Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

POSTA, TELGRAF VE TELEFON İDARESİNİN BİRİKTİRME VE YARDIM SANDIĞI HAKKINDA KANUN

    POSTA, TELGRAF VE TELEFON İDARESİNİN BİRİKTİRME VE YARDIM SANDIĞI HAKKINDA KANUN

    Kanun Numarası: 4157

    Kabul Tarihi: 22/12/1941

    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 26/12/1941

    Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 4994

    Madde 1 - (Değişik madde: 12/05/2001 - 4673/8. md.)

    Bu Kanun ile kurulmuş olan ve yeni bir düzenlemeye kadar geçerliliğini koruması öngörülen Posta, Telgraf ve Telefon İdaresinin Biriktirme ve Yardım Sandığı bu Kanunla ikiye ayrılır; hak ve yükümlülüklerinin devamını sağlamak üzere iki ayrı "Posta ve Telgraf Teşkilatı Biriktirme ve Yardım Sandığı" ile "Türk Telekom Personeli Biriktirme ve Yardım Sandığı" kurulmuştur.

    PTT ve Türk Telekom'un % 50 ve daha fazla hissesine sahip olduğu iştirak ve şirketlerinde çalışan personel de bu sandıklara üye olabilir.

    Sandıkların gelirleri;

    a) Üye olan personelden alınacak aidattan,

    b) Gayrimenkul ve menkullerinin satış, kira ve işletilmesinden elde edilecek gelirlerden,

    c) Sandık mevcudunun faizleri, teberrulardan elde edilecek gelirlerden,

    d) Şirket, iştirak ve ticari işletmeler ile bunların devir ve kiralamalarından elde edilecek gelirlerden,

    e) Diğer gelirlerden,

    Oluşur.

    Sandıkların idaresi Genel Kurullarında ayrı ayrı çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir. Sandıklarla ilgili yeni düzenlemeler yapılıncaya kadar mevcut mevzuatın bu Kanuna aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.

    Madde 2 - Sandığın mevcutları ve alacakları Devlet mallarına ait hak ve rüçhanları haizdir.

    Madde 3 - Bu kanun neşri tarihinden itibaren mer'idir.

    Madde 4 - Bu kanunun hükümlerini icraya Maliye ve Münakalat Vekilleri memurdur.

    Ek Madde 1 - (Ek madde: 12/05/2001 - 4673/9. md.)

    Bu Kanunda ve diğer mevzuatta Türkiye Cumhuriyeti Posta, Telgraf ve Telefon İşletmesi Genel Müdürlüğüne yapılan atıflar ilgisine göre Türkiye Cumhuriyeti Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü ile Türk Telekomünikasyon Anonim Şirketi Genel Müdürlüğüne yapılmış sayılır.

    Geçici Madde 1 - (Ek madde: 12/05/2001 - 4673/10. md.)

    Posta ve Telgraf Teşkilatı Biriktirme ve Yardım Sandığı ile Türk Telekom Personeli Biriktirme ve Yardım Sandığı bu Kanun yayımlandığı tarihten itibaren bir ay içinde Olağanüstü Genel Kurullarını toplayarak Yönetim Kurullarını oluştururlar.

    Posta, Telgraf ve Telefon İdaresinin Biriktirme ve Yardım Sandığının her türlü mevcudu, varlığı, borç ve yükümlülükleri o günkü bakiyeleri ile; Posta ve Telgraf Teşkilatı Biriktirme ve Yardım Sandığı ile Türk Telekom Personeli Biriktirme ve Yardım Sandığı arasında T.C. Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü ile Türk Telekom çalışanlarından halen üye olanların nemalandırılmış toplam birikimleri anlamına gelen emeklilik yardımlarının toplamları oranında tasfiye edilir. Aynı tasfiye kuralları ve oranları Sandığın tüm menkul ve gayrimenkul mal varlıklarının bölüşümünde de kullanılır.

    Tasfiye işlemi bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten başlayarak, T.C. Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü ile Türk Telekom Teftiş Kurullarından üçer başmüfettiş görevlendirilerek yapılır. Tasfiye işlemi altı ayda tamamlanır. Bölünme ile ilgili işlemler her türlü vergi, resim, harç ve fondan muaftır.

    Tasfiye bitimi itibarıyla bir ay içerisinde ayrılmadan önceki Tüzük ve Yönetmelikler çerçevesinde olağanüstü Genel Kurulları yapılır. Posta, Telgraf ve Telefon İdaresinin Biriktirme ve Yardım Sandığının halen çalışan personeli sandıklarının ihtiyaçları doğrultusunda özlük hakları ile paylaştırılırlar.

   

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100