Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

HESAP UZMANLARI KURULU KURULMASINA VE MALİYE BAKANLIĞI MERKEZ VE İLLER KADROSUNDA BAZI DEĞİŞİKLİKLER YAPILMASINA DAİR KANUN

    HESAP UZMANLARI KURULU KURULMASINA VE MALİYE BAKANLIĞI MERKEZ VE İLLER KADROSUNDA BAZI DEĞİŞİKLİKLER YAPILMASINA DAİR KANUN

    Kanun Numarası: 4709

    Kabul Tarihi: 28/03/1945

    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 05/04/1945

    Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 5974

    Madde 1 - Gelir kanunlarının emrettiği ödevliler hesaplarını incelemek ve Maliye Bakanı tarafından lüzum görülecek etütleri yapmak üzere merkezde bir başkanın idaresi altında müşavir hesap uzmanı, hesap uzmanı ve hesap uzman muavinlerinden toplu bir (Hesap Uzmanları Kurulu) kurulmuştur.

    Madde 2 - Hesap Uzmanları Kurulunun bu kanuna bağlı cetvelde gösterilen kadroları 4644 sayılı kanuna bağlı sayılı cetvelin Maliye Bakanlığı kısmına eklenmiştir.

    Madde 3 - Hesap uzman muavinliğine tayin edilebilmek için Memurin Kanununun 4 üncü maddesinde sayılı şartlardan başka:

    A) Görevin gerektirdiği nitelikte olmak,

    B) Yüksek İktisat ve Ticaret Okullarını, İktisat ve Hukuk Fakülteleriyle Siyasal Bilgiler Okulunu veya bunlara eşitliği Maarif Bakanlığınca kabul olunan yabancı bir okulu bitirmiş olmak,

    C) Yapılacak müsabaka imtihanında başarı kazanmak,

    D) Gireceği imtihanın açıldığı yıl Ocak ayının ilk gününde 35 yaşını bitirmemiş olmak, gereklidir.

    Madde 4 - Üçüncü maddeye göre hesap uzman muavinliğine tayin edilenler, üç yıl hesap uzmanları yanında staj gördükten sonra yapılan yeterlik imtihanını kazanırlarsa hesap uzmanlığına tayin olunurlar.

    Bakanlıkça, olgunlukları bu süreden daha evvel kabul edilen hesap uzman muavinlerine başlıbaşına hesap inceleme yetkisi verilebilir.

    Üçüncü maddenin (A) ve (B) fıkralarında yazılı nitelikte bulunup ta iş ve görevleri bakımından hesap uzmanlığı yapacak durumda olanlar imtihanla doğrudan doğruya hesap uzmanlığına tayin edilebilirler. Bunlar hakkında 3656 sayılı kanunun 6 ncı maddesi hükmü uygulanır.

    Herhangi bir derecede bulunan Maliye müfettiş ve muavinlerinin, eşiti derecedeki hesap uzmanlık veya muavinliğine imtihansız olarak tayinleri caizdir. Ancak bu şekilde hesap uzman muavinliğine tayin edilenler yukarda adı geçen yeterlik imtihanından geçirilirler.

    Hesap Uzmanları Kurulu Başkanında hesap uzmanı sıfat ve yetkisi de vardır.

    Madde 5 - Gelir kanunlarının kendilerine verdiği görev ve yetkilerden başka aynı kanunların müesseseler, ödevliler ve kişiler hesaplarında yapılacak incelemeler hakkında Maliye müfettişlerine ve muavinlerine, defterdarlar, gelir müdürleri, kontrolörleri ve kontrol memurlariyle gelir memurlarına verdikleri yetkileri hesap uzmanları veya muavinleri de kullanırlar.

    Madde 6 - (Değişik madde: 24/05/1963 - 230/2 md.)

    Hesap uzmanlarına görev, kurul başkanlığınca veya başkanlığın yetkili kılacağı diğer hesap uzmanları tarafından verilir.

    İncelenmesi yalnız hesap uzmanlarına bırakılacak vergileri ve bunların yerlerini Maliye Bakanlığı belli eder. Bu suretle belli edilen yerler dışında devamlı veya geçici bir şekilde hesap uzmanı kullanılması, o yer memurlarına kanunların verdiği inceleme ve yönetim yetkilerini kaldırmaz.

    Madde 7 - Kendilerine tayin olunan bölge merkezleri dışında vazife gören hesap uzmanları ve muavinlerinin yevmiye ve harcırahları 999 sayılı kanuna göre hesaplanır.

    Madde 8 - 4644 sayılı kanuna bağlı sayılı cetvelin Maliye Bakanlığı kısmının (kazanç ve muamele vergileri hesap mütahassısları) başlığı altındaki kadrolar kaldırılmıştır.

    Madde 9 - 2395 sayılı kanunun değiştirilmesine dair 3840 sayılı kanunun 15 inci ve 3843 sayılı kanunun 85 inci ve 4286 sayılı kanunun 8 inci maddeleriyle diğer kanunların bu kanuna uymayan hükümleri kaldırılmıştır.

    Madde 10 - Bu kanun 29 Mayıs 1945 tarihinde yürürlüğe girer.

    Madde 11 - Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.

    Geçici Madde 1 - Bu kanunun yayım tarihinde başhesap uzmanlığı müşavir uzmanlık, hesap uzmanlığı ve muavinliklerinde bulunanlardan yeterliği görülenler dereceleriyle hesap uzmanlık veya muavinliklerine tayin olunabilir. Bunların 4644 sayılı kanunla tanınan hakları saklı tutulur.

    Bunların halen bulundukları görevlerde geçirdikleri süre, yükseltilmelerinde ve stajlarında hesaba katılır.

    Geçici Madde 2 - Hesap uzmanı yetiştirilmek üzere Yüksek İktisat ve Ticaret Okullarında beş ders yılı için her ders yılında (50) olmak üzere (250) öğrenci okutmağa Maliye Bakanı yetkilidir.

    Bu öğrencilere yiyim ve giyim karşılığı olarak ayda (50) liradan (100) liraya kadar para verilir. Bu paralardan hiçbir vergi alınmaz ve kesinti yapılmaz ve bunlar borç için haciz edilmez. Okulu bitiren öğrenciler bu kanunun üçüncü maddesi hükümlerine bağlıdır.

   

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100