıl sonuna kadar alınmıyan veya yazı ile müracaat edilerek aranmıyanlar Sandık lehine zamanaşımına uğrar.

    Madde 118 - 116 ve 117 nci maddeler, ilgililerin her birinin istihkakları hakkında ayrı ayrı uygulanır.

    Sandığa müracaat etmemenin makbul veya mücbir bir sebebe dayandığını genel hükümlere göre ispat edenler hakkında yukarki maddeler hükümleri uygulanmaz. Ölümü duymamış olmak, ispat edilmek şartiyle, mücbir sebep sayılır.

    OTUZ ÜÇÜNCÜ KISIM : ÖDEME

    Madde 119 - Bu kanun gereğince yapılacak her çeşit ödemeler için, kullanılacak belgeler ve ödemenin şekilleri yönetmelik ile belirtilir.

    Madde 120 - Bu kanunda yazılı her çeşit istihkaklar; yerleştikleri yerlerde doğrudan doğruya hak sahiplerine, vekillerine veya kanuni temsilcilerine ödenir. Ancak köylerde oturanların aylıkları, bunların bağlı oldukları il veya ilçe merkezlerinde ödenir.

    Ödemeler için Sandıkça yapılan masraflardan dolayı ilgililerden bir şey alınmaz.

    (Ek fıkra: 03/03/1954 - 6311/16 md.) Bu istihkakların son ödeme tarihlerini takip eden 3 aylığından fazlası temlik edilemez.

    Madde 121 - Her ne suretle olursa olsun istihkaklarından fazla yapılan ödemeler, ilgililerin, varsa sonraki her çeşit istihkaklarından hüküm alınmaksızın kesilmek suretiyle geri alınır. Ancak ilgili, Sandıkça yapılan bu muamelenin yersizliği hakkında Danıştayda dava açabilir.

    (Ek fıkra: 07/05/1986 - 3284/17 md.) Herhangi bir nedenle Sandık tarafından ilgililere istihkaklarından fazla veya yersiz olarak yapılan ödemelerin, bu hatalı işlemlerin düzeltildiği tarihten geriye doğru hesap edilecek beş yıllık tutarları tahsil edilir. Tahsilin ne şekilde yapılacağı yönetmelikle düzenlenir.

    Madde 122 - (Değişik madde: 23/12/1988 - KHK - 351/1 md.)

    Bağlanan aylıklar her ayın başında peşin ödenir.

    Ödeme zamanı henüz gelmeyen aylıkları müteakip aylıklara mahsuben avans olarak ödetmeye, aylıkların ödeme tarihlerini ve iki veya üç aylık olarak ödenmesini belirlemeye Maliye ve Gümrük Bakanı yetkilidir.

    Avans veya peşin olarak ödenen aylıklar ölüm halinde geri alınmaz.

    İkinci fıkradaki yetkinin kullanılmasından dolayı ilgililerin mağduriyetlerine neden olunmaması için gerekli düzenlemeleri yapmaya Maliye ve Gümrük Bakanlığı yetkilidir.

    OTUZ DÖRDÜNCÜ KISIM : YOKLAMA

    Madde 123 - Aylıkların ödenmesi için aylık sahiplerinin durumlarında değişiklik olup olmadığı bakımından yoklama yapılır.

    Yoklamanın:

    a) Esas ve şekilleri,

    b) Zamanı ve müddeti,

    c) Kullanılacak belgeler,

    d) Kurumların, memurlarının ücret dereceleri özel teadül kanunları ile belirtilen daire, müessese ve ortaklıkların veya bunlara bağlı veya bunların kurduğu veya katıldığı ortaklıkların; aylık ve ücret tahakkuk ettiren ve ödiyen servislerinin, nüfus ve evlenme memurlarının, muhtarların ve yabancı memleketlerdeki Türk elçilik ve konsolosluklarının yoklama işlerindeki vazifeleri,

    Yönetmelikle belirtilir.

    Madde 124 - Yoklama için yönetmelikle belirtilecek vazifeleri yerine getirmiyenler hakkında Türk Ceza Kanununun 230 uncu,

    Aylık sahiplerinden yönetmelikle belirtilecek beyan kağıtlarını veya istenecek her çeşit belge veya bilgileri vermiyenlerle hakikat hilafı beyanda bulunanlar hakkında 528 inci,

    Yönetmelikle belirtilecek her çeşit belgeleri doğru olmıyarak düzenleyip göstererek haksız para alanlar ve yönetmelikle belirtilecek vazifeleri yaparken veya Sandık muameleleri ile ilgili belgeleri tanzim ve tasdik ederken bilerek doğru olmıyan bilgi ve belge verenler hakkında 343 üncü, maddelerine göre kovuşturma yapılır.

    OTUZ BEŞİNCİ KISIM : BİRİKTİRME SANDIĞI

    Madde 125 - (Mülga madde: 23/02/1965 - 545/4 md.)

    Madde 126 - ( Mülga madde: 23/02/1965 - 545/4 md.)

    OTUZ ALTINCI KISIM : ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

    Madde 127 - Bu kanun gereğince bağlanacak aylıklar için aylık sahiplerine özel belgeler verilir. Bunların çeşitleri ve şekilleri yönetmelikle belirtilir.

    Madde 128 - 107 ve 124 üncü maddeler dışında Sandıkça istenilen her çeşit bilgi ve sorulara tam, doğru veya hiç cevap vermiyen kurumlarla tüzelkişiliği haiz yerlerin ilgili memurları ve şahıslar ve emeklilik hakkı tanınan vazifelere ilk defa alınanlardan istenilen beyan kağıtlarını kasten yanlış olarak verenler hakkında Türk Ceza Kanununun, ilgisine göre, 230 veya 528 inci maddeleri gereğince kovuşturma yapılır. Sandığın zarara uğramasında bunlar; yapılan masraflarla birlikte hüküm ile kendilerine ödettirilir.

    Kurumların emeklilik hakkı tanınan vazifelerine açıktan alınanlardan iki ay içinde bu kanun gereğince Sandığa verilmesi gerekli belge ve bilgileri vermiyenlerin mütaakıp aya ait aylık veya ücretleri ödenmez.

    Madde 129 - Vazifeleri içinde veya dışında her hangi sebeple zarar görmüş veya tehlikeye düşmüş ve bundan dolayı adi malül durumuna girmiş iştirakçilerin veya bunlardan ölenlerin, dul ve yetimlerinin; sebep olanlar aleyhine açacakları davaları Sandık dahi kovuşturmaya ve bu davalara üçüncü şahıs olarak girmeye ve dul ve yetimler tarafından dava açılmamış ise bunu doğrudan doğruya açmaya yetkilidir.

    Dava sonunda para tazminatı da alınırsa bundan kovuşturma için yapılan masraflarla birlikte emekli, adi malüllük, dul ve yetim aylıkları bağlanan hallerde bu aylıkların beş yıllığı; (Toptan ödeme) yapılan hallerde de bunların toplamının yarısı Sandıkça alınarak, varsa, geri kalanı ilgililere ödenir.

    Sebep olanlar iştirakçi ise ve bunlara bu kanuna göre Sandıklarca her hangi adla olursa olsun ödeme yapılacaksa istihkakları dava sonuna kadar hükmolunacak tazminata karşılık olmak üzere ödenmez.

    Madde 130 - (Mülga madde: 21/04/2005 - 5335 S.K./29.mad)

    Madde 131 - Aylık bağlanması gerekirken (Toptan ödeme) yapılmış olan hallerde bağlanan aylıklar, ödenen paranın tamamı geri alınıncaya kadar verilmez.

    (Toptan ödeme) yapılması gerekirken aylık bağlanmış olan hallerde de ödenmiş aylıkların toplamı, hesaplanacak (Toptan ödeme) den indirilir.

    Madde 132 - Bu kanunun mevzuu ile ilgili hükümler buna ek olarak yapılacak kanunlarda yer alır.

    Madde 133 - Aşağıda yazılı kanunlar kaldırılmıştır:

    Kanun

    Tarihi    No.      Adı

    1) 27/08/1337    147       Müftülerin tekaütten istisnası hakkında Kanun.

    2) 27/02/1340    408       Mücahedei Milliyede şehit olan gedikli kuvayı milliye zabitan ve efradı ailelerine maaş tahsisi hakkında Kanun.

    3) 08/02/1341    551       Bilümum Askeri Malüllerin Terfihi Kanunu.

    4) 02/06/1926    900       Tekaüt maaşı ile muallim ve müderrislik, doktor, eczacı, baytar, mühendis ve kondöktörlük maaşlarının bir zat uhdesinde içtima edebileceğine dair Kanun.

    5) 22/06/1927    1122       Bilümum askeri malüllerin terfihine dair olan 8 Şubat 1341 tarih ve 551 numaralı kanunun 7 nci maddesine bir fıkra ilavesi ile 11 inci maddesine merbut cetvelde bazı tadilat icrasına dair Kanun.

    6) 25/06/1927    1165       İtalya, Balkan harbleri ile Harbi Umumide duçarı, malüliyet olanlardan İstiklal Muharebatına iştirak edenlerin 8 Şubat 1341 tarihli ve 551 numaralı kanundan istifadeleri hakkında Kanun.

    7) 28/05/1928    1330       Evkaf, Şehremaneti ve Ziraat Bankası memurlarının tekaüt maaşlarına dair Kanun.

    8) 03/06/1930    1683       Askeri ve Mülki Tekaüt Kanunu.

    9) 02/02/1931    1746       Askeri ve Mülki Tekaüt Kanununun 47 nci maddesine bir fıkra tezyiline dair Kanun.

    10) 19/07/1931    1842       Diyanet İşleri Reisliğinin 1683 numaralı Tekaüt Kanununun 3 üncü maddesinin mülki memurlara ait olan kısmının (a) fıkrası hükmünden istisnasına dair Kanun.

    11) 23/05/1932    1977       1683 numaralı Askeri ve Mülki Tekaüt Kanununun 4 üncü ve 6 ncı maddelerinin tadili hakkında Kanun.

    12) 25/06/1932    2026       7 Haziran 1336 tarih ve 7 numaralı kanuna müzeyyel Kanun.

    13) 26/11/1932    2071       Askeri ve Mülki Tekaüt Kanununun 53 üncü maddesinin tadiline ve mezkur kanuna bir muvakkat madde ilavesine dair Kanun.

    14) 14/01/1933    2097       Vilayet hususi idarelerinden maaş alan memur ve muallimlerin tekaüt maaşları hakkında Kanun.

    15) 08/05/1933    2169       Dahiliye memurlarından bir kısmının tahdidi sinlerine dair Kanun.

    16) 20/05/1933    2190       Askeri ve Mülki Tekaüt Kanununun 55 inci maddesinin tadili hakkında Kanun.

    17) 03/06/1933    2264       İstanbul Mahalli İdaresi ile Ankara Merkez Belediyesi Memurları Tekaüt Kanunu.

    18) 26/10/1933    2324       788 numaralı Memurin Kanununun 75 inci maddesine bir fıkra ilavesine dair Kanun.

    19) 09/12/1933    2348       Askeri ve Mülki Tekaüt Kanununun Tahlisiye Umum Müdürlüğü memurlarına dahi teşmili hakkında Kanun.

    20) 08/03/1934    2388       Polis mensuplarının yaş hadlerine dair Kanun.

    21) 28/05/1934    2454       Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Umumi İdaresi Memurları Tekaüt Sandığı Kanunu.

    22) 14/06/1934    2509       1683 numaralı kanunun 21 inci maddesine bir fıkra ilavesine dair Kanun.

    23) 25/06/1934    2543       Tekaüt Kanununa bir madde ilavesi hakkında Kanun.

    24) 22/12/1934    2636       Memurin Kanununun 75 inci maddesine bir fıkra ilavesine dair olan 2324 sayılı kanuna bir fıkra ilavesine dair Kanun.

    25) 23/12/1934    2662       2454 numaralı kanunun 8 inci maddesinin 3 üncü fıkrasını değiştiren Kanun.

    26) 27/01/1936    2904       Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Umumi İdaresi Memurları Tekaüt Sandığı hakkındaki 2454 sayılı kanuna ek Kanun.

    27) 20/03/1936    2921       İnhisarlar Umum Müdürlüğü Tekaüt Sandığı Kanunu.

    28) 06/04/1936    2936       Askeri ve Mülki Tekaüt Kanununun bazı maddelerinin tadiline ve bazı maddelerine fıkra eklenmesine dair Kanun.

    29) 13/04/1936    2941       Askeri ve Mülki Tekaüt Kanununa ek Kanun.

    30) 15/04/1936    2945       Askeri ve Mülki Tekaüt Kanununun Tahlisiye Umum Müdürlüğü memurlarına dahi teşmili hakkındaki 9 Kanunuevvel 1933 tarih ve 2348 sayılı kanuna ek Kanun.

    31) 15/05/1936    2969       Askeri ve Mülki Tekaüt Kanununun 45 inci maddesine bir fıkra eklenmesine dair Kanun.

    32) 11/06/1936    3028       Askeri ve Mülki Tekaüt Kanununa bazı hükümler eklenmesine dair Kanun.

    33) 12/06/1936    3048       Denizyolları ve Akay İşletmeleri ile fabrika ve havuzlar teşkilatı hakkındaki 2248 numaralı kanunun 15 inci maddesine ek Kanun.

    34) 20/11/1936    3066       Askeri ve Mülki Tekaüt Kanununun 2 nci maddesinin değiştirilmesine dair Kanun.

    35) 21/12/1936    3079       Subay ve askeri memurların tekaüdü için rütbe ve sınıflarına göre tayin olunan yaşları bildiren Kanun.

    36) 29/01/1937    3107       Askeri ve Mülki Tekaüt Kanununun 8 ve 50 nci maddelerine fıkralar eklenmesine dair Kanun.

    37) 15/02/1937    3137       Denizyolları ve Akay İşletmeleri ile Fabrika ve Havuzlar İdareleri Memur ve Müstahdemleri Tekaüt Kanunu.

    38) 12/06/1937    3255       Askeri ve Mülki Tekaüt Kanununa ek Kanun.

    39) 17/12/1937    3286       Askeri ve Mülki Tekaüt Kanununun 69 uncu maddesinin değiştirilmesi hakkında Kanun.

    40) 03/01/1938    3297       Askeri ve Mülki Tekaüt Kanununun 18 inci maddesinin değiştirilmesine dair Kanun.

    41) 21/03/1938    3337       Askeri ve Mülki Tekaüt Kanununun 48 inci maddesini değiştiren Kanun.

    42) 13/04/1938    3360       Askeri ve Mülki Tekaüt Kanununun 3 üncü maddesini değiştiren Kanun.

    43) 02/01/1939    3549       Askeri ve Mülki Tekaüt Kanununun bazı maddelerinde değişiklik yapılmasına dair Kanun.

    44) 26/01/1939    3575       Askeri Fabrikalar Tekaüt ve Muavenet Sandığı hakkında Kanun.

    45) 19/06/1940    3886       Vilayet hususi idarelerinden maaş alan memur ve mualimlerin tekaüt maaşları hakkındaki 2097 sayılı kanuna ikinci bir muvakkat madde ilavesine dair Kanun.

    46) 11/12/1940    3937       Askeri ve Mülki Tekaüt Kanununun 66 ncı maddesi ile 67 nci maddesine eklenmiş fıkraların değiştirilmesi hakkında Kanun.

    47) 06/01/1941    3977       Hatay Hükümetinden devrolunan mütekait ve yetimlerin aylıkları hakkında Kanun.

    48) 21/04/1941    4001       Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Umumi İdaresi Memurları Tekaüt Sandığı hakkındaki 2454 ve 2904 sayılı kanunlara bazı hükümler eklenmesine ve bu kanunların bazı maddelerinin değiştirilmesine dair Kanun.

    49) 21/05/1941    4034       Dahiliye memurlarından bir kısmının tahdidi sinlerine dair kanunun 2 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında Kanun.

    50) 02/06/1941    4056       Askeri ve Mülki Tekaüt Kanununun 61 inci maddesinin tadiline ve bu kanuna bazı maddeler ilavesine dair Kanun.

    51) 18/06/1941    4067       Askeri ve Mülki Tekaüt Kanununun 4 üncü maddesinde yazılı cetvelin değiştirilmesine dair Kanun.

    52) 02/07/1941    4085       Belediyeler ve bunlara bağlı müesseseler ve Belediyeler Bankası Memurları Tekaüt Sandığı teşkiline dair Kanun.

    53) 02/02/1942    4188       Askeri Fabrikalar Tekaüt ve Muavenet Sandığı hakkındaki 3575 sayılı kanunun bazı maddelerini değiştiren Kanun.

    54) 20/05/1942    4222       İktisadi Devlet Teşekkülleri Memurları Tekaüt Sandığı hakkında Kanun.

    55) 14/08/1942    4295       Askeri Fabrikalar Tekaüt ve Muavenet Sandığı hakkındaki 3575 sayılı kanunun 36 ncı maddesinin değiştirilmesine ve bu kanuna bir muvakkat madde eklenmesine dair Kanun.

    56) 14/08/1942    4298       Eşkiya müsademesinde malül olanların 3656 ve 4222 sayılı kanunların 24 ve 21 inci maddelerinden istifade etmeleri hakkında Kanun.

    57) 30/12/1942    4346       Askeri ve Mülki Tekaüt Kanununun 39 uncu maddesinin değiştirilmesine dair Kanun.

    58) 14/01/1943    4369       İnhisarlar Umum Müdürlüğü Tekaüt Sandığı Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesine ve bu kanuna bazı maddeler eklenmesine dair Kanun.

    59) 15/01/1943    4380       Askeri ve Mülki Tekaüt Kanununun 2 nci maddesinin değiştirilmesi hakkındaki 3066 sayılı kanunun 2 nci ve 3 üncü fıkralarının tadiline dair Kanun.

    60) 14/07/1943    4463       Askeri ve Mülki Tekaüt Kanununa ek 3255 sayılı kanuna ek Kanun.

    61) 19/07/1943    4477       İktisadi Devlet Teşekkülleri Memurları Tekaüt Sandığı hakkındaki 4222 sayılı kanuna ek Kanun.

    62) 06/03/1944    4526       Bilümum askeri malüllerin terfihine ait 551 sayılı kanunun 11 inci maddesine bağlı emraz cetveline bir fıkra ilavesi hakkında Kanun.

    63) 10/04/1944    4540       Hatay'ın ilhakı dolayısiyle açıkta kalan memurlara verilecek tekaüt aylığı ve tazminat hakkında Kanun.

    64) 17/04/1944    4546       Askeri ve Mülki Tekaüt Kanununun 46 ncı maddesini değiştiren Kanun.

    65) 19/06/1944    4594       Belediyeler ve bunlara bağlı müesseseler ve Belediyeler Bankası Memurları Tekaüt Sandığı teşkiline dair olan 4085 sayılı kanuna ek Kanun.

    66) 02/08/1944    4640       Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Umum Müdürlüğü Tekaüt Sandığı hakkındaki kanuna ek 4001 sayılı kanuna bir muvakkat madde eklenmesine dair Kanun.

    67) 25/06/1945    4765       Subay ve askeri memurların tekaüdü için rütbe ve sınıflarına göre tayin olunan yaşları bildiren 3079 sayılı kanuna ek Kanun.

    68) 02/07/1945    4778       Devlet Ekonomi Kurumları Memurları Emekli Sandığı hakkındaki 4222 sayılı kanunun 15 inci maddesinin değiştirilmesi hakkında Kanun.

    69) 13/12/1946    4867       Devlet Denizyolları ve Limanları İşletme Genel Müdürlüğü Memurları Emekli Sandığı hakkındaki 3137 sayılı kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesine ve bu kanuna yeniden bazı maddeler eklenmesine dair Kanun.

    70) 03/06/1946    4913       Belediyeler ve bunlara bağlı müesseseler ve İller Bankası Emekli Sandığı kurulmasına dair olan 4085 sayılı kanuna ek Kanun.

    71) 10/06/1946    4923       Belediyeler ve bunlara bağlı müesseseler ve Belediyeler Bankası Memurları Tekaüt Sandığı teşkiline dair olan 4085 sayılı kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bazı hükümler eklenmesi hakkında Kanun.

    72) 17/06/1947    5094       Askeri Fabrikalar Tekaüt ve Muavenet Sandığı Kanununda bazı değişiklikler yapılmasına ve bu kanuna geçici bir madde eklenmesine dair Kanun.

    73) 18/06/1947    5101       Polis memurlarının yaş hadlerine dair olan 2388 sayılı kanunun 1 inci maddesinin değiştirilmesi hakkında Kanun.

    74) 18/06/1947    5107       Emekli, dul ve yetim aylıklarına zam yapılması hakkındaki 4992 sayılı kanuna ek Kanun.

    75) 20/02/1948    5191       Hizmet süreleri emekli ve yetim aylığı bağlanmasına elverişli olmıyan subay, askeri ve mülki memurlarla bunların yetimlerine bir defaya mahsus olmak üzere verilen paraların vergiye tabi tutulmaması hakkında Kanun.

    Madde 134 - 1306 tarihli İdarei Mahsusa Memurları Tekaüt Nizamnamesi kaldırılmıştır.

    Madde 135 - Aşağıda yazılı kanunların, hizalarında gösterilen madde, fıkra ve hükümleri kaldırılmıştır:

             Kanunun

    Tarihi       Sayısı    A d ı : Kaldırılan madde, fıkra ve hükmü

    1) 21/12/1330       Mektebi Harbiyeden başahadetname neşet edenlerin kıtaata sureti tevzi ve istihdamları hakkında Kanunu Muvakkat.: 7 nci maddesinin emeklilik işlerine matuf hükmü.

    2) 24/12/1330    172       Bahriye Efrat ve Küçük Zabitanı ile Gedikli Zabitanı Kanunu. : 22 ve 25 inci maddeleriyle 20,21,23 ve 24 üncü maddelerinin emeklilik hususlariyle ilgili hükümleri.

    3) 13/10/1335       Tahsisatı Fevkalade Kararnamesi. : Erat ve askeri okullar öğrencilerinin aylıklarının tahsisatına ait olanlar dışında kalan hükümleri.

    4) 18/03/1926    788       Memurin Kanunu. : 37 ve 75 inci maddeleri ile 77 nci maddenin emekliye ayırmıya ait hükmü ve müzeyyel maddesi.

    5) 07/06/1926    912       Ordu, bahriye, jandarma, za bitan ve memurini hakkında Kanun. : 3, 10 ve 11 inci maddeleri ile 1278 sayılı kanunla değişik 5 inci maddesinin emekliye ayırmaya ait hükümleri.

    6) 26/05/1927    1050       Muhasebei Umumiye Ka nunu. : 60 ıncı maddesi ile 47, 48 ve

    138 inci maddelerinin bu kanuna uymıyan hükümleri.

    7) 26/06/1927    1108       Maaş Kanunu. : 13 üncü maddesinin bu kanuna uymıyan hükmü ile 20 nci maddesinin emekli aidatına ilişkin hükmü.

    8) 23/06/1927    1144       Dalgıç, zabitan ve efradına verilecek zamaim hakkında Kanun.: 5 inci maddesi.

    9) 25/06/1927    1154       Hariciye Vekaleti Memurin Kanunu. : 11 inci maddesi.

    10) 28/05/1928    1324       Damga Resmi Kanunu. : 32 nci maddesinin 12 nci ve 3478 sayılı kanunun 10 uncu maddesi ile değişik 23 üncü fıkraları.

    11) 24/05/1929    1453       Zabitan ve askeri memurların maaşatı hakkında Kanun. : 7 nci maddesinin emekliliğe ait hükmü.

    12) 15/05/1930    1613       Büyük Millet Meclisi azasının tahsisat ve harcırahları hakkındaki Kanun. : 3 üncü maddesinin emekli aylığının hesabında esas tutulacak aylığa ait hükmü.

    13) 21/05/1930    1626       11 Ağustos 1325 tarihli Askeri Tekaüt ve İstifa Kanununun muaddel maddesinin tadiline dair Kanun. : Muvakkat maddesinin son fıkrası

    14) 10/06/1930    1702    İlk ve orta tedrisat muallimlerinin terfi ve tecziye- ait hükmüleri hakkında Kanun. : 29 uncu maddesinin emekliliğe

    15) 20/06/1931    1851       Vilayetler İdaresi Kanununun bazı maddelerini muaddil Kanun. : 3 üncü maddesinin son fıkrası.

    16) 07/01/1932    1920       Gümrük memurlarından vazifei memuresini suistimal edenler ile vazife veya mesleklerinde kendilerinden istifade edilmiyenler hakkında yapılacak muameleye dair Kanun. : 1 ve 2 nci maddelerinin emekliliğe ait hükümleri.

    17) 29/04/1932    2159       İnhisarların idaresi hakkındaki 1660 numaralı kanuna müzeyyel Kanun. : 7 nci maddesi.

    18) 31/05/1933    2248       Denizyolları A. K. A. Y. işletmeleri ile fabrika ve havuzlar teşkilatı hakkında Kanun. : 15 inci maddesi.

    19) 29/05/1934    2467       İstanbul Üniversitesinin MuVazenei Umumiyeye alınmasına dair Kanun. : 8 inci maddesinin emekliliğe ait hükmü.

    20) 16/06/1934    2514       Divanı Muhasebat Kanunu. : 72 ve 73 üncü maddeleri ile 11 inci maddesinin bu kanuna uymıyan hükmü.

    21) 30/06/1934    2550       Kaçakçılığın men ve takibi hakkındaki 1918 sayılı kanunun 57 ve 60 ıncı maddelerini değiştiren ve bu kanuna bir madde ekliyen Kanun.: 3 üncü maddesinin emekli, dul ve yetim aylıklarına ve tazminata ait hükümleri.

    22) 04/07/1934    2556       Hakimler Kanunu. : 69 uncu maddesi ile 79 uncu maddesinin (d) fıkrası ve 80 inci maddesinin emekliliğe ait hükmü.

    23) 23/12/1934    2658       Memurin Kanununa ekli Kanun.: 1 inci maddesinin emekliye ayırmaya ait hükmü.

    24) 23/12/1935    2871       Arazi ve bina vergileri ile bunlardan alınacak iktisadi buhran vergisinin vilayet hususi idarelerine devri hakkında Kanun. : 14 üncü maddesi.

    25) 16/03/1936    2919       Memurin Kanununun bazı maddeleri ile buna müzeyyel olan 1777 sayılı kanunun 3 üncü maddesinin tadili hakkında Kanun.:3 üncü maddesinin emekliye ayrılma ve ayırmaya ve emeklilik hususlarına ait hükmü.

    26) 29/05/1936    2996       Maliye Vekaleti teşkilat ve vazifeleri hakkında Kanun.: Geçici 3 üncü maddesinin emekliye ayırma ile ilgili hükmü.

    27) 29/05/1936 2997 Tapu ve Kadastro Umum Müdürlüğü teşkilat ve vazifeleri hakkında Kanun.: Geçici 1 inci maddesinin emekliye ayırma ile ilgili hükmü.

    28) 08/06/1936    3007       Kültür Bakanlığına bağlı ertik okulları öğretmenleri hakkında Kanun.: 2 nci maddesinin emekliye ayırma ile ilgili hükmü.

    29) 09/06/1936 3017 Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaleti Teşkilat ve Memurin Kanunu.: 81,82,85 ve 86ncı maddeleri

    30) 10/06/1936    3023       İstanbul ve İzmir Limanlarının sureti idaresi hakkında Kanun.: 22 nci maddesi.

    31) 12/06/1936    3045       Cumhurbaşkanlığı Filarmonik Orkestrası teşkilat ve orkestra mensuplarının terfi ve tecziyeleri hakkında Kanun.: 11 inci maddesinin emekliye ayırma ile ilgili hükmü.

    32) 04/06/1937    3201       Emniyet Teşkilatı Kanunu. 56 ncı maddesinin son bendi

    ile 57 nci maddesi.

    33) 04/06/1937    3202       Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Kanunu.: 55-69 uncu maddeleri ile 70 inci maddesinin 3 ve 4 işa retli bentleri.

    34) 04/06/1937    3204       Orman Umum Müdürlüğü Teşkilat Kanunu.: 3 üncü maddesinin 2 nci bendi.

    35) 30/05/1938    3407       İlk tedrisat müfettişlerinin Muvazenei Umumiye içine alınmasına dair Kanun.: 5 inci maddesinin emekliye ait hükmü.

    36) 03/06/1938    3424       Devlet Havayolları Umum Müdürlüğü Teşkilat Kanunu.: 3 üncü maddesinin emekliliğe ait hükmü.

    37) 10/06/1938    3433       Askeri hastabakıcı hemşireler hakkında Kanun.: 8 inci maddesi.

    38) 17/06/1938    3460       Sermayesinin tamamı Devlet tarafından verilmek suretiyle kurulan iktisadi teşekküllerin teşkilatı ile idare ve murakabeleri hakkında Kanun.: Muvakkat maddenin (e)bendi.

    39) 24/06/1938    3485       Hava sınıfı mensuplarına verilecek zamlar ve tazminler hakkında Kanun.: 11 inci maddesi ile 5131 sayılı kanunla değişik 12 nci maddesi.

    40) 24/06/1938    3486       Denizaltı sınıfı mensuplarına verilecek zamlar ve tazminler hakkında Kanun.: 9 ve 10 uncu maddeleri.

    41) 24/06/1938    3492       Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Kanununun bazı hükümlerini değiştiren Kanun.; 6 ncı maddesi.

    42) 27/05/1939    3613       Münakalat Vekaleti teşkilat ve vazifelerine dair Kanun.

    3 üncü maddesinin Denizyolları ve Limanları Emekli Sandığına ait hükmü.

    43) 07/06/1939    3633       Devlet Denizyolları ve Devlet Limanların İşletme Umum Müdürlüklerinin teşkilat ve vazifelerine dair Kanun.: 17 ve 18 inci maddeleri.

    44) 26/06/1939    3653       Kaplıcalarının işletmesi ve kaplıcaların inkişafı işlerinin Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaletine bağlı hükmi şahsiyeti haiz bir teşekküle devri hakkında Kanun.: 14 üncü maddesinin emekliye ait hükmü.

    45) 30/06/1939    3656       Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair Kanun. 24 üncü maddesi.

    46) 18/01/1940    3779       Gedikli erbaşların maaşlarının tevhit ve teadülüne dair Kanun.: 11 inci maddesi.

    47) 22/05/1940    3835       Askeri ve Mülki Tekaüt Kanununda bazı değişiklikler icrasına ve vatani hizmet tertibinden verilen maaşlara zam yapılmasına dair Kanun.: Vatani hizmet tertibinden bağlanan maaşlara zam yapılması hakkındaki 2 nci maddesi dışında kalan hükümleri.

    48) 18/12/1940    3944       Gümrük muhafaza ve muamele sınıfı memurları teşkilatı hakkında Kanun.: 5 inci maddesi ile 13üncü maddesinin emekliye ayırma ile ilgili hükmü.

    49) 02/06/1941    4060       %5 faizli Hazine tahvilleri ihracına dair Kanun.: 2 nci maddesinin bu kanunun geçici 2,3 ve 5 inci maddelerinde geçici olarak çalışmaları kabul edilenler dışında kalan emekli sandıklarına ait hükmü.

    50) 22/12/1941    4157       Posta, Telgraf ve Telefon İdaresinin Biriktirme ve Yardım Sandığı hakkında Kanun.: 1 inci maddesinin (b)ve (c) fıkralarının bu kanuna uymıyan hükümleri.

    51) 26/12/1941    4161       Maaş Kanununa ek Kanun.: 9 uncu maddesi ile bu kanuna aykırı hükümleri.

    52) 19/06/1942    4274       Köy Okulları ve Enstitüleri Teşkilat Kanunu.: 65 inci maddesi.

    53) 05/07/1943    4454       Posta, Telgraf ve Telefon İşletme Umum Müdürlüğü Teşkilat ve Vazifeleri ve Memurları Kanunu.: 50 nci maddesi ile 41inci maddesinin emeklilik ile ilgili hükmü.

    54) 09/07/1943    4459       Köy ebeleri ve köy sağlık memurları teşkilatı yapılmasına ve 3017 numaralı Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaleti Teşkilat ve Memurini Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesine dair Kanun.: 16 ncı maddesinin emekli sandığına ait hükmü.

    55) 14/07/1943    4464       1683 sayılı kanunun meriyetinden evvelki hükümlere göre bağlanmış olan tekaüt ve yetim aylıkları ile vatani hizmet maaşlarına zam yapılması hakkında Kanun.: Vatani hizmet tertibinden bağlanan aylıklara ait 4 üncü maddesi dışında kalan maddeleri.

    56) 14/07/1943    4466       Mamak Gaz Maske Fabrikasının Milli Müdafaa Vekaletine devri hakkında Kanun.: 4 üncü maddesinin hizmetlilerinin emeklilik işleri için 3575 sayılı kanuna atıf yapan hükmü.

    57) 16/07/1943    4467       Devlet Havayolları Umum Müdürlüğü teşkilatı hakkındaki 3424 ve 3822 sayılı kanunlarda değişiklik yapılması ve bu kanunlara bazı hükümler ilavesi hakkında Kanun.: 3 üncü maddesi.

    58) 13/09/1943    4489       Yabancı memleketlere gönderilecek memurlar hakkında Kanun.: 2 nci maddesinin (a) fıkrasının fiili hizmete ait

    hükmü.

    59) 24/01/1944    4517       Devlet Limanları İşletme Umum Müdürlüğünün kaldırılması ve vazifelerinin Devlet Denizyolları ve Limanları İşletme Umum Müdürlüğüne verilmesi hakkında Kanun.: 3 üncü maddesi.

    60) 21/06/1944    4598       Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bazı maddeler eklenmesi hakkında Kanun.: 8 inci maddesinin emekli ikramiyesinin vergi ve tevkifata tabi olmadığına dair hükmü.

    61) 21/06/1944    4600       Subay ve askeri memurların maaşlarına dair 3661 sayılı kanunun 1 inci maddesinin değiştirilmesine ve bu kanuna bazı maddeler eklenmesine dair Kanun.: 4 üncü maddesinin 4598 sayılı kanunun 8 inci maddesine atıf yapan hükmünün emekli ikramiyesine ait kısmı.

    62) 21/06/1944    4601       Gedikli erbaşların maaşlarının tevhit ve teadülüne dair olan 3779 numaralı kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bir madde eklenmesi hakkında Kanun.: 3 üncü maddesinin 4598 sayılı kanunun 8 inci maddesine atıf yapan hükmünün emekli ikramiyesine ait kısmı.

    63) 10/07/1944    4609       Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair kanunun 18 inci maddesinin değiştirilmesi hakkında Kanun.: 1 inci maddesinin son fık- rasının 900 sayılı kanuna atıf yapan hükmü.

    64) 17/07/1944    4620       Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Umum Müdürlüğü memur ve müstahdemlerinin ücretlerine dair.olan kanunun bazı maddelerini değiştiren 3173 sayılı Kanuna ek Kanun.: 10 uncu maddesinin emekli ikramiyesinin vergi ve tevkifata tabi olmadığına dair hükmü

    65) 17/07/1944    4621       Bankalar ve Devlet müesseseleleri memurları aylıklarının tevhit ve teadülü hakkındaki 3659 sayılı kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesine ve bu kanuna bazı maddeler eklenmesine dair Kanun.: 8 inci maddesinin emekli ikramiyesinin vergi ve tevkifata tabi olmadığına dair hükmü.

    66) 18/07/1944    4623       Yer sarsıntısından evvel ve sonra alınacak tedbirler hakkında Kanun.: 28 ve 29 uncu maddelerinin emekli, dul yetimlerine ait hükümleri.

    67) 03/08/1944    4644       Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı kanuna ek Kanun.: 6. 7 ve 8 inci maddeleri ile geçici 2,3,4,8 ve 9 uncu maddeleri ve geçici 5 inci maddesinin emekliliğe ait hükümleri.

    68) 03/08/1944    4648       Milli Korunma Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi ve ek maddelerinin çıkarılmasına dair Kanun.: Milli Korunma Kanununun bu kanunla değiştirilen 6 ncı maddesinin (XI) inci ve (XII) nci bentlerinin emeklilikle ilgili hükümleri.

    69) 15/01/1945    4697       Şirketi Hayriye'nin satın alınmasına dair olan sözleşmenin onanması hakkında Kanun. : 5 inci maddesi ile Sözleşmenin 4 üncü maddesinin bu kanuna uymayan hükümleri.

    70) 13/06/1945    4759       İller Bankası Kanunu.: 24 üncü maddesi.

    71) 27/06/1945    4772       İş Kazaları ile Meslek Hastalıkları ve Analık Sigortaları Kanunu.: 83 üncü maddesinin bu kanuna uymayan hükümleri.

    72) 21/12/1945    4805       Devlet memurları aylıklarının. tevhit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı kanunda değişiklik yapılması ve aylıklardan %5 emeklilik karşılığı kesilmesi hakkında Kanun.: 4 üncü maddesi

    73) 21/12/1945    4806       Subay ve askeri memurların aylıkları hakkındaki 3661 sayılı kanunda değişiklik yapılmasına ve aylıklardan %5 emeklilik karşılığı kesilmesine dair Kanun.: 3 üncü maddesi.

    74) 21/12/1945    4807       Gedikli erbaşların aylıkları hakkındaki 3779 sayılı kanunda ve gedikli subay maaşlarında değişiklik yapılması ve aylıklarından %5 emeklilik karşılığı kesilmesi hakkında Kanun. : 3 üncü maddesinin 4805 sayılı kanunun 4 üncü maddesine atıf yapan hükmü ile 4 üncü maddesinin son fıkrasının 4598 sayılı kanunun 8 inci maddesinin emekli ikramiyesine atıf yapan hükmü.

    75) 29/05/1946    4910       Maliye Bakanlığı kuruluş ve görevleri hakkındaki 2996 sayılı kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesine ve bu kanuna bazı maddeler eklenmesine dair Kanun.: 17 nci ve geçici 5 ve 6 ncı maddeleri

    76) 13/06/1946    4936       Üniversiteler Kanunu.: 66 ncı maddesi.

    77) 14/06/1946   4947       Türkiye Emlak Kredi Bankası Kanunu. : Geçici 7 nci maddesi.

    78) 28/12/1946    4988       Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı kanunla buna ek 4644 sayılı kanunda değişiklik yapılması hakkında Kanun. : 2 nci maddesi ile 3 üncü maddesinin emekli kesenekleri ile emekli aylıklarının hesabında esas tutulacak aylık aslına ait hükmü.

    79) 28/12/1946    4989       Subay ve askeri memurların aylıkları hakkındaki 3661 sayılı kanunda değişiklik yapılmasına dair Kanun. : 2 nci maddesinin emekli kesenekleri ile emekli aylıklarının hesabında esas tutulacak aylık aslına ait hükmü.

    80) 28/12/1946    4990       Gedikli erbaşların aylıkları hakkındaki 3779 ve 4807 sayılı kanunlarda değişiklik yapılma sı hakkında Kanun.: 3 üncü maddesinin emekli kesenekleri ile emekli aylıklarının hesabında esas tutulacak aylık aslına ait hükmü.

    81) 28/12/1946    4992       Emekli, dul ve yetim aylıklarına zam yapılması hakkında Kanun.: 1 inci ve 4 üncü maddelerinin vatani hizmet tertibinden bağlanmış aylıklarla ilgili olanlar dışında kalan hüküm ve maddeleri.

    82) 04/09/1947    5129       Köy enstitüsü mezunu öğretmenlerle köy sağlık memurlarının geçimlerini düzenlemek üzere 3803, 4274 ve 4459 sayılı kanunlara ek Kanun.: 8 inci maddesinin emeklilik sandığı ile ilgili hükmü

    83) 22/12/1947    5142       1757 sayılı kanuna ek Kanun.: 2 nci maddesi.

    84) 30/01/1948 5166    Özel idarelerden aylık alan ilkokul öğretmenlerinin kadrolarının Milli Eğitim Bakanlığı teşkilatına alınması hakkında Kanun.: 5 inci maddesi

    85) 10/07/1948    5250       Dışişleri Bakanlığı kuruluşu hakkındaki 3312 sayılı kanuna ek Kanun.: 4 üncü maddesi

    Madde 136 - Bu Kanunun; Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığının kuruluşuna aitbirinci kısma dahil maddeleriyle emeklilik muamelelerinde yürürlükte olan hükümler uygulanmak üzere 39 uncu maddenin (b) fıkrası ve geçici 77, 78, 79, 81 ve 82 nci maddeleri yayımı gününü takibeden ay başından, diğer hükümleri de bu tarihten 6 ay sonra yürürlüğe girer.

    Madde 137 - Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.

    Ek Madde 1 - Yönetmeliğinde belirtilecek şartlar dairesinde Sandık memurları, hizmetleriyle İdare Meclisi Reis ve azalarının ve ailelerinin tedavileriyle meşgul olmak üzere bir (Sağlık Yardım Sandığı) kurulmuştur.

    Bu Sandığın gelirleri:

    1 - (Değişik bent: 07/05/1986 - 3284/22 md.) Sağlık Yardım Sandığı İdare Meclisinin teklifi ve Sandık Yönetim Kurulunun kararı ile tespit edilecek ve %2'den az olmamak üzere personelin aylıklarından kesilecek aidattan;

    2 - Her türlü teberrulardan yardımlardan ibarettir.

    Ek Madde 2 - Dul ve yetim aylığı bağlanması veya bunlara toptan ödeme yapılması müracaata bağlı tutulmuş olan hallerde, ilgililerin; ölenin mensup bulunduğu kuruma veya bulundukları mahallin en büyük mülkiye amirine yapacakları müracaatlar Sandığa yapılmış sayılır.

    Ek Madde 3 - Jandarma uzatmalı er, onbaşı ve sınıf çavuşları emekli hakkından istifade ederler ve bunların emekli hak ve muameleleri 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununda yazılı jandarma astsubaylarına ait hükümlere göre yürütülür.

    (Mülga fıkra: 21/04/2005 - 5335 S.K./29.mad)

    Ek Madde 4 - Emekli, adi malüllük veya vazife malüllüğü aylığı alanların ölümü halinde, sağlığında beyanname ile gösterdiği kimseye, eğer beyanname vermemiş ise ailesine, almakta olduğu emekli aylığının (Harb malüllüğü zammı hariç) bir aylık tutarı yardım olarak ve tediye emri beklenmeksizin emekli maaşını veren kurum tarafından ödenir.

    Şu kadar ki, bu kanuna göre yapılacak yardımın miktarı en alt derecedeki Devlet memuruna 4598 sayılı kanunun 7 nci madesinin (c) fıkrası gereğince yapılacak yardımdan daha az olamaz.

    Yapılacak bu nevi ödemeler yazı ile istenilmesi üzerine emeklinin mensup bulunduğu en son kurum tarafından iki ay içinde ve faturası karşılığında, ödemeyi yapan sandığa tevsiye olunur.

    Bu nam ile ödenecek paralar hiç bir suretle haciz ve temlik edilemez.

    Bu paralar 5434 sayılı kanunun 14 üncü maddesinin (j) fıkrasında sayılan gelirlerden maduttur.

    Ek Madde 5 - (Mülga madde: 21/04/2005 - 5335 S.K./29.mad)

    Ek Madde 6 - (Mülga madde: 21/04/2005 - 5335 S.K./29.mad)

    Ek Madde 7 - (Mülga madde: 21/04/2005 - 5335 S.K./29.mad)

    Ek Madde 8 - (Değişik madde: 22/09/1972-1623/1 md.)

    102 nci maddede yazılı süreler içinde yazı ile Sandığa müracaat edeceklerin:

    a) Borçlandırılma mevzuuna giren geçmiş hizmetlerinin,

    b) Emvali metruke veya mübadil hesabı carisinden aylık, ücret almak suretiyle geçmiş sürelerinin,

    c) Muvazzaf ve ihtiyat askerlikte er olarak geçen sürelerinin,

    d) 01/01/1950 tarihinden sonra yedek subay okulunda öğrenci olarak geçen sürelerinin,

    e) Sonradan kanunla sürekli hale getirilen kadrolarda ve sigorta dışında geçen sürelerinin,

    En çok 15 yılı, istek tarihindeki (Re'sen emekliye sevk olunanlarla, ölenlerin vazife ile ilgilerinin kesildiği tarihlerdeki) emeklilik keseneğine esas derece tutarları nazara alınmak ve bu tarihlerde derece tutarlarının tabi olduğu kesenek ve karşılık tutarı üzerinden borçlandırılmak suretiyle fiili hizmet sürelerine eklenir.

    Ancak; muvazzaf ve ihtiyat askerlikte er, yedek subaylıkta yedek subay okulu öğrencisi, olarak geçmiş ve bu maddeye göre borçlanılması kabul edilmiş bulunan hizmetlerden:

    1. Daha önce herhangi bir sebeple fiili hizmet sayılan süreler,

    2. Hastalık veya cezai bir sebeple uzayan süreler,

    3. Vazife malüllüğü sebebiyle kendilerine vazife malüllüğü aylığı bağlanmış olanların da erlikte ve yedek subay okulunda geçen süreleri,

    İçin borçlanma yapılmaz.

    Çeşitli kanunlarla borçlandırılan süreler ile bu madde gereğince eklenecek sürelerin toplamı 10 yılı geçemez.

    Sandıkça adlarına borç kaydedilecek bu paralar, müracaat tarihlerini takip eden aydan itibaren keseneğe esas derece tutarları üzerinden emeklilik keseneği nisbetinde 16 ve 17 nci maddeler gereğince kurumları tarafından tahsil edilerek Sandığa gönderilir.

    İstiyenler borçlandıkları paraları toptan ödeyebilecekleri gibi aylıklarından daha fazla miktarda kesinti de yaptırabilirler.

    Borçlanma isteğinden dönülemez.

    87 nci maddede yazılı olanların ayrılışlarında borçlanmaları iptal edilerek bundan tahsil edilen miktarlar kesenekleri ile birlikte kendilerine geri verilir.

    83 üncü maddede yazılı miktarlara borçlandırılan paradan yalnız tahsil edilen miktarlar eklenerek artığı silinir.

    Borçlanmaları iptal edilenlerden tekrar emeklilik hakkı tanınan vazifelere girenlerin aldıkları toptan ödeme veya keseneklerini 102 nci maddeye göre geri vermiş olmaları halinde iptal edilen borçlanmaları ile silinen borç artıkları yenilenir.

    Borçlandırıldıkları paraların tamamını ödemeden emekli, adi veya vazife malüllüğü aylığı bağlananların bağlanan aylıklarından,

    Dul ve yetimlerine aylık bağlanmasını gerektiren hallerde borç artıkları bağlanan aylıklar nisbetinde dul ve yetimlere bölünerek bu aylıkların herbirinden,

    Emeklilik keseneği nisbetinde tahsil olunur.

    Aylığa müstehak dul ve yetim bırakmadan ölüm halinde veya dul ve yetimlerin aylıklarının bu kanun hükümlerine göre kesilmesinde, kendilerine isabet eden borç artığı aranmaz.

    Bunlardan tekrar veya sonradan aylığa müstehak olacakların hisselerine isabet eden borçlar aylıklarından tahsil olunur.

    Ek Madde 9 - (Değişik fıkra: 25/08/1999 - 4447/24 md.; İptal: Anayasa Mah.nin 23/02/2001 tarihli ve E. 1999/42, K. 2001/41sayılı Kararı ile.)

    (Mülga fıkra: 21/04/2005 - 5335 S.K./29.mad)

    Ek Madde 10 - (Mülga madde: 21/04/2005 - 5335 S.K./29.mad)

    Ek Madde 11 - T.C. Emekli Sandığı Kanununa tabi daire, kurum ve ortaklıklar ile bunların Sosyal Sigortalar Kanununa tabi işyerlerinde emekliliğe tabi olmayan ücretli, geçici kadrolu veya yevmiyeli hizmetlere tayin edilen emeklilerin, buralarda çalıştıkları sürece emekli aylıkları kesilir.

    Bunları çalıştıranlar, vazifeye başladıkları tarihten itibaren bir ay içinde yazı ile T.C. Emekli Sandığına bildirirler.

    Şu kadar ki, (Ek ibare: 03/04/1998 - 4359 md.) yaş haddini aşmamış olmaları kaydıyla her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarında ders ücreti karşılığı ders görevi verilenler ile mahiyeti itibariyle hizmetin görülmesi mücbir bir sebebe dayandığı ve özel bir ihtisası gerektirdiği ilgili Bakanlığın teklifi ve Maliye Bakanlığının mütalaası alınmak suretiyle Bakanlar Kurulu kararı ile belirtilen yerlere tayin edilecekler hakkında 1 inci fıkra hükmü uygulanmaz.

    Ek Madde 12 - (Mülga madde: 21/04/2005 - 5335 S.K./29.mad)

    Ek Madde 13 - Fiili hizmet süresi 5 yılı doldurduktan sonra vefat eden iştirakçilerin, ölüm tarihinde, başkasının yardımı olmaksızın hayatlarını devam ettiremiyecek derecede malül ve muhtaç bulunan dul eşleri ile çocuklarına, yazı ile Sandığa müracaatlarını takibeden ay başından itibaren 15 yıl hizmet süresi üzerinden 68 inci maddedeki esaslara göre dul ve yetim aylığı bağlanır.

    (Ek fıkra: 08/07/1971 - 1425/6 md.) Ancak, ölüm tarihinde 18 yaşını, orta öğrenimde 20 yaşını ve yüksek öğrenim yapmakta ise 25 yaşını doldurmamış çocuklarda malüllük şartı aranmaz. Bunların aylıkları, öğrenim durumları da gözönüne alınarak, yukarıdaki yaşları doldurdukları tarihi takibeden aybaşından itibaren kesilir. Şu kadar ki, bunlardan aylıklarının kesilmesi gereken tarihlerde başkasının yardımı olmaksızın hayatlarını devam ettiremeyecek derecede malül ve muhtaç bulunanların aylıklarının ödenmesine devam olunur.

    (Ek fıkra: 07/05/1986 - 3284/19 md.) Yukarıdaki hükümler, 22/06/1956 tarih ve 6741 sayılı Kanunla 53 üncü maddeye eklenen bent gereğince malüllük aylığı alanlardan ölenlerin dul ve yetimleri hakkında da uygulanır.

    Ek Madde 14 - Ölüm tarihinde, aylığa müstahak olmıyan veya aylığı kesildikten sonra başkasının yardımı olmaksızın hayatlarını devam ettiremiyecek derecede malül ve muhtaç duruma giren erkek çocuklara, yazı ile Sandığa müracaatlarını takibeden ay başından itibaren aylık bağlanır ve gerekirse 68 inci maddeye göre düzeltme yapılır.

    (Ek fıkra: 02/06/1972 - 1592/2 md.) 74 üncü maddenin 2 ve 3 üncü fıkralarında yazılı durumlarda olup da süresinde müracaat edemediklerinden aylık bağlanamamış olanlar hakkında da yukarıdaki fıkra hükmü uygulanır.

    Ek Madde 15 - Bu kanunda geçen:

    a) "Personel kanunları" deyimi; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu ve bunların ek ve tadillerini, bu kanunlara tabi olmıyan kamu personelinin aylık ve sair özlük haklarını düzenlemek üzere çıkarılacak kanunları,

    b) "Katsayı" deyimi; iştirakçilerin görev aylıklarının tayini için kabul edilen katsayıyı,

    c) (Mülga bent: 24/12/1980 - 2363/7 md.)

    ifade eder.

    Ek Madde 16 - Aylıklarını Personel kanunları hükümlerine göre alan iştirakçilerin, emeklilik keseneklerine, Personel kanunları gereğince kazanılmış hak olarak aldıkları rütbe, kıdem, derece ve kademelerin gösterge rakamlarının katsayı ile çarpımı sonunda bulunacak aylık miktarı esas alınır.

    İki yılda bir derece yükselmesine tabi bulunan iştirakçilerden, emeklilik keseneklerine esas aylıkları birinci dereceye yükselenlerin emeklilik kesenekleri, ilk yıl bu derecenin ilk kademesi, ikinci yıl ikinci kademesi ve üçüncü yıl son kademesi aylığı üzerinden kesilir.

    Ancak, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri ile dışardan atanan bakanlardan emeklilik keseneğine esas aylıkları birinci dereceye yükselenlerin emeklilik kesenekleri, bu derecenin dördüncü kademesi aylığı üzerinden kesilir. Emeklilik keseneğine esas aylıkları diğer derecelerde bulunanların emellilik kesenekleri ise, bu derecelerin beşinci kademesi aylıkları başlangıç alınarak kesilir ve yürütülür.

    ( Dördüncü fıkra iptal: Anayasa Mahkemesinin 24/02/1972 tarih ve E. 1972/4, K. 1972/11 sayılı Kararı ile.)

    (Ek fıkra: 19/06/1979-2251/1 md.) Birinci derecenin dördüncü kademesinden emekliye ayrıldıktan sonra yasama organı üyeliğine seçilmiş olanlarla, yasama organı üyeliğinden ayrıldıktan sonra T.C. Emekli Sandığı ile iştirakçi olarak ilgilerini devam ettiren bir hizmet ve görevde bulunmuş olanlardan, emeklilik keseneğine esas aylıkları birinci derecenin dördüncü kademesine ulaşmış bulunanların emeklilik işlemleri, yasama organı üyeleri hakkında uygulanan ek göstergeler emsal alınarak yapılır. Bunlardan, bu Kanun yürürlüğe girdiği tarihten önce emekliye ayrılmış olanlar hakkında da aynı hükümler uygulanır. Ancak bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önceki süreler için fark ödenmez.

    Ek Madde 17 - Aylıklarını Personel Kanunları hükümlerine göre almıyan iştirakçilerin emeklilik keseneklerine, tahsil durumları itibariyle personel kanunlarına göre girebilecekleri derece ve kademelerin aylıkları esas alınır. Bunlardan daha önce emeklilik ile ilgili görevlerde bulunmuş olanların emeklilik keseneklerine, bu kanunun geçici 11 inci maddesinin hükümleri de gözönüne alınmak suretiyle, önceki görevlerinde bıraktıkları derece ve kademe aylıkları esas tutulur.

    Bunların, bu görevlerinde emeklilik keseneği vermek suretiyle geçirdikleri her yıl için bir kademe ilerlemesi verilmek ve tahsil durumları itibariyle, Personel Kanunlarına göre her derecede geçirmeleri gereken en az süreler kadar kademe ilerlemesi yaptıktan sonra bir derece yükselmesi yapılmak suretiyle emeklilik keseneğine esas aylıkları yükseltilir.

    Ayrıca, Sosyal Sigortalar Kanunlarına tabi olarak geçmiş ve sigorta primi ödenmiş sürelerinin her yıl bir kademe ilerlemesine ve tahsil durumlarına göre her 3, 4 veya 5 yılı bir derece yükselmesine esas olacak şekilde, emeklilik keseneğine esas derece ve kademe aylıkları tespit edilir.

    Ancak, bu suretle bulunacak emeklilik keseneğine esas aylıkları, fiilen aldıkları aylık, ücret veya ödeneklerinden fazla olamıyacağı gibi, tahsil durumları itibariyle, personel kanunlarına göre yükselebilecekleri derecelerin son kademe aylıklarından da fazla olamaz.

    Şu kadar ki, sigorta primi ödenmek suretiyle geçen sürelerin değerlendirilmesinde, daha önce herhangi bir şekilde değerlendirilmiş veya 18 yaşından önce geçen veyahut intibakın yapıldığı tarihteki tahsil derecelerinden daha aşağı bir tahsil derecesinde sigorta primi ödemek suretiyle geçirdikleri süreler dikkate alınmaz.

    Ek Madde 18 - Sosyal Sigortalar Kanununa tabi görevlerde bulunduktan sonra iştirakçi olanların, emeklilik keseneklerine, personel kanunları gereğince kazanılmış hak olarak aldıkları derece ve kademe aylıkları üzerine, sigorta primi ödemek suretiyle geçirdikleri sürelerin, her yılı bir kademe ilerlemesine ve tahsil durumlarına göre her 2,3,4 veya 5 yılı bir derece yükselmesine esas olacak şekilde eklenerek bulunacak derece ve kademe aylığı esas alınır.

    Bunların, personel kanunlarına göre kazanılmış hak olarak aldıkları kademelerin ilerletildiği veya derecelerin yükseltildiği sürece, emeklilik keseneğine esas kademeleri ilerletilir ve dereceleri yükseltilir.

    Ancak, bunların emeklilik keseneğine esas aylık derecelerinin yükseltilebilmesi için, tahsil durumları itibariyle personel kanunları hükümlerine göre, en son yükselebilecekleri dereceleri geçmemeleri ve bir derecede en az geçirilmiş gereken yıl sayısı kadar kademeden emeklilik keseneği ödemiş olmaları şarttır.

    Şu kadar ki, 18 inci yaşın ikmalinden önce veya iştirakçi oldukları tarihteki tahsil derecelerinden daha aşağı bir tahsil derecesinde sigorta primi ödemek suretiyle geçirdikleri süreler dikkate alınmaz.

    Sigorta primi ödemek suretiyle geçen sürelerin, personel kanunları hükümlerine göre, memuriyette geçmiş sayılmak suretiyle, kazanılmış hak derece ve kademelerinin tespitinde değerlendirilen kısımları, bu madde uyarınca, emeklilik keseneğine esas aylığın tesbitinde ayrıca nazara alınmaz.

    Ek Madde 19 - (Değişik madde: 23/06/1983 - 2853/1 md.)

    Bu Kanuna göre bağlanacak emekli, adi malüllük ve vazife malüllüğü aylıklarının alt sınırı, bu Kanuna bağlı gösterge tablosunun 14 üncü derecesinin 2 nci kademesi üzerinden 30 fiili hizmet yılı için hesaplanacak emekli aylığıdır.

    Dul ve yetimlere ödenecek aylıklar, bu maddenin birinci fıkrasına göre hesaplanan alt sınır aylığının;

    a) Dul ve yetim sayısı 3 ve daha fazla ise tamamından,

    b) Dul ve yetim sayısı 2 kişi ise %90'ından,

    c) Dul ve yetim sayısı 1 kişi ise %80'inden,

    Az olamaz.

    Vazife malülü erlerle, bunların dul ve yetimleri hakkında da yukarıdaki hükümler uygulanır.

    Harp malüllüğü zammı ayrıca nazara alınır.

    (Ek fıkra: 21/04/2005 - 5335 S.K./3.mad) Ülkemiz ile diğer ülkeler arasında yapılan sosyal güvenlik anlaşmaları gereğince bağlanan kısmî aylıklar için bu madde hükümleri uygulanmaz.

    Ek Madde 20 - (Değişik madde: 01/06/1976 - 2013/1 md.;Mülga madde: 21/04/2005 - 5335 S.K./29.mad)

    Ek Madde 21 - Bir meslek veya sanat okulunu bitirenlerden, Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre kazai rüşt kararı almak suretiyle Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığına tabi ve öğrenimleri ile ilgili görevlere atananlar hakkında,5434 sayılı Kanunun 12 nci maddesinde yazılı 18 yaşın bitirilmiş olması şartı aranmaz.

    Ek Madde 22 - Sıhhi izin sürelerini dolduranlardan bu süreleri doldurdukları tarihleri takibeden aybaşından itibaren her ne sebeple olursa olsun kurumlarınca görevleri ile ilgileri kesilmiyerek aylıkları ödenenlerin, bu suretle geçen süreleri fiili hizmet müddeti sayılmaz ve bu süreler için kesenek ve karşılık alınmış ise geri verilir.

    Şu kadar ki, bağlanan aylıklar; görevlerinden ayrılarak görev aylıklarının kesildiği tarihi takibeden aybaşına kadar ödenmez.

    Ek Madde 23 - 5434 sayılı Kanunun 68 inci maddesi uyarınca, indirme yapılmak suretiyle aylık bağlanan dul ve yetimlerden emeklilik ile ilgili görevlere girenlerin kesilen aylıkları, bu indirmeler giderilinceye kadar geri kalanların aylıklarına mütenasiben eklenir.

    Ek Madde 24 - (Mülga madde: 21/04/2005 - 5335 S.K./29.mad)

    Ek Madde 25 - İştirakçilerin, 5434 sayılı Kanunun 12 nci maddesinde yazılı kurumlarda, Sosyal Sigortalar Kurumuna veya Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığına tabi bulunmadan ücretli, geçici kadrolu veya gündelikli olarak geçen hizmetleri, 23/02/1965 tarihli ve 545 sayılı Kanunla, 5434 sayılı Kanuna eklenen ek maddedeki esas ve oranlara göre borçlandırılır.

    Ek Madde 26 - 5434 sayılı Kanun ve ona ek kanunlara göre Sandıkla ilgilendirilenlerin emeklilik işlemleri;

    a) Re'sen emekliye sevk hallerinde, iştirakçinin göreve tayinindeki usule göre tayine yetkili makamın,

    b) İstek üzerine veya yaş haddi veya malüllük (Adi ve vazife malüllüğü) hallerinde, iştirakçinin mensup olduğu kurumun en yüksek amirinin,

    c) Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, belediye başkanları, illerin daimi komisyon üyeleri ile, Sandıkla ilgileri kesilmiş olup da bir kanunla bir kuruma bağlı olmaksızın iştirakçilik hakkı devam edenlerin, istek, malüliyet ve yaş haddi hallerinde daha önce Sandıkla ilgilendikleri en son kurumun en yüksek amirinin, bunlardan bu görevlerinden önce iştirakçiliği olmıyanların son defa görev yaptıkları yer başkanının,

    d) Kurumların, yönetim veya Müdürler Kurulu üyelerinin istek, malüliyet ve yaş haddi hallerinde, atanmalarında inhayı yapan kurumun en yüksek amirinin, (Müdürler Kurulundaki memur temsilcileri, bu göreve scçilmeden önceki görevi nazara alınarak yukarıdaki fıkralar hükümlerine göre),

    e) Danıştay Başkanının istek, malüliyet ve yaş haddi hallerinde Başbakanlık, Sayıştay Başkanının aynı hallerde Millet Meclisi Başkanlığı,

    Onayı ile tekemmül eder.

    (Ek fıkra: 21/04/2005 - 5335 S.K./3.mad) Özelleştirilmeleri sonucu sermayesindeki kamu payı %50'nin altına düşen kuruluşlar ile satış veya devri yapılmış olan kuruluşlarda çalışmakta iken emekliye ayrılanlar için emekliye sevk onayı aranmaz.

    Ek Madde 27 - İştirakçi veya ölümü halinde dul ve yetimlerinin biri tarafından yapılan borçlanma isteği üzerine Sandıkça dilekçiye borç miktarı bildirilir. Bu duyurudan itibaren ilgili, 30 gün içinde Sandığa yazı ile müracaat etmek şartiyle, bir defaya mahsus olmak üzere borçlanma isteğini geri alabilir.

    30 gün içinde istek geri alınmadığı takdirde, borçlanma isteğinden dönülemez.

    Ek Madde 28 - (Mülga madde: 21/04/2005 - 5335 S.K./29.mad)

    Ek Madde 29 - 5434 sayılı Kanunun 39, 53, 62, 66, 78, 82 ve 88 inci maddelerinde yazılı (15) ve (20) yıllık süreler, (10) yıla indirilmiştir. Ancak, 53 üncü maddeye 22/06/1956 tarihli ve 6741 sayılı Kanunla eklenen fıkra hükmü saklıdır.

    Ek Madde 30 - İştirakçilerin, emeklilik keseneğine esas olan derece ve kademelerinin mevzuata uygunluğu Sandıkça incelenir, eksik gönderilen kesenek ve karşılık farkları kurumlarından tahsil, fazla gönderilen kesenek ve karşılıklar kurumlarına iade edilir. Sandıkça mevzuata uygun olarak tespit olunacak derece ve kademe üstündeki derece ve kademe aylığı üzerinden emeklilik keseneği kesilmiş olması, iştirakçilere emeklilik bakımından bir hak sağlamaz.

    Ek Madde 31 - İştirakçilerden veya dul ve yetimlerinden 102 nci maddede yazılı süreler içerisinde yazı ile Sandığa müracaat edeceklerin;

    a) Emekliliğe tabi olmaksızın doktora öğrenimi veya tıpda uzmanlık için yurt içinde veya yurt dışında geçirdikleri normal doktora veya uzmanlık öğrenim süreleri,

    b) Avukatlık stajını açıkta iken yapanların, normal staj süreleri,

    c) (Mülga bent: 06/07/1995 - KHK-562/25 md.)

    d) 5434 sayılı T.C. Emekli Sanıdığı Kanununa tabi olarak halen hizmette bulunanlardan, evvelce (E) cetveli veya yevmiyeli olarak geçen ve borçlandırılmayan süreleri,

    (Değişik fıkra: 03/04/2003 - 4839 S.K./4. md.) T.C. Emekli Sandığına yazılı olarak başvurdukları tarihteki öğrenim durumu itibariyle tabi oldukları personel kanunlarında yer alan hükümlere göre belirlenecek göreve giriş derece, kademe ve ek göstergeleri ile emekli keseneğine esas aylığın hesabına ait tüm unsurların toplamının, o tarihte yürürlükte olan katsayılarla çarpımı sonucu bulunacak tutarlar esas alınarak, yine o tarihteki kesenek ve karşılık oranlarına göre hesap edilir. Bu hüküm, bu Kanunun ek ve değişiklikleri ile diğer kanunlarla getirilen bütün borçlanmalar hakkında da uygulanır.

    Ancak, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar yapılmış olan borçlanma talepleri hakkında bu hüküm uygulanmaz.

    Aylıklarını 22 Ocak 1962 tarihli ve 1 sayılı Kanun ile ek ve tadillerine göre alan ve almış olan Emekli Sandığı İştirakçilerinin, Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu veya Bağ - Kur Kanunu veya Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun geçici 20 nci maddesinde sözü edilen sandıkların kanunlarının kapsamındaki serbest meslekte geçmiş ve değerlendirilmemiş hizmet sürelerinin 15 yılı, bu hizmetlerin adı geçen kanunların hükümleri uyarınca belgelenmeleri halinde, öğrenim durumları itibariyle memuriyete giriş derecesi esas alınarak, hizmetin geçtiği kurum tarafından borçlandırılır.

    e) (Mülga bend: 21/04/2005 - 5335 S.K./29.mad)

    Ek Madde 32 - 27/07/1967 tarih ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa tabi olmayan görevlerden 01/03/1970 tarihinden önce emekli, adi malül veya vazife malülü olanlara, ölenlerin dul ve yetimlerine bağlanan aylıklar;

    A) Görevlerinden ayrıldıkları tarihteki öğrenim durumlarına göre 657 sayılı Kanunun 1897 sayılı Kanunla değişik 36 ncı maddesinin ortak hükümleri kısmının

    (A) bölümündeki tabloda gösterilen hizmete giriş derece ve kademesi başlangıç alınmak,

    B) Emekli aylığı bağlanmasına esas alınan fiili hizmetin (Fiili hizmet zammı, itibari hizmet süresi ve tamamlayıcı emeklilik keseneği tahakkuk ettirilen süreler hariç) her yılı için bir kademe ve her üç yılı için bir derece verilmek,

    Suretiyle öğrenim durumları itibariyle 36 ncı maddede belirtilen yükselebilecekleri derece ve kademeleri geçmemek üzere bulunacak derece ve kademelerin emekli aylığı bağlanmasına esas aylıkları üzerinden ve 01/03/1975 tarihinden geçerli olarak yükseltilir.

    Şukadar ki, bu yükseltmeler sırasında;

    a) 657 sayılı Kanunun 1897 sayılı Kanunla değişik ek geçici 4 üncü madesinin başlangıç ve tavan dereceleri ile ilgili hükümleri gözönünde tutulmak,

    b) Hizmete girdikleri tarihteki kazanılmış hak aylık dereceleri yukarıdaki hükümlere göre alınacak başlangıç derecesinden daha yukarı olan hallerde bu dereceler esas alınmak,

    c) Barem veya emeklilikte kazanılmış hak aylığının yükseltilmesinde sayılmış kıdemler, derece ve kademenin tespitinde değerlendirilmek,

    d) Hazırlık kıtası ile okul dönemi dahil yedek subaylıkta (Muvazzaflık dışında geçen süreler de dahil) yedek subay ögretmenlikte, muvazzaf ve ihtiyat erlikte geçen süreler değerlendirilmede gözönünde bulundurulmak,

    Suretiyle işlem yapılır.

    Aynı süre ve aynı neden hiçbir şekilde mükerrer değerlendirilemez.

    Yukarıdaki hükümlere göre bulunacak derece ve kademe, halen kazanılmış bulunan derece ve kademelerden aşağı olanların aylıkları, yüksek olan eski derece ve kademeleri üzerinden ödenmeye devam edilir.

    Yükseltme sonunda 1 inci derecenin 4 üncü kademesine gelinmesi ve son görev için ek gösterge verilmiş olması halinde ek göstergeler de gözönünde bulundurulmak suretiyle işlem yapılır.

    Bu madde gereğince yapılacak yükselmeler nedeniyle ikramiye farkı ve 01/03/1975 tarihine kadar geçen süre için aylık farkı ödenmez.

    Ek Madde 33 - 657 sayılı Kanunun 1897 sayılı Kanunla değişik 36 ncı maddesinin ortak hükümler kısmının (A) bendindeki tabloda ve aynı kanunun ek geçici 4 üncü maddesinde yapılacak değişiklikler bu kanun kapsamına girenler hakkında da değişiklik tarihinden geçerli olmak üzere uygulanır.

    Ek Madde 34 - İştirakçilerden 1136 ve 1238 sayılı Kanunlar uyarınca serbest avukatlıkta geçen hizmet sürelerini borçlanmak suretiyle fiili hizmetlerine eklenmesi için zamanında müracaat etmemiş bulunanlardan veya bu kanunların yürürlük tarihinden sonra ve bu Kanundan yararlanarak iştirakçi olanlardan, 05/03/1970 gün ve 1243 sayılı Kanunun geçici 1 ve geçici 2 nci ve 08/07/1971 gün ve 1425 sayılı Kanunun geçici 18 inci maddesine göre müracaat etmemiş bulunanlardan, 01/03/1971 gün ve 1377 sayılı Kanunla 5434 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin (II) işaretli fıkrasına eklenen (n) bendi ve geçici 1, geçici 2 nci, 26/08/1971 gün ve 1476 sayılı Kanunun geçici 4 üncü, 08/01/1972 gün ve 1512 sayılı Kanunun geçici 15 ve 16 ncı maddelerine göre, T.C. Emekli Sandığına yazı ile müracaat edenlerin borçlanmaları 03/06/1976 gün ve 2012 sayılı Kanunun ek maddesinin (d) fıkrasındaki esaslara göre yapılır.

    Ek Madde 35 - (Mülga madde: 21/04/2005 - 5335 S.K./29.mad)

    Ek Madde 36 - Emekliliğe tabi görevlerden 5434 sayılı Kanunun 87 nci maddesinde yazılı nedenlerle ayrılanlarla Yasama organı üyeliği sona eren ve tekrar seçilemeyenlerden, keseneklerini almamış ve alma hakkı zaman aşımına uğramamış olup da, borçlandıkları sürelerle birlikte 88 inci maddede yazılı duruma girenlerin Sandığa yazılı müracaat tarihlerini takip eden aybaşından itibaren borç artıklarını, en son emeklilik keseneğine esas derece ve kademe tutarı üzerinden %8 oranında her ay ödemeleri kaydıyla borçlanmaları iptal edilmez.

    Ek Madde 37 - Vazife malüllerine de 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 65 inci maddesinde öngörülen yardımlar yapılır.

    Ek Madde 38 - 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun 34 üncü maddesi ile geçici 15 ve 16 ncı maddeleri gereğince alınan fiili hizmet süresi zammı 38 inci maddesi gereğince alınan itibari hizmet süresi ve 39 uncu maddesi gereğince alınan 55 ten eksik yaş farkları karşılıkları; emeklilik keseneği ve karşılığı toplamına yükseltilmiştir.

    Ayrıca aynı kanunun diğer maddelerinde yer alan, kesenek oranları %10; %5, %6, %14 kurum karşılıkları %18; kesenek ve karşılık toplamlarına ait oranlar da "Kesenek ve karşılık toplamı" olarak değiştirilmiştir.

    Ek Madde 39 - (Ek madde: 24/12/1980 - 2363/3 md.; Değişik madde: 08/05/1991 - 3715/1 md.)

    T.C.Emekli Sandığınca, emekli, adi malul, vazife malulü olanlara, dul ve yetimlerin herbirine ödenecek aylıklardaki, emekli ve evlenme ikramiyeleri, kesenek iadeleri, toptan ödeme işlemleri ve bunların farklarındaki kesirler, Genel Bütçe Kanununda kesirli işlemler için belirlenmiş miktara çıkartılarak ödenir. Giriş keseneği, emekli keseneği, artış farkı ve bunlara ait kurum karşılıkları, ek karşılıklar, itibari hizmet süreleri ile fiili hizmet süresi zamları, hizmet ihyaları, hizmet borçlanmaları ve 55 yaş farkına ilişkin her türlü paralardaki kesirler de (her ödeme, şahıs ve ay için ayrı ayrı olmak üzere) aynı miktara çıkartılarak tahakkuk ve tahsil edilir.

    Ek Madde 40 - (Ek madde: 24/12/1980 - 2363/3 md.; Mülga madde: 27/06/1989 - KHK -375/32 md.)

    Ek Madde 41 - Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı belediye hudutları içinde veya dışında, uygun görülen yerlerde, emekli, adi malüllük, vazife malüllüğü, dul ve yetim aylığı alanlarla, vatani hizmet tertibinden aylık alanlar için dinlenme ve bakımevleri tesis eder ve işletir.

    Ek Madde 42 - Dinlenme ve bakımevlerinde kalanların masrafları kendileri tarafından ödenir.

    Masraflar karşılığında yapılacak kesinti miktarları yönetmelikle tespit edilir. Masraflar karşılanamadığı takdirde aradaki fark T.C. Emekli Sandığınca ödenir.

    Ek Madde 43 - Yıllık yatırım programlarında yer alan, dinlenme ve bakımevlerinin yatırımlarının gerçekleştirilmesi ve işletilmesi için Sandık ihtiyatlarından, Maliye Bakanlığının muvafakatı ile yeteri kadar karşılık ayrılır.

    Ek Madde 44 - Sandık, dinlenme ve bakımevleri için özel ve tüzelkişiler tarafından yapılacak her türlü bağışı kabul eder. Bu bağışlar, dinlenme ve bakımevlerinin tesis ve işletmelerinde kullanılır.

    Bu suretle yapılacak bağış ve yardımlar gelir ve kurumlar vergisi matrahından tenzil edilir. Ayni olarak yapılan yardımlar maliyet bedeli üzerinden değerlenir.

    Ek Madde 45 - Dinlenme ve bakımevlerinden yararlanacaklarda aranacak nitelikler, istenecek belgeler, kabul şartları, bunları inceleyecek kurul, işletme şekli ve esasları ile başka hususlar, Sandıkça hazırlanıp Maliye Bakanlığınca onaylanacak bir yönetmelikle tespit edilir.

    Ek Madde 46 - T.C.Emekli Sandığı iştirakçisi olup 01/03/1965 tarihinden önce, herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna tabi olmadan Çarşı ve Mahalle Bekçi Teşkilatında çalışmış olanlar, bu teşkilatta geçmiş süreleri için 20/05/1976 tarih ve 2012 sayılı Kanunla 5434 sayılı Kanuna eklenen ek maddenin (d) fıkrasının 2 nci bendinde yer alan esas ve oranlara göre borçlandırılır.

    Bu maddeye göre yapılacak borçlanmalar hakkında da 5434 sayılı Kanunun borçlanma ile ilgili diğer hükümleri uygulanır.

    Ek Madde 47 - T.C.Emekli Sandığı iştirakçilerinden, herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna tabi olmadan;

    a) Vakıflar Genel Müdürlüğüne bağlı mülhak vakıf camilerinde görev yapan ve ücretlerini bu genel müdürlükten alanlar,

    b) Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı camilerde kadrolu daimi mezun imam hatip ve müezzin - kayyımlara vekalet edenler,

    c) ( Değişik bent: 26/02/1985 - 3157/1 md.) Köy, kasaba ve mahalle camilerinde dernek, vakıf veya köy bütçesinden ücret alarak imam hatiplik yapanlar;

    Bu görevlerde geçmiş süreleri için 5434 sayılı T.C.Emekli Sandığı Kanununa 20/05/1976 tarihli ve 2012 sayılı Kanunla Eklenen Ek Maddesinin (d) fıkrasının 2 nci bendinde yer alan esas ve oranlara göre borçlandırılırlar.

    Köy, kasaba ve mahalle camilerinde yapılan hizmetlerin borçlandırılabilmesi için ilgililerin bu görevleri müftülükçe verilmiş bir belgeye istinaden yapmış olmaları ve ücretlerinin dernek, vakıf veya köy bütçesinden ödendiğinin defter veya bordro, bu olmadığı takdirde vergi dairesi kayıtlarına istinaden müftülüklerce verilmiş ve mahalli mülki amirlerce onanmış belgelerle tevsik etmiş olmaları şarttır.

    Şu kadar ki; Bu fıkrada adı geçen belgelerin tevsiki mümkün değilse, ilgilinin, diyanet işleri başkanlığını temsilen ilgili müftülük hasım gösterilmek suretiyle açılan dava sonunda hizmet süresini belirleyen ve yetkili sulh hukuk mahkemesince verilmiş olan bir karar yeterli sayılır.

    Bu maddeye göre yapılan borçlandırmalar hakkında da 5434 sayılı Kanunun borçlanmayla ilgili diğer hükümleri uygulanır.

    Ek Madde 48 - a) Aylıklarını personel kanunlarına göre alan iştirakçilerin emeklilik keseneklerine; emekli keseneğine esas aylık derece ve kademelerinin gösterge rakamlarına almakta oldukları ek gösterge rakamları eklenmek suretiyle bulunacak rakamın her yıl Bütçe Kanununda tespit edilen katsayı ile çarpımı sonunda bulunacak tutar esas alınır. (Mülga cümle: 21/04/2005 - 5335 S.K./29.mad)

    b) (Değişik fıkra: 09/04/1990 - KHK - 418/35 md.; İptal: Anayasa Mahkemesi'nin 05/02/1992 tarih ve E. 1990/22, K. 1992/6 sayılı Kararı ile; Yeniden düzenlenen fıkra: 18/05/1994 - KHK - 527/26 md.)

    Aylıklarını personel kanunlarına göre almayan iştirakçilere, genel idare hizmetleri sınıfında görev yapan genel müdürler için belirlenen ek gösterge rakamını geçmemek üzere, ifa ettikleri görevleri itibariyle Devlet Memurları Kanununa göre girebilecekleri sınıflardaki benzer görevlerin aynı kadro, unvan veya derecesi için belirlenmiş ek göstergeler uygulanır.

    (Değişik fıkra: 09/04/1990 - KHK - 418/35 md.; İptal: Anayasa Mahkemesi'nin 05/02/1992 tarih ve E. 1990/22, K.1992/6 sayılı kararı ile; Yeniden düzenlenen fıkra: 18/05/1994 - KHK-527/26 md.) Belediye Başkanı olarak iştirakçilikleri devam edenlere, genel idare hizmetleri sınıfında görev yapan genel müdürler için belirlenen ek gösterge rakamını ve öğrenim durumlarına göre yükselebilecekleri dereceyi geçmemek üzere emekli keseneklerine esas aylık dereceleri itibariyle mülki idare amirliği hizmetleri sınıfı için tespit edilen ek gösterge rakamları uygulanır.

    Bu fıkralara girenlerden daha önce personel kanunlarına göre aylık almış iştirakçilere uygulanacak ek göstergeler, önceki görevleri için tespit edilmiş ek göstergelerden aşağı olamaz.

    Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri ile dışardan atanan bakanlardan iştirakçi olanlara, emeklilik keseneğine esas aylık dereceleri 2-9 uncu dereceler için hakimlik sınıfında bulunanlara uygulanan ek gösterge rakamları, 1 inci derece için de iştirakçilerin yararlanmakta oldukları en yüksek ek gösterge rakamı, emekliliklerinde ise iştirakçilerin yararlanmakta olduğu en yüksek temsil tazminatı rakamları uygulanır.

    Ek Madde 49 - 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun geçici maddeleri uyarınca Sandığa devredilecek hizmetlere karşılık, çeşitli kurumlardan herhangi bir bedel alınmaksızın, bu hizmetler Sandıkça devir alınmış sayılır.

    Ek Madde 50 - (İptal: Anayasa Mahkemesi'nin 02/12/1986 - E.1986/22, K.1986/28 sayılı kararı ile.)

    Ek Madde 51 - (İptal: Anayasa Mahkemesi'nin 02/12/1986 - E.1986/22, K.1986/28 Sayılı Kararı ile.)

    Ek Madde 52 - (İptal: Anayasa Mahkemesi'nin 02/12/1986 - E.1986/22, K.1986/28 sayılı kararı ile.)

    Ek Madde 53 - (İptal: Anayasa Mahkemesi'nin 02/12/1986 - E.1986/22, K.1986/28 sayılı kararı ile.)

    Ek Madde 54 - (İptal: Anayasa Mahkemesi'nin 02/12/1986 - E.1986/22, K. 1986/28 sayılı kararı ile.)

    Ek Madde 55 - (Mülga madde: 20/02/1992 - 3774/6 md.)

    Ek Madde 56 - a) Bu Kanunla ek ve değişikliklerinde emeklilik kesenekleri ile kurum kesenek karşılıklarına bağlı olarak tespit edilmiş oranlar, 5434 sayılı Kanunun değişik 14 üncü maddesinin (a) ve (d) fıkralarında gösterilen oranlar esas alınarak yükseltilmiş sayılır.

    b) "Emekli, Adi Malullük veya Vazife Malullüğü Aylığı Bağlanmış Olanlarla, Bunların Kanunen Bakmakla Yükümlü Bulundukları Aile Fertleri, Dul ve Yetim Aylığı Alanların Muayene ve Tedavileri Hakkında Tüzük" ile "Vazife Malullerinin Nevileriyle Dereceleri Hakkında Nizamname" ve " Vazife Malullüklerini Belirten Usul ve Belgeler Hakkında Tüzük" hariç bu Kanunda geçen diğer "tüzük" deyimleri "yönetmelik" olarak değiştirilmiştir.

    Ek Madde 57 - T.C. Emekli Sandığı Kanununun uygulanmasından doğan Sandık alacakları on yıllık zamanaşımına tabidir.

    Ek Madde 58 - (Mülga madde: 20/02/1992 - 3774/6 md.)

    Ek Madde 59 - Türk vatandaşlarıyla evlenmiş yabancı uyruklu karılara, Türkiye'de ikamet ettikleri sürece, mütekabiliyet esası da dikkate alınarak, değişik 68 inci maddedeki oranlara göre aylık bağlanır.

    Ek Madde 60 - (Ek madde: 21/04/1988-3430/1 md,; İptal: Anayasa Mahkemesi'nin 24/05/1988 tarih ve E.: 1988/11, K.: 1988/11 sayılı kararıyla.)

    Ek Madde 61 - (Ek madde: 21/04/1988-3430/1 md,; İptal: Anayasa Mahkemesi'nin 24/05/1988 tarih ve E.: 1988/11, K.: 1988/11 sayılı kararıyla.)

    Ek Madde 62 - (Ek madde: 21/04/1988-3430/1 md,; İptal: Anayasa Mahkemesi'nin 24/05/1988 tarih ve E.: 1988/11, K.: 1988/11 sayılı kararıyla.)

    Ek Madde 63 - (Ek madde: 21/04/1988 - 3430/1 md,; İptal: Anayasa Mahkemesi'nin 24/05/1988 tarih ve E.: 1988/11, K.: 1988/11 sayılı kararıyla.)

    Ek Madde 64 - (Ek madde: 21/04/1988 - 3430/1 md,; İptal: Anayasa Mahkemesi'nin 24/05/1988 tarih ve E.: 1988/11, K.: 1988/11 sayılı kararıyla.)

    Ek Madde 65 - (Ek madde: 21/04/1988 - 3430/1 md,; İptal: Anayasa Mahkemesi'nin 24/05/1988 tarih ve E.: 1988/11, K.: 1988/11 sayılı kararıyla.)

    Ek Madde 66 - (Mülga madde: 03/04/2003 - 4839 S.K./5. md.)

    Ek Madde 67 - (Değişik madde: 21/04/2005 - 5335 S.K./3.mad)

    Daha önce atanmış ya da seçilmiş oldukları kadro, görev veya aylık almış oldukları dereceler için belirlenmiş olan ek göstergelerden daha düşük ek gösterge ödenmesi gereken veya ek göstergesi olmayan bir kadro, görev veya dereceye atanan ya da seçilenler; daha önceden yararlanmış oldukları ek gösterge rakamı ile halen bulundukları kadro, görev veya dereceye ilişkin ek gösterge rakamı arasındaki farktan kaynaklanan kesenek ve karşılık tutarının tamamının aylıklarından kesilmesi suretiyle emeklilik açısından yüksek olan ek göstergeden yararlanmaya devam ederler. Bu Kanunun 12 nci maddesinin (II) numaralı fıkrasının (n) bendinde sayılanlar hariç, atandıkları veya seçildikleri kadro, görev ya da derecede en az altı ay görev yapmaksızın ek göstergesi daha düşük bir kadro, görev ya da dereceye atanan veya seçilenler hakkında bu fıkra hükümleri uygulanmaz.

    Personel kanunlarında ya da aylık ödenmesine dayanak teşkil eden diğer kanunlarda kendileriyle eşit olarak ek gösterge verilmekte olan kadrolarda bulunanların yararlandıkları ek göstergelerden faydalanma imkanı da kalmayacak şekilde kadro unvanları personel kanunlarından ya da aylık ödenmesine dayanak teşkil eden diğer kanunlardan çıkarılan ve yararlanacakları ek gösterge hakkında ayrıca bir düzenleme yapılmamış olan kadro unvanları üzerinden emekli, dul ve yetim aylığı bağlanmış olanlar ile bu durumda olup iştirakçiliği devam edenlere uygulanacak ek göstergeler; Devlet Personel Başkanlığının görüşü alınmak suretiyle Maliye Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü tarafından birlikte belirlenir. İlgili kanunlarında ayrıca ek gösterge belirlenmek suretiyle ve bir kadro şartı aranmaksızın yürütülmesi öngörülen görevlere asaleten atanmış veya seçilmiş olanlar hariç olmak üzere, münhasıran kadrosu ihdas edilmemiş görevler için bu fıkra hükmü uygulanmaz ve bu şekilde yürütülen görevler için sonradan ihdas edilen kadrolar dikkate alınmaz.

    Ek göstergeleri yukarıdaki fıkra uyarınca belirlenenlere, bu belirleme işleminden önce ödenmiş emekli, dul ve yetim aylıkları ile emekli ikramiyeleri için herhangi bir fark ödemesi yapılmaz.

    Ek Madde 68 - (Değişik madde: 24/11/1994 - 4049/7 md.)

    (Değişik fıkra: 23/02/1995 - KHK - 547/13 md.) Makam tazminatı ile Yüksek Hakimlik ve temsil veya görev tazminatı ödenmesini gerektiren görevlerde bulunanlardan, 10/10/1984 tarihli ve 3056 sayılı Kanunun 36 ncı maddesine göre istihdam edilenlere, Başbakanlıkta da makam tazminatı ödenmesini gerektiren görevlerde en az 6 ay çalışmış olmaları kaydıyla bu tazminatlardan yüksek olanı esas alınarak ödeme yapılır. (Ek cümle: 04/07/2001 - 631 S.KHK/1. md.) Makam veya yüksek hakimlik tazminatı ödenmesini gerektiren görevlerde toplam en az iki yıl bulunmadan veya bu görevlerde hiç bulunmadan emekliye ayrılanlara ise, en az altı ay süreyle bulundukları en üst görevleri için belirlenen görev tazminatı veya hizmet yılları itibarıyla belirlenen görev tazminatından yüksek olanı ödenir. Bu halde de iki yıllık süreyi doldurma şartı aranır. (Ek cümle: 12/02/2000 - 4505/3 md.) Ancak bu tazminatların ölenlerin dul ve yetimlerine ödenmesinde iki yıl görev şartı aranmaz.

    Cumhurbaşkanlığı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterlikleri teşkilatlarında asli ve sürekli görevlerde bulunanların makam tazminatları, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36/F maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği ile Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanınca tespit edilen miktarlar üzerinden aynı esaslar dahilinde ödenir.

    Yükseköğretim Kurulu Başkanı görevinde bulunmuş olanlara Başbakanlık Müsteşarı, Yükseköğretim Yürütme ve Denetleme Kurulu üyeliklerinde bulunmuş olanlara, profesör unvanında üç yılını tamamlamış olanlar için belirlenen makam tazminatı göstergeleri esas alınarak ödeme yapılır.

    (Ek fıkra:07/12/2004 - 5272 S.K./86.mad ; Değişik fıkra: 03/07/2005-5393 S.K/85.mad) Sandıkça emekli aylığı bağlanan büyükşehir belediye başkanlarına 7000, il belediye başkanlarına 6000, ilçe ve ilk kademe belediye başkanlarına 3000, diğer belediye başkanlarına 1500 gösterge rakamı üzerinden, bu maddede belirtilen usûl ve esaslar dâhilinde makam tazminatı, buna bağlı olarak temsil veya görev tazminatı ödenir. Bu tazminatlar ilgililere ödendikçe iki ay içinde faturası karşılığında Hazineden tahsil olunur. Birinci fıkrada öngörülen iki yıllık sürenin hesabında iştirakçi olup olmadıklarına bakılmaksızın belediye başkanı olarak geçen sürelerin tamamı dikkate alınır.

    (Ek fıkra: (12/02/2000 - 4505/3 md.) Temsil ve görev tazminatları; yönetim ve denetim kurulu üyelikleri dahil olmak üzere kamu kesiminde her ne suretle olursa olsun aylık veya ücret alıp almadıklarına bakılmaksızın görev alanlara bu durumları devam ettiği sürece ödenmez. Tazminattan yararlanırken, yararlanma şartlarını kaybedenler en geç bir ay içinde durumu Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Genel Müdürlüğüne bildirirler. Bu durumun ortaya çıktığı tarihi takip eden ay başından itibaren tazminat ödenmesine son verilir. Zamanında bildirimde bulunmayanlara ödenen tazminat kanuni faizi ile birlikte geri alınır. (Ek cümle: 17/09/2004 - 5234 S.K./3.mad ) *1* Ancak, eğitim veya bilimsel araştırma kurum ve birimlerinde emekli aylıkları kesilmeksizin çalıştırılanlar, her derece ve türdeki eğitim kurumları veya eğitim birimlerinde ders ücreti karşılığında ders görevi verilenler, bu Kanunun ek 11 inci maddesi uyarınca Bakanlar Kurulu kararıyla emekli aylıkları kesilmeksizin çalıştırılanlar ile profesör unvanına sahip olanlardan 29.3.1984 tarihli ve 2992 sayılı Kanunun 34 üncü maddesine göre görevlendirilenlere, bu görevlerinden dolayı bu fıkra hükmü uygulanmaz.

    Bu tazminatlar, ölenlerin 5434 sayılı Kanunun 67 nci maddesinde belirtilen aylığa müstehak dul ve yetimlerine 68 inci maddesindeki oranlar üzerinden ödenir.

    (Mülga fıkra: 23/02/1995-KHK-547/13 md.)

    Bu ödemeler, T.C. Emekli Sandığınca ödenmesini müteakip iki ay içinde Genel Bütçeye giren kurumlardan ayrılanlar için Hazineden, diğerleri için son kurumlarından faturası karşılığında tahsil edilir.

    (Mülga fıkra: 23/02/1995-KHK-547/13 md.)

    Ek Madde 69 - Başbakanlık görevinde bulunduktan sonra herhangi bir sebeple bu görevden ayrılanların emekli aylıkları, bu Kanuna göre bağlanan en yüksek emekli aylığının %75'ine yükseltilmek suretiyle ödenir.Başbakanlık görevini yürütmekte bulunanlara görevleri süresince bu yükseltme yapılmaz.

    Ek Madde 70 - (Ek madde: 06/01/1992 - KHK- 476/1 md.; Değişik madde: 13/06/1994 -KHK-546/3 md.)

    Sandık iştirakçilerine ödenmekte olan ;

    a) Memuriyet taban aylığı ve kıdem aylığı tutarları ile,

    b) (Değişik bent: 06/07/1995 - KHK-562/14 md.) Zam, tazminat ve ödenekler ile benzeri ödemeler toplamına karşılık gelmek üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi en Yüksek Devlet memuru aylığı (ek gösterge dahil) brüt tutarının;

    - Ek göstergesi 6400 ve daha yüksek olanlarda %160'ına,

    - Ek göstergesi 3600 (dahil) - 6400 (hariç) arasında olanlarda %100'üne

    - Ek göstergesi 2200 (dahil) - 3600 (hariç) arasında olanlarda %60'ına,

    - Diğerlerinde %35'ine,

    tekabül eden miktarı, emeklilik keseneğine ve kurum karşılığına tabi tutulur.

    ( Değişik bent: 06/07/1995 - KHK-562/14 md.) Birinci fıkradaki oranları, Maliye Bakanlığının teklifi üzerine ayrı ayrı veya birlikte üç katına kadar artırmaya, yukarıdaki ek gösterge gruplarını değiştirmeye ve personel kanunlarında yer alan ek göstergelerin artırılması halinde gruplardaki ek göstergeleri yeniden düzenlemeye Bakanlar Kurulu yetkilidir.

    Aylıklarını personel kanunlarına göre almayan Sandık iştirakçileri hakkında da, sınıfı, görev ve kadro unvanı, derecesi ve hizmet süresi esas alınarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi emsali gibi işlem yapılır.

    Bu tutarlar, bu Kanunun 41 inci maddesinin (a) fıkrasına göre emekli, adi malüllük, vazife malüllüğü, dul ve yetim aylıklarının; ek 20 inci maddesine göre de emeklilik ikramiyelerinin hesaplanmasına dahil edilir.

    Ek Madde 71 - (Ek madde: 24/11/1994 - 4046/38 md.)

    Sosyal güvenlik bakımından T.C. Emekli Sandığına tabi bir görevde bulunmakta iken, özelleştirme programına alınan kuruluşların bu Kanuna göre emeklilik hakkı tanınan kadro ve pozisyonlarına atananlarla, bu kuruluşların özelleştirilmeleri sonucu sermayelerindeki kamu payı %50'nin altına düşen ler ile bunlardan anonim şirkete dönüştürülüp dönüştürülmediğine bakılmaksızın satılan veya devredilenlerde T.C. Emekli Sandığına tabi olarak çalışan personel den isteyenlerin Sandıkla ilgileri devam eder. Ancak bu kuruluşların sermayelerindeki kamu payının %50'nin altına düştüğü tarihten, anonim şirket statüsünde olmayanların satışı veya devri tarihinden sonra Sandığa tabi olarak geçen süreler için emeklilik ikramiyesi ödenmez.

    (Ek fıkra: 01/08/2003 - 4971 S.K./27. md.) Bu madde gereğince T.C. Emekli Sandığı ile ilgilendirilenlere ve bu Kanuna tabi olarak çalışmakta iken bu kuruluşların özelleştirilmesi, faaliyetinin durdurulması, kapatılması veya tasfiye edilmesinden önce emeklilik, maluliyet veya ölüm nedeniyle görevlerinden ayrılmış olup da kendilerine veya dul ve yetimlerine T.C. Emekli Sandığınca aylık bağlanmış olanlara ödenen emekli ikramiyesi, makam, görev ve temsil tazminatları ile ölüm yardımları ödenmesini takip eden iki ay içinde faturası karşılığında Hazine tarafından T.C. Emekli Sandığına ödenir.

    Ek Madde 72 - (Değişik madde: 25/06/2003 - 4905 S.K./3. md.)

    Personel mevzuatına göre aylıksız izinli sayılanlardan aylıksız izinli olarak geçen sürelere ilişkin kesenek ve karşılıklarını istekleri halinde her ay veya 102 nci maddede yazılı süreler içinde başvurmaları ve başvuru tarihindeki katsayılar ve emekli keseneğine esas aylığın hesabına ait diğer unsurlar ile kesenek ve karşılık oranları esas alınmak suretiyle hesaplanacak kesenek ve karşılıklarını aynı süreler içinde defaten ödemeleri halinde aylıksız geçen izin süreleri emeklilik yönünden eski derecelerinde değerlendirilir.

    Ek Madde 73 - (Ek madde: 03/04/1998 - 4359/6 md.)

    Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı iştirakçilerinden ek göstergeli veya daha yüksek ek göstergeli bir göreve atananlara; atandıkları görevin ek göstergesi üzerinden emekli aylığı, malullük aylığı bağlanması ve emekli ikramiyesi ödenebilmesi veya toptan ödeme yapılabilmesi için, atandıkları görevin ek göstergesi üzerinden, bu göreve başladıkları tarihten itibaren en az altı ay süreyle Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığına kesenek ve karşılık ödemiş olması şarttır. Altı ay kesenek ve karşılık ödenmemiş olanlara bu göreve atanmadan önce emekli keseneğine esas alınan ek gösterge rakamı üzerinden işlem yapılır.

    Her türlü müşavirlik görevlerine atananlar hariç; Bakanlar Kurulu Kararı veya müşterek kararla atananlar, ilgili mevzuatı uyarınca mesleğe özel yarışma sınavı ile giren ve belirli süreli meslek içi eğitimden sonra özel bir yeterlilik sınavı sonunda atanılan görevlerde bulunanlar, Emniyet Hizmetleri Sınıfına dahil olanlar, 2937 sayılı Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanunu, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 357 sayılı Askeri Hakimler Kanunu, 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanunu ve 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanununa tabi olanlar ile yaş haddi, vazife malullüğü veya ölüm nedeniyle altı aylık süreyi tamamlayamayanlar hakkında yapılacak emeklilik işlemlerinde yukarıdaki fıkra hükmü uygulanmaz.

    5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun ek 68 inci maddesi hükümleri saklıdır.

    Ek Madde 74 - (Ek madde: 08/12/1999 - 589 S. KHK/1. md. )

    Genel hayatı etkileyen doğal afetlerin meydana geldiği bölgede bulunan Sandığa tabi kurumlardan afet nedeniyle süresinde bildirimde bulunamayan ya da tahakkuk eden Sandık alacaklarını ödeyemeyen kurumların Sandığa olan her türlü borçlarına afet tarihinden itibaren 3 ay süre ile gecikme zammı ve faiz uygulanmaz.

    Ancak, afetin doğrudan etkilediği yerleşim yerlerinde bulunan belediyelerin afet tarihine kadar Sandığa olan tüm borçları ile afet tarihinden sonraki 1 yıl içinde doğacak tüm borçlarının gecikme zammı ve faiz alınmaksızın ertelenmesine Yönetim Kurulu yetkilidir.

    Ek Madde 75 - (Ek madde: 08/12/1999 - 589 S. KHK/1. md.)

    Ek 71, ek 72 ve geçici 192 nci maddeler gereğince emekli kesenek ve karşılıklarını kendileri ödeyen iştirakçilerle geçmiş hizmet sürelerini borçlanmış bulunan iştirakçilerden doğal afet nedeniyle mal veya bedence önemli zarara uğradıklarını belgeleyenlerin Sandığa yapacakları ödemeler istekleri halinde ertelenir. Erteleme süresi ve ertelenen borçların tahsilinde uygulanacak usul ve esaslar Yönetim Kurulunca belirlenir.

    102 nci madde ile 24/05/1983 tarihli ve 2829 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde geçmiş hizmet borçlanması ve hizmet ihyası yapılabilmesi için tanınan süre içinde doğal afetler sonucu mal veya bedence önemli zarara uğraması nedeniyle başvuruda bulunamadığını belgeleyenler süresi içinde başvurmuş sayılırlar. Borçlanma tahakkukunda başvuru tarihinde yürürlükte olan hükümler esas alınır. Hizmet ihyaları ise ihya için ödenmesi gereken paranın Sandıkça yapılacak bildirim tarihinden itibaren 2 ay içinde ödenmesi şartıyla yapılır.

    Doğal afetler nedeniyle mal veya bedence önemli zarara uğrayanlar bu durumu hasar tespit komisyonu kararı, tedavilerini yapan sağlık kurumunun raporu veya il ya da ilçe idare kurulu kararı ile belgeleyebilirler.

    Ek Madde 76 - (Ek madde:12/02/2000 - 4505 S.K./4. md.)

    Süresi kanunlarla belirlenen görevlere atanan veya seçilenlerden görevleri sona erenlerin Sandıkla kurmuş oldukları ilgi Sandığa yapacakları başvuru tarihini izleyen aybaşından itibaren devam ettirilir.

    Bunların emekli kesenekleri görevden ayrıldıkları tarihteki emekli keseneğine esas aylık derece, kademe ve ek göstergeleri üzerinden keseneğe esas diğer unsurlarda nazara alınmak suretiyle hesaplanır ve ilgililer tarafından ait olduğu ay içinde Sandığa ödenir.

    Bu suretle geçen sürenin her yıl bir kademe her üç yılda bir derece yükseltilmek ve öğrenim durumları itibariyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesinde belirlenen en son yükselebilecekleri derece ve kademeyi geçmemek kaydıyla emekli keseneğine esas derece ve kademeleri yükseltilir ve ek göstergeleri bu derecelere göre ek 48 inci madde hükümleri uygulanmak suretiyle tespit edilir.

    Bunlardan Sosyal Sigortalar Kurumu veya 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun geçici 20 nci maddesine tabi kurumlarda çalışanların kesenekleri kendileri, karşılıkları ise çalıştıran işverenden tahsil edilir.

    Kesenek ve karşılıklarını bu maddede belirtilen sürede yatırmayanların o aya ait hizmetleri sayılmaz.

    Bir süre Sandıkla ilgilendirildikten sonra veya ilgisi kurulmadan önce yaptığı ilgilenme isteğinden vazgeçenler bir defaya mahsus olmak üzere yeniden Sandıkla ilgilendirilme isteğinde bulunabilirler.

    Bu suretle geçen süreler kazanılmış hak aylıklarında ve emekli ikramiyesinin hesabında dikkate alınmaz. Ancak, işçi statüsünde çalışanların 1475 sayılı İş Kanunundan doğan hakları saklıdır.

    Ek Madde 77 - (Ek madde: 11/05/2000 - 4567/1 md.)

    (Değişik fıkra: 13/06/2001 - 4677/1. md.) Bu Kanunun 64 üncü, 03/11/1980 tarihli ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun, 23/04/1981 tarihli ve 2453 sayılı Yurt Dışında Görevli Personele Nakdi Tazminat Verilmesi ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun, 18/12/1981 tarihli ve 2566 sayılı Bazı Kamu Görevlilerine Nakdi Tazminat Verilmesi ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun, 28/02/1982 tarihli ve 2629 sayılı Uçuş, Paraşüt, Denizaltı, Dalgıç ve Kurbağa Adam Hizmetleri Tazminat Kanunu ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ve 12/04/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamındaki görevler ile ayrıca barışta veya olağanüstü hallerde yapılan eğitim, tatbikat ve manevralar ile birlik halinde intikaller sırasında, bu harekat ve hizmetlerin sebep ve etkileriyle hayatlarını kaybedenlerin dul ve yetimleri ile malul olanlara, bunların ölümleri halinde de dul ve yetimlerine bu Kanuna göre bağlanan aylıklar, aşağıdaki esaslar dahilinde yükseltilir.

    a) (Değişik bend: 13/06/2001 - 4677/1. md.) Subay, astsubay, uzman jandarma, uzman erbaşlar ile Emniyet Teşkilatı personeli ve Milli İstihbarat Teşkilatı personeli dahil sivil iştirakçilerin dul ve yetimleri ile malûl olanlara, bunların ölümleri halinde de dul ve yetimlerine bağlanan aylıklar, kendisinden aylık bağlananlar ile malûllerin emsalleri esas alınarak her yıl kademe ilerlemesi, her üç yılda bir derece yükselmesi işlemine tabi tutulur.

    b) Bu şekilde yükseltilen aylıklarda, azami rütbe tavanı subaylarda kıdemli albaydır. Kıdemli albaylar ile general ve amirallere bir üst rütbenin aylığı bağlanır. Astsubaydan subay olanlar, astsubaylar ve uzman jandarmalarda yükselinebilecek azami derece ve kademe, 27/07/1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda yer alan aylık gösterge tablolarında belirtilen en yüksek derece ve kademedir. Uzman erbaşların aylık yönünden yükseltilmeleri ise 18/03/1986 tarihli ve 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanununun 16 ncı maddesinde belirtilen esaslara göre yapılır.

    c) Sivil iştirakçiler ile yedek subay, erbaş ve erlere uygulanacak azami derece ve kademe ise öğrenim durumları ve hizmet sınıfları itibariyle 14/07/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre yükselebilecekleri derece ve kademedir.

    d) Bu şekilde yükseltilen aylıklarda, emniyet hizmetleri sınıfında bulunan personelin azami rütbe tavanı; Polis Akademisi ve dört yıllık yüksek okul mezunu rütbeli personel için il emniyet müdürü, diğer personel için başkomiser rütbesidir.

    e) Derece yükselmesi ve kademe ilerlemesi, kendisinden aylık bağlananların ve malullerin rütbe, kıdem ve unvanlarında herhangi bir değişikliği gerektirmez.

    f) Bağlanacak aylıkların hesaplanmasında, tekabül eden unvan ve rütbenin derece ve kademesinin gösterge ve ek göstergesi ile bu Kanunun Ek 70 inci maddesine göre emekli aylığına yansıtılan tutar esas alınır.

    (Ek fıkra: 13/06/2001 - 4677/1. md.) Birinci fıkra kapsamında bulunanlardan, başkasının yardım ve desteği olmadan yaşamak için gereken hareketleri yapamayacak derecede malûl olanlara, asgari ücretin net tutarı, aylıklarıyla birlikte ayrıca ödenir.

    Ek Madde 78 - (Ek madde: 04/10/2000 - KHK/624, md.2) (Değiştirilerek kabul: 13/06/2001 - 4677/2. md.)

    28/02/1982 tarihli ve 2629 sayılı Uçuş, Paraşüt, Denizaltı, Dalgıç ve Kurbağa Adam Hizmetleri Tazminat Kanunu ve 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile 28/02/1985 tarihli ve 3160 sayılı Emniyet Teşkilatı Uçuş Hizmetleri Tazminat Kanunu kapsamına giren personelden, uçuş, paraşüt, denizaltı, dalgıç ve kurbağa adam hizmetlerinin fiilen ifası sırasında; yaşamını sürdürebilmek için gerekli hareketleri yapamayacak ve başkasının yardım ve desteğine muhtaç olacak derecede malûl olanlar ile ölenlerin dul ve yetimlerine en yüksek Devlet memuru aylığı üzerinden, diğer malûllere ise mevcut aylıkları üzerinden otuz yıl hizmet yapmış gibi emekli ikramiyesi ödenir. Bu madde hükümlerine göre ilgililere fazla olarak yapılan ödemeler, faturası karşılığı ilgili sosyal güvenlik kuruluşlarınca Hazineden tahsil edilir.

    Ek Madde 79 - (Ek madde: 14/07/2004 - 5217 S.K./4.mad) *1* Aşağıda belirtilen kişilere bu madde uyarınca ek ödeme yapılır:

    a) Harp malullerine.

    b) Şehit dul ve yetimlerine.

    c) Barışta, olağanüstü yönetim usullerinin uygulandığı haller ile talim, tatbikat veya manevra sırasında görevin veya çeşitli harp silah ve vasıtalarının sebep ve tesiriyle vazife malûlü sayılan Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları ile askeri harekâtı gerektiren iç tedip hareketleri veya güvenlik veya asayişin sağlanmasında Silahlı Kuvvetlerle birlikte veya ayrı olarak görevlendirilenlerden bu görevlerin çeşitli sebep ve tesirleriyle vazife malûlü sayılan jandarma ve emniyet mensupları ile sivil görevlilere.

    d) (c) bendinde belirtilen görevlerin ifası sırasında, bu görevlerin çeşitli sebep ve tesirleriyle ölenlerin dul ve yetimlerine.

    Hak sahiplerine, yukarıda yazılı durumlar sebebiyle, sosyal güvenlik kurumlarınca aylık bağlanmasına esas olan tarihten geçerli olmak üzere müracaat tarihini izleyen yılın en geç ilk üç ayı içinde T.C. Emekli Sandığı tarafından ek ödeme yapılır. Ay farkları yıllık miktarın onikiye bölünmesi suretiyle hesaplanır.

    Her yıl ödenecek miktar, malûllük derecelerine göre aşağıdaki yazılı göstergelerin ödemenin yapılması gereken yılın ilk dönemindeki Devlet memuru aylıklarına uygulanacak katsayı ile çarpımı sonucunda bulunacak tutardır.

    Malûllük Derecesi      Göstergeler

    1            40 000

    2            36 000

    3            31 000

    4            28 000

    5            25 000

    6            22 000

    (b) ve (d) bentlerinde sayılan dul ve yetimlere birinci derece malûllere uygulanan gösterge üzerinden; bunlar bir kişi ise tamamı, birden fazla ise eşit olarak paylaştırılmak suretiyle ve sosyal güvenlik kanunlarına göre dul ve yetim aylığı aldıkları sürece ödeme yapılır.

    Harp veya vazife malûlü olanlara hayatta bulundukları sürece ödeme yapılır. Ancak, ölen malûlün son yıldaki pay tutarının beş katı, bir defaya mahsus olmak şartıyla kendisinden dul ve yetim aylığı bağlanacaklara eşit miktarda paylaştırılmak suretiyle yardım olarak ödenir.

    Yukarıda sayılan şehit ve malûllerin çocuklarına; ilköğretim öğrencileri için (1000), lise öğrencileri için (1500) ve yüksek öğrenim öğrencileri için (2000) gösterge rakamlarının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutar kadar her ay eğitim ve öğretim yardımı yapılır. Bu yardımlar yılda bir kez olmak üzere ekim ayında toptan ödenir. *2*

    (Değişik fıkra: 21/04/2005 - 5335 S.K./3.mad) Bu maddeye göre yapılan ödemeler herhangi bir vergi ve kesintiye tâbi olmayıp, faturası karşılığında, Hazineden tahsil edilir.

    Yukarıda sayılanlar, 13.10.1988 tarihli ve 3480 sayılı Kanun hükümlerine göre yaptırılmış olan sosyal tesislerden yararlandırılırlar.

    Bu madde hükümlerine göre yapılacak eğitim ve öğretim yardımı ile 13.10.1988 tarihli ve 3480 sayılı Kanun hükümlerine göre yaptırılmış olan sosyal tesislerin bakım, onarım ve işletilmesine ilişkin esas ve usuller yönetmelikle düzenlenir.

    Ek Madde 80 - (Ek madde: 17/09/2004 - 5234 S.K./3.mad) T.C. Emekli Sandığı, emekli veya malullük aylığı alanlarla, bunların kanunen bakmakla yükümlü bulunduğu aile fertleri ile dul ve yetim aylığı alanların tedavi kurum ve kuruluşlarında yapılan tedavilerine (diş tedavileri dahil) ilişkin ücretler ile sağlık kurumlarınca verilen raporlar üzerine kullanılması gerekli görülen ortez, protez ve diğer iyileştirme araçları ile tetkik ve tahlil bedelleri için Maliye Bakanlığınca tespit edilen birim fiyatların altında bir fiyatla, ilgili kurum ve kuruluşlarla anlaşma yapabilir.

    Ek Madde 81 - (Ek madde: 21/03/2006-5473 S.K./9.mad) *1*

    Millî İstihbarat Hizmetleri ve Emniyet Hizmetleri Sınıfına dahil kadrolar ile çarşı ve mahalle bekçisi kadro unvanı esas alınarak emekli aylığı (Ek ibare : 01/07/2006 - 5538 S.K/1.mad) veya ek 77 nci madde kapsamına girenler hariç olmak üzere vazife malûllüğü veya adi malûllük aylığı ödenenlerden emekli aylıklarıyla birlikte makam tazminatı ödenmesine hak kazanamamış olanlara, her ay emekli aylıklarıyla birlikte 100 YTL tutarında ayrıca ödeme yapılır.

    Bu Kanun hükümlerine göre emekli aylığı bağlanmasından sonra sosyal güvenlik destek primi ödemek suretiyle çalışanlar dahil herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna tabi olarak çalışanlara bu ödeme yapılmaz. Bu ödemeden yararlanma şartlarını kaybedenler en geç bir ay içinde durumu T.C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğüne bildirmekle yükümlüdür. Bu durumun ortaya çıktığı tarihi takip eden aybaşından itibaren ödemeye son verilir. Zamanında bildirimde bulunmayanlara yapılan ödemeler kanunî faizi ile birlikte geri alınır.

    (Değişik fıkra : 01/07/2006 - 5538 S.K/1.mad) Hizmet sınıfı veya kadro unvanı itibariyle birinci fıkra kapsamına girenlerin 67 nci maddede belirtilen aylığa müstahak dul ve yetimlerinden ek 77 nci madde kapsamına girmeyenler; ikinci fıkradaki şartlar dikkate alınarak, 68 inci maddedeki oranlar üzerinden bu ödemeden yararlandırılır.

    Bu ödemeler T.C. Emekli Sandığı tarafından ödenmesini izleyen iki ay içinde faturası karşılığında Hazineden tahsil edilir.

    (Ek fıkra : 01/07/2006 - 5538 S.K/1.mad) Bu madde uyarınca yapılacak ödeme, 8/2/2006 tarihli ve 5454 sayılı Kanunun 1 inci maddesi uyarınca yapılacak ek ödemenin matrahına dahil edilmez.

    OTUZ YEDİNCİ KISIM: GEÇİCİ HÜKÜMLER

    A DEVİR MUAMELELERİ

    Geçici Madde 1 - (Mülga madde: 21/04/2005 - 5335 S.K./29.mad)

    Geçici Madde 2 - (Mülga madde: 21/04/2005 - 5335 S.K./29.mad)

    Geçici Madde 3 - (Mülga madde: 21/04/2005 - 5335 S.K./29.mad)

    Geçici Madde 4 - (Mülga madde: 21/04/2005 - 5335 S.K./29.mad)

    Geçici Madde 5 - (Mülga madde: 21/04/2005 - 5335 S.K./29.mad)

    Geçici Madde 6 - (Mülga madde: 21/04/2005 - 5335 S.K./29.mad)

    Geçici Madde 7 - (Mülga madde: 21/04/2005 - 5335 S.K./29.mad)

    Geçici Madde 8 - 17/04/1940 tarihli ve 3803 sayılı kanunun 18 inci maddesiyle kurulup 04/09/1947 tarihli ve 5129 sayılı kanunun 8 inci maddesiyle adı (Köy Öğretmenleri ve Köy Sağlık Memurları Emeklilik Sandığı) olarak değiştirilen Sandıkta birikmiş paralar (Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı) na devrolunur.

    Bu öğretmen ve sağlık memurlarının bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar geçmiş hizmet müddetlerinin her yılı için, kanunun yürürlüğe girdiği tarihteki aylıklarının yıllık toplamının %15'i üzerinden (Bu paranın yarısı kesenek ve yarısı karşılık sayılır) hesaplanacak paradan, yukarki hükme göre ödenen para çıkarılarak artanı, Milli Eğitim ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlıkları bütçelerine konacak ödenekten 2 yıl içinde ve bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren %5 faizi ile birlikte (Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı) na ödenir.

    Geçici Madde 9 - (Mülga madde: 21/04/2005 - 5335 S.K./29.mad)

    Geçici Madde 10 - (Mülga madde: 21/04/2005 - 5335 S.K./29.mad)

    Geçici Madde 11 - (Mülga madde: 21/04/2005 - 5335 S.K./29.mad)

    Geçici Madde 12 - (Mülga madde: 21/04/2005 - 5335 S.K./29.mad)

    Geçici Madde 13 - (Mülga madde: 21/04/2005 - 5335 S.K./29.mad)

    B BU KANUNUN YÜRÜRLÜĞE GİRDİĞİ TARİHTE EMEKLİLİK HAKKI TANINAN VAZİFELERDE BULUNANLAR VEYA SONRADAN BU DURUMA GİRENLER

    Geçici Madde 14 - (Mülga madde: 21/04/2005 - 5335 S.K./29.mad)

    Geçici Madde 15 - Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte; Türkiye Cumhuriyeti Ordusunda bulunan muvazzaf ve Astsubaylarla askeri memurlardan; emekli, adi malüllük veya vazife malüllüğü aylığı bağlanacak olanların; 32 nci madde gereğince fiili hizmet müddetlerine eklenen müddetler 3 yıldan az olduğu takdirde 3 yıla çıkarılır.

    Bu suretle açıktan eklenecek müddetlerin her ayı için, o tarihte keseneğe esas olan aylıkları tutarının %10'u Hazinece toptan Sandığa ödenir.

    Geçici Madde 16 - Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte: Polis mesleğinde bulunanlardan, 6 ncı meslek derecesinden 12 nci meslek derecesine (dahil) kadar olanlarla meslekten yetişmiş emniyet müdürlerinden; emekli, adi malüllük veya vazife malüllüğü aylığı bağlanacak olanların, 32 nci madde gereğince ve her yıl için üçer ay olmak üzere hesap edilerek fiili hizmet müddetlerine eklenecek müddetler 3 yıldan aşağı olamaz.

    Bu suretle eklenecek müddetler için Hazinece geçici (15)inci maddenin son fıkrasına göre sandığa ödeme yapılır.

    Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte bu mesleğin yukarda yazılı vazifelerinde bulunanlardan, fiili hizmet müddetleri 15 yılı doldurmuş olanlar yukarki zamlar dahil olmaksızın 22 yılı tamamladıklarında emekliye ayrılmalarını istiyebilirler.

    Geçici Madde 17 - (Mülga madde: 21/04/2005 - 5335 S.K./29.mad)

    Geçici Madde 18 - (Değişik madde: 03/03/1934 - 6311/21 md.;Mülga madde: 21/04/2005 - 5335 S.K./29.mad)

    Geçici Madde 19 - (Mülga madde: 21/04/2005 - 5335 S.K./29.mad)

    Geçici Madde 20 - (Mülga madde: 21/04/2005 - 5335 S.K./29.mad)

    Geçici Madde 21 - (Mülga madde: 21/04/2005 - 5335 S.K./29.mad)

    Geçici Madde 22 - (Mülga madde: 21/04/2005 - 5335 S.K./29.mad)

    Geçici Madde 23 - (Mülga madde: 21/04/2005 - 5335 S.K./29.mad)

    Geçici Madde 24 - (Mülga madde: 21/04/2005 - 5335 S.K./29.mad)

    Geçici Madde 25 - (Mülga madde: 21/04/2005 - 5335 S.K./29.mad)

    Geçici Madde 26 - (Mülga madde: 21/04/2005 - 5335 S.K./29.mad)

    Geçici Madde 27 - (Değişik madde: 03/03/1954 - 6311/22 md.;Mülga madde: 21/04/2005 - 5335 S.K./29.mad)

    Geçici Madde 28 - (Mülga madde: 21/04/2005 - 5335 S.K./29.mad)

    Geçici Madde 29 - (Mülga madde: 21/04/2005 - 5335 S.K./29.mad)

    Geçici Madde 30 - (Mülga madde: 21/04/2005 - 5335 S.K./29.mad)

    Geçici Madde 31 - (Mülga madde: 09/07/1953 - 6122/7 md.)

    C BU KANUNUN YÜRÜRLÜĞE GİRDİĞİ TARİHTE EMEKLİ AYLIĞI ALANLARIN ÖLÜMLERİNDE DUL VE YETİMLERİNE BAĞLANACAK AYLIKLAR

    Geçici Madde 32 - (Mülga madde: 21/04/2005 - 5335 S.K./29.mad)

    Ç EMEKLİ,DUL VE YETİMLERDEN BU KANUNUN YÜRÜRLÜĞE GİRDİĞİ TARİHTE EMEKLİLİK HAKKI TANINAN VAZİFELERDE BULUNANLAR VEYA SONRADAN BU VAZİFELERE GİRENLER

    Geçici Madde 33 - (Mülga madde: 21/04/2005 - 5335 S.K./29.mad)

    Geçici Madde 34 - (Mülga madde: 21/04/2005 - 5335 S.K./29.mad)

    Geçici Madde 35 - (Mülga madde: 21/04/2005 - 5335 S.K./29.mad)

    Geçici Madde 36 - (Mülga madde: 21/04/2005 - 5335 S.K./29.mad)

    Geçici Madde 37 - (Mülga madde: 21/04/2005 - 5335 S.K./29.mad)

    Geçici Madde 38 - (Mülga madde: 21/04/2005 - 5335 S.K./29.mad)

    Geçici Madde 39 - (Mülga madde: 21/04/2005 - 5335 S.K./29.mad)

    D KALDIRILAN HÜKÜMLERE GÖRE BAĞLANAN EMEKLİ,DUL VE YETİM AYLIKLARI

    Geçici Madde 40 - (Mülga madde: 21/04/2005 - 5335 S.K./29.mad)

    Geçici Madde 41 - (Mülga madde: 21/04/2005 - 5335 S.K./29.mad)

    Geçici Madde 42 - (Mülga madde: 21/04/2005 - 5335 S.K./29.mad)

    Geçici Madde 43 - (Mülga madde: 21/04/2005 - 5335 S.K./29.mad)

    Geçici Madde 44 - (Mülga madde: 21/04/2005 - 5335 S.K./29.mad)

    Geçici Madde 45 - (Mülga madde: 21/04/2005 - 5335 S.K./29.mad)

    Geçici Madde 46 - (Mülga madde: 21/04/2005 - 5335 S.K./29.mad)

    Geçici Madde 47 - (Mülga madde: 21/04/2005 - 5335 S.K./29.mad)

    Geçici Madde 48 - (Mülga madde: 21/04/2005 - 5335 S.K./29.mad)

    Geçici Madde 49 - (Mülga madde: 21/04/2005 - 5335 S.K./29.mad)

    Geçici Madde 50 - (Mülga madde: 21/04/2005 - 5335 S.K./29.mad)

    Geçici Madde 51 - (Mülga madde: 21/04/2005 - 5335 S.K./29.mad)

    Geçici Madde 52 - (Mülga madde: 21/04/2005 - 5335 S.K./29.mad)

    Geçici Madde 53 - (Mülga madde: 21/04/2005 - 5335 S.K./29.mad)

    E DOĞUMLARI 8 ŞUBAT 1332 VEYA DAHA EVVELKİ TARİHLİ OLANLARIN YAŞLARI İLE İLGİLİ HÜKÜMLER

    Geçici Madde 54 - Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte iştirakçi durumunda bulunanlarla bu tarihten sonra iştirakçi veya tevdiatçı durumuna gireceklerden doğumları 8 Şubat 1332 veya daha evvelki tarihli olanlar hakkında bu kanunun yaş ile ilgili hükümleri aşağıdaki esaslara göre uygulanır:

    I - İstanbul doğumlularda nüfus kayıtlarında tek tarih olanlar için bu tarihler, Hicrı Kameri sayılır.

    II - İstanbul doğumlularda nüfus kayıtlarında tek tarih; fakat Rumi kaydını havi olanların bu tarihleri Rumi sayılır.

    III - İstanbul'dan başka yer doğumlularda tek tarihler Rumi itibar olunur. (Bu tek tarihler, yerli, yabancı ve İstanbul doğumlu şeklinde olsa da.)

    IV - İstanbul'da başka yer doğumlularda Hicri kayıtlı tek tarih varsa bu tarih, Hicri Kameri sayılır.

    V - Diğer yerlerde veya İstanbul doğumlularda hem Rumi hem Hicri doğum tarihi yazılı olanların Rumi tarihleri alınır.

    VI - Rumi tarihlerde ay, gün belli olmıyan hallerde 105 inci madde hükmü ve Hicri tarihlerde gün belli olmıyan hallerde o ayın ilk gününe tesadüf eden Rumi yılın günü, ay da belli olmıyan hallerde o yılın Recep ayının birinci gününe tesadüf eden Rumi yılın ayının rasladığı gün esas tutulur.

    VII - Sicilinde nüfus hüviyet cüzdanının tasdikli örneği de bulunanların sicildeki doğum kaydı ile sözü geçen örnekteki doğum kaydı arasında aykırılık yoksa bu kayıtlar esas tutulur. Varsa nüfus hüviyet cüzdanının tasdikli örneğindeki kayıt alınır.

    Sicilinde nüfus hüviyet cüzdanı örneği olmayıp (Nüfus hüviyet cüzdanı görülmüştür) kaydı varsa, bu kayıt gösterilecek nüfus hüviyet cüzdanındaki kayda uymasa da, esas tutulur. Ancak sicilinde bu şekilde bir kayıt dahi yoksa nüfus hüviyet cüzdanındaki kayıt esas alınır.

    VIII - 105 inci maddenin ikinci ve üçüncü fıkraları hükümleri yukarda yazılı olanlar hakkında da uygulanır. Ancak 1683 sayılı kanuna göre muteber sayılmış olan yaş tashihlerine ait müktesep haklar mahfuzdur.

    Sicilinde nüfus kaydı veya nüfus hüviyet cüzdanı örneği bulunmıyanların gösterecekleri nüfus hüviyet cüzdanlarındaki kayıtlar yukarki I - VII nci bentlerdeki hükümler gözönünde bulundurulmak suretiyle, esas tutulur.

    F) Milletvekilleri ile Büyük Millet Meclisi Başkanı ve Bakanların Emeklilikleri

    Geçici Madde 55 - (Mülga madde: 21/04/2005 - 5335 S.K./29.mad)

    Geçici Madde 56 - (Mülga madde: 21/04/2005 - 5335 S.K./29.mad)

    Geçici Madde 57 - (Mülga madde: 21/04/2005 - 5335 S.K./29.mad)

    Geçici Madde 58 - (Mülga madde: 21/04/2005 - 5335 S.K./29.mad)

    Geçici Madde 59 - (Mülga madde: 21/04/2005 - 5335 S.K./29.mad)

    Geçici Madde 60 - (Mülga madde: 09/06/1952 - 5951/5 md.)

    Geçici Madde 61 - (Mülga madde: 09/06/1952 - 5951/5 md.)

    Geçici Madde 62 - (Mülga madde: 09/06/1952 - 5951/5 md.)

    Geçici Madde 63 - (Mülga madde: 21/04/2005 - 5335 S.K./29.mad)

    Geçici Madde 64 - (Mülga madde: 09/06/1952 - 5951/5 md.)

    G BORÇLANMA HÜKÜMLERİ:

    Geçici Madde 65 - Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte; Aşağıda (I) işaretli fıkrada gösterilenlerin; (II) işaretli fıkrada yazılı vazife ve hizmetlerde geçmiş olan hizmet müddetlerinin en çok 10 yılı kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 ay içinde yazı ile Sandığa müracaatla geçici 66 ncı madde gereğince borçlandırılmalarını istemeleri halinde; yalnız emeklilik hesaplarında sayılmak üzere fiili hizmet müddetlerine eklenir.

    I - Borçlanabilecekler:

    a) 12 nci maddenin (II) işaretli fıkrasında gösterilenler;

    (Emekli, adi malüllük ve vazife malüllüğü aylığı bağlanmış olanlar hariç)

    b) Geçici 24, 25, 55 ve 60 ıncı maddelerde yazılı olanlar;

    c) Geçici 2, 3 ve 5 inci maddelerde çalışmalarına devam edecekleri gösterilen emekli ve zat maaşları sandıkları memur ve hizmetlileri,

    II- Borçlanılabilecek vazife ve hizmetler:

    a) 12 nci maddenin (I) işaretli fıkrasında gösterilen kurumların (Bu fıkranın (K) bendi hariç) veya bu kurumlarca; yerini tuttuğu, yerine geçtiği, satınaldığı; mülga daire, müessese, idare ve ortaklıkların (Kurumlara intikal eden veya geçen müesseseler dahil);

    b) Geçici 2, 3 ve 5 inci maddelerde gösterilen emekli ve zat maaşları sandıklarının;

    c) Hizmetleri özel kanunlarla emeklilik müddetlerine eklenen mülga daire, müessese, idare ve ortaklıklarının;

    ç) Mülga Reji İdaresinin ve mülga Liman, Rıhtım Ortaklıklarının (Fenerler İdaresi ve İzmir Körfez Ortaklığı dahil);

    Aylık ücretli sürekli vazifelerinde (aylıklı kadrolarda ücretle geçen müddetler dahil);

    d) Murakabesi Devlete ait ortaklıkların komiserliklerinde;

    e) Azınlık ve yabancı okulların Milli Eğitim Bakanlığı tarafından tayin olunan öğretmenliklerinde;

    f) Bütçelerin masraf tertiplerinden alınmakta iken bir kanunla sürekli ücretli hale getirilen veya ücretli iken aylıklı yapılan kadrolarda;

    g) Aylıklı vazifelerde iken muhtelif hakem mahkemelerine aylıkla tayin edilip bu vazifelerde bulunmakta iken aylıkları ücrete çevrilen bu vazifelerde;

    h) Emeklilik hakkı tanınan vazifelerde bulunduktan sonra belediye başkanlığında ve illerin daimi komisyonu üyeliğinde;

    i) Manisa'da Moris Şinasi Hastanesinin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca tayin olunan doktorluk, memurluk ve sürekli ücretli hizmetliliklerinde;

    j) Ticaret ve Sanayi Odaları ile Ticaret ve Zahire Borsalarının tayinleri Ticaret Bakanlığınca yapılan aylık ücretli sürekli kadrolarındaki memurluklarında;

    geçen müddetlerle;

    k) Türkiye'de yüksek öğrenimini bitirdikten ve aylıklı memuriyette bulunduktan sonra mesleki bilgilerini genişletmek üzere 10/04/1929 tarihli ve 1416 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesinden önce Devletçe yabancı memleketlere gönderilmiş ve memuriyetle ilgileri kesilmiş olanların, yabancı memleketlerde Devletten ödenek almak suretiyle geçirdikleri müddetler;

    l) (Ek alt bent: 03/02/1956 - 6654/1 md.) 2624, 3299, 3976, 4504 ve 5286 sayılı Kanunlarla yardımcı öğretmen tayin edilmiş olanların bu hizmetlerde geçirdikleri müddetler;

    Kaldırılan çeşitli kanunlardaki hükümlere göre borçlanma suretiyle eklenen müddetlerle bu madde gereğince eklenecek müddetler toplamı 10 yılı geçemez.

    Şu kadar ki 10 yılın hesabında 04/06/1937 tarihli ve 3202 sayılı kanunun 62nci maddesine, 21/04/1941 tarihli ve 4001 sayılı kanunun 12 ve 13 üncü maddelerine ve 20/05/1942 tarihli ve 4222 sayılı kanunun geçici 5 ve 7 nci maddelerine göre borçlanma suretiyle eklenen müddetler nazara alınmaz.

    Borçlanılabilecek diğer hizmetler;

    1) 29/05/1957 tarih ve 6981 sayılı Kanuna göre Jandarma uzatmalı er, onbaşı, sınıf çavuşlarının 01/07/1957 tarihinden önce bu görevlerde geçen süreleri,

    2) 05/09/1963 tarih ve 326 sayılı, 26/08/1971 tarih ve 1476 sayılı Kanunlara göre, 1/10/1963 tarininden önce eğitmenlikte geçen süreler,

    3) 15/07/1965 tarih ve 670 sayılı Kanuna göre fakülte veya yüksek okullarda askeri öğrenci olarak geçen süreler,

    4) 07/04/1969 tarih ve 1136 sayılı, 26/02/1970 tarih ve 1238 sayılı Kanunlara göre, serbest avukatlıkta geçen süreler,

    5) 28/01/1970 tarih ve 1214 sayılı, 08/07/1971 tarih ve 1425 sayılı Kanunlara göre, Sandığa tabi kurumlarda ücretli, geçici kadrolu, gündelikli olarak geçen süreler,

    6) 05/03/1970 tarih ve 1243 sayılı Kanuna göre, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığında görev alan sağlık personelinin serbest meslekte geçen süreleri,

    7) 01/03/1971 tarih ve 1377 sayılı Kanuna göre, emekliliğe tabi görevde bulunmadan Yasama Organı üyeliğine, belediye başkanlığına, İllerin Daimi Komisyonu üyeliğine seçilenlerin, bu görevlerde geçen süreleri,

    8) 08/07/1971 tarih ve 1425 sayılı Kanuna göre, Tıp doktorlarının fahri asistanlıkta geçen sürelerinin 3/4'ü,

    9) 18/01/1972 tarih ve 1512 sayılı Kanuna göre, noterlikte geçen süreler,

    10) 22/09/1972 tarih ve 1623 sayılı Kanuna göre muvazzaf ve ihtiyat erlikte geçen süreler ile 01/01/1950 tarihinden sonra yedek subay okulunda öğrenci olarak geçen süreler,

    11) 25/06/1973 tarih ve 1765 sayılı Üniversite Personel Kanununun 18 inci maddesine göre, üniversite öğretim üyelerinin ve yardımcılarının, doktora öğrenimi ve tıpta uzmanlık için yurt içinde ve yurt dışında geçirdikleri sürenin en çok 5 yılı,

    12) 20/05/1976 tarih ve 2012 sayılı Kanuna göre, avukatlık stajı süreleri ile doktora ögrenimi ve tıpta uzmanlık öğrenim süreleri,

    13) 30/05/1978 tarih ve 2147 sayılı Kanuna göre, yurt dışında çalışan Türk Vatandaşlarının yurt dışında geçen çalışma süreleri,

    14) 29/06/1978 tarih ve 2168 sayılı Kanuna göre, fakülte veya yüksek okulda kendi hesabına okuduktan sonra muvazzaf subay nasbedilenlerin fakülte veya yüksek okulda geçen süreleri ile astsubay nasbedilenlerin astsubay sınıf okullarında geçen süreleri,

    15) 22/10/1981 tarih ve 2540 sayılı Kanuna göre Türk Silahlı Kuvvetleri hesabına okuyup Türk Silahlı Kuvvetlerinde görev alan kadın iştirakçilerin yüksek okulda geçen süreleri,

    16) 28/04/1982 tarih ve 2665 sayılı Kanuna göre Çarşı ve mahalle bekçilerinin 01/03/1965 tarihinden önce geçen süreleri,

    17) 21/07/1983 tarih ve 2865 sayılı Kanuna göre; Vakıflar Genel Müdürlüğüne bağlı mülhak vakıf camilerinde görev yapan ve ücretlerini bu genel müdürlükten alanlar, Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı camilerde kadrolu daimi mezun imam - hatip ve müezzin - kayyımlara vekalet edenler,

    26/02/1985 tarih ve 3157 sayılı Kanuna göre;

    Köy, kasaba ve mahalle camilerinde dernek, vakıf veya köy bütçesinden ücret alarak imam hatiplik yapanlar.

    Geçici Madde 66 - (Mülga madde: 21/04/2005 - 5335 S.K./29.mad)

    Geçici Madde 67 - (Mülga madde: 21/04/2005 - 5335 S.K./29.mad)

    Geçici Madde 68 - (Mülga madde: 21/04/2005 - 5335 S.K./29.mad)

    Geçici Madde 69 - (Mülga madde: 21/04/2005 - 5335 S.K./29.mad)

    Geçici Madde 70 - (Mülga madde: 21/04/2005 - 5335 S.K./29.mad)

    Geçici Madde 71 - (Mülga madde: 21/04/2005 - 5335 S.K./29.mad)

    Geçici Madde 72 - (Mülga madde: 21/04/2005 - 5335 S.K./29.mad)

    H ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

    Geçici Madde 73 - (Mülga madde: 21/04/2005 - 5335 S.K./29.mad)

    Geçici Madde 74 - (Mülga madde: 21/04/2005 - 5335 S.K./29.mad)

    Geçici Madde 75 - (Mülga madde: 21/04/2005 - 5335 S.K./29.mad)

    Geçici Madde 76 - Bu kanuna konulan hükümler, kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önceki zamana ait ve kanunda belirtilen haller dışında herhangi bir hakkın doğumuna veya bu kanunun yürürlüğünden sonra yeniden aylık veya toptan ödemeye müstahak duruma girilmesine sebep olmaz.

    Geçici Madde 77 - (Mülga madde: 21/04/2005 - 5335 S.K./29.mad)

    Geçici Madde 78 - (Mülga madde: 21/04/2005 - 5335 S.K./29.mad)

    Geçici Madde 79 - (Mülga madde: 21/04/2005 - 5335 S.K./29.mad)

    Geçici Madde 80 - (Mülga madde: 21/04/2005 - 5335 S.K./29.mad)

    Geçici Madde 81 - (Mülga madde: 21/04/2005 - 5335 S.K./29.mad)

    Geçici Madde 82 - (Mülga madde: 21/04/2005 - 5335 S.K./29.mad)

    Geçici Madde 83 - (Mülga madde: 25/03/1953 - 6077/6 md.)

    Geçici Madde 84 - (Mülga madde: 27/07/1967 - 926/208 md.)

    Geçici Madde 85 - Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Posta, Telğraf ve Telefon İşletme Genel Müdürlüğü aylıklı kadrolarında bulunan memurların (Büyük Millet Meclisi Posta ve Telgraf servisinde bulunan memurlar dahil) 4454 sayılı kanunun 50 nci maddesinde yazılı fiili hizmet zamları, bu kanunun yürürlüğe girmesinden sonra da devam eder.Bu zamlar hakkında 33 ve 34 üncü maddeler hükümleri uygulanır.

    Geçici Madde 86 - Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte sonsuz izinli bulunan hayrat hademesiyle vekilleri hakkında bu kanun hükümleri uygulanmaz.

    Geçici Madde 87 - (Mülga madde: 21/04/2005 - 5335 S.K./29.mad)

    Geçici Madde 88 - (Ek madde: 06/01/1954 - 6216/1 md.)

    Aşağıda yazılı kız çocuklar hakkında da (75) inci madde hükümleri tatbik olunur:

    a) Bu kanundan evvelki muhtelif hükümlere göre yetim aylığı bağlanmış olupta bu aylıkları 01/01/1950 tarihinden evvel evlenmeleri dolayısiyle kesilmiş bulunanlardan sonradan boşanmış veya dul kalmış olanlar,

    b) 01/01/1950 tarihinden evvel 25 yaşını doldurmuş olmalarından dolayı yetim aylıkları kesilmiş bulunanlar,

    c) Bu kanundan evvelki muhtelif hükümlere göre yetim aylıkları toptan ödenmek suretiyle alakaları kesilmiş bulunanlar,

    d) Bu kanundan evvelki muhtelif hükümlere göre 25 yaşını doldurmuş olmalarından dolayı yetim aylığı bağlanmamış ve halen evli bulunmayanlar.

    Geçici Madde 89 - (Ek madde: 03/03/1954 - 6311/23 md.; Mülga madde: 21/04/2005 - 5335 S.K./29.mad)

    Geçici Madde 90 - (Ek madde: 03/03/1954 - 6311/23 md.;Mülga madde: 21/04/2005 - 5335 S.K./29.mad)

    Geçici Madde 91 - (Ek madde: 03/03/1954 - 6311/23 md.Mülga madde: 21/04/2005 - 5335 S.K./29.mad)

    Geçici Madde 92 - (Ek madde: 03/03/1954 - 6311/23 md.;Mülga madde: 21/04/2005 - 5335 S.K./29.mad)

    Geçici Madde 93 - (Ek madde: 03/03/1954 - 6311/23 md.;Mülga madde: 21/04/2005 - 5335 S.K./29.mad)

    Geçici Madde 94 - (Ek madde: 11/03/1954 - 6388/4 md.;Mülga madde: 21/04/2005 - 5335 S.K./29.mad)

    Geçici Madde 95 - (Ek madde: 20/05/1955 - 6580/1 md.) *1*

    Geçici Madde 96 - ( Ek madde: 22/06/1956 - 6740/1 md.)

    Mülga 1683 sayılı kanunun 50 nci maddesi hükmüne tevfikan,1341 yılı Muvazenei Umumiye Kanununun 41 inci maddesi ile on senelik maaşları defaten ödenerek ilişikleri kesilmiş olan ve başka bir kocaya varmaksızın halen dul bulunan zevcelere, kesilmiş olan maaşları, kanunun 68 inci maddesinin (A) fıkrasına tevfikan yeniden bağlanarak, bu kanunun mer'iyet tarihini takibeden ay başından itibaren ödenir.

    Geçici Madde 97 - (Ek madde: 22/06/1956 - 6745/2 md.)

    Bu kanunun mer'iyete girdiği tarihten önce 75 inci maddenin 3 üncü fıkrasında yazılı durumlara girmiş bulunan kız çocukları hakkında da mezkur fıkra hükümleri tatbik olunur.

    Geçici Madde 98 - (Ek madde: 13/07/1956 - 6800/1 md.)

    56 ncı maddede yazılı olanlardan bu Kanunun neşrinden evvel ölenlerin dul ve yetimlerine 66 ncı maddenin (E) fıkrası hükümleri tatbik olunur.

    Geçici Madde 99 - (Ek madde: 16/07/1956 - 6807/1 md.)

    Geçici Madde 100 - (Ek madde: 16/01/1957 - 6881/1 md.)

    Geçici Madde 101 - (Ek madde: 16/01/1957 - 6881/1 md.)

    Geçici Madde 102 - (Ek madde: 18/02/1957 - 6916/1 md.;Mülga madde: 21/04/2005 - 5335 S.K./29.mad)

    Geçici Madde 103 - (Ek madde: 29/05/1957 - 6981/1 md.)

    Ek maddede yazılı olanlarla bunlardan halen emeklilik hakkı tanınan başka vazifelerde bulunanların evvelce jandarmada ilk temdit tarihinden itibaren geçmiş hizmet müddetlerinden 10 senesi, 5434 sayılı kanunun geçici 65 inci maddesindeki esaslar dairesinde ve bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 ay içinde Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığına müracaat şartiyle borçlandırılır. Bunların borçlanabilmeleri için bu kanunun mer'iyete girdiği tarihteki yaşlarından, bu vazifelerde ve emekliliğe esas diğer hizmetlerde geçen müddetler indirildikten sonra yaş sayısının 40'ı geçmemiş olması şarttır.

    Ancak bu hükümden faydalanmak üzere müracaat edenlerin tahakkuk ettirilecek borçlarının hesabında müracaatta bulundukları tarihlerdeki keseneğe tabi aylık veya ücretleri tutarları esastır.

    Geçici Madde 104 - (Ek madde: 25/06/1958 - 7134/1 md.)

    Bu kanundan evvelki muhtelif hükümlere göre on senelik maaşları defaten ödenerek ilişikleri kesilmiş olan mütekaitlerle analardan halen hayatta bulunanların kesilmiş olan maaşları bu kanun hükümleri dairesinde iadeten tahsis olunur.

    Bunlardan vefat edenlerle bundan sonra vefat edeceklerin 68 inci maddeye göre maaşa müstahak zevceleri ile, kız çocuklarına ve analarına da bu kanundaki hükümler dairesinde dul ve yetim maaşı bağlanır.

    Geçici Madde 105 - ( Ek madde: 12/06/1959 - 7350/2 md.)

    Geçici Madde 106 - (Ek madde: 12/06/1959 - 7350/2 md.)

    Geçici Madde 107 - (Ek madde: 23/10/1962 - 82/1 md.)

    Geçici Madde 108 - (Ek madde: 23/10/1962 - 83/1 md.)

    Geçici Madde 109 - (Ek madde: 30/05/1963 - 241/3 md.)

    İştirakçilerden fiili hizmet müddetleri 20 yıl ve daha fazla olanlardan, emeklilik hakkı düşmüş ve emeklilik keseneklerini geri almış bulunanlar, aldıkları paraları bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde %5 faiziyle birlikte; keseneklerini geri alma hakları zamanaşımına uğramış bulunanlar ise yalnız zamanaşımına uğramış bulunan keseneklerini aynı müddet içinde toptan ve defaten Sandığa ödedikleri takdirde haklarında 88 inci madde hükmü uygulanır.

    Bunlardan aldıkları kesenekleri bir yıl içinde defaten ödemeden emekli veya adi malüllük aylığına müstahak duruma girenlere bu kanun esasları dairesinde aylık bağlanır. Şu kadar ki, bu aylıklar, borçlarının tamamı mahsup edildikten sonra ödenir.

    Emeklilik hakkı düştükten sonra keseneklerini almış veya geri alma hakkı zamanaşımına uğramış bulunanlardan ölenlerin 80 inci maddeye göre aylığa müstahak dul ve yetimlerine de yukarıdaki esaslar dairesinde aylık bağlanır.

    Durumları; mülga 03/06/1930 tarihli ve 1683 sayılı kanun şümulüne girenler hakkında da ilgili kurumlarca aylık bağlanır.

    Geçici Madde 110 - (Ek madde: 30/05/1963 - 241/3 md.)

    Emekli, adi malüllük veya vazife malüllüğü aylığı almakta iken bu kanun yürürlüğe girdiği tarihten önce mahküm olmaları dolayısiyle aylıkları kesilmiş bulunanların bu aylıkları müracatlarını takip eden ay başından itibaren ilgili kurum ve Sandıkça tekrar bağlanarak ödenir.

    Geçici Madde 111 - (Ek madde: 09/07/1963 - 266/2 md.)

    Bu kanunun yürürlüğünden önce yabancı uyruğundaki kız ve kadınlarla evlenmeleri dolayısiyle emeklilik hakkı düşmüş bulunanların emeklilik hakları iade edilmiştir.

    Ancak, fiili hizmet müddetleri 20 yıl veya daha fazla olanlardan emeklilik keseneklerini geri almış bulunanlar, aldıkları kesenekleri, aldıkları tarihlerden yatıracakları tarihe kadar hesap edilecek %5 faizi ile, keseneklerini geri alma hakları zamanaşımına uğramış bulunanlar, keseneklerini bu kanunun yayımı gününden itibaren bir yıl içinde toptan ve defaten Emekli Sandığına ödedikleri takdirde haklarında 5434 sayılı kanun hükümleri uygulanır.

    Bunlardan aldıkları kesenekleri ödemeden, bu kanunun açıkta bulunanlara ilişkin hükümleri uyarınca aylığa müstahak duruma girenlere bu kanun esasları dairesinde aylık bağlanır. Şu kadar ki, bu aylıklar, Emekli Sandığına ödemeleri gereken paraların tamamı mahsup edilinceye kadar ödenmez.

    Bu durumda olup da bu kanunun yayımı gününden önce veya keseneklerini ödemeden ölmüş bulunanların dul ve yetimleri hakkında da yukarıdaki fıkra hükümleri uygulanır.

    01/01/1950 tarihinden önce bu şekilde emeklilik hakkı düşmüş olanlarla bu duruma girdikten sonra ölmüş bulunanların dul ve yetimleri hakkında gerekli işlem ilgili kurumlarca yapılır.

    Hizmet müddeti 20 yıldan az olanlardan, halen emeklilikle ilgili görevlerde bulunanlar ile sonradan bu görevlere tayin olunacakların kesenekleri ile 01/01/1950 tarihinden önceki hizmetleri hakkında da bu kanun hükümleri uygulanır.

    Geçici Madde 112 - 6306 sayılı kanunla 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 64 üncü maddesine eklenen "d" fıkrası hükmü, aynı sebep ve tesirlerle 1 Ocak 1950 tarihinden evvel malül kalanlarla, bunların ve şehit olanların dul ve yetimleri hakkında da tatbik olunur.

    Ancak, 3485 veya 3486 sayılı kanun hükümlerine göre, (Subaylarda bir üst rütbe derece aylığı, kıdemli başçavuşlarda üsteğmen, er, çavuş, üstçavuş ve başçavuşlarda teğmen rütbe ve derece aylığı üzerinden) bağlanmış olan aylıkların, bu kanun gereğince verilecek harb malüllüğü zammı ile birlikte toplamı; 5434 sayılı kanun gereğince aynı rütbe ve derece ve durumdaki emsaline bağlanması lazım gelen, (Harb malüllüğü zammı dahil) aylıktan fazla olamaz. Şu kadar ki, er malüllerinin müktesep hakları mahfuzdur.

    Geçici Madde 113 - 22 Şubat 1962 ve 20 - 21 Mayıs 1963 tarihinde vukubulan silahlı ayaklanmaların bastırılmasında vazifeli olanlardan ölenler ile vazife malülü olanlardan;

    a) İştirakçi ise ölenlerin dul ve yetimlerine ve vazife malüllerine almakta oldukları aylığın bir üst derecesi üzerinden,

    b) Er ve erbaş ise ölenlerin dul ve yetimlerine ve vazife malüllerine 24 Şubat 1961 tarihli ve 262 sayılı Kanunda gösterilen 13 üncü derece üzerinden,

    Vazife malülü aylığı bağlanır.

    Ölenlerin dul ve yetimlerine bu aylık 1 Haziran 1963 tarihinden geçerli olmak üzere bağlanır.

    Erlerin harb malüllüğü zammı, 5434 sayılı Kanunun 64 üncü maddesini değiştiren 6795 sayılı Kanunun 1 inci maddesinde yazılı erler sütunundaki miktar üzerinden ödenir.

    Geçici Madde 114 - (Mülga madde: 21/04/2005 - 5335 S.K./29.mad)

    Geçici Madde 115 - İştirakçilerden ve er ve erbaşlardan ölenlerin dul ve yetimlerine yoksa kanuni mirasçılarına 20 000 lira tazminat verilir.

    Geçici Madde 116 - a) Bu ayaklanmaların bastırılması sebebiyle:

    1 inci derece vazife malüllüğü aylığı bağlananlara    20 000

    2 nci derece vazife malüllüğü aylığı bağlananlara    15 000

    3 üncü derece vazife malüllüğü aylığı bağlananlara    12 500

    4 üncü derece vazife malüllüğü aylığı bağlananlara    10 000

    5 inci derece vazife malüllüğü aylığı bağlananlara    7 500

    6 ncı derece vazife malüllüğü aylığı bağlananlara    5 000

    b) Yaralanıp hastanelerde tedavi gördükleri raporla

    tevsik olunanlardan dereceye girmiyenlere       2 500

    Lira tazminat verilir.

    Geçici Madde 117 - Bu kanun hükümlerinden faydalanacakların eksilmiş olan vücut organları, Milli Savunma Bakanlığınca yurt dışında sunileri ile tamamlattırılır.

    Geçici Madde 118 - Geçici 1 inci maddede yazılı ayaklanmaların bastırılmasında vazifeli olanlardan ölenler ile vazife malülü olanların çocukları yatılı veya pansiyonlu Devlet okullarında ücretsiz olarak okutulurlar. Bunlardan yüksek öğrenim yapacak seviyeye ulaşanlar yüksek öğretim yurtlarından parasız olarak faydalanırlar.

    Geçici Madde 119 - (Mülga madde: 21/04/2005 - 5335 S.K./29.mad)

    Geçici Madde 120 - Bu kanunun yürürlüğe girmesinden önce üniversitelerin çeşitli fakülteleri ile yüksek okullarda tahsil yaparak muvazzaf subay ve askeri memur nasbedilenler ile halen Silahlı Kuvvetler hesabına fakülte ve yüksek okullarda okuyan askeri öğrencilerden bu kanunun 12 nci maddesinden tam olarak faydalanmamış olanlar fakülteye giriş tarihinden subay veya askeri memur nasbedildikleri tarihe kadar geçen süre; 31 inci maddenin 6 ncı fıkrası hükmü saklı kalmak şartı ile, fiili hizmet süresinden sayılır. Bundan doğacak, borçlanma iştirakçiler tarafından Emekli Sandığına ödenir.

    Bunlardan, askeri liselerden mezun olup da fakültelere girenlerin emeklilik hizmetlerinin başlangıcı, aynı tarihte askeri liseyi bitirip Harb Okullarına giren emsallerininki gibi hesaplanır.

    Geçici Madde 121 - Çeşitli kanunlarla bağlanmış veya bu kanunun yürürlüğe girmesinden sonra bağlanacak, Hazinece ödenmesi gerekli emekli, adi malüllük, vazife malüllüğü, harb malüllüğü, dul ve yetim aylıkları (Vatani hizmet aylıkları dahil) ile toptan ödemelerin ve bunlara ilişkin çeşitli hakların bağlama ve ödeme işlemleri 5434 sayılı Kanun hükümlerine göre T.C. Emekli Sandığınca yapılır.

    Vatani hizmet aylıkları ödeneği Maliye Bakanlığı Bütçesine konur ve bu aylıklar ödendikçe faturası karşılığında sandığa verilir. Devir ve ödeme işlemlerine esas olacak maaş kayıt örneklerinin ve sair evrakın şeklinin tesbiti, hazırlanması Maliye Bakanlığı ile T.C. Emekli Sandığı tarafından müştereken yapılır. Bunların sandığa intikaline ait esaslar da aynı şekilde tespit olunur.

    Geçici Madde 122 - (Mülga madde: 21/04/2005 - 5335 S.K./29.mad)

    Geçici Madde 123 - (Mülga madde: 21/04/2005 - 5335 S.K./29.mad)

    Geçici Madde 124 - (Mülga madde: 21/04/2005 - 5335 S.K./29.mad)

    Geçici Madde 125 - (Mülga madde: 21/04/2005 - 5335 S.K./29.mad)

    Geçici Madde 126 - (Mülga madde: 21/04/2005 - 5335 S.K./29.mad)

    Geçici Madde 127 - (Mülga madde: 21/04/2005 - 5335 S.K./29.mad)

    Geçici Madde 128 - (Mülga madde: 21/04/2005 - 5335 S.K./29.mad)

    Geçici Madde 129 - (Mülga madde: 21/04/2005 - 5335 S.K./29.mad)

    Geçici Madde 130 - (Mülga madde: 21/04/2005 - 5335 S.K./29.mad)

    Geçici Madde 131 - (Mülga madde: 21/04/2005 - 5335 S.K./29.mad)

    Geçici Madde 132 - (Mülga madde: 21/04/2005 - 5335 S.K./29.mad)

    Geçici Madde 133 - (Mülga madde: 21/04/2005 - 5335 S.K./29.mad)

    Geçici Madde 134 - (İptal: Anayasa Mahkemesi'nin 06/06/1972 - E. 1971/44, K. 1972/29 sayılı kararı ile.)

    Geçici Madde 135 - (Mülga madde: 23/06/1983 - 2853/2 md.)

    Geçici Madde 136 - (Mülga madde: 21/04/2005 - 5335 S.K./29.mad)

    Geçici Madde 137 - (Mülga madde: 21/04/2005 - 5335 S.K./29.mad)

    Geçici Madde 138 - (Mülga madde: 21/04/2005 - 5335 S.K./29.mad)

    Geçici Madde 139 - (Değişik paragraf: 25/06/2003 - 4905 S.K./4. md.) Aşağıda sayılanlar, Kanunla düzenlenecek genel sağlık sigortası kapsamına alınacakları tarihe kadar, hastalanmaları halinde resmi veya özel sağlık kurum veya kuruluşlarında yönetmelikle belirlenecek usul ve esaslara göre muayene ve tedavi ettirilirler.

    a) (Değişik bend: 21/03/2006-5473 S.K./8.mad) Emekli, adî malûllük veya vazife malûllüğü aylığı bağlanmış olanlar ile emekli aylığı almakta iken özelleştirme kapsam ve programına alınan kuruluşlarda görev almaları nedeniyle 21/4/2005 tarihli ve 5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesi gereğince emekli aylıkları kesilenler,

    b) (a) bendinde sayılanların 5434 sayılı Kanunun 67 nci maddesinde belirtilen ve kanunen bakmakla yükümlü oldukları aile fertleri,

    c) Dul ve yetim aylığı alanlar (Yetim aylığı alan babanın sağ olması nedeniyle yetim aylığı bağlanamayan öz ana dahil).

    (Ek fıkra: 29/07/1998 - 4375/3 md.) Yukardaki (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilenlerden; Sağlık Bakanlığı (Türk Silahlı Kuvvetlerinden emekli personel ile dul ve yetimleri için Milli Savunma Bakanlığı) tarafından yetkili kılınan tam teşekküllü hastanelerin sağlık kurullarınca düzenlenen ve Sağlık Bakanlığınca (Türk Silahlı Kuvvetlerinden emekli personel ile dul ve yetimleri için Milli Savunma Bakanlığınca) onaylanan raporlara göre yurtiçinde tedavilerinin mümkün olmadığı anlaşılanlar, yurtdışında tedavi ettirilirler. Bunların harcırah ve tedavi giderleri T.C. Emekli Sandığı tarafından ödenir. Tedavi möüddeti iki yılı geçemez. Bu müddet içinde acil haller hariç üzere raporda gösterilen hastalıktan başka yapılan tedavi giderleri ödenmez ve bu tedavi için müddet uzatılamaz. Tedavi süresi altı ayı geçtiği takdirde ilgili yabancı sağlık kurumundan alınan ve tedavinin devamı zaruretini gösteren rapor, sağlık ateşeliği veya misyon şefliğince T.C. Emekli Sandığına ve ilgisine göre Sağlık Bakanlığı veya Milli Savunma Bakanlığına gönderilir. Bu işlem her altı ayda bir tekrarlanır.

    Muayene ve tedavi ilgililerin :

    A) Hekime muayene ettirilmesi, hekimin göstereceği lüzum üzerine; teşhis için gereken klinik ve laboratuvar muayanelerinin yaptırılması,

    B) Gerekirse sağlık müessesesine yatırılması,

    C) Tedavi süresince gerekli ilaç ve iyileştirme vasıtalarının sağlanması,

    hallerini kapsar.

    (Ek fıkra: 25/08/1999 - 4447/25 md.) Kullanılması resmi sağlık kurulu raporu ile gerekli görülen protez, ortez ve tıbbi araç ve gereç bedellerinin %10'u hak sahipleri tarafından ödenir. Ancak ödenecek miktar bu Kanunun ek 19 uncu maddesindeki aylıklardan fazla olamaz (bu Kanunun 64 üncü maddesinin ve 03/11/1980 tarihli ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanuna göre aylık bağlananlar hakkında bu hüküm uygulanmaz.)

    (Değişik fıkra: 30/12/1982 - 2771/7 md.) Muayene ve tedavi masrafları Sandık tarafından karşılanmakla birlikte ayakta veya meskende tedavi halinde kullanılacak ilaç bedellerinin %10'u birinci fıkrada sayılan aylık sahipleri tarafından ödenir. Ancak, sağlık raporu * ile belirlenen ve tüberküloz, kanser, kronik böbrek, akıl hastalıkları, organ nakli ve benzeri uzun süreli tedaviye ihtiyaç gösteren hastalıkların ayakta veya meskende tedavileri sırasında kullanılmasına lüzum gösterilen ilaçlardan, hayati önemi haiz oldukları Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca tespit edilecek olanların bedellerinin tamamı Sandık tarafından ödenir.

    (Değişik fıkra: 25/06/2003 - 4905 S.K./4. md.) Muayene, tetkik, tahlil ve tedavilerin usul, şekil ve şartları ile fiyatları, bu hususlarda ilgili kurum ve kuruluşlara ve Sandığın ödeme ve tahsilat işlemini yapacak bankalara verilecek görevler ve bunlarla ilgili esaslar Sandıkça hazırlanıp Maliye Bakanlığınca onaylanacak yönetmelikle tespit olunur.

    (Değişik fıkra: 25/06/2003 - 4905 S.K./4. md.) Bu yönetmelik Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde hazırlanır.

    (Ek fıkra: 07/05/1986 - 3284/20 md.) 15/06/1978 tarih ve 2150 sayılı Kanun hükümlerine göre Vatani Hizmet Tertibinden aylık bağlanmış olanların yalnız kendileri yukarıdaki hükümlerden faydalandırılırlar.

    (Değişik fıkra: 25/08/1999 - 4447/25 md.) Özel kanunları gereğince sağlık yardımından faydalananlar ile Sandıktan emekli, adi malüllük veya vazife malüllüğü aylığı alanların diğer sosyal güvenlik kurumlarına tabi görevlerde çalışan veya bu kuruluşlardan aylık alan eşleri ve Sandıktan dul aylığı alanlardan diğer sosyal güvenlik kurumlarına tabi görevde çalışan veya bu kuruluşlardan yaşlılık veya malüllük aylığı alanlar bu madde hükmünden yararlanamazlar. İsteğe bağlı sağlık sigortasından yararlananlar hakkında bu hüküm uygulanmaz.

    (Ek fıkra: 08/05/1991 - 3715/3 md.) Bu madde uyarınca yapılacak sağlık yardımları dolayısıyla muhafazası lüzumlu görülen evrak-ı müsbitenin muhafaza süresi 5 yıldır. Sandıkça saklanmasına gerek görülmeyen evrakların imhası hususu bir yönetmelikle düzenlenir.

    (Ek fıkra: 30/05/1997 - KHK - 572/22 md.) Bu madde gereğince sağlanacak iyileştirme vasıtalarından, topluma uyumu kolaylaştıracak her türlü ortopedik ve diğer yardımcı araç ve gereçlerin standartlara uygunluğu sağlanır.

    (İptal: Anayasa Mahkemesi'nin 8/10/2003 tarih ve E.2003/31, K.2003/87 sayılı Kararı ile.) *1*

    (İptal: Anayasa Mahkemesi'nin 8/10/2003 tarih ve E.2003/31, K.2003/87 sayılı Kararı ile.) *1*

    (Ek fıkra: 25/06/2003 - 4905 S.K./4. md.) Bu madde gereğince yapılacak ödemeler temlik edilemez.

    Geçici Madde 140 - Personel kanunlarına tabi olmıyan Sandık iştirakçilerinin hastalık izin süreleri hakkında, kendi özel kanunları yürürlüğe girinceye kadar, 657 sayılı Kanunun hastalık izni hakkındaki 105 inci maddesi hükümleri uygulanır.

    Geçici Madde 141 - Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığınca bağlanmış ve bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra bağlanacak aylıklar ile 07/02/1969 tarihli ve 1101 sayılı Kanunla Hazineden Sandığa devredilmiş olan (Emekli, adi malüllük, vazife malüllüğü, harb malüllüğü, er vazife ve harb malüllüğü, dul ve yetim aylıkları ile özel kanunlarla vatani hizmet tertibinden bağlanmış) aylıklardan ve bunlarla ilişkin ödemelerden yalnız vatani hizmet aylıkları, faturası karşılığında Hazinece Sandığa ödenir:

    Bu kanunun yürürlüğünden önceki devre için ödenmemiş paralar hakkında da bu madde hükmü uygulanır.

    5434 sayılı Kanunun 89 uncu maddesindeki emekli ikramiyesi ile 7184 sayılı Kanunda yazılı ölüm yardımı ve 1301 sayılı Kanun uyarınca ödenen kadrosuzluk tazminatının ödendikçe kurumlara fatura edileceği hakkındaki hükümleri saklıdır.

    Geçici Madde 142 - (Mülga madde: 21/04/2005 - 5335 S.K./29.mad)

    Geçici Madde 143 - (Mülga madde: 21/04/2005 - 5335 S.K./29.mad)

    Geçici Madde 144 - (Mülga madde: 21/04/2005 - 5335 S.K./29.mad)

    Geçici Madde 145 - (Mülga madde: 21/04/2005 - 5335 S.K./29.mad)

    Geçici Madde 146 - (Birinci fıkra iptal: Anayasa Mahkemesi'nin. 06/06/1972 tarih ve E. 1971/44, K. 1972/29 sayılı Kararı ile)

    Sandığın nakit durumu gerekli ödemeleri ve harcamaları karşılıyamadığı takdirde, Sandığın talebi üzerine, Maliye Bakanlığı Bütçesinin sosyal transferler bölümüne bu husus için konulacak ödenekten Sandığa tediyede bulunulur.

    Geçici Madde 147 - Seçim kanunları gereğince görevlerinden istifa edip de seçilenlerden emekliliklerini devam ettirenler ile, seçilemiyenlerden yeniden Sandığın iştirakçisi olanlar, istifa ettikleri tarih ile seçimin yapıldığı tarihi takibeden aybaşına kadar açıkta geçirdikleri süreleri için, istekler üzerine, 5434 sayılı Kanundaki esas ve oranlara göre borçlandırılırlar.

    Geçici Madde 148 - (Mülga madde: 21/04/2005 - 5335 S.K./29.mad)

    Geçici Madde 149 - (Mülga madde: 21/04/2005 - 5335 S.K./29.mad)

    Geçici Madde 150 - Tıp doktorlarının fahri asistanlıkta geçen sürelerinin 3/4 ü, bu kanunun yayımlandığı tarihten itibaren 6 ay içinde müracaat ettikleri takdirde, 5434 sayılı Kanun esaslarına göre borçlandırılır.

    Geçici Madde 151 - Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri ile dışardan atanan bakanların 01/03/1971 tarihinden itibaren tahakkuk edecek ödeneklerinin yeniden düzenleneceği tarihe kadar Sandığın iştirakçisi durumunda bulunanların emeklilik bakımından müktesep hak derece ve kademelerin 657 sayılı Kanuna ek 1327 sayılı Kanundaki aylık tutarları üzerinden her üç ayda bir her türlü emeklilik kesenekleri, 1400 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi hükmü de dikkate alınmak suretiyle, bütçelerindeki mevdu ödeneklerden kesilerek karşılıkları ile birlikte Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi Başkanlıklarınca Sandığa ödenmeye devam olunur.

    Geçici Madde 152 - (İptal: Anayasa Mahkemesi'nin 06/06/1972 Tarih ve E. 1971/44, K. 1972/29 sayılı kararı ile.)

    Geçici Madde 153 - 31/07/1970 tarihli ve 1322 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi gereğince, Bakanlar Kurulunca veya Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi Başkanlık Divanlarınca tespit edilen kadrolara intibak ettirilme hali, iştirakçilere emeklilik yönünden ayrıca bir hak sağlamaz.

    Geçici Madde 154 - (Mülga madde: 21/04/2005 - 5335 S.K./29.mad)

    Geçici Madde 155 - (Mülga madde: 21/04/2005 - 5335 S.K./29.mad)

    Geçici Madde 156 - (Mülga madde: 21/04/2005 - 5335 S.K./29.mad)

    Geçici Madde 157 - Bu Kanunun 6 ncı maddesi hükmü, sözü edilen madde kapsamına daha önce giren çocuklar hakkında da, bu kanunun yayımından sonra yazı ile Sandığa müracatlarını takibeden aybaşından itibaren uygulanır.

    Geçici Madde 158 - (Mülga madde: 21/04/2005 - 5335 S.K./29.mad)

    Geçici Madde 159 - 5434 sayılı Kanunun "Sandıktan faydalanacaklar hakkındaki" 12 nci maddesine 01/03/1971 gün ve 1377 sayılı Kanunla eklenen (n) bendinde belirtilen 6 aylık süre içinde müracaat edememiş olan illerin daimi komisyonu üyeleri ile, belediye başkanları için bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren yeniden bir yıllık müracaat süresi daha tanınmıştır.

    Geçici Madde 160 - (Mülga madde: 21/04/2005 - 5335 S.K./29.mad)

    Geçici Madde 161 - Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte iştirakçi olanlardan, muvazzaf ve ihtiyat erlikte, subay nasbedilmiş olanların 01/01/1950 tarihinden sonra öğrenci olarak yedeksubay okulunda geçen sürelerini borçlanmak isteyenler, bu isteklerini 01/01/1973 tarihinden itibaren bir yıl içinde T.C. Emekli Sandığına yazı ile bildirirler. Bu süre içinde borçlanmak isteyenlerin müracatları kanunun yürürlüğe girdiği tarihte yapılmış sayılır. Bunların borçlarının hesabında, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihteki tahsil durumlarına göre, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 31/07/1970 günlü ve 1327 sayılı Kanunla değişik 36 ncı maddesinde gösterilen giriş derecelerinin ilk kademe aylığı esas alınır.

    Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte iştirakçi olup da 01/01/1973 tarihine kadar re'sen, malülen veya yaş haddinden emekliye sevkedilenlerin; kendileri, ölenlerin dul ve yetimlerinden biri tarafından, görevleri ile ilgilerinin kesildiği tarihten itibaren 6 ay içinde yazı ile T.C. Emekli Sandığına müracaat edilmesi halinde; borçlanmaları hemen ve yukarıdaki esaslara göre yapılır.

    Geçici Madde 162 - 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun, 07/02/1969 tarihli ve 1101 sayılı Kanunla kaldırılan 14 üncü maddesinin (e) fıkrası uyarınca tamamlayıcı emeklilik keseneğinin tahakkukuna esas alınan süreler fiili hizmet sürelerine eklenir.

    İştirakçilerden tamamlayıcı emeklilik keseneğine esas alınan süreler için tahakkuk ettirilen borç miktarının tamamını ödemeden, emekli, adi veya vazife malüllüğü aylığı bağlanması gereken durumlara girenlerin borç artıklarının tamamı emekli ikramiyelerinden mahsuben tahsil olunur. Mahsup işleminden sonra da borç artığı kaldığı takdirde, bağlanacak aylıklarından %10 kesilmek suretiyle, tahsilata devam edilir. Bunlar ile iştirakçilerden tahsilat bitmeden ölen ve aylığa müstehak dul veya yetim bırakmayanların borç artıkları aranmaz.

    İştirakçilerden tamamlayıcı emeklilik keseneğine esas alınan süreler için tahakkuk ettirilen borç miktarlarının tamamını ödemeden ölenlerin borç artıklarının tamamı dul ve yetimlerine ödenecek emekli ikramiyesinden mahsuben tahsil olunur. Mahsup işleminden sonra da borç artığı kaldığı takdirde, borç artıkları bağlanan aylıklar nispetinde dul ve yetimlere bölünerek bu aylıkların her birinden %10 kesilmek suretiyle tahsilata devam edilir. Ancak aylıklarının kesilmesi halinde kendilerine isabet eden borç artığı aranmaz.

    Bunlardan tekrar veya sonradan aylığa müstehak olacakların hisselerine isabet eden borçlar aylıklarından tahsil olunur.

    Emekli, adi malüllük vazife malüllüğü aylığı almakta iken ölenlerden ölüm tarihinde aylığa müstehak dul veya yetimi bulunanlar ile dul veya yetimleri sonradan aylığa müstehak duruma girenlerin borç artıkları hakkında yukardaki hükümlere göre işlem yapılır.

    Geçici Madde 163 - Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce emekli, adi malüllük veya vazife malüllüğü aylığına müstehak olanlar ile ölenlerin dul ve yetimine aylık bağlananların tamamlayıcı emeklilik keseneği tahakkuk ettirilen süreleri ve borçları hakkında da geçici ikinci madde hükümlerine göre işlem yapılır.

    Bu suretle, aylıkları tahsis tarihlerinden itibaren düzeltilir ve emekliye ayrıldıkları veya öldükleri tarihlerdeki hükümlere göre müstehak olmaları şartiyle emekli ikramiyesi veya emekli ikramiyesi farkı ödenir.

    Geçici Madde 164 - Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce emekli, adi malül olan veya ölenlerden hizmetlerinin azlığı nedeniyle kendilerine veya dul ve yetimlerine toptan ödeme yapılmış olanların tamamlayıcı emeklilik keseneği tahakkukuna esas alınan süreleri, fiili hizmet sürelerine eklendiğinde, görevleri ile ilgilerinin kesilmesi gereken veya öldükleri tarihlerdeki hükümlere göre kendilerine veya dul ve yetimlerine aylık bağlanması gereken hallerde, bu süreleri ile borçları hakkında da geçici 2 nci ve 3 üncü madde hükümleri uygulanır. Bunlara, 5434 sayılı Kanun hükümlerine göre müstehak oldukları tarihlerden itibaren aylık bağlanır. Şu kadar ki, evvelce yapılmış toptan ödemeler ile tamamlayıcı emeklilik keseneği borçlarının tamamı, ilgililere bu kanunun yürürlüğünden önceki zaman için ödenecek her çeşit paralardan mahsuben tahsil olunur.

    Geçici Madde 165 - a) 02/08/1960 tarihi ile 3 Kasım 1961 tarihi arasında 02/08/1960 tarihli ve 42 sayılı Kanunun geçici maddelerine göre istekleri üzerine veya re'sen emekliye sevk edilmiş bulunan subay ve askeri memurların bağlanan aylıkları, emekliye ayrıldıkları tarih ile 03/09/1971 tarihi arasındaki sürenin her üç yılı bir derece yükseltilmek ve artan yıllar kademe ilerlemesine sayılmak suretiyle düzeltilir.

    b) Bunlardan 5434 sayılı Kanun hükümlerine göre görev almış olanlara emekli olduklarında bu kanun hükümleri uygulanır.

    c) (b) fıkrası dışında kalanların (30) yıldan noksan hizmet süreleri emekliye sevk edildikleri tarihlerdeki görev aylıkları üzerinden ve o tarihlerdeki borçlanma esaslarına göre, T.C. Emekli Sandığınca borçlandırılır.

    Bu borçlanma, ilgililer adına borcun tahakkuk ettirildiği tarihi takibeden ay başından itibaren aylıklarından %10 kesilmek suretiyle tahsil olunur.

    Borçlandırılacak olanların bu sürelerle birlikte hizmet süresi toplanır. (30) yılı geçemez.

    d) Bunlardan ölenlerin dul ve yetimleri hakkında da yukarıdaki hükümler uygulanır.

    e) Bunlara, geçmiş süreler için görev ve emekli aylıkları ile emekli ikramiyesi farkları ödenmez.

    Geçici Madde 166 - 01/01/1959 tarihinden evvel bağlanan vazife malüllüğü aylığı alan erlerle, 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununa göre vazife malüllüğü aylığı bağlanan erler de bu kanun hükümlerinden istifade ederler.

    Geçici Madde 167 - (Mülga madde: 21/04/2005 - 5335 S.K./29.mad)

    Geçici Madde 168 - (Mülga madde: 21/04/2005 - 5335 S.K./29.mad)

    Geçici Madde 169 - (Mülga madde: 21/04/2005 - 5335 S.K./29.mad)

    Geçici Madde 170 - Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce üniversitelerin çeşitli fakülteleri ile yüksekokullarda kendi hesabına öğrenim yaptıktan sonra muvazzaf subay nasbedilenler ile yedek subaylık hizmetini takiben muvazzaf subaylığa geçirilenlerin bitirdikleri fakülte ve yüksekokulun öğrenim süresi, 31 inci maddenin 6 ncı fıkrası hükmü saklı kalmak kaydı ile fiili hizmet süresinden sayılır. Bundan doğacak borçlanma iştirakçiler tarafından muvazzaf subay nasbedildikleri tarihteki teğmen aylığı üzerinden Emekli Sandığına dört yıl içinde ödenir.

    Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce ortakokul ve dengi okulu, astsubay hazırlama okulu, lise ve dengi okulu mezunu olup da sınıf okullarını başarı ile bitirerek astsubay nasbedilenlerin astsubay sınıf okullarında geçen başarılı eğitim ve öğrenim süreleri fiili hizmet müddetinden sayılır. Bundan doğacak borçlanma iştirakçiler tarafından astsubay nasbedildikleri tarihteki astsubay çavuş aylığı üzerinden Emekli Sandığına bir yıl içinde ödenir. Emekli durumunda bulunan astsubayların sınıf okullarında geçen başarılı eğitim ve öğrenim süreleri fiili hizmet sürelerine eklenerek kurumca gerekli işlemleri yapılır. Emek li Sandığınca bu hizmet müddetleri için çıkarılacak borç miktarları iştirakçiler tarafından bir yıl içinde eşit taksitlerle Emekli Sandığına ödenir.

    Geçici Madde 171 - Bu Kanunun ve 5434 sayılı Kanunda yapılacak diğer değişikliklerle ilgili Kanunların T.C. Emekli Sandığına getireceği işlerin zamanında yetiştirilmesi amacıyla T.C. Emekli Sandığı personeli (1, 2 ve 3 üncü derece yönetici kadrolarında bulunanlar dahil) ayda (80) saati geçmemek üzere fazla çalışma yaparlar.

    Fazla çalışmanın süresi, yapılma şekli ve ücret esası T.C. Emekli Sandığı Müdürler Kurulu Kararı ve Maliye Bakanlığının önerisi üzerine Bakanlar Kurulunca tespit edilir. *1*

    Geçici Madde 172 - (Mülga madde: 21/04/2005 - 5335 S.K./29.mad)

    Geçici Madde 173 - Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte iştirakçi olanlardan, 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun 15 inci maddesinin (h) fıkrası, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 74 ve 76 ncı maddeleri uyarınca derece ve kademeler arasındaki farkın kesenek ve karşılık tutarlarının tamamını ödememiş olanlar hakkında da 15 inci maddenin bu Kanunla değiştirilen (h) fıkrası hükmü uygulanır.

    Bundan doğacak borçlanmalar T.C. Emekli Sandığınca hesaplanarak ilgililerin aylıklarından %10 kesilmek suretiyle tahsil edilir.

    Geçici Madde 174 - (Mülga madde: 20/02/1992 - 3774/6 md.)

    Geçici Madde 175 - (Mülga madde: 21/04/2005 - 5335 S.K./29.mad)

    Geçici Madde 176 - Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce iştirakçi olmaları, emekli, adi malüllük, vazife malüllüğü aylığı almaları, 65 yaşını doldurmamış veya malül ve muhtaç durumda bulunmamaları veyahut eşlerinin ölümü tarihinden itibaren bir yıllık müracaat süresini geçirmeleri nedeniyle dul aylığı bağlanamamış kocalara da müracaatlarını takip eden ay başından itibaren bu Kanunla değişik 68 inci madde esaslarına göre dul aylığı bağlanır.

    Geçici Madde 177 - (Mülga madde: 21/04/2005 - 5335 S.K./29.mad)

    Geçici Madde 178 - (Mülga madde: 21/04/2005 - 5335 S.K./29.mad)

    Geçici Madde 179 - (Mülga madde: 21/04/2005 - 5335 S.K./29.mad)

    Geçici Madde 180 - Aylık bağlanması için gerekli süreleri geçirmeleri nedeniyle aylık bağlanmamış ana ve babalardan, bu Kanunun yürürlük tarihinden sonra yapacakları yazılı müracatı takip eden aybaşından itibaren bu Kanunun diğer hükümleri de dikkate alınarak müstehak olmaları şartıyla aylık bağlanır. Bunlara geçmiş süreler için aylık ve emeklilik ikramiyesi ödenmez.

    Geçici Madde 181 - (Mülga madde: 21/04/2005 - 5335 S.K./29.mad)

    Geçici Madde 182 - Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce, Türk vatandaşlığını kaybetmeleri veya Hükümetten izin almaksızın yabancı memlekette vazife kabul etmeleri nedeniyle aylık bağlanamayanlarla emekli dul ve yetim aylıkları kesilenlerin, yeniden Türk vatandaşlığını kazanmaları şartıyla bu Kanunun diğer hükümleri de dikkate alınarak, müstehak olmaları halinde, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra yapacakları müracaatlarını takip eden aybaşından itibaren aylıkları yeniden veya iadeten bağlanır. Bunlara geçmiş süreler için aylık ve emeklilik ikramiyesi ödenmez.

    Geçici Madde 183 - İki cihetten aylığa müstehak olanlardan aylıklardan birini tercih için aranan süreleri geçirenlere, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra yapacakları müracaatı takip eden aybaşından itibaren, bu Kanunun diğer hükümleri de dikkate alınarak, müstehak olmaları şartıyla, tercih ettikleri aylıkları bağlanır. Bunlara geçmiş süreler için aylık ve emeklilik ikramiyesi ödenmez.

    Geçici Madde 184 - Bu Kanunun 19 uncu maddesi ile 1239 sayılı Kanunun Ek 1 inci maddesine eklenen bent gereğince; bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce, 6741 sayılı Kanun hükümlerine göre malullük aylığı bağlanmış olup da ölenlerin dul ve yetimlerinin müracaatları üzerine kendilerine maddedeki şartları taşımaları kaydıyla müracaat tarihlerini takip eden aybaşından itibaren dul ve yetim aylığı bağlanır. Bunlara geçmiş süreler için aylık ve emeklilik ikramiyesi ödenmez.

    Geçici Madde 185 - Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce 5434 sayılı Kanunun 17 nci maddesi uyarınca tarh ve tahakkuk etmiş ve tahsil edilmemiş bulunan %10 gecikme zamları silinir ve bu devreye ait kurumlarca Sandığa ödenmesi gereken kesenek ve karşılıkları ile %2 ek karşılıkları, bu Kanunun yürürlük tarihine kadar yatırmamış bulunanların bu paraları, bu Kanunun yürürlük tarihinden itibaren üç ay içinde yatırmaları şartıyla %30 gecikme zammı tahakkuk ettirilmez.

    Bu sürede yatırılmadığı takdirde 17 nci maddenin bu Kanunla değişik hükümlerine göre işlem yapılır.

    Geçici Madde 186 - Bu Kanunun yürürlük tarihinden önceki çeşitli hükümlere göre 10 yıllık aylıkları defaten ödenmiş olanlarla, sonradan ölenlerin dul ve yetimlerine, bu Kanunun diğer hükümleri de dikkate alınarak, müracaat tarihlerini takip eden aybaşından itibaren aylık bağlanır. Bunlara geçmiş süreler için aylık ve emeklilik ikramiyesi ödenmez.

    Geçici Madde 187 - (Mülga madde: 21/04/2005 - 5335 S.K./29.mad)

    Geçici Madde 188 - (İptal: Anayasa Mahkemesi'nin 02/12/1986- E. 1986/22, K.1986/28 sayılı kararı ile.)

    Geçici Madde 189 - (İptal: Anayasa Mahkemesi'nin 02/12/1986 - E. 1986/22, K. 1986/ 28 sayılı kararı ile.)

    Geçici Madde 190 - Bu Kanunun yürürlük tarihinde Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı iştirakçisi bulunanlar, 08/05/1985 tarih ve 3201 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden önce yurt dışında ev kadını olarak geçen sürelerini, sözü edilen Kanunun 4 üncü maddesinin 2, 3, 4 ve 5 inci fıkraları uyarınca borçlanabilirler.

    Geçici Madde 191 - Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte, 08/06/1984 tarih ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi kurumlarda Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığına tabi olarak çalışanlardan, sözleşmeli personel statüsüne geçenlerle, daha önce bu statüye geçmiş olanlardan, Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığına yazı ile müracaat edenlerin, müracaat tarihini takip eden aybaşından itibaren Sandıkla ilgileri devam ettirilir. (Son cümle Mülga: 15/03/1990 - KHK - 408/4 md.)

    (İkinci fıkra Mülga: 15/03/1990 - KHK - 408/4 md.)

    Geçici Madde 192 - Geçici 14 üncü madde uyarınca iştirakçi olarak Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı ile ilgilendirilenlerden her ne sebeple olursa olsun, görevlerinden ayrılarak, diğer sosyal güvenlik kurumları ile ilgili bir görevde çalışanların istekleri üzerine, müracaatlarının Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı kayıtlarına geçtiği tarihi takip eden aybaşından itibaren, emekli keseneğine esas aylıkları üzerinden Geçici 14 üncü maddedeki kesenek ve karşılık toplamı üzerinden hesap edilmek ve her yıl bir kademe, her üç yılda bir derece yükseltilmek ve tamamı kendilerinden tahsil edilmek şartıyla Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı ile ilgilendirilmeleri sağlanır.

    Bu suretle ilgileri devam edenlerin Bağ - Kur ile ilgilendirilmeleri gereken işlerde çalışanların kesenek ve karşılıklarının tamamı, Sosyal Sigortalar Kurumu veya 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun geçici 20 nci maddesine tabi kurumlar ile ilgilendirilmeleri gereken görevlerde çalışanların keseneklerinin tamamı ile, Sosyal Sigortalar Kurumuna veya 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun geçici 20 nci maddesine tabi kurumların emekli sandıklarına ödenecek işveren hissesi ile %18 karşılık arasındaki farkın tamamı kendilerinden işveren hissesi de çalıştıran işyerinden tahsil edilir.

    Kesenek ve karşılık yüzdelerinin artması halinde, bu maddedeki yüzdeler de aynı miktarda artırılır.

    Ancak bu suretle geçen süreler emeklilik ikramiyesinin hesabında dikkate alınmayacağı gibi, emekli keseneğine esas aylıkları da, tahsil durumları itibarıyla 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda yer alan yükselebilecekleri azami derece ve kademeyi geçemez.

    Geçici Madde 193 - (Ek madde: 21/04/1988 - 3430/2 md.; İptal: Anayasa Mahkemesi'nin 24/05/1988 tarih ve E.: 1988/11, K.: 1988/11 sayılı kararıyla.)

    Geçici Madde 194 - (Ek madde: 21/04/1988 - 3430/2 md.; İptal: Anayasa Mahkemesi'nin 24/05/1988 tarih ve E.: 1988/11, K.: 1988/11 sayılı kararıyla.)

    Geçici Madde 195 - (Ek madde: 17/05/1990 - 3650/3 md.)

    Bu Kanunun yayımı tarihinden önce görevden uzaklaştırılan, bakanlık emrine alınan, herhangi bir suçtan tutuklanan veya gözaltına alınanlarla kadro dolayısıyla açıkta olanlardan, kanunlarına göre sonradan görevlerine iade edilerek tam aylığa hak kazandıkları halde 15 inci maddenin (g) fıkrası ile 31 inci maddenin son fıkrası gereğince fiili hizmet süreleri yarım hesaplananların istekleri üzerine, kesenek farkları kendileri, karşılık farkları ise kurumlarınca ödenmesi suretiyle fiili hizmet süreleri tam olarak hesaplanır.

    Geçici Madde 196 - (Ek madde: 08/05/1991- 3715/4 md.)

    Bu Kanunun yürürlük tarihinden önce,5434 sayılı Kanunun 49 uncu maddesinde belirtilen süreler içerisinde müracaat edilmemiş olması sebebiyle haklarında vazife malullüğü hükümleri uygulanmamış olanların, vazife malullüklerinin ilgili maddesine göre tevsik edilmesi şartıyla,

    Ayrıca, kurumlarınca re'sen (malullük ve yaş haddi dahil) emekliye sevk edilenlerin, kendileri, ölenlerin dul ve yetimleri tarafından 5434 sayılı Kanunun 102 nci maddesinin (b)fıkrası ile 2829 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin (a) bendinin 2 nci fıkrasında belirtilen süreler içerisinde müracaat etmemiş olmaları sebebiyle hizmet ihyası veya hizmet borçlanması yaptırmamış olanların,

    Kendileri veya dul ve yetimleri tarafından, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 1 yıl içinde T.C.Emekli Sandığına müracaat etmeleri şartıyla, haklarında 5434 sayılı Kanunun 49 uncu maddesindeki esaslar veya 102 nci maddesinin (b) bendi ile 2829 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin (a)bendinin 2 nci fıkrasındaki esaslar uygulanır.

    Bu maddeler uyarınca,5434 sayılı Kanun ve ilgili kanunların diğer şartlarını da taşıdıklarından aylık almaya müstehak duruma girenler ile aldıkları aylıkları yükseltilenlere Sandığa müracaatları tarihini takip eden aybaşından itibaren aylık veya aylık farkları ödenir. Geçmiş süreler için aylık, aylık farkı veya emeklilik ikramiyesi ödenmez.

    Geçici Madde 197 - (Ek madde: 06/01/1992 - KHK-476/2 md.)

    Bu Kanunun ek 70 inci maddesinin (b) fıkrası uyarınca emekli keseneğine esasaylık ve ücretlerde meydana gelen artışlar hakkında, bu Kanunun 14 üncü maddesinin (c) fıkrası hükmü uygulanmaz.

    Geçici Madde 198 - (Ek madde: 08/06/1994 - 3997/2 md.)

    Bu maddenin yürürlüğe girmesinden önce 5434 sayılı Kanunun 72 nci maddesinin son fıkrası kapsamına girenlerden muhtaç olduklarını belgeleyememeleri nedeniyle kendilerine aylık bağlanmamış baba veya analara, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra geçmişe yönelik mali hak doğurmamak kaydıyla, müracaatlarını takip eden aybaşından itibaren aylık bağlanır.

    Geçici Madde 199 - (Ek madde: 16/02/1995 - 4069/2 md.)

    Bu Kanunun yayımlandığı tarih ile yayım tarihini takip eden üç ay içinde, (V) numaralı bentte öngörülen yaş hadlerini dolduranlarla MİT Müsteşarlığı personelinden 5434 sayılı Kanunun 39 uncu maddesinin (b) fıkrasının 1 inci bendi kapsamına girenlerin, aynı süre içerisinde emekliye ayrılmalarını istemeleri ve emekliliklerinin onaylanması şartıyla hak ettikleri emeklilik ikramiyeleri %30 fazlasiyle ödenir.

    Yukarıdaki fıkra uyarınca istekle emekliye ayrılanlardan (V) numaralı bentte yazılı yaş hadlerinden önce ayrılanlar hakkında da 5434 sayılı Kanunun ek 20 nci maddesinin 3 üncü fıkrası ayrıca uygulanır.

    Geçici Madde 200 - (Ek madde: 04/04/1995 - 4104/2 md.)

    Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte; Emniyet Hizmetleri Sınıfı Personelinden, bu sınıfta halen çalışmakta olanlarla daha önce bu sınıfta çalışmış bulunanların, polis mesleği adaylığında geçen süreleri için hesaplanacak fiili hizmet sürelerinin her ayı için, bu Kanunun yürürlük tarihindeki emekli keseneğine esas aylıkları tutarı üzerinden; emekli aylığı almakta olanların ise emekli aylıklarının bağlandığı tarihteki emekli aylığı bağlanmasına esas aylıklarının, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihteki tutarı üzerinden, kesenek ve karşılık oranında borçlandırılmak suretiyle hizmetlerine eklenir. İlgililer adına hesaplanan borç tutarı, iştirakçilerin emekli keseneğine esas aylıklarından, emekli dul ve yetim aylığı alanların ise aylıklarından, kesenek oranında kesilmek suretiyle tahsil edilir.

    Emekli dul ve yetimlerinin aylıkları bu Kanunun yürürlük tarihini takip eden aybaşından itibaren düzeltilerek ödenir.Bunlara geçmiş süreler için aylık ve ikramiye farkı ödenmez.

    Geçici Madde 201 - (Ek madde: 04/04/1995 - 4104/2 md.; İptal : Anayasa Mahkemesinin 13/05/1998 tarih ve E.: 1996/51, K.: 1998/17 sayılı kararıyla.)

    Geçici Madde 202 - (Ek madde: 06/07/1995 - KHK-562/17 md.;Mülga madde: 21/04/2005 - 5335 S.K./29.mad)

    Geçici Madde 203 - (Ek madde: 01/04/1998 - 4354/4 md.)

    Bu Kanunun yürürlük tarihinden önce, 5434 sayılı Kanunun 49 uncu maddesinde belirtilen süreler içerisinde müracaat edilmemiş olması sebebiyle haklarında vazife malullüğü hükümleri uygulanmamış olanların, vazife malullüklerinin bu Kanunun ilgili maddesine göre tevsik edilmesi şartıyla T.C.Emekli Sandığına müracaatları tarihini takip eden aybaşından itibaren aylık bağlanır. Ancak geçmiş süreler için aylık, aylık farkı ve emekli ikramiyesi veya farkı ödenmez.

    Geçici Madde 204 - (Ek madde: 01/04/1998 - 4354/4 md.)

    Çocuklarından dolayı 5434 sayılı Kanunun 08/06/1994 tarihli ve 3997 sayılı Kanunla değişik 72 nci maddesi uyarınca yetim aylığı bağlanan ancak, aynı maddede 24/11/1994 tarihli ve 4049 sayılı Kanunla yapılan değişiklik nedeniyle bu Kanunun yürürlüğe girdiği 01/01/1995 tarihinden itibaren aylıkları kesilen ve bu nedenle kendilerine borç çıkartılan anne veya babanın borçları tahsil edilmez.

    Geçici Madde 205 - (Ek madde: 25/08/1999 - 447/26 md.)

    Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte;

    Kadın iştirakçilerden 20, erkek iştirakçilerden 25 fiili hizmet yılını dolduranların istekleri üzerine emekli aylığı bağlanır.

    a) Emeklilik hizmet sürelerini doldurmaya 2 yıldan az kalan iştirakçilerden kadın ise 38, erkek ise 43 yaşını,

    23/05/2002 tarihinde;

    b) (Ek bend: 23/05/2002 - 4759 S.K./5. md.) Emeklilik hizmet sürelerini dolduranlar ile doldurmaya; 2 tam yıl veya daha az kalan iştirakçilerden kadın ise 40, erkek ise 44 yaşını,

    c) (İptal bend: Anayasa Mah.nin 23/02/2001 tarihli ve E. 1999/42, K. 2001/41sayılı Kararı ile.; Yeniden düzenleme: 23/05/2002 - 4759 S.K./5. md.) Emeklilik hizmet sürelerini doldurmaya; 2 tam yıldan fazla, 3 tam yıl veya daha az kalan kadın iştirakçiler 41, 2 tam yıldan fazla, 3 yıl 6 ay veya daha az kalan erkek iştirakçiler 45 yaşını,

    d) (İptal bend: Anayasa Mah.nin 23/02/2001 tarihli ve E. 1999/42, K. 2001/41sayılı Kararı ile.; Yeniden düzenleme: 23/05/2002 - 4759 S.K./5. md.) Emeklilik hizmet sürelerini doldurmaya; 3 tam yıldan fazla, 4 tam yıl veya daha az kalan kadın iştirakçiler 42, 3 yıl 6 aydan fazla, 5 tam yıl veya daha az kalan erkek iştirakçiler 46 yaşını,

    e) (İptal bend: Anayasa Mah.nin 23/02/2001 tarihli ve E. 1999/42, K. 2001/41sayılı Kararı ile.; Yeniden düzenleme: 23/05/2002 - 4759 S.K./5. md.) Emeklilik hizmet sürelerini doldurmaya; 4 tam yıldan fazla, 5 tam yıl veya daha az kalan kadın iştirakçiler 43, 5 yıldan fazla, 6 yıl 6 ay veya daha az kalan erkek iştirakçiler 47 yaşını,

    f) (İptal bend: Anayasa Mah.nin 23/02/2001 tarihli ve E. 1999/42, K. 2001/41sayılı Kararı ile.; Yeniden düzenleme: 23/05/2002 - 4759 S.K./5. md.) Emeklilik hizmet sürelerini doldurmaya; 5 tam yıldan fazla, 6 tam yıl veya daha az kalan kadın iştirakçiler 44, 6 yıl 6 aydan fazla, 8 tam yıl veya daha az kalan erkek iştirakçiler 48 yaşını,

    g) (İptal bend: Anayasa Mah.nin 23/02/2001 tarihli ve E. 1999/42, K. 2001/41sayılı Kararı ile.; Yeniden düzenleme: 23/05/2002 - 4759 S.K./5. md.) Emeklilik hizmet sürelerini doldurmaya; 6 tam yıldan fazla, 7 tam yıl veya daha az kalan kadın iştirakçiler 45, 8 yıldan fazla, 9 yıl 6 ay veya daha az kalan erkek iştirakçiler 49 yaşını,

    h) (İptal bend: Anayasa Mah.nin 23/02/2001 tarihli ve E. 1999/42, K. 2001/41sayılı Kararı ile.; Yeniden düzenleme: 23/05/2002 - 4759 S.K./5. md.) Emeklilik hizmet sürelerini doldurmaya; 7 tam yıldan fazla, 8 tam yıl veya daha az kalan kadın iştirakçiler 46, 9 yıl 6 aydan fazla, 11 tam yıl veya daha az kalan erkek iştirakçiler 50 yaşını,

    i) (İptal bend: Anayasa Mah.nin 23/02/2001 tarihli ve E. 1999/42, K. 2001/41sayılı Kararı ile.; Yeniden düzenleme: 23/05/2002 - 4759 S.K./5. md.) Emeklilik hizmet sürelerini doldurmaya; 8 tam yıldan fazla, 9 tam yıl veya daha az kalan kadın iştirakçiler 47, 11 yıldan fazla, 12 yıl 6 ay veya daha az kalan erkek iştirakçiler 51 yaşını,

    j) (İptal bend: Anayasa Mah.nin 23/02/2001 tarihli ve E. 1999/42, K. 2001/41sayılı Kararı ile.; Yeniden düzenleme: 23/05/2002 - 4759 S.K./5. md.) Emeklilik hizmet sürelerini doldurmaya; 9 tam yıldan fazla, 10 tam yıl veya daha az kalan kadın iştirakçiler 48, 12 yıl 6 aydan fazla, 14 tam yıl veya daha az kalan erkek iştirakçiler 52 yaşını,

    k ) (İptal bend: Anayasa Mah.nin 23/02/2001 tarihli ve E. 1999/42, K. 2001/41sayılı Kararı ile.; Yeniden düzenleme: 23/05/2002 - 4759 S.K./5. md.) Emeklilik hizmet sürelerini doldurmaya; 10 tam yıldan fazla, 11 tam yıl veya daha az kalan kadın iştirakçiler 49, 14 yıldan fazla, 15 yıl 6 ay veya daha az kalan erkek iştirakçiler 53 yaşını,

    l) (Ek bend: 23/05/2002 - 4759 S.K./5. md.) Emeklilik hizmet sürelerini doldurmaya; 11 tam yıldan fazla, 12 tam yıl veya daha az kalan kadın iştirakçiler 50, 15 yıl 6 aydan fazla, 17 tam yıl veya daha az kalan erkek iştirakçiler 54 yaşını,

    m) (Ek bend: 23/05/2002 - 4759 S.K./5. md.) Emeklilik hizmet sürelerini doldurmaya; 12 tam yıldan fazla, 13 tam yıl veya daha az kalan kadın iştirakçiler 51, 17 yıldan fazla, 18 yıl 6 ay veya daha az kalan erkek iştirakçiler 55 yaşını,

    n) (Ek bend: 23/05/2002 - 4759 S.K./5. md.) Emeklilik hizmet sürelerini doldurmaya; 13 tam yıldan fazla, 14 tam yıl veya daha az kalan kadın iştirakçiler 52, 18 yıl 6 aydan fazla, 20 tam yıl veya daha az kalan erkek iştirakçiler 56 yaşını,

    o) (Ek bend: 23/05/2002 - 4759 S.K./5. md.) Emeklilik hizmet sürelerini doldurmaya; 14 tam yıldan fazla, 15 tam yıl veya daha az kalan kadın iştirakçiler 53, 20 yıldan fazla, 21 yıl 6 ay veya daha az kalan erkek iştirakçiler 57 yaşını,

    p) (Ek bend: 23/05/2002 - 4759 S.K./5. md.) Emeklilik hizmet sürelerini doldurmaya; 15 tam yıldan fazla, 16 tam yıl veya daha az kalan kadın iştirakçiler 54, 21 yıl 6 aydan fazla, 22 tam yıl kalan erkek iştirakçiler 58 yaşını,

    r) (Ek bend: 23/05/2002 - 4759 S.K./5. md.) Emeklilik hizmet sürelerini doldurmaya; 16 tam yıldan fazla, 17 tam yıl kalan kadın iştirakçiler 55 yaşını,

    Doldurmaları ve kadın iştirakçinin 20, erkek iştirakçinin 25 fiili hizmet süresini tamamlamaları halinde istekleri üzerine emekli aylığı bağlanır.

    (İptal ikinci fıkra: Anayasa Mah.nin 23/02/2001 tarihli ve E. 1999/42, K. 2001/41sayılı Kararı ile.; Yeniden düzenleme: 23/05/2002 - 4759 S.K./5. md.) 39 uncu maddenin (e) ve (f) fıkraları kapsamına

    girenlere 25 fiili hizmet yılını ve yukarıdaki yaşları doldurmaları halinde emekli aylığı bağlanır.

    (İptal üçüncü fıkra: Anayasa Mah.nin 23/02/2001 tarihli ve E. 1999/42, K. 2001/41sayılı Kararı ile.; Yeniden düzenleme: 23/05/2002 - 4759 S.K./5. md.) 32 inci madde gereğince fiili hizmet sürelerine zam yapılanların bu maddede belirtilen yaş hadlerinden, hizmetlerine eklenen fiili hizmet süresi zammı kadar indirim yapılır.

    Geçici Madde 206 - (Ek madde: 25/08/1999 - 447/26 md.; İptal madde: Anayasa Mah.nin 23/02/2001 tarihli ve E. 1999/42, K. 2001/41sayılı Kararı ile.; Yeniden düzenleme: 23/05/2002 - 4759 S.K./6. md.)

    08/09/1999 tarihinde Sandık iştirakçisi olanlardan 50 ve daha yukarı yaşlarda bulunanlar, yaş haddi nedeniyle istekleri üzerine veya resen emekliye ayrıldıklarında fiili hizmet sürelerinin 10 yılını doldurmuş olmak şartıyla emekli aylığına hak kazanırlar.

    Geçici Madde 207 - (Ek madde: 12/02/2000 - 4505/4 md.)

    Yasama organı üyeleri ve dışarıdan atanan bakanlar ile bunların emekli veya dul ve yetimlerinden 01/07/1990 tarihinden bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar yürürlükte bulunan kanunların ilgili hükümlerine göre borçlanma işlemleri yapılmış ve tahakkuk eden borçları ödenmiş olanların bu borçlanmaları ile intibak ve ek göstergeleri geçerli sayılır.

    Geçici Madde 208 - (Ek madde: 12/02/2000 - 4505/4 md.)

    Bu Kanunun yürürlük tarihinden önce görevleri sona ermiş olanlar için Kanunun ek 68 inci maddesinde söz konusu edilen makam tazminatı, yüksek hakimlik tazminatı ile temsil tazminatı ödenmesinde iki yıllık görev süresini doldurma şartı aranmaz. Ancak bu hüküm 92 nci madde kapsamına girenler hakkında uygulanmaz.

    Geçici Madde 209 - (Ek madde: 12/02/2000 - 4505/4. md.)

    Süresi kanunlarla belirlenen görevlere atanan veya seçilenlerden görevleri bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce sona erenler istekleri halinde 5434 sayılı Kanunun ek 76 ncı maddesi hükümlerine göre başvuru tarihi ile sosyal güvenlik kuruluşları ile ilgilerinin kesildiği tarih arasında geçen dönem için Sandıkla ilgilendirilirler.

    Bu suretle ilgileri kurulanların görevden ayrıldıkları tarihteki derece ve kademeleri başlangıç alınmak, borçlandıkları sürenin her yılı için bir kademe ilerlemesi her üç yılı için bir derece yükselmesi uygulanmak suretiyle bulunacak derece, kademe ve ek göstergelerinin başvuru tarihindeki tutarı üzerinden hesaplanacak kesenek ve karşılıkların toplamı adlarına borç kaydedilir. Bunlar borcun kendilerine tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içinde defaten ödemek zorundadırlar.

    Görevlerinden ayrıldıkları tarihte tespit edilmiş emekli keseneğine esas aylığı bulunmayanlar hakkında prim ödeme süreleri ve öğrenim durumlarına göre tespit edilecek derece, kademe ve ek göstergeler esas alınmak suretiyle yukarıdaki hükümler uygulanır.

    Bunlardan Sandıkça bağlanmış emekli aylıkları, herhangi bir nedenle kesilmiş ya da iptal edilmiş olanlar hakkında da ödenmiş olan emekli aylıklarının defaten tahsili suretiyle yukarıdaki fıkralara göre işlem yapılır.

    Geçici Madde 210 - (Ek madde: 11/05/2000 - 4567/2. md.)

    Bu Kanunun kapsamına giren hak sahiplerinin aylıkları, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihi takip eden ay başından itibaren, Ek 77 nci maddede belirtilen esaslara göre yükseltilir. Ancak, bu yükseltmeden dolayı geçmişe yönelik aylık ve aylık farkı ödenmez.

    Geçici Madde 211 - (Ek madde: 04/10/2000 - KHK/624, md.3; Mülga madde:

    Geçici Madde 212 - (Ek madde: 04/07/2001 - KHK 631/2. md.)

    657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 67 nci maddesi hükümleri, Maliye Bakanlığı ile Devlet Personel Başkanlığınca müştereken hazırlanarak Bakanlar Kurulu kararı ile 31/12/2001 tarihine kadar yürürlüğe konulacak esaslar çerçevesinde, bu hükümlerden yararlanmamış olan emekli , adi malullük, vazife malullüğü ile dul ve yetim aylığı bağlananlar hakkında da uygulanır. Bakanlar Kurulu, bulundukları derecelerde çalışma süreleri ve sair hususları dikkate alarak yapılacak derece yükselmelerini yıllara yayarak uygulamaya yetkilidir. bu maddenin uygulanmasında emekliler lehine doğan durumlar dolayısıyla geçmişe yönelik olarak aylık ve ikramiye farkı ödenmez.

    Geçici Madde 213 - (Mülga madde: 08/07/2003 - 4919 S.K./3. md.)

    Geçici Madde 214 - ( Ek madde: 03/04/2003 - 4839 S.K./8. md.)

    Bu Kanunun getirdiği 61 yaş haddi nedeniyle bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte emekliye sevkedilenler hakkında Ek 68 inci maddenin birinci fıkrasında öngörülen iki yıllık süre aranmaz. (Mülga son cümle: 08/07/2003 - 4919 S.K./3. md.)

    Geçici Madde 215 - (Ek madde: 08/07/2003 - 4919 S.K./2. md.)(İptal: Anayasa Mahkemesinin 8/10/2003 tarih ve E.2003/67, K.2003/88 sayılı Kararı ile.) *1*

    Geçici Madde 216 - (Ek madde: 08/07/2003 - 4919 S.K./2. md.)

    17/04/2003 tarihinde Sandık iştirakçisi olanlardan, yaş haddi nedeniyle emekliye sevk edilmeleri gereken tarihteki fiili hizmet süreleri emekli aylığı bağlanması için gerekli süreden az olanlar, 65 yaşını dolduracakları tarihi geçmemek üzere, emekli aylığına hak kazanmak için gerekli hizmet süresini dolduruncaya kadar görevlerinde kalırlar.

    Geçici Madde 217 - (Ek madde: 08/07/2003 - 4919 S.K./2. md.;Mülga madde: 21/04/2005 - 5335 S.K./29.mad)

    Geçici Madde 218 - (Ek madde: 17/09/2004 - 5234 S.K./3.mad) T.C. Emekli Sandığı iştirakçisi iken Sandıkla ilişkisi kesilmiş olanlardan, 12 nci madde uyarınca isteğe bağlı iştirakçi olabilecekler, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içinde yazılı olarak Sandığa başvurmaları halinde aynı esaslar dahilinde isteğe bağlı iştirakçi olabilirler.

    Geçici Madde 219 - (Ek madde: 21/04/2005 - 5335 S.K./3.mad)

    Bu maddenin yürürlük tarihinden önce 44 üncü madde gereğince haklarında malûllük hükümleri uygulananların hakları saklıdır.

    Geçici Madde 220 - (Ek madde: 21/04/2005 - 5335 S.K./3.mad)

    Bu maddenin yürürlük tarihinden önce daha düşük ek göstergeli veya ek göstergesi olmayan bir kadro, görev ya da dereceye atanmış veya seçilmiş olanlar için ek 67 nci maddenin uygulanmasında, ek göstergeli veya yüksek ek göstergeli kadro, görev ya da derecede en az altı ay görev yapmış olma şartı aranmaz. Önceden yapılmış olan eşitlik işlemlerine dayalı olarak bağlanmış olan aylıklar ödenmeye devam olunur.

    Ek Geçici Madde 1 - (Ek madde: 18/01/1979 - 2177/5 md.)

    İştirakçilerle erbaş ve erler, Türk Silahlı Kuvvetlerince görevlendirilen sivil iştirakçiler ve T.C. Emekli Sandığına, Sosyal Sigortalar Kurumuna, BağKur'a ve çeşitli sandıklara tabi olmayan sivil görevlilerden Kıbrıs Harekatı nedeniyle ve bu harekata doğrudan doğruya bağlı olarak yurdun çeşitli bölgelerinde yapılan ve yapılacak olan askeri intikal ve hazırlıklar sırasında veya harekat esnasında;

    A) Ölenlerin dul ve yetimlerine, bu kanunda belirtilen şekilde aylığa müstehak dul ve yetimi olmayanların kanuni mirasçılarına, 8000 gösterge

    B) 1 inci derece vazife malullüğü aylığı bağlananlara 4000 gösterge

    2 nci derece vazife malullüğü aylığı bağlananlara 3750 gösterge

    3 üncü derece vazife malullüğü aylığı bağlananlara 3500 gösterge

    4 üncü derece vazife malullüğü aylığı bağlananlara 3250 gösterge

    5 inci derece vazife malullüğü aylığı bağlananlara 3000 gösterge

    6 ncı derece vazife malullüğü aylığı bağlananlara 2750 gösterge

    üzerinden 1978 mali yılına ait Bütçe Kanununda saptanan katsayı, bu kanunun yayımı tarihinden sonra meydana gelecek şehitlik ve maluliyetlerde ise şehit oldukları veya malül kaldıkları tarihte yürürlükte bulunan Bütçe Kanununda saptanan katsayı ile çarpımı sonucu bulunan miktar kadar tazminat verilir.

    Bu tazminat hiç bir vergi ve resme tabi tutulamaz ve borç için haczedilemez.

    Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığınca ilgililere ödenecek bu tazminat 3 ay içerisinde faturası karşılığında Hazineden alınır.

    Ek Geçici Madde 2 - (Ek madde: 18/01/1979 - 2177/5 md.)

    Ek geçici 1 inci madde kapsamına girenlerin çocukları Devlete ait yatılı okul ve eğitim kurumlarında ücretsiz olarak okutulurlar. Bunlardan yükseköğrenim yapacak düzeye ulaşanlar Devlete ve kamu kurumlarına ait yükseköğrenim öğrenci yurtlarından ücret ödemeksizin yararlanırlar.

    Her öğrenim dönemi içinde iki defa sınıfta kalanlar yukardaki fıkrada yazılı hakları kaybederler.

    Ek Geçici Madde 3 - (Ek madde: 18/01/1979 - 2177/5 md.;Mülga madde: 21/04/2005 - 5335 S.K./29.mad)

    Ek Geçici Madde 4 - (Mülga madde: 21/04/2005 - 5335 S.K./29.mad)

    Ek Geçici Madde 5 - (Mülga madde: 21/04/2005 - 5335 S.K./29.mad)

    Ek Geçici Madde 6 - (Mülga madde: 21/04/2005 - 5335 S.K./29.mad)

    Ek Geçici Madde 7 - Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte vazifede olanlardan, durumları bu Kanunla değiştirilen 44 üncü madde kapsamına girenler hakkında da aynı hükümler uygulanır.

    Ek Geçici Madde 8 - Kadın subay yetiştirilmek üzere fakülte ve yüksekokullara askeri öğrenci olarak kabul edilenlerden, kendi kusurları olmaksızın idari bir kararla askeri öğrenciliklerine son verildikten sonra, Silahlı Kuvvetler hesabına burslu öğrenci olarak okutulup, Türk Silahlı Kuvvetlerinde hizmete alınanların sadece askeri öğrencilikte geçen başarılı süreleri, emsallerinin teğmen nasbedildiği tarihteki teğmen rütbe aylığı üzerinden bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihteki kesenek ve karşılık oranında, 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre borçlandırılmak suretiyle emeklilik hesaplarında hizmetlerine sayılır. Bunlardan emekliye ayrılacak olanlar için altı aylık bekleme süresi aranmaz.

    Ek Geçici Madde 9 - (Mülga madde: 21/04/2005 - 5335 S.K./29.mad)

    Ek Geçici Madde 10 - (Mülga madde: 21/04/2005 - 5335 S.K./29.mad)

    Ek Geçici Madde 11 - ( Değişik madde: 03/12/1992 - 3854/1 md.)

    26/06/1973 tarihli ve 1782 sayılı Kanun kapsamına giren subay ve askeri memurlardan bu Kanuna göre emekli aylığı bağlanmasına esas aylıkları 1 inci derecenin 4 üncü kademesine ulaşanların emekli aylıkları, kıdemli albaylara uygulanan ek gösterge rakamları dikkate alınarak bulunacak emekli aylığı bağlanmasına esas aylıkları üzerinden düzeltilerek ödenir.

    Yukarıda sözü edilenlerden emekliliğe tabi görevlerde bulunmuş ve bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce emekliye ayrılmış olanların aylıklarının düzeltilmesinde de aynı işlem uygulanır.

    Ek Geçici Madde 12 - (Mülga madde: 21/04/2005 - 5335 S.K./29.mad)

    Ek Geçici Madde 13 - (Mülga madde: 21/04/2005 - 5335 S.K./29.mad)

    Ek Geçici Madde 14 - (Mülga madde: 21/04/2005 - 5335 S.K./29.mad)

    Ek Geçici Madde 15 - (Mülga madde: 21/04/2005 - 5335 S.K./29.mad)

    Ek Geçici Madde 16 - (Mülga madde: 21/04/2005 - 5335 S.K./29.mad)

    Ek Geçici Madde 17 - (Mülga madde: 21/04/2005 - 5335 S.K./29.mad)

    Ek Geçici Madde 18 - (Mülga madde: 21/04/2005 - 5335 S.K./29.mad)

    Ek Geçici Madde 19 - Tevdiatçı veya iştirakçilerden 11/07/1971 tarihinden önce, yaş haddi, maluliyet veya ölüm nedeniyle görevlerinden ayrılmış ve hizmetlerinin azlığı veyahut tevdiatçı olmaları nedeniyle aylık bağlanmamış bulunup da, fiili hizmet süresi 10 yılı geçenlerden hayatta olanların kendilerine, ölenlerin dul ve yetimlerine hizmet sürelerine göre ve 01/06/1976 tarih ve 2013 sayılı Kanunla 5434 sayılı Kanuna eklenen ek 1 inci madde esaslarına göre intibakları yapılarak, 5434 sayılı Kanunun diğer hükümleri de gözönüne alınmak şartıyla aylık bağlanır.

    Bu hüküm 5434 sayılı Kanunun 53 üncü maddesine 22/06/1956 tarih ve 6741 sayılı Kanunla eklenen fıkraya göre aylık bağlanmış olanlardan fiili hizmet süreleri 10 yıl veya daha fazla bulunanların dul ve yetimleri ile geçici 28 inci maddesi kapsamına girenler hakkında da uygulanır.

    Ek Geçici Madde 20 - 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun yürürlüğünden önceki hükümlere göre aşağıda adları yazılı Emekli Sandığı ve Kurumlar bütçelerinden ödenmek üzere bağlanmış ve bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra bağlanacak emekli, adi malullük, vazife malullüğü, harp malullüğü, dul ve yetim aylıkları ile yapılacak toptan ödemelerin ve bunlara ilişkin çeşitli hakların bağlanma ve ödeme işlemleri 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığınca yapılır.

    1. Özel İdarelerle Ankara Merkez Belediyesi ve İstanbul Birleşik İdaresi Zat Maaşları Sandığı,

    2. Vakıflar Genel Müdürlüğü,

    3. Orman Genel Müdürlüğü,

    4. Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü,

    5. İstanbul Üniversitesi,

    6. İstanbul Teknik Üniversitesi,

    7. Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü,

    8. Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü,

    9. PTT İşletmesi Genel Müdürlüğü,

    10. Denizcilik Bankası Türk Anonim Ortaklığı,

    11. T.C. Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü,

    Devirle ilgili Kurumlar (Özel İdarelerle Ankara Merkez Belediyesi ve İstanbul Birleşik İdaresi Zat Maaşları Sandığı hariç) bu Kanunun yürürlüğe girdiği yıl içinde ödemeleri gereken emekli, adi malullük, vazife malullüğü, harp malullüğü, dul ve yetim aylıklarının (Sosyal yardım zammı dahil) bir yıllık tutarını, 6 yıl süre ile aynen ve müteakip 4 yıl içinde de her yıl 2/10 oranında azaltmak suretiyle 10 yıl süre ile ve esaslara göre T.C. Emekli Sandığına bu yerlerce ödenir.

    Özel İdarelerle Ankara Merkez Belediyesi ve İstanbul Birleşik İdaresi Zat Maaşları Sandığına bu Kanunun yürürlüğe girdiği yıl için, Özel İdareler, Ankara ve İstanbul Belediyelerince ödenmesi gereken paralar yukarıdaki fıkrada öngörülen süre ile ve esaslara göre T.C. Emekli Sandığına bu yerlerce ödenir.

    Adı Geçen Zat Maaşları Sandığının hisse senedi, tahvil, taşınır ve taşınmaz bütün malları, alacak ve borçları, bunlara ait kayıt, defter ve belgeler T.C. Emekli Sandığına devrolunur.

    Anılan Zat Maaşları Sandığının memur ve hizmetlileri devir işleminin sonuna kadar T.C. Emekli Sandığının memuru olarak almakta oldukları aylıklarla devir işlemlerinde çalıştırılırlar ve bu personelden (Yönetim Kurulu Başkanı ve üyeleri hariç) T.C. Emekli Sandığında bir göreve geçmek isteyenler ehliyet ve sicilleri uygun olmak şartıyla boş kadrolara almakta oldukları aylıklarla, öncelikle atanırlar.

    Aylıkların devrine ve Sandıkça ödenmesine esas tutulacak evrakın şekli ilgili kurum ve T.C. Emekli Sandığı tarafından müştereken tespit edilir.

    Devir muamelesi, kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en çok 6 ay içinde tamamlanır.

    Ek Geçici Madde 21 - (Mülga madde: 21/04/2005 - 5335 S.K./29.mad)

    Ek Geçici Madde 22 - Sakat olup sakatlarla ilgili mevzuattan yararlanmaksızın ve 25/08/1971 tarihli ve 1475 sayılı İş Kanununun 25 inci maddesine göre tescili yapılmaksızın T.C.Emekli Sandığına tabi görevlere giren ve bedensel ve zihinsel yeteneklerindeki eksiklik nedeniyle çalışma güçlerini en az %40 oranında yitirdiği sağlık kurulu raporu ile belgelenen ve 15 yıl ve daha fazla fiili hizmeti olanlar da 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun 39 uncu maddesine, 13/11/1981 tarih ve 2559 sayılı Kanunla eklenen (j) fıkrası hükmünden yararlanırlar.

    Ek Geçici Madde 23 - (Ek madde: 03/12/1992 - 3854/2 md.)

    Ek geçici 9 uncu maddede sözü edilenlerden bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte emekliliğe tabi görevlerde çalışmakta olup da, 1 inci derecenin 4 üncü kademesine gelmiş olanlardan; ek göstergesi bulunmayanlar ile kıdemli albaylara uygulanan ek göstergelerden daha az ek gösterge alanlar, istekleri üzerine emeklilik yönünden kıdemli albayların ek göstergelerine intibak ettirilirler ve anılan göstergeler arasındaki kesenek ve karşılık farkları işlem tarihini izleyen aybaşından itibaren iştirakçiler tarafından ödenir.

    İstem tarihi ile bu Kanunun yürürlük tarihi arasında geçen süreye ait kesenek ve karşılık farkları, iştirakçiler adına borç çıkartılır ve görev aylıklarından %10 oranında kesinti yapılmak suretiyle tahsil edilir.

    Bunların emekliye ayrılmaları halinde, kalan borçları, varsa emeklilik ikramiyelerinden defaten, emeklilik ikramiyesi olmayanlarla emeklilik ikramiyesi borçlarına yetmeyenlerin artan borçları emekli aylıklarından %10 kesilmek suretiyle tahsil edilir.

    KANUNA İŞLENEMEYEN HÜKÜMLER

    1 14/01/1988 TARİH VE 311 SAYILI KHK’NİN GEÇİCİ 3 ÜNCÜ MADDESİ:

    Geçici Madde 3 - Başbakanlık görevinde bulunmuş olup da herhangi bir sebeple görevleri sona erenler bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden aybaşından itibaren 6 ncı madde hükmünden yararlanırlar.

    2 10/04/1989 TARİH VE 366 SAYILI KHK’NİN GEÇİCİ 1 İNCİ MADDESİ:

    Geçici Madde 1 - Bu Kanun Hükmünde Kararname uyarınca aylık gösterge rakamlarının yeniden tespiti dolayısıyle aylıklarda meydana gelen artışlar hakkında 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun 14 üncü maddesinin (c) fıkrası hükmü uygulanmaz.

    a- (Mülga bent: 12/12/1984 - KHK - 243/52 md.)

    b- (Mülga bent: 12/12/1984 - KHK - 243/52 md.)

    c) İl Valiliği veya Emniyet Genel Müdürlüğü görevlerinde bulunanlardan bu görevlerde geçirdikleri hizmet süreleri 6 yıldan,

    d) Profesörlerden; profesörlük kadrosunda, Yükseköğretim Kurulu üyeliği veya Yükseköğretim Denetleme Kurulu üyeliği görevlerinde geçirdikleri hizmet süreleri 8 yıldan,

    e) Bakanlık Müsteşarlığı, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı veya Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı görevlerinde bulunanlardan, bu görevlerde geçirdikleri hizmet süreleri 3 yıldan,

    f) Yukarıda ayrı fıkralar halinde yazılı görevlerden birden fazlasında bulunulması halinde, bu görevlerde geçirdikleri hizmet süreleri 10 yıldan,

    Fazla olanlara T.C. Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre bağlanacak emekli aylıklarının hesabında 900 ek gösterge uygulanır.

    3 30/12/1987 TARİH VE 306 SAYILI KHK’NİN 5 İNCİ MADDESİ:

    Madde 5 - Makam tazminatı ile Yüksek Hakimlik Tazminatı ödenmesini gerektiren görevlerin birden fazlasında toplam iki yıl bulunduktan sonra emekliye ayrılanlara makam tazminatları bulundukları en üst görevleri esas alınarak ödenir. Bunlardan istisnai memurluklarda bulunanlarla Devlet Denetleme Kurulu kadrolarında görev alanların makam tazminatlarının ödenmesine devam olunur.

    4 27/06/1989 TARİH VE 375 SAYILI KHK’NİN GEÇİCİ MADDELERİ

    Geçici Madde 1 - Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin 1 inci maddesiyle getirilen memuriyet taban aylığı ile kıdem aylığı, 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun Ek 20 nci maddesine göre verilecek emekli ikramiyesinin hesaplanmasında, 01/07/1989 - 31/12/1989 dönemi için %25, 1990 yılı için %50, 1991 yılı için %75 ve 1992 ve takip eden yıllar için %100 oranında dikkate alınır.

    Geçici Madde 3 - Bu Kanun Hükmünde Kararname uyarınca ek göstergelerin yeniden tesbiti ile yeni ihdas edilen memuriyet taban aylığı ve kıdem aylığından dolayı emekli keseneğine esas aylık ve ücretlerde meydana gelen artışlar hakkında 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun 14 üncü maddesinin (c) fıkrası hükmü uygulanmaz.

    5 01/10/1992 TARİH VE 3841 SAYILI KANUNUN GEÇİCİ 1 İNCİ MADDESİ:

    Geçici Madde 1 - 01/01/1992 ile 31/12/1992 tarihleri arasında 65 yaşını doldurmaları sebebiyle 1 inci maddede belirtilen görevlerden emekli olanlara da bu hüküm uygulanabilir.

    6 03/12/1992 TARİH VE 3854 SAYILI KANUN’UN 3 ÜNCÜ MADDESİ:

    Madde 3 - Bu Kanuna göre yapılan intibaklarından dolayı geçmiş süreler için, görev ve emekli aylıkları ile emekli ikramiyesi farkı ödenmez.

    7 03/12/1992 TARİH VE 3855 SAYILI KANUN’UN GEÇİCİ 1 İNCİ MADDESİ:

    Geçici Madde 1 - Bu Kanunun T.C. Emekli Sandığından halen aylık almakta olan emekli, dul ve yetimlere uygulanmasında, bu Kanunun yürürlük tarihinden önce geçen süreler için herhangi bir ödeme yapılmaz.

    8 24/11/1994 TARİH VE 4049 SAYILI KANUNUN GEÇİCİ 1 İNCİ MADDESİ:

    Geçici Madde 1 - Bu Kanunun 7 nci maddesi ile 5434 sayılı Kanunun Ek 68 inci maddesinde yapılan değişikliğe göre tespit edilen makam tazminatları bu tespitlerin yapıldığı tarihlerden itibaren geçerli olmak üzere ödenir.

    9 29/07/1998 TARİH VE 4375 SAYILI KANUNUN 4 ÜNCÜ MADDESİ:

    Madde 4 : 211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun 68 inci maddesinin (a) fıkrası, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 209 uncu maddesinin 2 nci fıkrası ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun Geçici 139 uncu maddesinin 2 nci fıkrası hükümleri dikkate alınarak, yurt içinde tedavilerinin mümkün bulunmadığına karar verilenlerin tedavi amacıyla yurt dışına gönderilmesine ve bunlardan yurt dışı tedavi giderlerinin %10 u oranında katılım payı alınmasına ve söz konusu hükümlerin uygulanmasına yönelik usul ve esaslar bu Kanunun yayımı tarihini müteakip altı ay içinde Milli Savunma Bakanlığı, İç İşleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığının görüşleri alınmak suretiyle Maliye Bakanlığınca hazırlanacak ve Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulacak ve yönetmelikle tespit edilir.

    10 13/06/2001 TARİH VE 4677 SAYILI KANUNUN GEÇİCİ MADDESİ:

    Geçici Madde 1 - 08/06/1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun bu Kanun ile değişik ek 77 nci maddesi kapsamına giren hak sahiplerinin aylıkları, 04/10/2000 tarihinden itibaren ek 77 nci maddede belirtilen esaslara göre yükseltilir. Ancak, bu yükseltmeden dolayı geçmişe yönelik aylık ve aylık farkı ödenmez.

   

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100