Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

ASKERİ ÖĞRENCİLERDEN BAŞARI GÖSTERMİYENLER HAKKINDA KANUN

    ASKERİ ÖĞRENCİLERDEN BAŞARI GÖSTERMİYENLER HAKKINDA KANUN

    Kanun Numarası: 5401

    Kabul Tarihi: 30/05/1949

    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 03/06/1949

    Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 7223

    Madde 1 - Askeri lise ve ortaokullardan ikinci maddenin (C) fıkrasında yazılı sebepler dışında çıkarılan öğrenciler Askerlik Kanunu hükümlerine tabi olmak üzere serbest bırakılırlar.

    İkinci maddenin (C) fıkrasında yazılı sebeplerle çıkarılanlar hakkında bu (C) fıkrası hükmü uygulanır.

    Madde 2 - Harb okullariyle ordu hesabına diğer yüksek öğrenim kurumlarında bulunan öğrencilerden;

    A) Okul ve kurum yönetmeliklerine göre derste başarı gösteremiyenlerin ilgileri kesilerek serbest bırakılırlar. Bunlar hakkında Askerlik Kanunu ile 1076 sayılı Yedek Subay ve Askeri Memurlar Hakkındaki Kanun hükümleri uygulanır.

    Devlete olan borçları yedek subaylık vazifelerinin ikmaline kadar tehir olunur.

    B) Sağlık durumları dolayisiyle Milli Savunma hesabına öğrenimlerine devamlarına imkan görülemiyenler serbest bırakılırlar.

    Üniversitelerin çeşitli fakülteleriyle eczacı ve dişçi şubelerinin ikinci ve daha yukarı sınıflarında iken sağlık durumları sebebiyle subay olmak şartını kaybeden ve fakat sivil memur olmaya elverişli bulundukları tam teşekküllü bir sağlık kurulu raporiyle tesbit edilen öğrencilerden istiyenler; yedirme, giydirme ve barındırma giderleri mevcut yurt ve kurumlarda veya diğer suretle ilgili Bakanlıklar tarafından sağlanmak üzere bulundukları yüksek öğrenim dalında bu Bakanlıklar hesabına öğrenimlerine devam ettirilebilirler. Bu kabil öğrenciler Milli Savunma hesabına okudukları müddet te dahil olmak üzere hesabına öğrenim yaptıkları Bakanlığın okuttuğu diğer öğrenciler kadar mecburi hizmet yaparlar.

    C) Haklarında Askeri Ceza Kanununun 3514 sayılı kanunla değiştirilen 154 üncü maddesi hükmü uygulanan öğrenciler okuldan çıkarılırlar ve serbest bırakılırlar. Bunlar hakkında Askerlik Kanunu hükümleri uygulanır ve askerlik ödevleri er olarak yaptırılır.

    D) A, B ve C fıkraları dışında diğer sebeplerden ötürü çıkarılanlar hakkında da ikinci maddenin (A) fıkrasına göre işlem yapılır.

    Madde 3 - (Değişik madde: 22/06/1956 - 6742/1 md.)

    Sağlık sebepleri dışında okullarla yüksek öğrenim kurumlarından çıkarılan öğrencilere Devlet tarafından yapılan bilumum masraflar faizi ile birlikte mukavelesi gereğince ödettirilir.

    Ancak, bu öğrencilerden bilahara muvazzaf subay, askeri memur ve astsubay olarak orduya dahil olanlara Devletçe yapılan masraflar ödettirilmez.

    Madde 4 - Sağlık sebepleriyle okuldan çıkarılan öğrencilerin askerlik işlemleri öğrenim derecesine ve sağlık durumlarına göre tesbit olunur. Kendilerine yapılan masraflar geri alınmaz.

    Madde 5 - 18 Haziran 1947 tarihli ve 5100 sayılı kanunla 2 Ağustos 1944 tarihli ve 4637 sayılı ve 15 Haziran 1942 tarihli ve 4260 sayılı kanunlarla 2505 sayılı kanunun 8 inci ve 9 uncu maddeleri kaldırılmıştır.

    Madde 6 - Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Madde 7 - Bu kanunu Milli Savunma ve Maliye Bakanları yürütür.

    Geçici Madde 1 - Bu kanunun yayımından evvel 4260 ve 5100 sayılı kanunlar hükümlerine tabi tutulmuş olanlar isterlerse bu kanun hükmünden faydalanırlar.

    Geçici Madde 2 - 20-21 Mayıs 1963 tarihinde vukubulan olaylardan dolayı Kara Harb Okulu Yüksek Disiplin Kurulu karariyle Harb Okulundan ilişikleri kesilen öğrenciler hakkında 3 üncü maddenin 1 inci fıkrası hükmü uygulanmaz.

    KANUNA İŞLENEMEYEN GEÇİCİ MADDE

    Muvakkat Madde - Bu kanunun neşri tarihine kadar sağlık sebepleri dışında okullarla yüksek öğrenim kurumlarından çıkarılan öğrencilerden bilahara muvazzaf subay, askeri memur, astsubay olarak orduya dahil olanlara ödettirilmekte olan paralar alınmaz ve Devlet tarafından bu sebeple açılan davalar ile icra takibatı durdurulur.

   

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100