Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

BAZI YÖRELERDE MEYDANA GELEN TABİİ AFETLERDEN ZARAR GÖRENLERİN GELİR, KURUMLAR VE GEÇİCİ VERGİLERİNİN TERKİNİ İLE KURUMLAR VERGİSİ KANUNUNUN 7 NCİ MADDESİNE BİR BENT EKLENMESİ VE 28/08/1992 TARİHLİ VE 3838 SAYILI KANUNUN BİR MADDESİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ HAKK

    BAZI YÖRELERDE MEYDANA GELEN TABİİ AFETLERDEN ZARAR GÖRENLERİN GELİR, KURUMLAR VE GEÇİCİ VERGİLERİNİN TERKİNİ İLE KURUMLAR VERGİSİ KANUNUNUN 7 NCİ MADDESİNE BİR BENT EKLENMESİ VE 28/08/1992 TARİHLİ VE 3838 SAYILI KANUNUN BİR MADDESİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ HAKK

    Kanun Numarası: 4264

    Kabul Tarihi: 05/06/1997

    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 11/06/1997

    Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 23016

    Madde 1 - 01/01/1995 tarihinden bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar Vergi Usul Kanununun 115 inci maddesinde belirtilen tabii afetlere maruz kalan yörelerde, afetin meydana geldiği tarihte gelir ve kurumlar vergisi mükellefi olanlardan, bu afetler sonucu gelir kaynakları ve işyerlerinin maddi hasara uğradığı il veya ilçe idare kurulu kararları ile tespit edilenlerin, afetin vuku bulduğu yıl ile bunu izleyen yıla ilişkin olarak verilmesi gereken yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannameleri ile Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinin birinci fıkrasının 6 numaralı bendinin (b) alt bendi uyarınca yapılan gelir vergisi kesintisine ilişkin muhtasar beyannamelere göre tahakkuk etmiş veya edecek gelir, kurumlar ve geçici vergileri ile götürü usule tabi gelir vergisi mükelleflerinin anılan yıllara ilişkin olarak adlarına tahakkuk etmiş veya edecek gelir vergisi terkin, bu vergilerden tahsil edilmiş olanlar ise iade edilir. Gelir veya kurumlar vergisi üzerinden hesaplanan fon payları için de aynı işlem yapılır. Bu mükelleflerin afet bölgeleri dışındaki yerlerden elde etmiş oldukları gelirlere isabet eden vergiler bu maddenin kapsamı dışındadır. Bu yörelerde aynı tarihlerde tabii afetlerden zarar görmeyen gelir vergisi mükellefleri için hayat standardı temel ve ek gösterge tutarları ile götürü usule tabi olanların götürü safi kazanç ve ücret tutarları %50 indirimli olarak uygulanır.

    Tabii afetlere uğrayan yörelerde afetin vuku bulduğu tarihte gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olanlardan, 1995 ve 1996 yıllarına ilişkin olarak gelir veya kurumlar vergisi beyannamesini vermemiş veya beyanname vermekle birlikte bu beyannameler üzerinden hesaplanan vergilerini süresinde ödememiş olanlardan bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içinde beyannamelerini veren veya tahakkuk etmiş vergilerini ödeyenler hakkında bu vergiler için ceza, gecikme zammı ve faizi tatbik edilmez.

    Bu yörelerde afet tarihlerinde ücretli olarak çalışan ve mal varlıklarının hasara uğradığı il veya ilçe idare kurulu kararları ile tespit edilenlerle tabii afetler nedeniyle birinci derece kan hısımlığı bulunan (eş dahil) yakınlarını kaybeden hizmet erbabının, bu tarihi izleyen aydan itibaren yirmidört ay süre ile elde ettikleri ücretler üzerinden gelir vergisi tevkifatı yapılmaz. Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce kesilen vergiler ise iade edilir.

    Madde 2 - (03/06/1949 tarih ve 5422 sayılı Kanunun 7 nci maddesine bir bend eklenmesiyle ilgili olup, yerine işlenmiştir.)

    Madde 3 - (28/08/1992 tarih ve 3838 sayılı Kanunun 21 inci maddesiyle ilgili olup, yerine işlenmiştir.

    Madde 4 - Bu Kanunun 2 nci maddesi 01/01/1997 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde, diğer maddeleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Madde 5 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

   

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100