Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ BİRBİRLERİNE OLAN BORÇLARININ TAHKİMİ HAKKINDA KANUN

    KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ BİRBİRLERİNE OLAN BORÇLARININ TAHKİMİ HAKKINDA KANUN

    Kanun Numarası: 3836

    Kabul Tarihi: 02/07/1992

    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 11/07/1992

    Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 21281

    AMAÇ VE KAPSAM

    Madde 1 - Ekonomide mali istikrarın sağlanması amacıyla bu Kanun kapsamına giren tüm kurum ve kuruluşların birbirlerine olan borçları (anapara, faiz, gecikmeye ilişkin cezalar dahil) bu Kanun esasları çerçevesinde tahkim olunur.

    Banka hüviyetindeki kuruluşların; Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na olan borçlarından yalnız bu Kanun kapsamına giren kurum ve kuruluşlarla ilgili olanları tahkime tabi tutulur.

    KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ BORÇLARI

    Madde 2 - Bu Kanuna ekli cetveldeki fon, daire, idare teşekkül, banka, kurum, kuruluş ve birliklerin 31/12/1991 tarihinde birbirlerine olan birinci maddedeki söz konusu borçları ile Toprak Mahsulleri Ofisi ve Birliklerin bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihteki Merkez Bankası ve Ziraat Bankası borçları (Belediyelerin İller Bankasına olan kısa vadeli borçları hariç) takas ve mahsup yoluyla tasfiye edildikten sonra Hazinece devir alınarak tahkime tabi tutulur ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası bilançosunda aktifleştirilir.

    Takas ve mahsuba, itfaya, devire ve aktifleştirilmeye tabi tutulacak borç miktarları ilgili kuruluş, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve Hazine ve Dışticaret Müsteşarlığı tarafından müştereken bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde tespit edilir.

    Borç tutarlarının belirleneceği 31/12/1991 tarihi itibariyle tahakkuk etmiş borç bakiyelerine ilişkin olarak daha sonraki tarihte yapılacak borç ödemeleri geri talep edilemez.

    Belediyelerin, İller Bankasına olan yatırım kredisi borçları ile ilgili olarak, Bankaca 31/12/1991 tarihi ile bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih arasında bu borçlara karşılık yapılan kesintiler belediyelere iade edilir.

    TAHVİL ÇIKARMA VE BÜTÇELENDİRME YETKİSİ

    Madde 3 - Bu Kanunun uygulanması nedeniyle işlemlerin gerektirdiği miktarı aşmamak kaydıyla; özel tertip tahvil çıkarmaya ve tahvil şartlarını tespit etme ye, Hazine ve Dışticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanın teklifi üzerine Başbakan; yılı bütçesinde mevcut veya açılacak yeni tertiplere gereğine göre ödenek, gelir ve gider kaydetmeye Maliye ve Gümrük Bakanı yetkilidir.

    Bu Kanun kapsamına giren kuruluşların tahkime tabi tutulacak borç ve alacaklarını nitelikleri itibariyle değerlendirmeye ve uygulama konusunda doğacak sorunları çözmeye Hazine ve Dışticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yetkilidir.

    VERGİ MUAFİYETİ

    Madde 4 - Bu Kanun uyarınca yapılacak işlemler her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır.

    YÜRÜRLÜK

    Madde 5 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    YÜRÜTME

    Madde 6 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

    İkinci Maddeye Ekli Cetvel

    1 - Hazine

    2 - T. C. Merkez Bankası

    3 - Kamu Bankaları (T.C. Ziraat Bankası, İller Bankası, T. Emlak Bankası,

    T. Halk Bankası A.Ş., Denizcilik Bankası T.A.Ş., T. Öğretmenler Bankası T.A.Ş., Etibank, Sümerbank ve T. İhracat Kredi Bankası A.Ş.)

    4 - Sosyal Sigortalar Kurumu

    5 - T.C. Emekli Sandığı

    6 - BAĞ-KUR

    7 - Belediyeler

    8 - İSKİ, İETT, EGO, ASKİ

    9 - 1991 yılı Genel Yatırım ve Finansman Programında yeralan Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve bunların Bağlı Ortaklıkları

    10- Kamu Ortaklığı İdaresi

    11- Toplu Konut İdaresi

    12- Tarım Satış Kooperatifleri Birlikleri

    13- Tarım Kredi Kooperatifleri

    14- Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü

    15- Katma Bütçeli Kuruluşlar

    16- Özelleştirme kapsamındaki Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıklar

   

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100